diari

DECRET 180/2004, d'1 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat. [2004/X10062]

(DOGV núm. 4857 de 06.10.2004) Ref. Base de dades 4408/2004

DECRET 180/2004, d'1 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat. [2004/X10062]
L'article 16.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, establix que el president podrà assignar-se aquelles matèries que considere oportú, i disposarà de l'estructura orgànica adequada per al desenrotllament de les seues funcions.
Per mitjà del Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, s'han assignat competències a la Presidència de la Generalitat en matèria de relacions amb l'estat i altres comunitats autònomes, relacions amb les Corts Valencianes, secretariat del Govern, coordinació interdepartamental, representació i defensa en judici i assessorament en dret de la Generalitat, cooperació al desenrotllament i relacions externes i amb la Unió Europea, participació social, comunicació institucional de la Generalitat, ràdio, televisió i la resta de mitjans de comunicació social i continguts, incloent els de caràcter audiovisual, transmesos per mitjà de xarxes i servicis de comunicacions electròniques.
D'un altre costat, el Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, ha establit l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat.
Així mateix, el citat decret preveu en la seua disposició final primera que el Consell aprovarà els corresponents reglaments orgànics i funcionals dels departaments afectats.
En compliment de la dita previsió, cal doncs dictar una nova norma que regule l'estructura orgànica i funcional de la Presidència de la Generalitat, determinant les funcions que s'atribuïxen als òrgans superiors i centres directius que la componen, així com el de les unitats administratives de superior rang que s'adscriuen a cadascun.
Per tot això, de conformitat amb el que establix els articles 16.2, 35.f) i 70 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del president de la Generalitat, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 1 d'octubre de 2004,
DECRETE
Títol I
El president
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Corresponen al president de la Generalitat, com el més alt representant d'esta, les funcions establides en l'article 14 de la Llei de Govern Valencià.
Article 2
El president de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'estat a la comunitat autònoma, promulga, en nom del rei, les lleis de la Generalitat.
Article 3
El president de la Generalitat, com a president del Consell de la Generalitat, dirigix i coordina les accions de govern sense perjudici de les atribucions i responsabilitats de cada conseller.
Article 4
Correspon a la Presidència de la Generalitat l'exercici de les competències en matèria de relacions amb l'estat i altres comunitats autònomes, relacions amb les Corts Valencianes, secretariat del Govern, coordinació interdepartamental, representació i defensa en juí i assessorament en dret de la Generalitat, cooperació al desenrotllament i relacions externes i amb la Unió Europea, participació social, comunicació institucional de la Generalitat, ràdio, televisió i la resta de mitjans de comunicació social i continguts, incloent els de caràcter audiovisual, transmesos per mitjà de xarxes i servicis de comunicacions electròniques.
Article 5
Davall l'autoritat del president, la Presidència de la Generalitat està integrada pels òrgans superiors i centres directius següents:
– Vicepresident del Consell.
– Conseller de Relacions Institucionals i Comunicació.
– Conseller de Cooperació i Participació.
– Gabinet del President.
– Secretaria Autonòmica de Política Institucional.
– Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial.
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació.
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenrotllament.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
– Direcció General de Coordinació.
– Delegacions del Consell a Alacant, Castelló i València i subdelegacions del Consell.
– Direcció General de Relacions amb l'Estat.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
– Direcció General de Cooperació al Desenrotllament i Relacions Externes.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– Direcció General de Participació Ciutadana.
Capítol II
El Gabinet del President
Article 6
El Gabinet del President és l'òrgan de suport a la Presidència de la Generalitat que té assignades les competències i les funcions següents:
a) Facilitar al president de la Generalitat la informació política i tècnica que resulte necessària per a l'exercici de les seues funcions.
b) Assessorar el president de la Generalitat en aquells assumptes i matèries que este dispose.
c) Coordinar totes aquelles unitats, tant de la pròpia Presidència com de les conselleries, que participen directament o indirectament en la programació o desenrotllament d'actes en què intervinga la Presidència de la Generalitat.
d) Coordinar i impulsar l'acció interdepartamental del Consell de la Generalitat.
