diari

DECRET 211/2003, de 17 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Composició i Funcionament del Cor de la Generalitat Valenciana. [2003/M11186]

(DOGV núm. 4613 de 22.10.2003) Ref. Base de dades 4623/2003

DECRET 211/2003, de 17 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Composició i Funcionament del Cor de la Generalitat Valenciana. [2003/M11186]
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, en el seu article 17 i concordants, habilita al Consell de la Generalitat per a exercitar la competència per a aprovar el present decret.
Així mateix, el referit cos legal, en el seu article 31.4, atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria de cultura.
En l'exercici de l'expressada competència es va aprovar la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, que en el seu article 2 va crear l'Institut Valencià de la Música (en endavant, IVM), adscrit a la abans denominada Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, hui Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que té com a objectiu «la planificació, execució i coordinació de la política cultural de la Generalitat, en el camp de la música i en l'àmbit de les seues competències».
L'IVM és una entitat pública de la Generalitat, sotmesa a dret privat, dotada de personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i administrativa, patrimoni propi i plena capacitat jurídica per al compliment dels seus fins.
Amb posterioritat, mitjançant el Decret 130/2000, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, es va aprovar el Reglament de Funcionament i Organització de l'IVM. Entre les funcions pròpies de l'entitat creada per a executar la política cultural de la Generalitat en el camp de la música, ha de mencionar-se l'específica de «gestionar les unitats artístiques de caràcter musical que se li encomanen» (article 4.2, apartat m), de la mencionada llei).
Així, la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, en el seu article 51, va crear el Cor de la Generalitat Valenciana amb «caràcter professional», com una «unitat artística adscrita a l'IVM», disposant que la seua composició i funcionament es regularan «reglamentàriament».
En sentit anàleg l'article 15 de Reglament de Funcionament i Organització de l'IVM
reitera l'adscripció del Cor de la Generalitat Valenciana a l'Institut, al mateix temps que li atribueix la seua titularitat, com a responsable que és de la seua direcció i gestió, disposant que les seues activitats s'orientaran a complir els objectius previstos en la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, i els plans d'actuació que aprove, per el que l'IVM destinarà els mitjans i recursos necessaris.
Per altra part, l'article 15.5 del Reglament de Funcionament i Organització de l'IVM, aprovat pel Decret 130/2000, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, disposa que «les plantilles de les unitats artístiques professionals (com la del Cor) seran aprovades pel Consell Rector, de conformitat amb els respectius reglaments…»
A més, respecte al règim jurídic, l'article 19 del Reglament citat disposa que el personal al servei de l'IVM se seleccionarà i regirà, en tot allò que siga d'aplicació, pel Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per les normes del seu desplegament i la resta de disposicions generals d'aplicació.
I a més a més d'allò abans exposat, es disposa, amb caràcter general, que les relacions de llocs de treball de l'IVM– a les quals s'adscriu el Cor de la Generalitat Valenciana – es regiran pel que disposa la legislació laboral (article 16 de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música).
La contractació del personal fix es realitzarà mitjançant proves d'admissió establides i convocades per l'IVM, previ acord del Consell Rector, seguint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Finalment, pel que fa al règim retributiu del seu personal, serà el que es fixe per al personal de la Generalitat, amb les excepcions imposades per les necessitats del servei i per les característiques especials de determinats llocs de treball.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 17 d'octubre de 2003,
DECRETE
Article únic. Aprovació
S'aprova el Reglament de Composició i Funcionament del Cor de la Generalitat Valenciana, el text del qual figura com a annex d'este decret.
Disposició transitòria
1. A l'entrada en vigor del present reglament, els cantants que tinguen subscrit amb l'IVM contracte de treball amb caràcter continuat per haver superat en el seu dia les corresponents proves d'aptitud, passaran a ser contractats per l'IVM en règim d'interinitat, ocupant, d'esta manera, amb caràcter temporal, llocs de treball de la plantilla laboral de l'IVM.
2. Si es creen més llocs de treball que persones contractades en eixe moment hi haguera, aquells es proveiran mitjançant les proves a l'efecte convocades, d'acord amb el que estableix l'article 12 del reglament aprovat per este decret.
Disposicions finals
Primera
El conseller de Cultura, Educació i Esport, en l'àmbit de les seues competències, adoptarà totes les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i desenvolupament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor al sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 d'octubre de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Cultura, Educació i Esport,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
ANNEX
Reglament de Composició i Funcionament del Cor de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d'aplicació
Article 1. Objecte
El present reglament estableix les normes bàsiques i regula les condicions i circumstàncies tècniques internes del Cor de la Generalitat Valenciana.
Article 2. Àmbit territorial
Este reglament és d'aplicació en l'àmbit de realització de la seua activitat.
Article 3. Àmbit personal
Els seus preceptes seran d'aplicació a tots els membres integrants de la plantilla del Cor de la Generalitat Valenciana. Així mateix, és d'obligat compliment per a tots els cantants d'augment que presten els seus serveis en el Cor de la Generalitat Valenciana, els quals, a més, poden tindre altres condicions específiques regulades en el seu contracte laboral.
