diari

DECRET 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2001/A8876]

(DOGV núm. 4083 de 11.09.2001) Ref. Base de dades 3571/2001

DECRET 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2001/A8876]
La Generalitat Valenciana ostenta competència exclusiva en matèria de fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic, beneficoassistencial i semblants que desenvolupen les seues funcions a la Comunitat Valenciana, a l'empara de l'apartat 23 de l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia, i en exercici de dita competència es va promulgar la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
La citada Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en virtut de la disposició derogatòria, va derogar parcialment el Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i es mantenia només vigent en allò que no s'oposara a la llei i en tant no fóra aprovat pel Govern Valencià, la normativa de desenvolupament prevista en els articles 28 i 31 d'aquesta.
El Govern Valencià està habilitat legalment per a aprovar el present reglament, de conformitat amb la disposició final tercera de la citada Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que l'autoritza a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució del citat text legal.
El temps transcorregut des de l'entrada en vigor de la Llei de Fundacions de la Comunitat Valenciana, ha evidenciat la conveniència d'abordar el seu desenvolupament, per tal de facilitar l'aplicació de la llei en nom d'un major garantia de l'eficàcia en la gestió de les fundacions.
En primer lloc, el reglament tracta totes aquelles qüestions orientades a facilitar l'activitat i l'adequat funcionament de les fundacions de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les previsions de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana. En conseqüència conté disposicions relatives al govern de les fundacions, al seu règim financer, pressupostari i comptable i desenvolupa el règim d'autoritzacions i comunicacions dels actes de disposició del patrimoni fundacional.
Igualment, s'ha considerat necessari desenvolupar procediments i la tramitació necessària per a la modificació dels estatuts fundacionals, la fusió de fundacions, així com totes aquelles circumstàncies que poden donar lloc a la seua extinció i conseqüent liquidació, sense oblidar la voluntat del fundador.
En segon lloc, mereix una menció expressa el desenvolupament reglamentari de l'activitat del Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, com a garant del compliment dels fins de les fundacions, així com de l'adequada gestió conforme a les disposicions legals, per a la consecució d'aquests.
La regulació de les fundacions es mou sempre en un equilibri entre el respecte a la voluntat del fundador, reconeixent amb això, el principi d'autonomia del seu funcionament i en la necessitat de garantir l'efectiu compliment pels patrons de la voluntat del fundador. En aquest sentit, la intervenció del Protectorat en la vida de les fundacions, seguint el criteri de la jurisprudència del Tribunal Suprem, es configura de forma positiva i comprén les facultats necessàries per a vetlar per l'interés general dels destinataris de la fundació i alhora vetlar pel mencionat respecte de la voluntat del fundador.
Així mateix, es crea el Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament de la previsió continguda en la disposició final primera de la Llei, que es configura com a òrgan col·legiat consultiu en matèria de fundacions, amb participació d'aquestes, a través de la representació que d'aquestes s'establix en el Consell.
Al mateix temps s'ha considerat oportú mantindre la vigència de la Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat Valenciana, creada en el citat Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, com a òrgan col·legiat de l'administració que pot ser consultat pel Protectorat, en aquelles decisions que competixen a aquest i que per l'especial transcendència per a la vida de les fundacions, requerisquen la seua participació.
Finalment, el reglament incorpora el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i desenvolupa les previsions contingudes en la llei, quant a la seua organització administrativa, estructura i funcionament, i intenta simplificar, en la mesura que es puga, els procediments i requisits necessaris per a la inscripció o anotació dels actes que han de constar en registre.
En virtut d'allò que s'ha exposat, i fent ús de l'autorització continguda en la disposició final tercera de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de setembre de 2001,
DECRETE
Article únic. Aprovació del reglament
S'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que s'inclou com a annex, en desenvolupament de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Participació d'altres òrgans de la Generalitat Valenciana en l'exercici del Protectorat
Atés el caràcter únic del Protectorat per a totes les fundacions de la Comunitat Valenciana, i sense perjuí de la dotació de mitjans personals i materials que es consideren necessaris, el Protectorat, per al seu eficaç funcionament, podrà demanar la participació i col·laboració de la resta dels òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana, per raó de les competències que tinguen, especialment les referides a matèria econòmica, tributària i urbanística.
Segona. Fundacions sotmeses a altres protectorats
De conformitat amb el que disposen les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana:
1. Les fundacions sotmeses a altres protectorats que vulguen aconseguir fins d'interés general valencià i que atribuïsquen facultats al Protectorat de la Generalitat Valenciana, en els seus estatuts o en les seues escriptures de constitució, sense perjuí de la normativa aplicable per raó de la competència territorial.
2. Les delegacions de fundacions sotmeses a altres protectorats que no estiguen incloses en l'àmbit d'aplicació de la citada Llei 8/1998, de 9 de desembre, i el present reglament, quan desenvolupen funcions o activitats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Tercera. Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana
El present reglament és d'aplicació a les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, previstes en l'apartat 3 de l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, introduït per la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la Generalitat Valenciana, sense perjuí del que disposen les citades disposicions legals.
Quarta. Terminis
Tots els terminis a què es referix l'article 15 del present reglament començaran a computar-se a partir de la seua entrada en vigor.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i les altres disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al present decret i al reglament annex a aquest.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al seu desenvolupament
Es faculta la conselleria competent en matèria de fundacions, per a adoptar totes les disposicions que calguen en desenvolupament d'aquest decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de setembre de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA
ANNEX
Índex sistemàtic del Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 2. El Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Article 3. Atribucions del Protectorat
Article 4. Capacitat per a fundar
Article 5. Fundacions estrangeres
Article 6. Constitució de fundacions i personalitat jurídica
Article 7. Denominació de fundacions
Article 8. Certificats de denominació
Article 9. Beneficiaris
Article 10. Dotació fundacional
Article 11. Informe del Protectorat previ a la inscripció constitutiva
Capítol II
Funcionament de les fundacions
Secció 1a. Govern de la fundació
Article 12. Composició del Patronat
Article 13. Funcionament del Patronat
Article 14. Delegacions i apoderaments del Patronat
Article 15. Vacants
Article 16. Responsabilitat dels patrons
Article 17. Cessament i suspensió dels patrons
Article 18. Intervenció temporal de la fundació
Article 19. Autocontractació
Secció 2a. Règim financer, pressupostari i comptable de les fundacions
Article 20. Composició i titularitat del patrimoni de la fundació
Article 21. Obtenció de rendes i ingressos
Article 22. Destinació de rendes i ingressos
Article 23. Despeses d'administració
Article 24. Gestió comptable i pressupostos
Article 25. Auditoria externa
Secció 3a. Actes de disposició del patrimoni de les fundacions
Article 26. Alienació de béns immobles
Article 27. Gravamen de béns immobles
Article 28. Arrendament de béns immobles
Article 29. Alienació, gravamen o arrendament d'establiments mercantils o industrials
Article 30. Adquisició de participacions majoritàries
Article 31. Alienació i gravamen de valors mobiliaris
Article 32. Alienació, gravamen o arrendament de béns compresos en la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, i en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural Valencià
Article 33. Alienació, gravamen o arrendament de béns mobles
Article 34. Compromisos i transaccions sobre béns i drets de les fundacions.
Article 35. Herències, llegats i donacions a favor de les fundacions
Article 36. Actes de disposició del patrimoni de les fundacions sense autorització
Capítol III
De la modificació, fusió i extinció de les fundacions
Article 37. Modificació dels estatuts
Article 38. Fusió de fundacions
Article 39. Extinció de la fundació
Article 40. Procediment de liquidació
Capítol IV
De la Comissió del Protectorat
Article 41. Naturalesa, composició i atribucions
Article 42. Funcionament
Capítol V
del Consell Superior de Fundacions de la Generalitat Valenciana
Article 43. Naturalesa i composició
Article 44. Funcions
Article 45. Funcionament
Capítol VI
Del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Article 46. Organització administrativa
Article 47. Actes subjectes a inscripció
Article 48. Altres actes subjectes a constància registral
Article 49. Presentació dels actes subjectes a inscripció
Article 50. Termini per a sol·licitar la inscripció
Article 51. Primera inscripció i els seus requisits
Article 52. Contingut de la primera inscripció
Article 53. Inscripcions posteriors
Article 54. Gestió del Registre
Article 55. Resolucions d'inscripció
Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
El present reglament té per objecte el desenvolupament de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i és d'aplicació:
a) A les fundacions que tinguen el seu domicili a la Comunitat Valenciana, per desenvolupar la seua activitat principalment en dit territori.
b) A les delegacions de les fundacions estrangeres, que actuen principalment en el territori de la Comunitat Valenciana.
c) A les fundacions que s'inscriguen en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar una de les seues activitats principals a l'estranger.
Article 2. El Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana
1. El Protectorat de les Fundacions de la Comunitat Valenciana és exercit per la conselleria competent en matèria de fundacions.
2. La titularitat del Protectorat correspon al conseller, sense perjuí de la possibilitat de la seua delegació o desconcentració.
Article 3. Atribucions del Protectorat
El Protectorat facilitarà el recte exercici del dret de fundació i assegurarà la legalitat de la seua constitució i funcionament. Les seues funcions seran exercides amb respecte al règim jurídic propi de les fundacions.
Al Protectorat de Fundacions correspon l'exercici de les funcions que li atribuïx la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, i el present reglament.
Article 4. Capacitat per a fundar
1. Podran constituir fundacions les persones físiques i les persones jurídiques, siguen aquestes públiques o privades.
2. Les persones físiques requeriran la capacitat general d'obrar i l'especial per a disposar gratuïtament, inter vivos o mortis causa, dels béns i drets en què consistisca la dotació.
3. Les persones juridicoprivades d'índole associativa requeriran l'acord exprés de la seua junta general o assemblea de socis, i les d'índole institucional, l'acord del seu òrgan rector.