Article 7
Del director del Gabinet del President, que tindrà el rang de secretari autonòmic, dependran el sotsdirector del Gabinet d'Anàlisi, el sotsdirector del Gabinet d'Organització i el comissionat especial per a la Copa de l'Amèrica 2007, que tindran el rang de director general.
Article 8
1. La Subdirecció del Gabinet d'Anàlisi té assignades, a més de les que el director del gabinet determine, les següents funcions:
a) Prestar assistència i assessorament al president.
b) Realitzar estudis i recopilar documents sobre matèries que afecten el Consell.
2. De la Subdirecció del Gabinet d'Anàlisi depenen les següents àrees:
a) Àrea de Planificació i Estudis.
b) Àrea de Documentació i Anàlisi de Dades.
c) Àrea d'Anàlisi i Seguiment de Programes.
Article 9
1. La Subdirecció del Gabinet d'Organització té assignades, a més de les que el director del gabinet determine, les següents funcions:
a) La coordinació interna de l'agenda del president.
b) La direcció del protocol que requerixen els actes de caràcter representatiu del president i dels restants membres del Consell de la Generalitat.
2. De la Subdirecció del Gabinet d'Organització depenen les àrees següents:
a) Àrea d'Organització i Gestió.
b) Àrea de Protocol.
Article 10
El comissionat especial per a la Copa de l'Amèrica 2007 exercirà la funció d'impulsar, coordinar i unificar els criteris d'actuació dels distints departaments de l'administració de la Generalitat en totes les actuacions que es referisquen a la celebració de la Copa de l'Amèrica 2007 i impulsarà relacions de cooperació amb quantes institucions públiques o privades participen o s'incorporen a l'esdeveniment adés esmentat.
Títol II
El vicepresident del Consell
Article 11
El vicepresident del Consell, que s'integra en l'estructura de la Presidència de la Generalitat, porta a terme les funcions de màxim suport i assessorament en les tasques exercides pel president en tot allò que este encomane o delegue.
Així mateix, el president podrà assignar-li les funcions de direcció, impuls i coordinació política d'aquelles matèries que considere oportunes.
En particular, s'adscriuen al vicepresident del Consell les secretaries autonòmiques de Política Institucional i de Cohesió Territorial i els òrgans directius que en depenguen.
Article 12
Directament dependent del vicepresident del Consell, hi ha el Gabinet del Vicepresident del Consell, com a òrgan de suport i assistència immediata a este. Així mateix, davall la dependència directa del vicepresident del Consell existirà, amb rang d'àrea, un gabinet tècnic, al qual corresponen les funcions concernents a documentació, comunicació i seguiment parlamentari dels assumptes relacionats amb la vicepresidència.
Títol III
Els consellers
Capítol I
El conseller de Relacions Institucionals i Comunicació
Article 13
El conseller de Relacions Institucionals i Comunicació se subjecta al règim previst en l'article 19.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article 14
El conseller de Relacions Institucionals i Comunicació exercirà les funcions de direcció, impuls i coordinació política d'aquelles matèries que el president encomane o delegue i, en particular, de les corresponents a la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació.
Article 15
Directament dependent del conseller de Relacions Institucionals i Comunicació, hi ha el Gabinet del Conseller, com a òrgan de suport i assistència immediata a este.
Capítol II
La consellera de Cooperació i Participació
Article 16
La consellera de Cooperació i Participació se subjecta al règim previst en l'article 19.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article 17
La consellera de Cooperació i Participació exercirà les funcions de direcció, impuls i coordinació política d'aquelles matèries que el president encomane o delegue i, en particular, de les corresponents a la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenrotllament.
Article 18
Directament dependent de la consellera de Cooperació i Participació, hi ha el Gabinet de la Consellera, com a òrgan de suport i assistència immediata a esta.
