diari

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1991, de 28 de desembre de 1991, de Pressupostos per a l'exercici 1992.

(DOGV núm. 1694 de 31.12.1991) Ref. Base de dades 3551/1991

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1991, de 28 de desembre de 1991, de Pressupostos per a l'exercici 1992.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
Els pressupostos de la Generalitat per a 1992 se situen dins d'un context de recuperació del creixement econòmic, una millor situació dels desequilibris bàsics i la continuïtat de l’objectiu de reducció de la inflació. Els seus objectius per a l'any pròxim convergeixen en l'esforç de preparació per a aprofitar en les millors condicions possibles l'obertura del mercat únic europeu en 1993.
Les diferents prioritats dels programes de despesa configuren una política que es proposa aproximar els valencians als nivells de renda i benestar dels ciutadans dels països més avançats d'Europa. Per a això, a més d'afavorir la competitivitat de les nostres empreses i incrementar els programes d'infrastructures, hem de potenciar una educació plenament concorde amb les necessitats del treball i el desenvolupament personal, una sanitat universalitzada i de qualitat, uns serveis socials capaços de compensar els desequilibris produïts pel sistema i un medi ambient sa. Nivell de renda, cohesió social i serveis públics de qualitat són les característiques bàsiques del model que volem aconseguir.
Desenvolupar aquests objectius ha de ser compatible amb un marc financer que es proposa controlar el nivell de dèficit
públic i en el qual l'evolució dels ingressos d'origen tributari de la hisenda de la Generalitat serà molt moderada. L’aportació dels fons provinents de l'Estat permetran un creixement pressupostari per damunt del creixement del PIB. L’actual sistema de finançament, assentat essencialment sobre l'evolució del concepte de despesa equivalent estatal, permetrà que l'any 1992 la Generalitat, que ha controlat el seu nivell de despesa corrent en exercicis precedents, puga donar cobertura als seus objectius de millores en la prestació dels serveis públics essencials sense incrementar-ne el dèficit.
El pressupost de l'exercici 1992 coincideix amb l'inici d'una nova legislatura en la qual s'han de reestructurar, les prioritats de la despesa accentuant els conceptes deficiència i qualitat sobre els d’extensió dels serveis, i mantenir un esforç creixent en la formació de capital en infrastructures.
Aquesta millora de la qualitat s'instrumenta amb la dotació de millors mitjans i condicions de treball, assignació de recursos, per al reciclatge i perfeccionament dels empleats públics que intervenen en la prestació dels serveis i, molt especialment, mitjançant la incorporació de la decisió directa dels usuaris - el camp dels quals ha de ser ampliat - a la millora i reorientació de la seua gestió.
La formació de capital humà és un eix central per a afrontar amb èxit el futur de competència internacional en què ja ens trobem immergits. La segona anualitat del Pla de Competitivitat i la millora de les infrastructures en comunicacions permetran a les nostres empreses amb iniciativa assolir el mercat únic amb majors probabilitats d'èxit.
Com a característica més important de la llei, considerada com text normatiu, cal destacar que com a conseqüència de l'aprovació del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, articles que tradicionalment engrossien el text de les lleis anuals de pressupostos, passen a incorporar-se, amb caràcter permanent, al text refós esmentat, aquest és el cas del règim de les subvencions, termini per a pagar les obligacions de la Generalitat Valenciana, finançament de les corporacions locals, etc.
Pel que fa a l'organització, la llei recull com aspectes més nous la incorporació dels organismes autònoms administratius a la plena gestió pressupostària, aquesta variació en la seua presentació i gestió millora sensiblement el nivell d'informació relatiu a les dotacions i el seguiment de la gestió, en evitar les transferències de consolidació que eren necessàries en exercicis anteriors. Dins d'aquesta mateixa filosofia es recull la presentació pressupostària dels organismes autònoms comercials, industrials i financers, i també la modificació de la naturalesa jurídica de l'Institut Turístic Valencià, que es transforma en una entitat de dret públic. Per últim, en matèria d'organització, cal destacar la creació d'un nou ens, l'Institut Valencià de Foment de la Qualitat Agro-alimentària, que naix amb l'objectiu de donar cobertura jurídica indepedent a les actuacions dels Consells de Denominació d'Origen.
Per últim i a mode de resum, la proposta que planteja aquesta llei, en matèria de prioritats dels ingressos i despeses públics, es pot resumir en els objectius següents:
1. Augmentar la competitivitat de l’economia valenciana.
2. Procurar la millora de la formació educativa i ocupacional.
3. Augmentar la qualitat de vida personal i medi ambiental.
4. Cooperar en la reducció dels desequilibris bàsics de l’economia.
1 Dels crèdits inicials i el seu finançament
Article u
1. Per aquesta llei s'aproven els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1992, integrats per:
a) El pressupost de la Generalitat Valenciana, en l’estat de despeses del qual es consignen crèdits per un import de 733.958.315 milers de pessetes.
b) El pressupost de les entitats autònomes de caràcter administratiu i de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg de la Generalitat, en les dotacions de despeses de les quals es consignen crèdits per import de 296.421.537 milers de pessetes.
c) El pressupost de les empreses i ens públics de la Generalitat Valenciana per un import de 37.714.983 milers de pessetes
2. Els estats d'ingressos dels ens esmentats en l'apartat 1, recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari, pel mateix import que figura en els seus estats de despeses.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs el rendiment dels quals és cedit per l’Estat a la Generalitat Valenciana s'estimen en 10.231.000 milers de pessetes.
3. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de la Generalitat Valenciana, mencionat en l'apartat 1, punt a) d'aquest article, la distribució de crèdits per grups funcionals s'estableix de la manera següent en milers de pessetes:
1 Serveis de caràcter general 7.245.244
2 Defensa, protecció civil i seguretat ciutadana 1.876.582
3. Seguretat, protecció i promoció social 39.310.097
4. Producció de béns públics de caràcter social 521.380.512
5. Producció béns públics de caràcter econòmic 53.647.691
6. Regulació econòmica de caràcter general 9.151.805
7. Regulació econòmica dels sectors productius 22.419.918
9. Transferències al sector públic territorial 60.974.576
0 Deute públic 17.951.890
Total 733.958.315
II
De la determinació dels crèdits
Article dos. Augment de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana
Amb efecte d’1 de gener de 1992, les retribucions bàsiques i les complementàries de caràcter fix i periòdic, assignades als llocs de treball que ocupa el personal en actiu al servei de la Generalitat Valenciana no sotmés a la legislació laboral, experimentarà un increment del 5 per cent, sense perjudici, si s'escau, de l'adequació d'aquestes últimes quan calga per a assegurar que la retribució total de cada lloc de treball guarde la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
Article tres. Retribucions dels alts càrrecs
1. Amb efecte d’1 de gener de 1992:
a) Les retribucions dels alts càrrecs del Consell, exclosos els de categoria de secretari general i director general, es fixen per a 1992 en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:
- President de la Generalitat: 9.881.016 PTA.
- Conseller de la Generalitat: 8.417.328 PTA.
- Sots-secretari 7.947.852 PTA
b) El règim retributiu per a 1992 dels secretaris generals, directors generals i assimilats serà l’establert amb caràcter general per als funcionaris públics, als efectes del qual es fixen les quanties de sou, complement de destinació i valor mínim de complement específic següents, referides a dotze mensualitats:
- Sou: 1.660.344 PTA.
- Complement de destinació: 1.457.952 PTA.
- Complement específic: 2.144.868 PTA.
(valor mínim)
2. Segons que estableix l'article 38 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu, de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, els funcionaris declarats en serveis especials per ser membres del Govern Valencià o alts càrrecs de l'administració autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguen tenir reconeguts com a funcionaris, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits s'inclouen en els pressupostos de despeses.
3. Els alts càrrecs del Consell que deixen el seu lloc de treball tindran dret a una indemnització de tres mensualitats.
El dret a aquestes percepcions, que se satisfarà mensualment, cessarà en el moment en què, dins del període esmentat de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector públic o privat.