4. Les persones juridicopúbliques tindran capacitat per a constituir fundacions llevat que les seues normes reguladores establisquen el contrari i sense que la seua creació puga comportar l'establiment de serveis públics la prestació dels quals, en règim de fundació, no estiga especialment prevista.
Article 5. Fundacions estrangeres
Les delegacions de les fundacions estrangeres que s'establisquen en el territori de la Comunitat Valenciana, hauran de comptar amb representació permanent en dit territori i tindre atribuïdes funcions expresses.
Article 6. Constitució de les fundacions i personalitat jurídica
1. La inscripció de la constitució d'una fundació només podrà ser denegada quan l'escriptura publica no reunisca els requisits previstos en l'article 9 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, i quan concórreguen les circumstàncies establides en l'article 4.2 del citat text legal.
2. De conformitat amb el que establix l'article 4.1 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, la fundació adquirix personalitat jurídica per mitjà de la inscripció de l'escriptura pública de constitució en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
3. Atorgada l'escriptura fundacional i mentre es procedix a la inscripció en el Registre de Fundacions, l'òrgan de govern de la fundació realitzarà, a més dels actes necessaris per a la inscripció, únicament aquells altres que resulten indispensables per a la conservació del seu patrimoni i els que no admeten demora sense perjuí per a la fundació, els quals s'entendran automàticament assumits per aquesta quan obtinga personalitat jurídica. En el supòsit de no inscripció, la responsabilitat es farà efectiva sobre el patrimoni fundacional i, si no s' aconseguix aquest, respondran solidàriament els patrons.
4. Quan es pretenga promoure la constitució de fundacions, de conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, recaptant la dotació fundacional per mitjà de subscripcions, col·lectes públiques, o altres actes anàlegs, a més del compliment dels requisits previstos en el citat precepte, els promotors de la fundació, una vegada depositada l'escriptura pública de promoció en el Registre de Fundacions, i prèviament a l'inici de les activitats de recaptació, hauran d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en dos periòdics d'àmplia difusió a la Comunitat Valenciana, un anunci en què constaran els següents extrems:
a) Identificació dels promotors, amb nom, cognoms i domicili si són persones físiques i denominació o raó social i domicili, si són persones jurídiques.
b) Denominació de la fundació que es pretén promoure, en els termes previstos en l'article 7 del present reglament.
c) Fins d'interés general que perseguirà la fundació que es promou.
d) Programa d'activitats per tal d'aconseguir aportacions suficients per a aconseguir la dotació.
e) Data d'inici i acabament del període de duració de la promoció, que podrà ampliar-se per una sola vegada.
f) Comptes oberts en entitats de crèdit per a ingressar les aportacions.
g) Identificació de les entitats no lucratives públiques o privades que tinguen afectats els seus béns a finals d'interés general anàlegs als de la fundació que es promou, que si no es constituïra la fundació, pogueren resultar adjudicatàries dels béns i drets obtinguts amb la promoció.
h) Indicació, que en cas de no constituir-se la fundació, es procedirà al reintegrament de les aportacions efectuades quan els aportants no manifesten la seua voluntat de destinar-les a les entitats previstes en l'apartat g) anterior, així com els mitjans i procediment per a efectuar dit reintegrament.
Si no es constituïx la fundació en promoció, els promotors hauran de complir amb l'obligació de reintegrar les quantitats recaptades als aportants, o si és procedent, de destinar-les a les entitats previstes en l'apartat 4.g) del present article, en el termini d'un mes a comptar des del següent al de l'acabament del període de duració de la promoció. En el mateix termini hauran d'acreditar davant del Registre de Fundacions, el compliment d'aquesta obligació.
Article 7. Denominació de les fundacions
Per a complir amb el que disposa l'apartat a) de l'article 10, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, haurà d'aparéixer expressament en el text de l'escriptura de Constitució, la denominació «fundació de la Comunitat Valenciana» o «fundació de la Comunitat Valenciana».
Article 8. Certificats de denominació
1. A sol·licitud de qualsevol interessat, l'encarregat del Registre expedirà certificats acreditatius que una determinada denominació està o no està prèviament inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
2. A l'escriptura de constitució haurà d'acompanyar-se certificat que no consta cap altra fundació inscrita amb idèntica o semblant denominació expedida, com a màxim, amb tres mesos d'antelació a l'atorgament de l'escriptura.
3. El Registre expedirà certificat acreditatiu que no figura registrada la denominació sol·licitada. Dit certificat s'incorporarà al Registre, a petició de l'interessat, amb caràcter provisional, durant el termini de sis mesos, comptats des de la data de l'expedició.
Transcorregut el termini a què es referix el paràgraf anterior sense que s'haguera practicat la inscripció de la fundació en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, la denominació sol·licitada caducarà i es cancel·larà d'ofici.
Article 9. Beneficiaris
1. De conformitat amb el que disposa l'article 3.2 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, els fins de la fundació han de tindre com a beneficiaris col·lectivitats genèriques de persones.
Als anteriors efectes, s'entenen per col·lectivitats genèriques, aquelles en què la identitat dels seus integrants no estiga individualment determinada. Tindran aquesta consideració els col·lectius de treballadors d'una o diverses empreses i els seus familiars.
2. No obstant la prohibició establida en el paràgraf quart, de l'article 3 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, els cònjuges i parents per consanguinitat o afinitat fins al quart grau dels fundadors, patrons, directius o administradors de la fundació, podran ser beneficiaris quan formen part de les col·lectivitats genèriques de persones destinatàries de la finalitat fundacional, i això no implique cap condició preferent per a ser beneficiari dels fins fundacionals.
Article 10. Dotació fundacional
1. El fundador o fundadors identificaran amb precisió els béns i drets integrants de la dotació fundacional, del següent mode:
a) Si la dotació consistix en diners la seua quantia es fixarà en la moneda de curs legal a Espanya. Les aportacions dineràries hauran d'acreditar-se davant del notari autoritzant de l'escriptura de constitució de la fundació per mitjà d'un certificat de depòsit de la quantitat corresponent a nom de la fundació en una entitat de crèdit, que s'incorporarà a l'escriptura de constitució. Si l'aportació a la dotació és posterior, s'acreditarà d'igual manera davant del Patronat, que procedirà a comunicar-ho al Registre. La vigència del certificat de depòsit serà de tres mesos.
b) Les aportacions no dineràries consistents en béns mobles i immobles seran descrites en l'escriptura de constitució o, en la que s'atorgue a tal fi en un moment posterior, amb indicació de les dades registrals, si n'hi ha, el títol o concepte de l'aportació, així com el valor de cadascun d'aquests.
La valoració dels béns a què es referix el paràgraf anterior haurà de ser certificada per titulat competent sota la seua responsabilitat, certificat que quedarà incorporat a l'escriptura de constitució o a la que siga atorgada per a l'aportació dels béns.
c) Si l'aportació es realitza en valors cotitzats en un mercat secundari oficial, per mitjà de certificat del mercat secundari oficial en què es negocien, referida al cinqué dia anterior a la constitució de la fundació o de l'escriptura d'aportació.
Si es tracta de valors no cotitzats en el mercat secundari, o participacions en societats mercantils, per mitjà de certificat de l'òrgan d'administració de l'entitat a què corresponguen dits béns acreditatiu del seu valor teòric comptable, d'acord amb el seu últim balanç aprovat en Junta General.
2. Perquè els compromisos d'aportacions de tercers a favor de la fundació tinguen la consideració de dotació, s'exigirà que estiguen formalment garantits per qualsevol dels mitjans admesos en dret, i es descriuran dites garanties en l'escriptura fundacional.
3. En el supòsit d'alienació de béns o drets que formen part de la dotació fundacional, el valor de la contraprestació haurà d'integrar-se en aquella.
Article 11. Informe del Protectorat previ a la inscripció constitutiva
1. En exercici de les seues funcions el Protectorat comprovarà l'interés general dels fins de la fundació i la suficiència i adequació de la dotació per al compliment dels seus fins.
2. Amb aquesta finalitat, el fundador o fundadors hauran d'elaborar i presentar davant de l'encarregat del Registre junt amb l'escriptura de constitució de la fundació i la resta de documents requerits, un estudi econòmic de viabilitat, en què s'acredite la suficiència de recursos per a finançar l'activitat de la fundació, almenys, en un 50%, de les despeses previstes en el primer programa d'actuació de la fundació, que es referirà als primers dotze mesos d'activitat des de la data de la inscripció en el Registre de Fundacions de l'escriptura pública de constitució.
3. L'encarregat del Registre remetrà al Protectorat tota la documentació necessària per a l'emissió d'un informe sobre l'interés general dels fins i suficiència de la dotació. El Protectorat haurà d'informar favorablement per a la pràctica d'inscripció constitutiva de la fundació.
Capítol II
Funcionament de les fundacions
Secció 1a
Govern de la fundació
Article 12. Composició del Patronat
El Patronat haurà d'estar integrat per un mínim de tres membres, d'entre els quals s'elegirà un president, llevat que estiguera prevista la seua designació d'una altra manera, en l'escriptura de constitució o en els estatuts.
Podrà designar-se un secretari, bé d'entre els seus membres, o bé en una persona que no tinga la condició de patró; en aquest cas, tindrà veu però no vot.
Si la condició de patró recau en una persona jurídica, aquesta haurà de designar a través de l'òrgan competent, una persona física que actue en la seua representació, que haurà d'exercir personalment les seues funcions en el Patronat, sense que càpiga en cap cas delegació d'aquestes.
