diari

DECRET 197/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual n'adequa la composició a la nova estructura de la Generalitat i regula la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris. [2004/X10112]

(DOGV núm. 4857 de 06.10.2004) Ref. Base de dades 4409/2004

DECRET 197/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual n'adequa la composició a la nova estructura de la Generalitat i regula la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris. [2004/X10112]
La Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, comporta una profunda reforma en l'estructura de l'administració pública de la Generalitat, possibilitant amb la nova redacció de l'article 32 d'esta norma, que el Consell de la Generalitat puga crear la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, com a òrgan encarregat de preparar les reunions del Consell de la Generalitat.
L'exercici d'esta facultat d'autoorganització s'ha d'entendre condicionat no només per les prescripcions que marca l'article esmentat, sinó també pel criteri d'eficàcia que ha d'inspirar l'actuació del Govern en general i de l'administració Pública en particular.
Pel Decret 80/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, es va crear la Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris, de conformitat amb el que disposa la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. Es fa necessari adequar-ne la composició a la nova estructura de l'administració de la Generalitat i regular-ne el funcionament, alhora que es refonen les adaptacions posteriors al Decret 80/2003, i es recullen en un sol text normatiu aquelles disposicions que de manera dispersa regulaven una mateixa matèria.
De conformitat amb tot això, i en virtut del que preveuen els articles 17.1 i 31.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i segons el que disposen els articles 22.e), 32, 38 i següents de la Llei de Govern Valencià, per iniciativa del vicepresident, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 1 d'octubre de 2004,
DECRETE
Article 1. Funcions de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
1. De conformitat amb l'article 32 de la Llei de Govern Valencià, es crea la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, les sessions de la qual tindran caràcter preparatori de les reunions del Consell de la Generalitat.
2. La Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris no té funcions decisòries. Totes les seues reunions tindran caràcter deliberant, i els seus informes no seran sotmesos formalment a votació.
3. La comesa de la Comissió és de caràcter general, per la qual cosa tots els assumptes que vagen a sotmetre's a l'aprovació del Consell de la Generalitat hauran de ser prèviament informats per la Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris, amb les excepcions següents:
a) Els que decidisca el president de la Generalitat, per la seua especial naturalesa o en casos d'urgència, per iniciativa pròpia o a proposta d'algun membre del Consell de la Generalitat.
b) Els informes dels membres del Consell de la Generalitat de contingut no decisori.
c) Els nomenaments i cessament que hagen de realitzar-se per decret del Consell de la Generalitat.
d) L'atorgament de condecoracions, honors i distincions.
Article 2. Composició de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
La Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris està integrada pel vicepresident del Consell de la Generalitat, qui la presidirà, i pels titulars de les Secretaries Autonòmiques i de les Sotssecretaries de la Presidència i de les conselleries i pel director del Gabinet del President de la Generalitat o el subdirector que delegue. Exercirà les funcions de vicepresident de la Comissió el secretari autonòmic de Política Institucional, i les de secretari de la Comissió el director general que tinga atribuïdes les competències en matèria de secretariat del govern.
Article 3. Funcionament de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris
1. El president de la Comissió fixarà l'Orde del Dia de les seues sessions, el qual estarà integrat pels assumptes proposats per les distintes conselleries. La Comissió es reunirà amb anterioritat a cada una de les sessions del Consell de la Generalitat.
2. El president de la Comissió establirà un sistema que garantisca que els assumptes inclosos en l'orde del dia de la Comissió, amb la documentació necessària per al seu coneixement adequat, siguen coneguts amb la suficient antelació per totes les conselleries, a fi que els membres de la Comissió puguen fer les observacions que estimen pertinents.
3. Correspondrà al president de la Comissió decidir quan un assumpte que s'haja de sotmetre al coneixement del Consell de la Generalitat és informat favorablement per la Comissió, quan ha de ser sotmés a nova deliberació, o quan, a pesar d'haver-se suscitat discrepàncies en el si de la Comissió, ha de ser elevat al Consell de la Generalitat en atenció a la seua especial naturalesa, urgència o importància.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que preveu este decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el president de la Generalitat per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i el desplegament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 d'octubre de 2004
El president de la Generalitat,

linea