diari

DECRET 209/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme. [2004/X10364]

(DOGV núm. 4861 de 13.10.2004) Ref. Base de dades 4529/2004

DECRET 209/2004 de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme. [2004/X10364]
La nova organització del Consell de la Generalitat, acordada pel Decret 131/2004, de 27 d'agost, suposa la creació de la Conselleria de Turisme, l'assignació de competències en matèria turística a la Conselleria de Turisme, segons el Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, i l'adscripció a la conselleria de l'Agència Valenciana del Turisme, d'acord amb el que establix l'article 67 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de la Generalitat, de mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat, en relació amb el que disposen els articles 3.2 i 8 del Decret 185/2004, de 1 de octobre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Turisme, requerix procedir a la modificació del Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme.
La importància econòmica que el sector turístic representa a la Comunitat Valenciana i la necessitat que l'administració turística valenciana tinga un funcionament àgil, pròxim a les necessitats del sector turístic, aconsellen mantindre el caràcter i configuració jurídica de l'entitat, tot i adaptant-los a la nova adscripció a la Conselleria de Turisme. En conseqüència, a proposta de la consellera de Turisme, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 8 d'octubre de 2004,
DECRETE
CAPÍTOL I
NATURALESA I FUNCIONS
Article 1. Naturalesa
U. L'Agència Valenciana del Turisme, amb els diferents servicis i delegacions, conforma l'ens públic de la Generalitat al qual correspon el foment i l'ordenació de l'activitat turística i, en general, l'execució de la política turística de la Generalitat, d'acord amb les directrius establides per la Secretaria Autonòmica de Turisme i sota la directa i superior autoritat del conseller de Turisme.
Dos. L'Agència Valenciana del Turisme és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les previstes en l'article cinc, número dos, del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, a la qual correspon el desplegament de la política turística de la Generalitat.
Tres. L'Agència Valenciana del Turisme, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, està adscrita a la Conselleria de Turisme, a través de la Secretaria Autonòmica de Turisme, òrgan al qual correspon el control i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència i la política turística.
Quatre. L'Agència Valenciana del Turisme es regix pel que establix l'article 67 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, pel present Reglament i per les altres disposicions d'aplicació a les empreses públiques de la Generalitat.
Cinc. Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, l'Agència Valenciana del Turisme ajustarà la seua activitat a l'ordenament jurídic privat, estant-hi subjecta en les seues relacions jurídiques externes, en les adquisicions patrimonials i en la contractació, excepte en allò que, per la seua naturalesa jurídica li siga d'aplicació la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Tot i això, l'Agència subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives, com ara, la concessió de subvencions, l'ordenació del sector turístic, la inspecció, disciplina, autorització i classificació d'empreses i les activitats turístiques, i qualssevol altres que tinguen naturalesa jurídica anàloga.
Article 2. Objectius
L'Agència Valenciana del Turisme, com a organització administrativa responsable de l'impuls i execució de la política en matèria de turisme de la Generalitat, té encomanada, com a objectiu final la millora de la competitivitat, la qualitat del producte, la innovació tecnològica, la formació i el rendiment del sector turístic valencià i, també, l'impuls, desplegament i millora de la reglamentació i ordenació d'este sector i qualsevol altre que siga determinat expressament pel Consell de la Generalitat.
En conseqüència, els programes d'accions a curt i mitjà termini de l'Agència Valenciana del Turisme hauran d'orientar-se de forma especial a:
– Aconseguir l'increment de la qualitat dels productes turístics valencians i potenciar la millora en l'organització i modernització de les empreses turístiques; impulsar la creació i implantació de nous productes; prestar una atenció particular al desplegament i la innovació tecnològica, a la comercialització i als desequilibris entre les diferents zones de la Comunitat Valenciana.
– Comunicar positivament la imatge turística de la Comunitat Valenciana tant en els mercats nacionals com en els internacionals.
– Facilitar la comercialització dels productes per a propiciar una major rendibilitat de les empreses turístiques.
– Consolidar el mercat bàsic de sol i platja i millorar les infraestructures i les dotacions.
