diari

LLEI 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana. [2002/8212]

(DOGV núm. 4311 de 09.08.2002) Ref. Base de dades 3490/2002

LLEI 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana. [2002/8212]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
Aquesta llei pretén reconèixer el paper que correspon a les persones que han servit la Comunitat Valenciana com a titulars de la més alta magistratura de la Generalitat, d'acord amb el nostre Estatut d'Autonomia i, coherentment, regula l'estatus dels qui han tingut tan altes responsabilitats. Hom pretén així garantir que els expresidents de la Generalitat puguen atendre les seues necessitats de presència social d'acord amb la dignitat i el decòrum de les altes funcions exercides.
Tot i que l'estatut dels expresidents de la Generalitat no està contemplat en la Llei 5/1983, de Govern Valencià, es considera convenient la seua regulació, igual que s'ha fet a altres comunitats i institucions.
El reconeixement de la figura de l'expresident de la Generalitat està reservat als presidents elegits per les Corts Valencianes en la forma establerta en la Llei 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, des de la seua primera legislatura.
Article 1
Els presidents de la Generalitat gaudiran, a partir del moment del cessament, de la consideració, l'atenció i el suport deguts als qui han ocupat aquest càrrec.
Article 2
1. Els expresidents de la Generalitat tindran tractament vitalici de Molt Honorable Senyor o Senyora i ocuparan el lloc protocol·lari que els corresponga segons la normativa vigent.
2. En els desplaçaments fora del territori de la Comunitat Valenciana els expresidents podran tenir el suport dels serveis que la Generalitat hi tinga establerts, com les oficines de la Generalitat a Madrid i Brussel·les, i d'altres semblants que hi haja o que en el futur pogueren establir-s'hi.
Article 3
1. El Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents:
a) Dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
b) Un local adequat per a la instal·lació de l'esmentada oficina, la dotació pressupostària per al seu funcionament ordinari i un automòbil del parc mòbil de la Generalitat.
2. El Consell de la Generalitat, a través del departament competent, adoptarà les actuacions que calguen per preservar la seguretat personal dels expresidents i els dotarà dels serveis de seguretat que es consideren necessaris.
Article 4
Els presidents de la Generalitat tindran, des del moment en què es produesca el cessament, la condició de membres permanents del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Deixaran de tenir aquesta condició en el moment d'accedir a qualsevol lloc de responsabilitat executiva en qualsevulla de les administracions públiques i quan hi concòrreguen els supòsits d'incompatibilitat legalment establerts. En tot cas, la percepció de les retribucions corresponents a la condició de membre permanent del consell serà incompatible amb la d'altres retribucions per ocupar qualsevol càrrec públic.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Als efectes d'aquesta llei, es consideraran presidents de la Generalitat els qui hagen estat elegits des de la primera legislatura de les Corts Valencianes.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es modifica l'article 3 de la Llei 10/1994, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
«Article 3. Composició del Consell
1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït pel president, els consellers permanents i un nombre de quatre consellers electius. Estarà assistit per la Secretaria General que actuarà amb veu, però sense vot.
2. El president o la presidenta i els consellers electius seran nomenats per un període de cinc anys i podran ser confirmats fins a un màxim de tres períodes.
3. Els consellers permanents ho seran sense límit temporal i exerciran les funcions amb caràcter vitalici. Actuaran amb veu, però sense vot i, en conseqüència, no se'n computarà l'assistència a l'efecte del quòrum de constitució previst en l'article 13.1 de la Llei 10/1994, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana».
En la resta, se'ls aplicarà el que preveu l'esmentada Llei 10/1994, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, excepte el que disposa l'article 4, paràgraf segon, l'article 6.4 i l'article 7.3.
Segona
Se modifica l'article 6.3 de la Llei 10/1994, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i l'esmentat punt 3 queda redactat en els termes següents:
«3. El president o la presidenta i els membres del Consell estaran sotmesos al règim d'incompatibilitats establert amb caràcter general per als alts càrrecs de l'administració, llevat de les activitats docents i investigadores.
Els membres del Consell Jurídic Consultiu no participaran en les deliberacions dels temes sobre els quals s'haja d'emetre informació en el cas que afecte directament a la seua activitat i interessos.
El president o la presidenta del consell i els membres electius seran incompatibles amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític o administratiu i amb l'exercici de funcions directives d'un partit polític, sindicat o associació patronal».
Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 2 d'agost de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,

linea