Article quatre. Retribucions per a 1992 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
1. Les retribucions dels funcionaris de la Generalitat seran les que s'indiquen en aquest article.
2. Les quanties del sou i triennis, referides a dotze mensualitats, seran les següents:
Grup Sou Trienni
A 1.660.344 63.732
B 1.409.184 51.000
C 1.050.444 38.256
D 858.924 25.536
E 784.116 19.152
A més de les dotze mensualitats ordinàries es liquidaran dues pagues extraordinàries pel mateix import de sou i trienni cadascuna d'elles.
3. El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball que s'ocupe, d'acord amb les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
Nivell Import
30 1.457.952
29 1.307.760
28 1.252.752
27 1.197.732
26 1.050.780
25 932.280
24 877.272
23 822176
22 767.256
21 712.356
20 661.704
19 627.888
18 594.108
17 560.304
16 526.536
15 492.732
14 458.940
13 425.124
12 391.320
11 357.564
10 323.772
9 306.876
8 289.956
Els nivells de complement de destinació de cada lloc de treball es determinaran d'acord amb el que preveu el capítol II del títol II del llibre primer del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu, de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
4. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell.
Aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i només podran ser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball, sense que, en cap cas, puguen ser fixes en la quantia, ni periòdiques en la meritació.
Seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representants sindicals.
5. Els complements personals de garantia i els transitoris que puguen derivar-se de la classificació definitiva dels llocs de treball establerta en les relacions de Llocs, o a causa de qualsevol modificació del complement específic, només podran ser compensats o absorbits per canvi de grup, nivell, Lloc de treball o per qualsevol increment retributiu que efecte el Lloc de treball o grup de pertinença distint del que amb caràcter general es recull en les respectives lleis de pressupostos.
Els complements personals de garantia i transitoris que no es deriven de l'aplicació inicial del nou sistema retributiu, reconeguts en compliment del que disposa l'article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1985, seran absorbits per qualsevol millora retributiva que es produesca en l'any 1992, incloses les derivades del canvi de lloc de treball.
A l’efecte de l'absorció prevista en el paràgraf anterior, l’increment de retribucions de caràcter general que s'estableix en aquesta llei només es computarà en el 50 per cent del seu import i s'entén que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l’específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat ni les gratificacions per serveis extraordinaris.
6. Els complements personals de garantia i els transitoris queden exclosos de l'augment del 5 per cent previst en l'article segon d'aquesta llei.
Article cinc. Retribucions del personal de la Seguretat Social
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret-llei 3/1987, d'11 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes retributius en l'article 4 d'aquesta llei, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, dos, del reial decret-llei esmentat, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representats sindicals.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específic i d'atenció continuada que, si s'escau, s'hagen assignat al personal, experimentarà un increment del 5 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 1991.
3. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d'acord amb els criteris establerts pel Consell de la Generalitat, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum, d'acord amb el que disposa l'article segon i disposició transitòria tercera del Reial Decret Llei 3/1987, d'11 de setembre.
4. Els complements personals i transitoris que puga tenir reconeguts el personal d'acord amb el que preveu de la disposició transitòria primera del Reial Decret-llei 3/1987, es regularan pel que estableix l'article 4 d'aquesta llei.
Article sis. Retribucions del personal laboral
1. Amb efecte d’1 de gener de 1992 la massa salarial del personal laboral al servei de la Generalitat Valenciana, entitats autònomes i empreses públiques, recollides en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, no podrà experimentar un creixement global superior al 5 per cent, la distribució i l'aplicació individual de la qual es produirà per mitjà de la negociació col·lectiva.
2. Amb caràcter previ a l’inici de les negociacions de convenis o acords col·lectius que es subscriguen en l'any 1992, haurà de sol·licitar-se de la Conselleria d'Economia i Hisenda la corresponent autorització de massa salarial, que quantifique el límit màxim de les obligacions que puguen contraure's com a conseqüència d'aquests pactes, a l’efecte s'aportarà la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 1991.
3. Durant l'any 1992, serà necessari l’informe favorable i conjunt de les conselleries d'Administració Pública i d'Economia i Hisenda per a modificar les condicions retributives del personal no funcionari laboral a què fa referència el punt 1 d'aquest article.
4. Les retribucions del personal laboral s'ajustaran a les condicions pactades en el conveni o convenis que es formalitzen per a l'any 1992.
5. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió de l'informe preceptiu o si hi ha informe desfavorable, í els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a 1992, si no es compleixen els requisits establerts en aquest article.
Article set. Retribucions del personal eventual
Les retribucions íntegres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment del 5 per cent sobre les corresponents a 1991.
Article vuit. Normes especials
1. Les indemnitzacions per raó del servei s'incrementaran en un 5 per cent respecte a les quanties vigents en 1991, llevat la indemnització per residència que continuarà meritant-se en la mateixa quantia.
2. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions integres en la proporció corresponent.
3. Les retribucions bàsiques i complementàries que es meriten amb caràcter fix i periodicitat mensual, es faran efectives per mensualitats completes i amb referència a la situació i als drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen, llevat en els casos següents, en què es liquidaran per dies:
a) En els casos de canvi de lloc de treball, en el mes de presa de possessió de la primera destinació, en el reingrés al servei actiu i en el de la incorporació per conclusió de llicències sense dret a retribució.
b) En el mes en què se cesse en el servei actiu, llevat quan siga per motius de defunció, jubilació o retir, i en el d'iniciació de llicències sense dret a retribució.
4. Les pagues extraordinàries seran dues a l'any per import, cadascuna d'elles, d'una mensualitat del sou i triennis, i es meritaran el dia u dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquestes dates, llevat en els casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats siga inferior a la totalitat del període corresponent a una paga, aquesta es pagarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i els dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la quantia experimentarà la reducció proporcional corresponent.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l’última paga extraordinària es meritarà el dia del cessament i amb referència a la situació i als drets del funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats.
A l’efecte previst en l'apartat anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
5. L'import de les retribucions del personal que ocupe llocs de treball en institucions sanitàries del Servei Valencià de Salut, no subjectes a l’àmbit d'aplicació del Reial Decret Llei 3/87, d'11 de setembre, les retribucions del qual no hagen estat específicament regulades en aquesta llei, experimentarà un increment del 5 per cent respecte de les aprovades per a l’exercici de 1991.
6. Amb independència del que preveu l'article 51 del text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, la diferència, en còmput mensual, entre la jornada reglamentària de treball i l’efectivament realitzada pel funcionari, donarà lloc, llevat justificació, a la corresponent deducció proporcional d'havers.
Per al càlcul del valor hora aplicable a aquesta deducció es prendrà com a base la totalitat de les retribucions integres mensuals que perceba el funcionari dividida per trenta i, a la vegada, aquest resultat pel nombre d'hores que el funcionari tinga obligació de complir, de mitjana, cada dia.
Article nou. Prohibició de percepció d'ingressos atípics
Els empleats públics compresos dins de l’àmbit d'aplicació d'aquesta llei, amb l’excepció dels sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, les comissions o els altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article deu. Relacions de llocs de treball
1. La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treballs es realitzarà mitjançant les relacions de llocs de treball.
2. Correspon a la Conselleria d'Administració Pública, amb l’informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'aprovació mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine de:
a) Les modificacions, per variació en el nombre de llocs recollits en les relacions de llocs de treball, produïdes en les relacions inicials aprovades pel Consell.
b) Les modificacions de complement de destinació i específic dels llocs inclosos en les relacions inicials.
Les competències atribuïdes en aquest apartat a la Conselleria d'Administració Pública, hauran d'entendres assignades a la Conselleria de Sanitat i Consum o de Cultura, Educació i Ciència, quan la seua execució efecte el personal sanitari o docent, respectivament.
3. Els titulars de llocs de treball que es suprimesquen en les relacions de llocs, i els funcionaris que ocupant Llocs de lliure designació siguen cessats, continuaran percebent, fins que siguen nomenats per a exercir altres llocs de treball, les retribucions bàsiques que els corresponguen pel seu grup i les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball que ocupaven. Aquesta situació no podrà perllongar-se més de tres mesos i les retribucions complementàries meritades tindran el caràcter d'«a compte» sense que procedesca cap reintegrament en el cas que les quantitats rebudes a compte foren superiors a les corresponents al nou lloc.
