diari

LLEI 12/2000, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001. [2000/10584]

(DOGV núm. 3907 de 29.12.2000) Ref. Base de dades 4368/2000

LLEI 12/2000, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001. [2000/10584]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001
PREÀMBUL
Durant l'any 2000, l'economia valenciana ha consolidat la tendència de creixement que ha mantingut als llarg dels cinc últims anys. En aquest últim any, el creixement ha sigut possible gràcies a la contribució de dos factors fonamentals: el dinamisme d'una demanda interna que no perd protagonisme com a motor de la nostra economia i la recuperació d'un sector exterior, que sobretot, en la primera meitat de l'any, s'ha vist afavorit per l'espenta de les exportacions. Això, a més de repercutir positivament en el mercat de treball, ha permés consolidar una fase expansiva que seguirà al llarg del 2001, exercici en el qual el nivell de creixement previst per a l'economia valenciana se situa entorn al 3,7%. Això suposa mantenir, per cinqué any consecutiu, una taxa superior a la mitjana de la Unió Europea. En qualsevol cas, s'espera que aquest creixement resulte més equilibrat que en l'any 2000, ja que el sector exterior millorarà el seu comportament incrementant la seua aportació al creixement del PIB de la nostra comunitat.
A pesar de la influència que el repunt inflacionista i l'evolució dels tipus d'interés han tingut en l'economia espanyola en el 2000, s'espera així mateix que durant l'any 2001 siga tant la demanda interna a través del consum intern i la inversió, com el sector exterior, els que continuen afavorint un creixement econòmic equilibrat i generador d'ocupació estable i de qualitat.
Els pressupostos de 2001 han sigut elaborats perseguint quatre objectius fonamentals: l'equilibri pressupostari com a garantia d'estabilitat econòmica, la creació d'ocupació, el foment del benestar i la cohesió social i, per últim, l'impuls als processos de recerca, desenvolupament i innovació com a condició necessària per a l'increment de la nostra competitivitat com economia.
Respecte al contingut concret de l'articulat, cal destacar que, en el marc de la Jurisprudència del Tribunal Constitucional, el text de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2001 inclou tot un conjunt de preceptes que bé responen al que podíem considerar el contingut mínim, necessari i indisponible d'aquesta o conformen el que s'ha denominat, per la jurisprudència esmentada, com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d'ingressos o habilitacions de despeses.
Partint d'això, la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2001 consta de 42 articles, set disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria, i dos finals, del contingut concret dels quals es pot ressaltar, per la seua importància o novetat els aspectes següents:
En el títol I «De l'aprovació dels Pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat com a essencial, en la mesura que aquest inclou detall de la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat Valenciana, distingint a l'efecte els relatius al sector administració general, dels vinculats a l'administració institucional, d'acord amb la classificació establida en l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Igualment es recullen en aquest títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals es cedeix per l'Estat.
El títol II, «De la gestió pressupostària de les despeses», consta de cinc capítols.
El primer d'ells recull les normes generals de gestió, la inclusió del qual no suposa cap novetat respecte al passat exercici.
El segon d'aquests capítols fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d'una banda, les normes per als centres públics i, d'altra, les que regulen el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats, destacant en aquest apartat el fet que s'hi incloga per primera vegada la possibilitat de concertar centres d'Educació Infantil, així com la consolidació del procés d'equiparació retributiva del professorat dels centres concertats amb els de l'ensenyament públic.
En el tercer en el marc dels últims acords adoptats pel Govern Valencià en matèria de Finançament Plurianual de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'ordenen tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat Valenciana en el sector de l'Educació Universitària.
El quart dels capítols d'aquest títol II consta d'un únic article on es detallen tots els crèdits del pressupost que tenen el caràcter de preceptius.
En el cinqué i últim dels capítols s'inclouen un conjunt de normes que per motius conjunturals, flexibilitzen el contingut del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana en matèria de modificacions pressupostàries, aquest no ha patit cap variació respecte de l'exercici passat.
El títol III, «De les despeses de personal», s'ordena en un capítol únic, i s'hi recullen les normes que tenen com a denominador comú el fet que es refereixen al règim de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana, distingint segons siga laboral o funcionari, i la repercussió que té en aquest l'increment anual d'aquestes, que per a l'exercici de l'any 2001 s'ha establit en un import equivalent al creixement del IPC previst, xifrat en un 2 per cent.
Altres normes d'interés, que s'inclouen en aquest títol, són les relatives a l'Oferta d'Ocupació Pública, les retribucions dels alts càrrecs del Consell, així com els requisits per a la contractació del personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions.
Com a novetats principals, cal destacar tota una sèrie de modificacions concretes, que tenen un mateix objectiu, concretar i definir millor tots els aspectes que afecten els processos de negociació i concreció de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
El títol IV, «Gestió de les transferències corrents i de capital», inclou tota una sèrie d'excepcions al règim general de lliurament de les ajudes previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
El títol V, «De les operacions financeres», s'estructura en un únic capítol, i s'hi recull fonamentalment l'autorització per a l'endeutament anual de la Generalitat Valenciana, que aquest any es fixa en zero pessetes, en el marc dels acords subscrits amb l'administració central en matèria de contenció i control de la despesa pública.
Igualment es fixa el límit de les operacions de crèdit que s'han de concertar per dos ens públics, l'Institut Valencià de Finances i Radiotelevisió Valenciana.
A més, el text fixa el límit total dels avals que ha de prestar la Generalitat Valenciana durant l'any 2001.
El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols, el primer es limita a incloure actualitzacions concretes en la tarifa aplicable al Cànon de Sanejament i el segon regula, a més de l'actualització dels imports corresponents de la Taxa sobre el Joc de les màquines i aparells automàtics, la dels tipus aplicables a les taxes de la Generalitat Valenciana., que per al present exercici es fixa en un 2%.
Per últim, el títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un sol article, que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l'àmbit econòmic i pressupostari , sobre els quals el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació ha de donar compte periòdicament a les Corts Valencianes.
TÍTOL I
De l'aprovació dels pressupostos
CAPÍTOL I
Contingut, crèdits inicials
Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de l'any 2001 constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, puguen reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveja liquidar durant l'exercici.
b) Les estimacions de despeses i d'ingressos que realitzen les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i dels ingressos de les restants entitats de dret públic de la Generalitat.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:
a) El del sector administració general de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de les restants entitats de dret públic de la Generalitat.
Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general, s'aproven crèdits per import d'1.296.441.490 milers de pessetes (7.791.770,28 milers d'euros), la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:
Milers pessetes Milers euros
0. Deute Públic. 57.559.502 345.939,57
1. Serveis de caràcter general. 31.654.726 190.248,73
2. Defensa, Protecció Civil
i Seguretat Ciutadana. 7.799.903 46.878,36
3. Seguretat, Protecció
i Promoció Social. 101.129.532 607.800,73
4. Producció de béns públics
de caràcter social. 916.342.374 5.507.328,59
5. Producción de béns públics
de caràcter econòmic. 94.432.215 567.549,04
6. Regulació econòmica
de caràcter general. 25.755.126 154.791,42
7. Regulació econòmica
sectors productius. 61.768.112 371.233,83
2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes, consignen crèdits per import de 4.792.704 milers de pessetes (28.804,73 euros), que es distribueixen de la forma següent:
Milers pessetes Milers euros
Institut Valencià de la Joventut 2.665.116 16.017,67
Institut Valencià
d'Investigacions Agràries 1.470.203 8.836,10
Institut Valencià d'Estadística 395.405 2.376,43
Organisme Públic Valencià
d'Investigació 261.980 1.574,53
3. S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat Valenciana per un import de 124.815.282 milers de pessetes (750.154,95 milers d'euros), distribuïts de la forma següent:
Milers pessetes Milers euros
Televisió Autonòmica
Valenciana, SA 31.433.597 188.919,72
Ràdio Autonomia Valenciana, SA 1.307.471 7.858,06
Institut Valencià d'Habitatge, SA 16.790.342 100.911,99
Valenciana d'Aprofitament
Energètic de Residus, SA 10.616.747 63.807,93
Ciutat de les Arts
i de les Ciències, SA 18.384.979 110.495,95
Seguretat i Promoció
Industrial Valenciana, SA 6.034.817 36.269,98
Institut Valencià
de l'Exportació, SA 2.336.751 14.044,16
Gestió del Sòl d'Alacant, SA 20.460 122,97
Parc Temàtic d'Alacant, SA 25.996.774 156.234,76
Projecte Cultural de Castelló, SA 3.576.779 21.496,87
Circuit del Motor
i Promoció Esportiva, SA 5.908.565 35.511,19
Construccions i Infraestructures
Educatives de la Generalitat
Valenciana, SA 2.408.000 14.472,37
4. L'estimació de despeses aprovada, de les restants entitats de dret públic de la Generalitat Valenciana, assoleix un import de 87.119.373 milers de pessetes (523.597,98 milers d'euros), la distribució del qual és la següent:
Milers pessetes Milers euros
Radiotelevisió Valenciana 19.133.725 114.996,00
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana 12.876.748 77.390,81
Teatres de la Generalitat Valenciana 1.661.560 9.986,18
Institut Valencià d'Art Modern 1.779.473 10.694,85
Institut de la Petita
i Mitjana Indústria de la GV 7.695.291 46.249,63
Institut Valencià de Finances 3.410.725 20.498,87
Agència Valenciana del Turisme 7.220.324 43.395,02
Sanejament d'Aigües
Residuals de la CV 31.971.437 192.152,21
Comité Econòmic i Social de la CV 100.893 606,38
Institut Cartogràfic Valencià 113.685 683,26
Institut Valencià de Cinematografia
«Ricardo Muñoz Suay» 464.555 2.792,03
Institut Valencià de la Música 690.957 4.152,74
5. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els números anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat Valenciana, per a l'exercici de l'any 2001 ascendeix a 1.452.893.438 milers de pessetes (8.732.065,43 milers d).
Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l'apartat u de l'article anterior, es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, l'import estimat dels quals és de 1.293.656.842 milers de pessetes (7.775.034,21 milers d'euros).
b) Amb l'endeutament brut resultant de les operacions regulades en l'article 34 d'aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses d'entitats autònomes, societats mercantils i altres entitats de dret públic, a què fan referència els apartats dos, tres i quatre de l'article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l'estat de despeses del pressupost del sector administració general de la Generalitat i amb les respectives previsions d'ingressos per operacions pròpies de l'activitat de cadascun d'aquests ens.
CAPÍTOL II
Beneficis fiscals
Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals és cedit per l'Estat a la Generalitat, s'estimen en 40.419.246 milers de pessetes (242.924,56 milers d'euros), d'acord amb el detall següent:
Milers pessetes Milers euros
Impost sobre el Patrimoni
de les persones físiques: 5.178.700 31.124,61
Impost sobre Succesions: 4.331.591 26.033,39
Impost sobre Transmisions
Patrimonials: 4.671.603 28.076,90
Impost sobre Renda de les Persones
Físiques (Tram autonòmic): 20.800.340 125.012,56
Actes Jurídics Documentats: 5.436.762 32.675,60
Taxa sobre el Joc del Bingo 500 3,01
TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses
CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió
Article 5. Crèdits en funció d'objectius i programes
Els crèdits de l'estat de despeses dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, sector administració general, de les seues entitats autònomes i empreses, finançaran l'execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d'obligacions a càrrec d'aquells, es realitzarà amb la finalitat d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.
Article 6. Principis de gestió
La gestió i l'execució dels pressupostos de despeses de la Generalitat s'haurà de subjectar als principis següents:
a) La gestió comptable i pressupostària estarà condicionada al fet que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en l'apartat anterior s'haurà de verificar al nivell que aquesta llei estableix per als distints casos.
d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, a través del programa Despeses Diverses, amb la finalitat de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d'acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament: consignació del capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses financeres: consignació per capítol i programa pressupostari.
d) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol de despesa i programa pressupostari.
e) Per a les despeses d'inversions reals i passius financers: consignació per capítol i programa pressupostari.
f) Per a les despeses en actius financers: consignació per projecte financer, capítol i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa aquesta llei, no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, de funcionament i financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l'apartat anterior, les despeses relatives als programes 412.10 Centres Integrats de Salut Pública i 412.2 Assistència Sanitària, de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per «centres de gestió». Això s'aplicarà en cadascun dels «subprogrames» en què es desagrega el programa 412.2 Assistència Sanitària.
En conseqüència, i a fi de possibilitar el grau de desagregació comptable esmentat, el pressupost es determinarà per «centre de gestió» en el programa 412.10, i per «subprograma» i «centre de gestió» en el programa 412.2.
En aquest sentit, els ajustaments pressupostaris derivats del nivell de desagregació esmentat seran realitzats per la Conselleria de Sanitat, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Article 9. Adquisició i alienació de béns immobles
1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, puga adquirir, gravar o alienar béns immobles i vincular-los al pagament d'una prestació periòdica en qualsevol de les modalitats regulades pel dret de cens en la legislació civil, i puga assumir, si és necessari, els compromisos previs que, sense comportar obligacions pecuniàries amb venciment anterior a l'adquisició definitiva dels drets, siguen adequats a aquesta finalitat, i, així mateix, se l'autoritza a representar documentalment les prestacions corresponents en qualsevol de les formes admeses en dret.
2. S'autoritza el Govern Valencià a adquirir, gravar o alienar directament immobles a qualssevol entitats o empreses públiques de la Generalitat Valenciana, sense les limitacions establides en la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
3. Es donarà compte a les Corts Valencianes de les adquisicions, gravàmens i alienacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
Article 10. Execució anticipada de projectes d'inversió
1. El Govern, a proposta conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la conselleria que per raó de la matèria de què es tracte tinga la competència atribuïda, podrà autoritzar la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats locals l'objecte dels quals serà l'execució anticipada de projectes d'inversió en obres d'urbanització, jardins, equipaments esportius i socials, així com construccions de caràcter cultural i educatiu.
2. Les obres a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser finançades i, si pertoca, adjudicades segons la normativa vigent per les mateixes entitats locals. L'import d'aquestes obres serà reintegrat en tot o en part per la Generalitat, mitjançant transferències d'acord amb els crèdits habilitats a l'efecte en cada exercici pressupostari per tal d'atendre el finançament dels plans d'inversió definits conjuntament per la conselleria competent per raó de la matèria i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. El règim de cofinançament es regularà en els diferents convenis firmats amb cada entitat local.
CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris
Article 11. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
– Els fons que, amb aquesta finalitat, els siguen lliurats, a proposta de la Conselleria de Cultura i Educació, mitjançant ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d'aquesta.
– Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes i els preus públics.
– Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Les despeses de funcionament, que tinguen l'origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel director del centre, amb la prèvia aprovació d'aquest pel respectiu Consell Escolar. Els centres posaran a disposició de l'administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) Les despeses de funcionament inclouran, a més de les contingudes en el capítol segon de la vigent classificació econòmica de despeses de la Generalitat, les destinades a la reparació i el manteniment d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquests i aquells no ultrapassen la quantitat resultant de multiplicar per 100.000 pessetes (601,01 euros) el nombre d'unitats escolars de cada centre, fins a un màxim d'1.500.000 pessetes (9.015,18 euros), i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.
3. No obstant això, en el cas de centres docents la matrícula dels quals supere els 1.500 alumnes o en el supòsit de centres que impartisquen ensenyaments de règim especial, les despeses de funcionament dedicades anualment a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran ultrapassar el que indiquen els números anteriors fins al límit màxim de 2.000.000 de pessetes (12.020,24 euros) per tots dos conceptes.
Article 12. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D'acord amb el que estableixen els apartats segon i tercer de l'article 49 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, l'import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l'efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l'any 2001, és el fixat en l'annex I d'aquesta llei.
Amb caràcter provisional, i fins que no es regule reglamentàriament la composició i la forma de finançament dels Cicles Formatius de la Formació Professional, aquests es finançaran d'acord amb els mòduls econòmics establits en l'annex I d'aquesta llei.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l'1 de gener de 2001, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius de l'ensenyament privat, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats; l'administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la prèvia sol·licitud expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels convenis col·lectius esmentats, fins al moment de la firma del conveni corresponent.
No obstant el que exposa el paràgraf anterior, el pagament dels complements per l'exercici del càrrec de direcció del departament, la quantificació del qual s'incloga en l'apartat de Despeses Variables del nivell i ensenyament, si és el cas, corresponent, sols serà efectiu a partir del moment en què la Conselleria de Cultura i Educació, mitjançant ordre, l'haja regulat.
El component del mòdul destinat a Altres Despeses tindrà efecte a partir de l'1 de gener de 2001.
A més d'això, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i aquest concert faça referència tant a Educació Primària com al primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del nombre de professors necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l'ensenyament, fins a l'extinció total de les unitats objecte de concert. En el supòsit que algun centre comptara amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d'Altres Despeses serà l'equivalent a tres unitats d'Educació Primària, prèvia sol·licitud sobre això del titular del centre.
3. Les quantitats que han de percebre dels alumnes en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s'assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments de nivells no obligatoris, a l'empara de la Llei Orgànica 8/1985,de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, així com els convenis o concerts econòmics singulars subscrits per al segon cicle de l'Educació Infantil, a l'empara de la Disposició Addicional Segona, 3, de la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, de l'avaluació i del govern dels centres docents, i en concepte exclusiu d'ensenyament reglat, són les que s'estableixen a continuació:
– Educació Preescolar/2n cicle d'Educació Infantil:3.800 pessetes (22,84 euros) alumne/mes durant deu mesos, en el supòsit de centres que no perceben cap quantitat per a despeses de funcionament.
– Formació Professional de Segon Grau, Batxillerat LOGSE o COU: 3.500 pessetes (21,04 euros) alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2001.
– Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior:
· En els primers cursos de cada cicle: 3.500 pessetes (21,04 euros) alumne/mes durant deu mesos, en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2001.
· En els segons cursos de cada cicle:
a) Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals sols es realitza la Formació en Centres de Treball.
b) 3.500 pessetes (21,04 euros) alumne/mes en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de l'any 2001, en els cicles el segons curs dels quals consta de 21 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
c) 3.500 pessetes (21,04 euros) alumne/mes en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de l'any 2001, en els cicles el segon curs dels quals consta d'11 setmanes d'ensenyament presencial en el centre.
El finançament obtingut pels centres, com a conseqüència del cobrament als alumnes d'aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l'administració, de tal manera que el finançament total d'aquest component per unitat concertada no supere en cap cas el que estableix el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d'ensenyament.
4. Es faculta la Conselleria de Cultura i Educació per a fixar les relacions professor/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d'estudis vigent en cada nivell objecte de concert, calculades basant-se en jornades de professor amb vint-i-cinc hores lectives setmanals; la Conselleria de Cultura i Educació no podrà assumir els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar allò previst en els mòduls econòmics de l'annex I d'aquesta llei. Sobre això, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d'hores de professor en els primers cursos serà d'un màxim de 30 setmanals, i en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. L'excés d'hores computat en els mòduls, i que obeeix a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, sols podrà ser consumit pel centre quan aquest acredite que el cicle formatiu té un mínim de vint alumnes, prèvia autorització per la Direcció General de Centres Docents i en els supòsits en què hi ha previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb un orientador, que s'inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre i que disposarà de tantes hores setmanals com unitats tinga el centre concertades en aquest nivell. Els costos corresponents a les hores d'orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar del primer i segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria.
6. Per a millorar l'oferta del segon cicle de l'Educació Infantil i d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona, 3, de la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern del centres docents, la Conselleria de Cultura i Educació podrà establir nous sistemes de finançament que permeten el sosteniment total o parcial d'aquest cicles educatiu. Aquesta informació podrà dur-se a terme mitjançant la subscripció de convenis o concerts econòmics de caràcter singular, amb corporacions locals, altres administracions públiques o entitats privades titulars de centres concertats en ensenyament bàsic. Aquests convenis o concerts podran preveure el pagament, mitjançant pagament delegat, de les retribucions i càrregues socials dels professors dels centres acollits als sistemes de finançament que es determinen, i podran abastar fins a un màxim de quatre cursos escolars.
Article 13. Contractació de professors d'ampliació de plantilla
1. A més del professorat necessari per a impartir complet el currículum corresponent al nivell d'ensenyament objecte de concert, la Conselleria de Cultura i Educació podrà autoritzar als centres amb concert en el nivell de Secundària Obligatòria, la contractació de professors per a completar la plantilla d'aquest nivell educatiu fins al límit màxim d'hores que es consignen en la taula adjunta.
2. Les contractacions de professors d'ampliació de plantilla es realitzaran en les condicions que es detallen a continuació:
a) La contractació haurà de contribuir a la recol·locació dels professors afectats per la reducció total o parcial d'unitats en els seus centres de procedència, en la forma en què s'acorde amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector de l'ensenyament concertat .
b) Aquests professors seran contractats pels centres en igualtat de condicions, obligacions i responsabilitats que la resta del professorat, en el marc legal o reglamentari establit per la legislació vigent i en consonància amb el que estableix l'article 60 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació.
c) La Conselleria de Cultura i Educació reconeixerà aquestes dotacions de plantilla i inclourà aquests professors en la nòmina de pagament delegat sols en el cas que es complisquen les condicions anteriors.
3. S'autoritza la Conselleria de Cultura i Educació a assumir, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no renovació total o parcial d'aquests que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.
4. Queden suprimides les dotacions de professorat de suport de Primària/Educació Especial, creades a l'empara del que disposa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1988, així com la regulació referent a aquestes dotacions i professorat incloses en les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat i de la Generalitat Valenciana.
El professorat de suport existent en els centres concertats a l'entrada en vigor de la present llei passarà a formar part, a tots els efectes, de les plantilles dels centres on es troba prestant serveis.
Centres Núm. hores de professorat
(s'hi inclouen els professors actualment
adscrits a les unitats concertades)
D'una línia completa (4u.) d'ESO 196
De dues línies completes (8 u.) d'ESO 366
De tres línies completes (12 u.) d'ESO 527
De quatre línies completes (16 u.) d'ESO 702,6
De cinc línies completes (20 u.) d'ESO 878,33
De sis línies completes (24 u) d'ESO 1.054
Article 14. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre retrà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la Conselleria de Cultura i Educació, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 64 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris
Article 15. Règim de la subvenció per despesa corrent a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
1. La gestió dels crèdits consignats per al finançament de les despeses corrents de les universitats públiques dependents de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001, es regiran pel que estableix el present article.
2. La subvenció per a despesa corrent que correspon a cada universitat serà l'establida en l'annex II de la present llei, que es pagarà a les universitats en dotze pagaments mensuals. Per acord de Govern podrà modificar-se l'import de la subvenció que correspon a cada universitat, d'acord amb el que resulte de l'aplicació del Pla Plurianual per al Finançament de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
3. D'acord amb el que disposa l'article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, per a l'exercici 2001, el cost autoritzat per tots els conceptes retributitius del personal funcionari docent i contractat, i del personal no docent serà fixat per a cadascuna de les universitats públiques dependents de la Generalitat 4Valenciana pel Govern Valencià, en el mes de gener de l'any 2001, una vegada coneguts els crèdits matriculats en cadascun dels ensenyaments oficials de les universitats mencionades, en data 31 de desembre de 2000.
4. El capítol I dels pressupostos de despeses de cada universitat per a l'exercici del 2001 corresponent a les places i els llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d'administració i serveis, no podrà superar el cost autoritzat que establisca el Govern Valencià.
5. Cada universitat, prèviament a l'elevació de la proposta del seu pressupost per a l'exercici 2001 al Consell Social per a l'aprovació, la trametrà a la Conselleria de Cultura i Educació, junt amb la plantilla del personal de totes les categories de la universitat, en la qual es detallaran degudament classificades totes les places i llocs de treball, perquè aquesta informe, en el termini màxim de 20 dies, sobre l'adequació de la proposta de pressupost a la subvenció que la present llei estableix per a la universitat corresponent i al cost autoritzat que s'aprove. Aquest informe es traslladarà al respectiu rector i Consell Social.
6. El control financer de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana s'efectuarà mitjançant auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Així mateix, les universitats trametran a la Conselleria de Cultura i Educació, abans del 30 d'abril del 2001, els pressupostos d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici 2001, aprovats pel Consell Social, així com la liquidació dels pressupostos de l'exercici anterior, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament pertoque.
7. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, i a proposta de la Conselleria de Cultura i Educació, es podran realitzar durant el 2001, a través de la Intervenció General, les auditories que s'estimen necessàries per al seguiment de l'aplicació per les universitats de la subvenció per al finançament de la despesa corrent, així com dels fons provinents del finançament del Pla d'Inversions.
8. A l'efecte de sol·licitar l'autorització prevista en l'article 55.3 de la Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'article 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i normes reglamentàries de desplegament, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols del sis al nou, ambdós inclusivament, dels estats d'ingressos i despeses dels pressupostos de les universitats per a l'exercici 2001.
Article 16. Finançament dels Plans d'Inversions de les universitats
1. El finançament de les inversions de les universitats valencianes, incloses en els Plans d'Inversió aprovats pel Govern Valencià pot realitzar-se mitjançant la inversió directa de l'administració, per mitjà de transferències de capital a favor de les universitats o per mitjà d'operacions de crèdit de les universitats, autoritzades pel Govern Valencià.
2. Les operacions de crèdit de les universitats, autoritzades o que autoritze el Govern Valencià per a l'execució dels Plans d'Inversions aprovats o que s'aproven, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat Valenciana, per l'import de la càrrega financera corresponent a l'interés, amortització del capital i despeses de les operacions de crèdit.
3. El Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i del conseller de Cultura i Educació, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades pel Govern per a finançar inversions.
CAPÍTOL IV
Gestió dels crèdits per a despeses
de reconeixement preceptiu
Article 17. Competències del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
Correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar fins a una suma igual les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, dels conceptes de despesa següents:
– Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d'acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
– Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'administració.
– Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
– Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de fallides en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
– Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a minusvàlids en la mesura que augmenten els beneficiaris que reuniren els requisits establits en la normativa vigent.
– Les derivades d'aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l'article 43 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
– Les derivades de la reprogramació plurianual en les despeses de capital.
– Els derivats, si és el cas, de la devolució d'ingressos indeguts.
– Les ajudes d'incentius econòmics, concedides a l'empara del Decret 91/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, i de l'Ordre de 6 de marc de 1995, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
– Les ajudes destinades a la gratuïtat dels llibres de text.
– Els derivats de sentències judicials fermes.
– Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
– Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d'assegurances agràries, que es recullen en la línia de subvenció 403/000/000 «Suport a la subscripció d'assegurances agràries», inclosa en l'annex de transferències corrents del programa 714.20.
– Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en explotacions agrícoles i ramaderes, derivats d'inclemències meteorològiques, en els termes que el Govern Valencià establisca per a cada supòsit, i que es recullen en les línies de subvenció 404/000/000 «Protecció de la renda dels agricultors» i 703/000/000 «Ajudes reposició béns capital afectats adversitats», incloses en els annexos de transferències corrents i de capital, respectivament, del programa 714.20.
– Els crèdits consignats en el programa 714.50, corresponents a actuacions finançades o cofinançades pel FEOGA, Secció Garantia.
CAPÍTOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos
Article 18. Principis generals
1. Els límits establits en l'article 32 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2001, amb les especificacions contingudes en els articles del present capítol.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, els serveis i els crèdits pressupostaris afectats per aquesta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o la supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o la supressió d'operacions financeres.
e) La inclusió o la supressió de línies de subvenció així com la variació dels imports previstos i de les dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 19. Competències del Govern Valencià per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Govern Valencià, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i les habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L'afectació o la desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La variació dels imports previstos en els projectes d'actius financers.
Article 20. Competències de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l'autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les habilitacions i les transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, les anul·lacions i les no disponibilitats de crèdit en l'estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
c) Les habilitacions i les transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per finalitat reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als fons estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i les transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o de competències, i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, siga quina siga la naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagen pogut realitzar durant aquest, tant si corresponen al pressupost del sector administració general de la Generalitat Valenciana, com al de les seues entitats autònomes.
A aquest efecte, s'hi incorporaran automàticament els romanents de crèdits corresponents a incentius regionals.
Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i els terminis de gestió d'aquests, dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l'article 34 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres derivades de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell de la Generalitat Valenciana, així com la d'aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels serveis.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o la supressió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.
h) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de convenis i les previstes en l'article 45 punt c), del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa Despeses Diverses.
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de despeses detallats en l'article 29.4 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, amb la determinació prèvia dels recursos que les han de finançar.
Article 21. Competències dels consellers per autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon als titulars de les conselleries respectives autoritzar, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual són titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajustaments en la dotació de les línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:
– Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
– Que els ajustaments es produïsquen dins d'un mateix capítol i programa pressupostari.
– Que no disminuïsquen línies de subvenció que recullen obligacions que, per la seua naturalesa o beneficiaris, siguen d'ineludible compliment per a la Generalitat Valenciana.
– Que no suposen la supressió o la inclusió de línies de subvenció.
– Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeta complir les actuacions objecte de cofinançament.
– Que no supose desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d'inversió existents en exercicis anteriors derivada de l'existència de compromisos pendents degudament adquirits.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l'òrgan competent per a resoldre serà el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.
3. Una vegada autoritzades les modificacions pressupostàries a què fa referència aquest article, es trametran a la Sotssecretaria de Política Pressupostària i Tresor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'efecte d'instrumentar-ne l'execució.
Article 22. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries
1. Totes les modificacions pressupostàries hauran de dur l'informe de les intervencions delegades i, si és el cas, de la Intervenció General.
2. L'execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
TÍTOL III
De les despeses de personal
CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació del Sector Públic Valencià
i règim retributiu d'aplicació a aquest
Article 23. Delimitació del Sector Públic Valencià
A l'efecte del que disposa l'article següent es considerarà Sector Públic Valencià:
– Les institucions a què fa referència l'article 9.2 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, sense perjudici del que estableix l'article 14.1 de la llei esmentada.
– El sector administració general de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.
– Les societats mercantils i les entitats de dret públic a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article 24. Normes generals del règim retributiu
1. Amb efectes d'1 de gener del 2001, les retribucions íntegres assignades als llocs de treball que ocupa el personal al servei del Sector Públic Valencià no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les de l'any 2000, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.
2. Els acords, els convenis o els pactes que impliquen creixements retributius superiors als que s'estableixen en l'apartat anterior o en les normes que el despleguen, hauran d'experimentar l'oportuna adequació, en el cas contrari esdevindran inaplicables les clàusules que s'hi oposen.
3. El que disposen els apartats anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
4. Els complements personals i altres retribucions que tinguen caràcter anàleg es regiran per la seua normativa específica i pel que disposa aquesta llei, sense que els siga d'aplicació l'augment del 2 per cent previst en l'anterior apartat u. Tampoc serà d'aplicació l'increment esmentat a les indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris a les quals es refereix el Decret 24/97, d'11 de febrer, del Govern Valencià.
5. Els empleats públics compresos dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, a excepció dels sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, de les comissions i d'altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que els siguen atribuïdes normativament; únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article 25. Retribucions dels alts càrrecs del Govern Valencià
1. Amb efectes d'1 de gener de 2001, les retribucions dels alts càrrecs del Govern Valencià, exclosos els secretaris generals i els directors generals, es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries.
President de la Generalitat: 11.522.392 PTA 69.250,97 euros
Vicepresident 9.815.552 PTA 58.992,66 euros
conseller 9.815.552 PTA 58.992,65 euros
Sotssecretari 9.268.101 PTA 55.702,41 euros
2. El règim retributiu per a l'exercici 2001 dels secretaris generals, directors generals i assimilats, serà l'establit amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat del grup A en el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A aquest efecte, es fixen les quanties següents de complement de destinació i valor mínim de complement específic, referides a dotze mensualitats.
Complement de destinació 1.732.391 PTA
10.411,88 euros
Complement específic 2.601.124 PTA
15.633,07 euros
Els complements específics dels secretaris generals, directors generals i assimilats seran fixats pel Govern Valencià en la corresponent relació de llocs d'alts càrrecs amb la finalitat d'assegurar la transparència administrativa i que les retribucions guarden la relació adequada amb l'especial dedicació i responsabilitat dels esmentats alts càrrecs del Govern Valencià.
3. D'acord amb el que estableix l'article 41 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, els funcionaris declarats en serveis especials, per ser membres del Govern Valencià, o alts càrrecs de l'administració autonòmica, tindran dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puguen tenir reconeguts com a funcionaris, els quals es pagaran a càrrec dels crèdits que s'inclouen a l'efecte en els estats de despeses.
Article 26. Indemnització per cessament als alts càrrecs del Consell que no accedisquen de forma immediata a un lloc de treball en qualsevol sector de l'activitat pública o privada
Els alts càrrecs del Consell que cessen en l'exercici de les seues funcions tindran dret a una indemnització màxima de tres mensualitats, cadascuna d'elles d'igual import de les que percebien com a alts càrrecs.
El dret a aquestes percepcions, que se satisfarà mensualment, decaurà en el moment en què, dins del període de tres mesos, ocupen un altre lloc de treball en el sector privat o en la data en què adquirisca efectes econòmics el reingrés a un lloc de treball en el sector públic.
Article 27. Retribucions per al 2001 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana
1. Les retribucions que han de percebre en l'any 2001 els funcionaris de la Generalitat Valenciana seran les que s'indiquen en el present article.
2. Les retribucions bàsiques d'aquest personal, així com les complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que ocupen, experimentaran un creixement del 2 per cent respecte a les establides per a l'exercici de 2000, sense perjudici, si és el cas, de l'adequació de les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
3. Les retribucions bàsiques i el complement de destinació corresponents a cada nivell retributiu dels funcionaris de la Generalitat Valenciana meritaran en les quanties establides en la legislació aplicable a totes les administracions públiques. A aquest efecte, a més de les dotze mensualitats ordinàries, es liquidaran dues pagues extraordinàries pel mateix import de sou i triennis de cadascuna d'elles.
4. El conjunt de les retribucions complementàries restants tindrà, així mateix, un creixement del 2 per cent respecte de les establides per a l'exercici de 2000, sense perjudici de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a aquest, i del resultat individual de la seua aplicació.
5. El complement de productivitat s'aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i per a aplicar-lo es farà en tot cas el que preveu l'article 55.2.b) del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A aquest efecte s'autoritza la Conselleria esmentada per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el complement esmentat, una vegada que hagen estat fixats els criteris pel Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
6. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
7. Els complements personals de garantia i els transitoris quedaran absorbits per l'increment de les retribucions de caràcter general establit en la present llei, de tal forma que aquest sols es computarà en un 50% del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el sou referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l'específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Els complements personals transitoris i els de garantia igualment seran absorbits i compensats en còmput anual com a conseqüència del canvi de grup, nivell, lloc de treball o de qualsevol increment retributiu que afecte el lloc de treball o el grup de pertinença.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat Valenciana com a conseqüència de transferències en els supòsits recollits en l'article 12 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, així com els que es puguen reconéixer com a conseqüència d'un Pla d'ordenació de recursos humans.
8. Amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i independentment que implique o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per aquesta, s'haurà de sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació l'autorització oportuna que haurà de recollir en tot cas les disponibilitats pressupostàries existents, en el programa pressupostari al qual es trobe adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.
Article 28. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret–Llei 3/1987, d'11 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes en l'article 27 d'aquesta llei, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, dos, del reial decret–llei esmentat, i que la quantia anual del complement de destinació de l'article 27 esmentat se satisfaça en catorze mensualitats, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme corresponent i als representats sindicals.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen fixats a aquest personal experimentarà un increment del 2 per cent respecte a l'aprovat per a l'exercici de 2000, sense perjudici, si és el cas, del que preveu l'article 27.2 d'aquesta llei.
3. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d'acord amb els criteris establits pel Consell de la Generalitat, a proposta conjunta de les conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Sanitat, d'acord amb el que disposen l'article segon i la disposició transitòria tercera del Reial Decret–Llei 3/1987, d'11 de setembre.
4. Els complements personals i transitoris que puga tenir reconeguts el personal, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria primera del Reial Decret–Llei 3/1987, es regularan pel que estableix l'article anterior.
Article 29. Retribucions del personal laboral
1. A efectes d'aquesta llei s'entén per massa salarial el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades durant l'exercici 2000, amb el límit de les quanties informades favorablement per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a aquest exercici pressupostari, pel personal laboral afectat; se n'exceptua en tot cas:
a)Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b)Les cotitzacions al sistema de la seguretat social a càrrec de l'ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o suplits per despeses que haguera realitzat el treballador.
Amb efecte d'1 de gener del 2001, la massa salarial del personal laboral, a què fa referència l'apartat segon d'aquest article, no podrà experimentar un creixement global superior al 2 per cent respecte de l'establida per a l'exercici de 2000, comprés en aquest percentatge el de tots els conceptes, sense perjudici del que poguera derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat mitjançant l'increment de la productivitat o la modificació dels sistemes d'organització del treball o classificació professional.
Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornades d'hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, computant-se per separat les quantitats que corresponguen a les variacions d'aquests conceptes.
El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva. L'autorització de la massa salarial serà requisit previ per a l'inici de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se subscriguen en l'any 2001 i a càrrec d'ella s'hauran de satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades de l'acord corresponent i totes les que es meriten al llarg de l'expressat any.
Durant el primer trimestre de 2001, els distints òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de personal, les entitats autònomes, les societats mercantils i ens de dret públic, hauran de sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació l'autorització corresponent de massa salarial, aportant a l'efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en el 2000. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral del sector públic que haja de prestar serveis en l'any 2002.
Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions del qual estiguen determinades en tot o en part per mitjà de contracte laboral, s'hauran de comunicar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació les retribucions satisfetes i meritades durant 2000.
Les indemnitzacions o altres compensacions d'aquest personal no podran experimentar creixements superiors als que s'estableixen amb caràcter general per al personal funcionari de la Generalitat.
2. Durant l'any 2001, serà preceptiu l'informe favorable de les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i Justícia i Administracions Públiques per a determinar o modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral al servei de ló de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes. Les societats mercantils i els ens públics de la Generalitat Valenciana, a què fa referència l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, sol·licitaran l'informe preceptiu favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Als efectes d'aquest article s'entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions de llocs de nova creació.
b) Firmes de convenis col·lectius subscrits pels organismes a què es refereix l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, així com les seues revisions, adhesions o extensions a aquests.
c) Aplicació del conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'administració autonòmica i dels convenis col·lectius d'àmbit sectorial així com les seues revisions i les adhesions o extensions d'aquests.
d) Fixació de les retribucions mitjançant contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per temps determinat, quan no estiguen reflectides en tot o en part per mitjà de conveni col·lectiu.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral amb caràcter individual o col·lectiu encara que es deriven de l'aplicació extensiva del règim retributiu dels funcionaris públics.
3. L'informe a què es refereix l'apartat anterior serà emés pel procediment i amb l'abast previst en els apartats següents:
Amb caràcter previ al seu acord o firma, en el cas de convenis col·lectius o contractes individuals, es trametrà a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el corresponent projecte amb la valoració de tots els seus aspectes econòmics.
L'informe esmentat serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versarà sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any 2001 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement. Si no s'emet en el termini assenyalat, s'entendrà que aquest és negatiu.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d'informe o en contra d'un informe desfavorable, considerat d'acord amb l'apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Les societats mercantils de la Generalitat Valenciana i les entitats de dret públic que en depenen, podran contractar el personal necessari per al compliment dels objectius i de les funcions que tinguen encomanats, sempre que aquesta contractació no supose increment en la dotació que per a despeses de personal recullen els seus pressupostos.
6. Les societats mercantils en les quals hi haja participació majoritària de la Generalitat Valenciana o de les seues entitats autònomes, així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, les activitats de les quals es regisquen per l'ordenament jurídic privat, podran pagar el concepte de productivitat sempre que tinguen un sistema d'objectius que en permeten la correcta avaluació i que l'import total d'aquest no supere el 7 per cent de la massa salarial corresponent a les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques pagades durant l'exercici 2000 (exclòs el concepte esmentat). Les societats i les entitats de dret públic afectades, amb caràcter previ a l'efectiva aplicació i mitjançant proposta motivada, requeriran autorització al Consell de les quanties individualment assignades per aquest concepte al seu personal. La sol·licitud s'haurà de trametre dins de l'últim trimestre de l'exercici.
En cap cas, les quanties assignades pel concepte de productivitat durant un període de temps originaran dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. A aquest efecte, les quanties assignades per aquest concepte no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació.
7. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per al 2001, sense el compliment dels requisits establits en el present article.
Article 30. Retribucions del personal eventual
Les retribucions íntegres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les corresponents a 2000.
Article 31. De l'Oferta d'Ocupació Pública
1. Durant l'any 2001, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En tot cas, el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25 per cent de la taxa de reposició d'efectius.
Aquest últim criteri no serà d'aplicació ni per a aquells sectors o àrees d'actuació administrativa competència de la Generalitat Valenciana que es fixen per l'administració de l'Estat, amb el caràcter de bàsics, en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2001, ni per al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre. Per a aquest últim supòsit la provisió es determinarà d'acord amb els plans que establisquen les Conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i Justícia i Administracions Públiques per a la cobertura de la plantilla corresponent.
No obstant el que disposa el paràgraf primer d'aquest apartat, podran convocar-se els llocs o les places que, estant pressupostàriament dotats i inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles degudament aprovades, es troben ocupats interinament o temporalment. A aquest efecte tindran prioritat els serveis prestats en l'àmbit sanitari, per a aquests supòsits seran les conselleries de Justícia i Administracions Públiques i de Sanitat, els òrgans competents per a la convocatòria, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
2. Durant l'any 2001 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins en l'àmbit a què es refereix l'article 23 de la present llei, llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins, en les condicions establides en el paràgraf anterior requerirà l'autorització prèvia de les conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia i Administracions Públiques.
3. El Govern Valencià, amb els límits establits en l'apartat anterior, podrà autoritzar, a través de l'Oferta d'Ocupació Pública, amb l'informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i a iniciativa de les conselleries competents en la matèria, la convocatòria de places vacants de nou ingrés que es referisquen al personal del sector administració general i les seues entitats autònomes, incloent-hi, si és el cas, les relatives al cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana i les dels sectors considerats bàsics, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior del present article, així com dels llocs o places a què es refereix l'últim paràgraf de l'apartat primer d'aquest article.
4. En les convocatòries per a l'ingrés com personal al servei de la Generalitat Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral, s'especificaran els llocs de treball reservats perquè els ocupen persones amb minusvalideses.
Article 32. De la contractació de personal laboral a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant el 2001, a càrrec dels respectius crèdits d'inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis, sempre que es done la concurrència dels requisits següents:
a) Que la contractació tinga per objecte l'execució d'obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d'inversions.
b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana vigents.
c) Que les obres o serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes s'hauran de formalitzar seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, i respectant el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'administració Pública.
En els contractes es farà constar l'obra o el servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i les entitats autònomes seran responsables de complir les obligacions formals esmentades, així com d'evitar l'assignació de personal contractat per a funcions distintes de les determinades en els contractes, de les quals es puguen derivar drets de permanència per al personal contractat. En aquest sentit, les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. La contractació podrà excedir de l'exercici pressupostari quan es tracte d'obres o serveis que hagen d'excedir d'aquest exercici i corresponguen a projectes d'inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a aquests es preveuen en l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
4. Els contractes hauran de dur l'informe, amb caràcter previ a la formalització, del servei jurídic de la conselleria o entitat que, en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de contractació utilitzada i l'observança en les clàusules del contracte dels requisits i de les formalitats exigits per la legislació laboral.
5. La realització dels contractes regulats en el present article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquest efecte, els crèdits d'inversions s'entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
TÍTOL IV
Gestió de transferències corrents i de capital
CAPÍTOL ÚNIC
De les transferències
Article 33. Transferències corrents i de capital exceptuades del règim general
Les transferències corrents i de capital següents queden exceptuades del règim general previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana:
1. Les transferències corrents que a continuació s'indiquen en el marc de l'assistència social i dels serveis socials, en els termes següents:
a) Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d'emergència, o de subsistència, justificades com cal, de persones individuals o unitats familiars: podrà lliurar-se d'immediat una vegada concedida fins al 100% del seu import..
b) Ajudes destinades als serveis socials generals: podrà lliurar-se d'immediat una vegada concedida fins al 60% del seu import; el 40% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
c) Ajudes destinades als serveis socials especialitzats, llevat del que preveu l'apartat d):
– Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, o a contribuir a sufragar el cost de les places o dels concerts de places que es subscriguen, sempre que es tracte d'entitats sense fins de lucre, així com a l'execució de les mesures imposades pels Jutges de Menors per al seu compliment en medi obert que no supose internament, podran lliurar-se immediatament una vegada concedides fins al 60% del seu import; el 40% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació d'almenys el 75% de l'import inicialment anticipat.
– Quan vagen dirigides al finançament de programes d'actuació i activitats de serveis socials especialitzats: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida fins al 60% del seu import; el 40% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
d) Ajudes per a concerts amb centres privats per a l'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions, així com per als programes de família, menor i adopcions: podran fer-se efectives per mitjà del pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats, efectuant-se el lliurament corresponent al tercer trimestre amb la justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb la prèvia justificació de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció corresponent als tres primers trimestres, i es procedirà a les regularitzacions que pertoquen, segons les justificacions presentades.
En qualsevol cas, durant el mes de gener de l'exercici següent, els beneficiaris de les esmentades transferències corrents hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció i en aquest moment es procedirà a la seua liquidació, de la qual es podrà derivar una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació és insuficient.
A aquests efectes, els beneficiaris hauran d'aportar els justificants de despesa corresponents a cada trimestre en el mes natural següent a l'acabament.
En el cas dels concerts amb centres privats per a l'atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions, en tractar-se de transferències corrents de caràcter plurianual, a l'inici del segon o subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cadascun d'ells independentment de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l'exercici anterior.
2. Ajudes i subvencions, de naturalesa corrent, concedides per la Conselleria de Medi Ambient en l'àmbit de les activitats del voluntariat mediambiental.
a) El pagament de les ajudes s'efectuarà prèvia aprovació dels justificants presentats pel beneficiari en la periodicitat que aquest considere oportú i sempre en un percentatge mai inferior al 25% del total de la subvenció.
b) Els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta en un percentatge mai superior al 80% del total de la subvenció, en aquest cas el pagament de les ajudes s'efectuarà segons el règim següent:
– Fins a un 40% de l'import de la subvenció es lliurarà una vegada concedida i aprovada l'ajuda.
– La resta, fins al 80% esmentat, es pagarà després de la comprovació de la correcta aplicació de la suma lliurada a l'actuació objecte de la subvenció, segons revisió realitzada pels serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, que expediran certificat en el sentit indicat.
c) La resta es pagarà quan el beneficiari justifique el compliment d'allò convingut, la presentació de la memòria final d'activitat i el pagament de la totalitat de les despeses originades per les activitats subvencionades, així com la devolució de qualsevol material que haguera sigut cedit per la Generalitat Valenciana per a la realització de l'activitat.
3. Ajudes i subvencions, corrents o de capital, concedides en el marc d'actuacions del programa pressupostari 542.10 Investigació Científica i Tècnica.
a) Ajudes per a la realització de «Projectes de Recerca Científica i Desenvolupament Tecnològic Generalitat Valenciana», de projectes de R+D per a investigadors doctors no pertanyents a les plantilles d'universitats i centres d'investigació, i per a l'adquisició general d'equipament d'infraestructura de caràcter científic i tècnic, fins a un 100% de l'ajuda corresponent a cada anualitat podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida, sempre que els beneficiaris siguen universitats, centres d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i altres entitats d'investigació, públiques o privades, sense ànim de lucre.
b) Pagament de beques de formació, perfeccionament i mobilitat del personal investigador: les beques de formació de personal investigador, les beques de personal de suport tècnic a la investigació, les ajudes per a estades de becaris predoctorals en centres d'investigació, les ajudes per a estades postdoctorals de joves investigadors i les ajudes per a estades de professors i investigadors podran fer-se efectives mitjançant el fraccionament de la quantia total en mensualitats anticipades.
Quan l'ajuda incloga una borsa de viatge, aquesta es pagarà junt amb la primera mensualitat.
c) Pagament a les entitats beneficiàries de l'aportació en concepte d'ajuda institucional complementària a les beques predoctorals de formació del personal investigador: fins a un 100% de l'ajuda podrà lliurar-se una vegada concedida.
4. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 Ensenyament Primari, destinades a finançar el segon cicle d'Educació Infantil/Preescolar dels centres privats de la Comunitat Valenciana.
El 100% de l'ajuda podrà lliurar-se d'immediat una vegada siga concedida als centres beneficiaris. La justificació de la subvenció es realitzarà una vegada acabat el curs mitjançant certificació del Consell Escolar o òrgan a través del qual es canalitze la participació de la comunitat educativa, en la qual s'aprove la rendició de comptes i s'acredite que la titularitat del centre ha complit les obligacions establides en l'ordre de convocatòria corresponent.
5. Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Presidència de la Generalitat en l'àmbit de la Cooperació Internacional, el règim de lliurament de les quals s'ajustarà al que disposa l'article 25 del Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià.
6. Ajudes en matèria d'ocupació.
1. Les ajudes o subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en l'àmbit de col·laboració amb les corporacions locals, que contracten treballadors desocupats per a actuacions d'interés general i social, podran fer-se efectives en els termes següents:
a) El 60% una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
b) El 40% restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la despesa corresponent a la quantitat prèviament anticipada.
2. Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en l'àmbit de col·laboració amb òrgans de l'administració general de l'Estat i els seus organismes autònoms, amb les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana, universitats i institucions sense intenció de lucre, que contracten treballadors desocupats per a actuacions d'interés general i social, podran fer-se efectives en els termes següents:
a) El 60% una vegada concedida la subvenció i vagen a començar les activitats corresponents.
b) El 40% restant, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa corresponent a l'efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.
3. Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en l'àmbit del pla de discapacitats en centres especials d'ocupació i, en concret, les ajudes per manteniment de llocs de treball ocupats per persones discapacitades, podran fer-se efectives en els termes següents:
a) El 50% una vegada concedida la subvenció.
b) La resta de la subvenció es farà efectiva amb la presentació prèvia pel beneficiari dels justificants de la despesa.
En el supòsit de ser les beneficiàries entitats locals, no serà necessària la presentació de garanties per bestreta de subvencions a què es refereix l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. En qualsevol altre cas la no presentació d'avals en els termes previstos en la legislació vigent, determinarà l'aplicació del règim general de lliurament de subvencions de l'article 47 bis, del text refós esmentat.
7. Ajudes en matèria de Formació Ocupacional.
Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació en l'àmbit de programes de Formació Ocupacional, podran fer-se efectives en els termes següents:
a) El 60% una vegada concedida la subvenció, i es proceda a l'inici de les corresponents activitats.
b) El 40%, quan es justifique pel beneficiari el compliment d'allò convingut.
Per al supòsit de les subvencions lliurades en el marc dels programes de Formació Ocupacional, la no presentació d'avals, en els termes previstos en la legislació vigent, determinarà l'aplicació del règim general de lliurament de subvencions previst en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
TÍTOL V
De les operacions financeres
CAPÍTOL ÚNIC
Deute Públic, operacions de tresoreria
i avals de la Generalitat Valenciana
Article 34. Del Deute Públic
1. Durant l'exercici del 2001, no s'incrementarà el deute de la Generalitat Valenciana, de tal forma que el saldo viu d'aquest el 31 de desembre de 2001 no superarà el corresponent saldo l'1 de gener del 2001.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l'exercici, podrà ser ultrapassat en el transcurs d'aquest i quedarà automàticament revisat:
a) Per l'import de la variació neta d'actius financers destinats a finançar despeses d'inversió.
b) Com a conseqüència de l'aprovació i, si és el cas, de les modificacions que puguen produir-se durant el període de vigència, de l'”Escenari de consolidació pressupostària 1998-2001», subscrit, el 28 de maig de 1998, entre l'administració central de l'Estat i la Comunitat Valenciana, en desplegament de l'Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 21 de gener de 1997.
c) Per les desviacions entre les previsions d'ingressos contingudes en la present llei i l'evolució real d'aquests.
Les revisions esmentades incrementaran o reduiran el límit assenyalat en el paràgraf anterior segons que suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament d'aquest.
b) Per l'import necessari per a finançar aquelles despeses d'inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de Tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l'administració de l'Estat, previstos en l'Acord, de 23 de setembre de 1996, del Consell de Política Fiscal i Financera relatiu al «Sistema de finançament de les comunitats autònomes per al quinquenni 1997-2001».
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, si durant l'exercici sorgeixen necessitats inversores l'execució de les quals no convinga demorar, l'endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per afrontar-les, amb l'autorització prèvia del Ministeri d'Economia i Hisenda, i sense ultrapassar, en tot cas, els límits de l'article 89.1.b) del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com endeutament per a l'exercici corrent l'import de l'anualitat dels projectes esmentats per a aquest exercici.
Article 35. Del Deute Públic a curt termini
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació serà l'òrgan competent per a autoritzar les operacions d'endeutament per termini igual o inferior a un any destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article 39.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Aquest límit s'haurà d'entendre referit, en tot cas, al volum viu.
Article 36. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat, en els termes prevists en l'article 84 i següents del Text refós de la llei d'hisenda pública, podrà prestar avals durant l'exercici 2001 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats, les empreses públiques i les institucions firals de la Comunitat Valenciana, així com per garantir els instruments financers emesos per fons de titularització d'actius promoguts per aquelles, fins a un límit de 100.000 milions de pessetes (601,01 M euros).
2. Aquesta quantia podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l'exercici.
3. Els imports de les operacions de productes derivats avalades i vinculades a operacions de crèdit no computaran en el límit màxim per avals a què fa referència l'apartat 1 del present article.
4. A l'efecte del que preveuen els apartats anteriors, serà el Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'òrgan competent per a autoritzar avals.
Article 37. Assumpció per la Generalitat Valenciana de la càrrega del Deute per al 2001, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumeix la càrrega del Deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent al 2001.
2. L'import del Deute amortitzat en virtut del que disposa l'apartat anterior es constitueix en aportació de la Generalitat Valenciana per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Article 38. Dels límits a les operacions de crèdit
1. L'Institut Valencià de Finances, durant l'any 2001, podrà realitzar operacions d'endeutament sempre que no ultrapasse els 50.000 milions de pessetes (300,51 M euros) de volum viu el 31 de desembre del 2001.
No obstant això, s'autoritza el Govern Valencià perquè modifique el límit esmentat, si es considera convenient per raons d'una major operativitat en l'àmbit creditici.
2. S'autoritza, durant l'any 2001, l'ens públic Radiotelevió Valenciana a concertar operacions de crèdit per import màxim de 15.800 milions de pessetes (94,96 M euros).
TÍTOL VI
De les normes tributàries
CAPÍTOL PRIMER
Dels impostos indirectes
Article 39. Cànon de Sanejament
Amb efectes a partir de l'1 de gener de l'any 2001, les tarifes del Cànon de Sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d'acord amb els trams de població següents, determinats segons l'últim cens:
Población Quota consum Quota servei
municipi (PTA/m3) (euros/m3) (PTA/año) (euros/año)
Entre 500 / 3.000 16,2 0,10 1.608 9,66
Entre 3.001/10.000 20,2 0,12 2.184 13,13
Entre 10.001/100.000 24,7 0,15 2.700 16,23
Superior a 100.000 29,9 0,18 3.036 18,25
b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua fins a 3.000 metres cúbics per any: la tarifa del cànon serà l'establida per a usos domèstics en el municipi on s'ubique l'empresa, el local o l'establiment corresponent. Per a això s'utilitzarà sempre com a referència el consum produït en l'any anterior.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d'aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 37,3 PTA./m3 (0,22 euros).
c.2) Quota de servei:
Calibre del comptador Quota de servei
(PTA/any) (euros/any)
Hasta 13 mm 7.476 44,93
Hasta 15 mm 11.208 67,36
Hasta 20 mm 18.672 112,22
Hasta 25 mm 26.148 157,15
Hasta 30 mm 37.368 224,59
Hasta 40 mm 74.736 449,17
Hasta 50 mm 112.104 673,76
Hasta 65 mm 149.460 898,27
Hasta 80 mm 186.840 1.122,93
Mayor de 80 mm 261.564 1.572,03
2. A l'efecte del que estableix l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, la quota de consum i la quota de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s'establisquen en consideració a la càrrega contaminant dels abocaments, la capacitat de depuració de les instal·lacions i la incorporació ostensible de l'aigua als productes fabricats. Amb aquesta finalitat, s'autoritza el Govern Valencià per a l'aprovació de les fórmules i els procediments de determinació d'aquests coeficients correctors, que no podran ser inferiors a 0,1 ni superiors a 4, llevat en aquells supòsits excepcionals en què, en virtut d'expedient aprovat a l'efecte pel Govern Valencià, s'establisca un coeficient per davall del límit inferior esmentat.
3. Quan es produïsquen facturacions de l'aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s'imputarà a cadascun d'ells la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció d'aquest període compresa en aquests.
CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos
Article 40. Taxa sobre el Joc
Amb efectes del dia 1 de gener del 2001, es dóna una nova redacció a l'apartat un de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, que quedarà redactat de la manera següent:
«Un. A efectes del que disposa l'article 13.sis de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, i l'apartat seté de l'article 3 del Reial Decret-Llei 16/1997, de 25 de febrer, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, s'exigirà, en cas d'explotació de màquines i aparells automàtics, en funció del tipus de màquina, d'acord amb el quadre de tarifes següent:
Tipus de màquina Quota anual (PTA) (euros)
1. Tipus «B» (recreatives amb premi)
1.1. D'un sol jugador 521.180 3132,35
1.2. En les quals puguen intervenir
dos o més jugadors,
sempre que el joc de cadascú d'ells siga
independent del realitzat pels altres
1.2.1. De dos jugadors 1.042.360 6264,71
1.2.2. De tres o més jugadors
(N és el nombre de jugadors
i Pm el preu màximo autoritzat de la partida) 1.042.360 6.264,71+15,36
+ 2.555 x N x Pm x N x Pm
2. Tipus «C» (atzar) 763.951 4.591,44
En el cas de modificació del preu màxim de 25 pessetes (0,15 euros) autoritzat per a la partida de màquines tipus «B», la quota tributària de 521.180 pessetes (3.123,35 euros) s'incrementarà en 11.640 pessetes (69,96 euros) per cada cinc (0,03 euros) en què el nou preu màxim autoritzat excedisca de 25 (0,15 euros). Si aquesta modificació es produeix després de la meritació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb permisos de data anterior a aquella en què s'autoritze l'augment hauran d'autoliquidar i ingressar la diferència de quota que corresponga en la forma i en els terminis que reglamentàriament es determinen.
No obstant això, aquesta autoliquidació serà del 50 per 100 de la diferència esmentada si la modificació es produeix després del 30 de juny.”
Article 41. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. S'incrementen per a l'any 2001 els tipus de quantia fixa de les taxes i restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat Valenciana, fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,02 a l'import exigible durant l'any 2000, llevat dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa el paràgraf anterior no resultarà aplicable als ingressos següents:
– A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat de gravamen sobre l'explotació de màquines i aparells automàtics, que s'exigirà durant l'exercici 2001 d'acord amb el que disposa l'article precedent d'aquesta llei.
– A la taxa pels serveis administratius en matèria de casinos, jocs i apostes, la quantia dels quals serà la resultant d'aplicar a la quantia vigent per a l'exercici 2001 el coeficient multiplicador d'1,05.
– A les taxes la quantia de les quals es modifica per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana per a l'any 2001, que s'exigiran en els imports establits en l'esmentada llei.
– A la taxa per serveis acadèmics universitaris que s'exigirà d'acord amb el que preveuen els articles 54.3.b) de la Llei Orgànica 11/1983, de 15 d'agost de Reforma Universitària i 147.dos de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana.
3. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos de dret públic al llarg del 2001, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l'estat de despeses finançats amb aquesta font de recursos.
TÍTOL VII
De la informació a les Corts
CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts Valencianes
Article 42. De la informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
1. Sense perjudici del que disposa l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i els distints articles de la present llei, el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació donarà compte a la comissió corresponent de les Corts Valencianes dels aspectes següents del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, dels romanents de crèdits, que procedents de l'exercici liquidat, s'incorporen a l'exercici corrent.
b) Mensualment, informació del grau d'execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
c) Trimestralment:
– Del grau d'execució del Programa d'Inversions de la Generalitat Valenciana.
– De les incidències que s'hagen produït en la concessió, la reducció i la cancel·lació d'avals que comporten riscos efectius, que la Generalitat Valenciana haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
– De les ampliacions de crèdit a què fa referència l'apartat 2 de l'article 15 d'aquesta llei.
– De la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les entitats locals.
– De les modificacions aprovades per a dotar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que calguen per a afrontar els interessos de demora en el pagament de les obligacions de la Generalitat Valenciana.
– De les modificacions tècniques que, afectant l'estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l'exercici corrent, es deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
d) Cada període de sessions:
– De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empara del que disposa l'article 2 de la Llei 8/1995, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
– De la concessió de subvencions corrents a la qual fan referència els punts c) i d) de l'article 45 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
– De la concessió de transferències de capital a què fa referència l'apartat 4 de l'article 46 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
e) La informació sobre les operacions d'emissió de Deute o crèdits aprovats.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Pressupost de les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
1. Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges i el Consell Jurídic Consultiu, podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estaven consignats en l'any 2000.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Síndic de Greuges, Consell Jurídic Consultiu i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, es lliuraran per quartes parts trimestrals al seu nom i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries
Els agricultors jubilats titulars d'explotacions agràries, beneficiaris d'ajudes públiques per adversitats meteorològiques, de quanties inferiors a 200.000 pessetes (1.202,02 euros), no estaran obligats a acreditar l'alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.
Tercera. De l'adequació dels complements específics
Per resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació s'actualitzarà la vigent taula de complements específics d'acord amb l'increment autoritzat per la present llei.
Per a l'adequació d'aquest complement, per tal que guarde la procedent relació amb el contingut del lloc de treball, podrà superar-se el límit esmentat, donant-ne compte al Govern Valencià.
Quarta. De l'estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les seues peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, les entitats autònomes i les entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana, s'ajustaran a l'estructura de comptabilitat pressupostària d'aquesta, tant en la representació dels estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la gestió econòmica.
Cinquena. Percentatge que s'ha d'aplicar en els convenis per a la Compensació Financera.
El percentatge que s'ha d'aplicar sobre la quantia del component addicional dels convenis per a la Compensació Financera previstos en la Llei 3/1998, de Turisme de la Comunitat Valenciana, i subscrits amb els municipis turístics per a compensar despeses corresponents a l'exercici 1999, serà del vint-i-un per cent.
Sisena. Imputació d'obligacions reconegudes al pressupost 2001
Com a conseqüència de l'acabament del període transitori d'introducció a l'euro, i a fi de facilitar el trànsit de la unitat de compte pesseta a la unitat de compte euro en la comptabilitat de la Generalitat Valenciana, amb aplicació exclusiva al pressupost de l'exercici 2001, les obligacions a què es refereix l'article 21.b del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana a imputar a l'exercici seran les reconegudes fins al final del mes de desembre, sempre que corresponguen a adquisicions, obres, serveis, prestacions o despeses en general, realitzades dins d'aquest i a càrrec dels seus crèdits respectius.
Setena. De la informació que han de subministrar les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i les empreses públiques i les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg i les empreses públiques i les fundacions públiques, als efectes d'un eficaç seguiment i control de la despesa pública en l'àrea de l'administració institucional, hauran de:
1. Aportar, amb caràcter trimestral, la informació comptable que permeta conéixer la situació econòmica i financera l'últim dia de cada trimestres natural, en els termes i amb l'estructura que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, mitjançant ordre, determine.
2. Presentar abans del 31 de març un balanç de situació i compte de resultats de caràcter previsional, per a l'exercici de què es tracte i dins dels límits dels pressupostos aprovats per les Corts Valencianes.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Retribucions del personal laboral
Mentre no es formalitze el conveni o convenis a què fa referència l'article 29 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l'article 24 de la present llei, sense perjudici, si és el cas, d'ulteriors regularitzacions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queda derogat l'article 4 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Coordinació amb diputacions
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s'uniran com annex al pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici del 2001, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona. Desplegament i execució d'aquesta llei
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor.
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2001
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 28 de desembre de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
ESMENES APROVADES PEL PLE DE LES CORTS VALENCIANES A LES SECCIONS, ENTITATS AUTÒNOMES I EMPRESES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
De la secció 05. Presidència de la Generalitat
Servei 02
Programa 112.40
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
1.2.10 Suport a les associacions, fundacions i persones jurídiques de qualsevol ordre, per a la realització d'activitats d'interès institucional.
00000
Servei 02
Programa 112.40
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua
Cal afegir, al final:
...així com l'apropament de les institucions a la societat civil i els ciutadans.
00000
Servei 02
Programa 112.40
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu:
Cal afegir una línia nova:
1.1.11. Foment del coneixement directe de les institucions autonómiques entre els ciutadans i de la participació ciutadana.
00000
En milers de pessetes
Alta
Servei 04
Programa 462.10
Capítol IV
Codi T2627000
Denominació: Conveni amb RTVE, progr. TVE amb la CV
Import
On diu: 0
Ha de dir: 342.000
Total altes: 100.000
Baixa
Servei 03
Programa 121.60
Capítol VI
Codi dI380000
Denominació: PEMAV
Import
On diu: 1.796.089
Ha de dir: 1.696.089
Total baixes: 100.000
00000
Servei 03
Programa 542.10
Capítol IV
Codi T1696000
Denominació: Cofinançament de la Càtedra Santiago Grisolía
Import:
On diu: beneficiaris: Fundació per a l'estudi de la violència
Ha de dir:
Servei 03
Programa 542.10
Capítol IV
Codi T1696000
Denominació: Cofinançament de la Càtedra Santiago Grisolía
Import:
Beneficiaris: Fundació del Museu de les Ciències Príncep Felipe.
00000
Servei 03
Programa 542.10
Capítol VII
Codi T0104000
Denominació: Ajudes per a equip. d'infraestructura
Import: 2.191.727
On diu:
Aport. no condicionada 91.911
Aport. externa 1.425.700
Origen 1790,19 Mesura 03 1.425.200
Origen 1402,01 Reial Acadèmia de Medicina 500
Aportació condicionada 674.116
Ha de dir:
Servei 03
Programa 542.10
Capítol VII
Codi T0104000
Denominació: Ajudes per a equip. d'infraestructura
Import: 2.191.727
Aport. no condicionada 91.911
Aport. externa 1.425.700
Origen 1790,19 Eix 2 Mesura 03 925.200
Origen 1790,19 Eix 2 Mesura 05 500.000
Origen 1402,01 Reial Acadèmia de Medicina 500
Aportació condicionada 674.116
00000
En milers de pessetes
Servei 03
Programa 121.60
Capítol IV
Codi T2292000
Denominació: Conveni GV i la fundació OVSI
Import: 150.000
On diu: Aport. no condicionada 150.000
Aport. externa
Origen
Import 0
Aportació condicionada
Ha de dir:
Servei 03
Programa 121.60
Capítol VI
Codi T2292000
Denominació: Conveni GV i la fundació OVSI
Import: 150.000
Aport. no condicionada 0
Aport. externa 105.000
Origen 1790,19 Eix 2 Mesura 07 Soc. de la inf.
Import 0
Aportació condicionada 45.000
On diu:
Servei 03
Programa 121.60
Capítol VI
Codi DI38000
Denominació: PEMAV
Import: 1.796.089
Aport. no condicionada 0
Aport. externa 1.535.000
Origen 1790,19 Mesura 07
Import 0
Aportació condicionada 261.089
Ha de dir:
Servei 03
Programa 121.60
Capítol IV
Codi DI380000
Denominació: PEMAV
Import: 1.796.089
Aport. no condicionada 0
Aport. externa 1.430.000
Origen 1790,19 Eix 2 Mesura 07 Soc. de la inf.
Import 0
Aportació condicionada 366.089
00000
En milers de pessetes
Alta
Servei 03
Programa 542.10
Capítol IV
Codi T2033000
Denominació: Accions específiques
Import:
On diu: 17.000
Ha de dir: 26.000
Total altes: 9.000
Baixa
Servei 03
Programa 542.10
Capítol IV
Codi T0101000
Denominació: Reial Acadèmia de Medicina
Import:
On diu: 10.000
Ha de dir: 1.000
Total baixes: 9.000
00000
En milers de pessetes
Servei 02
Programa 715.10
Capítol IV
Codi X0153000
Denominació: Finançament Op. Corr. Agència Valenciana de Turisme
Import: 4.897.824
On diu:
Aport. no condicionada 3.431.394
Aport. externa 1.123.777
Origen 1490,00 Finançament Op. Corr. AVT 426.300
Origen 1790,19 Finançament Op. Corr. AVT 697.477
Aportació condicionada 342.653
Ha de dir:
Servei 02
Programa 715.10
Capítol IV
Codi X0153000
Denominació: Finançament Op. Corr. Agència Valenciana de Turisme
Import: 4.897.824
Aport. no condicionada 4.288.215
Aport. externa 426.300
Origen 1490,00 Finançament Op. Corr. AVT 426.300
Origen 1790,19 Finançament Op. Corr. AVT 0
Aportació condicionada 183.309
On diu:
Servei 02
Programa 715.10
Capítol VII
Codi X0160000
Denominació: Finançament Op. Capita AVT
Import: 2.242.500
On diu:
Aport. no condicionada 2.242.500
Aport. externa 0
Origen
Import 0
Aportació condicionada 0
Ha de dir:
Servei 02
Programa 751.10
Capítol VII
Codi X0160000
Denominació: Finançament Op. Capita AVT
Import: 2.242.500
Ha de dir:
Aport. no condicionada 504.893
Aport. externa 697.477
Origen 1790,19 Eix 4 Mesura 01. 97.500
Origen 1790,19 Eix 5 Mesura 07. 461.293
Origen 1790,19 Eix 1 Mesura 10. 138.684
Aportació condicionada 1.040.130
00000
De la secció 06. Economia, Hisenda i Ocupació
Programa: 322.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou:
1.10. Inserció de dones i treballadors o treballadores desocupats o desocupades, amb fills o filles menors al seu càrrec, en el mercat laboral, mitjançant el manteniment de guarderies infantils en el marc del PIO.
00000
Programa: 322.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 1.10.1. Ajudes econòmiques per al manteniment de les guarderies infantils laborals.
00000
Programa 611.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 4.1.3
Cal afegir al final:
“Sotssecretaria d'Ocupació, tenint en compte, específicament, les especialitats tant per qüestió de sexe, com d'edat, com de minusvalideses”.
00000
Programa 612.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.2.1
On diu: “presència adequada”,
Ha de dir: “la presència que els correspon”.
00000
Programa 612.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.1.1
On diu: “exercici 2001”,
Ha de dir: “exercici 2002”.
00000
Programa: 322.20
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 1.1.6. Adaptar el material didàctic a les necessitats de les persones que patisquen discapacitat sensorial.
00000
(en milers de PTA)
Alta
Servei 07
Programa 612,30
Capítol VI
Codi EC270004
Denominació Construcció arxiu centralitzat G.V.
Import
2001 2002 2003 2004
On diu: 195.000 500.000 0 0
Ha de dir:
500.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000
Total altes 305.000
Baixa
Servei 07
Programa 612,30
Capítol VI
Codi EA270011
Denominació Comp. Administratiu 9 d'octubre
Import
On diu 315.000
Ha de dir 15.000
Total baixes 300.000
Baixa
Servei 07
Programa 61280
Capítol VI
Codi Q1000000
Denominació Equips i material informàtic
Import
On diu 10.500
Ha de dir 5.500
Total baixes 5.000
00000
(en milers de PTA)
Alta
Servei 07
Programa 61280
Capítol II
Codi
Denominació
Import
On diu: 321.133
Ha de dir: 336.133
Total altes 15.000
Baixa
Servei 07
Programa 61280
Capítol VI
Codi Q1000000
Denominació Equips i material informàtic
Import
On diu 5500
Ha de dir 2000
Total baixes 3.500
Baixa
Servei 07
Programa 61280
Capítol VI
Codi QR270000
Denominació Reposició edificis administratius
Import
On diu 14.500
Ha de dir 3.000
Total baixes 11.500
00000
(en milers de PTA)
Alta
Servei 08
Programa 61280
Capítol VI
Codi ET270001
Denominació Elements de transport
Import
On diu: 25.000
Ha de dir: 28.000
Total altes 3.000
Baixa
Servei 07
Programa 61280
Capítol VI
Codi QR270000
Denominació Reposició edificis administratius
Import
On diu 3.000
Ha de dir 0
Total baixes 3.000
00000
(en milers de PTA)
Alta
Servei 04
Programa 61220
Capítol IV
Codi Nova
Denominació Beca titulats
Beneficiaris Persones físiques
Normativa reguladora Ordre convocatòria
Descripció i finalitat
Import
On diu: 0
Ha de dir: 3.000
Total altes 3.000
Baixa
Servei 01
Programa 61110
Capítol IV
Codi T3048000
Denominació Ajuda social
Import
On diu 23.406
Ha de dir 20.406
Total baixes 3.000
00000
(en milers de PTA)
Alta
Servei 11
Programa 32240
Capítol IV
Codi T4151000
Denominació Centres associats
Aportació condicionada
Import
On diu: 195.123 8.493
Ha de dir: 287.123 100.493
Total altes 92.000
Baixa
Servei 01
Programa 61110
Capítol IV
Codi T3048000
Denominació Ajuda social
Import
On diu 20.406
Ha de dir 0
Total baixes 20.406
Baixa
Servei 09
Programa 315,10
Capítol II
Codi
Denominació
Import
On diu 208.515
Ha de dir 198.515
Total baixes 10.000
Baixa
Servei 10
Programa 322,20
Capítol II
Codi
Denominació
Import
On diu 890.000
Ha de dir 880.000
Total baixes 10.000
Baixa
Servei 11
Programa 322,40
Capítol II
Codi
Denominació
Import
On diu 484.444
Ha de dir 464.444
Total baixes 20.000
Baixa
Servei 11
Programa 322,40
Capítol IV
Codi T2947000
Denominació Orient. professional, ocupació, assistència autoocupació
Import
On diu 1.866.258
Ha de dir 1.847.825
Total baixes 18.433
Baixa
Servei 09
Programa 315,10
Capítol VI
Codi QR160001
Denominació Equipament repos. Gab. Seg. Higiene a Alacant
Import
On diu 16.470
Ha de dir 8.309
Total baixes 8.161
Baixa
Servei 11
Programa 32240
Capítol VI
Codi Q1000000
Denominació Equips i material informàtic
Import
On diu 76.000
Ha de dir 71.000
Total baixes 5.000
Total baixes 92.000
00000
(en milers de PTA)
Alta
Servei 11
Programa 32240
Capítol IV
Codi T4157000
Denominació Programa d'atenció a empreses
Aportació condicionada
Import
On diu: 26.811 2.884
Ha de dir: 36.811 12.884
Total altes 10.000
Baixa
Servei 11
Programa 32240
Capítol VI
Codi Q1000000
Denominació: Equips i material informàtic
Import
On diu 71.000
Ha de dir 61.000
Total baixes 10.000
00000
(en milers de PTA)
Alta
Servei 07
Programa 612,30
Capítol VI
Codi Nova
Denominació Fons actuacions eliminació de barreres en edificis administratius, en el marc de la Llei 1/98
Import
On diu: 0
Ha de dir: 3.000
Total altes 3.000
Baixa
Servei 07
Programa 612,30
Capítol VI
Codi ER270008
Denominació Fons reformes edificis administratius
Import
On diu 5.000
Ha de dir 2.000
Total baixes 3.000
00000
Modificació fitxa FP4
Servei 07
Programa 612,30
On diu: Problemàtica sobre la qual s'actua
1. Administració i conservació
2. Gestió tècnica...
3. Implantació d'un sistema tendent...
Ha de dir: Problemàtica sobre la qual s'actua
1. Administració i conservació
2. Gestió tècnica...
3. Implantació d'un sistema tendent...
4. Implantació del sistema tendent a la creació del Registre de Contractistes de la Comunitat Valenciana i del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana, i també de les actuacions generals en matèria de contractació administrativa a través de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, especialment la classificació d'empreses.
On diu: Objectiu bàsic
1.5. “confecció i catàleg...”
Ha de dir: Objectiu bàsic
1.5. Confecció i control del Registre de Contractistes i Empreses classificades de la Comunitat Valenciana i del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana, i suport tècnic a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana.
On diu: Principals línies d'actuació
1.4.2 “Expedients per a la determinació...”
Ha de dir: Principals línies d'actuació
Cal eliminar el punt a1,4,2
On diu: Principals línies d'actuació
1.4.1 “manteniment del catàleg...”
Ha de dir: Principals línies d'actuació
1.4.1 Manteniment del Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana, del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana i del suport tècnic a la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou:
3.5. Continuar establint programes d'ajudes a les Pime per a l'adopció de sistemes de prevenció de riscs laborals, tendents a millorar les condicions de treball i la reducció de l'elevada sinistralitat laboral.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou:
3.6. Continuar desenvolupant actuacions encaminades a eliminar els riscs produïts pel N-hexano (dissolvent utilitzat en coles industrials per al calçat, fusta...).
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Punt: 4.1
Cal afegir al final:
“...a través d'estudis i assessorament sobre sistemes d'organització del treball i relacions humanes als centres de treball i desenvolupar la formació de tècnics, comandaments intermedis i treballadors i treballadores.”
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
5.2.2. Continuar supervisant el desenvolupament de les accions formatives autoritzades.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 1.2.2. Supervisar les condicions de treball i remuneracions salarials imposades als treballadors i treballadores per les empreses de treball temporal.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou: 2.2. Control i vigilància del compliment de la legislació laboral i la resolució dels expedients sancionadors per causa d'infraccions de l'ordre social.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 2.2.1. Elaboració d'informes tècnics i tramitació fins la resolució d'expedients sancionadors per infraccions de l'ordre social.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 2.2.2. Anàlisi de la informació dels expedients sancionadors sobre les causes de l'incompliment de la legislació laboral.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 3.5.1. Establir ajudes per a les Pime destinades a inversió en infraestructures preventives i de millora de les condicions de treball.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou: 3.7. Actuacions dirigides al seguiment i el control d'empreses que utilitzen l'amiant.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 3.7.1. Creació d'una comissió d'experts per a elaborar un pla autonòmic d'adaptació i aplicació de les directives europees pel que fa a l'amiant.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 4.1.2. Col·laborar en la realització d'estudis i adopció de mesures que contribuesquen que les estructures organitzatives de les empreses permeten una major conciliació entre la vida familiar i laboral, afavorint-ne la integració laboral de la dona.
00000
Programa: 315.10
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 5.3.2. Controlar la gestió de les entitats auditores dels sistemes de prevenció de riscs laborals de les empreses.
00000
Programa: 322.20
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou: 1.11. Orientar i oferir la formació ocupacional envers els àmbits dels nous jaciments d'ocupació reconeguts per la Comissió Europea. Iniciatives locals de desenvolupament i ocupació.
De la secció 07. Justícia i Administracions Públiques
Programa 121.40 Funció pública
En Principals línies d'actuació, cal substituir la 1.1.6: Finalitzar la implantació dels serveis de prevenció de riscs laborals.
00000
Programa 121.40 Funció pública
En Principals línies d'actuació, cal afegir: Adequació dels empleats i les empleades públics a les demandes de la societat actual.
00000
Programa 141.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Punt 1.7
Cal afegir al principi: Planificació i gestió del...
00000
Programa 141.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Línia 1.8.1
Cal afegir al final: ...i homogeneïtzació de la qualitat de l'assistència mèdica forense a la Comunitat Valenciana.
De la secció 08. Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Programa 442.10 Sanejament i depuració d'aigües
Cal substituir el text de l'Objectiu 2.1 i de la línia 2.1.1 pel següent:
Objectiu 2.1 Possibilitar la reutilització de les aigües residuals urbanes depurades i també dels fangs que resulten del procés de depuració.
Línia 2.1.1 Possibilitar mitjançant els tractaments tècnics adequats el major grau de reutilització de les aigües depurades i també l'aprofitament dels fangs obtinguts per la depuració d'aigües residuals, impulsant les actuacions corresponents en el marc del II Pla de sanejament.
00000
Programa 513.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova, 1.1, amb el text següent:
Dotar les estacions de la línia 1 del metro de València de condicions d'accessibilitat equiparables a les de les restants línies de metro i tramvia de FGV.
00000
Programa 513.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
1.1.17 Adquisició d'unitats de transport accessibles a persones discapacitades, tant físiques com sensorials.
00000
Programa 513.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu (3.1)
Cal afegir una línia nova amb el text següent:
Continuar la col·laboració amb l'administració de l'estat i amb Renfe en la millora de la línia ferroviària Xàtiva–Alcoi.
00000
Programa 513.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
3.1.9 Instar Renfe perquè l'Euromed realitze parades de forma alternativa a Elda i Villena.
00000
En milers de PTA
Alta
Servei 03
Programa 513.10
Capítol 1790.19 FP3
Codi: Cap. Despesa afectat VI
Descripció Eix 6 mesura 1
On diu: 0
Ha de dir: 2.107.896
Total alta: 2.107.896
Baixa
Servei 04
Programa 513.20
Capítol 1790.19 FP3
Codi: Cap. Despesa afectat VI
Descripció Eix 6 Mesura 1
On diu: 2.107.896
Ha de dir: 0
Total baixa: –2.107.896
00000
En milers de PTA
Alta
Servei 05
Programa 431.10
Capítol VI
Nou Codi
Descripció Actuacions de recuperació urbana. Castelló de la Plana
Anualitat 2001 50.000
Anualitat 2002 250.000
Anualitat 2003 400.000
Anualitat 2004 850.000
Total alta: 50.000
Baixa
Servei 05
Programa 431.10
Capítol VI
Codi ER250004
Descripció: Reforma habitatges públics. Altres.
On diu: 1.550.003
Ha de dir: 1.500.003
Total baixa: –50.000
00000
Servei 02
Programa 432.10
Capítol VI
Codi QI0000002
Descripció : Aplicació informàtica C. 3a. edat
On diu: Aplicació informàtica C. 3a. edat
Ha de dir: Aplicació informàtica Coput
Total alta: 0
00000
En milers de PTA
Alta
Servei 01
Programa 511.10
Capítol II
Codi
On diu: 248.975
Ha de dir: 298.975
Total alta: 50.000
Baixa
Servei 05
Programa 431.1
Capítol VII
Codi: TO305000
Descripció: Actuacions públiques àrees de rehabilitació
On diu: 1.500.000
Ha de dir: 1.450.000
Total baixa: –50.000
00000
En milers de PTA
Alta
Servei 05
Programa 431.10
Capítol VI
Nou codi
Descripció: Pont de Sant Vicent. Ontinyent
Anualitat 2001 15.000
Anualitat 2002 200.000
Anualitat 2003 85.000
Total alta: 15.000
Baixa
Servei 05
Programa 431.10
Capítol VI
Codi: ER250002
Descripció: Desmuntatge d'allotjaments provisionals a la Comunitat Valenciana.
On diu: 19.957
Ha de dir: 4.957
Total baixa: –15.000
00000
Programa: 513.20
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
1.2.15 Instar el govern central perquè determine, amb urgència, els terminis d'execució de l'AVE Madrid-Comunitat Valenciana.
De la secció 09. Cultura i Educació
Programa 421.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu cal afegir una línia nova:
3.2.6. Establiment d'un programa d'avaluació interna dels centres docents, com a desenvolupament de l'article 29 de la Llei orgànica de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents.
00000
Programa: 452.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Punt: 1.5
Després de: “...en els fòrums pertinents de difusió i debat...”
Cal afegir: “..., tant en l'àmbit estatal com internacional,...”
00000
Programa: 452.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Punt: 3.1
Cal afegir al final: ...valencians.
00000
Programa: 452.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Punt: 3.3
On diu: ...de la localitat valenciana
Ha de dir: de la Comunitat Valenciana.
00000
Programa: 452.10
Fitxa: FP4
En: Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou: 3.5. Actualització del catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic valencià.
00000
Servei 09
Programa 457,10
Capítol VII
Codi T2521000
Denominació
On diu: Immobilitzat de caràcter esportiu o altre
Ha de dir: Equipament esportiu
Total altes 0
00000
Modificació
Servei 08
Programa 454,10
Capítol VI
Codi FM780
Denominació
On diu: FM780
Ha de dir: EM780
Total altes 0
Modificació
Secció 09
Servei 08
Programa 454,10
Capítol VI
Codi FM780021
Denominació
On diu: FM780021
Ha de dir: EM780021
Total altes 0
Modificació
Secció 09
Servei 08
Programa 454,10
Capítol VI
Codi FM780022
Denominació
On diu: FM780022
Ha de dir: EM780022
Total altes 0
Modificació
Secció 09
Servei 08
Programa 454,10
Capítol VI
Codi FM780023
Denominació
On diu: FM780023
Ha de dir: EM780023
Total altes 0
Modificació
Secció 09
Servei 08
Programa 454,10
Capítol VI
Codi FM780026
Denominació
On diu: FM780026
Ha de dir: EM780026
Total altes 0
00000
En milers de PTA
Alta
Secció 09
Servei 01
Programa 421,50
Capítol I
Codi
On diu: 12.857
Ha de dir: 37.621
Total altes 24.764
Alta
Secció 09
Servei 01
Programa 421,50
Capítol II
Codi
On diu: 26.669
Ha de dir: 31.669
Total altes 5.000
Baja
Sección 09
Servei 04
Programa 421,30
Capítol I
Codi
On diu: 1.765.647
Ha de dir: 1.735.883
Total baixes –29.764
00000
Servei 01
Programa 421.10
Capítol IV
Codi T0022000
Denominació Foment participació i associació pares/mares alumnes
Beneficiaris
On diu: Confederacions, federacions i associacions de pares/mares alumnes,
Ha de dir: Federacions i associacions de pares/mares alumnes
Total altes 0
00000
Servei 01
Programa 421.10
Fitxa FP4
Cal afegir Objectiu bàsic: 4.1 Informar i assessorar els alumnes en tots els aspectes que afecten directament el funcionament del sistema educatiu.
Cal afegir Línia d'actuació: 4.1.1 Creació i engegada de l'oficina d'atenció a l'estudiant.
Total altes 0
00000
Servei 01
Programa 422.10
Fitxa FP4
On diu:
Línia d'actuació: 1.2.1 Elaboració i publicació de les actes corresponents a 1999 i 2000. Elaboració i publicació de les memòries del CEV corresponents a l'any 1999.
Ha de dir:
Línia d'actuació: 1.2.1 Elaboració i publicació de les actes corresponents a 2000. Elaboració i publicació de les memòries del CEV corresponents a l'any 1999 i 2000.
Total altes 0
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 08
Programa 454.10
Capítol IV
Codi X0057000
Denominació Finançament operacions corrents IVAM
On diu 1.101.873,
Ha de dir 1.178.873
Total altes 77.000
Baixa
Secció 09
Servei 08
Programa 454.10
Capítol VII
Codi X0059000
Denominació Finançament operacions capital IVAM
On diu 457.600,
Ha de dir 380.600
Total altes –77.00
00000
Servei 07
Programa 452.10
Capítol IV
Codi T1610000
Denominació Beques de formació personal tècnic en preparació del catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic valencià
Beneficiaris
On diu: llicenciats àrea humanitats o en documentació i diplomats en biblioteconomia i documentació titulats,
Ha de dir: llicenciats àrea humanitats o en documentació i diplomats en biblioteconomia i documentació.
Total altes 0
00000
Servei 07
Programa 452.10
Capítol VI
Codi QN100
Denominació Equipament engegada de museus
On diu Equipament engegada de museus,
Ha de dir Equipament engegada de biblioteques
Total altes 0
Servei 07
Programa 452.10
Capítol VI
Codi QR100
Denominació Equipament per reposició de museus,
On diu Equipament per reposició de museus,
Ha de dir Equipament per reposició de biblioteques
Total altes 0
00000
Servei 09
Programa 457.10
Capítol IV
Codi T2520000
Denominació Campanya d'activitats nàutiques
Beneficiaris
On diu Circuit del motor i promoció esportiva de la GV
Ha de dir Institut Valencià de la Joventut
Total altes 0
00000
Alta
Servei 09
Programa 457.10
Capítol IV
Codi T3144000
Denominació Centre especialitzat alt rendiment ciclisme en pista
On diu 10.000,
Ha de dir 14.000
Total altes 4.000
Alta
Servei 09
Programa 457.10
Capítol IV
Codi T3147000
Denominació Centre especialitzat de tecnificació esportiva pilota
On diu 9.000,
Ha de dir 11.000
Total altes 2.000
Alta
Servei 09
Programa 457.10
Capítol IV
Codi T3139000
Denominació Tecnificació esportiva
On diu 52.000,
Ha de dir 74.000
Total altes 22.000
Baixa
Servei 09
Programa 457.10
Capítol IV
Codi T3145000
Denominació Beques esportives d'elit
On diu 28.000,
Ha de dir 0
Total baixa –28.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 09
Programa 457.10
Capítol VII
Codi T0107000
Denominació Esport federat
On diu:
ANNEX
Federació de la CV milers de PTA
Activitats subaquàtiques 3.200
Escacs 3.300
Atletisme 8.000
Automobilisme 1.800
Bàdminton 1.700
Bàsquet 7.500
Handbol 7.000
Beisbol i Sofbol 1.100
Billar 2.000
Bitlles 1.000
Boxa 1.400
Caça 5.000
Ciclisme 6.500
Colombicultura 4.700
Colombofília 1.200
Esports adaptats 3.500
Esports aeris 2.000
Esports combinats 1.400
Esports d'hivern 2.200
Esports psíquics 1.300
Esgrima 3.700
Espeleologia 2.500
Futbol 12.000
Gimnàstica 4.600
Golf 2.400
Halterofilia 1.800
Hípica 1.600
Hockei 2.200
Jocs i esports tradicionals 2.000
Judo 5.300
Karate 4.600
Kickboxing 1.000
Lluita 1.500
Muntanyisme 5.600
Motociclisme 2.800
Motonàutica 1.000
Natació 5.700
Padel 1.000
Patinatge 1.600
Pilota 2.800
Pesca 5.200
Botxes 2.000
Pilota valenciana 7.000
Piragüisme 2.300
Rem 2.500
Rugbi 2.000
Salvament i socorrisme 1.000
Squash 1.600
Taekwondo 2.900
Tennis 6.800
Tennis taula 2.400
Tir amb arc 1.900
Tir olímpic 5.200
Tir i ròssec 1.700
Vela 6.000
Voleibol 4.000
Total 186.000
Ha de dir:
ANNEX
Federació de la CV milers/PTA
Activitats subaquàtiques 2.600
Escacs 3.300
Atletisme 8.000
Automobilisme 1.800
Bàdminton 1.300
Bàsquet 7.100
Handbol 6.700
Beisbol y Sofbol 1.000
Billar 1.900
Bitlles 925
Boxa 1.400
Caça 3.900
Ciclisme 6.100
Colombicultura 3.700
Colombofilia 925
Esports adaptats 2.200
Esports aeris 1.900
Esports combinats 1.300
Esports d'hivern 2.200
Esports psíquics 1.000
Esgrima 3.700
Espeleologia 2.500
Futbol 18.800
Gimnàstica 4.600
Golf 2.400
Halterofilia 1.400
Hípica 1.500
Hockei 1.900
Jocs i esports tradicionals 2.000
Judo 5.300
Karate 4.600
Lluita 1.500
Muntanyisme 5.600
Motociclisme 2.800
Motonàutica 925
Natació 5.700
Patinatge 1.200
Pilota 2.800
Pesca 4.200
Botxes 1.600
Pilota valenciana 14.000
Piragüisme 2.300
Rem 2.500
Rugbi 2.000
Salvament i socorrisme 925
Squash 1.300
Taekwondo 2.700
Tennis 6.800
Tennis taula 2.400
Tir amb arc 1.900
Tir olímpic 5.000
Tir i ròssec 1.700
Vela 5.000
Voleibol 3.200
Total 186.000
00000
(En milers de PTA)
Alta:
Servei 05
Programa 422.60
Capítol IV
Codi nou
Denominació Conveni per a la consecució de l'equilibri pressupostari de les universitats
Beneficiari Universitats públiques de la C. Valenciana
Normativa Conveni
Descripció Finançament dels objectius fixats en el conveni de col·laboració entre l'administració de l'estat de la Generalitat Valenciana i les universitats per a la consecució de l'equilibri pressupostari
Total altes 262.575
Baixa:
Servei 03
Programa 422.30
Capítol IV
Codi QR020002
Denominació Equipaments centres educació secundària
On diu 4.736.996,
Ha de dir 4.474.421
Total Baixa –263.575
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 02
Programa 421.20
Capítol II
Codi
On diu 297.370,
Ha de dir 497.370
Total altes 200.000
Baixa
Servei 08
Programa 454.10
Capítol VI
Codi EC07000
Denominació Complex cultural Ontinyent
On diu 50.000,
Ha de dir 0
Total baixa –50.000
Baixa
Servei 06
Programa 421.40
Capítol VI
Codi ER270021
Denominació Reparació edificis administratius
On diu 187.095,
Ha de dir 37.095
Total baixa –150.000
00000
(En milers de PTA)
Servei 05
Programa 422.60
Capítol I
Codi
On diu 90.473,
Ha de dir 111.444
Total altes 20.971
Alta
Servei 05
Programa 422.60
Capítol II
Codi
On diu 25.510,
Ha de dir 75.510
Total alta 50.000
Baixa
Servei 03
Programa 422.20
Capítol VI
Codi QR010002
Denominació Equipaments centres infantil primària
On diu 1.405.008,
Ha de dir 1.334.037
Total baixa –70.971
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 04
Programa 422.50
Capítol IV
Codi T2148000
Denominació Convenis per al foment del valencià
On diu 55.800,
Ha de dir 65.800
Total alta 10.000
Baixa
Servei 04
Programa 421.30
Capítol I
On diu: 1.735.883,
Ha de dir 1.725.883
Total baixa –10.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 08
Programa 454.10
Capítol VII
Codi nou
Denominació Conveni col·laboració auditori-complex cultural
Beneficiari Ajuntament d'Ontinyent
Normativa Conveni / Nominativa
Descripció Col·laboració en el finançament de la construcció i l'equipament d'un complex cultural a Ontinyent
Anualitat 2001: 75.000
Anualitat 2002: 400.000
Anualitat 2003: 925.000
Total alta: 75.000
Baixa
Servei 08
Programa 454.10
Capítol VII
Codi T0115000
Denominació Infraestructura i equipament cultural
On diu 1.306.906,
Ha de dir 1.231.906
Total baixa –75.00
00000
Servei 07
Programa 452.10
Capítol IV
Codi T0314000
Denominació Ajudes a associacions d'arxivers bibliotecaris i bibliòfils de la CV
On diu: Ajudes a associacions d'arxivers bibliotecaris i bibliòfils de la CV,
Ha de dir: Ajudes a associacions d'arxivers bibliotecaris de la CV
Beneficiaris
On diu: Ajudes a associacions d'arxivers bibliotecaris i bibliòfils de la CV,
Ha de dir: Ajudes a associacions d'arxivers bibliotecaris de la CV
Total altes 0
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 07
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10
Biblioteques, arxius i promoció editorial
Capítol IV Transferències corrents
Codi nou
Beneficiari Acadèmia Valenciana de Cultura
Normativa Conveni
Descripció Ajuda per a la publicació de llibres, fullets, revistes, impressions, etc. publicats per l'acadèmia esmentada
Import 10.000
Total alta 10.000
Baixes
Servei 07. Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Programa 452.10 Biblioteques, arxius i promoció editorial
Capítol VI Inversions reals
Codi EA100001
Adquisició patrimoni bibliogràfic valencià
Import: On diu 190.000,
Ha de dir 180.000
Total baixa 10.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 08 Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol VII Transferències de capital
Línia X2865000
Denominació Finançament op. de capital IVCRMS
Import: On diu 172.8000,
Ha de dir 247.800
Per tant, el pressupost del capítol VII de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay s'incrementa en 75 milions de pessetes en la línia de subvenció SE804000 Ajuda a la producció audiovisual.
Total alta 75.000
Baixa
Servei 08 Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Capítol IV Transferències corrents
Codi T32222000
Denominació Foment activitats culturals
Import
On diu 100.000,
Ha de dir 75.000
Capítol VI Inversions reals
Codi FM80021
Denominació Valencia. rest. rehab. convent del Carme
Import
On diu 635.000,
Ha de dir 610.000
Codi FM80022
Denominació Valencia. Adq. sòl i edif. conjunt Carme
Import
On diu 50.000,
Ha de dir 35.000
Codi ER330011
Denominació Plans catedrals i castells
Import
On diu 71.777,
Ha de dir 61.777
Total baixes 75.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 08 Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic
Programa 454.10 Promoció Cultural, Museu i Belles Arts
Codi ER330 Reforma edificis historicoartístics
On diu 322.936,
Ha de dir 522.936
Total alta 200.000
Baixa
Servei 03
Programa 422.30
Codi QR020 Equipament centres educació secundària
On diu 4.736.996,
Ha de dir 4536.996
Total baixa 200.000
00000
Programa 422.30 Ensenyament secundari i de règim especial
AFP6 Annex d'inversions reals
Codi EC020041
Cal substituir: Viver. IS. nou”,
per: Xèrica–Viver IS nou (l'Alt Palància).
00000
Programa 422.20 Ensenyament primari
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu, en la línia 2.1.5, cal afegir:
EPA i educació especial.
00000
Programa 421.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu cal afegir una línia nova:
1.4.4 Creació dels serveis de prevenció dels riscs laborals del personal docent i no docent d'Alacant, Castelló i València i als serveis centrals de la conselleria.
00000
De la secció 10. Sanitat
Programa 412.22
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu cal afegir una línia nova:
7.1.4 Definició i implantació del protocol de detecció precoç de mals tractes.
00000
Programa 411.40
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic cal afegir un objectiu nou:
2.5.1 Potenciació de la investigació que aprofundesca en els aspectes específics de salut de les dones (objectiu 7.1 del PIO).
00000
Programa 411.40
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu cal afegir una línia nova:
2.2.1 Dotació d'ajudes a la investigació sobres aspectes específics de salut de les dones (objectiu 7.1 del PIO, acció 1).
00000
Programa 412.28
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
5.5.3. Definir, desenvolupar i potenciar la coordinació entre serveis socials i sanitaris, creant comissions mixtes a nivell d'àrea entre primària, especialitzada i serveis socials.
00000
Programa 412.28
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
5.5.4. Desenvolupar línies de col·laboració entre les diferents associacions de familiars de malalts, malalts i grups d'autoajuda.
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 03
Programa 411.20
Capítol VII
Codi T4532000
Denominació: Conveni Fundació Valenciana d'Investigacions Biomèdiques
Import
On diu: 293.000
Ha de dir: 530.000
Total altes: 237.000
Baixa
Servei 05
Programa 412.22
Capítol VI
Codi ER140047
Denominació: Reforma Hospital d'Alacant
Import
On diu: 545.560
Ha de dir: 445.560
Servei 05
Programa 412.22
Capítol VI
Codi ER140049
Denominació: Reforma Hospital de València
Import
On diu: 831.840
Ha de dir: 694.840
Total baixes: 237.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 07
Programa 411.12
Capítol IV
Codi
Denominació: Col·legi de metges
Import
On diu: 0
Ha de dir: 5.000
Total altes: 5.000
Baixa
Servei 05
Programa 412.28
Capítol IV
Codi T4538000
Denominació: Conveni Associació Familiars de Malalts Mentals. València
Import
On diu: 30.000
Ha de dir: 25.000
Total baixes: 5.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Servei 05
Programa 412.28
Capítol IV
Codi
Denominació: Conveni Pla Estrat. Assist. Sociosanit.
Import
On diu: 0
Ha de dir: 9.500
Total altes: 9.500
Baixa
Servei 05
Programa 412.28
Capítol IV
Codi T4538000
Denominació: Conveni Associació Familiars de Malalts Mentals. València
Import
On diu: 25.000
Ha de dir: 15.000
Total baixes: 9.500
00000
(En milers de PTA)
Increment 57.793
Programa 411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
Capítol IV Transferències corrents
Línia: Beques d'investigació en biomedicina
Beneficiaris prevists: Investigadors que pertanyen a centres i institucions dependents de la Conselleria de Sanitat
Descripció i finalitat: Col·laborar amb els projectes d'investigació en biomedicina a través de beques per a investigadors que pertanyen a centres i institucions dependents de la Conselleria de Sanitat.
Fons social europeu: 39.755
Aportació GV condicionada: 17.038
Minoració 57.793
Programa 411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
Capítol II Despeses de funcionament: –57.793.
00000
Programa 413.10 Salut
En Principals línies d'actuació, cal afegir:
3.3.1 Agilitar la publicació del Pla de salut de la Comunitat Valenciana.
00000
Programa 411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
En Objectiu bàsic, cal afegir:
7.1 Establir criteris, programes d'actuació i valoració dels recursos tècnics i humans per a millorar la qualitat i la seguretat de la salut pública i els serveis sanitaris públics.
00000
Programa 411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
En Problemàtica sobre la qual s'actua, cal afegir:
7. Promoció de la qualitat i la seguretat de la salut pública els serveis sanitaris públics.
00000
Programa 412.21
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un objectiu nou:
4.2 Desenvolupar programes d'intervenció en coordinació amb altres administracions per a l'atenció a dones víctimes de maltractaments.
00000
Programa 412.21
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
4.2.1 Definir i implantar el protocol d'atenció precoç de maltractaments.
00000
De la secció 11. Indústria i Comerç
Memòria d'actuacions
Servei 0 DG Indústria i Energia
Programa 722.10 Ordenació i promoció industrial i energètica
FP4
Cal afegir en l'apartat Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu, una línia nova amb el número 9.1.4 amb el text següent
9.1.4 Elaboració del projecte de llei de l'Agència Valenciana de l'Energia.
00000
De la secció 12. Agricultura, Pesca i Alimentació
Programa 711.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
On diu 5.1.1,
Ha de dir 4.1.1
00000
Programa 714.60
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua
Cal afegir un punt nou: 4. Seguretat alimentària.
00000
Programa 714.60
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
cal afegir un objectiu nou: 4.1 Impuls de les activitats productives que oferesquen major seguretat alimentària.
00000
Programa 714.60
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
1.1.6 Potenciar el consum de productes agroalimentaris valencians en centres sanitaris, educatius i de caràcter social de la Comunitat Valenciana.
