diari

DECRET 127/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat. [2004/X8212]

(DOGV núm. 4812 de 04.08.2004) Ref. Base de dades 3491/2004

DECRET 127/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat. [2004/X8212]
L'assistència jurídica a la Generalitat, entenent-hi la representació i defensa en judici de l'administració de la Generalitat i el seu assessorament en dret, està encomanada al Gabinet Jurídic de la Generalitat pel Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat.
El decret esmentat preveu en l'article 12.3 que la representació i defensa en judici puga ser excepcionalment encomanada a un advocat col·legiat, mentre que l'article 22 preveu que, mitjançant conveni, la representació i defensa en judici i l'assessorament en dret de les societats de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades o que en depenen, que funcionen en règim de dret privat, siga assumida pel Gabinet Jurídic de la Generalitat.
Este decret té per objecte completar tal regulació de l'assistència jurídica externa, és a dir, de la que es presta, no pel Gabinet Jurídic de la Generalitat, sinó per persones o entitats alienes a este, amb l'objecte de garantir una millor coordinació pel director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de l'assistència jurídica a l'administració de la Generalitat, les entitats de dret públic vinculades o que en depenen i les seues societats i fundacions.
D'esta manera, es preveu que l'externalització de l'assistència jurídica per l'administració de la Generalitat i les entitats de dret públic vinculades o que en depenen (ja funcionen amb subjecció al dret públic, ja al dret privat), se sotmeta a dos informes del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, a saber:
1. Un, de caràcter preceptiu i vinculant, amb l'objecte que per part del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat es puga valorar la necessitat o conveniència d'externalitzar la prestació d'assistència jurídica així com l'objecte i el règim de la seua prestació.
2. Un altre, de caràcter preceptiu però no vinculant, a fi que el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat puga emetre el seu parer sobre els possibles prestadors de l'assistència jurídica.
Quant a les societats i fundacions de la Generalitat, i donada la personalitat jurídica i privada i el seu especial règim de contractació, s'hi preveu un únic informe, amb l'objecte que la societat o fundació corresponent puga conèixer l'opinió del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat abans d'encomanar o contractar els diferents tipus d'assistència jurídica que puguen resultar necessaris, incloent-hi també l'assistència jurídica prestada pel propi personal laboral de la societat o fundació.
Per últim, el decret estén la funció coordinadora del Gabinet Jurídic de la Generalitat que el Decret 27/2001 atribueix al seu director a l'assistència jurídica externa.
Per això, a proposta del conseller de Presidència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 30 de juliol de 2004,
DECRETE
Article únic. Modificació del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat
S'hi afegeix una disposició addicional tercera al Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat, amb la redacció següent:
«Disposició addicional tercera. Assistència jurídica externa
1. Tots els contractes o convenis a establir per l'administració de la Generalitat i les entitats de dret públic vinculades o que en depenen, siga quina en siga la classe o quantia o les característiques del contractista, que tinguen per objecte la prestació de servicis de representació i defensa en judici, assessorament en dret, consell jurídic i qualsevol altre tipus d'assistència jurídica, inclosa l'elaboració d'esborranys, avantprojectes o projectes de normes i disposicions i l'emissió d'informes i dictàmens de juristes independents i de prestigi, requeriran informe favorable del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
2. L'informe esmentat serà sol·licitat:
a) En els contractes administratius, amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient a que es refereix l'article 69.1 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
b) En els convenis administratius, amb anterioritat a la seua aprovació o autorització per l'òrgan competent.
3. Alhora, una vegada presentades les ofertes i amb caràcter previ a la selecció del contractista i adjudicació d'estos contractes, haurà de sol·licitar-se informe del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
4. Les societats mercantils i fundacions de la Generalitat, a que es refereixen els apartats 2 i 3 de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, hauran de sol·licitar informe del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb caràcter previ al fet que contracten, encomanen o encarreguen la prestació d'assistència jurídica, tant amb caràcter permanent com amb caràcter puntual, incloent-hi els servicis de secretaria i assessoria lletrada dels seus òrgans d'administració.
5. La contractació laboral de caràcter indefinit o de caràcter temporal superior a un any en les societats i fundacions de la Generalitat, a què es refereixen els apartats 2 i 3 de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, quan esta tinga per objecte la prestació d'assistència jurídica, requerirà informe del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb caràcter previ a la formalització del contracte.
6. Els informes als quals fan referència els apartats anteriors s'hauran d'emetre en el termini d'un mes. Es podran proseguir les actuacions en el cas que no s'emeten dins del termini esmentat.
7. En la prestació d'assistència jurídica, els contractistes, juristes, advocats i altres professionals als quals se'ls haja encomanat o amb qui s'haja contractat o convingut, quedaran subjectes a la direcció i coordinació del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, el qual haurà de ser informat de l'actuació en els termes que este establisca, sense perjudici de l'autonomia i independència professional».
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. El que disposa este decret serà d'aplicació als procediments de contractació que s'estiguen tramitant a l'entrada en vigor, però sense que això n'implique la retroacció d'actuacions.
2. Alhora, el que disposa este decret serà d'aplicació a l'assistència jurídica que s'estiga prestant a l'entrada en vigor.
DISPOSICIÓ FINAL
Este decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Presidència,

linea