4. La provisió de llocs de treball que ha d'ocupar el personal funcionari, i també la formalització de nous contractes de personal laboral fix i personal laboral de duració determinada per un període igual o superior a un any, requeriran que els llocs esmentats figuren detallats en les relacions respectives.
Aquest últim requisit no serà necessari quan la contractació del personal laboral de duració determinada es realitze per temps inferior a sis mesos, sense que, en cap cas, siga possible prorrogar-la.
5. Les convocatòries per a l’ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral, i tant per a la mateixa Administració de la Generalitat com per als seus organismes autònoms, requerirà l’informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, respecte a l'existència de dotació pressupostària per a les places que s'anuncien vacants, i s'haurà de publicar en els tres mesos següents a l'aprovació del pressupost per a l’exercici.
6. En les convocatòries per a l’ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen disminuïts.
Article onze. De la modificació del text refós de la Llei de Funció Pública
Es modifica l'article setze del text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, afegint-li un nou apartat, el 10, amb el contingut següent:
«Els llocs de treball de naturalesa funcionarial adscrits al grup A, la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació, podran ser classificats sense especificar el sector de l'administració a què pertanyen, quan de les funcions a realitzar-hi i de la seua posició en l’estructura organitzativa es desprenga la possibilitat de ser ocupats pels funcionaris, a què fa referència l'article 3 del text refós esmentat i sempre que es complesquen els seus requisits.»
Article dotze. Del Deute Públic
1. S'autoritza el Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, perquè emeta Deute Públic de la Generalitat Valenciana o concerte operacions de crèdits fins a un import de 53.112.687 milers de pessetes d'endeutament net, deduïda la variació neta d'actius financers, destinats a finançar despeses d'inversió, en els termes previstos en l'article 56 de l’Estatut de la Comunitat Autònoma Valenciana, 14 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes.
2. El límit assenyalat en l'apartat primer podrà ampliar-se en la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos per a l’exercici 1991 que no haja estat utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat Valenciana.
3. El Consell determinarà la quantia definitiva del volum d'endeutament, dins del límit establert en els apartats anteriors, tenint en compte l’evolució efectiva de la recaptació dels ingressos i l’execució del pressupost de despeses.
4. S'autoritza el Consell, amb la prèvia comunicació a les Corts Valencianes, a superar el límit establert, sempre que l’excés sobre aquest límit es derive de l'aprovació de projectes d'inversió finançats amb els fons procedents de les Comunitats Europees, no previstos en l’estat d'ingressos d'aquesta llei.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com endeutament per a l’exercici corrent l’import de l'anualitat dels projectes esmentats per a aquest exercici.
Article tretze. De les operacions de tresoreria
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè concerte operacions de crèdit per terminí igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article 39 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article catorze. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat podrà prestar avals durant l’exercici de 1992, per a les operacions de crèdit interior o exterior, que concerten les entitats o empreses o que s'indiquen a continuació:
a) Institut Valencià d'Habitatge, SA, 5.000 milions de pessetes.
b) Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 2.000 milions de pessetes.
c) Institut Turístic Valencià, 1.000 milions de pessetes
2. La Generalitat Valenciana, en els termes previstos en els articles 84 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb independència del que preveu el paràgraf anterior, podrà proposar la concessió d'avals per a les operacions de crèdit concertades per entitats o empreses fins a un límit de 10.000 milions de pessetes.
3. A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, l'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan competent per a la tramitació i concessió d'avals sol·licitats per entitats o empreses de caràcter privat.
Article quinze. Taxes i altres ingressos
1. S'eleven per a 1992 els tipus de quantia fixa de les taxes i altres ingressos de la Hisenda de la Generalitat Valenciana fins a la quantitat que resulte de l'aplicació del coeficient 1.05 a la quantia exigible en 1991.
Es consideren com tipus fixos aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valore en unitats monetàries.,
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos al llarg de l’exercici de 1992, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançats amb aquesta font de recursos.
3. Les taxes i altres ingressos corresponents a serveis transferits després de l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-cinc, que no hagen estat regulades per la Generalitat Valenciana, es regiran per la normativa que els siga aplicable amb caràcter general.
Article setze. De la modificació del text articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana
1. Es modifica el text articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984 i modificat per les Lleis de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, i 4/1990, de 31 de maig, deixant sense contingut els articles següents:
a) L'apartat b) de l'article 29 i la tarifa 2 de l'article 31, que regulaven la realització de cursos, jornades, seminaris i congressos per l'Institut Valencià d'Administració Pública.
b) Els apartats 4, 6 i 7 de l'article 86 i les tarifes 4, 6, 7 i 8 de l'article 89,. que regulaven la prestació de serveis d'obtenció de microfilms i fotografies; obtenció de còpies i dibuixos en museus; utilització, amb fins comercials o lucratius, de dependències-d'arxius, museus i biblioteques; i autorització per a obtenir filmacions en museus o monuments.
c) L'epígraf 40 del grup III de l'article 106 del capítol I del títol V, que regulava la prestació del servei de pràctica tanatològica.
d) El capítol II del títol V, que regulava la prestació de serveis amb ocasió de l'activitat docent desenvolupada per l'Institut Valencià de Salut Pública.
e) El capítol III del títol V, que regulava la taxa per serveis sanitaris en hematologia.
f) Els epígrafs 3, 11, 12 i 14 de l'article 148, que regulaven la prestació de serveis de particions de terrenys forestals; consulta i anàlisi de plans, documents o productes forestals; realització de memòries informatives de forests; i redacció de plans, estudis i projectes.
g) L'apartat 6 de l'article 151 i la tarifa 6 de l'article 153, que regulaven la prestació de serveis d'utilització de refugis de la Conselleria d’agricultura i Pesca.
h) El títol VIII, que regulava la prestació de serveis d'allotjament i, si s'escau, manutenció realitzats pels centres i residències dependents de la Conselleria de Treball i Afers Socials.
2. A partir de l’entrada en vigor d'aquesta llei les contraprestacions pels serveis i activitats anteriors, que tenen la naturalesa de preus públics, es regularan pel que disposa el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana i normativa que el desplegue.
3. Es deroga el que disposen els apartats 4 i 5 de l'article 14 de la Llei de Generalitat Valenciana 4/1990, de 31 de maig, i recobren vigència les taxes que s'hi contemplen.
Article disset. De la modificació de la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana
L'article 32 de la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana queda redactat així:
«1. La competència per a acordar l'alienació correspon al Conseller d'Economia i Hisenda quan el valor de l’immoble, segons taxació pericial, no excedesca de 150 milions de pessetes, i al Consell quan, ultrapassant aquesta quantitat, no excedesca de cinc-cents milions de pessetes.
»2. Els béns immobles el valor dels quals excedesca de cinc-cents milions de pessetes sols podran alienar-se en virtut de llei.»
III De la gestió dels crèdits
Article divuit. Crèdits en funció d'objectius i programes
1. Els crèdits de l'estat de despeses de la Generalitat Valenciana, els seus organismes autònoms i empreses finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions i l'execució de pagaments a càrrec d'aquells, es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en la programació esmentada.
2. A aquest efecte els programes de l'Administració de la Generalitat Valenciana-diferenciaran en la seua gestió dues categories de crèdits:
a) Aquells que financen el manteniment de l'actual nivell d'activitat i de prestació dels serveis, que estaran disponibles des de l'obertura de l'exercici de 1992.
b) Aquells que financen el desenvolupament dels objectius que s'hi preveuen.
3. A càrrec de les dotacions financeres de cadascun dels capítols i programes no podran efectuar-se disposicions de despeses, contraccions d'obligacions, ni execució de pagaments; la seua funció serà la de finançar aquells crèdits en què efectivament ha de produir-se la despesa, una vegada complerts els requisits següents:
a) Que s'ajuste al que preveu el pla d'execució de cada programa pressupostari.
b) Que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantesquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions, una vegada es duga a terme l'esmentada transferència de crèdits.
