diari

DECRET 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat. [2004/9001]

(DOGV núm. 4835 de 06.09.2004) Ref. Base de dades 3902/2004

DECRET 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat. [2004/9001]
La nova organització de l'administració de la Generalitat a partir de l'aprovació dels decrets 6 i 7/2004, de 26 i 27 d'agost, del president de la Generalitat, i 131/2004, de 27 d'agost, del Consell de la Generalitat, determina la necessitat plasmar l'estructura organitzativa bàsica de l'administració de la Generalitat.
La creació de la Vicepresidència del Consell de la Generalitat així com l'existència dels consellers de Relacions Institucionals i Comunicació i de Cooperació i Participació potencia i reforça l'eficàcia de la Presidència de la Generalitat en l'actuació el fi primordial de la qual sempre perseguix el compliment i satisfacció de les necessitats del ciutadà.
La configuració de la nova Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència naix amb un objectiu ambiciós: estretir i interrelacionar els tres grans camps que integra la seua denominació. Possibilitar l'existència d'empreses modernes, avançades, competitives, amb la tecnologia que el moment present pot oferir, fomentant l'efecte la necessària investigació.
Així mateix, naix la Conselleria de Turisme a fi d'aconseguir els màxims èxits en un àmbit en què la Comunitat Valenciana és especialment afortunada i per a la qual cosa instrumenta un departament totalment dedicat a l'objectiu d'aconseguir el millor resultat en esta matèria.
En virtut d'això, fent ús de les atribucions conferides en l'article 69 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de setembre del 2004,
DECRETE
TÍTOL I
Presidència de la Generalitat
Article 1
Al president de la Generalitat, com a més alt representant de la Generalitat Valenciana, li corresponen les funcions establides en l'article 14 de la Llei de Govern Valencià. En la seua condició de representant ordinari de l'estat en la comunitat autònoma, promulga en nom del rei les lleis de la Generalitat. Com a president del Consell de la Generalitat, dirigix i coordina les accions de govern.
Article 2. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Davall l'autoritat del president, la Presidència de la Generalitat està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Vicepresident del Consell.
– Conseller de Relacions Institucionals i Comunicació.
– Conseller de Cooperació i Participació.
– Gabinet del President.
– Secretaria Autonòmica de Política Institucional.
– Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial.
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació.
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Relacions amb les Corts i del Secretariat del Govern.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
– Direcció General de Coordinació.
– Delegacions del Consell a Alacant, Castelló i València i Subdelegació del Consell a Elx.
– Direcció General de Relacions amb l'Estat.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
– Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– Direcció General de Participació Ciutadana.
Article 3
L'organització i funcionament del Gabinet del President es regirà pel que establix el Decret 73/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, modificat pel Decret 238/2003, de 5 de desembre.
Article 4. De la Secretaria Autonòmica de Política Institucional
La Secretaria Autonòmica de Política Institucional exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell amb les Corts Valencianes, secretariat del govern, coordinació general de la política legislativa del Consell, règim jurídic autonòmic i servici jurídic de la Generalitat.
Article 5. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional
De la Secretaria Autonòmica de Política Institucional depenen els òrgans següents:
– La Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern, que durà a terme les funcions en matèria de relació i coordinació del Consell de la Generalitat amb les Corts Valencianes i secretariat del govern.
– El Gabinet Jurídic de la Generalitat, les funcions del qual s'establixen en el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat.
Article 6
La Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de coordinació d'acció territorial de govern del Consell.
Article 7
De la Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial dependrà la Direcció General de Coordinació, les delegacions del Consell a Alacant, Castelló i València i la subdelegació del Consell a Elx.
Article 8. De la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació social, publicitat institucional, anuncis oficials i imatge de la Generalitat, televisió i radiodifusió i continguts, així com les relacions amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes.
Article 9. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació.
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Relacions amb l'Estat. Assumix les funcions en matèria de relacions amb l'estat i les altres comunitats autònomes.
– La Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
– Direcció General de Relacions Informatives. Assumix les funcions en matèria de política informativa.
– Direcció General de Promoció Institucional. Assumix les funcions relatives a imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat.
Article 10. De la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell de la Generalitat amb els organismes de la Unió Europea i amb organitzacions interregionals i internacionals i de participació social.
