diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2001/X11163]

(DOGV núm. 4131 de 20.11.2001) Ref. Base de dades 4647/2001

CORRECCIÓ d'errades del Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2001/X11163]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.083, d'11 de setembre de 2001, es publica el Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en què s'ha observat una errada en un dels seus articles, per la qual cosa s'hi fa l'oportuna correcció:

linea