diari

ACORD de 8 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 11 dels estatuts de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2004/10394]

(DOGV núm. 4862 de 14.10.2004) Ref. Base de dades 4555/2004

ACORD de 8 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 11 dels estatuts de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2004/10394]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 8 d'octubre de 2004, va adoptar l'acord següent:
Pel Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, es va crear la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, com a empresa pública de la Generalitat.
L'article 144 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix que la modificació dels estatuts correspon acordar-la a la junta general d'accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, i per tant correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
Per això, el Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta, per unanimitat, els següents punts de l'orde del dia de la reunió.
1. Modificació de l'article 11 dels estatuts socials relatiu al funcionament del Consell d'Administració.
2. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a la protocol·lització i inscripció registral de l'acord adoptat.
3. Autoritzar al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes.
Al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, de la qual esta és l'únic soci, es troben presents tots els membres de la societat.
Després de la deliberació oportuna i com que no hi ha intervencions de les quals se sol·licite constància, el Consell de la Generalitat, com a Junta Universal d'Accionistes de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA,
ACORDA
Primer
Modificar l'article 11 dels estatuts socials, relatiu al funcionament del Consell d'Administració. La nova redacció serà del tenor literal següent:
«Article 11. Funcionament
1. El Consell d'Administració es reunirà, almenys, una vegada cada sis mesos, així com totes les vegades que siga convocat pel president o per qui el substituïsca. També es reunirà quan ho sol·liciten al president, com a mínim, una tercera part dels consellers.
2. Les sessions del Consell se celebraran ordinàriament en el domicili social, però també es podran celebrar en qualsevol altre lloc que determine el president, que serà indicat en la convocatòria del Consell. Tota convocatòria s'acompanyarà de l'orde del dia dels assumptes a tractar.
3. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi concórreguen, presents o representats, la meitat més un dels components. La representació es justificarà, sense perjuí d'altres formes admeses en dret, per carta o autorització personal dirigida al president del Consell o a qui exercisca les seues funcions i s'haurà de conferir, necessàriament, a favor d'altres consellers. Els acords es prendran per majoria absoluta dels vots dels consellers que concórreguen a la sessió i, en cas d'empat, decidirà el vot del president del Consell.
4. El gerent de la societat podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració, amb veu, però sense dret a vot.
5. Les convocatòries del Consell, excepte en cas d'urgència apreciada pel president, es cursaran, almenys, amb quaranta-huit hores d'antelació, i fixaran l'orde dels assumptes a tractar.
6. De les discussions i acords del Consell s'estendrà una acta, que podrà ser aprovada, en la mateixa sessió a què es referix o en la següent dins del termini de deu dies, pel president, o, si és el cas, per qui el substituïsca i dos consellers, que representaran la majoria i la minoria si no hi haguera hagut unanimitat en les votacions. L'acta, que s'estendrà en un llibre especial destinat a l'efecte, anirà firmada pel secretari, amb el vistiplau del president».
Segon
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració de la societat perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant notari i eleve a públic, si és procedent, l'anterior acord, declarant-lo executat i realitzant les manifestacions que calguen per a això. Es faculten, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic de l'acord social, així com per a realitzar totes les gestions necessàries per a procedir a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Tercer
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes.
Estos acords es transcriuen literalment.
Com que no s'han debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana. SA.
València, 8 d'octubre de 2004.
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,

linea