Article 13. Funcionament del Patronat
En defecte de disposició estatutària expressa, regiran les següents normes de funcionament de l'òrgan de govern fundacional:
a) Correspondrà al president de l'òrgan de govern convocar aquest, per pròpia iniciativa o petició d'una tercera part dels seus membres, així com dirigir-ne les deliberacions. En cas de vacant, absència o malaltia, assumirà les funcions del president, el membre del Patronat de major edat.
b) La reunió de l'òrgan de govern serà favorita quan concórreguen la meitat més un dels components. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels patrons presents, i serà diriment, en cas d'empat, el vot del president. No obstant això, per a l'alienació, gravamen o qualssevol actes de disposició dels béns i drets de la fundació, el sotmetiment a arbitratge o transacció sobre els mateixos béns i drets, la modificació dels estatuts, la fusió i extinció de la fundació, es requerirà el vot favorable de la meitat més un del nombre de membres que integren el Patronat.
c) Els acords de l'òrgan de govern seran reflectits en un llibre d'actes pel secretari. L'acta de la reunió firmada pel president i el secretari, inclourà tots els acords, així com el resultat de les votacions, inclosos els vots particulars.
Article 14. Delegacions i apoderaments del Patronat
1. De conformitat amb el que disposa l'article 15 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, i si els estatuts no ho prohibixen, el Patronat podrà delegar, per a les seues facultats, un o més dels seus membres o una comissió executiva, que les exerciran en els termes de l'acord de delegació. La delegació permanent de facultats haurà de constar en escriptura pública, que s'inscriurà en el Registre de Fundacions.
No seran delegables l'aprovació dels comptes i del pressupost, ni la decisió sobre conflictes entre els patrons i la fundació, ni aquells actes que requerisquen autorització del Protectorat.
2. El Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials amb les facultats que es determinen en l'escriptura de poder, i amb els límits previstos en l'apartat anterior. Els poders generals hauran d'inscriure's en el Registre de Fundacions.
Article 15. Vacants
1. Les vacants que es produïsquen entre els membres del Patronat hauran de cobrir-se d'acord amb el que disposen els estatuts i, en tot cas, en el termini màxim de sis mesos des que aquestes es produïsquen.
2. Si el nombre de patrons de la fundació quedara reduït per davall dels tres que assenyala la llei, i subsistix almenys un d'ells, i no poguera proveir-se la seua substitució d'acord amb els estatuts, el Protectorat designarà en el termini de sis mesos, la persona o persones que integren provisionalment l'òrgan de govern, fins que aquest aprove la modificació estatutària i es proveïsquen les vacants.
3. Si faltaren tots els patrons de la fundació i no poguera proveir-se la seua substitució conforme als estatuts, el Protectorat estarà facultat per a exercir directament, com a Patronat durant el termini d'un any.
A aquests efectes, el Protectorat podrà exercir aquestes funcions per si mateix, o ben designar les persones que en el seu nom, duguen a terme els actes ordinaris d'administració de la fundació.
En el termini indicat el Protectorat, d'ofici o a instància de qui tinga interés legítim, promourà la necessària modificació estatutària, que permeta el nomenament de patrons. Transcorregut dit termini sense que s'haja pogut nomenar l'òrgan de govern, la fundació s'extingirà.
4. L'incompliment de les obligacions contingudes en el present article, podrà originar l'exigència de responsabilitat, i si és procedent, el cessament dels patrons en els termes que s'assenyalen en els articles següents.
Article 16. Responsabilitat dels patrons
1. Els patrons hauran d'exercir el càrrec amb la diligència d'un representant lleial.
2. Els patrons respondran davant de la fundació dels danys i perjudicis que causen per actes contraris a la Llei o als estatuts o pels realitzats negligentment. Quedaran exempts de responsabilitat els qui s'oposaren expressament a l'acord determinant d'aquesta o no hagueren participat en la seua adopció.
3. L'acció de responsabilitat serà iniciada, en nom de la fundació de conformitat amb el que disposa l'article 15.3 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General:
a) Pel mateix òrgan de govern de la fundació, previ acord motivat d'aquest, en l'adopció de la qual no participarà el patró afectat.
b) Pel Protectorat, en els termes que assenyala la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana i el present reglament.
Article 17. Cessament i suspensió dels patrons
El cessament dels patrons es produirà en els següents supòsits:
a) Per mort o declaració de mort, així com per l'extinció de la persona jurídica.
b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat prevista en la llei.
c) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser nomenats membres del Patronat.
d) Per no exercir el càrrec amb la diligència a què es referix el paràgraf primer de l'article anterior, si així es declara en resolució judicial.
e) Per l'incompliment de les obligacions establides en els paràgrafs a) i b) de l'article 16 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, i per la inassistència reiterada, sense causa justificada, a les reunions del Patronat, prèviament i degudament notificada.
f) Per resolució judicial que aculla l'acció de responsabilitat pels actes inclosos en el paràgraf segon de l'article anterior.
g) Pel transcurs del període del seu mandat.
h) Per renúncia, que haurà de constar en document públic o privat, amb firma legitimada per notari, o per mitjà de compareixença en el Registre de Fundacions. La renúncia serà efectiva des que es notifique formalment al Protectorat.
i) Per les causes establides estatutàriament.
Article 18. Intervenció temporal de la fundació
1. Si el Protectorat advertix una greu irregularitat en la gestió econòmica que pose en perill la subsistència de la fundació o una desviació greu entre els fins fundacionals i l'activitat realitzada, actuarà d'acord amb el procediment establit en aquest article.
2. Una vegada coneguts els fets a què es referix l'apartat anterior, el Protectorat comunicarà aquests al Patronat, així com als altres interessats en el procediment, per tal que, en el termini de quinze dies, formulen les al·legacions corresponents.
3. Complimentat dit tràmit, el Protectorat requerirà, si és procedent, del Patronat, en el termini màxim de dos mesos des de la incoació del procediment, l'adopció de les mesures que estime pertinents per a la correcció de la irregularitat advertida, i fixarà, a l'efecte, un termini no superior a dos mesos.
4. Si el requeriment no fóra atés en el termini indicat, el Protectorat podrà sol·licitar de l'autoritat judicial que s'autoritze la intervenció temporal de la fundació.
5. La sol·licitud d'intervenció temporal es formularà davant de l'òrgan jurisdiccional competent, de conformitat amb el que disposa l'article 34.3 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
6. Una vegada autoritzada judicialment la intervenció de la fundació, el Protectorat assumirà totes les atribucions que atorguen al Patronat l'ordenament jurídic i els estatuts durant el temps que determine l'autoritat judicial. La intervenció quedarà alçada pel transcurs de dit termini, llevat que es prorrogue per mitjà d'una nova resolució judicial.
7. El Protectorat podrà sol·licitar la col·laboració d'organismes públics i privats per a assegurar un adequat exercici de les atribucions que es deriven de la intervenció acordada per l'autoritat judicial.
Article 19. Autocontractació
1. Els patrons i els seus parents per consanguinitat fins al quart grau i per afinitat fins al segon, només podran contractar amb la fundació, ja siga en nom propi o d'un tercer, prèvia autorització del Protectorat i d'acord amb el que preveu el present article.
Igualment, es requerirà dita autorització quan pretenguen contractar amb la fundació les societats de qualsevol naturalesa en què tinguen participació majoritària o ostenten els càrrecs d'administradors o apoderats les persones anteriorment indicades. Als anteriors efectes, s'entén per participació majoritària més del cinquanta per cent del capital social o dels drets de vot, i es computaran tant les participacions directes com les indirectes. Per al seu càlcul se sumaran les participacions que tinga cadascun dels patrons o familiars dins d'una mateixa societat.
2. La sol·licitud d'autorització per a autocontractar serà cursada al Protectorat pel Patronat, i haurà d'anar acompanyada per la següent documentació:
a) Còpia del document en què es pretén formalitzar el negoci jurídic d'autocontractació.
b) Certificat de l'acord del Patronat pel qual es disposa la realització de l'autocontractació.
c) Document acreditatiu dels recursos econòmics destinats al negoci jurídic, l'acreditació del valor actual del bé o servei que es desitja contractar amb el patró subscrita per perit competent i motivació de la seua conveniència als fins fundacionals.
3. El Protectorat notificarà la resolució que s'adopte en el termini de tres mesos, i s'entendrà estimada la sol·licitud si transcorregut dit termini, no s'haguera notificat aquesta. No obstant això, per resolució motivada del Protectorat, podrà ampliar-se el termini a tres mesos més, quan es considere necessari investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat d'allò sol·licitat.
El termini per a resoldre quedarà interromput quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no es presente degudament documentada i el Protectorat així ho estime per mitjà d'acte motivat que notificarà al Patronat. El termini es reprendrà pel temps que reste, des del moment en què aquests defectes s'hagen esmenat.
4. L'autocontractació dels apoderats generals o especials de la fundació, en l'àmbit del seu respectiu apoderament, requerirà l'autorització prèvia i expressa del Protectorat.
Secció 2a
Règim financer, pressupostari i comptable de les fundacions
Article 20. Composició i titularitat del patrimoni de la fundació
1. El patrimoni de la fundació podrà estar constituït per tota classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica.
2. La fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, que constaran detallats en l'inventari que anualment es presentarà en el Registre de Fundacions. Així mateix hauran de figurar inscrits, si és procedent, en els registres públics corresponents, en la forma que determine la llei reguladora de dits registres.
3. L'inventari, que haurà de ser remés al Protectorat als efectes i en el termini fixat per l'article 24 del present reglament, haurà de contindre l'immobilitzat i les existències de la fundació. L'inventari d'immobilitzat comprendrà una relació detallada dels elements que constituïsquen la rúbrica d'immobilitzat material i immaterial del balanç de situació, amb el seu valor d'adquisició, amortització acumulada i provisions, i valor net comptable. L'inventari d'existències, comprendrà un llistat detallat de les matèries i productes que conformen la rúbrica d'existències del balanç de situació amb la valoració d'aquestes.
4. En el cas que formen part de la dotació fundacional participacions majoritàries en societats mercantils personalistes, el Protectorat requerirà a la fundació perquè promoga la seua transformació a fi que adopte una forma jurídica en què quede limitada la seua responsabilitat. Dita transformació haurà de produir-se en el termini que a l'efecte siga assenyalat pel Protectorat que, en cap cas, no podrà ser inferior als dos mesos.