Títol IV
Les secretaries autonòmiques
i òrgans directius dependents
Capítol I
La Secretaria Autonòmica de Política Institucional
Article 19
El titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional exercix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell amb les Corts Valencianes, secretariat del govern, coordinació general de la política legislativa del Consell, règim jurídic autonòmic i Servici Jurídic de la Generalitat.
El titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional és el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, i exercix les funcions inherents a este càrrec, conforme al Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat.
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen davall la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos.
Article 20
La Secretaria Autonòmica de Política Institucional s'estructura en els centres directius següents:
– Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
Article 21
La Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern és el centre directiu al qual correspon de portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en relació amb les funcions següents:
a) La comunicació entre el Consell de la Generalitat i les Corts Valencianes i l'assistència continuada en les matèries d'índole parlamentària.
b) La gestió del Registre de Convenis i del Registre d'Òrgans Col·legiats.
c) La gestió i manteniment de les bases de dades referents a la normativa de la Generalitat, i la direcció del Centre d'Informació i Documentació juridicoadministrativa de la Generalitat (CIDAJ).
d) El suport tècnic i administratiu al Secretariat del Govern, així com la infraestructura administrativa del Consell de la Generalitat i la revisió i tramitació dels documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
e) L'autorització de les publicacions dels distints departaments de l'administració de la Generalitat, des del punt de vista de les característiques tècniques i sense perjuí de les competències d'altres òrgans en esta matèria i, en particular, l'edició del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 22
De la Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern depenen les unitats del nivell administratiu següents:
– L'Àrea de Relacions amb les Corts. Li correspon prestar assistència tècnica i jurídica al Consell de la Generalitat en les reunions de la Junta de Síndics, així com la coordinació de les intervencions dels consellers davant el ple i les comissions de les Corts i, en general, el requeriment i gestió, si és procedent, de l'acció del Consell de la Generalitat davant les Corts Valencianes.
– L'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental. Té la secretaria administrativa de les comissions interdepartamentals i delegades del Consell de la Generalitat, n'elabora les actes de les sessions i efectua el seguiment de l'evolució dels òrgans col·legiats de la Generalitat i d'aquells en què esta tinga representació.
Gestiona el Registre de Convenis conforme al Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell de la Generalitat, el CIDAJ, el Centre Virtual de Formació al Ciutadà i el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat, conforme al Decret 104/2002, de 18 de juny, del Consell de la Generalitat.
– L'Àrea de la Secretaria Administrativa del Consell. Gestiona els assumptes que han de sotmetre's a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris i al Consell de la Generalitat; formalitza els decrets i acords aprovats pel Consell, i elabora les actes de les sessions del Consell de la Generalitat i les de la seua comissió preparatòria.
Tramita les comunicacions al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana dels actes i disposicions generals adoptades pel Consell, quan això siga preceptiu.
Revisa i tramita els documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
– L'Àrea de Publicacions. Autoritza les edicions i publicacions promogudes per les conselleries i organismes i entitats que en depenen, des del punt de vista de les característiques tècniques i sense perjudici de les competències de la Direcció General de Promoció Institucional de la Presidència.
Confecciona i edita el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. D'esta àrea depén la gestió del fons editorial i la distribució comercial de les publicacions de la Generalitat.
Article 23
1. Davall la directa dependència del titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional, el Gabinet Jurídic de la Generalitat exercirà les funcions d'assessorament en dret i la representació i defensa en judici de l'administració de la Generalitat i de les seues entitats autònomes, en els termes establits en el Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'organització i règim de funcionament dels servicis jurídics de la Generalitat.
2. L'estructura orgànica, les competències i el règim de funcionament del Gabinet Jurídic de la Generalitat s'ajustarà al que disposa el decret citat en l'anterior apartat i la resta de normativa que hi siga d'aplicació.
3. Davall la direcció i supervisió del titular de la Secretaria Autonòmica de Política Institucional, el Gabinet Jurídic de la Generalitat portarà a terme la preparació de recopilacions normatives de les disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat.