– Possibilitar que afloren els recursos de l'interior de la Comunitat Valenciana per a incorporar-los a l'oferta.
– Propiciar la segmentació de l'oferta, en potenciar nous productes i captar nous mercats, com a mitjà de combatre l'estacionalitat.
– Millorar la formació i la professionalitat del sector i promoure i prestar els servicis que contribuïsquen a això.
– La planificació bàsica per al desplegament del sector turístic, mitjançant la seua ordenació i reglamentació.
– Qualsevol altra actuació, que servisca per al desplegament, modernització, millora, difusió i promoció de l'oferta turística valenciana, i aquelles altres accions, en coordinació o col·laboració amb altres administracions públiques, que redunden de forma directa o indirecta en la consecució dels fins esmentats.
Article 3. Funcions
U. Per a la consecució d'estos objectius, l'Agència realitzarà les funcions següents:
I. L'ordenació del sector mitjançant l'elaboració de programes d'actuació, propostes de normativa turística i l'emissió dels informes preceptius
II. La tramitació dels expedients d'obertura, classificació i règim dels establiments turístics; la vigilància, desplegament i aplicació de les normes sobre professions i ensenyaments turístics i el registre d'empreses i activitats turístiques.
III. Controlar el compliment de la normativa vigent en matèria turística mitjançant la planificació i coordinació de campanyes tant informatives com d'inspecció i tramitar els expedients sancionadors.
IV. Elaborar i difondre entre els distints agents del sector turístic la informació que puga ser d'utilitat en els distints camps de la seua activitat.
V. Fomentar la formació professional del sector a través dels centres de desplegament turistics existents i dels que puguen crear-se; realitzar i promocionar cursos, seminaris, jornades i concedir beques o ajudes semblants i realitzar qualsevol altre tipus d'activitats, dirigides a esta finalitat.
VI. Realitzar els estudis, les publicacions i les activitats en la línia de millorar el coneixement del sector turístic valencià i de les actuacions que a nivell internacional es realitzen en este àmbit.
VII. La realització i coordinació d'activitats d'informació, promoció i publicitat del producte turístic valencià.
VIII. Recolzar la realització d'actuacions conjuntes de cooperació i instrumentar les relacions amb altres ens, tant públics com privats.
IX. Concedir ajudes o qualsevol altre tipus de mesures financeres que suposen un suport a les inversions i activitats relacionades amb els fins de l'Agència i al foment de la qualitat, formació, innovació i modernització en el sector turístic valencià i, també, aquelles altres dirigides a la millora de la seguretat i defensa de l'usuari turístic.
X. Constituir societats i participar amb caràcter transitori o permanent en el capital d'aquelles societats que contribuïsquen al compliment dels fins de l'Agència i, també, en associacions, fundacions, o qualsevol altra forma de persona jurídica amb fins anàlegs.
XI. Desenrotllar els mecanismes de coordinació i col·laboració amb les altres administracions turístiques, ja siguen estatal, autonòmiques o locals i, també, amb organismes o administracions turístiques d'altres estats o de caràcter internacional a través dels procediments previstos en la legislació aplicable, que puguen conduir a un millor compliment dels objectius fixats per a l'Agència Valenciana del Turisme.
XII. Qualsevol altra funció destinada al compliment dels objectius assenyalats en l'article anterior.
Dos. En la realització de les funcions establides en el present article, l'Agència Valenciana del Turisme podrà comptar, especialment i entre altres, amb la col·laboració de les universitats, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, els col·legis professionals, les organitzacions empresarials, sindicats, fundacions, associacions, entitats locals i altres administracions públiques i subscriure a l'efecte, si s'escau, el conveni oportú.
CAPÍTOL II
ORGANITZACIÓ
Article 4. Òrgans de l'Agència Valenciana del Turisme
Els òrgans de l'Agència Valenciana del Turisme són:
– El president
– El Comité de Direcció
– El director
– El Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana
Article 5. Del president
U. El president de l'Agència Valenciana del Turisme, que alhora ho serà del Comité de Direcció, serà el conseller de Turisme.
Dos. El president exercirà les funcions següents:
a) Tindre la representació superior de l'Agència Valenciana del Turisme en totes les seues relacions amb les entitats públiques o privades, amb les excepcions establides en l'article nou d'este reglament.
b) Convocar, fixar l'orde del dia, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció i del Consell de Turisme i dirimir, si s'escau, els empats de les votacions amb el vot de qualitat.
c) Proposar al Comité de Direcció les línies de funcionament de l'Agència Valenciana del Turisme.
d) Exercir l'alta direcció i el govern de l'Agència.
e) La representació permanent de l'Agència en la firma de convenis i contractes, el qual queda constituït com a òrgan de contractació de l'ens públic, sense perjuí de la delegació de facultats que en esta matèria puga acordar a favor d'altres òrgans; i també, en la firma de qualssevol actes i negocis jurídics, no atribuïts expressament als altres òrgans.
f) Ordenar les despeses i els pagaments.
g) Resoldre la publicació dels programes anuals d'actuació de l'Agència Valenciana del Turisme, i també les convocatòries d'ajudes, subvencions i beques.
h) Emetre les resolucions d'execució dels programes de l'Agència.
i) La resolució dels recursos contra els actes dictats pels òrgans de l'Agència que jeràrquicament en depenen o dels recursos de reposició contra els actes propis.
j) La imposició de sancions per infraccions en matèria turística en la forma i quantia establides en les normes que resulten d'aplicació.
k) Autoritzar amb la seua firma, conjuntament amb la del secretari les actes aprovades de les sessions del Comité de Direcció i el certificat del seu contingut.
l) Demanar parer o informes al Consell de Turisme.
m) En general i, de forma àmplia, exercir totes aquelles funcions que possibiliten el millor desplegament de les finalitats de l'Agència.
Tres. En matèria de personal, correspon al president de l'Agència:
1) L'autoritat superior, l'alta inspecció i el règim disciplinari del seu personal.
2) La contractació del personal directiu.
3) La contractació del personal laboral de l'Agència Valenciana del Turisme, d'acord amb els criteris de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat.
4)Aprovar i regular l'organització interna de l'entitat i els criteris per a la selecció, admissió i retribució del personal i la plantilla i el desplegament de l'organigrama de l'Agència Valenciana del Turisme a partir del present Reglament.
Quatre. El president podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, alguna de les funcions assignades en el número dos del present article, excepte l'assenyalada en l'apartat j).
Article 6. El Comité de Direcció. Funcions
U. Al Comité de Direcció, òrgan superior col·legiat de govern i direcció de l'Agència Valenciana del Turisme, li correspon exercir, sense altres limitacions que les establides en les lleis i sense perjuí de les atribucions del seu president i dels altres órganos de l'entitat, aquelles facultats i poders, en general, que siguen precisos per al compliment dels seus fins, i en particular se li atribuïxen les funcions següents:
a) Definir les línies de funcionament de l'Agència Valenciana del Turisme sota l'autoritat del conseller de Turisme.
b) Examinar i aprovar els plans i programes d'actuació de l'Agència.
c) Examinar i aprovar la redacció definitiva de l'avantprojecte de pressupostos de l'Agència, per a la posterior tramitació.
d) Aprovar la memòria d'activitats i els comptes anuals de l'Agència, per a la remissió als òrgans competents d'acord amb les lleis pressupostàries que resulten d'aplicació.
e) Evacuar els informes que li siguen requerits per la Conselleria de Turisme.
f) Aprovar la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils, la creació de societats mercantils en les quals siga soci l'Agència, i també la creació i participació en fundacions, associacions i altres persones jurídiques.
g) Elevar als organismes competents les propostes i acords que requerisquen la seua aprovació o referendació.
h) Totes aquelles que siguen necessàries per al compliment dels fins i programes de l'Agència Valenciana del Turisme i aquelles altres que d'ara endavant li puguen atribuir.
Dos. El Comité de Direcció podrà conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de persones.
Article 7. Composició del Comité de Direcció
U. El Comité de Direcció està integrat per:
a) El president del Comité de Direcció, serà el conseller de Turisme.
b) El vicepresident, serà el secretari autonòmic de Turisme.
c) El sotssecretari de la Conselleria de Turisme.
d) El director general de Turisme d'Interior.
e) Els caps d'àrea de l'Agència Valenciana del Turisme.
f) El secretari, amb veu però sense vot, serà designat a l'efecte pel conseller de Turisme, entre el personal laboral o funcionari, de nivell tècnic i titulat superior, de l'Agència Valenciana del Turisme o de la Conselleria de Turisme.
Dos. El president del Comité de Direcció podrà requerir la presència en les reunions del personal propi de l'Agència i/o experts a efectes informatius.
Article 8. Règim jurídic del Comité de Direcció
U. El Comité de Direcció es reunirà, prèvia convocatòria del president, com a mínim dues vegades a l'any. La primera reunió se celebrarà durant el primer trimestre natural, per a analitzar i, si s'escau, aprovar la memòria i els comptes anuals de l'exercici anterior. La segona per a deliberar i, si és procedent, aprovar l'avantprojecte de pressupostos i els plans d'actuació anuals.
Dos. Les sessions extraordinàries del Comité de Direcció podran ser convocades sempre que ho acorde el president, i també a petició de la meitat més un dels components del Comité.
Tres. Les sessions del Comité de Direcció seran dirigides pel president. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o delegació expressa presidirà les sessions el vicepresident.
Quatre. L'orde del dia serà fixat pel president del Comité de Direcció, tenint en compte, si és procedent, les peticions dels altres membres, formulades amb antelació suficient.
Cinc. El quòrum per a la constitució vàlida del Comité de Direcció serà el de majoria absoluta dels seus membres, en primera convocatòria, i d'un mínim de cinc dels seus components, en segona convocatòria, però necessàriament ha d'estar-hi el president i secretari o, si és procedent, els qui el substituïsquen. Entre la primera i la segona convocatòria hauran de passar, com a mínim, trenta minuts. No obstant això, quedarà vàlidament constituït, encara que no s'hagen complit els requisits de convocatòria, quan estiguen presents tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
Sis. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat de qui presidisca la sessió.
Set. Els acords que s'adopten constaran en l'acta corresponent, la qual podrà ser aprovada pel Comité de Direcció en la mateixa sessió a què es referisca o en la següent, i serà firmada pel secretari amb el vistiplau del president i haurà de registrar-se en el llibre d'actes.
Vuit. En allò no previst en este article hom s'atendrà al que disposa el capítol II del títol segon de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 9. Del director
U. El director de l'Agència Valenciana del Turisme serà el secretari autonòmic de Turisme.
Dos. Correspon al director de l'Agència Valenciana del Turisme la direcció, coordinació i govern ordinari de l'Agència i l'exercici de les funcions següents:
a) El control i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència.
b) Tindre la representació ordinària de l'Agència en totes les seues relacions amb entitats públiques o privades.
c) Presidir, en absència del president, les sessions del Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana.
d) Presidir, en absència del seu president, les sessions del Comité de Direcció de l'Agència Valenciana del Turisme.
e) La resolució de recursos contra els actes dictats pels òrgans de l'Agència que en depenen jeràrquicament.
f) El control del compliment de la normativa vigent en matèria turística mitjançant la planificació i coordinació de les campanyes tant informatives com d'inspecció.
g) La vigilància, desplegament i aplicació de les normes sobre professions i ensenyaments turístiques.
h) La imposició de sancions per infraccions en matèria turística en la forma i quantia establides en les normes que resulten d'aplicació.
i) L'adopció de resolucions referents a les sol·licituds d'instal·lació, classificació i obertura d'establiments turístics, registre d'empreses i activitats turístiques i qualsevol altra autorització derivada de la legislació vigent, sense perjuí de la possibilitat de delegació de qualsevol d'estes facultats en els òrgans perifèrics de l'Agència, previstos en l'article 11 del present reglament.
j) La representació de l'Agència en l'exercici d'accions i recursos i, també, la representació de l'Agència, com a entitat demandant o demandada davant de qualssevol òrgans jurisdiccionals.
k) Formular propostes d'acord i de resolució al president i al Comité de Direcció en assumptes de la seua competència i l'aprovació dels quals siga de la seua competència.
l) Aquelles que li delegue el president, amb caràcter permanent o temporal.
m) Complir i fer complir els acords del Comité de Direcció.
CAPÍTOL III
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Article 10. Organització central
U. L'Agència Valenciana del Turisme s'organitzarà en àrees, dependents jeràrquicament del director.
Dos. Al front de cada àrea hi haurà un cap d'àrea, la designació i contractació del qual correspondrà al president de l'Agència i el qual tindrà la consideració de directiu d'esta.
Tres. Als caps d'àrea els correspondrà exercir aquelles funcions que entre les ressenyades en el capítol I d'este reglament li siguen atribuïdes.
Quatre. Als caps d'àrea els correspondran, amb caràcter general i sense perjuí de qualssevol altres competències específiques que se li puga atribuir, les funcions següents:
a) L'execució dels acords o les resolucions que els siguen encomanades pel president i el director, a més de l'exercici de les funcions que els siguen delegades pels susdits òrgans.
b) Proposar al president les línies de funcionament de l'Agència en l'àmbit de les seues competències.
c) Elaborar la proposta de programa d'actuació anual i de l'avantprojecte de pressupostos corresponents a la seua àrea.
Cinc. La gestió de l'Agència Valenciana del Turisme estarà integrada pels diversos servicis i unitats que acorde proposar el comité de direcció al president de la mateixa, en l'exercici de les seues competències i en el desplegament d'este reglament.
Article 11. Organització territorial
En l'àmbit territorial l'Agència Valenciana del Turisme exercirà les seues competències a través dels servicis territorials de la Conselleria de Turisme, en funció del volum d'activitats a desplegar i, d'acord amb les dependències orgàniques i funcionals que a l'efecte establisca el conseller de Turisme i president de l'Agència; la seua responsabilitat serà la gestió ordinària i el funcionament de les unitats i servicis de l'Agència, que els siguen assignats, dins del seu àmbit territorial, i procurar a més l'actuació coordinada amb les diferents àrees de l'Agència Valenciana del Turisme.
CAPÍTOL IV
DEL CONSELL DE TURISME
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 12. Funcions
El Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana és l'òrgan de consulta i assessorament de l'Agència Valenciana del Turisme el qual té atribuïdes les funcions següents:
a) Elaborar els estudis, treballs i informes que li encomanen, i formular les propostes tendents a la millora del sector.
b) Prestar la col·laboració que sol·licite l'Agència en la preparació i execució de l'acció turística.
c) Assessorar en les matèries que li siguen consultades.
d) Ser oït en els projectes d'aquelles disposicions de caràcter general referits a l'ordenament turístic que, si és procedent, li siguen sol·licitats per l'Agència Valenciana del Turisme o per la Conselleria de Turisme.
e) Desplegar una consciència general de la rellevància socioeconòmica i cultural del turisme.
f) Vetlar per la millor imatge turística de la Comunitat Valenciana.
g) Qualsevol altra coherent amb el seu caràcter que li fóra encomanada.
h) Formular propostes d'actuació i d'estudis a realitzar per la Conselleria de Turisme o l'Agència Valenciana del Turisme.
Article 13. Composició
U. El Consell de Turisme estarà integrat pels membres següents:
– President: el conseller de Turisme.
– Vicepresident: el secretari autonòmic de Turisme.
Vocals:
a) El sotssecretari de la Conselleria de Turisme.
b) El director general de Turisme d'Interior.
c) Els presidents de les Diputacions Provincials de Castelló, València i Alacant, o, per delegació, els diputats provincials de Turisme de cadascuna.
d) Deu alcaldes de municipis turístics de la Comunitat Valenciana, designats pel president del Consell de Turisme.
e) Tres representants proposats pel Consell Regional de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació.
f) Vuit representants de les organitzacions empresarials del sector turístic més representatives distribuïts territorialment de la forma següent: dos per la província de Castelló, dos per la província de València, dos per la província d'Alacant i dos pertanyents a organitzacions empresarials turístiques de Benidorm.
g) Tres representants de les centrals sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.
h) Fins a deu membres de lliure designació pel president de l'Agència, entre persones vinculades al turisme en les diverses facetes.
– El secretari, amb veu però sense vot, serà designat a l'efecte pel conseller de Turisme, entre el personal laboral o funcionari, de nivell tècnic i titulat superior, de l'Agència Valenciana del Turisme o de la Conselleria de Turisme.
Dos. Quan en l'orde del dia de la sessió figuren temes que afecten a matèries relacionades amb les competències d'altres conselleries, podran ser-hi convocats el director o directors generals corresponents.
Article 14. Nomenament
U. El nomenament i cessament dels representants a què es referixen les lletres d), e), f) i g) de l'article anterior correspondrà al president del Consell de Turisme i prèvia iniciativa dels respectius sectors i institucions als quals representen.
Dos. El vicepresident substituirà el president en els casos de no assistència a les reunions.
Article 15. Organització
U. El Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana es reunirà com a mínim una vegada a l'any, prèvia convocatòria del president, o quan ho sol·licite la majoria dels seus components, amb expressió de l'orde del dia de la sessió. En este últim cas la reunió se celebrarà en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud pel president.
Dos. El president del Consell podrà delegar en el vicepresident l'exercici de qualssevol de les funcions que té atribuïdes.
Tres. Als efectes de coordinació, informació i preparació d'assumptes, podran constituir-se comissions de treball temporals o permanents, en la forma que establisca el Consell. En qualsevol cas, estes comissions estaran presidides per un membre del Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana.
Quatre. La convocatòria, funcionament i règim de les sessions i acords es regularan de conformitat amb el que establix el capítol II del títol II de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CAPÍTOL V
PERSONAL
Article 16. Personal laboral propi de l'Agència Valenciana del Turisme
U. El personal propi de l'Agència es regirà per les normes de dret laboral que li siguen d'aplicació. La situació d'este personal, en el qual, a més a més de la seua condició de personal laboral de l'Agència, concórrega la condició de funcionari de la Generalitat, serà la que regula el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Dos. La contractació i selecció d'este personal es realitzarà en règim de dret laboral comú, mitjançant el corresponent procés selectiu, el qual haurà de respectar en tot cas els criteris de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat, el qual haurà de ser convocat pel president de l'Agència Valenciana del Turisme. No obstant això l'anterior, quan es tracte de llocs directius, la seua designació i contractació serà lliure i serà efectuda directament pel president de l'Agència, prèvia consulta amb el Comité de Direcció.
El règim de retribució del personal laboral de l'Agència Valenciana del Turisme tindrà en compte el que, amb caràcter general, regisca per al personal al servici de la Generalitat, amb les excepcions imposades per les necessitats del servici i les característiques especials del lloc de treball.
Tres. L'entitat podrà comptar amb personal professional qualificat per a la realització de les funcions específiques que exigisca el compliment d'algun dels seus objectius, sense necessitat que estiga en possessió d'una especial titulació sempre que compte amb una acreditada experiència o vinculació professional amb el sector turístic, i que així conste en les corresponents relacions de treball o plantilles de l'Agència Valenciana del Turisme o dels seus centres dependents.
Article 17. Dels funcionaris que presten servicis en l'entitat
El personal funcionari que exercix servicis en l'entitat depén orgànicament de la Conselleria de Turisme a través de la Sotssecretaria, i funcionalment del president de l'Agència Valenciana del Turisme. La situació d'este personal, en la qual concórrega la condició de funcionari de la Generalitat, serà la que regula el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
CAPÍTOL VI
RECURSOS I RÈGIM ECONÒMIC
Article 18. Recursos financers
Els recursos de l'Agència són els següents:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats, l'explotació del seu patrimoni i per la prestació dels seus servicis.
c) Els productes i rendes derivats de la seua participació en altres societats.
d) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
e) Les subvencions i aportacions que per qualsevol títol siguen concedides al seu favor per entitats públiques o privades, o per particulars.
f) Els productes, rendes i patrimonis que li siguen adscrits per qualsevol persona o entitat i per qualsevol títol.
g) Qualsevol altre recurs no previst en les lletres anteriors.
Article 19. Pressupost
El pressupost de l'Agència Valenciana del Turisme s'ajustarà al que establix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat.
Article 20. Elaboració del pressupost
U. L'avantprojecte de pressupost, una vegada elaborat i aprovat pel Comité de Direcció de l'Agència Valenciana del Turisme, serà remés a la Conselleria de Turisme per a la posterior elevació a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'efecte de la seua integració en el pressupost de la Generalitat.
Dos. Els avantprojectes de pressupostos seran elaborats sota el principi d'equilibri pressupostari.
Tres. La comptabilitat s'ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat.
Article 21. Control financer
El control financer de l'Agència Valenciana del Turisme s'efectuarà d'acord amb el que establix el Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat.
CAPÍTOL VII
RÈGIM JURÍDIC
Article 22. Règim jurídic
Sense perjuí del que disposen els números tres i quatre de l'article u d'este Reglament, en aquells actes que suposen l'exercici de potestats administratives, l'Agència Valenciana del Turisme se sotmetrà a les normes de dret públic, de procediment administratiu comú i administratives que siguen d'aplicació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
D'acord amb el que preveu l'article 57 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, es modifica l'article 25 del Decret 206/1999, de 9 de novembre, del Consell de la Generalitat, regulador de la Disciplina Turística, el qual queda redactat de la manera següent:
«Article 25
U. Són òrgans competents per a la imposició de les sancions:
a) Els caps dels servicis territorials de la Conselleria de Turisme, per a les sancions d'advertència i multa de fins a 3.000 euros.
b) El secretari autonòmic de Turisme, per a les sancions de:
– Multa des de 3.001 euros, fins a 30.000 euros.
– Clausura d'establiment o activitat turística de fins a sis mesos o període superior, si és procedent, per a l'esmena de les deficiències observades, per la comissió d'una infracció de caràcter greu, o molt greu.
– Suspensió temporal de fins a sis mesos per a l'exercici d'una professió turística.
– Revocació d'autorització administrativa o títol per al desplegament d'una activitat turística.
c) El conseller de Turisme per a les sancions de:
– Multa des de 30.001 euros fins a 90.151 euros.
– Clausura de l'establiment o activitat turística de fins a tres anys o un període superior, si s'escau, per a l'esmena de les deficiències observades, per la comissió d'una infracció de caràcter molt greu.
– Suspensió de fins a tres anys per a l'exercici d'una professió turística»
Segona
Les referències i mencions al president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme, contingudes en la normativa turística, hauran d'entendre's fetes al president o director de l'Agència Valenciana del Turisme d'acord amb les seues respectives competències.
Tercera
El conseller de Turisme i president de l'Agència Valenciana del Turisme queda facultat per a dictar totes les disposicions que exigisca l'aplicació i execució d'este decret i Reglament que aprova i, també, per a l'establiment d'aquelles relacions funcionals i orgàniques que resulten necessàries o convenients per a la millor coordinació del personal i de les unitats administratives de la Conselleria de Turisme i l'Agència Valenciana del Turisme.
Igualment, el conseller de Turisme i president de l'Agència Valenciana del Turisme queda facultat, si així ho estima convenient per al millor funcionament de l'entitat, per a crear en l'àmbit de l'organització de l'Agència, la figura i lloc d'adjunt al director, i assignar-li les funcions pròpies del lloc, el qual tindrà la condició de personal directiu i s'integrarà com a vocal en el Comité de Direcció i el nomenament del qual correspondrà al president de l'Agència Valenciana del Turisme.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 45/1996, de 25 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme. Igualment, queden derogades aquelles disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al present decret.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 d'octubre de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Turisme,

linea