diari

LLEI 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior. [2007/3727]

(DOGV núm. 5476 de 23.03.2007) Ref. Base de dades 3763/2007

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
El fenomen de l'emigració de valencians cap a altres comunitats autònomes i alguns països d'Europa i Sud-amèrica, fonamentalment, durant diversos períodes del segle XIX fins mitjan del segle XX, principalment per necessitats econòmiques i socials, constituïx un fet històric d'indubtable importància. Des d'aquells moments fins a l'actualitat, la presència de Comunitats de Valencians en l'exterior ha impulsat un fort esperit associatiu que s'ha traduït en la creació de nombroses agrupacions de valencians en diversos països i comunitats autònomes.
Actualment hi ha una important presència de Comunitats de Valencians en l'exterior i molts d'aquells centres que es van crear es mantenen i inclús es continuen creant alguns nous. És un fet que tant els immigrants de primera generació com els seus descendents mantenen una voluntat activa de no perdre la seua vinculació amb la seua terra de procedència.
Les Comunitats de Valencians en l'exterior són un instrument fonamental per a la projecció exterior de la Comunitat Valenciana i per a la difusió de les nostres senyes d'identitat. Al mateix temps, els Centres Valencians en l'exterior són el vincle d'unió més important dels valencians residents fora del nostre territori.
Conscient de la importància d'estes comunitats, La Generalitat ha desenrotllat una sèrie de programes que perseguixen el foment i la protecció d'estes entitats, així com la participació dels valencians de l'exterior en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat.
El Decret 38/2003, de 15 d'abril, del Consell, pel que es regula la relació amb els Centres Valencians en l'Exterior de la Comunitat Valenciana, modificat per Decret 136/2005, de 30 de setembre, va suposar un important avanç en el reconeixement institucional dels Centres Valencians en l'Exterior, creant a més el Consell de Centres Valencians en l'exterior, com a òrgan col·legiat de representació d'estos Centres.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, després de la reforma operada per la Llei Orgànica 1/2006, de 6 d'abril, ha donat un pas més en el reconeixement a les Comunitats de Valencians assentades en l'exterior de la Comunitat Valenciana. En efecte, la norma institucional bàsica de la Comunitat disposa que una Llei de Les Corts regularà l'abast i contingut del reconeixement de la seua valencianitat, entesa com el dret a participar, col·laborar i compartir la vida social i cultural del Poble Valencià, a les Comunitats de Valencians assentades fora de la Comunitat Valenciana.
L'objectiu d'esta Llei és, per tant, fer complir el mandat estatutari establint un marc legislatiu en relació amb els valencians que es troben en l'exterior, fixant la forma de reconeixement de la seua valencianitat i atorgant-los una sèrie de drets, a fi que puguen exercir de forma efectiva el seu dret a participar, col·laborar i compartir la vida social i cultural del Poble Valencià.
En esta Llei, igualment es regulen els Centres Valencians en l'exterior, amb l'objectiu prioritari de potenciar els vincles sentimentals, afectius, socials i culturals de les Comunitats de Valencians en l'exterior amb el Poble Valencià, i de fomentar el coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura, a través de totes les iniciatives que permeten incentivar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques entre els poders públics dels llocs on aquelles pogueren existir o es constituïsquen, i la Comunitat Valenciana. A estos efectes, se'ls reconeixen drets de caràcter informatiu, participatiu, econòmic, etc., és a dir, tots aquells que els permeten el desplegament i compliment dels seus objectius. Així mateix es regulen les federacions i confederaciones de Centres Valencians en el Exterior amb l'objectiu de defendre i integrar el interessos dels Centres Valencians en el Exterior i de facilitar el compliment conjunt i coordinat dels seus fins.
D'altra banda, també en esta Llei es regula el Consell de Centres Valencians en l'Exterior, amb funcions consultives i d'assessorament a La Generalitat respecte als assumptes relatius als drets i interessos de les Comunitats de Valencians en l'Exterior, organisme que pretén acostar les necessitats i interessos dels valencians en l'exterior a La Generalitat.
Finalment, es preveu en la Llei el funcionament d'un Cens de Centres Valencians en l'exterior, amb la finalitat de tindre constància dels Centres existents, així com un registre en què estos s'inscriuran i que serà objecte de regulació per mitjà d'ulterior Decret.
