diari

DECRET 130/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica el Decret 43/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia. [2003/X8300]

(DOGV núm. 4544 de 15.07.2003) Ref. Base de dades 3404/2003

DECRET 130/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica el Decret 43/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia. [2003/X8300]
La Llei 11/2002, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, crea l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia i la configura com una entitat de dret públic, sotmesa al dret privat, que forma part del sector públic autonòmic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'actuar en el compliment dels seus fins, i queda adscrita al departament que tinga les competències en matèria de política científica i tecnològica i I+D+I.
Mitjançant el Decret 71/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, es determina el nombre i la denominació de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i passa la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia a denominar-se Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Mitjançant el Decret 7/2003, de 21 de juny, del president de la Generalitat, s'assignen a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme les competències en matèria d'indústria, comerç, consum, turisme, exportació, investigació i innovació tecnològica.
Pel que s'ha exposat, i atés que és necessària l'adaptació dels òrgans de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia a la nova estructura de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i després de la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 11 de juliol de 2003,
DECRETE
Article 1
Es modifica l'article 5.1 del Decret 43/2003, de 13 de maig, que queda redactat com seguix:
“Article 5.1. El president de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, que ho serà al seu torn del Comité de Direcció, serà, amb caràcter nat, el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme”.
Article 2
Es modifica l'article 7 del Decret 43/2003, de 13 de maig, que queda redactat com seguix:
“Article 7. 1. El Comité de Direcció estarà constituït:
a) Pel president, que serà el de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia.
b) Pel vicepresident, que serà amb caràcter nat, el titular de la Vicepresidència de la Comissió Gestora Interdepartamental.
c) Pels vocals següents:
– El secretari autonòmic d'Indústria i Comerç.
– La secretària autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
– El secretari autonòmic d'Economia i Pressupostos.
– El sotssecretari de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
– El director general d'Indústria i Investigació Aplicada.
– El director de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.
– Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb rang de director general o equivalent, designat pel seu titular.
– Un representant de la Conselleria de Sanitat, amb rang de director general o equivalent, designat pel seu titular.
d) El secretari, amb veu i sense vot, que serà nomenat pel Comité de Direcció, a proposta del seu president.
2. A les sessions del Comité de Direcció podrà assistir personal de l'Agència o experts que es consideren convenients per a l'assessorament en matèries específiques, amb veu però sense vot”.
Article 3
Es modifica l'article 9.1 del Decret 43/2003, de 13 de maig, que queda redactat com seguix:
“Article 9.1. El director de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia serà, amb caràcter nat, el secretari autonòmic d'Indústria i Comerç”.
Article 4
Queda suprimit el capítol III del Decret 43/2003, de 13 de maig, sense perjudici del que s'ha establit en la disposició transitòria segona del present decret.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Fins que es procedisca a la constitució de l'òrgan col·legiat previst en el present reglament, correspondrà al president de l'Agència l'exercici de les competències d'aquell que foren necessàries per al funcionament de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia.
Segona
Fins que l'òrgan competent procedisca a establir l'organització administrativa de l'Agència, es mantindrà l'estructura actual establida en el Decret 43/2003, de 13 de maig.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i l'aplicació del que s'ha establit en el present decret.
Segona
El present decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juliol de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,

linea