Capítol II
La Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial
Article 24
El titular de la Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial exercix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de coordinació d'acció territorial de govern del Consell.
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen davall la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos.
Article 25
La Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial s'estructura en els centres directius següents:
– Direcció General de Coordinació.
– Delegacions del Consell a Alacant, Castelló i València i subdelegacions del Consell.
Article 26
La Direcció General de Coordinació és el centre directiu al qual correspon de portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de l'acció de l'administració de la Generalitat.
Article 27
De la Direcció General de Coordinació depén l'Àrea d'Ordenació Interorgànica, a què correspon l'exercici de les funcions de coordinació i interrelació dels departaments de l'administració de la Generalitat.
Article 28
1. Davall la dependència de la Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial, es troben les delegacions del Consell de la Generalitat a Alacant, Castelló i València. Al front d'estes hi ha el delegat.
2. Així mateix, davall la dependència de la Secretaria de Cohesió Territorial es troben les subdelegacions del Consell. Estes es crearan i suprimiran per decret del Consell, el qual en determinarà la localitat de la seu i la competència territorial.
Article 29
1. El delegat del Consell és l'executor de la política del Consell de la Generalitat en la província i, com a tal, té atribuïdes les facultats següents:
a) Impulsar i coordinar l'activitat de l'administració de la Generalitat en la província.
b) Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació amb les administracions general de l'estat i local de la província, sense perjudici d'altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.
c) Informar i, si és procedent, proposar al Govern les inversions públiques en la província, impulsant i controlant la seua realització.
d) Transmetre i executar, si és procedent, els mandats i directrius que reba del Consell de la Generalitat o dels titulars de les distintes conselleries.
e) Presidir el Ple i, si és procedent, les comissions delegades de la Comissió Territorial de Coordinació del Consell de la Generalitat.
2. Correspon al subdelegat del Consell, en el territori de la seua competència, impulsar i coordinar l'activitat de l'administració de la Generalitat; actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació, així com informar i, si és procedent, proposar al Govern les inversions públiques, impulsant-ne i controlant-ne la realització; i transmetre i executar, si és procedent, els mandats i directrius que reba del Consell de la Generalitat o dels titulars de les distintes conselleries.
El subdelegat del Consell formarà part de la Comissió Territorial de Coordinació de l'àmbit territorial corresponent.
Capítol III
La Secretaria Autonòmica de Relacions
amb l'Estat i Comunicació
Article 30
El titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació exercix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació social, publicitat institucional, anuncis oficials i imatge de la Generalitat, televisió i radiodifusió i continguts, així com les relacions amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes.
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen davall la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos.
Article 31
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació s'estructura en els centres directius següents:
– Direcció General de Relacions amb l'Estat.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
Article 32
La Direcció General de Relacions amb l'Estat és el centre directiu a què correspon de portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en relació amb la programació, impuls i coordinació de les relacions en l'àmbit exterior del Consell de la Generalitat i la seua administració, amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes.
Article 33
De la Direcció General de Relacions amb l'Estat depén l'Àrea de Relacions amb l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, a què correspon l'estudi, l'anàlisi i el seguiment de les relacions de l'administració del Consell de la Generalitat amb l'administració general de l'estat i de les altres comunitats autònomes, així com la promoció de les accions encaminades a la col·laboració entre les administracions referides amb l'administració del Consell de la Generalitat.
Article 34
La Direcció General de Relacions Informatives és el centre directiu a què correspon de portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en relació amb les funcions següents:
– Coordinació de l'emissió d'informació institucional i de govern.
– Disseny i anàlisi dels treballs, tècniques i estudis d'avaluació de l'eficàcia de la política informativa respecte al desenrotllament de l'acció de govern de la Generalitat.
Article 35
La Direcció General de Promoció Institucional és el centre directiu a què correspon de portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en relació amb les funcions següents:
– En matèria de publicitat institucional i anuncis oficials, la dita direcció general té encomanada la coordinació, supervisió i autorització prèvia de les campanyes publicitàries i contractacions i insercions d'este caràcter, produïdes en l'àmbit del Consell de la Generalitat i organismes i entitats dependents de les seues conselleries.