Esta Llei, que es dicta a l'empar de l'article 3.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, consta de catorze articles, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
Article 1. Objecte i finalitat
És objecte de la present Llei la regulació de la promoció, coordinació, suport i enfortiment de les relacions de la Comunitat Valenciana, la seua societat civil i institucions amb els Centres Valencians en l'Exterior de la Comunitat i els seus components, garantint determinats drets i reforçant els vincles socials, culturals i econòmics.
És objecte també d'esta Llei afavorir l'ajuda, assistència i protecció dels valencians en l'exterior, de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries en el marc de l'ordenament jurídic vigent.
Article 2. Àmbit subjectiu. Conceptes
A efectes del que establix la present Llei, s'entendrà per:
1) Ciutadans valencians en l'exterior: Els ciutadans espanyols que hagen tingut el seu últim veïnat administratiu en la Comunitat Valenciana i acrediten esta condició en el corresponent consolat d'Espanya, així com els seus descendents inscrits com a espanyols, si així ho sol·liciten en els termes que determine la legislació estatal.
2) Comunitat de valencians en l'exterior: Conjunt de persones que viuen fora de la Comunitat Valenciana i que mantenen una especial vinculació amb la mateixa, la qual cosa els dóna dret a sol·licitar el reconeixement de la seua valencianitat conforme a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
3) Centres Valencians en l'Exterior: Entitats associatives, fundacionals i la resta de persones jurídiques, sense ànim de lucre i legalment constituïdes en el territori en què es troben amb la denominació que lliurement s'hagen atorgat, que organitzen una comunitat de valencians assentada fora de la Comunitat Valenciana, els fins de la qual es dirigisquen a la consecució dels objectius previstos en esta Llei i siguen reconeguts d'acord amb el que disposa la mateixa.
Article 3. Reconeixement de la valencianitat
La Generalitat reconeix el dret de les comunitats de valencians assentades fora de la Comunitat Valenciana a sol·licitar, com a tals, el reconeixement de la seua valencianitat, entesa com el dret a participar, col·laborar i compartir la vida social i cultural del poble valencià.
El reconeixement de la valencianitat de les comunitats de valencians en l'exterior es realitzarà per decret del president de La Generalitat, a proposta del titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, amb la sol·licitud prèvia del centre de valencians en l'exterior que organitze aquesta comunitat.
Aquest reconeixement té com a finalitat ressaltar i accentuar els vincles sentimentals, afectius, socials o culturals de les comunitats de valencians radicades fora de la Comunitat Valenciana amb el poble valencià i, sobretot, fomentar el coneixement de la realitat cultural, econòmica i social de la Comunitat Valenciana en l'exterior d'aquesta i potenciar les relacions socials, culturals i polítiques amb els països on es troben eixes comunitats de valencians, amb les seues institucions i amb els seus agents socials.
La Generalitat podrà instar l'estat espanyol per a la firma dels tractats o convenis corresponents amb els estats on es troben aquestes comunitats de valencians a fi que es puga acomplir el que disposa l'Estatut d'autonomia i aquesta llei.
Article 4. Drets dels membres de les comunitats de valencians en l'exterior
1. Els membres de les Comunitats de Valencians en l'exterior a què s'haja reconegut la seua valencianitat gaudiran dels següents drets:
a) Dret a accedir al patrimoni cultural valencià, biblioteques, arxius, museus i altres béns culturals en els mateixes condicions que els ciutadans i ciutadanes residents a la Comunitat Valenciana.
b) Dret al coneixement i estudi de l'idioma valencià com a llengua pròpia i cooficial de la Comunitat Valenciana.
A estos efectes i dins de les seues disponibilitats pressupostàries el Consell organitzarà cursos d'idioma i història valencians a impartir en els Centres Valencians en l'Exterior.
c) Dret a rebre informació sobre la realitat social de la Comunitat Valenciana.
A estos efectes la Conselleria competent en matèria de Participació Ciutadana establirà els mitjans adequats per a garantir la recepció de premsa escrita i d'emissions radiofòniques i televisives de l'Ens Públic Radiotelevisió Valenciana en els llocs on radiquen les comunitats de Valencians en l'Exterior, dins de les disponibilitats tècniques del mateix.
d) Dret a obtindre informació sobre els drets que se'ls reconeixen en els àmbits socials i laborals, culturals i educatius, en la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent.
e) Dret a disposar d'un carnet expedit per La Generalitat que acredite la seua pertinença a una Comunitat de Valencians en l'Exterior de la Comunitat Valenciana.
f) I qualssevol altres que els reconega la normativa pròpia de la Comunitat Valenciana.
