diari

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de la consellera de Benestar Social, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Benestar Social. [2006/7881]

(DOGV núm. 5310 de 25.07.2006) Ref. Base de dades 4036/2006

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2006, de la consellera de Benestar Social, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Benestar Social. [2006/7881]
La Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural Valencià crea en l'article 85 de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, a la qual correspon l'estudi i el dictamen de les qüestions relatives a la qualificació, utilització, integració en els arxius, exclusió d'estos i inutilitat administrativa de documents. Posteriorment, la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, en l'article 11, establix la composició i les funcions principals de l'esmentada Junta Qualificadora de Documents Administratius, entre altres l'estudi de les taules de valoració documental que es presenten per a emetre el corresponent dictamen preceptiu i vinculant, on es propose la conservació permanent de la documentació i el seu ingrés en els arxius històrics o bé la seua eliminació per la seua inutilitat administrativa i cultural. Este últim precepte també preveu que per a l'elaboració de les taules de valoració documental es podran crear les comissions de valoració documental que es consideren necessàries.
D'acord amb esta normativa, el Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics. En l'article 13 preveu que els diferents departaments de l'administració de la Generalitat crearan les seues comissions de Valoració Documental, mitjançant resolució del titular del departament corresponent, per a elaborar les propostes de les taules de valoració documental dels documents i les unitats administratives pròpies, de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que en depenen, de les persones jurídiques privades a ells vinculades en el capital o dotació de les quals participe majoritàriament la Generalitat i de les persones privades, físiques o jurídiques, gestores de servicis públics de competència d'aquells, que tinguen relació amb estos servicis.
És per això que es constituïx la corresponent Comissió de Valoració Documental, en els termes que es recullen en la present resolució.
Primer
Es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Benestar Social, com a òrgan col.legiat de caràcter tècnic, la funció del qual és l'elaboració de les propostes de taules de valoració documental referents a les sèries documentals generades per les unitats administratives corresponents, per a presentar-les a la Junta Qualificadora de Documents Administratius.
La Comissió de Valoració Documental elaborarà les propostes de les taules de valoració documental de les sèries documentals generades per les unitats administratives de la Conselleria de Benestar Social, de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia dependents d'aquella, de les persones juridicoprivades vinculades a esta, en el capital o la dotació de les quals participe majoritàriament la Generalitat, i de les persones privades, físiques o jurídiques, gestores de servicis públics de competència de la Conselleria de Benestar Social, que tinguen relació amb estos servicis.
L'elaboració de les propostes de taules de valoració documental la realitzarà la Comissió de Valoració Documental a iniciativa pròpia o a proposta dels òrgans responsables de les sèries documentals. No podrà accedir al corresponent arxiu cap sèrie documental de la qual prèviament no s'haja aprovat la corresponent proposta de taula de valoració documental.
Segon
La Comissió de valoració documental de la Conselleria de Benestar Social estarà formada per:
a) President: el titular de la Secretaria General Administrativa, o tècnic en qui delegue.
b) Vicepresident: el titular del Servici de Gestió Administrativa, al qual està adscrit l'Arxiu Central de la Conselleria, o tècnic en qui delegue.
c) Secretari: el tècnic responsable de l'Arxiu Central de la Conselleria de Benestar Social
d) El titular del Servici de Prestacions o tècnic en qui delegue.
e) El titular del Servici de Coordinació i Ordenació Administrativa, o tècnic en qui delegue.
La Comissió de Valoració Documental podrà requerir l'assessorament que considere necessari per a l'elaboració del seu treball dels representants d'altres òrgans directius de la Conselleria de Benestar Social, de les entitats públiques o persones juridicoprivades dependents d'esta i de les persones físiques o jurídiques gestores de servicis públics de competència de totes les anteriors directament afectades pel supòsit que serà analitzat o valorat, els quals hauran de prestar este assessorament i, fins i tot, assistir amb veu però sense vot en les corresponents sessions de la Comissió.
València, 15 de juny de 2006.. La consellera de Benestar Social: Alicia de Miguel García

linea