diari

LLEI 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. [2007/3728]

(DOGV núm. 5476 de 23.03.2007) Ref. Base de dades 3764/2007

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
Aquesta llei té com a objecte reformar aspectes molt puntuals i concrets de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, amb la finalitat d'acomodar-la a les prescripcions imperatives de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i aprofitar les possibilitats que oferix la reforma d'este últim.
A estos efectes, la Llei de Govern Valencià es modifica en els aspectes principals següents:
1. Es regula la facultat de dissolució anticipada de Les Corts pel President de la Generalitat.
2. S'adapta a l'Estatut d'Autonomia el procediment d'investidura del President de la Generalitat.
3. S'agilita el procediment de determinació de l'estructura orgànica superior del Consell i de designació dels seus titulars, de manera que és el President de la Generalitat, i no el Consell, qui determina el nombre, la denominació i les competències de les conselleries i les secretaries autonòmiques.
4. S'agilita el funcionament del Consell, i s'accentua el seu paper essencial d'òrgan polític i de direcció presidencial.
5. S'introduïx, entre les competències del Consell, la de dictar decrets lleis.
6. S'indica que el nombre mínim de diputats de Les Corts que fixarà el decret del President de la Generalitat de convocatòria d'eleccions serà el de 99, conforme a les previsions de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
7. S'acomoda la llei a les previsions estatutàries relatives a l'exigència de responsabilitat penal o civil als membres del Consell.
8. S'adapta la denominació de les institucions a les denominacions estatutàries.
Article 1
Es modifica la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, en els articles i en els termes que figuren en els apartats següents:
I. "Article 1
El President de la Generalitat, que també ho és del Consell, dirigix l'acció del Consell, en coordina les funcions i ostenta la més alta representació de la Comunitat Valenciana, així com l'ordinària de l'Estat en ella".
II. "Article 3
1. El President de la Generalitat serà triat per Les Corts d'entre els seus membres i nomenat pel Rei. En tot moment la seua elecció s'haurà d'ajustar al que regula l'Estatut d'Autonomia, esta llei i el Reglament de Les Corts.
2. Després de cada renovació de Les Corts, i en els altres casos en què procedisca, el President de Les Corts, amb la consulta prèvia als representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, proposarà un candidat a la presidència de la Generalitat, donant prioritat a aquell qui en les consultes realitzades haja obtingut major suport per part dels grups polítics.
3. El candidat proposat, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior, exposarà davant Les Corts el programa polític de govern del Consell que pretén formar i sololicitarà la confiança de la Cambra. El debat es desenvoluparà en la forma que determine el Reglament de Les Corts.
4. Per a l'elecció farà falta la majoria absoluta dels membres de dret de Les Corts en primera votació. Si no s'aconseguix esta majoria, la votació es repetirà quaranta-huit hores després i serà suficient la majoria simple per a ser triat.
5. Si efectuades les votacions no s'atorgara la confiança per a la investidura, es tramitaran successives propostes en la forma prevista en els apartats anteriors, atenent a la resta dels candidats presentats i als criteris establits en l'apartat 2 d'este article. El President de Les Corts podrà, si és el cas, reprendre la ronda de consultes.
6. Si, transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat obtinguera la confiança de Les Corts, el President de Les Corts, per acord de la Mesa, dissoldrà la Cambra i el President de la Generalitat en funcions convocarà noves eleccions.
7. Es procedirà novament a l'elecció del President de la Generalitat d'acord amb el procediment establit pel present article en els casos de renúncia, dimissió, incapacitat, defunció o pèrdua de la qüestió de confiança".
III. Article 14
S'afig un nou apartat, i), amb la redacció següent:
"i) Representar a la Comunitat Valenciana en el Comité de les Regions de la Unió Europea, de conformitat amb el que establix l'article 61.3.c) de l'Estatut d'Autonomia".
IV. "Article 16
1. El President de la Generalitat dirigix i coordina les accions del Consell, sense perjuí de les atribucions i la responsabilitat de cada conseller en la seua gestió; a este efecte li correspon:
a) Establir les directrius generals de l'acció del Consell.
b) Crear, modificar i suprimir les conselleries i les secretaries autonòmiques.
c) Nomenar i separar els vicepresidents i els consellers.
d) Convocar el Consell, fixar l'ordre del dia, presidir les seues reunions, dirigir les seues deliberacions i alçar les seues sessions.
e) Nomenar representants del Consell en les institucions i les entitats que legalment hi corresponga.
f) Coordinar el programa legislatiu del Consell.
g) Firmar els decrets del Consell.
h) Coordinar l'execució dels acords del Consell.
i) Resoldre la substitució dels membres del Consell en els casos d'absència o malaltia.
j) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes conselleries.
k) Impartir instruccions als membres del Consell.
l) Amb la deliberació prèvia del Consell, plantejar davant Les Corts, en escrit motivat, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei, conforme establix l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia.
m) Dissoldre Les Corts i convocar-hi eleccions, amb l'acord previ del Consell.
n) Proposar, en el marc de la legislació estatal, la celebració de consultes populars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre qüestions d'interés general en matèries autonòmiques o locals.
o) Exercir totes aquelles altres facultats i atribucions que li corresponguen d'acord amb les disposicions vigents, així com aquelles que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions, sense perjuí del que disposa l'article 25 d'esta llei.
2. El President de la Generalitat podrà assignar-se aquelles matèries que considere oportú, i podrà disposar de l'estructura orgànica adequada per al desenvolupament de les seues funcions.
En el supòsit que el president nomene vicepresident o vicepresidents del Consell sense conselleria assignada, o consellers sense cartera, estos s'integraran en l'estructura de la Presidència, i els se'ls podran adscriure les secretaries autonòmiques i els centres directius que es consideren oportuns per a dur a terme les seues funcions".
V. "Article 18
1. El Consell es compon del President de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidents, si és el cas, i dels consellers.
2. A les reunions del Consell podran assistir els secretaris autonòmics quan siguen convocats".
VI. Article 20
S'addiciona un nou apartat, d), en els termes següents:
"d) Exercir les competències en matèria d'acció exterior atribuïdes per l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia".
VII. "Article 21
i) Participar en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i nombre de notaris, així com de les oficines liquidadores a càrrec dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, d'acord amb el que establixen les lleis de l'Estat. Nomenar els notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, de conformitat amb les lleis de l'Estat".
VIII. "Article 22
Les funcions del Consell en matèria normativa es concreten en les competències següents:
a) Proposar a Les Corts la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
b) La iniciativa legislativa, mitjançant l'aprovació dels projectes de llei per a la seua remissió a Les Corts acompanyades d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a poder pronunciar-se sobre ells. El Consell podrà retirar el projecte de llei en qualsevol moment de la seua tramitació davant Les Corts, sempre que no hi haguera recaigut acord final.
c) Dictar decrets legislatius en els termes i amb les formalitats previstes en esta llei. Per al control d'esta legislació delegada per Les Corts, caldrà ajustar-se al que disposa el seu reglament.
d) Dictar decrets lleis, conforme al que establix l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia.
e) Elaborar els projectes de llei de pressupostos de la Generalitat perquè es presenten a Les Corts almenys amb dos mesos d'antelació a l'inici de l'exercici corresponent. A esta competència s'afigen les altres facultats estatutàries en matèria pressupostària.
f) Exercir la potestat reglamentària, d'acord amb la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis.
g) Emetre deute públic per a despeses d'inversió, amb l'acord previ de Les Corts".
IX. Article 23
S'afig un nou apartat c) en els termes següents:
"c) Adoptar l'acord previ sobre la dissolució de Les Corts que puga plantejar el President de la Generalitat, segons l'article 28.4 de l'Estatut d'Autonomia".
X. "Article 57
3. Acabat el debat de la qüestió de confiança, d'acord amb el que establix el Reglament de Les Corts, esta serà sotmesa a votació transcorregudes almenys vint-i-quatre hores des de la seua presentació. La confiança s'entendrà atorgada quan obtinga el vot de la majoria simple dels diputats. Si la qüestió tracta sobre un projecte de llei, este s'entendrà aprovat segons el text enviat pel Consell, excepte en els casos en què, per a la seua aprovació, es requerisca majoria qualificada".
XI. "Article 58
Si Les Corts hi neguen la seua confiança, es procedirà a l'elecció del nou President de la Generalitat d'acord amb el que establix l'article 3 d'esta llei".
XII. Es modifica la rúbrica del capítol IV del títol III de la Llei de Govern Valencià, que passa a ser "De la legislació delegada i de la legislació d'urgència", i s'afig un article, el 63 bis, amb el contingut següent:
"1. De conformitat amb l'habilitació conferida per l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia, en casos de necessitat extraordinària i urgent, el Consell podrà dictar disposicions legislatives provisionals, que adoptaran la forma de decrets lleis i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de la Generalitat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans establits en la Constitució espanyola i en l'Estatut d'Autonomia i el règim electoral de la Comunitat Valenciana.
2. Els decrets lleis hauran de ser sotmesos immediatament al debat i votació de totalitat a Les Corts sobre la seua convalidació o derogació, dins el termini dels trenta dies següents a la promulgació.
3. En el termini establit en el número anterior, Les Corts podran tramitar els decrets lleis com a projectes de llei pel procediment d'urgència.
4. La convalidació, la derogació o la tramitació com a projectes de llei dels decrets lleis aprovats pel Consell es regirà pel que dispose el Reglament de Les Corts".
XIII. "Article 64
D'acord amb el que establix l'article 23 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el President de la Generalitat declararà dissoltes Les Corts i convocarà eleccions. En el decret de convocatòria s'especificarà el nombre de diputats a triar en cada circumscripció, de manera que el nombre total de diputats a triar siga 99 o el superior que, si és el cas, establisca la Llei Electoral Valenciana, la duració de la campanya electoral, el dia de la votació, i el lloc, el dia i l'hora de constitució de Les Corts; tot això d'acord amb la Llei Electoral Valenciana".
XIV. "Article 83
La responsabilitat penal i civil del President de la Generalitat i dels membres del Consell s'exigirà davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, davant el Tribunal Suprem".
Article 2
1. L'expressió "i l'article 43.1 de l'Estatut d'Autonomia" de l'article 14.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, se substituïx per l'expressió "i l'article 60.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana".
2. L'expressió "punts 2 i 3 de l'article 43 de l'Estatut d'Autonomia" de l'article 14.f) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, se substituïx per l'expressió "apartats 2 i 3 de l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana".
3. En l'article 49.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, la citació de l'article 14.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana se substituïx per la de l'article 26.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
4. En l'article 53 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, la referència a l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia se substituïx per la de l'article 28.2 i 3 de l'Estatut d'Autonomia.
5. En l'article 57.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, la referència de l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia se substituïx per la de l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia.
6. L'expressió "articles 26 al 30 de l'Estatut d'Autonomia" de l'article 66 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, se substituïx per l'expressió "articles 44 al 48 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana".
7. En l'article 82 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, la referència als articles 46 i 47 de l'Estatut d'Autonomia se substituïx per la dels articles 65 i 66 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Article 3
1. Queda suprimida l'expressió "i votar els seus acords" de l'article 35.a) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
2. Queden suprimits els articles 2, 26, 27, 28.1, 34 i 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article 4
1. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, passa a denominar-se "del Consell".
2. En tot el text de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, tant en la seua versió en castellà com en la seua versió en valencià, les expressions "Govern", "Govern Valencià" o "Consell" se substituïxen per l'expressió "el Consell".
3. En tot el text de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, tant en la seua versió en castellà com en la seua versió en valencià, les expressions "la Generalitat" i "la Generalitat Valenciana" se substituïxen per l'expressió "la Generalitat".
4. En tot el text de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, tant en la seua versió en castellà com en la seua versió en valencià, les expressions "les Corts" o "les Corts Valencianes" se substituïxen per l'expressió "Les Corts".
5. En tot el text de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, tant en la seua versió en castellà com en la seua versió en valencià, les expressions "el president" o "el president de la Generalitat" se substituïxen per l'expressió "el President de la Generalitat".
6. En tot el text de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, tant en la seua versió en castellà com en la seua versió en valencià, les expressions "Comunitat Valenciana", "Comunitat Autònoma" o "Comunitat Autònoma Valenciana" se substituïxen per l'expressió "Comunitat Valenciana".
7. En tot el text de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, tant en la seua versió en castellà com en la seua versió en valencià, l'expressió "Diari Oficial de la Generalitat" se substituïx per l'expressió "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana".
8. En l'article 61.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, se substituïx l'expressió "facultat de regular" per "facultat de regularitzar".
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única
Com a conseqüència de les supressions operades per esta llei, així com de les modificacions derivades de lleis anteriors, es renumeren els articles de la Llei de Govern Valencià en els termes següents:
- Els articles 3 a 6, ambdós inclusivament, passen a ser els articles 2 a 5, ambdós inclusivament.
- Els articles 10 a 25, ambdós inclusivament, seran els articles 6 a 21, ambdós inclusivament.
- El número 2 de l'actual article 28 passa a ser paràgraf únic de l'article 22.
- Els articles 28 a 33, ambdós inclusivament, es numeraran com els articles 22 a 27, ambdós inclusivament.
- Els articles 35 a 49 bis, ambdós inclusivament, es numeraran com els articles 28 a 43, ambdós inclusivament.
- Els articles 50 a 63 bis, ambdós inclusivament, passen a ser els articles 44 a 58, ambdós inclusivament.
- Els articles 64 a 68, ambdós inclusivament, seran els articles 59 a 63, ambdós inclusivament.
- Els articles 70 a 85, ambdós inclusivament, figuraran com els articles 64 a 79, ambdós inclusivament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix esta llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 20 de març de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea