diari

ACORD de 5 d'octubre de 2001, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es desembossa anticipadament capital social pendent, s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2001/9925]

(DOGV núm. 4106 de 15.10.2001) Ref. Base de dades 4130/2001

ACORD de 5 d'octubre de 2001, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual es desembossa anticipadament capital social pendent, s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2001/9925]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 5 d'octubre de 2001, va adoptar el següent acord:
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix en l'article 144 que la modificació dels estatuts correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat Valenciana és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructu-res Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Govern Valencià, constituït en Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
Per tot això, el Govern Valencià, reunit a Valencia el dia 5 d'octubre de 2001 com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. Desembossament anticipat de capital social pendent.
2n. Ampliació del capital social.
3r. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social i accionariat.
4t. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords de la present reunió, atorgant per a això, si és procedent, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
Al tractar-se d'una societat unipersonal, es troba present el seu soci únic, la Generalitat Valenciana.
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions de què se sol·licite constància, el Govern Valencià, en la seua qualitat de Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'extraordinària i universal, per unanimitat,
ACORDA
Primer
1. Desembossar anticipadament el vint-i-cinc per cent de capital social pendent xifrat en set-cents cinquanta-un mil dos-cents seixanta-cinc euros i tretze cèntims (751.265,13 euros), equivalents a cent vint-i-cinc milions de pessetes (125.000.000 de pessetes), de conformitat amb el que disposa l'article 154 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes
2. Fixar un termini fins al pròxim dia 30 d'octubre de 2001 per a efectuar el desembossament dels mencionats dividends passius.
Segon
1. Augmentar el capital social en la quantia de tretze milions huit-cents vint-i-tres mil dos-cents setanta-huit euros i quaranta cèntims (13.823.278,40 euros), equivalents a dos mil tres-cents milions de pessetes (2.300.000.000 de pessetes), deixant-lo establit en la xifra de setze milions huit-cents vint-i-huit mil tres-cents trenta-huit euros i noranta-dos cèntims (16.828.338,92 euros), equivalents a dos mil huit-cents milions de pessetes (2.800.000.000 de pessetes), per mitjà de l'emissió de 4.600 noves accions de 3.005,06 euros (500.000 pesetes) de valor nominal cada una.
2. Aprovar que el contravalor de l'augment consistisca en aportacions dineràries.
3. Efectuar les aportacions dineràries a la societat, corresponents a l'ampliació de capital, segons el calendari següent:
- El 25% de l'ampliació (3.455.819,60 euros, equivalents a 575.000.000 de pessetes), es desembossarà durant l'exercici 2001.
- El 75% restant (10.367.458,80 euros, equivalents a 1.725.000.000 de pessetes), es desembossarà durant l'exercici 2002.
Tercer
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social i accionariat. La nova redacció de l'article serà la següent:
"Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de setze milions huit-cents vint-i-huit mil tres-cents trenta-huit euros i noranta-dos cèntims (16.828.338,92 euros), equivalents a dos mil huit-cents milions de pessetes (2.800.000.000 de pessetes), dividit en 5.600 accions nominatives de 3.005,06 euros, equivalents a 500.000 pessetes, de valor nominal cada una, íntegrament subscrites i desembossades en un 38,392857 per 100. La resta es desembossarà en l'exercici 2002.
Les accions es troben numerades correlativament de l'u al cinc mil sis-cents, ambdues inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.
La part del capital no desembossat serà satisfeta per mitjà d'aportacions dineràries."
Quart
Facultar el president i el secretari del Consell d'Administració de la societat perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públics, si és procedent, els anteriors acords, declarant-los executats i realitzant les manifestacions que calguen per a això. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions que siguen necessàries per a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Valencia, 5 d'octubre de 2001
El conseller secretari del Govern Valencià,

linea