Article dinou. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats, per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal, com les consignacions per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament, com la consignació del capítol econòmic i programa pressupostari.
No obstant això, tindran caràcter vinculant, els crèdits destinats a atencions de protocol i de representació, d'acord amb el detall contingut en l'annex II.
c) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital, com la consignació per línia de subvenció, capítol de despesa i programa pressupostari.
d) Per a les despeses d'inversions reals i operacions financeres, com les consignacions per capítol, programa pressupostari i el cost no executat de l’estimació prevista per projecte pressupostari, sense perjudici de les correspondències financeres que, s'establesquen.
Article vint. Gestió integrada i la seua comptabilització
La determinació dels crèdits i el seu caràcter limitador, que disposa aquesta llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Concepte econòmic per a les despeses de personal i de funcionament.
b) Concepte econòmic i línia de subvenció, per a les transferències corrents i transferències de capital.
c) Concepte econòmic i projecte, per a les inversions reals i operacions financeres.
Article vint-i-u. La gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els apartats següents:
1, Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran d'aplicar a les seues despeses de funcionament:
a) Els fons que amb aquesta finalitat se'ls lliure mitjançant ordre de pagament en ferm, a càrrec del pressupost anual i a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes.
c) Els produïts per llegats, donacions o qualsevol forma admissible en dret.
A aquest efecte, s'entendran per despeses de funcionament, a més de les contingudes en la vigent classificació econòmica de la Generalitat Valenciana dins del capítol segon, aquelles despeses destinades a la reparació d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, sempre que aquests i aquells no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar per 75.000 pessetes el nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim d'1.250.000 de pessetes i des d'un mínim de 500.000 pessetes.
2. Les despeses de funcionament, que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en l'apartat anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb la prèvia aprovació d'aquest pel respectiu Consell Escolar.
Els centres posaran a disposició de l'Administració Educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits
Article vint-i-dos. De la Intervenció i el control financer en els centres docents públics no universitaris
1. La direcció dels centres retrà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per mediació de la Intervenció
Delegada de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-tres. Règim pressupostari de les universitats de competència de la Generalitat Valenciana
1. D'acord amb el que disposa l'article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, i en relació amb el règim transitori d'adequació de plantilles universitàries, s'autoritzen els costos del personal funcionari docent i contractat docent i del personal funcionari no docent de les universitats pels imports detallats en l'annex 1 d'aquesta llei.
2. Les universitats podran ampliar els crèdits del capítol u assenyalats en l'apartat anterior per autorització expressa mitjançant acord del Consell, a proposta conjunta de les Conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda.
3. A l’efecte de l'article 55.3 de la- Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'article 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, i l’Ordre de 15 d'octubre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols sis a nou, inclusivament, dels estats d'ingressos i de despeses dels pressupostos de les universitats.
4. D'acord amb els articles 54.3 de la Llei de Reforma Universitària, i 99 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes, s'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana per a regular i fixar els imports corresponents a les taxes acadèmiques universitàries per al curs 1992/93, dins dels límit; que establesca el Consell d'Universitats.
Article vint-i-quatre. Ampliació de dotacions de personal
Durant l’exercici de 1992 no es tramitaran expedients d'ampliació de dotacions de personal ni disposicions o expedients de creació i/o reestructuració d'unitats, si l’increment de la despesa pública que se'n derive no queda compensat mitjançant la reducció de les mateixes despeses en altres unitats, o bé per generacions de crèdits consolidables per a exercicis futurs com a conseqüència de transferència d'unitats o serveis a la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que disposa el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-cinc. Contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i els organismes autònoms podran formalitzar durant 1992, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractacions de personal de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis, sempre que hi concórreguen els requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana vigents.
c) Que les obres o serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per la Llei 8/1980, de 10 de març, en la redacció feta per la Llei 32/1984, de 2 d'agost, i respecte al que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al servei de l'Administració Pública. En els contractes es farà constar, quan pertoque, l’obra o servei Per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, i també la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes temporals laborals. Les conselleries i els organismes autònoms hauran d'evitar l’incompliment de les obligacions formals esmentades i l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat, actuacions que, si s'escau, podran donar lloc a l'exigència de responsabilitats, d’acord amb el que preveu el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o serveis que hagen d'excedir d'aquest exercici i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter plurianual que complesquen els requisits que per aquests es preveuen en l'article 29 del text refós esmentat.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, emés amb caràcter previ a la formalització, del servei jurídic de la conselleria o organisme que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral.
5. La realització dels contractes regulats en aquest article seran objecte de fiscalització prèvia en els casos en què resulte preceptiva, d'acord amb el que disposen els articles 65 a 75 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. A aquest efecte, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la contractació de personal temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a aquesta finalitat.
Article vint-i-sis. Contractació per a la realització de treballs específics
A càrrec dels crèdits per a inversions i despeses de funcionament podran formalitzar-se contractes per a la realització d'assistències i treballs específics i concrets no habituals, amb la prèvia justificació de la seua ineludible necessitat per mancar de suficient personal. Aquests contractes es sotmetran a la legislació de contractes de l'Estat, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.
En aquells casos en què l’import d'aquests contractes siga inferior de pessetes, sempre que el termini d'execució no passe d'un any, podran adjudicar-se directament, a aquest efecte els únics documents exigibles seran memòria acreditativa de la ineludible necessitat, factura reglamentària conformada i certificació acreditativa de, realització conforme del treball o servei expedida per l’òrgan de contractació.
Article vint-i-set. De la contractació
1. Les referències al Boletín Oficial del Estado, contingudes en la legislació de contractes de l’Estat, en compliment del principi de publicitat, hauran d'entendres efectuades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Tindran la consideració de subministraments menors, aquells l’import total dels quals no excedesca d'1.000.000 de pessetes, l'adquisició dels quals quedarà exclosa de fiscalització prèvia.
Article vint-i-vuit. Transferències corrents i de capital a les corporacions locals
1. Les transferències corrents i de capital concedides per la Generalitat a les corporacions locals, excloses aquelles que es deriven de programes d'actuació d'àmbit estatal, una vegada establerta l'aportació de la Generalitat, es satisfaran en els termes següents:
a) Fins a un 60% del seu import es lliurarà immediatament una vegada realitzada la concessió.
b) Fins a un 25% es pagarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de la suma lliurada en concedir la subvenció.
c) La resta serà pagada per la Generalitat quan la corporació local justifique que ha complert allò convingut, bé siga l’execució de la despesa- programada o- la conclusió de l’obra.
2. La concreció dels percentatges corresponents serà competència del conseller respectiu.
3. La modificació a l'alça, dels percentatges esmentats en el paràgraf anterior, haurà de ser autoritzada en cada cas per acord motivat del Consell.
Article vint-i-nou. De programació plurianual
1. Quan per causes justificades es posen de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en els plecs de clàusules administratives particulars i la realitat econòmica que la seua execució demana, es podran reajustar les anualitats esmentades, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Els reajustaments seran acordats pel Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, o per aquest últim en els supòsits a què es refereix l'apartat 4, paràgraf 2n. de l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. En qualsevol cas, i als efectes del que preveu l'article 47 de la Llei de Contractes de l’Estat, les anualitats originals tindran cobertura pressupostària mitjançant la consideració de crèdit ampliable d'aquestes.
Article trenta. Accelerament dels tràmits previs de les obres inferiors a cinc milions de pessetes
1. Per a aquelles obres el cost de les quals siga inferior als cinc milions de pessetes, la memòria valorada podrà substituir el projecte a l’únic efecte de l'adjudicació del contracte per a la seua realització.
2. Els únics documents exigibles per a la realització d'obres de conservació o manteniment l’import de les quals siga inferior a 1.000.000 de pessetes seran el pressupost de l’obra subscrit per professional competent, la factura conformada i la certificació reglamentària, aquests casos quedaran exclosos de fiscalització prèvia.
3. Excepcionalment, per als supòsits d'obres de conservació o manteniment conseqüència de l’execució del Pla de Carreteres de la Generalitat Valenciana 1988-1995, el límit a què es refereix l'apartat anterior serà de 5.000.000 de pessetes.