5. En els mateixos termes que els assenyalats en l'apartat anterior, el Protectorat procedirà, si la participació en la societat fóra minoritària.
6. En aquests dos casos, si no es poguera acordar la transformació de la societat, el Patronat podrà acordar la venda de les participacions, en el menor termini possible, tenint en compte que no es produïsca perjudici econòmic per a la fundació.
7. L'incompliment de les obligacions assenyalades en els paràgrafs quart i cinqué del present article, podrà donar lloc a l'exigència de responsabilitat als patrons, en els termes previstos en els articles 16 i 17 del present reglament.
Article 21. Obtenció de rendes i ingressos
1. Les fundacions podran obtindre ingressos per mitjà del cobrament de preus als seus beneficiaris, prèvia comunicació al Protectorat.
Amb aquesta finalitat el Patronat remetrà al Protectorat dita comunicació en què conste l'Acord d'aquest, s'aproven els preus dels seus serveis, així com un estudi justificatiu del càlcul d'aquests. El Protectorat podrà demanar els informes i la documentació que estime necessaris del mateix òrgan de govern de la fundació, d'entitats privades i de les administracions públiques que pogueren ostentar competència en la matèria.
2. En cap cas les quantitats que s'exigisquen als beneficiaris, podran excedir en el seu conjunt del cost real del servei que es preste, el qual mai serà major del preu de mercat, i haurà de ponderar la capacitat econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de la seua quantia.
Article 22. Destinació de rendes i ingressos
1. Als efectes del que disposa l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, es consideren rendes o qualssevol altres ingressos nets, el resultat de deduir dels ingressos bruts obtinguts en l'exercici, els impostos corresponents a aquests i les despeses necessàries per a la seua obtenció, amb excepció de les despeses d'administració previstes en l'article següent. Als sols efectes de determinar els ingressos o rendes a què es referix aquest apartat, i sense que això incidisca en el càlcul dels impostos corresponents a aquests, tals ingressos o rendes s'entendran obtinguts en el moment del seu cobrament efectiu per la fundació.
2. Hauran de destinar-se al compliment dels fins fundacionals el 70 per 100 dels ingressos o rendes determinats, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior. Dita destinació haurà de fer-se efectiva en el termini màxim de tres anys a partir del moment de l'obtenció de les rendes o ingressos. Aquest termini es computarà per exercicis, i s'iniciarà des del següent en què s'hagen obtingut els ingressos o rendes.
3. La resta dels ingressos o rendes netes es destinarà a incrementar la dotació fundacional, una vegada deduïdes les despeses d'administració.
Article 23. Despeses d'administració
1. Són despeses d'administració aquelles directament ocasionades als òrgans de govern per l'administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació. En particular, tindran aqueixa consideració les despeses degudament justificades de què els patrons tenen dret a ser rescabalats.
2. L'import de les despeses d'administració no podrà ser superior al 10 per 100 de les rendes o qualssevol altres ingressos nets obtinguts en l'exercici. No obstant això, prèvia sol·licitud degudament justificada del Patronat, el Protectorat podrà autoritzar, per a cada exercici, l'elevació de dit import fins a un màxim del 20 per 100.
Article 24. Gestió comptable i pressupostos
1. El Patronat remetrà al Protectorat en els últims tres mesos de cada exercici el pressupost corresponent a l'any següent acompanyat d'una memòria explicativa dels distints extrems continguts en aquell. Així mateix, el Patronat presentarà al Protectorat, dins dels sis primers mesos de l'exercici següent, l'inventari, balanç de situació, compte de resultats, memòria de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, i liquidació del pressupost corresponent a l'exercici anterior, de conformitat amb el que disposa l'article 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
L'elaboració del pressupost de les fundacions referit a l'exercici següent, del balanç de situació, del compte de resultats, de la part de la memòria relativa a la gestió econòmica i de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici anterior, es realitzarà d'acord amb el que preveu l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats no lucratives i les normes d'informació pressupostàries aplicables a aquestes entitats, de conformitat amb el Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, o qualsevol altra disposició de caràcter general que el regule.
2. La part de la memòria relativa a les activitats fundacionals haurà de contindre informació identificadora de la fundació i de cadascuna de les activitats realitzades en compliment dels fins fundacionals, acompanyada dels acords adoptats pel Patronat en relació amb dites activitats, així com els seus beneficiaris, personal, ingressos, despeses i patrimoni de la fundació, a més dels canvis en els òrgans de govern, direcció i representació.
3. Els documents a què es referix l'apartat 1 d'aquest article seran examinats pel Protectorat per a verificar l'adequació dels seus aspectes tant formals com materials a la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, el Protectorat podrà demanar la informació necessària per a completar les exigències del present article.
4. Si en l'examen i comprovació de dita documentació s'apreciaren errors materials o de fet esmenables, el Protectorat ho notificarà al Patronat, perquè procedisca a la seua esmena en el termini que s'assenyale no inferior a deu dies. El mateix farà si s'apreciaren defectes d'un altre tipus perquè s'esmenen o rectifiquen.
5. Si el Patronat no atenguera la petició d'esmena o rectificació prevista en l'apartat anterior, així com si, després de l'oportú requeriment no presentara la documentació a què es referixen els apartats 1 i 2 d'aquest article, el Protectorat, a la vista de les circumstàncies concurrents, podrà exercir l'acció de responsabilitat que procedisca davant dels patrons, de conformitat amb el que preveuen els articles 16 i 17 del present reglament.
6. El Protectorat, examinats els documents a què es referixen els apartats 1 i 2 d'aquest article i comprovada l'adequació d'aquests a la normativa vigent, procedirà a depositar-los en el Registre de Fundacions.
7. La comptabilitat de les fundacions s'ajustarà al que disposa la legislació mercantil i el Pla General de Comptabilitat, quan realitzen directament activitats mercantils o industrials.
8. La gestió comptable, així com l'elaboració i control dels pressupostos de les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, a què es referix l'article 5.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 11/2000, de 28 de desembre, s'ajustaran a les normes de comptabilitat pública, en els termes establits en els articles 64 a 75 del citat text refós.
9. Als efectes del que disposa el present article, el Protectorat podrà demanar la participació i col·laboració dels òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria econòmica i tributària.
Article 25. Auditoria externa
1. Seran sotmesos a auditoria externa els comptes de les fundacions en les quals concórreguen, en la data de tancament de l'exercici, durant dos anys consecutius, com a mínim, dues de les circumstàncies següents:
a) Que el valor total del seu patrimoni supere els 400.000.000 de pessetes, equivalents a 2.404.048'42 euros.
b) Que l'import dels ingressos nets per qualssevol conceptes supere els 400.000.000 de pessetes equivalents a 2.404.048'42 euros.
c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici siga superior a 20.
d) Que els preus que recapte dels seus beneficiaris suposen més del 50% dels ingressos totals de l'exercici.
e) Quan el preu del contracte o contractes a què es refereix l'article 22.8 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, supose més del 15% de les despeses totals de l'exercici.
f) Que el valor dels títols representatius de la participació de la fundació en societats mercantils siga superior al 50% del valor total del seu patrimoni.
g) Que el valor de les alienacions o gravàmens de béns i drets de la fundació realitzats durant un exercici econòmic supere el 50% del valor total del seu patrimoni.
També seran sotmesos a auditoria externa els comptes de les fundacions en les quals concórreguen, a juí del Patronat de la fundació o del Protectorat, circumstàncies d'especial gravetat en relació amb el seu patrimoni.
2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, s'entén per patrimoni la xifra del total actiu que figure en el balanç de situació de la fundació, referit sempre a la data de tancament de l'exercici.
S'entén, igualment, per import dels ingressos nets el total dels ingressos de la fundació que figuren en l'haver del compte de resultats, com a conseqüència de les activitats ordinàries d'aquesta.
Per a determinar el nombre mitjà de treballadors s'han de considerar totes aquelles persones que tinguen o hagen tingut alguna relació laboral amb la fundació al llarg de l'exercici, fent la mitjana del temps durant el qual han prestat aquesta classe de serveis.
3. Quan els comptes de la fundació referents al patrimoni i al volum de gestió, determinats en la forma expressada en els anteriors apartats, presenten especials circumstàncies, com ara variacions substancials en el patrimoni i en el volum de gestió, absència no adequadament justificada de dades, aportació de dades contradictòries o supòsits semblants a juí del Protectorat, el Patronat per iniciativa pròpia o a petició d'aquest, ordenarà la realització d'una auditoria externa i acordarà, si és procedent, amb el Protectorat la forma de la seua realització. En tot cas, l'auditoria haurà de ser emesa en el termini de tres mesos des que haja sigut ordenada.
4. El Patronat presentarà al Protectorat l'informe d'auditoria externa en el termini de tres mesos des de la seua emissió. Aquest informe haurà de ser elaborat per un titulat que figure degudament inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
5. El Protectorat, examinat l'informe de l'auditoria externa, procedirà a dipositar-lo en el Registre de Fundacions si aquest és conforme amb la normativa vigent o, en cas contrari, estarà facultat per a sol·licitar l'elaboració d'un informe nou d'auditoria externa.
6. El règim de control financer de les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, al qual fa referència l'article 5.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 11/2000, de 28 de desembre, s'ajustaran al procediment d'auditoria, en els termes establerts en els articles 64 a 75 de l'esmentat text refós.
Secció 3ª
Actes de disposició del patrimoni de les fundacions
Article 26. Alienació de béns immobles
1. L'alienació dels béns immobles que formen part del patrimoni de la fundació i que representen un valor superior al 20 per 100 de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, de conformitat amb l'article 22.2, apartat a) de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, requereix l'autorització prèvia del Protectorat.
2. La sol·licitud d'autorització formulada pel Patronat ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
a) Certificat de l'acord d'alienació del Patronat de la fundació.
b) Memòria acreditativa de les característiques del bé objecte d'alienació i de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic, amb una exposició de les raons en les quals es fonamenta l'alienació i indicació de la destinació de l'import.
c) Una valoració dels béns d'acord amb criteris de mercat, subscrita per un perit competent. En el supòsit de permuta, aquesta valoració haurà de referir-se també al bé que haja de rebre la fundació com a contraprestació.
3. La sol·licitud que formule el Patronat serà informada pel Protectorat, el qual podrà exigir una valoració pericial contradictòria. Si l'informe del Protectorat, fóra contrari a l'autorització, es traslladarà al Patronat perquè al·legue allò que corresponga en un termini de quinze dies.
4. El Protectorat notificarà la resolució que s'adopte en el termini de tres mesos i s'entendrà estimada la sol·licitud si transcorregut aquest termini no s'haguera notificat cap resolució. No obstant això per resolució motivada del Protectorat, podrà ampliar-se el termini a tres mesos més, quan es considere necessari investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat d'allò que sol·licita.
El termini per a resoldre s'interromprà quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no se presente degudament documentada, i el Protectorat ho estime així mitjançant un acte motivat que serà notificat al Patronat. El còmput del termini es reprendrà, pel temps que reste, des del moment en què aquests defectes hagen sigut esmenats.
5. L'alienació d'immobles no compresos en l'apartat 1 d'aquest article no requereix l'autorització prèvia del Protectorat, però si el valor de l'immoble fóra superior al 10% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, haurà de comunicar-se prèviament al Protectorat.
Aquesta comunicació anirà acompanyada d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic que haja de realitzar-se.
Article 27. Gravamen de béns immobles
1. El gravamen dels béns immobles als quals fa referència a l'apartat 1 de l'article 26 del present reglament requereix l'autorització prèvia del Protectorat.
2. La sol·licitud d'autorització haurà d'explicitar les circumstàncies següents:
a) Quan es tracte de préstecs hipotecaris, s'ha de determinar expressament la quantia i la destinació del principal i la valoració del bé, de conformitat amb els criteris utilitzats habitualment per les entitats de crèdit, els interessos pactats i el termini per al compliment de l'obligació garantida.
b) Quan es tracte d'usdefruits, drets de superfície o una altra classe de gravàmens sobre aquests béns, s'ha d'expressar el valor dels drets reals que es pretén constituir, la duració i els elements i condicions essencials del gravamen.
A l'efecte de valoració del dret real que es pretenga constituir hom s'atendrà al que preveuen les normes reguladores de l'impost sobre transmissions patrimonials relatives a la constitució dels drets reals.
3. El procediment i la documentació necessàries per a autoritzar l'establiment del gravamen són els que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 26 d'aquest reglament.
4. El gravamen d'immobles no compresos en l'apartat 1 de l'article 26 del present reglament, no requereix autorització prèvia del Protectorat, però si el valor de l'immoble fóra superior al 10% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, haurà de comunicar-se prèviament al Protectorat.
Aquesta comunicació s'acompanyarà d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic que haja de realitzar-se.
Article 28. Arrendament de béns immobles
1. L'arrendament de béns immobles a què fa referència l'apartat 1 de l'article 26 del present reglament requereix l'autorització prèvia del Protectorat.
El procediment i la documentació necessàries per a autoritzar l'arrendament són els que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 26 del reglament.
Obtinguda l'autorització, la fundació podrà, durant el període improrrogable de 10 anys, modificar les condicions contractuals i inclús resoldre i subscriure nous contractes d'arrendament sobre el mateix bé, sempre que la renda que s'obtinga siga igual o superior a la fixada inicialment en el contracte autoritzat pel Protectorat.
A l'efecte anterior no es tindran en compte les disminucions de la renda que es produïsquen com a conseqüència de l'actualització per les variacions del índex de preu al consum (IPC) o qualsevol altre índex de referència que el substituïsca.
2. L'arrendament d'immobles no compresos en l'apartat 1 de l'article 26 del present reglament, no requereix l'autorització prèvia del Protectorat, però si el valor de l'immoble fóra superior al 10% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, haurà de comunicar-se prèviament al Protectorat.
Aquesta comunicació anirà acompanyarà d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic que haja de celebrar-se.
Article 29. Alienació, gravamen o arrendament d'establiments mercantils o industrials
Per a alienar, establir gravàmens o arrendar establiments mercantils o industrials, són d'aplicació les previsions contingudes en els articles 26, 27 i 28 d'aquest reglament.
Article 30. Adquisició de participacions majoritàries
1. L'adquisició de participacions majoritàries en societats mercantils no personalistes que representen més del 50 per cent del capital social o dels drets de vot, haurà de ser comunicada al Protectorat abans que es produïsca. La comunicació anirà acompanyada d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic i de totes les dades que resulten rellevants per tal que el Protectorat estiga degudament informat.
2. Allò que disposa aquest apartat serà d'aplicació també quan l'adquisició de les participacions s'efectue en un únic acte, o quan l'adquisició de participacions en nombre menor que, acumulada a altres anteriors, done lloc a una participació de més del 50 per cent a què fa referència el paràgraf anterior. En aquest supòsit, la comunicació haurà de realitzar-se amb caràcter previ a l'adquisició de participacions que originen aquesta proporció.
3. A l'efecte anterior es computaran tant les participacions directes com les indirectes en la societat.
Article 31. Alienació i gravamen de valors mobiliaris
1. L'alienació o gravamen de valors mobiliaris que no cotitzen en borsa i que representen un valor superior al 20 per 100 de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç aprovat, requerirà l'autorització del Protectorat el qual podrà exigir que s'acrediten les condicions i circumstàncies concurrents.
A l'efecte de determinar el percentatge del 20 per 100 a què fa referència el paràgraf anterior, s'acumularan les alienacions dels valors efectuades des de l'aprovació de l'últim balanç anual fins a l'aprovació del següent.
El procediment i la documentació necessàries per a l'autorització són els que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 26 d'aquest reglament.
2. L'alienació o gravamen de valors mobiliaris que no cotitzen en borsa no compresos en l'apartat 1 d'aquest article, no requereix l'autorització prèvia del Protectorat, però quan el seu valor ultrapasse el 10% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual i representen participacions significatives en entitats mercantils o industrials, haurà de comunicar-se al Protectorat, abans de la seua formalització. Aquesta comunicació anirà acompanyada d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic.
Tant en la sol·licitud d'autorització com en la comunicació prèvies, s'acreditarà el seu valor pel certificat d'un tècnic competent. En tractar-se de valors negociables, el valor serà el teòric al temps de l'últim balanç aprovat.
3. Si els valors cotitzen en borsa, no caldrà l'autorització del Protectorat per a l'alienació o gravamen, però quan el seu valor supere el 10% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual i representen participacions significatives en entitats mercantils o industrials, el Patronat ho comunicarà prèviament al Protectorat. Aquesta comunicació anirà acompanyada d'una exposició de les circumstàncies concurrents del negoci jurídic que haja de realitzar-se.
4. A l'efecte del que disposen els apartats 2 i 3 d'aquest article, s'entendrà que són participacions significatives aquelles que representen més del 25 per 100 del capital social o dels drets de vot, i a aquest efecte es computaran tant les participacions directes com les indirectes.
Article 32. Alienació, gravamen o arrendament de béns compresos en la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol i en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià
1. L'alienació, gravamen o arrendament de béns compresos en la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol, i en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, requereix en tot cas, l'autorització prèvia del Protectorat.
2. El procediment i la documentació necessàries per a la seua autorització són els que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 26 d'aquest reglament, sense perjuí de les peculiaritats derivades del règim previst en les disposicions legals esmentades.
Article 33. Alienació, gravamen o arrendament de béns mobles
1. L'alienació, gravamen o arrendament de béns mobles que formen part del patrimoni de la fundació, i representen un valor superior al 20 per 100 de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, requereix l'autorització prèvia del Protectorat.
2. El procediment i la documentació necessàries per a l'autorització són els que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 26 d'aquest reglament.
3. Quan es tracte d'alienar, gravar o arrendar objectes d'extraordinari valor, en els que no calga l'autorització, però el seu valor siga superior al 10% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, el Patronat ho comunicarà prèviament al Protectorat. Aquesta comunicació anirà acompanyada d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic que haja de realitzar-se.
A l'efecte del que disposa aquest apartat, es consideraran objectes d'extraordinari valor, aquells en els quals concórreguen característiques úniques o excepcionals respecte a l'autoria, procedència, disseny, forma o composició material.
Article 34. Compromisos i transaccions sobre béns i drets de les fundacions
1. Per a comprometre's en àrbitres d'equitat o celebrar transaccions sobre béns i drets que formen part del patrimoni de la fundació, el valor del qual supere el 20% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, es requereix l'autorització prèvia del Protectorat.
2. El procediment i la documentació necessàries per a la seua autorització són els que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 26 d'aquest reglament.
3. Els compromisos i transaccions sobre els béns i drets no compresos en l'apartat 1 del present article, no requereixen l'autorització prèvia del Protectorat, però si el valor d'aquests béns i drets fóra superior al 10% de l'actiu de la fundació com a resultat de l'últim balanç anual, haurà de comunicar-se prèviament al Protectorat.
Aquesta comunicació anirà acompanyada d'una exposició de les circumstàncies concurrents en el negoci jurídic.
Article 35. Herències, llegats i donacions en favor de les fundacions
1. L'acceptació d'herències per les fundacions s'entendrà feta sempre a benefici d'inventari.
2. L'acceptació de llegats o donacions amb càrregues que puguen desnaturalitzar el fi fundacional o absorbir el seu valor requerirà l'autorització prèvia del Protectorat.
La documentació que haurà d'acompanyar a la sol·licitud serà la prevista en els articles 26 o 27 d'aquest reglament, segons que la càrrega consistisca en una alienació o un gravamen. Si consistira en la prestació d'un servei per part de la fundació, aquesta informarà de les condicions de les càrregues i dels mitjans necessaris per al compliment.