Article 11. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes. Exercirà les funcions en matèria de cooperació al desenvolupament, relacions amb organismes de la Unió Europea, organitzacions interregionals i internacionals.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– Direcció General de Participació Ciutadana. Exercirà les funcions en matèria de participació social i ciutadana.
Article 12
S'adscriuen al vicepresident del Consell les secretaries autonòmiques de Política Institucional i de Cohesió Territorial i els òrgans directius que en depenen.
Article 13
1. S'adscriuen al conseller de Relacions Institucionals i Comunicació la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació i els òrgans directius que en depenen.
2. S'adscriuen a la consellera de Cooperació i Participació la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament i els òrgans directius que en depenen.
Article 14. De la Sotssecretaria
Davall la directa dependència del president de la Generalitat, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
TÍTOL II
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
Article 15. Del conseller
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació és la superior autoritat jeràrquica del departament.
Article 16. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Davall l'autoritat del conseller, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos.
– Secretaria Autonòmica d'Ocupació.
– Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Pressupostos i Despeses.
– Direcció General de Tributs.
– Direcció General d'Economia.
– Direcció General de Coordinació de Projectes.
– Direcció General de Treball i Seguretat Laboral.
– Intervenció General.
Article 17. De la Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos
La Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de política pressupostària, de despesa pública i tributària, així com planificació de l'activitat econòmica.
Article 18. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos
La Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Pressupostos i Despeses. Exercirà les funcions en matèria de política pressupostària, de despesa pública i tresoreria.
– Direcció General de Tributs. Exercirà les funcions relatives a ingressos, recaptació, gestió i inspecció de tributs i la resta de matèries d'índole fiscal.
– Direcció General d'Economia. Exercirà les funcions relatives a fons europeus i programació del sector públic valencià.
– Intervenció General. Exercirà les funcions establides en el títol III del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 19. De la Secretaria Autonòmica d'Ocupació
1. La Secretaria Autonòmica d'Ocupació exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de treball, foment d'ocupació, intermediació en el mercat de laboral, formació professional tant ocupacional com contínua i seguretat laboral.
2. La Secretaria Autonòmica d'Ocupació té atribuïdes les funcions de la Direcció General del Servici Valencià d'Ocupació i Formació.
Article 20. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Ocupació
De la Secretaria Autonòmica d'Ocupació dependrà la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral. Exercirà les funcions en matèria de treball, salut laboral, conciliació laboral, inspecció de treball i registre de cooperatives.
Article 21. De la Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes
La Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de coordinació i seguiment dels grans plans i esdeveniments estratègics i dels grans projectes tecnològics, culturals, esportius i socials impulsats pel Consell de la Generalitat, bé directament, a través d'empreses públiques o per mitjà d'altres modes de gestió, de cara a la posada en marxa, funcionament, organització i participació dels plans i projectes estratègics de la Generalitat. Així mateix, té atribuïda la coordinació amb altres nivells institucionals de l'administració de la Generalitat i amb altres administracions públiques o entitats privades en esta matèria.
Article 22. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes
De la Secretaria Autonòmica d'Esdeveniments i Projectes dependrà la Direcció General de Coordinació de Projectes, que exercirà les funcions en matèria de seguiment dels grans projectes tecnologicoculturals impulsats pel Consell de la Generalitat, bé a través d'empreses públiques o per mitjà d'altres modes de gestió, de cara a la posada en marxa i funcionament dels projectes emblemàtics de la Generalitat.
Article 23. De la Sotssecretaria
Davall la directa dependència del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià, així com les funcions inherents al Patrimoni de la Generalitat.
TÍTOL III
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques
Article 24. Del conseller
El conseller de Justícia i Administracions Públiques és la superior autoritat jeràrquica del departament.
Article 25. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Davall l'autoritat del conseller, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica de Justícia i Interior.
– Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Justícia.
– Direcció General d'Interior.
– Direcció General d'Administració Autonòmica.
– Direcció General d'Administració Local.
Article 26. De la Secretaria Autonòmica de Justícia i Interior
La Secretaria Autonòmica de Justícia i Interior exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana i la resta de competències relatives a justícia, emergència i interior.
Article 27. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Interior
La Secretaria Autonòmica de Justícia i Interior es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Justícia. Té atribuïdes les relacions amb la justícia.
– Direcció General d'Interior. Té atribuïdes les competències en matèria d'emergències i gestió de la unitat del cos de policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
Article 28. De la Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques
La Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de funció pública, inspecció general de servicis i administració local.
Article 29. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques
La Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques es compon dels òrgans següents:
– Direcció General d'Administració Autonòmica. Exercirà les competències en matèria de funció pública, organització administrativa, modernització i innovació tecnològica de l'administració de la Generalitat i inspecció general de servicis.
– Direcció General d'Administració Local. Exercirà les funcions relatives a l'estudi, informe i resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i servicis de les entitats locals i organització territorial.
Article 30. De la Sotssecretaria
Davall la directa dependència del conseller de Justícia i Administracions Públiques, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
TÍTOL IV
Conselleria d'Infraestructures i Transport
Article 31. Del conseller
El conseller d'Infraestructures i Transport és la superior autoritat jeràrquica del departament.
Article 32. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Davall l'autoritat del conseller, la Conselleria d'Infraestructures i Transport està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica d'Infraestructures.
– Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
– Sotssecretaria.
– Direcció General d'Obres Públiques.
– Centre de Desenvolupament Marítim de la Generalitat.
– Direcció General d'Energia.
– Direcció General d'Arquitectura.
– Direcció General de Transports, Ports i Costes.
– Direcció General de Telecomunicacions i Investigació.
Article 33. De la Secretaria Autonòmica d'Infraestructures
La Secretaria Autonòmica d'Infraestructures exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria d'impuls i desenvolupament de la xarxa viària autonòmica, i de la infraestructura hidràulica d'interés general comunitari.
Article 34. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Infraestructures
La Secretaria Autonòmica d'Infraestructures es compon dels òrgans següents:
– Direcció General d'Obres Públiques. Exercirà les funcions en matèria de planificació, construcció, gestió i explotació de la xarxa viària autonòmica i de la infraestructura hidràulica d'interés general comunitària.
– Centre de Desenvolupament Marítim de la Generalitat.
– Direcció General d'Energia. Té atribuïdes les funcions de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia i al seu torn exercirà les funcions en matèria d'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del sector energètic.
– Direcció General d'Arquitectura. Exercirà les funcions en matèria de planificació i desenvolupament de les actuacions pròpies i concertades en matèria d'arquitectura, infraestructura, actuacions urbanes, patrimoni arquitectònic i urbà, equipaments i sòl; planificació i desenvolupament de la infraestructura de qualitat en l'edificació.
– Direcció General de Transports, Ports i Costes. Exercirà les funcions en matèria de planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal de transport a la Comunitat Valenciana, planificació i construcció dels ports que no siguen d'interés general de l'estat ubicats a la Comunitat Valenciana; ordenació del litoral, la tutela de la zona de servitud de protecció de costes.
Article 35. De la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació
La Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de planificació i foment de la incorporació de la Comunitat Valenciana a la societat de la informació i ordenació i impuls del desenvolupament de les telecomunicacions, sense perjuí de les competències de Presidència de la Generalitat en matèria de règim i tecnologies de televisió i radiodifusió.
Article 36. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació
La Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació es compon de l'òrgan següent:
– Direcció General de Telecomunicacions i Investigació. Exercirà les funcions en matèria de coordinació i desenvolupament de les telecomunicacions, dels sistemes d'informació i d'atenció al ciutadà en l'àmbit de la Generalitat; desenvolupament de les actuacions en matèria de telecomunicacions i Societat de la Informació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les competències de Presidència de la Generalitat en matèria de règim i tecnologies de televisió i radiodifusió.
Article 37. De la Sotssecretaria
Davall la directa dependència del conseller d'Infraestructures i Transport, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
TÍTOL V
Conselleria de Cultura, Educació i Esport
Article 38. Del conseller
El conseller de Cultura, Educació i Esport és la superior autoritat jeràrquica del Departament.
Article 39. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica d'Educació.
– Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística.
– Secretaria Autonòmica d'Esport.
– Sotssecretaria.
– Direcció General d'Ensenyança.
– Direcció General de Personal Docent.
– Direcció General del Llibre i Biblioteques.
– Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.
– Direcció General de l'Esport.
– Direcció General de Règim Econòmic.
– Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica.
Article 40. De la Secretaria Autonòmica d'Educació
La Secretaria Autonòmica d'Educació exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de política d'ensenyança i personal docent.
Article 41. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Educació
La Secretaria Autonòmica d'Educació es compon dels òrgans següents:
– Direcció General d'Ensenyança. Exercirà les funcions en matèria de centres docents i servicis educatius, ordenació acadèmica, innovació educativa, Educació Preescolar, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances de règim especial i formació del professorat de tals nivells educatius.
– Direcció General de Personal Docent. Exercirà les funcions en matèria de proposta i execució de la política de personal docent de la Conselleria.
Article 42. De la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística
La Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cine, exposicions i museus; llibre, biblioteques; política lingüística i patrimoni cultural valencià.
Article 43. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística
La Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística es compon dels òrgans següents:
– Direcció General del Llibre i Biblioteques. Exercirà les funcions en matèria de polítiques de foment del llibre i la lectura i gestió de biblioteques.
– Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. Exercirà les funcions en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, i difusió del patrimoni cultural valencià, tant de moble com immoble.
Article 44. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Esport
De la Secretaria Autonòmica d'Esport dependrà la Direcció General de l'Esport que exercirà les funcions en matèria de foment i promoció de l'activitat esportiva, dinamització de la pràctica esportiva ciutadana, relació i col·laboració amb les entitats i organismes esportius, cooperació amb entitats privades que fomenten l'esport i coordinació d'esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat.
Article 45. De la Sotssecretaria
1. Sota la directa dependència del conseller de Cultura, Educació i Esport, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
2. De la Sotssecretaria depenen els següents òrgans directius:
– Direcció General de Règim Econòmic. Exercirà les funcions en matèria de gestió patrimonial, planificació i gestió econòmica de la Conselleria i redacció i execució de projectes d'obres i instal·lacions.
– Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica. Exercirà les funcions en matèria de manteniment i digitalització de tots els arxius de la Generalitat i Arxiu del Regne; potenciació, desenvolupament i aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit de l'educació, la cultura i l'esport.
TÍTOL VI
Conselleria de Sanitat
Article 46. Del conseller
El conseller de Sanitat és la superior autoritat jeràrquica del Departament.
Article 47. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Sanitat està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de la Salut.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Recursos Humans.
– Direcció General de Recursos Econòmics.
– Direcció General d'Assistència Sanitària.
– Direcció General d'Atenció a la Dependència.
– Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
– Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient.
– Direcció General de Salut Pública.
– Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària.
Article 48. De la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de la Salut
La Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de la Salut exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià.
Article 49. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de la Salut
La Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de la Salut es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Recursos Humans. Exercirà les funcions en matèria de gestió i tramitació dels assumptes relatius a personal, registre, processos de selecció i assessorament jurídic.
– Direcció General de Recursos Econòmics. Exercirà les funcions en matèria de gestió econòmica i comptable, expedients de contractació i processos de contractació i aprovisionament de productes i servicis.
– Direcció General d'Assistència Sanitària. Exercirà les funcions en matèria de gestió de centres sanitaris, recursos assistencials, equipament, concerts i convenis.
– Direcció General d'Atenció a la Dependència. Exercirà les funcions en matèria de política sociosanitària, drogodependències i salut mental.
– Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris. Exercirà les funcions en matèria de planificació de recursos farmacèutics, i racionalització de l'ús del medicament.
– Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient. Exercirà les funcions en matèria de valoració del nivell de satisfacció del pacient i detecció d'àrees de millora.
Article 50. De la Sotssecretaria
1. Sota la directa dependència del conseller de Sanitat, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
2. De la Sotssecretaria depenen els següents òrgans directius:
– Direcció General de Salut Pública. Exercirà les funcions en matèria de vigilància epidemiològica, seguretat alimentària, programes de salut, salut laboral, salut maternoinfantil i Pla Autonòmic de SIDA.
– Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària. Exercirà les funcions en matèria de d'autorització, obertura i registre de centres sanitaris, inspecció de centres, servicis, unitats i establiments sanitaris, públics i privats; investigació i informació i avaluació externa de l'activitat sanitària.