2. La Conselleria competent de La Generalitat en matèria de Participació Ciutadana instrumentarà els mitjans econòmics que dins del Pressupost de La Generalitat es contemplen per a fer efectius estos drets, així com per a dur a terme els programes de retorn, temporal o definitiu, a la Comunitat Valenciana dels membres de les Comunitats de Valencians en l'Exterior.
Article 5. Drets i prestacions dels valencians en l'exterior
a) Dret a què es promoguen les condicions perquè els valencians en l'exterior puguen participar en la vida social i cultural de la Comunitat Valenciana, aportant el seu coneixement i experiència. I, en especial, que es fomente entre els jóvens i les persones majors que tinguen la condició de valencià en l'exterior, el coneixement de la realitat social, econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana a través dels programes i iniciatives que desenvolupen tant la Comunitat Valenciana com els Centres Valencians en l'Exterior.
b) Els poders públics valencians vetlaran per la difusió de les manifestacions culturals dels valencians en l'exterior i les persones d'origen valencià per mitjà de mitjans de comunicació accessibles i adequats. Especialment, es recolzarà el coneixement i estudi de la cultura i idioma valencians.
c) La Generalitat potenciarà l'accés dels valencians en l'exterior a l'educació a distància, per mitjà de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Es reconeix als valencians en edat escolar que retornen a la Comunitat Valenciana l'accés als plans de compensació educativa per a previndre les possibles situacions de desigualtat en l'educació derivades del retorn.
Així mateix tenen dret a rebre assessorament respecte a la possible homologació de títols i estudis oficials universitaris i no universitaris del país que corresponga amb els títols i estudis oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent.
d) Els valencians en l'exterior podran tindre accés a aquelles actuacions desenrotllades per La Generalitat que tinguen com a fi promoure la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones en tots els àmbits de participació política, associativa, cultural, social i econòmica.
En l'execució de tot allò regulat en la present Llei, La Generalitat tindrà en compte de mode transversal el principi d'igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones.
Article 6. Centres valencians en l'exterior
1. Els Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX) són aquelles entitats associatives fundacionals i altres persones jurídiques sense ànim de lucre, legalment constituïdes en el territori en què es troben assentades amb la denominació que lliurement s'hagen atorgat, que organitzen una comunitat de valencians assentada fora de la Comunitat Valenciana, i que siguen reconeguts com a tals per La Generalitat, de conformitat amb el reglamentàriament establit. Este reconeixement serà necessari per a poder disfrutar dels drets que s'establixen en la present Llei.
2. Els Centres Valencians en l'Exterior tindran com a objectiu prioritari el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el Poble Valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura.
3. Per a l'èxit de dits objectius, els Centres Valencians en l'Exterior desenrotllaran les iniciatives que consideren més adequades, fonamentalment dirigides a potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques entre els poders públics dels llocs on existisquen, o es constituïsquen, i la Comunitat Valenciana.
4. Els Centres de Valencians en l'Exterior tindran la denominació que lliurement s'hagen atorgat. No s'admetran denominacions que puguen atemptar contra la dignitat de la Comunitat Valenciana o del Poble Valencià, ni les que no siguen conformes amb els objectius previstos en la Llei o respectuoses amb la nostra Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia.
5. Els Centres Valencians en l'Exterior tindran la consideració d'instrument de participació en la vida social, cultural i política de la Comunitat Valenciana, i com a tals, La Generalitat, i els organismes i institucions d'ella dependents, els consideraran entitats Ciutadanes amb els drets que s'establixen en esta Llei.
6. Els Centres Valencians en l'Exterior podran prestar suport i col·laboració a iniciatives del Consell de promoció econòmica, cultural, social i turística de la Comunitat Valenciana i servir de vincle de relació amb les oficines de l'Institut Valencià de l'Exportació en els llocs on es troben, per a propiciar la internacionalització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
7. Els Centres Valencians en l'Exterior rebran suport per a la difusió de les seues activitats a través de publicacions escrites, audiovisuals o mitjans informàtics de què dispose La Generalitat.