El procediment per a l'atorgament de l'autorització s'ajustarà al que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 26 d'aquest reglament. Per a atorgar aquesta autorització, el Protectorat ponderarà si l'acceptació modifica la voluntat expressa del fundador o els fins fundacionals.
3. En ponderar les circumstàncies assenyalades en l'apartat anterior, el Protectorat podrà condicionar la concessió de l'autorització a la modificació dels estatuts.
La resolució del Protectorat contindrà una relació de les causes i dels preceptes que puguen impedir acceptació pura i simple i una redacció alternativa per als articles que hagen de ser modificats.
4. La renúncia a herències o llegats o la negativa a acceptar donacions requerirà l'autorització prèvia del Protectorat, i caldrà aportar a la sol·licitud d'autorització la documentació prevista en l'apartat 2, paràgraf segon d'aquest article.
5. En els supòsits d'acceptació de llegats o donacions amb càrregues sense autorització del Protectorat o sense atendre a les condicions imposades per aquest, el Protectorat actuarà conforme al que preveu l'article 36 del present reglament.
6. Allò disposat en l'apartat anterior serà d'aplicació en els casos en què el Patronat rebutjara una herència o llegat o no acceptara una donació sense estar prèviament autoritzat pel Protectorat.
Article 36. Actes de disposició del patrimoni de les fundacions sense autorització
1. El Protectorat, quan tinga coneixement que s'han realitzat actes de disposició del patrimoni de les fundacions sense la preceptiva autorització, requerirà del Patronat tota la informació que considere convenient. El Patronat disposarà d'un termini de quinze dies per a subministrar aquesta informació.
2. El Protectorat, a la vista de les circumstàncies concurrents, resoldrà sobre la procedència d'esmenar el defecte i atorgar la pertinent autorització o exercir l'acció de responsabilitat que procedisca en favor de la fundació davant dels patrons.
3. En el cas que els actes de disposició a què es refereix aquesta secció, pretenguen formalitzar-se en document públic, previ a l'autorització pel Protectorat, el fedatari atorgarà l'acte sotmetent-lo a la condició suspensiva d'obtenció de l'autorització corresponent.
Capítol III
De la modificació, fusió i extinció de les fundacions
Article 37. Modificació dels estatuts
1. El Patronat podrà acordar la modificació dels estatuts de la fundació sempre que siga convenient als interessos d'aquesta i no ho haja prohibit el fundador, en aquest cas, es requerirà l'autorització prèvia del Protectorat.
2. En el cas que, per haver-lo prohibit el fundador, resultara necessària l'autorització prèvia del Protectorat per a la modificació dels estatuts, la sol·licitud que presente el Patronat haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:
a) Text de la modificació proposada.
b) Certificat de l'acord de modificació adoptada pel Patronat.
c) Exposició raonada de l'interés que la modificació dels estatuts té per a la fundació i justificació que el text nou dels estatuts, no obstant la prohibició del fundador, contribueix al millor compliment dels fins fundacionals.
El Protectorat notificarà la resolució que s'adopte en el termini de tres mesos, i s'entendrà estimada la sol·licitud si transcorregut aquest termini, no haguera sigut notificada la resolució expressa. No obstant això per resolució motivada del Protectorat, podrà ampliar-se el termini a tres mesos més, quan es considere necessari investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat d'allò sol·licitat.
El termini per a resoldre quedarà interromput quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o no se presente degudament documentada i el Protectorat així ho estime mitjançant acte motivat el qual serà notificat al Patronat. El termini es reprendrà pel temps restant des del moment en què els defectes s'hagen esmenat.
Una vegada autoritzada la modificació dels estatuts, el Patronat elevarà a escriptura pública el nou text per a la inscripció en el Registre de Fundacions.
3. Quan les circumstàncies que van presidir la constitució de la fundació hagen variat de manera que aquesta no puga actuar satisfactòriament d'acord amb els seus estatuts, el Patronat haurà d'acordar la seua modificació, llevat que per al supòsit que es tracte, el fundador haja previst l'extinció de la fundació.
4. Si el Patronat no donara compliment a allò que disposa el paràgraf anterior, el Protectorat, d'ofici o a instància de qui tinga interés legítim, requerirà al Patronat perquè procedisca a la modificació dels estatuts en el termini peremptori que el aquest fixe atenent les circumstàncies que concórreguen. En el cas que el Patronat no atenga el requeriment efectuat pel Protectorat, aquest podrà acordar la modificació dels estatuts, sense perjuí d'exercitar les atribucions previstes en l'article 16 d'aquest reglament.
5. Excepte en el supòsit a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article, tota modificació dels estatuts acordada pel Patronat ha de ser comunicada al Protectorat. La comunicació ha d'anar acompanyada del text de la modificació, del certificat de l'acord de modificació adoptat pel Patronat i d'una exposició raonada de l'interés que té per a la fundació la modificació estatutària.
Si en el termini de tres mesos el Protectorat no s'oposara per raons de legalitat a la modificació estatutària o no formulara objeccions a aquesta, el Patronat elevarà a escriptura pública la modificació dels Estatuts per a la posterior inscripció en el Registre de Fundacions.
Article 38. Fusió de fundacions
1. Podrà acordar-se la fusió de distintes fundacions per acord dels patronats d'aquestes, sempre que resulte convenient als seus interessos i no hi haja cap prohibició per part dels fundadors, cosa que s'haurà de comunicar al Protectorat.
Quan hi haja prohibició per part d'algun dels fundadors de les fundacions que pretenguen fusionar-se, però les circumstàncies hagen variat substancialment, de tal manera que hi haja una greu dificultat per al compliment dels seus fins en cas de no dur-se a terme la fusió, els respectius patronats hauran de sol·licitar l'autorització prèvia del Protectorat.
A l'efecte previst en el paràgraf anterior, s'haurà de remetre al Protectorat, conjuntament amb l'escrit de comunicació o autorització, la documentació següent:
a) Certificat dels acords de fusió de les fundacions interessades.
b) Exposició raonada de l'interés que per a ambdues fundacions té la fusió i també, si s'escau, la justificació que contribueix, no obstant la prohibició del fundador, al millor compliment dels fins fundacionals.
La resolució adoptada serà notificada en el termini de tres mesos i podrà entendre's estimada si no es notifica cap resolució expressa en aquest termini.
2. Una vegada autoritzada pel Protectorat, la fusió de fundacions haurà d'instrumentar-se en escriptura pública, la qual contindrà les dades i els documents següents:
a) La denominació de les fundacions que es fusionen, tot indicant la nacionalitat i el domicili.
b) La voluntat de procedir a la fusió, tot especificant si aquesta es realitza per absorció o per creació d'una nova fundació, acreditada mitjançant certificat de l'acord adoptat pels respectius patronats, el qual s'incorporarà a l'escriptura.
c) La dotació de la fundació resultant de la fusió, la procedència i valoració, i també la forma d'integració dels respectius patrimonis. La realitat de la seua aportació haurà d'acreditar-se davant el notari autoritzat, en els termes expressats en l'article 10 d'aquest reglament, i els documents justificatius originals seran incorporats a l'escriptura.
d) Els estatuts de la fundació resultant de la fusió, el contingut dels quals s'ajustarà a les prescripcions de l'article 10 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
e) Identificació de les persones que integren l'òrgan de govern i la seua acceptació, si s'efectua en l'atorgament de l'escriptura de fusió.
f) El certificat del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, al qual fa referència l'article 8 d'aquest reglament, quan siga procedent.
3. Quan el Protectorat constate, respecte a determinades fundacions, la impossibilitat del compliment dels fins per si mateixes, comunicarà als patronats la necessitat de procedir a la fusió, en el termini que s'indique, amb aquelles fundacions que tinguen fins anàlegs. En el cas que el requeriment fóra acceptat pels patronats, aquest procedirà en la forma assenyalada en l'apartat 2 d'aquest article.
En el cas que algun dels patronats s'oposara al requeriment efectuat pel Protectorat, aquest podrà sol·licitar de l'autoritat judicial, la fusió de les fundacions.
4. A l'efecte previst en aquest reglament, la fusió de fundacions no requereix la declaració independent d'extinció de les fundacions fusionades.
Article 39. Extinció de la fundació
1. L'extinció de les fundacions es regirà pel que disposa l'article 25 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, i els articles 29 i 30 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i Incentius Fiscals a la participació privada en activitats d'interés general.
2. A l'efecte, quan de conformitat amb el que disposen els articles 29 i 30 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, així es requeresca, el Patronat ha de remetre al Protectorat la documentació següent:
a) Certificat de l'acord d'extinció adoptat pel Patronat.
b) Memòria justificativa de la concurrència de la causa d'extinció específica de les previstes en el primer paràgraf d'aquest apartat. En el cas que la causa d'extinció siga la impossibilitat de realitzar el fi fundacional, caldrà justificar a més la improcedència o la impossibilitat de modificar els estatuts o de fusionar-se amb una altra fundació.
c) Balanç de l'entitat en la data en què es va adoptar l'acord d'extinció.
d) Proposta de designació de liquidadors, projecte d'actuació d'aquests, i projecte de distribució dels béns i drets resultants de la liquidació.
El Protectorat, una vegada examinada la documentació aportada pel Patronat i, en el termini de tres mesos, ratificarà o denegarà la ratificació de l'acord d'extinció. A falta de notificació de la resolució expressa en el termini esmentat, l'acord d'extinció podrà entendre's com a ratificat.
El termini per a resoldre quedarà interromput quan l'acord d'extinció no reunisca els requisits necessaris o no se presente degudament documentat i el Protectorat així ho estime mitjançant l'acte motivat que serà notificat al Patronat. El còmput del termini es reprendrà pel temps que reste des del moment en què aquests defectes s'hagen esmenat. Si la resolució fóra denegatòria de la ratificació, el Patronat podrà instar davant dels Tribunals la declaració d'extinció de la fundació.