TÍTOL VII
Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència
Article 51. Del conseller
El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència és la superior autoritat jeràrquica del Departament.
Article 52. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica d'Empresa.
– Secretaria Autonòmica d'Universitat, Ciència i Tecnologia.
– Sotssecretaria.
– Direcció General d'Indústria i Comerç.
– Direcció General de Seguretat Industrial i Consum.
– Direcció General d'Exportació.
– Direcció General d'Universitat i Formació Superior.
– Direcció General d'Investigació i Transferència Tecnològica.
– Direcció General de Coordinació d'Infraestructures Científiques i Tecnològiques.
Article 53. De la Secretaria Autonòmica d'Empresa.
La Secretaria Autonòmica d'Empresa exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria d'indústria, mineria, metrologia, artesania, comerç interior i exterior i consum.
Article 54. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Empresa
La Secretaria Autonòmica d'Empresa es compon dels òrgans següents:
– Direcció General d'Indústria i Comerç. Exercirà les funcions en matèria d'indústria, a excepció de les relatives a seguretat industrial, mineria, artesania, i comerç interior.
– Direcció General de Seguretat Industrial i Consum. Exercirà les funcions en matèria de seguretat industrial i de protecció i defensa dels consumidors i usuaris.
– Direcció General d'Exportació. Exercirà les funcions en matèria de defensa de sectors productius en l'exterior tant en competència deslleial com en promoció comercial.
Article 55. De la Secretaria Autonòmica d'Universitat, Ciència i Tecnologia.
La Secretaria Autonòmica d'Empresa exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria d'universitat, investigació, ciència i tecnologia.
Article 56. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Universitat, Ciència i Tecnologia.
– Direcció General d'Universitat i Formació Superior. Exercirà les funcions en matèria de proposta i execució de la política universitària i de formació superior.
– Direcció General d'Investigació i Transferència Tecnològica. Exercirà les funcions en matèria de polítiques científiques, d'investigació i de desenvolupament tecnològic.
– Direcció General de Coordinació d'Infraestructures Científiques i Tecnològiques. Exercirà les funcions en matèria coordinació de les infraestructures d'investigació, desenvolupament i innovació i parcs i instituts científics i tecnològics.
Article 57. De la Sotssecretaria
Sota la directa dependència del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
TÍTOL VIII
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Article 58. Del conseller
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació és la superior autoritat jeràrquica del Departament.
Article 59. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Relacions Agràries amb la Unió Europea.
– Sotssecretaria.
– Direcció General d'Investigació i Innovació Agrària i Ramaderia.
– Direcció General de Modernització d'Estructures Agràries i Desenvolupament Rural.
– Direcció General de Producció i Comercialització Agrària.
– Direcció General de Pesca.
Article 60. De la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Relacions Agràries amb la Unió Europea
La Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Relacions Agràries amb la Unió Europea exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria d'innovació, modernització, producció i comercialització agràries; ramaderia, pesca, qualitat agroalimentària i relacions amb la Unió Europea.
Article 61. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Relacions Agràries amb la Unió Europea
La Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Relacions Agràries amb la Unió Europea es compon dels òrgans següents:
– Direcció General d'Investigació i Innovació Agrària i Ramaderia. Exercirà les funcions en matèria d'investigació, capacitació, transferència de tecnologia, defensa fitosanitària, certificació vegetal, anàlisis agroalimentàries; ordenació, desenvolupament i millora de produccions i mercats ramaders i sanitat animal.
– Direcció General de Modernització d'Estructures Agràries i Desenvolupament Rural. Exercirà les funcions en matèria de política d'estructures i infraestructures agràries, millora en la utilització dels recursos naturals i desenvolupament rural.
– Direcció General de Producció i Comercialització Agrària. Exercirà les funcions en matèria d'ordenació, desenvolupament i millora de produccions i mercats agrícoles, indústria i cooperativisme agrari.
– Direcció General de Pesca. Exercirà les funcions en matèria de pesca marítima, relacions amb les confraries de pescadors; formació i capacitació professional maritimopesquera.
Article 62. De la Sotssecretaria
Sota la directa dependència del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
TÍTOL IX
Conselleria de Territori i Habitatge
Article 63. Del conseller
El conseller de Territori i Habitatge és la superior autoritat jeràrquica del Departament.
Article 64. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Territori i Habitatge està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
– Direcció General de Habitatge i Projectes Urbans.
– Direcció General de Gestió del Medi Natural.
– Direcció General de Qualitat Ambiental.
Article 65. De la Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient
La Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria d'ordenació del territori, política mediambiental i habitatge.
Article 66. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient
La Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial. Exercirà les funcions en matèria de planificació urbanística, plans territorials, desenvolupament sostenible i parcs naturals.
– Direcció General d'Habitatge i Projectes Urbans. Exercirà les funcions en matèria de tot allò que s'ha referit a plans d'habitatge, rehabilitació, accions concertades relatives a habitatge i règim jurídic.
– Direcció General de Gestió del Medi Natural. Exercirà les funcions en matèria de tot allò que s'ha referit a polítiques de prevenció d'incendis, gestió forestal, avaluació mediambiental, caça i pesca.
– Direcció General de Qualitat Ambiental. Exercirà les funcions en matèria de gestió de residus, contaminació acústica, educació ambiental, responsabilitat corporativa i qualitat de les aigües.
Article 67. De la Sotssecretaria
Sota la directa dependència del conseller de Territori i Habitatge, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
TÍTOL X
Conselleria de Benestar Social
Article 68. Del conseller
El conseller de Benestar Social és la superior autoritat jeràrquica del Departament.
Article 69. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Benestar Social està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries.
– Sotssecretaria.
– Direcció General d'Immigració.
– Direcció General de Servicis Socials.
– Direcció General d'Integració Social de Discapacitats.
– Direcció General de Família, Menor i Adopcions.
– Direcció General de la Dona.
Article 70. De la Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries
La Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de direcció i execució de la política social; coordinar l'acció de les distintes conselleries en esta matèria i prestació dels servicis necessaris.
Article 71. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries
La Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries es compon dels òrgans següents:
– Direcció General d'Immigració. Exercirà les funcions en matèria d'integració de la immigració en àmbits educatiu, laboral, sanitari i d'habitatge.
– Direcció General de Servicis Socials. Exercirà les funcions de proposta i execució de les polítiques generals de servicis socials.
– Direcció General d'Integració Social de Discapacitats. Exercirà les funcions en matèria de política integral de rehabilitació i tractament de les persones afectades per discapacitats físiques, psíquiques i sensorials; la seua integració en el món laboral i eliminació de barreres físiques i de comunicació.
– Direcció General de Família, Menor i Adopcions. Exercirà les funcions en matèria de política integral en benefici de la família i el menor, així com facilitar l'adopció.
– Direcció General de la Dona. Exercirà les funcions de garantir i fer efectiu el principi d'igualtat de l'home i la dona en tots els àmbits.
Article 72. De la Sotssecretaria
Sota la directa dependència del conseller de Benestar Social, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
TÍTOL XI
Conselleria de Turisme
Article 73. Del conseller
El conseller de Turisme és la superior autoritat jeràrquica del Departament.
Article 74. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Sota l'autoritat del conseller, la Conselleria de Turisme està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
Secretaria Autonòmica de Turisme.
Direcció General de Turisme d'Interior.
Article 75. De la Secretaria Autonòmica de Turisme
La Secretaria Autonòmica de Turisme exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de control i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència Valenciana de Turisme i política turística.
Article 76. Del nivell directiu
La Direcció General de Turisme d'Interior exercirà les funcions en matèria de turisme rural i interior, ecoturisme i turisme cultural i esportiu.
Article 77. De la Sotssecretaria
Sota la directa dependència del conseller de Turisme, la Sotssecretaria assumix les funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Fins a l'aprovació dels reglaments orgànics i funcionals de les distintes conselleries, romandran vigents els actuals reglaments orgànics i funcionals en allò que no s'oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell de la Generalitat en el termini d'un mes aprovarà els reglaments orgànics i funcionals de les distintes conselleries afectades.
Segona
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de l'aprovació.
València, 3 de setembre de 2004
El president de la Generalitat,

linea