diari

DECRET 152/2003, de 29 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 80/2003, de 27 de juny, pel qual es crea i regula la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris. [2003/Q9694]

(DOGV núm. 4577 de 01.09.2003) Ref. Base de dades 3993/2003

DECRET 152/2003, de 29 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 80/2003, de 27 de juny, pel qual es crea i regula la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris. [2003/Q9694]
Mitjançant el Decret 80/2003, de 27 de juny, el Consell de la Generalitat crea i regula la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris amb la finalitat d'adaptar-se al que disposa la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, després de la modificació que d'esta llei va fer la Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat.
Una vegada iniciat el camí d'este nou òrgan, sembla oportú que la norma que el regula incloga una referència a l'assistència del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat als efectes de prestar l'assessorament jurídic oportú sobre els assumptes que li requerisca el president de la Comissió.
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 29 d'agost de 2003,
DECRETE
Modificar l'article 2 del Decret 80/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea i regula la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, que queda redactat en els termes següents:
«Article 2. Composició de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.
La Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris està integrada pel conseller de Presidència, el qual la presidirà, pels titulars de les secretaries autonòmiques i de les sotssecretaries de les conselleries i pel director del Gabinet del President de la Generalitat o el sotsdirector en qui este delegue. Exercirà les funcions de secretari de la Comissió el director general que tinga atribuïdes les competències en matèria de secretariat del Govern.
Assistirà a les sessions el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, per a l'assessorament jurídic en els assumptes que requerisca el president de la Comissió».
Disposició Final
El present decret entrarà en vigor el sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 29 d'agost de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Presidència,

linea