8. Els Centres Valencians en l'Exterior podran crear Oficines Ciutadanes en les seues seus destinades a la difusió de les actuacions que les entitats Ciutadanes duguen a terme fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a l'efecte d'integrar les diferents experiències entre les mateixes i fomentar la participació i col·laboració dels membres dels Centres Valencians en l'Exterior en les esmentades actuacions.
Article 7. Procediment per al reconeixement dels Centres Valencians en l'Exterior
1) Per al seu reconeixement oficial, els Centres Valencians assentats fora del territori de la Comunitat Valenciana hauran d'acreditar els requisits següents:
a) Estar legal i vàlidament constituïts com a entitats amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb l'ordenament jurídic del territori on estiguen ubicats.
b) La inclusió entre els objectius estatutaris bàsics de l'entitat associativa, fundacional, o persona jurídica sense ànim de lucre, per acord de la seua assemblea general o òrgan suprem de govern, del manteniment de llaços culturals, socials o econòmics amb la Comunitat Valenciana, les seues gents, història, idioma, cultura o amb qualsevol altre aspecte de la seua realitat.
c) Mantindre una estructura, organització i funcionament interns compatibles amb les normes i criteris democràtics.
2) En cap cas poden acollir-se al que establix esta Llei les entitats associatives, fundacionals i la resta de persones jurídiques sense ànim de lucre, els objectius de la qual puguen considerar-se il·lícits d'acord amb l'ordenament jurídic espanyol.
3) El procediment per al reconeixement dels Centres Valencians en l'Exterior es realitzarà per acord del Consell de La Generalitat, amb un informe previ del Consell de Centres Valencians en l'Exterior, a sol·licitud de l'entitat interessada, conforme al procediment i acompanyant la documentació que s'establisca reglamentàriament.
Article 8. Drets dels centres valencians en l'exterior
Es reconeix als Centres Valencians en l'Exterior els següents drets:
a) Dret a rebre informació per part de La Generalitat i organismes i institucions d'ella dependents, sobre l'exercici de les seues competències, d'acord amb les disposicions legals vigents i amb esta Llei, amb els únics límits previstos en l'article 105 paràgraf B) de la Constitució. Reglamentàriament es definiran un conjunt d'indicadors d'activitat de La Generalitat i dels Organismes i institucions d'ella dependents que siguen de coneixement públic, en coordinació amb el que establix el Pla Valencià d'Estadística. L'exercici d'este dret d'informació podrà realitzar-se a través de qualsevol dels mitjans d'informació general que establisca La Generalitat, en especial els mitjans propis que generen les noves tecnologies al servici de la comunicació i la informació.
b) Dret a rebre informació individualitzada sobre aquelles actuacions i iniciatives públiques, relacionades amb el seu àmbit d'actuació, que siguen dutes a terme per La Generalitat i els seus organismes i institucions d'ella dependents, d'acord amb els procediments i mecanismes establits per als ciutadans mitjançant una Llei.
c) Dret a la participació en les distintes formes de manifestació de la vida social, cultural i econòmica valenciana contribuint a la projecció exterior de la mateixa.
d) Dret a participar en programes, missions i delegacions que siguen organitzats per les institucions valencianes en l'àmbit territorial on estiguen ubicats.
e) Dret a formular suggeriments, consultes i queixes sobre temes de competència autonòmica, en exercici del dret de petició davant de La Generalitat i els organismes i institucions d'ella dependents, en les mateixes condicions i amb els requisits que s'establisquen per als ciutadans individuals mitjançant una Llei.
f) Dret a demanar la col·laboració de La Generalitat en l'exercici d'activitats sense ànim de lucre de caràcter cívic, per mitjà dels instruments i mecanismes de participació que es determinen per als ciutadans individuals per Llei.
g) Dret a percebre subvencions i ajudes públiques per a les actuacions que realitzen en compliment de les finalitats determinades en els seus Estatuts, de conformitat amb el que disposa la Llei.
h) Dret a què es cree un fons editorial, audiovisual i a través d'Internet tendent a facilitar el coneixement sobre la història, la cultura, la llengua i la realitat social valenciana per a la seua exhibició o distribució.
i) Els altres drets que la Llei atorgue a les entitats ciutadanes.
Article 9. Servicis de caràcter general per als membres
a) La realització d'intercanvis de caràcter educatiu, cultural i econòmic, dirigits al membres dels Centres Valencians en l'Exterior, amb l'adopció de programes culturals, estades de coneixement o regrés temporal a la Comunitat Valenciana, colònies de vacacions, del quals puguen beneficiar-se el membres dels Centres Valencians en l'Exterior, de manera especial, segons el caràcter de la iniciativa, els majors, la joventut i la infància.
b) L'accés als servicis d'informació i participació online prestats per La Generalitat.
Article 10. Federacions i confederacions de Centres Valencians en l'Exterior
1. Als efectes de defendre i integrar els seus interessos i de facilitar el compliment conjunt i coordinat dels seus fins, les entitats associatives, fundacionals i la resta de persones jurídiques sense ànim de lucre, reconeguts com a Centres Valencians en l'exterior, podran constituir-se en federacions i confederacions.
Les federacions i confederacions, per a ser beneficiàries dels drets previstos en la present Llei, hauran d'estar prèviament reconegudes. El reconeixement de federacions i confederacions s'efectuarà atenent al procediment que reglamentàriament s'establisca.
2. Els fins propis d'estes federacions i confederacions de Centres Valencians en l'Exterior seran els següents:
a) La defensa dels interessos dels Centres que les integren.
b) La coordinació de les seues activitats, ja siguen culturals o de qualsevol altre tipus.
c) Assessorar als Centres integrants per al millor compliment de les seues finalitats.
d) Organitzar les activitats de promoció i difusió de la cultura valenciana en col·laboració amb les entitats que les constituïsquen.
e) Col·laborar amb La Generalitat en l'elaboració d'estudis i estadístiques.
Article 11. Especials condicions de col·laboració
La Generalitat podrà firmar amb els Centres Valencians en l'Exterior convenis de col·laboració per a la prestació de certs servicis o l'exercici de les funcions o representacions que els siguen encomanades
Article 12. Consell de Centres Valencians en l'Exterior
El Consell de Centres Valencians en l'Exterior exercirà les funcions consultives i d'assessorament a La Generalitat amb relació als assumptes que afecten els drets i interessos de les comunitats de valencians en l'exterior.
El Consell de Centres Valencians en l'Exterior es reunirà, en sessió ordinària, una vegada cada any, amb la convocatòria prèvia del president de La Generalitat, que també el presideix, a proposta de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.
La composició i funcionament del Consell de Centres Valencians en l'Exterior es regularà mitjançant un decret del Consell.
Article 13. Cens de centres valencians en l'exterior
1. La Conselleria competent de La Generalitat en matèria de Participació Ciutadana serà l'encarregada de portar un Cens actualitzat de Centres Valencians en l'Exterior en què s'arreplegue la seua denominació, localització, data de la seua constitució i data del reconeixement de la seua valencianitat d'acord amb el que preveu l'article 3 d'esta Llei.
2 A estos efectes, la Direcció General de Participació Ciutadana inscriurà d'ofici els Centres Valencians en l'Exterior reconeguts per La Generalitat en els termes establits mitjançant un Decret, en el Registre de Centres Valencians en l'Exterior, el funcionament del qual serà el que es determine reglamentàriament.
Article 14. Suport institucional als centres valencians en l'exterior
El Consell, en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb les seues disponibilitats pressupostàries, haurà d'habilitar anualment una partida en els seus pressupostos per a donar suport als centres valencians en l'exterior en el compliment dels seus objectius.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els centres valencians en l'exterior que hi haja en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei hauran de sol·licitar en el termini de dos anys, comptadors des de la data esmentada, el reconeixement de la valencianitat de la comunitat de valencians que organitzen. Durant aquest període gaudiran dels mateixos drets que aquesta llei estableix.
Segona
Fins a l'aprovació de la regulació reglamentària que es menciona en esta Llei, continuarà en vigor el Decret 38/2003, de 15 d'abril, del Consell pel que es regula la composició i funcions del Consell de Centres Valencians en l'Exterior, així como en tot alló que no s'opose a la present Llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries que contradiguen o s'oposen al que disposa aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els drets que reconeix aquesta llei a les comunitats de valencians assentades fora de la Comunitat Valenciana s'han de considerar sense perjudici dels drets que puguen correspondre als seus membres, derivats de la condició política de valencians, en aplicació del que disposa l'article 3.2 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
Segona
S'autoritza el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i aplicació d'aquesta llei.
Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 20 de març de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea