diari

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. [2006/7878]

(DOGV núm. 5302 de 13.07.2006) Ref. Base de dades 3836/2006

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. [2006/7878]
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació amb la present resolució complix els mandats constitucionals de conservació i enriquiment del patrimoni cultural (art. 46) i de garantia de l'accés dels ciutadans als arxius i registres administratius (art. 105 b), al mateix temps que atén els problemes derivats de l'espai destinat a la conservació de documents, i contribuïx així a la millora de la gestió documental sense detriment de la conservació de la nostra memòria documental.
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i els seus organismes autònoms en la seua activitat administrativa produïxen, reben i conserven multitud de documents que integren un important conjunt orgànic documental, gestionat en els seus distints arxius administratius pel seu valor tècnic i jurídic. Extingit el termini de vigència administrativa la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural, assenyala en els seus articles 76.1 i 84 que, correspon a l'administració la valoració dels documents per a determinar aquells que han de ser conservats permanentment per ser constitutius del patrimoni històric i iniciar el procés reglamentari que permeta la destrucció d'aquells faltats d'interés per a la informació i la investigació que no hagen de ser objecte de conservació obligada pel seu valor probatori de drets i obligacions de les persones o dels ens públics.
A la Junta Qualificadora de Documents Administratius li correspon reglamentar l'esmentat procediment, creada mitjançant un Decret 189/2005, de 2 de desembre del Consell, de la Generalitat que establix la creació d'una Comissió de Valoració Documental mitjançant una resolució del titular de cada departament per a elaborar i presentar les taules de valoració de les sèries documentals a l'esmentada junta, amb la finalitat que esta puga emetre els seus dictàmens.
Per això, es constituïx la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en els termes que es recullen en la present resolució.
Primer
Es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, com a òrgan col.legiat de caràcter tècnic adscrit a la Subsecretaria.
Segon. Funcions
Són funcions de la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les següents:
a) Estudiar i dictaminar sobre les qüestions relatives a la qualificació i utilització dels documents administratius generats, reunits o conservats en esta Conselleria i en els organismes autònoms a esta adscrits i proposar criteris sobre el seu tractament i custòdia, especialment, en allò que es referix a l'establiment de línies generals d'actuació en matèria d'arxius.
b) Proposar, previs els estudis i informes pertinents, els terminis de permanència dels documents o sèries documentals en els arxius de gestió i proposar els criteris i terminis per a la seua transferència als arxius centrals de la Conselleria.
c) Estudiar i proposar a la Junta Qualificadora de Documents Administratius per mitjà de les taules de valoració documental les qüestions relatives al règim de conservació, inutilitat administrativa i règim d'eliminació dels documents de la Conselleria i dels seus organismes autònoms adscrits i acordar la iniciació del procediment d'eliminació de documents administratius i, si escau, la conservació del seu contingut en suport diferent de l'original en què van ser produïts.
d) Realitzar les recomanacions pertinents sobre la gestió de documents, derivats de l'estudi realitzat per a l'elaboració de les taules de valoració.
e) Proposar criteris sobre el règim d'accés als expedients, documents i sèries documentals conservats en els arxius centrals de la Conselleria i dels organismes autònoms adscrits.
f) Vetlar pel compliment dels criteris fixats per la Junta Qualificadora de Documents Administratius, coordinant actuacions.
g) Impulsar l'automatització dels arxius de la Conselleria i dels organismes autònoms vinculats o dependents d'esta.
h) Les altres funcions que li atribuïsca la normativa vigent i quants assumptes en matèria arxivística li siguen sotmesos pel seu president.
Tercer
La Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació estarà formada per:
a) President/a: el/la titular de la Subsecretaria, que pot delegar en el/la titular de la Secretaria General Administrativa.
b) Secretari/a: el/la titular de la Secció d'Arxiu de la Conselleria.
c) El/la titular del Servici de Gestió Administrativa, a què està adscrit directament l'Arxiu central de la Conselleria.
d) Un funcionari del grup A, designat pel Servici d'Informàtica, Organització i Tècniques de Gestió d'esta Conselleria.
e) El/la tècnic responsable de l'Arxiu central d'una de les Direccions Territorials de la Conselleria.
La CVD podrà convocar els assessors que crega convenient, amb veu però sense vot, d'acord amb les sèries documentals que s'hagen de valorar.
Quart
Per agilitzar els treballs de la Comissió de Valoració Documental, es crea un grup de treball previ format pels tècnics d'arxiu de la Conselleria i els tècnics de qui depenga la documentació a valorar que elaborarà les propostes que s'elevaran a la Comissió per al seu estudi i avaluació.
Quint
L'elaboració de les propostes de taules de valoració documental es realitzarà per la Comissió de Valoració Documental a iniciativa pròpia o a proposta dels òrgans responsables de les sèries documentals. No podrà transferir-se a l'Arxiu central cap sèrie documental de què prèviament no s'haja aprovat la corresponent proposta taula de valoració documental. Es qualificarà i valorarà només la documentació original.
Sext
La Comissió es reunirà, convocada pel seu president per iniciativa pròpia o prèvia petició d'almenys dos dels seus membres, totes les vegades que siguen necessàries per al compliment de les seues comeses i, almenys, dos vegades a l'any.
Sèptim
La constitució i funcionament de la Comissió seran atesos amb els actuals mitjans personals i materials de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sense que l'aprovació d'esta norma supose increment del gasto públic.
València, 26 de juny de 2006.. El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Juan Gabriel Cotino Ferrer.

linea