– Autorització prèvia, supervisió i coordinació de tots aquells projectes de campanyes de publicitat, accions de promoció o comunicació de la Generalitat que les distintes conselleries, organismes, institucions i entitats que en depenen desenrotllen amb tercers a través d'ordres de subvenció, convenis o qualsevol fórmula de col·laboració.
Així com, autorització prèvia de la creativitat, disseny i contractació que es deriven dels dits projectes una vegada aprovats.
– Elaboració de criteris sobre la difusió de la imatge institucional i de l'activitat de la Generalitat i la coordinació, supervisió i autorització prèvia de la publicitat institucional.
– Autorització prèvia dels projectes i, en cas de la seua aprovació, del disseny, creativitat i contractacions i gestió de les pàgines web, wap, missatgeria multimèdia, correu electrònic, vídeos, cd's, dvd's, merchandising i qualsevol altre suport que repercutisca en la difusió de la imatge de la Generalitat, tant pels mitjans tradicionals com pels moderns mitjans de comunicació, promoguts per les distintes conselleries, organismes, institucions i entitats que en depenen, inclosos els canals propis de difusió i promoció de la imatge i activitats de la Generalitat.
– Autorització prèvia dels projectes de manuals d'identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge o activitats de la Generalitat i supervisió i aprovació de la seua creativitat i contractació en el cas que s'autoritzara el projecte sempre que estiguen promogudes per la Generalitat a través de les distintes conselleries, organismes, institucions i entitats que en depenen.
– Tutelar la deguda utilització de la imatge institucional de la Generalitat i l'adopció de mesures que es deriven de la dita tutela.
– Autorització prèvia i supervisió de qualsevol projecte objecte d'edició o publicació de la Generalitat, promoguda per les conselleries i organismes, institucions i entitats que en depenen. Així com, autorització prèvia de la contractació en cas d'aprovació del projecte.
– Analitzar i valorar, des del punt de vista de la comunicació, la informació que es derive de tots aquells canals de comunicació que, al respecte, s'hi establisquen amb el ciutadà per la Generalitat a través de les distintes conselleries, organismes, institucions i entitats que en depenen, tals com pàgines web, wap, missatgeria multimèdia, correu electrònic, i suports equivalents, així com telèfons de consultes, informació o reclamacions, edificis PROP, queixes o suggeriments, etc.
Per a l'exercici d'esta funció la Direcció General de Promoció Institucional podrà sol·licitar dels departaments responsables, de manera puntual o periòdica, tota la informació que en necessite amb la sistematització prèvia que convinga per al seu posterior tractament.
Tot això sense perjuí de les competències que tinguen els departaments específics en les distintes matèries.
– Elaboració de normes i col·laboració en la promoció i ordenació del sector audiovisual i de la comunicació de la Comunitat Valenciana en coordinació amb la resta de departaments competents de la Generalitat.
– Tutela administrativa derivada de l'aplicació de la Llei de Radiotelevisió Valenciana i la resta de lleis concurrents.
– Planificació, assessorament, estudi i gestió del règim jurídic en matèria de comunicació social i els seus mitjans, en el marc de les normes bàsiques de l'estat i de la Unió Europea.
– Preparació dels concursos públics per a l'atorgament de les preceptives concessions per a l'explotació dels servicis públics de radiodifusió sonora i televisió, tant analògics com digitals, i altres servicis audiovisuals i multimèdia que siguen competència de la Generalitat, així com la tramitació dels seus títols habilitants i l'aprovació, si és procedent, dels negocis jurídics sobre ells.
– La gestió del Registre d'empreses prestadores dels servicis públics de radiodifusió sonora i televisió.
– El manteniment de les relacions de l'administració de la Generalitat amb els prestadors de servicis públics de radiodifusió sonora i televisió.