Article trenta-u. Subscripció de convenis
Serà requisit previ a la subscripció de convenis amb altres ens públics o privats, la justificació de l'existència de crèdit apropiat, en la forma que reglamentàriament es determine.
Article trenta-dos. De la funció interventora
1. L'exercici de la funció interventora en les despeses no sotmeses a fiscalització prèvia podrà exercir-se aplicant tècniques de mostreig als actes, documents i expedients objecte de control.
2. El control econòmic a efectuar establirà el grau en què es compleixen els objectius econòmics dels programes i l'avaluació de la correcta gestió dels recursos públics.
El control financer tindrà com objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmico-financer i si la seua execució s'ha realitzat d'acord amb les normes que li siguen aplicables.
3. La fiscalització dels actes, documents i expedients de l'Administració de la Generalitat Valenciana, relatius al capítol I «Despeses de personal», es realitzarà amb posterioritat, en substitució de la fiscalització prèvia, per a comprovar-ne el funcionament en l'aspecte econòmico-financer i si l’execució s'ha realitzat d'acord amb les normes que siguen aplicables en cada cas, les discrepàncies que en sorgesquen es sot-metran a les prescripcions de l'article 60 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana. Aquest control serà exercit exclusivament per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i amb periodicitat inferior a l'any natural.
Article trenta-tres. Dels pressupostos de les entitats públiques de la Generalitat Valenciana
1. Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter administratiu, llevat el de la Gerència de Ports, s'integraran, a tots els efectes, en el sistema informàtic comptable i pressupostari de la Generalitat Valenciana.
2. Les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg i les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat Valenciana, s'ajustaran a l’estructura de comptabilitat pressupostària en la presentació dels seus estats inicials i en el reflex de la seua gestió econòmica, sense perjudici de les especialitats de desenvolupament d'aquesta recollides en les respectives lleis de creació.
A aquest efecte podran integrar-se en el sistema informàtic comptable i pressupostari de la Generalitat Valenciana
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions i adoptarà les mesures necessàries per al desenvolupament i l’execució del que preveu aquest article.
Article trenta-quatre. Del pressupost de l'Institut Valencià de Finances
1. S'autoritza el Consell perquè, una vegada es constituesca el consell d'administració de l'Institut Valencià de Finances, i a proposta d'aquest, aprove, mitjançant l'acord corresponent, el pressupost de l'Institut esmentat per a 1992. De l'acord esmentat s'haurà de donar compte documentat, en el termini d'un mes, a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes.
2. El pressupost mencionat s'haurà d'ajustar al que disposa el text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana i a les previsions que per a l'Institut esmentat es recullen en aquesta llei.
IV De les modificacions del pressupost
Article trenta-cinc. Principis generals
1. Els límits establerts en l'article 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran al pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1992, amb les especificacions que resulten dels articles següents.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els serveis i els crèdits pressupostaris que resulten afectats per aquesta, i seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius i accions dels programes aprovats en els pressupostos.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió i/o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres, i també la modificació o la substitució dels projectes finançats per fons estructurals de la Comunitat Econòmica Europea o pel Fons de Compensació Interterritorial, quan aquesta modificació o substitució requeresca, així mateix, l'acord del Comitè d'Inversions Públiques de l’Estat.
e) La inclusió i/o la supressió de línies de subvenció i la variació dels seus imports previstos i de les dades descriptives.
f) Les modificacions quantitatives a les estimacions plurianuals previstes per projecte pressupostari.
Article trenta-sis. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
e) La supressió de línies de subvenció i la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) Les modificacions que afecten els crèdits destinats a atencions de protocol i de representació autoritzades per aquesta llei.
Article trenta-set. Competències de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta, si s'escau, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, sempre que els crèdits afectats pertanyen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul·lacions i les no disponibilitats de crèdit en l’estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per objectiu reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Comunitat Econòmica Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l’exercici anterior, siga quina siga la naturalesa econòmica, que garantesquen compromisos de despeses contrets fins a l’últim dia de l’exercici pressupostari i que per motius justificats no s'hagen pogut realitzar durant l’exercici, tant si corresponen al pressupost de la Generalitat com al dels seus organismes autònoms.
Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i els terminis de gestió d'aquests dins, en qualsevol cas, de l’exercici en què s'acorda la incorporació.
f) Les que calguen per a regularitzar els pagaments que s'han d'efectuar a corporacions locals d’acord amb el que disposa l'article 95 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
g) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, i les seues dades descriptives.
h) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivades de l’execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell i la d'aquells projectes que tinguen per objectiu obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació de serveis administratius.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
i) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de convenis i les previstes en l'article 45, punt c) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
j) Les modificacions quantitatives a les estimacions previstes per projectes d'inversió.
k) Les transferències derivades de la distribució dels fons consignats en el programa «Despeses diverses».
l) Les que calguen per a dotar els crèdits, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, i amb la prèvia determinació dels recursos que les han de finançar, dels conceptes de despeses següents:
1. Les quotes de la Seguretat Social i el complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor i les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
2. Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'Administració.
3. Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten incrementar-se com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven la normativa vigent.
4. Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, i les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat Valenciana.
5. Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a disminuïts en la mesura que augmenten els beneficiaris que reunesquen els requisits establerts en la normativa vigent.
6. Les derivades d'aquelles obligacions pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
7. Les ajudes a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial regulades pel RD 224/89.
8. Les derivades del que preveu l'article 29 d'aquesta llei.
9. Els crèdits destinats a finançar actuacions de formació professional d'ocupació, i les corresponents a programes de foment de l’ocupació, fins un import màxim de mil cinc-cents milions de pessetes.
Article trenta-vuit. Competències dels consellers per a autoritzar modificacions pressupostàries al pressupost de les seues conselleries respectives
Els consellers podran autoritzar, dins d'un mateix capítol i programa del pressupost de les seues respectives conselleries, els ajustaments necessaris en les dotacions financeres a què es refereix l'article 18 d'aquesta llei.
Article trenta-nou. Execució de les modificacions pressupostàries
L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article quaranta. Repercussions pressupostàries de les normes
Tot avantprojecte de llei o projecte de disposició administrativa, l'aplicació del qual puga comportar un increment de despesa en l’exercici de 1992, o de qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure una memòria econòmica on es manifesten les repercussions pressupostàries que es deriven de l’execució.
D'igual manera, tota proposició de llei, i tota esmena als projectes o proposicions de llei que suposen augment en les despeses o disminució dels ingressos previstos en els corresponents estats dels pressupostos de la Generalitat, requerirà la conformitat del Consell per a la seua tramitació, excepte en els casos que efecte exclusivament la partida pressupostària de les Corts Valencianes.
V De la informació a les Corts
Article quaranta-u. De la informació de la Conselleria d'Economia i Hisenda
Sense perjudici del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana i els distints articles d'aquesta llei, el Conseller d'Economia i Hisenda donarà compte documentat a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes dels aspectes següents:
a) Dels romanents de crèdit de l’exercici anterior que han estat incorporats a l’estat de despeses del pressupost de 1992, en el termini dels quinze dies posteriors a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
b) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana.
c) La informació sobre les operacions d'emissió de deute o crèdits aprovats.
d) Trimestralment, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel·lació d'avals i, si s'escau, dels riscos efectius que la Generalitat Valenciana haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) Trimestralment, de les ampliacions de crèdit a què es refereix l'apartat 2 de l'article 23 d'aquesta llei.
f) Mensualment, informació del grau d'execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
g) Trimestralment, de la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les entitats locals.
h) Trimestralment, de les modificacions aprovades per a dotar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que calguen per afrontar els interessos de demora en els pagaments de les obligacions de la Generalitat.
i) Trimestralment, d'aquelles modificacions tècniques que afectant l’estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l'exercici corrent, es deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
j) De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empara del que. disposa l'article 24 d'aquesta llei.
k) De les contractacions realitzades a l'empara del que disposa l'article 26 d'aquesta llei.
l) De la concessió de subvencions corrents a què es refereixen els punts c) i d) de l'article 45 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
ll) De la concessió de transferències de capital a què fa referència l'apartat 4 de l'article 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
m) De l’ús de l'autorització concedida al Consell a què es refereix l'apartat 4 de l'article 12 d'aquesta llei.
