diari

ACORD de 29 d'agost de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els seus estatuts. [2003/M9693]

(DOGV núm. 4577 de 01.09.2003) Ref. Base de dades 4006/2003

ACORD de 29 d'agost de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els seus estatuts. [2003/M9693]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 29 d'agost de 2003, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix en l'article 144 que la modificació dels estatuts correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 29 d'agost de 2003, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. Modificar l'article 10.3 dels estatuts socials, relatiu a l'elecció del secretari del Consell d'Administració.
2n. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Al tractar-se d'una societat unipersonal, es troba present el seu soci únic, la Generalitat.
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, per unanimitat, acorda:
Primer
Modificar l'article 10.3 dels estatuts socials, relatiu a l'elecció del secretari del Consell d'Administració. La nova redacció de l'apartat serà la següent:
«Article 10.3
El Consell d'Administració triarà un secretari i, si és el cas, un vicesecretari, que podran no ser consellers. En cas d'absència o malaltia, el secretari serà substituït pel vicesecretari».
Segon
Facultar el president i el secretari del Consell d'Administració de la societat perquè qualsevol d'ells, solidària i indistintament, comparega davant de notari i faça públics, si és el cas, els anteriors acords, declarant-los executats i realitzant les manifestacions que siguen necessàries amb este fi. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions que siguen necessàries a fi de procedir a la inscripció d'estos en el Registre Mercantil.
València, 29 d'agost de 2003
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,

linea