diari

DECRET 131/2005, de 2 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'estructura de l'administració de la Generalitat i la composició de la Comissió Interdepartamental per a la Copa de l'Amèrica 2007, en relació amb els òrgans encarregats de l'organització i desenvolupament de tal esdeveniment. [2005/X9958]

(DOGV núm. 5087 de 07.09.2005) Ref. Base de dades 4533/2005

DECRET 131/2005, de 2 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'estructura de l'administració de la Generalitat i la composició de la Comissió Interdepartamental per a la Copa de l'Amèrica 2007, en relació amb els òrgans encarregats de l'organització i desenvolupament de tal esdeveniment. [2005/X9958]
Amb ocasió de la designació de València com a seu de la Copa de l'Amèrica 2007 es van adoptar les mesures orgàniques i polítiques procedents per a assegurar la perfecta organització i desenvolupament de tal esdeveniment.
L'experiència adquirida durant este temps i amb l'ambició d'aconseguir la màxima eficàcia en la consecució d'este objectiu, aconsellen ajustar l'estructura organitzativa desenvolupada i enquadrar el Comissionat Especial per a la Copa de l'Amèrica 2007 en l'estructura de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació.
Així mateix, com a conseqüència de la modificació expressada en el paràgraf anterior i sempre amb la finalitat d'aconseguir els millors resultats en la matèria, es modifica la composició de la Comissió Interdepartamental creada a este efecte en el sentit de reajustar els càrrecs de president i vicepresidents de la dita Comissió.
Per tot això, de conformitat amb el que establix la llei de Govern Valencià, a iniciativa del conseller de Relacions Institucionals i Comunicació, a proposta del president i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 2 de setembre de 2005,
DECRET
Article 1. Modificació del Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat
1. L'article 2 del Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat, queda redactat de la manera següent:
“Article 2. Dels òrgans superiors i del nivell directiu
Davall l'autoritat del president, la Presidència de la Generalitat està integrada pels següents òrgans superiors i centres directius:
– Vicepresident del Consell.
– Conseller de Relacions Institucionals i Comunicació.
– Conseller de Cooperació i Participació.
– Gabinet del President.
– Secretaria Autonòmica de Política Institucional.
– Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial.
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació.
– Secretaria Autonòmica de Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament.
– Sotssecretaria.
– Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern.
– Gabinet Jurídic de la Generalitat.
– Direcció General de Coordinació.
– Delegacions del Consell a Alacant, Castelló i València i subdelegacions del Consell.
– Direcció General de Relacions amb l'Estat.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
– Comissionat Especial per a la Copa de l'Amèrica 2007.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
– Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les.
– Direcció General de Participació Ciutadana”.
2. L'article 8 del Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat, queda redactat de la manera següent:
“Article 8. De la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació exercirà les funcions que li atribuïx l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació social, publicitat institucional, anuncis oficials i imatge de la Generalitat, televisió i radiodifusió i continguts, així com les relacions amb l'administració general de l'Estat i de les altres comunitats autònomes i l'impuls i coordinació de l'administració de la Generalitat amb relació a la Copa de l'Amèrica 2007”.
3. L'article 9 del Decret 133/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica de la Presidència i de les conselleries de l'administració de la Generalitat, queda redactat de la manera següent:
“Article 9. Del nivell directiu de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació es compon dels òrgans següents:
– Direcció General de Relacions amb l'Estat. Assumix les funcions en matèria de relacions amb l'Estat i les altres comunitats autònomes.
– La Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid.
– Direcció General de Relacions Informatives. Assumix les funcions en matèria de política informativa.
– Direcció General de Promoció Institucional. Assumix les funcions relatives a imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat.
– Comissionat Especial per a la Copa de l'Amèrica 2007. Assumix les funcions relatives a l'impuls i coordinació de l'administració de la Generalitat amb relació a la Copa de l'Amèrica 2007”.
Article 2. Modificació del Decret 180/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat
1. L'article 7 del Decret 180/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat, queda redactat de la manera següent:
“Article 7
Del director del Gabinet del President, que tindrà el rang de secretari autonòmic, dependran el subdirector del Gabinet d'Anàlisi i el subdirector del Gabinet d'Organització, que tindran el rang de director general”.
2. Queda suprimit l'article 10 del Decret 180/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat.
3. L'article 30 del Decret 180/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat, queda redactat de la manera següent:
“Article 30
El titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació exercix les funcions establides en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació social, publicitat institucional, anuncis oficials i imatge de la Generalitat, televisió i radiodifusió i continguts, així com les relacions amb l'administració general de l'Estat i de les altres comunitats autònomes i l'impuls i coordinació de l'administració de la Generalitat amb relació a la Copa de l'Amèrica 2007.
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen davall la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos”.
4. L'article 31 del Decret 180/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat, queda redactat de la manera següent:
“Article 31
La Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació s'estructura en els següents centres directius:
– Direcció General de Relacions amb l'Estat.
– Direcció General de Relacions Informatives.
– Direcció General de Promoció Institucional.
– Comissionat Especial per a la Copa de l'Amèrica 2007.
– Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid”.
5. S'afegeix un article 35 bis al Decret 180/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat, amb el contingut següent:
“Article 35 bis
El Comissionat Especial per a la Copa de l'Amèrica 2007 exercirà la funció d'impulsar, coordinar i unificar els criteris d'actuació dels distints departaments de l'administració de la Generalitat en totes les actuacions que es referisquen a la celebració de la Copa de l'Amèrica 2007 i impulsarà relacions de cooperació amb quantes institucions públiques o privades participen o s'incorporen a tal esdeveniment”.
Article 3. Modificació del Decret 238/2003, de 5 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'estructura de l'administració de la Generalitat per a l'organització i desenvolupament de la Copa de l'Amèrica 2007, i es crega i regula la Comissió Interdepartamental per a la Copa de l'Amèrica 2007.
Es modifica l'article 8 del Decret 238/2003, de 5 de desembre, del Consell de la Generalitat, el text del qual és el següent:
“Article 8. Composició
La Comissió Interdepartamental per a la Copa de l'Amèrica 2007 estarà composta pels membres següents:
a) President: el conseller de Relacions Institucionals i Comunicació, de la Presidència de la Generalitat.
b) Vicepresident primer: el secretari autonòmic d'Esdeveniments i Projectes, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
c) Vicepresident segon: el secretari autonòmic de Relacions amb l'Estat i Comunicació, de la Presidència de la Generalitat.
d) Vicepresident tercer: el secretari autonòmic d'Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
e) Vocals: els sotssecretaris de les conselleries.
f) Secretari: el Comissionat Especial per a la Copa de l'Amèrica 2007”.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el president de la Generalitat per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i execució del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de setembre de 2005
El president de la Generalitat,

linea