La informació prevista en els punts j), k), l) i ll) s'efectuarà cada període de sessions davant la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura
Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes i el Consell Valencià de Cultura incorporaran els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en 1991.
Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell Valencià de Cultura, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Expropiacions del Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995 i de les obres de sanejament i depuració.
Es declara la urgent ocupació dels béns afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l’execució de les obres compreses en el Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1988-1995 i de les obres de sanejament i depuració d'aigües de la Generalitat Valenciana.
Tercera. Habilitació de Seguretat Social i Promoció Industrial Valenciana, SA i de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, com a beneficiaris d'expropiacions
Per al compliment de les seues finalitats, Seguretat Social i Promoció Industrial Valenciana, SA i l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, podran dur a terme les actuacions d'adquisició de sòl que convinguen, fins i tot mitjançant expropiació, a aquest efecte podran tenir la condició de beneficiaris prevista en la legislació en matèria d'expropiacions, tant en aquells casos en què corresponga la facultat d'expropiació a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, com en aquells altres en què aquesta facultat corresponga a una altra Administració competent.
Quarta. De les subvencions per a l'adquisició d'habitatge per a joves
L'import de les subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial, de segona mà i rehabilitació a què es refereix el Decret 75/1989, de 15 de maig, de la Generalitat Valenciana, es duplicarà per als casos en què el sol·licitant tinga una edat compresa entre els 18 i els 29 anys en la data de sol·licitud de les ajudes.
Cinquena. Cànons en ports de la Generalitat Valenciana
1. Es fixa en un 5 per 100 el rendiment de la inversió en actius fixos per al conjunt dels ports de la Comunitat Valenciana.
2. Els cànons anuals per ocupació de superfície i per utilització d'obres i instal·lacions en els ports de la Generalitat Valenciana, es fixaran inicialment sumant a l'anualitat comptable d'amortització un mínim del 5 per 100 del valor dels terrenys, obtinguts sobre la base de criteris de mercat i del valor comptable de les obres i instal·lacions.
3. Podran establir-se cànons d'explotació de les llotges de pesca en relació amb el valor de la pesca subhastada.
4. La valoració dels actius que servesquen de base per a la fixació de cànons serà aprovada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
5. Un decret del Consell regularà l'aplicació d'aquests principis a les concessions i autoritzacions en els ports de la Generalitat Valenciana i establirà quines n'hauran de quedar exemptes del pagament del cànon pel seu excepcional interés públic i falta de rendiment econòmic.
Sisena. Pla de Competitivitat
La consignació pressupostària corresponent al Pla de Competitivitat, regulat per la disposició addicional novena de la Llei 7/1990, per a l’exercici de 1992, ascendeix a 8.400 milions de pessetes.
Setena. De l’Institut Turístic Valencià
1. Es crea, adscrita a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, i amb la denominació d'«Institut Turístic Valencià», una entitat de dret públic, de les previstes en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. L'entitat de dret públic tindrà personalitat jurídica pròpia i es regirà en les seues activitats per l’ordenament jurídic privat, llevat allò en què siga aplicable la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i queda exceptuada de la Llei d'Entitats Estatals Autònomes i de Contractes de l’Estat.
3. L'Institut Turístic Valencià tindrà per objecte l’execució, la coordinació i l’impuls d'accions de promoció i desenvolupament del sector turístic; la comercialització, la informació i la difusió del producte turístic; la formació, l'assistència tècnica i financera; la gestió i l’explotació d'oficines i establiments turístics, i en general, la realització de les activitats necessàries per a una millor promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.
4. Per al compliment d'aquests fins, l’Institut Turístic Valencià podrà també desenvolupar les seues activitats per mitjà de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb entitats públiques i privades.
Així mateix, podrà constituir o participar en el capital de tota classe d'entitats que adopten la forma de societat mercantil i l’objecte social de les quals estiga vinculat amb els fins i els objectius d'aquella.
5. L'entitat de dret públic que es crea succeirà l’empresa de la Generalitat Valenciana «Institut Turístic Valencià, SA», constituïda pel Decret 151/85, de 4 d'octubre, en l’exercici de les funcions que descrites en l'apartat 3 foren exercides per aquesta, i se subrogarà en el patrimoni i en tots els drets i obligacions de la societat esmentada en dissoldre's aquesta.
6. El personal de l’entitat es regirà per les normes de dret laboral o privat que li siguen aplicables, sense perjudici que inicialment, amb caràcter transitori, i per un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la publicació del reglament a què es refereix l'apartat 8 d'aquesta disposició addicional, puguen adscriure's a l’Institut esmentat funcionaris de la Generalitat Valenciana, sense minva dels seus drets.
El personal laboral que presta serveis en l’empresa de la Generalitat Valenciana «Institut Turístic Valencià, SA» s'integrarà, una vegada formalitzada la dissolució de la societat, en la plantilla de l’entitat que es crea, conservant la totalitat dels drets que tinguen reconeguts, inclosa l'antiguitat.
El personal laboral de la Direcció General de Turisme que exercesca funcions que passen a ser desenvolupades per l’entitat que es crea s'integrarà en la plantilla de la nova entitat, conservant la totalitat dels drets que tinguen reconeguts, inclosa l'antiguitat.
7. L'entitat de dret públic es finançarà a càrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l’exercici de les seues activitats i per la prestació dels seus serveis.
c) Els productes i les rendes derivats de la seua participació en altres societats.
d) Els crèdits, els préstecs, els emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
e) Les subvencions i les aportacions que per qualsevol títol siguen concedides al seu favor per entitats públiques o privades, o per particulars.
f) Els productes, les rendes i els patrimonis que li siguen adscrits per qualsevol persona o entitat i per qualsevol títol.
g) Qualsevol altre recurs no previst en les lletres anteriors.
8. L'entitat de dret públic es regirà pel que disposa aquesta disposició i les normes de desplegament.
L'organització de l'«Institut Turístic Valencià» i la composició, les facultats i el funcionament dels òrgans rectors seran determinats reglamentàriament.
9. La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions necessàries i realitzarà les modificacions pressupostàries que calguen per a l'aplicació d'aquesta disposició.
Vuitena. De l’Institut Valencià de Foment de la Qualitat Agroalimentària
1. Es crea l’Institut Valencià de Foment de la Qualitat Agro-alimentària (IVAFQA) com entitat de dret públic, subjecta a la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. S'adscriu a la Conselleria d’agricultura i Pesca.
2. L'Institut tindrà al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana de la. millora i la promoció de la qualitat dels productes agro-alimentaris i de les seues denominacions d'origen, genèriques i específiques.
3. Les activitats de l’Institut Valencià de Foment de la Qualitat Agro-alimentària es regiran per l’ordenament jurídic, llevat en l’exercici de les funcions de control, inspecció i disciplina que tinga atribuïdes, que se sotmetran a les normes del dret públic.
4. El govern i l'administració de l’Institut correspondrà al seu director, que ho serà el director general de la Conselleria d’agricultura i Pesca que es determine en el reglament orgànic d'aquesta.
5. Els recursos de l’IVAFQA estaran integrats per:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
c) Els ingressos procedents de les activitats realitzades i dels serveis prestats per l’Institut.
d) Les subvencions o les aportacions voluntàries d'entitats i institucions tant públiques com privades.
e) Els ingressos previstos en els reglaments de cadascuna de les Denominacions d'Origen, Genèriques i Específiques.
f) Els crèdits i els préstecs que puga concertar.
g) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.
6. El personal al servei de l’Institut es regirà per les normes de dret laboral, sense perjudici que inicialment, amb caràcter transitori, i per un termini no superior a tres mesos, a comptar des de la publicació del reglament a què es refereix l'apartat 7 d'aquesta disposició addicional, puguen adscriure's a l’Institut esmentat funcionaris de la Generalitat Valenciana, sense minva dels seus drets.
7. El Consell de la Generalitat, a proposta del Conseller d'Agricultura i Pesca, aprovarà en el termini de sis mesos el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de l’Institut.
Novena. Infraccions i sancions de la Llei 5/88, de paratges naturals
A l’empara del que hi previst en la disposició final tercera de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/88, de 24 de juny, es revisen les quanties de les sancions previstes en aquesta llei, i s'actualitzen com segueix:
- Titular del departament de la Generalitat Valenciana on resideix la competència substantiva, fins a 25.000.000 pessetes.
- El Consell de la Generalitat Valenciana, fins a 50.000.000 pessetes, o en una quantia equivalent al benefici de la infracció si aquest fóra superior.
Deu
Correspondran a les hisendes municipals els ingressos derivats d'aquelles multes, per infracció urbanística, que imposen els òrgans urbanístics de la Generalitat com a conseqüència de propostes formulades i tramitades pels ajuntaments interessats, que requeresquen l'aprovació de la Generalitat.
Correspondran a la Hisenda de la Generalitat Valenciana els ingressos generats per la imposició de sancions urbanístiques que aquesta impose en actuacions tramitades d'ofici pels seus òrgans urbanístics.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix l'article 6 d'aquesta Llei, s'aplicarà al personal laboral l'augment previst en l'article 2, sense perjudici de la ulterior regularització.
Segona
Queda ampliat el termini previst en la disposició transitòria tercera de la Llei 8/1987, del Servei Valencià de Salut, fins la data en què, d'acord amb el que estableix la disposició transitória primera de la Llei 14/1986, General de Sanitat, concloga el procés de transferència dels serveis i establiments sanitaris pertanyents a les Corporacions Locals, en els termes previstos en el Decret 109/1988, de 18 de juliol.
La transferència econòmica financera dels serveis sanitaris dels ens locals al Servei- Valencià de Salut s'ajustarà en totes les seues parts al que recull la Llei 8/87.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials, s'uniran com annex al Pressupost de la Generalitat per a l'exercici de 1992, els pressupostos aprovats per les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa aquesta llei.
Tercera
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics a què pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 28 de desembre de 1991
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
Veure annex
ANNEX IV
Esmenes aprovades per les Corts Valencianes als diferents programes del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1991.
A la secció 04. Presidència de la Generalitat.
Programa: 462.10 «Desplegament de la comunicació social» Capítol: 4 Transferències corrents
Línia: 402/000/92 es modifiquen sols els apartats següents:
Beneficiaris previstos: empreses del sector audiovisual. Descripció i finalitat: ajudes per al finançament de produccions audiovisuals valencianes. Tipus: genèrica.
A la secció 07. Administració Pública.
En el programa 121.30, Selecció i formació de personal, de la secció 07, Administració Pública, el capítol IV, Transferències corrents, se susbsitueixen les línies 401/000/92, 402/000/92, 403/000/92, 404/000/92, 405/000/92 per les següents:
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
401/000/92 Convenis col·laboració per a formació de personal 10.000
Beneficiaris prevists: Instituts, europeus, diputacions, ajuntaments, empreses privades i públiques.
Descripció i finalitat: Ampliar el coneixement de selecció del personal en les diferents administracions públiques i perfeccionar el personal de l'administració.
Tipus: Genèric.
Fons propis: 10.000 (milers de PTA)
Efectes esperats: Homogeneïtzació criteris selecció i formació professional.
Import
Codi línia Denominació (Milers de PTA)
402/000/92 Realització d’estudis 5.000
Beneficiaris prevists: Persones físiques i jurídiques. Descripció i finalitat: Estudis tècnics sobre l'Administració Pública per una millor realització de les funcions que té encomanades.
Tipus: Genèric.
Fons propis: 5.000 (milers de PTA)
Efectes esperats: Millorar el coneixement i el funcionament de l'Administració Pública.
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
403/000/92 Beques d'estudi 3.500
Beneficiaris prevists: Funcionaris, postgraduats i estudiants de darrer curs de llicenciatura.
Descripció i finalitat: Estudis sobre la millora i modernització de l'Administració Pública.
Tipus: Genèric.
Fons propis: 3.500 (milers de PTA)
Efectes esperats: Millora i modernització Administració Pública.
A la secció 09. Cultura, Educació i Ciència.
Programa: 421.10
Capítol: 2 Despeses de funcionament
Es disminueixen 24,000 milions
En queden 3.342.905.000 PTA.
Programa: 422.30 Ensenyaments secundaris
Amb la creació d'una nova línia.
Denominació: Activitats extensió educativa
Import: 24,000
Beneficiaris previstos: Alumnes d'EE.MM. del sistema educatiu valencià.
Descripció i finalitats: Donar resposta institucional a propostes i projectes dels centres dirigides perquè els estudiants d'EE.MM. valoren i participen en el manteniment i millora de l’equilibri ecològic i s'atinguen a les dimensions formatives d'integració social i comunitària.
Programa: 422.20 Ensenyaments bàsics
Amb la creació d'una nova línia.
Denominació: Activitats extensió educativa.
Import: 45,000
Beneficiaris previstos: Alumnes d'EGB del sistema educatiu valencià.
Descripció i finalitats: Donar resposta institucional a propostes i projectes dels centres dirigits perquè els estudiants d'EGB valoren i participen en el manteniment i millora de l’equilibri ecològic i s'atinguen a les dimensions formatives d'integració social i comunitària.
Es minora en conseqüència el Capítol II del Programa 422.20 en 45.000.000 PTA., i queda fixat l’import total d'aquest capítol en 2'255.862 milions de pessetes.
Programa: 422.30 Ensenyament secundari
Capítol: 2 Despeses de funcionament
Es disminueixen 100,000 milions
En queden 3.342.905 milions
Programa: 422.30 Ensenyament secundari
Nova línia: 410/000/92
Import: 100,000 milions
Denominació: Ajudes a la FP reglada
Beneficiaris: Alumnes de FP de centres públics
Descripció i finalitat: Finançar la millora i actualització de la xarxa de centres públics amb la incorporació de mòduls 2 i 3.
Efectes esperats., Adequar els actuals centres de FP a les noves necessitats derivades de la implantació dels mòduls professionals.
Programa: 323.10 Promoció de la dona
Canviar beneficiaris per: Organitzacions i associacions de dones sense ànim de lucre.
En la descripció i finalitat, afegir: l’enfortiment del moviment associatiu de dones i l’impuls de les activitats relacionades amb la igualtat d'oportunitats de les dones.
Programa: 323.10 Promoció de la dona
En «principals línies d'actuació», suprimir:
- Publicar l’estudi que es duu a terme, per encàrrec de l’IVD, de la situació epidemiològica dé les ludòpates a la Comunitat Valenciana.
- Jornades i cursos de foment en la creació de cooperatives i societats anònimes laborals de dones.
Institut Valencià de la Joventut
Línia 703/000/92 Construcció habitatges estudiants
En descripció i finalitat «Conveni Ajuntament de València Generalitat Valenciana-Assumptes Socials », incloure la Universitat de València.
Servei: 02
Programa: 452.10. Biblioteques, arxius i promoció editorial
Capítol: 2
Concepte: 228
On diu: 25.000.000 PTA
Ha de dir: 15.000.000 PTA
Servei: 02
Programa: 452.10. Biblioteques, arxius i promoció editorial
Capítol: 4
Codi línia: 408/000/92
On diu: 3.000.000 PTA
Ha de dir: 13.000.000 PTA
A la Secció 10. Sanitat i Consum
Servei: 05 Comissionat de lluita contra la droga
Programa: 313.20 Lluita contra la droga
Codi línia: 402/000/92 Convenis atenció toxicòmans amb problemes penals
S'augmenten: 10.000.000
En queden: 50.000.000
Servei: 05 Comissionat de lluita contra la droga
Programa: 313.20 Lluita contra la droga
Codi línia: 401/000/92 Foment xarxa tractament i prevenció de toxicomanies
S'augmenten: 10.000.000
En queden: 150.000.000
Servei: 05 Comissionat de lluita contra la droga
Programa: 313.20 Lluita contra la droga
Aplicació econòmica: 228
Es redueixen: 20.000.000 En queden: 27.300.000
A la secció 11. Indústria, Comerç i Turisme.
Al programa 722.10 Ordenació i promoció industrial i energètica, de la secció 11, Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, el capítol VII, la línia de subvenció 701/000/92, per import total de 1.783.070 milers de PTA, denominada Finançament operacions de capital de l’IMPIVA, queda de la manera següent:
Fons Propis: 716.070
Fons finalistes: 1.067.000 (en milers de PTA)
A la secció 12. Agricultura i Pesca.
Al programa 542. 20, Innovació i tecnologia agrària, de la secció 12, Conselleria d’agricultura i Pesca, en el capítol IV, Transferències corrents, les línies de subvenció 402/000/92, 403/000/92, 404/000/92, 405/000/92, 406/000/92, 407/000/92, els crèdits de les quals puja a 13 milions de pessetes, se substitueixen per una nova línia 402/000/92, Subvenció a l’Institut Valencià de Foment de la Qualitat Agroalimentària, per idèntic import de 13 milions de pessetes, queda així:
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
402/000/92 Subvenció Institut Valencià de Foment de la
Qualitat Agroalimentària 13.000
Fons propis: 13.000 (milers de PTA)
Beneficiaris previstos: IVAFCA
Descripció i finalitat: fomentar la qualitat dels productes agroalimentaris de la CV i ajudes de despeses de funcionament i explotació de l’Institut.
Efectes esperats: Optimització de la qualitat dels productes agroalimentaris i fomentar la participació en la renovació dels consells reguladors de denominació d'origen.
Normativa reguladora:
Tipus: Nominativa Al programa 542.20, Innovació i tecnologia agrària, en el capítol VII, Transferències de capital, la línia 703/000/92 es denominarà Subvenció a l’Institut Valencià de Foment de la Qualitat Agroalimentària, el beneficiari previst serà l’Institut Valencià de Foment de la Qualitat Agroalimentària, la descripció i finalitat: Restauració d'un edifici histórico-artístic per a seu del CRDO València i Museu del Vi, i els efectes esperats: Adequar les instal·lacions del CRDO València, tot mantenint sense alterar el seu import, tipus i fons propis.
Al programa 711.20, Relacions agràries, en el capítol IV, Transferències corrents, es crea una nova línia 408/000/92, i queda com segueix:
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
408/000/92 Difusió segur agrari (FECOAV) 5.000
Fons propis: 5.000
Beneficiaris previstos: FECOAV
Descripció i finalitat: Promoció i difusió del segur agrari.
Efectes esperats: Millora de les rendes del sector agrari.
Normativa reguladora:
Tipus: Nominativa Data convocatòria:
En el mateix programa, en el Capítol IV, Transferències corrents, la línia 402/000/92, Mutualisme agrari, sols modifica el seu import, el minora en 5 milions de PTA, i queda en 10 milions de PTA.
Al programa 711.20, Relacions agràries, secció 12, Conselleria d'Agricultura i Pesca, en el capítol IV, Transferències corrents, es redistribueix l’import global destinat a subvencionar els segurs agraris, a través de les subvencions nominatives. Queda:
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
403/000/92 Difusió del segur agrari (AVA) 3.131
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
404/000/92 Difusió del segur agrari (ULLR) 3.212
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
405/000/92 Difusió del segur agrari (UPA 200
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
406/000/92 Difusió del segur agrari (FPAC) 813
Import
Codi línia Denominació (milers de PTA)
407/000/92 Joves agricultors (JJ.AA) 644
A la Secció 13. Treball i Afers Socials.
Servei: 05 Consell Superior de Cooperativisme
Programa: 724.30 Desenvolupament cooperatiu
Codi línia: 401/000/92 Foment i difusió del cooperativisme S'augmenten: 10.000
En queden: 12.000
Servei: 02 D.G. d'Ocupació i Cooperació
Programa: 322.10 Foment de l’ocupació i regulació laboral Codi 1 Prestació avals SGR
S'augmenten: 10.000
En queden: 30.000
Servei: 04 D.G. de Treball
Programa: 315.10 Condicions de treball i ad. relacions laborals
Codi: 011/000/91 Reforma i modernització Gab. Seguretat i Higiene
S'augmenten: 10.000
En queden: 64.967
Servei: 02 D.G. d'Ocupació i Cooperació Programa: 322.10 Foment d'ocupació i regulació laboral
Aplicació econòmica 241
Es redueixen: 30.000 En queden: 224.000
A la secció 14. Medi Ambient.
La línia 401/000/92, del programa 442.40 (Restauració i protecció de recursos naturals), passa a incorporar-se amb el mateix contingut al programa 442.30 (Conservació del medi natural) amb el codi línia nou 405/000/92.
En el programa 443.40 «Restauració i protecció de recursos naturals», es creen dues línies noves, amb el següent contingut:
1.ª) En el capítol IV. Transferències corrents.
Codi línia: 402/000/92
Denominació: Conveni desplegament investigacions I + D Pla restauració coberta vegetal
Import (milers pessetes): 70.000
Beneficiari previst: CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani)
Normativa reguladora: conveni
Descripció i finalitat: col·laboració en els projectes d'investigació per a la restauració de la coberta vegetal.
Tipus: nominativa
Fons propis: 70.000 (milers pessetes)
2.ª) En el capítol VII. Transferències de capital:
Codi línia: 706/000/92 Denominació: Conveni pla restauració de coberta vegetal Import (milers pessetes): 10.000
Beneficiari previst: CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani).
Normativa reguladora: conveni
Descripció: actuacions relatives als projectes d'investigació: I + D del Pla de restauració de la coberta vegetal a les zones afectades pels incendis
Tipus: nominativa
Fons propis: 10.000 (milers pessetes)
En el mateix programa 442.40, el capítol VI, inversions reals, es minora el projecte 043/000/92. Restauració coberta vegetal incendis en 80 milions de pessetes i queden 492 milions de pessetes.
Els projectes següents, del programa 442.40 (Restauració i protecció de recursos naturals):
023/000/92 Protecció flora i fauna endèmica i amenaçada 15.000.000
024/000/92 Protecció flora i fauna endèmica i amenaçada 10.000.000
025/000/92 Protecció flora i fauna endèmica i amenaçada 30.000.000
026/000/92 Caça i pesca continental 15.000.000
027/000/92 Caça i pesca continental 15.000.000
028/000/92 Caça i pesca continental 40.000.000
029/000/92 Examen de caçador 3.000.000
030/000/92 Examen de caçador 3.000.000
031/000/92 Examen de caçador 4.000.000
032/000/92 Gestió espais protegits 5.000.000
033/000/92 Gestió espais protegits 5.000.000
034/000/92 Vies pecuàries 6.000.000
035/000/92 Vies pecuàries 6.000.000
036/000/92 Vies pecuàries 13.000.000
S'incorporen amb el mateix contingut i el codi adequat al programa 442.30 (Conservació del medi natural)
Les línies 703/000/92 i 705/000/92, del programa 442.40 (Restauració i protecció de recursos naturals), s'incorporen amb el mateix contingut, al programa 442.30 (Conservació del medi natural).
A la secció 16. Pla de Competitivitat
Al programa 751.20 «Competitivitat àrea turisme» de la secció 16 «Pla de competitivitat», en el capítol VII, «Transferències de capital», es crea la línia 703/000/92 per 1.048 milions de pessetes, i queda així:
Codi línia: 703/000/92
Denominació: Conveni-acord col·laboració ITVA, SA.
Import (milers pessetes) 1.048.000
Fons propis: 1.048.000 (milers pessetes)
Descripció i finalitat: Creació i posada en funcionament dels centres de formació turística de Castelló, València i Alacant. Estudis i propostes tècniques per a la posada en marxa 2.ª fase Pla Dotació Infrastructura Litoral.
Beneficiari previst: ITVA, SA:
Efectes esperats: Millora i increment de la formació del sector.
Normativa reguladora: conveni
Tipus: nominativa
Data convocatòria:
El capítol VI «Inversions reals» del mateix programa, es minora en 1.048 milions i queda sense dotació pressupostària.

linea