– La supervisió i control dels projectes tècnics de radiodifusió i televisió amb llicències atorgades per la Generalitat així com dels estudis tècnics de canvi de paràmetres d'estes.
– La proposta de la planificació del domini públic radioelèctric en les bandes de freqüències de radiodifusió i televisió.
– La implementació i disseny dels mapes de cobertura radioelèctrica de les emissores de radiodifusió i televisió.
– El suport tècnic per a la confecció de cànons de llicències de servicis audiovisuals.
– L'exercici de les facultats de control, inspecció i sanció en matèria de radiodifusió sonora i televisió, fins i tot en relació amb els operadors de telecomunicacions quan presten les xarxes per al transport i la difusió del senyal de radiodifusió sonora i televisió. Alhora, el control de la legalitat de les formes de gestió dels prestadors dels servicis de radiodifusió sonora i televisió.
– Autorització dels emplaçaments de les emissores de radiodifusió sonora i televisió a la Comunitat Valenciana d'acord amb els criteris que elabore la Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Comunicació, amb total respecte, en tot cas, als principis de compartició d'infraestructures de telecomunicacions i de sostenibilitat mediambiental, i sense perjudici de les competències que hi puguen tindre altres departaments autonòmics.
– Adopció de mesures conduents a la implantació i difusió de la ràdio i televisió digitals a la Comunitat Valenciana.
– La realització d'estudis i informes sobre el desenrotllament, la implantació i la promoció a la Comunitat Valenciana dels servicis de radiodifusió sonora i televisió i, en particular, la definició del mapa autonòmic de prestadors del servici de radiodifusió i televisió, així com l'exercici de les competències que en matèria de continguts dels servicis de ràdio i televisió que corresponguen a la Generalitat.
Article 36
Correspon a la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid d'actuar com a centre de referència de la Comunitat Valenciana en la capital de l'estat, impulsant les relacions amb les institucions, entitats i agents allí radicats i subministrant el suport logístic necessari als membres del Consell de la Generalitat i al personal de l'administració de la Generalitat per a desenrotllar allí les seues funcions.
Així mateix, amb caràcter general, prestarà informació al públic, amb especial atenció a la promoció dels interessos propis de la Comunitat Valenciana.
Capítol IV
La Secretaria Autonòmica de Relacions
amb la Unió Europea i Cooperació al Desenrotllament
Article 37
El titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenrotllament exercix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions del Consell de la Generalitat amb els organismes de la Unió Europea i amb organitzacions interregionals i internacionals i de participació social.
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen davall la seua dependència així com les unitats administratives integrades en estos.
Article 38
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenrotllament s'estructura en els centres directius següents:
– La Direcció General de Cooperació al Desenrotllament i Relacions Externes.
– La Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– La Direcció General de Participació Ciutadana.
Article 39
La Direcció General de Cooperació al Desenrotllament i Relacions Externes és el centre directiu a què correspon de portar a terme les funcions establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, respecte als assumptes següents:
a) En matèria de cooperació al desenrotllament, portarà a terme l'impuls i coordinació dels projectes de cooperació internacional al desenrotllament, i qualssevol altres actuacions que determinen la presència i participació efectiva del Consell de la Generalitat en este àmbit.
b) En matèria de relacions externes, portarà a terme la programació, impuls i coordinació de les relacions amb organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, així com la coordinació de dites relacions mantingudes des d'altres conselleries i organismes de la Generalitat.
Article 40
Davall la dependència de la Direcció General de Cooperació al Desenrotllament i Relacions Externes, el nivell administratiu s'estructura en les unitats següents:
a) L'Àrea d'Assumptes Europeus i Relacions Externes. Li correspon la programació, impuls i coordinació de les actuacions en matèria de relacions externes i assumptes europeus. Canalitza la cooperació i informació amb organismes de la Unió Europea, organitzacions interregionals i internacionals.