00000
Programa 531.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova:
“1.1.7. Donar suport a la ràpida aprovació del Pla hidrològic nacional i del Pla nacional de regadius”.
00000
On diu:
Servei 01
Programa 711.10
Capítol VII
Codi T0204000
Denominació Ajuda equip.OPAS
On diu: Descripció i finalitat: Suport adquisició béns mobles de caràcter inventariable.
Ha de dir:
Servei 01
Programa 711.10
Capítol VII
Codi T0204000
Denominació Ajuda equip.OPAS
Ha de dir: Descripció i finalitat: Suport adquisició béns mobles i immobles de caràcter inventariable.
00000
On diu:
Servei 01
Programa 714.60
Línia T1766000
Denominació: Manteniment consells reguladors DO, DE i GP i CAE
Relació de beneficiaris de la línia nominativa T1766000
Beneficiaris línia T1766000: milers de pessetes
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alacant: 17.500
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Utiel–Requena: 33.500
Consell Regulador de la Denominació d'Origen València: 40.500
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Raïm
de Taula Embossat Vinalopó: 22.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Nespres Callosa d'En Sarrià: 26.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Arròs de València: 17.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Caqui “Ribera Xúquer”: 35.000
Consell Regulador de la Denominació Específica
Cireres de la Munt. D'Alacant: 26.000
Consell Regulador de la Denominació Específica Xixona i Torró Alacant: 16.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València: 18.500
Consell Regulador de la Denominació Específica Begudes
Espir. Tradic. d'Alacant: 16.500
Comité d'Agricultura Ecològica: 24.500
Consell Regulador Embotit Artesà de Requena: 16.500
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló: 16.000
Consell Regulador de la Denominació Específica Cítrics Valencians: 50.500
Total: : 376.000
Ha de dir:
Servei 01
Programa 714.60
Codi T1766000
Denominació: Manteniment consells reguladors DO, DE i GP i CAE
Relació de beneficiaris de la línia nominativa T1766000
línia T1766000: milers de pessetes
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alacant: 10.500
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Utiel–Requena: 26.500
Consell Regulador de la Denominació d'Origen València: 36.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Raïm
de Taula Embossat Vinalopó: 45.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen
Nespres Callosa d'En Sarrià: 19.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Arròs de València: 20.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Caqui “Ribera Xúquer”: 28.000
Consell Regulador de la Denominació Específica
Cireres de la Munt. d'Alacant: 9.000
Consell Regulador de la Denominació Específica
Xixona i Torró Alacant: 39.000
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València: 11.500
Consell Regulador de la Denominació Específica Begudes
Espir. Tradic. d'Alacant: 9.500
Comité d'Agricultura Ecològica: 17.500
Consell Regulador Embotit Artesà de Requena: 9.500
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló: 9.000
Consell Regulador de la Denominació Específica Cítrics Valencians: 86.000
Total: 376.000
00000
(En milers de pessetes)
On diu:
Servei 01
Programa 711.10
Capítol IV
Codi T3045000
Denominació: Promoció Associativa dels Joves Agricultors
Aportació condicionada GV: 10.000
Ha de dir:
Servei 01
Programa 711.10
Capítol IV
Codi T3045000
Denominació: Promoció Associativa dels Joves Agricultors
Aportació GV no condicionada: 10.000
00000
On diu:
Servei 01
Programa 714.60
Capítol IV
Codi T2086000
Denominació: Ajuda simposi sistema agroalimentari
On diu: Normativa reguladora: Nominativa a distribuir
Ha de dir:
Servei 01
Programa 714.60
Capítol IV
Codi T086000
Denominació: Ajuda simposi sistema agroalimentari
Ha de dir: Normativa reguladora: Nominativa distribuïda
Relació de beneficiaris de la línia
FVEA–antioxidantes 1.000
Agropubli–Jornadas de Marketing 2.500
Academia del vino del Reino de Valencia,
III Encuentro del vino 2.500
Asociación fabricantes de queso 2.000
FVEA–aceite 2.000
Total 10.000
00000
On diu:
Servei 04
Programa 542.20
Capítol VII
Codi T1783000
Denominació: Subvenció per a millora de la competitivitat del sector hortofrutícola
On diu: Annex de beneficiaris no existeix
Ha de dir: Annex de beneficiaris
Relació de beneficiaris de la línia nominativa T1783000
G7
Competitivitat sector hortofrutícola
(milers de pessetes)
Beneficiaris Línia T1783000 Cultius
Agrícola d'Alginet S.Coop.V.: 450 hortalisses
Coop. Agrícola San Isidro de Benicarló: 1.300 hortalisses
Valsur, Coop.V. Bolbait: 1.000 hortalisses, olivera
Surinver SCL el Pilar de la Foradada: 9.000 hortalisses i flor tallada
Coop. Vinícola de Llíria S.Coop.V.: 12.000 almen. Fruiters, olivera i cítrics
Coop. Nuestra Sra. del Oreto Coop.V. L'Alcúdia: 2.500 fruiters i hortalisses
Funda. Cultural i de Promoció Social, Caja Rural València: 2.500 fruiters i hortalisses
SAT núm. 3.481 “Aguas Pinoso”: 3.500 fruiters i olivera
Cireres Muntanya Alacant Coop.V.: 1.880 fruiters de pinyol
Coop. Agrícola San Bernardo Coop.V. de Carlet: 3.500 fruiters de pinyol
Albafruits Coop.V. Albatera: 2.300 figuera i magraner
Coop. Agric. D'Altea Sdad.Coop.Ltda.Coop.V.: 1.500 nesprer
Coop. S. Cristóbal de la Canyada: 150 olivera
Socapma. Muro d'Alcoi: 150 olivera
Coop. Oleícola Alto Palancia d'Altura. Coop.V. 2on grado: 2.500 olivera i fruiters
Coop.V. Agr. de Monfort: 4.700 raïm de taula
Coop. 2on grau “Alicante Coop.Val.” Novelda: 900 raïm de taula
SAT núm. 8.954 Alhorines de Fontanars: 900 vinya
Coop. Vitivinícola de La Pobla del Duc Coop.V.: 1.300 raïm de taula
Fundación Anecoop: 22.000 cítricos, fruiters i hortalisses
Bodega Coop. el Pinós R.L. Coop.V.: 1.700 vinya
Coop. Agrícola de Callosa d'en Sarrià C.V.: 2.200 fruiters i nesprer
Cambayas Coop.V.: 4.000 figuera i magraner
Noguera ADR. Coop.V. Caudiel: 13.000 cultius ecològics
Iniciativas i Projectes Gestió Socilaboral SL Énguera el Teuralet: 14.000 cultius ecològics
Eco Valenciana Coop.V.: 4.000 cultius ecològics
Granja la Peira Coop.V.: 12.000 cultius ecològics
Cofrudesa Coop.V. Bèlgida: 1.700 fruiters
Coop. de Agricultores y Ganaderos Virgen de los Desamparados de Vall d'Ebo : 1.600 fruiters
Total: 128.230
00000
Servei 04
Programa 542,20
Capítol IV
Codi T1779000
Denominació Competitivitat sector hortofructícola
On diu: Annex de beneficiaris no existeix
Ha de dir: Cal afegir annex de beneficiaris
Relació de beneficiaris de la línia nominativa T1779000
G4
(milers de pessetes)
Competitivitat sector hortofructícola
Beneficiaris:línia T 1779000: cultius
Agrícola d'Alginet S.Coop.V.: 4.000 hortalisses
Coop. Agrícola San Isidro de Benicarló: 13.000 hortalisses
Valsur, Coop.V. Bolbait: 2.000 hortalisses, olivera
Surinver SCL el Pilar de la Foradada: 17.000 hortalisses i flor tallada
Coop. Vinícola de Llíria S.Coop.V.: 16.500 almen. fruiters, olivera i cítrics
Coop. Nuestra Sra. del Oreto Coop.V. L'Alcúdia: 3.500 fruiters i hortalisses
Funda. Cultural i de Promoció Social, Caja Rural València 32.000 fruiters i hortalisses
SAT núm. 3.481 “Aguas Pinoso”: 3.500 fruiters i olivera
CRDE Cireres Muntanya Alacant: 4.000 fruiters de pinyol
Coop. Agrícola San Bernardo Coop.V. de Carlet: 9.000 fruiters de pinyol
Coop. Ag. El Villar del Arzobispo S.Coop.V.: 250 vinya
Albafruits Coop.V. Albatera: 2.700 figuera i magraner
Coop. Agric. d'Altea Sdad.Coop.Ltda.Coop.V.: 3.000 nesprer
Ecomediterránea Coop.V.: 900 cultius ecològics
Coop. S. Cristóbal de la Canyada: 350 olivera
Socapma. Muro d'Alcoi: 350 olivera
Coop. A.S. Isidro Coves de Vinromà S.Coop.: 300 olivera
Coop. Oleícola Alto Palancia d'Altura. Coop.V. 2on grado: 3.500 olivera i fruiters
Coop.V. Agr. De Monfort: 1.880 raïm de taula
Coop. 2on grau “Alicante Coop.Val.” Novelda: 2.500 raïm de taula
SAT núm. 8.954 Alhorines de Fontanars: 900 vinya
Coop. Vitivinícola de La Pobla del Duc Coop.V.: 3.500 raïm de taula
Coop. Vinícola de Quatretonda Coop.V.: 400 vinya
Asocia. Prof. De Flores, Plantas y Afines de la CV: 9.000 ornamentales i flor tallada
Caja Rural Castellana de Requena, Caja Campo: 1.400 vinya
Fundación Anecoop: 19.000 cítrics, fruiters i hortalisses
Coop. Agrícola SCJ Coop.V. Algemesí Copal: 900 cítrics
Bodega Coop. el Pinós R.L. Coop.V.: 1.700 vinya
Coop. A. San Vicente Ferrer de Teulada: 350 raïm de taula
Coop. Agrícola de Callosa d'en Sarrià CV: 3.500 fruiters i nesprer
Cambayas Coop.V.: 3.000 figuera i magraner
Noguera ADR. Coop.V. Caudiel: 11.000 cultius ecològics
Iniciatives i Projectes Gestió Sociolaboral SL Énguera el Turalet: 9.000 cultius ecològics
Eco Valenciana Coop.V.: 7.500 cultius ecològics
Granja la Peira Coop.V.: 4.500 cultius ecològics
Cofrudeca Coop.V. Bèlgida: 900 fruiters
Coop. De Agricultores i Ganaderos Virgen de los Desamparados del Vall d'Ebo: 900 fruiters
Aroplantas Coop.V. Cases Altes: 1.000 aromàtiques i medicinals
Total. 198.680
00000
Servei 01
Programa 711,10
Capítol IV
Codi T2069000
Denominació Premi Iniciativa Agrària Jove
On diu: Premi Iniciativa Agrària Jove
Ha de dir: Premis Agricultura
On diu: Agricultors joves
Ha de dir: Agricultors o agricultores/empreses agroalimentàries
On diu: Promocionar l'activitat agrària entre la joventut rural en ordre a millorar les estructures de l'agricultura valenciana
Ha de dir: Incentivar entre els agents econòmics la modernització del sector agroalimenari d'acord amb els principis de la PAC.
00000
On diu:
Servei 01
Programa 711.10
Capítol IV
Codi T3050000
Denominació: col·laboració associació interprofessional comité gestió cítrics
On diu: col·laboració associació interprofessional comité gestió cítrics
Ha de dir: col·laboració associació comité gestió cítrics
On diu: associació interprofessional comité gestió cítrics
Ha de dir: associació comité gestió cítrics
On diu: suport a les actividats i despeses de funcionament de l'associació interprofessional comité de gestió de cítrics
Ha de dir: suport a les actividats i despeses de funcionament de l'associació comité de gestió de cítrics
00000
On diu
Servei 02
Programa 714,40
Capítol IV
Codi T1320000
Denominació Formació cooperativa
On diu: Beneficiaris previstos: Entitats representatives del cooperativisme agrari valencià
Ha de dir: Beneficiaris previstos: Federació de cooperatives agràries valencianes (FECOAV)
00000
Programa: 711.10 Direcció i Serveis Generals
Cal afegir una nova línia amb el text següent:
Impulsar estudis sobre la possibilitat de producció i ulterior utilització dels biocarburants com a font alternativa d'energia.
00000
Programa: 714.60 Qualitat agroalimentària
Alta
Nova línia:
Denominació: Ajuda museus agrícoles
Beneficiaris previstos: Ajuntament de l'Alcúdia
Descripció i finalitat: Conservació, potenciació i adquisició d'aparells agrícoles.
Import: 10.000 milers de PTA
Baixa
Aplicació econòmica Capítol II
Es disminueixen 10.000 milers de PTA
00000
Programa: 711.10
Fitxa: FP7
Cal afegir una línia nova
Denominació línia: Promoció desenvolupament rural
Beneficiaris previstos: intercop, S. COOP.V.
Normativa reguladora: Nominativa
Descripció i finalitat: Suport a les activitats de promoció i foment del desenvolupament rural i per a la consolidació de la població a les comarques d'interior de la província de Castelló.
Import: 10.000 milers de PTA
Disminució:
Programa: 711.10
Capítol: II
Disminueix en: 10.000 milers de PTA
00000
Programa 542.20 Invest. i tecnologia agrària
Alta
Codi línia T2114000 Subvenció estació PHOENIX
S'augmenten 3.000 milers de PTA
Baixa
Capítol II Despeses de funcionament
Es disminueixen 3.000 milers de PTA
De la secció 14. Medi Ambient
Programa 442.20
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s'actua
Cal afegir un punt nou:
4. Augment de la demanda social de major i millor informació ambiental.
00000
Programa 442.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Línia 4.1.2
Cal afegir al final:
aigües residuals, potenciant el seu posterior aprofitament.
00000
Programa 442.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Línia 4.2.1
Cal afegir al final:
consum públic i col·laborant amb els ajuntaments i les diputacions en totes aquelles campanyes que afavoresquen l'estalvi i el seu ús més racional.
00000
Programa 442.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Línia 4.2.2
Cal afegir al final:
millora de la seua qualitat, en col·laboració amb les universitats valencianes, l'institut de l'aigua, empreses mixtes, ajuntaments valencians, etc.
00000
Programa 442.60
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Objectiu 1.1
Cal afegir al final:
d'educació ambiental dirigida a la potenciació d'un model socioeconòmic sostenible que millore i assegure la qualitat de vida de les actuals i futures generacions de valencians i valencianes.
00000
Programa 442.20 Direcció i Serveis Generals
En codi línia T3279000 (Setmana Verda).
En Beneficiaris prevists substituir per: Associacions de pares i mares d'alumnes de la Comunitat Valenciana.
00000
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Alta
Codi línia T2480000 Residus agropecuaris i ramaders
S'augmenten 3.000 milers de pessetes
Baixa
Capítol II Despeses de funcionament
Es disminueixen 3.000 milers de PTA
00000
Programa 442.60 Formació mediambiental
En Problemàtica sobre la qual s'actua, cal afegir:
Incrementar el nivell de consciència ciutadana sobre els problemes mediambientals generals de la Comunitat Valenciana.
00000
Programa 442.60 Formació mediambiental
En Problemàtica sobre la qual s'actua, cal afegir:
Incrementar el nivell d'informació i motivació de la ciutadania en temes de recollida selectiva i estalvi d'aigua.
00000
Programa: 442.30
Fitxa: FP4
En: Línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia d'actuació nova amb el text següent:
Reconeixement, suport i ajuda al palmerar d'Elx declarat Patrimoni de la Humanitat.
00000
Programa 442.60 Formació mediambiental
En Línies d'actuació, cal afegir:
“Donar suport a programes d'investigació a les universitats valencianes relacionades amb el medi ambient”.
00000
Programa 442.60 Formació mediambiental
En Línies d'actuació, cal afegir:
“Potenciar el coneixement de l'Agenda 21 entre els municipis valencians”.
00000
Programa 442.40 Restauració i protecció dels recursos naturals
En Objectiu bàsic, cal afegir:
“Reforestació en zones amb elevat perill d'erosió”.
00000
Programa 442.20
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
cal afegir una Línia nova
5.1.2 Promoure la participació social en la política mediambiental i impulsar i ampliar el funcionament del Consell Assessor de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana
00000
Programa 442.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Línia 4.1.1
Cal afegir al final:
vigilància i control, col·laborant amb les confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana en el seguiment i la qualitat de les aigües litorals.
00000
Programa 442.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una Línia nova
4.1.6 Promoció i coordinació d'un programa de sanejament integral dels ports valencians amb el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
00000
Programa 442.50
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir un Línia nova
5.1.1 Actualització de l'estudi i inventari dels recursos hidrològics de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i les confederacions hidrogràfiques.
De la secció 16. Benestar Social
Programa: 313.20
Fitxa: FP4
En: Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Línia: 1.6.1
On diu: Fomentar el desenvolupament...
Ha de dir: Posada en funcionament...
00000
Programa 313.40
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Línia 1.4.1
On diu: Convaser.
Ha de dir: ISFL
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol VIII
Codi nou
Denominació Fund. Valenc. Solidaritat i el Voluntariat
Import: On diu 0
Ha de dir 5.000
Total altes 5.000
Baixa
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol II
Denominació
Import: On diu 4.972.865
Ha de dir 4.967.865
Total baixes –5.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol IV
Codi T1826000
Denominació Abonament residència tercera edat
Import: On diu 3.250.000
Ha de dir 3.400.000
Total altes 150.000
Baixa
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol IV
Codi T1825000
Denominació Ajudes mestresses cura anc. amb. fam.
Import: On diu 2.150.000
Ha de dir 2.000.000
Total baixes –150.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol VII
Codi T0310000
Denominació Ajudes per a projectes d'inversió
Import: On diu 675.000
Ha de dir 723.000
Alta
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol VII
Codi nou
Denominació Const. centre dia tercera edat Carcaixent
Import: On diu 0
Ha de dir 14.000
Alta
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol VII
Codi nou
Denominació Remod. centre social d'Utiel
Import: On diu 0
Ha de dir 14.000
Total altes 76.000
Baixa
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol VI
Codi EC230009
Denominació Centre dia tercera edat Carcaixent
Import: On diu 38.000
Ha de dir 0
Baixa
Secció 16
Servei 02
Programa 313.10
Capítol VI
Codi EC230010
Denominació Centre dia tercera edat Utiel
Import: On diu 38.000
Ha de dir 0
Total baixes –76.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei 05
Programa 313.20
Capítol IV
Codi nou
Denominació Conv. org. mundial de la salut
Import: On diu 0
Ha de dir 15.000
Total altes 15.000
Baixa
Secció 16
Servei 05
Programa 313.20
Capítol IV
Codi T2785000
Denominació Fund. observ. valenc. de drogodependències
Import: On diu 10.000
Ha de dir 0
Baixa
Secció 16
Servei 05
Programa 313.20
Capítol IV
Codi T2794000
Denominació Premis comunic. en mat. drogodep.
Import: On diu 1.000
Ha de dir 0
Baixa
Secció 16
Servei 05
Programa 313.20
Capítol IV
Codi T2496000
Denominació Premis prev. drogodependències
Import: On diu 4.000
Ha de dir 0
Total baixes –15.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei
Programa
Capítol VI
Codi
Denominació
Import: FEDER 92.550
Total altes 92.550
Baixa
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol VI
Codi EA180001
Denominació Adq. centre atenció menor Picassent
Import: On diu Feder 50.750
Ha de dir Feder 43.900
Baixa
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol VI
Codi EA180002
Denominació Adq. centre atenció menor Vinaròs
Import: On diu FEDER 28.000
Ha de dir FEDER 25.000
Baixa
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol VI
Codi ER180001
Denominació Ref. centre Pi Gross Castelló
Import: On diu FEDER 135.725
Ha de dir FEDER 100.725
Baixa
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol VI
Codi ER180001
Denominació Ref. centre At. menor Reiets
Import: On diu FEDER 40.000
Ha de dir FEDER 27.300
Baixa
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol VI
Codi EC180001
Denominació Centre protecc. menors Alacant
Import: On diu FEDER 10.000
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol VI
Codi EC180003
Denominació Centre mesures judic. intern. Alacant
Import: On diu FEDER 25.000
Ha de dir FEDER 0
Total baixes –92.550
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei
Programa
Capítol VI
Codi
Denominació
Import: FEDER 54.000
Total altes 54.000
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC240011
Denominació Const. centres disc. Sagunt
Import: On diu FEDER 9.000
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC240012
Denominació Const. centres disc. Alcoi
Import: On diu FEDER 9.000
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC241002
Denominació Const. centre malalts mentals Benidorm
Import: On diu FEDER 9.000
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC241003
Denominació Const. centre malalts mentals Elda
Import: On diu FEDER 9.000
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC241004
Denominació Const. cris Benidorm
Import: On diu FEDER 9.000
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC241006
Denominació Const. resid. c. d. Alacant
Import: On diu FEDER 9.000
Ha de dir FEDER 0
Total baixes –54.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC240002
Denominació Const. centre disc. Elda
Import: On diu 0
Ha de dir 9.000
Alta
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC240003
Denominació Const. centre disc. Sogorb
Import: On diu 0
Ha de dir 9.000
Alta
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC240009
Denominació Const. centre disc. Benidorm
Import: On diu: 0
Ha de dir: 9.000
Alta
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC240010
Denominació Const. centre disc. La Safor
Import: On diu 0
Ha de dir 9.000
Alta
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi EC240008
Denominació Masia del Collado
Import: On diu 0
Ha de dir 9.000
Total altes 45.000
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VI
Codi AT000000
Denominació Investigació i assistències tècniques
Import: On diu 65.000
Ha de dir 20.000
Total baixes –45.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VII
Codi nou
Denominació Conv. Fund. ONCE, IMSERSO, ajuntaments, CBS
Import: On diu 0
Ha de dir 12.500
Total altes 12.500
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol VII
Codi T0229000
Denominació Millora cond. acc. al medi físic
Import: On diu 170.000
Ha de dir 157.500
Total baixes –12.500
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol IV
Codi T1588000
Denominació Conveni FECOVA camp. disc.
Import: On diu 94.000
Ha de dir 102.000
Total altes 8.000
Baixa
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol IV
Codi T2189000
Denominació Programes discapacitats
Import: On diu 259.684
Ha de dir 251.684
Total baixes –8.000
00000
(En milers de PTA)
On diu:
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol IV
Codi T1588000
Denominació Conveni FECOVA camp. disc.
Import: On diu Normativa reguladora: conveni
Ha de dir:
Secció 16
Servei 06
Programa 313.40
Capítol IV
Codi T1588000
Denominació Conveni FECOVA camp. disc.
Import: Ha dir dir Normativa reguladora: resolució CBS
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 16
Servei
Capítol VI
Codi
Denominació
Import: FEDER 26.100
Total altes 26.100
Baixa
Secció 16
Servei 04
Programa 323.10
Capítol VI
Codi ER270999
Denominació Ref. centres INFODONA
Import: On diu FEDER 6.000
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 04
Programa 323.10
Capítol VI
Codi EA270000
Denominació Adq. edificis administratius
Import: On diu FEDER 17.100
Ha de dir FEDER 0
Baixa
Secció 16
Servei 04
Programa 323.10
Capítol VI
Codi QR270999
Denominació Equipament rep. centres INFODONA
Import: On diu FEDER 3.000
Ha de dir FEDER 0
Total baixes –26.100
00000
(En milers de PTA)
On diu:
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol IV
Codi T2771000
On diu: Denominació PEI Acoll. menors en família extensa i afí
Ent. col·laboradora
Ha de dir:
Secció 16
Servei 03
Programa 313.30
Capítol IV
Codi T2771000
Ha de dir: Denominació PEI acoll. menors en família extensa
Ent. col·laboradora Corporacions locals
00000
Programa 323.10 Promoció de la dona
Servei 04
Fitxa FP4
Cal afegir en Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu 1.5, les següents:
1.5.5. Fer jornades de sensibilització per a l'empresariat per tal d'aconseguir un canvi d'actitud que afavoresca la igualtat d'oportunitats entre dones i homes dins de les seues organitzacions empresarials.
1.5.6 Implantar mecanismes d'incentivació per a les empreses que facen efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats en els nivells de direcció i presa de decisions.
Cal afegir un Objectiu bàsic nou i una Línia nova d'actuació per assolir l'objectiu amb els textos següents.
Objectiu bàsic:
Facilitar la Formació Professional a les dones víctimes de maltractaments.
Línia nova:
Impartir cursos de formació professional dirigits a dones maltractades.
Fitxa FP7
Crear una Fitxa FP7 nova:
Alta 56.763 (milers de PTA)
Codi línia (nou)
Denominació línia: Ajudes formació ocupacional col·lectius de dones.
Beneficiaris prevists: Entitats públiques i privades.
Normativa reguladora: Ordre de conselleria
Descripció i finalitat: Subvencions destinades a la formació ocupacional de diferents col·lectius de dones
Import: 56.763 milers de PTA
Aportació GV condicionada: 14.190 milers de PTA
Aportació externa: Distribució de fons FSE 42.573 milers de PTA
Fitxa FP7
Crear una Fitxa FP7 nova:
Alta 15.000 milers de PTA
Codi línia (nou)
Denominació línia: Ajudes formació contínua dones en llocs directius.
Beneficiaris prevists: Consells de Cambres de Comerç
Normativa reguladora: Convenis.
Descripció i finalitat: Subvencions destinades a la formació contínua de dones en llocs directius.
Import: 15.000 milers de PTA
Aportació GV condicionada: 3.750 milers de PTA
Aportació externa: Distribució de fons FSE 11.250 milers de PTA
Fitxa FP7
Esmena d'addició
Alta 16.419 milers de PTA
Codi línia T4917000
Denominació línia: POFSE (2000-2006) mesures que tendesquen a la conciliació de la vida familiar i laboral.
Beneficiaris prevists: Associacions de pares d'alumnes (APA)
Normativa reguladora: Ordre conselleria
Genèrica
Descripció i finalitat: Ampliació horari escolar en els centres de primària per a compatibilitzar l'horari de les dones treballadores.
Import:
On diu: 6.310 milers de PTA,
Ha de dir: 22.729 milers de PTA
Aportació GV condicionada:
On diu: 1.577 milers de PTA,
Ha de dir: 5.682 milers de PTA
Aportació externa
On diu: POFSE 2000-2006 4.733 milers de PTA,
Ha de dir: POFSE 2000-2006 17.047 milers de PTA
FP3
On diu:
Codi ingrés Origen/destinació financ. cap/línia Import
49000 Fons social E. subm. cm. suport 73.870
Millora col·locació 2 NA 69.137
Millora col·locació 4 T4917 4.733
Ha de dir:
Codi ingrés Origen/destinació financ. cap/línia Import
49000 Fons social E. subm. cm. suport 73.870
Millora col·locació 2 3.000
Millora col·locació 4 T4917 70.870
Baixes: 78.182 milers de PTA
FP2
Aplicació econòmica 225 Treballs realitzats per altres empreses.
On diu 236.397 milers de PTA,
Ha de dir 158.215 milers de PTA
Baixes 10.000 milers de PTA
Supressió línia Codi T4920 Programa Trobada Dones
Resum altes: 88.182 milers de PTA
Resum baixes: 88.182 milers de PTA
00000
Programa 323.10 Promoció de la dona
En Principals línies d'actuació, cal afegir:Impulsar la plena incorporació de les dones gitanes en el mercat laboral.
00000
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: 1.2.3 Donar suport a les accions formatives i als programes de treball comunitari dirigits a facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius dedicats a la prostitució
00000
Programa 323.10
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un objectiu nou: “4.1. Elaborar el III PIO”.
00000
De la secció 20. Despeses diverses
(En milers de PTA)
Alta
Secció 20
Servei 01
Programa 612.60
Capítol IV
Codi nou
Denominació: Fundació de la CV. Ciutat de les Arts Escèniques.
Import: On diu: 0
Ha de dir: 375.000
Total altes 375.000
Baixa
Secció 20
Servei 01
Programa 612.60
Capítol VII
Codi T5001000
Denominació Arts escèniques
Import: On diu 400.000
Ha de dir: 25.000
Total baixes –375.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 20
Servei 01
Programa 453.20
Capítol IV
Codi nou
Denominació Subv. despeses explot. parc temàtic Alacant
Import: On diu: 0
Ha de dir: 300.964
Total altes 300.964
Baixa
Secció 20
Servei 01
Programa 453.20
Capítol VII
Codi X2381000
Denominació Subv. despeses capital parc temàtic Alacant
Import: On diu 300.964
Ha de dir: 0
Total baixes –300.964
00000
Alta
Servei 01
Programa 134,10
Capítol VII
Codi T2324000
Denominació: Subvenció ONGD's per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament en països en vies de desenvolupament.
Beneficiaris: ONGDs que tinguen aquestes finalitats en els seus estatuts.
Descripció: Confinançament de projectes de cooperació al desenvolupament d'execució anual o plurianual en països en vies de desenvolupament.
Import
On diu 1.000.000
Ha de dir 1.500.000
Alta
Servei 01
Programa 134.10
Nova línia
Capítol IV
Denominació: Projectes específics formació
Beneficiaris: Universitats públiques i entitats distintes a ONGD's entre les finalitats de les quals figure la formació.
Descripció: Cofinanciament de projectes de formació
Import : 150.000
Alta
Servei 01
Programa 134.10
Nova línia
Capítol IV
Denominació: Ajuda humanitària i d'emergència.
Beneficiaris : ONGD's que actuen a les zones afectades.
Descripció: Pal·liar efectes produïts per les situacions d'emergència i postemergència.
Import : 25.000
Alta
Servei 01
Programa 134.10
Nova línia
Capítol VII
Denominació: Ajuda humanitària i d'emergència.
Beneficiaris: ONGD's que actúen en las zonas afectadas
Descripció: Paliar efectos producidos por las situaciones de emergencia y postemergencia.
Import : 125.000
Alta
Servei 01
Programa 134.10
Nova línia
Capítol IV
Denominació: Beques
Bewneficiarios : Persones físiques que hajan realitzat el I Curs Interuniversitari de Cooperació.
Descripció: Acompliment de funcions a les Oficines Tècniques de Cooperació dependents de l'AECI per a seguiment i control dels projectes cofinançats per la Generalitat.
Import : 30.000
Alta
Servei 01
Programa 134.10
Nova línia
Capítol IV
Denominació: Accions Institucionals
Beneficiaris: Enitats i institucions sense ànim de lucre d'institucions valencianes, europees o de països del Tercer Món.
Descripció: Atenció a iniciatives en temes relacionats amb la cooperació internacional al desenvolupament i realització d'actuacions directes en tercers països. Convenis amb administracions públiques i altres entitats per a la realització de projectes en matèria de cooperació.
Import : 20.000
Total altas : 500.000
Baja
Servei 01
Programa 612.60
Nova línia
Capítol IV
Codi TI 749000
Denominació: Ajuda finançament de circulant.
Import : On diu 660.000
Ha de dir 160.000
00000
(En milers de PTA)
Alta
Secció 20
Servei 01
Programa 612.60
Capítol IV
Codi nou
Denominació Fundació Blasco de Alagón
Import: On diu: 0
Ha de dir: 25.000
Total altes 25.000
Baixa
Secció 20
Servei 01
Programa 612.60
Capítol IV
Codi T2152000
Denominació Suport iniciatives emp. a la CV
Import: On diu 780.000
Ha de dir: 755.000
Total baixes –25.000
De l'Institut Valencià de la Joventut
En Objectius bàsics, en el punt 3.1 cal afegir:
“atenent a la seua situació econòmica”.
00000
En Problemàtica sobre la qual s'actua cal afegir:
Dificultats específiques de la joventut rural: integració en cas d'emigració, manca d'alternatives econòmiques en cas de romandre al poble.
00000
En Objectius bàsics, cal afegir:
Estudiar i tractar la problemàtica específica del jove i la jove rural.
00000
En Principals línies per a assolir l'objectiu, cal afegir:
Col·laborar amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació en l'elaboració del pla d'ocupació jove, fent una especial incidència en la creació d'ocupació entre els i les joves des del foment del repartiment del treball.
00000
Objectiu bàsic:
Engegada de borses d'habitatge de lloguer per a joves.
00000
En Principals línies d'actuació, cal afegir:
Campanyes d'informació sobre la salut dels i de les joves amb la finalitat d'aconseguir hàbits saludables, donant prioritat a l'anorèxia i la bulímia, l'alcoholisme, el tabaquisme i altres drogodependències i sexualitat sana.
00000
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
Cal afegir un punt nou: “6.4. Promoció de l'oci i del temps lliure”.
00000
Fitxa FP4
En Principals línies d'actuació per a assolir l'objectiu
Cal afegir una línia nova: “6.4.1. Activitats a través de Turivaj”.
De l'Institut Valencià de Finances
En Objectius i accions a desenvolupar durant el 2001
Apartat Promoure l'existència de noves maneres de finançament
Cal afegir al final:
“per a les iniciatives empresarials.”
De la Radiotelevisió Valenciana
En Objectius i accions a desenvolupar durant el 2001
Cal afegir: incentivar la publicitat en valencià als dos canals de TVV i Ràdio 9.
De l'Institut Valencià d'Art Modern
(En milers de PTA)
Alta
Capítol I
Aplicació 114 laboral fix 70.000
121 seguretat social 7.000
total alta 77.000
Baixa
Capítol II
Codi OA110003
Denominació Adquisició d'obres d'art
Import 77.000
Total baixa 77.000
00000
On diu: Adquisició llibres per a la biblioteca
VI capítol
OM110 Afer
Ha de dir: Adquisició
VI capítol
OM110 Afer
00000
De l'Institut Valencià de l'Exportació SA
En Objectius estratègics cal afegir al final del primer paràgraf: ... amb atenció especial a les empreses menudes i mitjanes.
00000
En Objectius estratègics
cal afegir al final del segon paràgraf, 4a. línia, d
esprés de “en gener de 2000” el següent “..., amb discriminació positiva dirigida a les microempreses”.
00000
En Objectius i accions a desenvolupar durant el 2001, en l'apartat 1, paràgraf tercer, on diu: L'IVEX donarà suport a la Institució Firal de València, cal afegir: i la Institució Firal alacantina.
00000
En Objectius i accions a desenvolupar durant el 2001, en l'apartat 1, paràgraf tercer, on diu: Programa de suport a la Institució de Fira de València, cal afegir: i la Institució Firal alacantina.
00000

linea