diari

DECRET 206/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, Regulador de la Disciplina Turística. [1999/X9657]

(DOGV núm. 3627 de 17.11.1999) Ref. Base de dades 3480/1999

DECRET 206/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, Regulador de la Disciplina Turística. [1999/X9657]
La Generalitat Valenciana té atribuïda, a tenor de l'article 31.12 de l'Estatut d'Autonomia, la competència exclusiva en matèria de promoció i ordenació del turisme en el seu àmbit territorial.
En l'exercici de la competència esmentada, les Corts Valencianes van aprovar la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana; llei que, tot establint l'ordenació del turisme, actua com a marc legal bàsic sobre el qual s'articula la normativa turística, estableix els principis generals de desenvolupament i foment del turisme valencià i defineix el municipi turístic, les bases d'ordenació dels espais turístics, la regulació dels òrgans de l'administració turística valenciana i l'actualització del règim sancionador.
El títol V de la citada llei regula un nou règim de disciplina turística, atès que els esforços de potenciació turística fan necessària aquesta regulació per vetlar per la qualitat de l'oferta del producte turístic valencià, emparant simultàniament els recursos turístics, els interessos dels empresaris, professionals i treballadors del sector, i els drets dels usuaris d'aquests serveis turístics, i constituint, al mateix temps, un instrument àgil i útil per evitar les activitats turístiques clandestines i la competència deslleial.
Per la seua naturalesa especial, tant les conductes infractores com les sancions aplicables han sigut objecte d'un tractament detallat en la Llei 3/1998. No obstant això, el text legal habilita el seu desplegament reglamentari respecte al procediment que ha de seguir l'administració turística en la tramitació dels expedients sancionadors, així com l'actuació de la inspecció turística, i desenvolupa aspectes en què s'ha estimat era necessària l'explicitació i la precisió reglamentària ulterior.
D'altra banda, la publicació del Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, que constitueix actualment la normativa reguladora de la matèria, permet que la present reglamentació turística relativa al procediment reculla les singularitats d'aplicació, per la naturalesa de la matèria turística.
Seguint la sistemàtica de la llei, el present decret s'estructura de la forma següent:
El capítol I Disposicions generals regula l'objecte i l'àmbit d'aplicació i es determinen, d'acord amb la Llei de Turisme i de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els principis inspiradors de la potestat sancionadora.
El capítol II detalla el procediment sancionador, adequant-lo a l'establert en el capítol II del títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, esmentada.
Finalment, el capítol III desplega la inspecció turística, les seues funcions, les facultats i les obligacions, en particular desenvolupant aspectes concrets que fan efectiva la tasca de col·laboració i informació per a l'aplicació i el compliment adequats de la normativa vigent, imprimint rigor i desburocratització en la seua gestió, fent prevaler el perfil de servei d'assistència al caràcter sancionador tal com s'especifica en els articles 41 i 42. Aqueix mateix aspecte es considera en la regulació de la planificació de la inspecció turística on es preveu la inclusió de continguts precisos sobre informació, assessorament i assistència al sector. Per últim, es regula detalladament el contingut de les actes d'inspecció.
En virtut de tot això exposat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del president de la Generalitat Valenciana i la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 9 de novembre de 1999,
DECRETE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. El present decret té com a objecte el desplegament dels preceptes continguts en el títol V de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
2. El present decret serà d'aplicació a les persones físiques o jurídiques que realitzen una activitat turística a la Comunitat Valenciana i als establiments turístics en què es preste l'activitat esmentada.
Article 2. De la potestat sancionadora
L'exercici de la potestat sancionadora s'ajustarà als principis establerts en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com al que preveu el capítol I del títol V de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, mitjançant el procediment establert en el present decret.
Capítol II
Del procediment sancionador
Secció 1ª
Règim jurídic
Article 3. Règim jurídic
En allò que no s'ha previst en el títol V de la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1998, de 21 de maig, i en el present decret, els procediments sancionadors per incompliment de les obligacions establertes en la llei esmentada i la resta de la normativa turística s'ajustaran al que disposa el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, o norma que el substituïsca, si és el cas.
Secció 2ª
Disposicions generals
Article 4. Transparència del procediment
Per tal de garantir la transparència en el procediment, la defensa de l'imputat i la dels interessos d'altres possibles afectats, així com l'eficàcia de la pròpia administració, cada procediment sancionador que es tramite es formalitzarà incorporant successivament i ordenadament els documents, els testimonis, les actuacions, els actes administratius, les notificacions i les altres diligències que hi apareguen o es realitzen. El procediment formalitzat així es custodiarà sota la responsabilitat de l'òrgan competent en cada fase del procediment fins el moment de la remissió de la proposta de resolució a l'òrgan corresponent per resoldre, el qual es farà càrrec d'aquest i de la seua continuació fins que s'arxiven definitivament les actuacions.
Article 5. Règim, aplicació i eficàcia de les sancions administratives
1. Només es podran sancionar infraccions consumades. Les disposicions sancionadores no s'aplicaran amb efecte retroactiu, llevat de quan afavorisquen al presumpte infractor.
2. El compliment o execució de les mesures de caràcter provisional, o de les disposicions cautelars que si és procedent s'adopten, es compensaran, quan això siga possible, amb la sanció imposada.
3. Quan ho justifique la adequació deguda entre la sanció que haja d'aplicar-se amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció i les circumstàncies concurrents, l'òrgan competent per resoldre podrà, en aplicació de l'article 54 de la llei, imposar sancions corresponents a infraccions de caràcter superior o inferior, respectivament.
4. Quan de la comissió d'una infracció derive necessàriament la comissió d'una altra o d'altres, s'haurà d'imposar únicament la sanció corresponent a la infracció més greu comesa.