Porta a terme la promoció i coordinació de la cooperació interregional, així com l'obertura a l'exterior dels distints sectors de la societat valenciana, i de la normativa i les institucions europees.
b) L'Àrea de Relacions Institucionals. Impulsa i coordina les relacions entre la Generalitat i les col·lectivitats i centres valencians en l'exterior.
Article 41
Correspon a la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les d'actuar com a centre de referència de la Comunitat Valenciana davant les institucions europees, així com la promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant de les institucions i òrgans de la Unió Europea, tot subministrant el suport logístic necessari als membres del Consell de la Generalitat i al personal de l'administració de la Generalitat per desenvolupar-n'hi les funcions.
Al seu torn, facilitarà als seus agents i als representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i òrgans comunitaris.
Article 42
La Direcció General de Participació Ciutadana és el centre directiu a què correspon de portar a terme les facultats establides en l'article 76 de la Llei de Govern Valencià, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en relació amb la coordinació de les funcions de comunicació de les institucions de la Generalitat amb la societat civil i els ciutadans, la potenciació de la participació social i la difusió dels processos democràtics a tota la societat.
Així mateix, li correspon impulsar l'acostament de les institucions de la Generalitat a la societat civil i als ciutadans, així com portar a terme el desenrotllament de les actuacions de caràcter institucional amb entitats, institucions i ciutadans, dins i fora de la Comunitat Valenciana.
Coordina les activitats dirigides a aconseguir un millor coneixement i major prestigi de la Generalitat.
Fomenta les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països. Alhora, li correspon el contacte institucional i el suport als col·lectius de valencians residents fora de la Comunitat.
Article 43
a) De la Direcció General de Participació Ciutadana depén l'Àrea de Foment dels Processos de Participació i Comunicació Ciutadana, a què correspon la potenciació i la realització de projectes de caràcter participatiu propis de la societat civil, l'assessorament i coordinació de fórmules participatives i la proposta de procediments de decisió ciutadana en els assumptes públics, així com la integració dels diferents agents socials en estos processos.
Així mateix li corresponen les funcions d'interlocució i coordinació institucional entre la Presidència de la Generalitat i altres organismes i entitats responsables en la matèria, l'anàlisi i l'estudi de sistemes electorals i altres mètodes de participació i decisió ciutadana i l'impuls de l'ús de noves tecnologies de comunicació i informació en els processos participatius de la societat civil incorporant criteris de governació en l'acció pública del Consell.
b) De la Direcció General de Participació ciutadana depèn, alhora, l'Àrea de Participació Externa, a la qual correspon la coordinació i el contacte institucional entre la Generalitat i les col·lectivitats de ciutadans valencians dins i fora de la Comunitat Valenciana, així com les qüestions que es deriven dels nous processos de participació ciutadana i que impliquen l'impuls de nous models.
Títol V
La Sotssecretaria
Article 44
Davall la directa dependència del president, el sotssecretari assumirà les competències i funcions establides en l'article 75 de la Llei de Govern Valencià, així com:
1. La direcció del Registre General.
2. Coordinar, supervisar i controlar l'organització i funcionament de tots els centres, servicis i unitats de la Presidència de la Generalitat.
3. L'organització i control dels assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material.
4. La gestió de l'arxiu, cuidant el procés i emmagatzematge de quantes dades i documentació siguen necessàries per al correcte funcionament dels servicis.
5. Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració que hagen de proposar-se al Consell de Generalitat per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
6. Gestionar expedients de contractació.
7. Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, així com la seua gestió en totes les fases comptables.
8. Gestionar els expedients relatius a transferències corrents i de capital.
9. Tramitar expedients de responsabilitat patrimonial.
10. Disposar la publicació, quan escaiga, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen dels òrgans de la Presidència, en els diaris oficials.
11. Portar a terme les tasques pròpies de la funció informàtica que corresponen al departament d'acord amb el que disposa el Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell de la Generalitat, o normativa vigent.
12. Realitzar estudis tècnics, així com recopilar documentació sobre matèries de competència de la Presidència.
13. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servici en l'àmbit de la seua competència.