3. Si el Protectorat estimara d'ofici la concurrència d'algun dels supòsits d'extinció contemplats en els articles 29 i 30 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, comunicarà al Patronat la necessitat de procedir a l'adopció de l'acord d'extinció en el termini que s'assenyale. Acabat aquest termini, si el Patronat no haguera acordat l'extinció, el Protectorat podrà instar davant dels tribunals la declaració d'extinció de la fundació.
Article 40. Procediment de liquidació
1. L'extinció de la fundació, excepte en el supòsit de fusió establert en l'article 38 del present reglament, determinarà l'obertura del procediment de liquidació que serà realitzarà per l'òrgan de govern de la fundació sota el control del Protectorat.
El Protectorat podrà exigir al Patronat, la informació periòdica sobre el desenrotllament del procés de liquidació. Igualment, podrà demanar la informació addicional que estime oportuna.
2. Durant el procés de liquidació, el Patronat no tindrà més facultats que la de cobrar els crèdits, satisfer els deutes i formalitzar els actes pendents d'execució, sense que puga contraure més obligacions, excepte les que siguen necessàries per a la liquidació.
Els patrons hauran de complir les obligacions de comunicació i, igualment, hauran de sol·licitar l'autorització prèvia en els casos en què estiguen exigides segons el que disposa el present reglament.
3. Acabades les operacions, es formarà el balanç de liquidació, el qual haurà de ser aprovat pel Patronat i sotmés a la ratificació pel Protectorat. Ratificat aquest pel Protectorat, es procedirà a complir el que disposa l'apartat següent, per a finalitzar la liquidació.
4. Conclosa aquesta es farà constar en el Registre de Fundacions la baixa de la fundació, a sol·licitud del Patronat, mitjançant escrit dirigit al Registre al qual s'acompanyarà el certificat de l'acord aprovatori del balanç de liquidació, la ratificació d'aquest pel Protectorat i una còpia dels documents en què s'hagen formalitzat les operacions a què fa referència l'apartat següent. Tot i això, la baixa en el Registre de la fundació, si queden operacions pendents d'execució o de formalització, hauran de ser dutes a terme pel Protectorat.
5. Els béns i els drets resultants de la liquidació seran destinats a les fundacions o a les entitats no lucratives privades que busquen fins d'interés general i que tinguen afectats els seus béns, inclús en el supòsit de la dissolució, a la consecució d'aquests i que hagen sigut designats en el negoci fundacional o en els ‘estatuts de la fundació extingida. Si no hi ha aquesta destinació, podrà ser decidida pel Patronat, a favor de les mateixes fundacions i entitats esmentades, quan la tinga reconeguda pel fundador i, si hi manca eixa facultat, correspondrà al Protectorat complir dita comesa.
6. No obstant el que disposa l'apartat anterior, les fundacions constituïdes per persones juridicopúbliques podran preveure en els seus estatuts que els béns i drets resultants de la liquidació revertisquen al seu fundador.
7. El Protectorat impugnarà davant de l'autoritat judicial els actes del procediment de liquidació que siguen contraris a les normes o als estatuts de la fundació.
Capítol IV
De la Comissió del Protectorat
Article 41. Naturalesa, composició i atribucions
1. La Comissió del Protectorat és l'òrgan consultiu i d'assistència i assessorament al Protectorat, per a l'exercici correcte de les funcions que té atribuïdes per la Llei de 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, i per aquest reglament.
2. En l'exercici de les funcions que li corresponen, el Protectorat podrà sol·licitar informe a la Comissió, en els supòsits següents:
a) Quan el Protectorat exercisca directament les funcions de Patronat per absència de tots els patrons.
b) Quan el Protectorat assumisca les funcions del Patronat en els supòsits d'intervenció temporal de la fundació autoritzada judicialment.
c) Quan el Protectorat haja de designar les persones que provisionalment integren l'òrgan de govern de les fundacions, en els supòsits de vacants que no puguen ser cobertes en la forma prevista en els estatuts fundacionals.
d) En les autoritzacions d'actes de disposició del patrimoni de les fundacions, previstos en la secció tercera del capítol II del present reglament.
e) En el control i supervisió del règim pressupostari i comptable de les fundacions i quan el Protectorat ordene la realització d'auditories externes.
f) En les autoritzacions d'autocontractació a què fa referència l'article 19 del present reglament.
g) En les autoritzacions de modificació, fusió i extinció de fundacions.
h) En l'exercici d'accions de responsabilitat, cessament i suspensió de patrons a què fan referència els articles 16 i 17 d'aquest reglament.
3. La Comissió del Protectorat estarà presidida pel titular del Protectorat i actuarà com a vicepresident el titular de la secretaria general de la conselleria competent en matèria de fundacions. Formaran part de la Comissió cinc vocals, dels quals, un serà un representant del Consell Jurídic Consultiu designat pel seu president, i els altres quatre seran designats lliurement pel titular del Protectorat entre representants de l'administració pública o altres institucions, experts en les matèries pròpies de la Comissió.
4. Actuarà com a Secretari de la Comissió, amb veu però sense vot en les seues deliberacions, un funcionari del grup A de la conselleria competent en matèria de fundacions, designat pel president de la Comissió.
Article 42. Funcionament
1. La Comissió del Protectorat es reunirà com a mínim cada dos mesos i en tot cas, quan la convoque el seu president o ho sol·licite, com a mínim, un terç dels seus membres.
2. El funcionament de la Comissió es regirà per les pròpies normes de funcionament i pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Capítol V
Del Consell Superior de Fundacions de la Generalitat Valenciana
Article 43. Naturalesa i composició
1. El Consell Superior de Fundacions de la Generalitat Valenciana és un òrgan participatiu col·legiat de caràcter consultiu en matèria de fundacions de la Comunitat Valenciana, adscrit a la conselleria competent en matèria de fundacions.
2. El Consell Superior de Fundacions estarà compost per un president, el qual serà el titular del Protectorat, un vicepresident, qui serà el titular de la secretaria general de la conselleria competent en matèria de fundacions i els següents vocals:
a) Cinc vocals, els quals seran els membres de la Comissió del Protectorat.
b) Un vocal amb categoria, com a mínim, de director general, representant de cadascuna de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, urbanisme, obres públiques, transport, cultura, educació, ciència, sanitat, indústria, comerç, agricultura, pesca, alimentació, medi ambient i benestar social, designats pels respectius titulars.
c) Dos vocals representants de l'administració local, designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies entre els seus membres.
d) Vuit vocals designats pels òrgans de govern de les fundacions, prèviament seleccionades pel conseller competent en la matèria, entre els grups següents:
– Dues fundacions entre aquelles el patrimoni de les quals no ultrapasse els 20.000.000 pessetes equivalents a 120.202,42 euros.
– Dues fundacions entre aquelles el patrimoni de les quals siga de 20.000.001 a 100.000.000 de pessetes equivalents respectivament a 120.202,43 euros i 601.012,10 euros.
– Dues fundacions entre aquelles el patrimoni de les quals siga de 100.000.001 a 500.000.000 de pessetes equivalents respectivament a 601.012,11 euros i 3.005.060,52 euros.
– Dues fundacions entre aquelles el patrimoni de les quals siga de 500.000.001 de pessetes equivalents a 3.005.060,53 euros, en avant.
e) Un vocal representant del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, designat pels seus òrgans competents.
f) Un vocal representant del Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, designat pels seus òrgans competents.
Com a secretari del Consell, actuarà amb veu però sense vot, el secretari de la Comissió del Protectorat.
Article 44. Funcions
El Consell Superior de Fundacions de la Generalitat Valenciana, tindrà les funcions següents:
a) Assessorar, informar i dictaminar quan se li sol·licite, sobre qualsevol disposició legal o reglamentària que afecte directament a les fundacions, i formular propostes.
b) Planificar i proposar les actuacions necessàries per a la promoció i foment de les fundacions, i realitzar els estudis precisos a l'efecte.
c) Recopilar per a l'intercanvi i difusió, tot tipus d'informació relativa a les fundacions, i elaborar una memòria anual.
d) Qualssevol que li puguen atribuir les disposicions vigents o qualsevol altre assumpte que siga sotmés a la seua consideració pel titular del Protectorat.
Article 45. Funcionament
1. El Consell Superior es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any i, en tot cas, quan siga convocat pel president o ho sol·licite com a mínim un terç dels seus membres.
2. Per a la preparació i elaboració dels distints dictàmens, el Consell podrà constituir les subcomissions informatives que considere oportunes i demanar tots els informes que considere necessaris.
3. Al Consell Superior se li facilitarà el suport administratiu i tècnic que necessite per a l'exercici de les seues funcions.
4. El funcionament del Consell es regirà per les pròpies normes de funcionament i pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Capítol VI
Del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Article 46. Organització administrativa
El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana dependrà del Protectorat, i estarà adscrit a la Secretaria General de la conselleria competent en matèria de fundacions.
Article 47. Actes subjectes a inscripció
S'inscriuran en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, per resolució del titular de la Secretaria General de la conselleria competent en matèria de fundacions, els actes següents:
a) La constitució de les fundacions.
b) L'establiment en territori de la Comunitat Valenciana de les delegacions de fundacions estrangeres, que actuen en aquest territori.
c) La constitució de les fundacions que, subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, pel seu àmbit territorial d'actuació, desenrotllen, igualment, una de les seues activitats en l'estranger.
d) Les fundacions sotmeses a altres protectorats, i les delegacions d'aquestes a què fa referència les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, quan ho sol·liciten, en allò que afecta a les activitats a realitzar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i també quan en els seus estatuts o en l'escriptura constitutiva atribuïsquen facultats al Protectorat de la Generalitat Valenciana.
e) L'augment i la disminució de la dotació.
f) El nomenament, la renovació, substitució, suspensió i cessament, per qualsevol causa, dels membres del Patronat i altres òrgans creats pels estatuts.
g) Les delegacions i apoderaments generals concedits pel Patronat i l'extinció d'aquests càrrecs.
h) La designació de la persona que actuarà com a patró, quan aquesta qualitat recaiga en el titular d'un càrrec en entitats públiques o privades.
i) El nomenament pel Protectorat de la persona o persones que integren provisionalment l'òrgan de govern i representació de la fundació en el supòsit previst en l'article 15.2 d'aquest reglament.
j) La interposició de l'acció de responsabilitat contra tots o alguns dels patrons, quan ho ordene el jutge en admetre la demanda i la resolució judicial dictada a l'efecte.
k) La resolució judicial que, conforme a l'article 18 d'aquest reglament, autoritze la intervenció temporal de la fundació i l'assumpció pel Protectorat de les atribucions legals i estatutàries del Patronat, amb expressió del termini fixat pel jutge i, si és procedent, de la pròrroga d'aquest.
l) La modificació o nova redacció dels estatuts de la fundació.
ll) La fusió de les fundacions, per constituir-ne una de nova o per incorporació d'una altra ja constituïda i l'extinció, si s'escau, de les fundacions fusionades.
m) L'extinció de la fundació, la liquidació d'aquesta i la destinació donada als béns fundacionals.
n) La constitució, modificació o extinció de càrregues duradores sobre béns integrants de la dotació fundacional per a la realització de fins d'interés general.
o) Qualsevol altre acte, quan així ho ordenen les disposicions vigents.
Article 48. Altres actes subjectes a constància registral
1. Al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, seran incorporats, una vegada remesos pel protectorat, els documents següents:
a) Amb caràcter anual, l'inventari, balanç de situació, compte de resultats i la memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica.
b) La liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior.
c) L'aprovació del pressupost de l'exercici següent, amb una memòria explicativa.
d) Els informes d'auditoria externa.
2. Els citats documents seran dipositats en el Registre en un annex d'aquest com a arxiu individualitzat per a cada fundació. D'aquests documents hi haurà una referència breu en el full informàtic obert per a la fundació.
3. En el full informàtic obert per a cada fundació, es farà constar, una relació actualitzada de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, amb referència, si s'escau, a la inscripció a nom de la fundació practicada en els registres corresponents de béns mobles o immobles.
4. Igualment, en l'esmentat full informàtic de cada fundació, es farà constar una succinta referència dels actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, previstos en els articles 26 al 35 del present reglament, una vegada siguen autoritzats pel Protectorat o comunicats a aquest.
Article 49. Presentació dels actes subjectes a inscripció
1. Hauran de constar en escriptura pública, excepte la constitució de fundacions per acte mortis causa, els actes relacionats en els paràgrafs a), b), c), d), g), l), ll) i n) de l'article 47 d'aquest reglament, i també l'extinció de la fundació per acord del Patronat.
2. Les modificacions de la dotació, a què fa referència el paràgraf e) de l'article 47 d'aquest reglament, s'inscriuran per mitjà d'escriptura pública o de testimoni, amb firmes legitimades notarialment, de l'acord adoptat pel Patronat. També caldrà, si és procedent, l'autorització del Protectorat.
3. Els actes esmentats en el paràgraf f) de l'article 47 podran formalitzar-se en escriptura pública, document privat amb firma legitimada notarialment o compareixença firmada davant de l'encarregat del Registre.
4. L'acte previst en el paràgraf h) de l'esmentat article 47, es formalitzarà de conformitat amb les normes de les entitats públiques o privades en què recaiga la condició de patró, o mitjançant escriptura pública, si és amb caràcter permanent o mitjançant un escrit especial per a cada ocasió.
5. Els altres actes inscriptibles judicials o administratius s'inscriuran d'ofici mitjançant la presentació del testimoni corresponent.
6. També s'incorporaran d'ofici, una vegada remesos pel protectorat, els documents determinats en l'article 48.1 d'aquest reglament.
7. Una vegada autoritzats pel Protectorat, o comunicats a aquest, el Patronat haurà de posar en coneixement del Registre de Fundacions, la realització dels actes de disposició del patrimoni de la fundació a què fan referència els articles 26 a 35 del present reglament. Per a la constància registral haurà de presentar-se, en el termini d'un mes des de l'atorgament, el document públic o privat en què s'hagen formalitzat.
Quan aquests actes de disposició no puguen realitzar-se, igualment es comunicarà al registre, en el termini d'un mes des que aquesta circumstància es produïsca.
Article 50. Termini per a sol·licitar la inscripció
1. Tots els actes inscriptibles esmentats en l'article 47 d'aquest reglament, hauran de presentar-se a la inscripció dins del termini d'un mes a comptar des de l'adopció. Si la fundació ha sigut constituïda en un testament que haja de ser adverat judicialment, aquest termini es comptarà a partir de la protocol·lització notarial.
2. Si la fundació s'ha constituït per testament obert notarial, la inscripció haurà de ser sol·licitada en el termini d'un any a partir de la mort del testador, acompanyant còpia autoritzada del testament i dels certificats de defunció i del Registre General d'Actes d'Última Voluntat.
L'incompliment d'aquests terminis pels òrgans del Patronat donarà lloc a les responsabilitats procedents.
Article 51. Primera inscripció i els seus requisits
1. Els actes inscriptibles previstos en els apartats a), b) c), d) i n) de l'article 47 del present reglament obrin full registral.
2. La primera inscripció de la fundació s'entendrà sol·licitada mitjançant la presentació de l'escriptura constitutiva. L'encarregat del Registre sol·licitarà del Protectorat corresponent l'informe preceptiu sobre l'interés general dels fins i la suficiència de la dotació, els quals hauran de ser remesos per a comprovar el compliment d'aquests requisits.
3. La primera inscripció de l'establiment a la Comunitat Valenciana d'una delegació d'una fundació estrangera, quan siga procedent la seua inscripció en el Registre de la Comunitat Valenciana, requerirà igualment que el Protectorat informe favorablement sobre l'interés general dels seus fins. En aquest cas la inscripció podrà denegar-se quan la fundació no estiga vàlidament constituïda d'acord amb la seua llei personal.
4. La primera inscripció de les càrregues duradores sobre béns de la dotació fundacional per a la realització de fins d'interés general, a què fa referència la disposició addicional quarta, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, s'entendrà sol·licitada amb la presentació de l'escriptura pública de la seua constitució, a la qual haurà d'acompanyar-se l'autorització del Protectorat.
5. En la primera inscripció de fundacions sotmeses a altres protectorats i de les seues delegacions, a què fa referència l'apartat d) de l'article 47 del present reglament, es farà constar el sotmetiment al Protectorat de Fundacions i al Registre de Fundacions competent, segons l'àmbit principal d'actuació, i també que la inscripció es realitza a l'efecte de realitzar activitats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana o que en els seus estatuts o escriptures de constitució s'han atorgat facultats al Protectorat de la Generalitat Valenciana.
Article 52. Contingut de la primera inscripció
1. La primera inscripció de la fundació comprendrà:
a) Número del full informàtic obert a la fundació.
b) Denominació de la fundació.
c) Fins d'interés general que pretenga la fundació.
d) Domicili.
e) Dotació, la seua valoració i forma i realitat de la seua aportació.
f) Estatuts de la fundació.
g) Identificació de les persones que integren l'òrgan de govern, i també la seua acceptació si s'efectua en el moment fundacional.
h) Notari autoritzant de l'escriptura constitutiva.
i) Data de l'autorització de l'escriptura constitutiva.
j) Data de la inscripció en el Registre.
k) Identificació i autorització de l'encarregat del Registre.
2. Les mateixes dades, ajustades a les peculiaritats del seu estatut personal, constaran en la primera inscripció de l'establiment a la Comunitat Valenciana d'una delegació d'una fundació estrangera. Si és procedent, s'inscriurà la dotació prevista per a les seues activitats en el territori de la Comunitat Valenciana.
3. La primera inscripció de la constitució de càrregues duradores imposades sobre béns de la dotació fundacional contindrà una descripció dels béns subjectes al gravamen, l'especificació dels fins perseguits, i les altres dades del títol i de la inscripció assenyalats en els quatre últims paràgrafs de l'apartat 1 d'aquest article.
4. Les mateixes dades previstes en l'apartat 1 d'aquest article, ajustades a les peculiaritats del seu estatut personal, es faran constar respecte de les fundacions sotmeses a altres protectorats i de les seues delegacions, previstes en l'apartat d) de l'article 47 del present reglament, i també que la inscripció es realitza als efectes de realitzar activitats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana o que en els seus estatuts o escriptures de constitució s'han atorgat facultats al Protectorat de la Generalitat Valenciana.
Article 53. Inscripcions posteriors
1. Les inscripcions posteriors reflectiran els fets sobrevinguts, i s'indicarà el títol, la data i qui ho autoritza, i es tancaran amb la data de la inscripció i la identificació i autorització de l'encarregat del Registre.
2. La inscripció d'aquests actes posteriors s'entendrà sol·licitada amb la presentació a l'encarregat del Registre de la documentació oportuna.
Article 54. Gestió del Registre
1. El Registre es durà informàticament obrint un full per a cada fundació, en el qual s'assentaran els actes inscriptibles corresponents a la fundació.
2. Com a annex del Registre es durà un arxiu individualitzat per a cada fundació, en el qual es conservaran els títols que hagen servit per a realitzar la inscripció dels actes a què fa referència l'article 47 i dels documents relacionats en l'article 48, ambdós d'aquest reglament.
Article 55. Resolucions d'inscripció
1. La inscripció haurà de practicar-se, en cas que no hi haja defectes, en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació del títol en el Registre.
2. La denegació de la inscripció s'adoptarà mitjançant resolució motivada del titular de la Secretaria General de la conselleria competent en matèria de fundacions.

linea