Article 4. Adscripció del Cor de la Generalitat Valenciana a l'IVM.
El Cor de la Generalitat Valenciana s'adscriu orgànicament i funcionalment a l'IVM. Al Departament d'Unitats Artístiques li correspon portar a terme la gestió de l'organització i el funcionament tècnicoartístic d'aquest.
CAPÍTOL II
Concepte, seu i funcions
Article 5. Concepte
El Cor de la Generalitat Valenciana és una unitat artística professional, creada per la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música.
Article 6. Seu
1. El Cor de la Generalitat Valenciana té la seua seu administrativa en els locals de l'IVM.
2. El lloc de treball habitual del Cor de la Generalitat Valenciana dependrà dels muntatges artístics en els que participe en cada moment, sent sempre locals que reunisquen les condicions que requerisca el desenvolupament de la seua específica activitat.
Article 7. Funcions
1. El Cor de la Generalitat Valenciana, en execució d'allò que estableix la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, serveix d'instrument per al foment, difusió i promoció de la música en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, el Cor de la Generalitat Valenciana desenvoluparà la seua activitat fora de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sent un eficaç instrument de difusió cultural a nivell nacional i internacional, en execució d'una de les funcions encomanades a l'IVM en la seua llei de creació con és la d'impulsar l'intercanvi de la producció i difusió musical.
CAPÍTOL III
Composició i òrgans
Article 8. Composició del Cor de la Generalitat Valenciana
El Cor de la Generalitat Valenciana, com a unitat artística professional de caràcter musical, està integrat pels següents membres:
– Direcció Artística.
– Assistent de direcció.
– Pianista acompanyant.
– Cantants.
Article 9. La Direcció Artística
A la Direcció Artística li correspon:
a) Portar a terme la direcció tecnicoartística i musical del Cor.
b) Presentar la proposta de programació del Cor de la Generalitat Valenciana, per cada temporada, davant de la Junta de Programació.
c) Proposar el contingut artisticomusical de les proves d'accés a cantants de Cor.
d) Dirigir els assaigs, concerts, enregistraments i actuacions en general que li corresponguen segons la programació de la temporada, responsabilitzant-se que cadascun dels cantants domine les obres assajades en tots els seus aspectes: lectura, afinació, interpretació, fraseig, pronunciació, etc.
e) Formar part de la Junta de Programació.
f) Proposar la contractació d'un assistent de direcció, que es realitzarà mitjançant la prova o concurs oportú, i nomenar quatre caps de corda d'entre els membres del Cor.
g) Organitzar i distribuir els assaigs necessaris per a cada programa.
h) Proposar la contractació de directors i solistes invitats.
i) Designar als solistes del Cor en el cas que el solo a executar no siga objecte de contractacions a tal fi. Per a esta comesa té la facultat de convocar audicions, sempre que ho crega convenient.
j) Revisar els materials musicals.
k) Informar, a requeriment de la Direcció Gerència de l'IVM, sobre aspectes tècnics, artístics i musicals del Cor de la Generalitat Valenciana.
Article 10. Junta de Programació
1. La Junta de Programació és l'òrgan consultiu i assessor en matèria artística. Estarà compost per:
– Dos membres del Consell Rector de l'IVM.
– La Direcció Gerència de l'IVM, que exercirà la Presidència.
– La Direcció Artística del Cor de la Generalitat Valenciana.
– El/la cap del Departament d'Unitats Artístiques o, si no n'hi ha, qui exercisca les seues funcions, que actuarà com a Secretari.
– Dos cantants representants del Cor de la Generalitat Valenciana.
2. La Junta de Programació es reunirà com a mínim una vegada a l'any, per temporada. S'entén per temporada, als efectes de programació, el període comprés entre l'1 de setembre i el 31 de juliol de l'any següent.
3. És competència de la Junta de Programació:
a) Aprovar el projecte de programació del Cor i elevar-lo al Consell Rector per a la seua aprovació.
b) Vetlar per la qualitat artística dels solistes i directors invitats.
c) Assessorar el director artístic del Cor de la Generalitat Valenciana en matèria d'artistes invitats.
Article 11. Assistent de direcció, pianista acompanyant i cantants
1. Assistent de direcció. És aquella persona designada, a proposta del director artístic del Cor, en funció de les seues qualitats tecnicoartístiques. També podrà exercir esta funció qualsevol membre del Cor, en el qual farà simultàniament les dues funcions.
Correspon a l'assistent de direcció del Cor el desenvolupament de les funcions següents:
a) Organitzar, en coordinació amb el director artístic, i, si és procedent, en substitució d'este, dirigir els assaigs parcials i/o generals.
b) Desenvolupar les tasques artístiques que li encomane el director artístic del Cor i substituir-lo, amb plenes facultats, en la seua absència.
c) Realitzar qualsevol suggeriment de tipus tecnicoartístic que considere necessari per a optimitzar l'activitat del Cor.
2. Pianista acompanyant. És un músic designat a l'efecte.
Correspon al pianista acompanyant del Cor el desenvolupament de les funcions següents:
a) Acompanyar al piano o instrument de tecla, en el muntatge de les obres i en els assaigs que li siga requerit.
b) Participar com a pianista intèrpret o instrumentista de tecla en els assaigs, concerts, enregistraments i/o representacions que siguen necessaris, al costat del Cor de la Generalitat Valenciana.
c) Assistir com a acompanyant a totes les proves o audicions convocades pel Cor de la Generalitat Valenciana.
3. Cantants. Son la resta dels components del cor, d'entre els que el director artístic elegirà a quatre caps de corda (un per corda).
Correspon als caps de corda:
a) Realitzar les lectures i muntatges musicals de la seua respectiva corda segons determine el director artístic del Cor de la Generalitat Valenciana.
b) Responsabilitzar-se que cadascun dels cantants domine les obres assajades en tots els seus aspectes: lectura, afinació, interpretació, fraseig, pronunciació, etc., segons allò que s'ha indicat pel director artístic.
c) Proposar la col·locació dels membres de la corda seguint les indicacions del director artístic del Cor, de la forma més apropiada al programa.
d) Ser portaveus de la seua corda respectiva en matèria tecnicortística davant de la persona designada per l'IVM com a coordinadora de l'activitat del Cor de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL IV
De la contractació
Article 12. Contractació
1. La contractació de personal es realitzarà mitjançant les proves d'admissió establides i convocades per l'IVM, previ acord del Consell Rector, seguint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb allò que estableix la Llei 2/1998, de 12 de maig, de creació de l'IVM, i, en tot allò que els siga d'aplicació, pel Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per les normes del seu desplegament i la resta de disposicions de general aplicació.
2. Els que hagen participat en eixes proves d'admissió i havent obtingut la qualificació exigida no puguen ocupar plaça per no existir vacants, passaran a formar part d'una borsa de treball específica del Cor de la Generalitat Valenciana i amb una regulació pròpia, pel que fa al procediment d'assignació de vacants, atés que per a mantindre el nivell artístic de tot el col·lectiu així es requereix.
3. Si, a la vista dels resultats de les proves d'admissió, el tribunal ho estima convenient, es podrà confeccionar una llista addicional amb els aspirants que hagen obtingut una puntuació determinada, establida pel tribunal i, en qualsevol cas, inferior a l'exigida per a ocupar un lloc de treball. A eixe col·lectiu es recorrerà sempre que s'haja de contractar cantants d'augment i no hi haja prou amb els que integren la borsa de treball pròpiament dita.
4. En benefici de la qualitat artística del Cor, l'orde de crida, en estos dos casos, s'iniciarà sempre pels aspirants que hagen obtingut major puntuació.
5. Als membres del Cor els serà d'aplicació les normes que regulen la seua activitat específica i, si no n'hi ha, tota la normativa aplicable al personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat.
Article 13. Tribunals d'audició
Els tribunals d'audició estaran integrats, per almenys, els següents membres:
1. La Direcció Gerència de l'IVM, en qualitat de president del tribunal.
2. El director artístic del Cor, que actua com a vicepresident.
3. El cap de corda que corresponga en funció de la veu a audicionar.
4. Un especialista en matèria vocal alié a l'entitat, a proposta de la Direcció Gerència de l'IVM.
5. Un representant legal dels treballadors del Cor de la Generalitat Valenciana.
6. Un tècnic/tècnica o administratiu/administrativa del Departament d'Unitats Artístiques, en qualitat de secretari.
Article 14. Contractes especials
La Direcció Gerència de l'IVM, puntualment i basant-se en la recomanació de la Direcció Artística del Cor de la Generalitat Valenciana, pot contractar directament, per obra o servei concrets i per temps determinat, a cantants de rellevant nivell artístic, establint les condicions professionals, artístiques i econòmiques que es creguen oportunes en cada cas concret, en benefici del rendiment tecnicoartístic del Cor de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL V
Règim retributiu
Article 15. Règim retibutiu
1. D'acord amb el que disposa l'article 16.5 de la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, les característiques especials dels llocs de treball del Cor de la Generalitat Valenciana fan que tinguen un règim retributiu propi, l'aprovació del qual correspon al Consell Rector.
2. L'estructura salarial, els plusos i complements a percebre pels integrants del Cor de la Generalitat Valenciana els establirà el Consell Rector de l'IVM.
3. Als integrants del Cor de la Generalitat Valenciana els és d'aplicació el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell de la Generalitat, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, aplicant-los, per analogia, la categoria professional que el Consell Rector determine.
Article 16. Prohibicions i incompatibilitats
1. Està prohibida qualsevol altra activitat, individualment, en conjunt, o amb terceres persones, utilitzant el nom de «Cor de València» o «Cor de la Generalitat Valenciana», excepte autorització expressa de l'IVM.

linea