14. Coordinar la labor de l'Àrea Jurídica, amb la dependència, organització i funcions que es regulen en el Decret 27/2001, de 30 de gener, amb els òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria.
15. Qualsevol altra que li encomane el president o li conferisquen les disposicions legals o reglamentaries.
Article 45
Adscrita a la Sotssecretaria, la Secretaria General Administrativa, de conformitat amb el que disposa l'article 79 de la Llei de Govern Valencià, és la unitat que, amb la màxima jerarquia del nivell administratiu, presta suport directe a la Sotssecretaria i, davall la seua autoritat, exercix la direcció, coordinació i supervisió dels servicis generals de la Presidència de la Generalitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Dins de l'àmbit de competències de la Presidència de la Generalitat, posen fi a la via administrativa els actes dictats pels titulars de les seues secretaries autonòmiques i de la seua Sotssecretaria.
Segona
El Consell de la Comunitat Valenciana per al Debat sobre el Futur d'Europa, creat per Decret 85/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, queda adscrit a la Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenrotllament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els centres directius afectats per la reestructuració competencial produïda per mitjà del Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, continuaran portant a terme la tramitació de quants assumptes i expedients els corresponguen per raó de la matèria.
A este respecte i mentre no s'arbitren les mesures necessàries per a dotar-los de prou mitjans materials i personals així com de l'operativitat pressupostària adequada, la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques continuarà donant el suport administratiu corresponent als mencionats centres directius sense perjudici de la competència per a resoldre corresponent als òrgans de la Presidència de la Generalitat.
Segona
Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu afectats per la reestructuració citada en la disposició anterior, continuaran subsistents i seran retribuïts a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris, mentre no s'adopten les mesures oportunes que en facen factible la gestió per part de la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
1. Queden derogades les disposicions següents:
a) Decret 68/1985, de 27 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea la Comissió de Disseny i Senyalització de la Generalitat.
b) Decret 73/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat.
c) Decret 74/2003, de 21 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea parcialment l'estructura orgànica de la Conselleria de Presidència.
d) Decret 111/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència.
2. Alhora, queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es modifiquen els apartats 5 i 7 de l'article 4 del Decret 38/2003, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la relació amb els Centres Valencians en l'Exterior de la Comunitat Valenciana, en el sentit de substituir les mencions que allí s'efectuen del «secretari general de la Presidència de la Generalitat» per les de «secretari autonòmic de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenrotllament».
Segona
Es modifica la redacció del nombre 2, de l'article 1 del Decret 27/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Organització i Règim de Funcionament dels Servicis Jurídics de la Generalitat, el tenor literal de la qual serà el següent:
«2. El Gabinet Jurídic de la Generalitat constituïx un òrgan de la Presidència de la Generalitat, adscrit a la Secretaria Autonòmica de Política Institucional.
No obstant això, gaudix d'independència funcional, tant en les seues relacions amb l'administració de la comunitat autònoma i amb els tribunals de justícia, en compliment de les seues funcions d'assessorament jurídic i representació i defensa en judici, com pel que fa al contingut del seu informe en dret i actuacions judicials, que estaran sempre subjectes a criteris objectius jurídics».
Tercera
Es modifica l'article 1.1 del Decret 247/1995, de 24 de juliol, pel qual es creen els Registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
«1. Es creen, en la Presidència de la Generalitat, i davall la directa supervisió del vicepresident del Consell, els registres següents:
a) Registre d'Activitats d'Alts Càrrecs.
b) Registre de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs».
Quarta
Es modifiquen els articles 2 i 7 del Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat, en el sentit de substituir les mencions que s'hi efectuen a la: «Subdelegació del Consell a Elx» per la de: «Subdelegacions del Consell».
Cinquena
Es faculta el president de la Generalitat per a dictar totes les disposicions que requerisca el desenrotllament i execució del present decret, en compliment del que disposa l'article 71 de la Llei de Govern Valencià.
Sisena
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 d'octubre de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea