diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la constitució de la societat mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2000/8670]

(DOGV núm. 3868 de 31.10.2000) Ref. Base de dades 3566/2000

CORRECCIÓ d'errades del Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la constitució de la societat mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2000/8670]
Advertida una errada en l'annex del Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la constitució de la societat mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.803, de 28 de juliol de 2000, es procedix a fer-ne la rectificació.
En la pàgina 14.660, on diu: «6. Proposar a la Junta General d'Accionistes el nomenament...», ha de dir: «6. Proposar al Consell d'Administració el nomenament...».

linea