En els altres casos en què el procediment se seguesca per distintes infraccions s'haurà d'imposar la sanció corresponent a cada una d'elles.
5. Les sancions només seran executives en la forma i les circumstàncies prescrites per les lleis i per aquest reglament.
6. No es podran iniciar nous procediments sancionadors per fets o conductes tipificats com a infracció en la comissió dels quals l'infractor persistesca de forma continuada, mentre no hi haurà recaigut una primera resolució sancionadora dels fets o conductes, amb caràcter executiu.
Així mateix, serà sancionable, com a infracció continuada, la realització d'una pluralitat d'accions o omissions que infringisquen els mateixos o semblants preceptes administratius, en execució d'un pla preconcebut o aprofitant una idèntica ocasió.
Article 6. Concurrència de sancions
L'òrgan competent resoldrà la no exigibilitat de responsabilitat administrativa en qualsevol moment de la instrucció dels procediments sancionadors en els quals quede acreditat que ha recaigut sanció penal o administrativa sobre els mateixos fets, sempre que concórrega, a més, identitat de subjecte i fonament.
Article 7. Prescripció i arxivament de les actuacions
1. Les infraccions i sancions prescriuran en els terminis establerts en l'article 55 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana. No prescriuran aquelles infraccions en què la conducta tipificada implique incompliment d'una obligació de caràcter permanent per al titular mentre continue la conducta.
2. Quan de les actuacions prèvies es concloga que ha prescrit la infracció, l'òrgan competent acordarà la no procedència d'iniciar el procediment sancionador. Igualment, si iniciat el procediment es conclogués, en qualsevol moment, que hagués prescrit la infracció, l'òrgan competent resoldrà la conclusió del procediment, amb arxivament de les actuacions. En ambdós casos, es notificarà als interessats l'acord o la resolució adoptada.
Així mateix, quan hi haja transcorregut el termini per a la prescripció de la sanció, l'òrgan competent ho notificarà als interessats.
3. Transcorreguts tres mesos des de la data en què es va iniciar el procediment sense que s'haja practicat la notificació d'aquest a l'imputat, es procedirà a l'arxivament de les actuacions, i se li notificarà a l'imputat, sense perjudici de les responsabilitats en què s'hagués pogut incórrer.
Article 8. Vinculacions amb l'ordre jurisdiccional penal
1. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimen que els fets també podrien ser constitutius d'il·lícit penal, ho comunicaran al ministeri fiscal, i se sol·licitarà testimoni sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació.
En aquests supòsits, i així també quan els òrgans competents tinguen coneixement que s'està desenvolupant un procés penal sobre els mateixos fets, sol·licitaran de l'òrgan judicial comunicació sobre les actuacions adoptades.
2. Rebuda la comunicació, i si s'estima que existeix identitat de subjecte, fet i fonament entre la infracció administrativa i la infracció penal que hi puga correspondre, l'òrgan competent per a la resolució del procediment acordarà la seua suspensió fins que recaiga resolució judicial.
3. En tot cas, els fets declarats provats per resolució judicial penal ferm vinculen els òrgans administratius respecte dels procediments sancionadors que es duguen a terme.
4. L'administració revisarà d'ofici les resolucions administratives fonamentades en fets contradictoris amb els declarats provats en la resolució penal, d'acord amb les normes que regulen els procediments de revisió d'ofici.
5. La materialització del procés penal no impedeix el manteniment de les mesures cautelars, com tampoc l'adopció d'aquelles altres que resulten imprescindibles per al restabliment de la situació física alterada o que estiguen destinades a impedir nous riscos per a les persones o danys en els béns o mitjans protegits. En aquest darrer supòsit, es posarà en coneixement de l'autoritat judicial responsable del procediment penal.
6. Durant el temps en què estigués en suspens el procediment sancionador pels motius assenyalats en aquest article, s'entendrà interromput tant el termini de prescripció de la infracció com de caducitat del propi procediment.
7. Recaiguda la resolució judicial penal, s'acordarà, segons que procedisca, bé l'arxivament o bé la continuació del procediment sancionador.
Article 9. Reconeixement de responsabilitat o pagament voluntari
1. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seua responsabilitat es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca.
2. Quan la sanció tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l'imputat en qualsevol moment anterior a la resolució podrà implicar igualment l'acabament del procediment, sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos procedents.
Article 10. Comunicació d'indicis d'infracció
Quan, en qualsevol fase del procediment sancionador, els òrgans competents consideren que existeixen elements de judici indicatius de l'existència d'una altra infracció administrativa per al coneixement de la qual no siguen competents, ho comunicaran a l'òrgan que consideren competent.
Article 11. Notificacions
A efectes de notificacions, es considerarà domicili del presumpte infractor aquell que els interessats hagen indicat expressament i, si hi manca, el de l'activitat turística o el que figure en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, previst en l'article 15 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
Article 12. Pluralitat d'infraccions
L'òrgan competent per a la iniciació o tramitació del procediment sancionador, qualsevol que haja estat la forma de la seua iniciació, podrà disposar la seua acumulació a altres amb què guarde identitat substancial o íntima connexió.
Secció 3ª
Actuacions prèvies i iniciació del procediment
Article 13. Actuacions prèvies
1. Amb anterioritat a la iniciació del procediment, es podran realitzar actuacions prèvies a fi de determinar, amb caràcter preliminar, si concorren circumstàncies que justifiquen tal iniciació. En especial, aquestes actuacions s'orientaran a determinar, amb la major precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació de la persona o persones que poguessen resultar responsables i les circumstàncies rellevants que concórreguen en els uns i en els altres.
2. Les actuacions prèvies seran realitzades pels inspectors o agents d'inspecció, i, si aquests no hi són, per la persona o òrgan administratiu que es determine per qui exercesca la direcció del Servei Territorial de Turisme competent.
Article 14. Òrgans competents per a la iniciació
Seran òrgans competents per a la iniciació dels expedients sancionadors els qui exercesquen la direcció dels Serveis territorials de Turisme, els quals designaran, en l'acord d'iniciació, l'instructor o la instructora i el secretari o la secretària.
Article 15. Formes d'iniciació
1. Els procediments sancionadors s'iniciaran sempre d'ofici per acord de l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'acta d'inspecció, ordre superior, petició raonada d'altres òrgans, denúncia o reclamació.
2. A efectes del present reglament, s'entendrà per denúncia l'acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d'una obligació legal, posa en coneixement d'un òrgan administratiu l'existència d'un determinat fet que pogués constituir infracció administrativa.
Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o les persones que les presenten, el relat dels fets que poguessen constituir infracció, la data en què es van cometre i, quan siga possible, la identificació dels presumptes responsables. A aquests efectes, els fulls de reclamacions tindran la consideració de denúncia formal.
3. La formulació d'una petició no vincula l'òrgan competent per iniciar el procediment sancionador, encara que haurà de comunicar a l'òrgan que l'hagués formulat els motius pels quals, si és el cas, no procedeix la iniciació del procediment.
Quan s'haja presentat una denúncia o reclamació, s'haurà de comunicar al denunciant o reclamant la iniciació o no del procediment.
4. Cas de constatar-se uns fets que poguessen ser constitutius d'infraccions molt greus, haurà de remetre's còpia de l'acord d'iniciació al director o directora de l'Àrea de Producte de l'Agència Valenciana del Turisme.
Article 16. Acord d'iniciació
1. L'acord d'iniciació dels procediments sancionadors es formalitzarà amb el contingut mínim següent:
a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) Els fets exposats que motiven la incoació del procediment, la seua possible qualificació i les sancions que poguessen correspondre, sense perjudici de què resulte de la instrucció.
c) Instructor o instructora i, si escau, secretari o secretària del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació dels mateixos.
d) Òrgan competent per a la resolució de l'expedient i norma que li atribuesca tal competència, indicant la possibilitat que el presumpte responsable puga reconèixer voluntàriament la seua responsabilitat, amb els efectes previstos en l'article 9.
e) Mesures de caràcter provisional que l'òrgan competent haurà acordat per iniciar el procediment sancionador, sense perjudici d'aquelles que es puguen adoptar durant el mateix procediment, de conformitat amb l'article 17.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici.
2. L'acord d'iniciació es comunicarà a l'instructor, amb trasllat de totes aquelles actuacions que existisquen respecte d'això i es notificarà als interessats, entenent per tal en tot cas l'inculpat.
Els interessats disposaran d'un termini de quinze dies per formular al·legacions a l'acord d'iniciació i proposar prova, concretant els mitjans dels quals pretenen valer-se.
En la notificació s'advertirà els interessats que, si no efectuen al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament clar sobre la responsabilitat imputada, amb els efectes previstos en els articles 21 i 22 del present decret.
Article 17. Mesures provisionals
1. De conformitat amb el que preveuen els articles 72 i 136 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'òrgan competent per a resoldre iniciat el procediment, d'ofici o a instància de part, podrà adoptar, mitjançant acord motivat, les mesures de caràcter provisional que resultaran necessàries per assegurar l'eficàcia de la resolució que pogués recaure, el bon fi del procediment, evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals, si existeixen elements de judici per a això.
Quan així siga exigit per raons d'urgència inajornable, i per a la protecció provisional dels interessos implicats, abans de la iniciació del procediment l'òrgan competent per iniciar el procediment o l'òrgan instructor podran adoptar les mesures provisionals que resulten necessàries. Les mesures provisionals hauran de ser confirmades, modificades o alçades en l'acord d'iniciació del procediment, el qual haurà d'efectuar-se dins els quinze dies següents a la seua adopció i podrà ser objecte del recurs que procedisca.
En tot cas, dites mesures quedaran sense efecte si no s'inicia el procediment en el termini esmentat o quan l'acord d'iniciació no continga un pronunciament exprés sobre les mateixes.
2. Dites mesures podran consistir en la prestació o increment de fiances, suspensió de l'exercici de professions turístiques, clausura de l'establiment o precintat d'instal·lacions, així com la suspensió temporal d'activitats fins a la resolució del procediment, i s'extingirà amb l'eficàcia de la resolució administrativa que pose fi al procediment corresponent.
3. Les mesures cautelars hauran d'ajustar-se a la intensitat, la proporcionalitat i les necessitats dels objectius que es pretenga garantir en cada supòsit concret, i podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment que s'adoptaren.
4. Per raons greus de seguretat podrà acordar-se cautelarment, per la presidència executiva de l'Agència Valenciana del Turisme, la clausura immediata de l'establiment o el precintat d'instal·lacions durant el temps necessari per a l'esmena dels defectes existents, amb l'informe previ o a petició, si és procedent, d'altres organismes competents en la matèria.
5. No tindrà la consideració de sanció la clausura d'establiments turístics o la suspensió de l'exercici de professions o activitats turístiques que es troben obertes al públic o es desenvolupen sense l'autorització preceptiva o títol administratiu fins que aquests siguen obtinguts, acordada per la presidència executiva d'Agència Valenciana del Turisme després d'audiència de l'interessat o de la interessada.
Aquesta mesura cautelar podrà adoptar-se una vegada incoat el corresponent expedient sancionador.
Article 18. Col·laboració i responsabilitat de la tramitació
1. Els òrgans i dependències administratives pertanyents a l'administració de la Generalitat Valenciana facilitaran a l'òrgan instructor els antecedents i els informes necessaris, així com els mitjans personals i materials necessaris per al desenvolupament de les seues actuacions.
2. Les persones designades com a òrgan instructor o, si és el cas, els titulars de les unitats administratives, seran responsables directes de la tramitació del procediment i, en especial, del compliment dels terminis establerts.
Secció 4ª
Instrucció
Article 19. Actuacions i al·legacions
1. Sense perjudici del que disposa l'article 4, els interessats disposaran d'un termini de quinze dies des de la notificació de l'acord d'iniciació per aportar totes aquelles al·legacions, documents o informacions que estimen convenients i, si és procedent, proposar una prova concretant els mitjans de què pretenguen valer-se. En la notificació de la iniciació del procediment s'indicarà als interessats el dit termini.
2. Una vegada cursada la notificació a què es refereix el punt anterior, l'instructor del procediment realitzarà d'ofici totes les actuacions que resulten necessàries per a l'examen dels fets, demanant les dades i informacions que siguen rellevants per determinar, si és procedent, l'existència de responsabilitats susceptibles de sanció.
3. L'òrgan instructor podrà sol·licitar dels interessats la traducció, per organisme oficial o intèrpret jurat, de qualsevol document redactat en una llengua que no siga oficial de la Comunitat Valenciana, que siguen presentats per aquells i que vulguen fer valer davant de l'administració pública.
Per al compliment d'aquest requeriment es concedirà un termini no inferior a cinc dies ni superior a quinze, que podrà ser ampliat discrecionalment fins un màxim de cinc dies, amb la petició raonada prèvia de l'interessat.
4. Si, com a conseqüència de la instrucció del procediment, resultés modificada la determinació inicial dels fets, de la seua possible qualificació, de les sancions imposables o de les responsabilitats susceptibles de sanció, es notificarà tot això a l'inculpat en la proposta de resolució.
5. Si, com a conseqüència dels actes d'instrucció del procediment, apareixen presumptes responsables dels fets que no consten en la seua iniciació, l'òrgan competent per a la seua incoació els inclourà en el mateix. La formalització de l'acord esmenat contindrà totes les circumstàncies i se sotmetrà al règim a què es refereix l'article 16 d'aquest decret.
Article 20. Prova
1. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini assenyalat en l'article 19, l'òrgan instructor podrà acordar l'obertura d'un període de prova, de conformitat amb el que s'ha previst en els articles 80 i 137.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per un termini no superior a trenta dies ni inferior a deu.
2. Només podran declarar-se improcedents per l'instructor aquelles proves que, per la seua relació amb els fets, no puguen alterar la resolució final a favor del presumpte responsable, i hauran de motivar-se en aquests supòsits les raons en què es fonamenta aquella improcedència.
3. La pràctica de les proves que l'òrgan instructor estime pertinents, entenent per tals aquelles distintes dels documents que els interessats puguen aportar en qualsevol moment de la tramitació del procediment, es realitzarà de conformitat amb el que estableix l'article 81 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. Quan la prova consistesca en l'emissió d'un informe d'un òrgan administratiu o entitat pública i siga admesa a tràmit, s'entendrà que té caràcter preceptiu, i es podrà entendre que té caràcter determinant per a la resolució del procediment, amb els efectes previstos en l'article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5. Els fets constatats per la inspecció de turisme, a la que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzen en document públic, observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense perjudici de les proves que, en defensa dels seus drets o interessos, puguen aportar els propis administrats.
6. Quan la valoració de les proves practicades puga constituir el fonament bàsic de la decisió que s'adopte en el procediment, per ser peça imprescindible per a l'avaluació dels fets, haurà d'incloure's en la proposta de resolució.
Article 21. Proposta de resolució
Una vegada conclosa, si és el cas, la prova, l'òrgan instructor del procediment formularà una proposta de resolució en què es fixaran de forma motivada els fets, i s'hi especificaran els que es consideren provats i la seua exacta qualificació jurídica, es determinarà la infracció que, si és procedent, constituesquen aquells i la persona o persones que resulten responsables, i s'especificarà la sanció que proposa que s'impose i les mesures provisionals que s'haguessen adoptat, o bé es proposarà la declaració de no existència d'infracció o responsabilitat.
Article 22. Tràmit d'audiència
1. La proposta de resolució es notificarà als interessats, indicant-los l'exhibició pública de l'expedient. S'adjuntarà a la notificació una relació dels documents que consten en l'expedient, a fi que els interessats puguen obtenir les còpies dels que estimen convenients, i se'ls concedirà un termini de quinze dies per formular al·legacions i presentar els documents i informacions que estimen pertinents davant l'instructor del procediment.
2. Tret del supòsit que recull l'article 16.2 d'aquest reglament, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fet ni altres al·legacions i proves que les adduïdes, si és el cas, per l'interessat, de conformitat amb allò que preveuen l'article 4 i el punt 1 de l'article 19 del present reglament.
3. La proposta de resolució es cursarà immediatament a l'òrgan competent per resoldre el procediment, junt amb tots els documents, al·legacions i informacions que consten en el mateix.
Secció 5ª
Resolució
Article 23. Actuacions complementàries
Abans de dictar resolució, l'òrgan competent per a resoldre podrà decidir, mitjançant acord motivat, la realització de les actuacions complementàries indispensables per resoldre el procediment.
L'acord de realització d'actuacions complementàries es notificarà als interessats, i se'ls concedirà un termini de set dies per formular les al·legacions que consideren pertinents. Les actuacions complementàries hauran de practicar-se en un termini no superior a quinze dies. El termini per resoldre el procediment quedarà suspès fins a la terminació de les actuacions complementàries. No tindran la consideració d'actuacions complementàries els informes que precedeixen immediatament a la resolució final del procediment.
Article 24. Resolució
1. L'òrgan competent dictarà resolució, que serà motivada i decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades del procediment.
La resolució s'adoptarà en el termini de deu dies, des de la recepció per l'òrgan competent de la proposta de resolució i dels documents, les al·legacions i les informacions que consten en el procediment, tret del que s'ha disposat en l'article 23 i en el punt 2 d'aquest article.
2. En la resolució no es podran acceptar fets distints dels determinats en la fase d'instrucció del procediment, tret dels que resulten, si és procedent, de l'aplicació del que s'ha previst en l'article 23, amb independència de la seua valoració jurídica diferent. No obstant això, quan l'òrgan competent per resoldre considere que la infracció revesteix major gravetat que la determinada en la proposta de resolució, es notificarà a l'inculpat perquè aporte totes les al·legacions que estime convenients, i se li concedirà un termini de quinze dies.
3. Les resolucions dels procediments sancionadors, a més de contenir els elements previstos en l'article 89.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, inclouran la valoració de les proves practicades, i especialment d'aquelles que constituesquen els fonaments bàsics de la decisió, fixaran els fets i, si és procedent, la persona o persones responsables, la infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que s'imposen, o bé la declaració de no existència d'infracció o responsabilitat.
4. Les resolucions es notificaran als interessats. Si el procediment s'hagués iniciat com a conseqüència d'ordre superior o petició raonada, la resolució es comunicarà a l'òrgan administratiu autor d'aquella.
5. Si no s'hagués dictat i notificat cap resolució expressa transcorreguts sis mesos des de la data de l'acord d'iniciació, tenint en compte les possibles interrupcions del seu còmput per causes imputables als interessats o per la suspensió del procediment a què es refereixen els articles 8 del present decret i 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es produirà la caducitat establerta en l'article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En aquests casos la resolució que declare la caducitat ordenarà l'arxivament de les actuacions, amb els efectes previstos en l'article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 25. Òrgans competents per a la imposició de sancions
Seran òrgans competents per a la imposició de sancions:
a) Les persones que exercesquen la direcció dels Serveis Territorials de Turisme per a les sancions d'advertència o multa de fins a 300.000 pessetes (1.803,037 euros).
b) El director o la directora de l'Àrea de Producte de l'Agència Valenciana del Turisme per a les sancions de multa de 300.001 pessetes (1.803,043 euros) a 500.000 pessetes (3.005,061 euros).
c) Qui ocupe la presidència executiva de l'Agència Valenciana del Turisme per a les sancions de:
- Multa de 500.001 pessetes (3.005,067euros) a 5.000.000 de pessetes (30.050,606 euros).
- Clausura d'establiment o activitat turística de fins a sis mesos o període superior, si és procedent, per a l'esmena de les deficiències observades, per la comissió d'una infracció de caràcter greu.
- Suspensió temporal de fins a sis mesos per a l'exercici d'una professió turística.
- Revocació d'autorització administrativa o títol per al desenvolupament d'una activitat turística.
d) El Govern Valencià per a sancions de:
- Multa de 5.000.001 pessetes (30.050,612 euros) a 15.000.000 de pessetes (90.151,816 euros).
- Clausura d'establiment o activitat turística de fins a tres anys o període superior, si és procedent, per a l'esmena de les deficiències observades, per la comissió d'una infracció de caràcter molt greu.
- Suspensió de fins a tres anys per a l'exercici d'una professió turística.
Article 26. Efectes de la resolució
1. La resolució serà executiva quan pose fi a la via administrativa. Posen fi a la via administrativa les resolucions de la presidència executiva de l'Agència Valenciana del Turisme i les sancions imposades pel Govern Valencià.
2. Les resolucions que no posen fi a la via administrativa no seran executives mentre no hi haja recaigut la resolució del recurs d'alçada que, si és el cas, s'haja interposat o haja transcorregut el termini per a la seua interposició sense que aquesta s'haja produït.
3. Quan l'infractor sancionat recórrega o impugne la resolució adoptada, les resolucions del recurs d'alçada o el recurs potestatiu de reposició i els procediments de revisió d'ofici que, si és el cas, s'interposen o substancien, no podran suposar la imposició de sancions més greus per al sancionat.
4. En el supòsit assenyalat en l'apartat anterior, les resolucions podran adoptar les disposicions cautelars precises per garantir la seua eficàcia mentre no siguen executives.
Les disposicions esmentades podran consistir en alguna de les mesures provisionals que es descriuen en l'article 17 del present decret o el manteniment de les adoptades durant la tramitació del procediment.
En tot cas, les disposicions cautelars estaran subjectes a les limitacions que l'article 72 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableix per a les mesures de caràcter provisional.
Article 27. Publicitat de les sancions
L'òrgan competent podrà incloure en les resolucions de sancions per infracció greu o molt greu la decisió de fer pública la sanció imposada, així com decidir el mitjà que s'utilitzarà per donar publicitat a la sanció. Els mitjans podran ser tant públics com privats.
Article 28. Inscripció de sancions
Les sancions administratives imposades per les infraccions a la normativa turística seran anotades en el llibre-registre de sancions, que podrà ser informàtic o en suport-paper i es cancel·laran d'ofici o a petició de l'interessat, a efectes de l'aplicació de les circumstàncies concurrents previstes en la llei, una vegada transcorreguts cinc anys des del seu compliment o prescripció total. En l'anotació es farà constar, com a mínim, el DNI o CIF, el precepte aplicat, la naturalesa i la durada de la sanció imposada, i així mateix es farà constar si ha adquirit fermesa en via administrativa o contenciosa administrativa.
L'accés a la informació continguda en el llibre-registre de sancions només podrà ser exercit pel sancionat, de conformitat amb l'article 37.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
El tractament de les dades recollides en el llibre-registre de sancions haurà de respectar els preceptes establerts en la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de Tractament Automatitzat de les Dades de caràcter Personal.
Article 29. Recursos
Contra les resolucions sancionadores que no esgoten la via administrativa cabrà recurs d'alçada davant el president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme.
Contra les resolucions que esgoten la via administrativa podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que les hagués dictat o podran ser impugnades directament davant l'òrgan de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu que, d'acord amb la matèria i quantitat de la sanció, resulte competent per conèixer, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Secció 6ª
Procediment simplificat
Article 30. Procediment simplificat
1. Per a l'exercici de la potestat sancionadora, en el cas que l'òrgan competent per iniciar el procediment considere que existeixen elements de judici suficients per qualificar la infracció com a lleu, es tramitarà el procediment simplificat que es regula en aquesta secció.
2. La iniciació es produirà per decisió de qui exercesca la direcció del Servei Territorial de Turisme en què s'especificarà el caràcter simplificat del procediment i es comunicarà a l'òrgan instructor i, simultàniament, serà notificat als interessats.
3. En el termini de vint dies a partir de la comunicació i notificació de l'acord d'iniciació, l'òrgan instructor i els interessats efectuaran, respectivament, les actuacions preliminars, l'aportació de totes aquelles al·legacions, documents i informacions estimen convenients i, si és procedent, la proposició i pràctica de la prova.
4. Transcorregut el termini esmentat, l'òrgan competent per a la instrucció formularà proposta de resolució o, si aprecia que els fets poden ser constitutius d'infracció greu o molt greu, acordarà que continue tramitant-se el procediment general segons allò que disposa l'article 19, i ho notificarà als interessats perquè, en el termini de deu dies, proposen prova si ho estimen convenient.
5. El procediment es remetrà a l'òrgan competent per resoldre, el qual en el termini de sis dies dictarà i notificarà resolució en la forma i amb els efectes previstos en la secció 5ª. Si no s'hagués dictat i notificat resolució expressa transcorreguts tres mesos des de la data de l'acord d'iniciació, tenint en compte les possibles interrupcions del còmput per causes imputables als interessats o per suspensió del procediment, es produirà la caducitat establerta en l'article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En aquests casos la resolució que declare la caducitat ordenarà l'arxivament de les actuacions, amb els efectes previstos en l'article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Capítol III
De la inspecció turística
Secció 1ª
Competència i exercici
Article 31. Competència
Correspon a l'Agència Valenciana del Turisme la comprovació, la vigilància i el control del compliment de la normativa turística.
Per al compliment de les funcions a què es refereix el paràgraf anterior, l'Agència Valenciana del Turisme podrà disposar de tots aquells inspectors i agents d'inspecció necessiten els seus diversos serveis i dependències.
Quan els requisits el compliment dels quals es tracte de comprovar requerisquen l'assistència de personal especialitzat, l'Agència podrà habilitar personal qualificat que realitze la inspecció, així com comptar amb la col·laboració de personal d'altres administracions públiques.
Article 32. Exercici de l'activitat inspectora
El personal a què es refereix el paràgraf segon de l'article anterior, en l'exercici de les seues funcions, tindrà el caràcter d'autoritat, i podrà demanar la col·laboració de qualsevol cos de seguretat de l'Estat, policia autonòmica o policia local en suport de la seua actuació. Com a autoritat, el personal esmentat gaudirà de la protecció i les facultats previstes en la normativa vigent i es dotarà de l'acreditació corresponent, que exhibirà en l'exercici de les seues funcions, amb caràcter previ a l'inici d'aquestes.
Secció 2ª
Funcions, facultats i deures
Article 33. Funcions
La inspecció de turisme tindrà les següents funcions:
a) Vigilar i comprovar el compliment de les disposicions legals en matèria turística.
b) Evacuar els informes que li siguen sol·licitats.
c) Comprovar reclamacions, denúncies i comunicacions d'irregularitats en la matèria, així com l'execució d'inversions subvencionades.
d) Assessorar i informar sobre requisits d'infraestructures, instal·lacions i serveis d'empreses turístiques.
e) Qualsevol altre que li siga encomanada de forma expressa pels responsables màxims de les delegacions territorials de l'Agència Valenciana del Turisme a les quals estiguen adscrits.
Article 34. Facultats
1. En l'exercici de les seues funcions, la inspecció turística estarà facultada per:
1.1. Accedir als locals, establiments i empreses turístiques, i aquells altres en què es presumesca el desenvolupament d'una activitat turística, i podran requerir tota aquella documentació que els siga necessària per al compliment adequat de la seua funció.
1.2. Fer-se acompanyar en les visites d'inspecció pels titulars, els seus representants i pels perits i tècnics de l'empresa o habilitats oficialment que estimen necessari per al millor desenvolupament de la seua funció inspectora, els quals hauran de posar a la seua disposició un lloc de treball adequat, així com els mitjans auxiliars necessaris.
1.3. Procedir a practicar qualsevol diligència d'investigació, examen o prova que considere necessari per comprovar que les disposicions legals s'observen correctament i, en particular, per:
a) Requerir informació, sol o davant de testimonis, a l'empresari o al personal de l'empresa sobre qualsevol assumpte relatiu a l'aplicació de la normativa turística.
b) Acordar la compareixença del titular de l'establiment turístic o dels seus representants i encarregats, en el mateix establiment turístic o a les oficines públiques designades per la inspecció actuant. En la citació constarà la data, el lloc, l'hora i l'objecte de la compareixença, així com els efectes de no atendre-la.
c) Examinar en l'establiment turístic la documentació i els llibres d'empresa necessaris per a la verificació del compliment de la normativa en matèria turística, tals com factures, bons, contractes, rebuts, correspondència comercial, llibres, registres, inclosos els programes informàtics i arxius en suport magnètic, declaracions oficials i comptabilitat, documents exigits per la normativa turística i qualsevol altre relacionat amb les matèries subjectes a inspecció.
La inspecció podrà analitzar directament la documentació, exigint, si és procedent, la visualització en pantalla o la impressió de les dades que consten en suport informàtic. Així mateix, podrà prendre notes de les dades o documents o obtenir còpies i extractes, de conformitat amb la normativa vigent, per qualsevol altre mitjà.
La inspecció podrà requerir l'aportació de la documentació abans esmentada que haurà d'estar a la seua disposició en qualsevol moment i sense necessitat de concedir termini per a això, sempre que l'actuació es duga a terme en el lloc on aquesta haja d'estar conservada.
d) Realitzar amidaments, obtenir fotografies, vídeos, enregistrament d'imatges i alçar croquis, de conformitat amb la normativa vigent.
e) Adoptar, en qualsevol moment del desenvolupament de les seues actuacions, les mesures provisionals que estime oportunes i siguen proporcionades al fi que es perseguisca, per impedir la destrucció, la desaparició o l'alteració de la documentació esmentada en els apartats anteriors, sempre que no cause perjudici de difícil o impossible reparació als subjectes responsables i no implique violació de drets.
2. La negativa, l'obstaculització o la resistència a l'actuació de la inspecció turística o el subministrament d'informació falsa o errònia, constitueixen infraccions en els termes previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig.
Article 35. Deures
L'actuació inspectora tindrà en tot cas caràcter confidencial. Els inspectors, inspectores i agents estaran obligats a complir el deure de sigil professional. En cas d'incompliment d'aquest deure, seran sancionats d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
En l'exercici de les seues funcions, sense minva de la seua autoritat i del compliment dels seus deures, la inspecció turística guardarà amb els administrats la major consideració i cortesia i els informarà amb motiu de les seues actuacions dels seus drets i deures, per facilitar-los el compliment de les seues obligacions.
Secció 3ª
Documentació de les actuacions inspectores
Article 36. Documentació
Les actuacions de la inspecció turística es documentaran en actes, diligències, comunicacions i informes, que tindran naturalesa de documents públics administratius.
Article 37. Actes d'inspecció
1. Els actes o fets constatats per la inspecció es reflectiran en un acta que gaudirà de presumpció de veracitat, excepte prova en contrari.
2. En les actes d'inspecció es podrà constatar l'existència de fets que poguessen ser constitutius d'infracció i comprovar la certesa dels supòsits prèviament denunciats o coneguts, així com acreditar la veracitat de fets controvertits en un expedient sancionador.
3. Els resultats de la funció inspectora de vigilància i comprovació del compliment de la normativa turística vigent seran recollits en l'acta d'inspecció corresponent, en la qual es consignaran, a més de les dades identificadores de l'empresa i establiment que es tracte, les circumstàncies personals del compareixent, la identificació de l'inspector o agent d'inspecció actuant, la referència expressa dels fets constatats i totes les circumstàncies que puguen ser rellevants per a la millor determinació dels mateixos o la qualificació de les possibles infraccions, contribuint a la seua millor determinació i valoració.
4. L'acta d'inspecció serà alçada en presència del titular de l'empresa o establiment, del seu representant o, si cal, de persona dependent d'aquell.
5. Els interessats o els seus representants podran fer totes aquelles al·legacions o aclariments que estimen convenients per a la seua defensa, les quals es reflectiran en l'acta corresponent
6. Les actes les haurà de signar la inspecció actuant i el titular de l'empresa o el seu representant, o si no n'hi ha, la persona que en aqueix moment estiga al davant de l'empresa o activitat. Si existís negativa per les anteriors persones a signar l'acta, es farà constar la negativa, així com els motius manifestats si n'hi hagués, mitjançant l'oportuna diligència.
7. La signatura de l'acta alçada acreditarà el coneixement del seu contingut i no implicarà necessàriament l'acceptació del mateix pel compareixent ni destruirà la presumpció de veracitat.
8. L'acta d'inspecció s'estendrà en triple versió exemplar, als efectes, si és procedent, d'iniciació de l'expedient sancionador oportú i s'entregarà en aqueix mateix acte una còpia de la mateixa al titular o representant de l'empresa afectada. Aquesta entrega es considerarà com a notificació del resultat de la inspecció. Si existís negativa a rebre l'acta, es farà constar la negativa, així com els motius manifestats si n'hi hagués, mitjançant l'oportuna diligència. En aquest cas, l'exemplar corresponent serà enviat a l'interessat per algun dels mitjans previstos en les disposicions vigents.
9. El model d'acta d'inspecció podrà comptar amb tots els fulls annexos que siguen necessaris per al relat objectiu i precís dels fets constatats; l'annex formarà part de l'acta amb caràcter general.
Secció 4ª
Planificació de la inspecció turística
Article 38. Plans d'inspecció turística
1. L'exercici de les funcions pròpies de la inspecció turística es durà a terme d'acord amb els plans corresponents, sense perjudici de les actuacions específiques, conformement als criteris d'eficàcia i oportunitat.
2. Els plans d'inspecció turística seran els següents:
a) Pla general.
b) Plans especials.
3. El pla general l'aprovarà al començament de cada any el director de l'Àrea de Producte de l'Agència Valenciana del Turisme, a proposta del Servei d'Assistència Turística i Incentius.
4. Els plans especials els aprovarà el director de l'Àrea de Producte a proposta del servei indicat, com a conseqüència de la necessitat d'una actuació concreta en determinat subsector turístic, àmbit geogràfic i temporal.
5. Tant uns com altres inclouran continguts precisos sobre informació, assessorament i assistència turística al sector.
Article 39. Contingut dels plans
En els plans d'inspecció es determinaran, com a mínim, els aspectes següents:
a) Àmbit geogràfic.
b) Tipologia de les empreses, activitats i establiments turístics objecte d'inspecció.
c) Modalitat i categoria dels establiments que s'han d'inspeccionar.
d) Objecte material, contingut i finalitat de la inspecció.
e) Duració temporal del pla, amb indicació, si escau, de les dates d'inici i acabament.
Article 40. Memòries d'execució dels plans d'inspecció
1. En finalitzar cada any i dins dels dos mesos següents es confeccionarà una memòria que comprendrà el resultat del pla general.
2. Així mateix, dins els dos mesos següents a la data d'acabament de cada pla especial, es confeccionarà una memòria justificativa de la seua execució i resultat.
Secció 5ª
Desenvolupament de les funcions de la inspecció turística
Article 41. Funcions de direcció, assistència i assessorament especials
Incumbeix els inspectors de turisme:
1. Planificar i dirigir les actuacions dels equips d'inspecció assignada, així com exercir totes les facultats que els atribueix el present decret.
2. Obtenir i canalitzar la informació de qualsevol classe relativa a la situació real del turisme a la Comunitat Valenciana.
3. Sense perjudici que realitzen directament actuacions inspectores en l'àmbit geogràfic que procedisca, assumiran la responsabilitat del compliment dels objectius encomanats al seu equip, distribuiran entre els membres d'aquest les activitats a desenvolupar i controlaran la seua correcta execució.
4. Les actuacions de la inspecció de turisme hauran de ser coordinades per l'Inspector de turisme que tinga tal responsabilitat, sota la direcció del Servei d'Assistència Turística i Incentius, a la qual es donarà trasllat de les actes per presumptes infraccions greus o molt greus.
5. Informar quan siga preceptiu o així se sol·licite abans de la resolució d'aquells expedients amb especial significat, complexitat, importància o transcendència.
6. Proposar al servei competent el contingut que cal considerar en la confecció dels plans d'inspecció.
7. Realitzar tasques d'informació, assessorament i assistència turística als empresaris i al sector en general relacionades amb l'aplicació de la normativa vigent i el seu compliment, que pel seu significat, complexitat, importància o especial transcendència es considere oportú.
8. Comprovar l'execució d'inversions subvencionades, així com elaborar o informar estudis de viabilitat de les inversions turístiques que pel seu contingut així ho requerisquen.
9. Realitzar, si és procedent, els informes referits a la Llei de Turisme de la Comunitat Valenciana respecte a les qüestions següents, quan així siga sol·licitat:
a) Sobre els criteris de qualitat i innovació i sostenibilitat en la millora de la competitivitat del sector.
b) Sobre la definició i l'establiment d'estratègies de comunicació de la imatge turística de la Comunitat Valenciana.
c) En relació amb la utilització i seguiment dels símbols identificadors, missatges i estratègies de la imatge turística de la Comunitat Valenciana, la seua autorització, suport i cooperació.
d) Pel que fa als expedients de concessió o denegació de la declaració de municipi turístic, informes complementaris que es consideren oportuns; així com els que corresponguen en la tramitació dels plans urbanístics municipals dels municipis turístics per la via de destinació turística o destinació vacacional.
e) En els expedients contradictoris de desqualificació i pèrdua de la condició de municipi turístic.
f) En relació a la realització de convenis previstos entre l'Agència Valenciana del Turisme i els municipis turístics, tant per als de compensació financera com per als d'adaptació dels municipis turístics, així com els de competitivitat i comunicació.
g) Sobre la definició de les característiques, plans, directrius generals i particulars dels espais turístics.
h) En relació a les normatives sectorials que puguen tenir incidència en el sector turístic, tals com sanitat, medi ambient, seguretat i higiene i altres.
Article 42. De les funcions de comprovació , investigació, col·laboració i informació generals
Els agents d'inspecció:
1. Comprovaran les presumptes infraccions a la normativa turística vigent, bé per reclamació o denúncia dels interessats, bé com a compliment dels plans generals o especials, desplaçant-se per a això al lloc que corresponga .
2. Realitzaran informes tècnics quan així se sol·licite, respecte d'aquells expedients que pel seu contingut resulte oportú.
3. Col·laboraran amb l'inspector en la realització de les propostes al servei competent en la confecció dels plans d'inspecció.
4. Realitzaran tasques d'informació, assessorament i assistència turística als empresaris i al sector en general relacionades amb l'aplicació de la normativa vigent i el seu compliment.
5. Alçaran, si escau, les actes d'inspecció corresponents, de conformitat amb el que preveu l'article 37.
6. Realitzaran de forma personal, si és procedent, la pràctica de citacions, requeriments i notificacions als establiments turístics.
7. Comprovaran l'execució de les inversions subvencionades que pel seu contingut així es requerisca.
8. Les funcions inspectores de suport, gestió i col·laboració amb els inspectors de turisme corresponen als agents d'inspecció, sota la direcció i supervisió tècnica d'aquells, sense perjudici de la seua dependència del Servei d'Assistència Turística i Incentius.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els procediments sancionadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del present decret iniciats amb anterioritat a la seua entrada en vigor es resoldran d'acord amb la normativa anterior.
Segona
Mentre que es desenvolupen els mecanismes administratius necessaris per a la cobertura dels llocs de treball de la inspecció turística, les funcions específiques de l'article 41 seran ateses pels funcionaris públics que designen els òrgans directius de l'Agència Valenciana del Turisme.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 166/1989, de 13 de novembre, del Govern Valencià, i totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang en tot el que contradiguen o s'oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme perquè dicte les disposicions necessàries per al compliment i el desplegament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 9 de novembre de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,

linea