diari

LLEI 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia. [2001/11430]

(DOGV núm. 4138 de 29.11.2001) Ref. Base de dades 4789/2001

LLEI 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de l'Energia. [2001/11430]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREÀMBUL
La important dependència energètica de l'exterior, en no posseir cap font d'energia convencional al territori de la Comunitat Valenciana, i ser, per tant, les úniques autòctones i disponibles les renovables, situa la Comunitat Valenciana en una posició desfavorable davant el seu entorn immediat i econòmic, les taxes de cobertura del qual són molt superiors tant en el marc estatal com europeu.
El desenvolupament sostenible obliga a una política de creixement sense perjudicar l'entorn, que, en termes energètics, es tradueix en la utilització d'energies més netes, reducció dels consums i promoció de l'ús d'energies no contaminants.
La globalització de l'economia obliga la de la Comunitat Valenciana a ser més competitiva, per la via de reducció de costos, mitjançant l'eficiència energètica, o bé reduint la dependència del petroli i els seus impactes econòmics, és a dir, diversificant les fonts de subministrament.
Els compromisos internacionals per evitar la deterioració de l'entorn, del qual l'ús d'energia és part important, obliguen a utilitzar-la de manera eficient i reduir el seu consum mitjançant estalvis, aplicant tècniques ja existents i impulsant el desenvolupament de noves tecnologies que reduïsquen els consums específics. En alguns casos les inversions necessàries per iniciar-les necessiten suport econòmic –rendibilitat risc.
El teixit industrial i altres sectors econòmics de la Comunitat Valenciana, formats fonamentalment per pimes, no sempre disposen dels tècnics adequats i formats en matèries alienes a l'especificitat de la indústria com és l'energia, i necessiten un assessorament tècnic per aconseguir un subministrament òptim, realitzar una bona gestió energètica i minimitzar-ne el consum. El manteniment i la millora d'aquesta situació requereix una formació tècnica que permeta que la utilització de l'energia siga òptima en cada moment. El sector consultoria tindria un nou camp d'actuació promogut per la introducció de noves àrees tecnològiques requerides per la promoció realitzada.
La contínua evolució tecnològica que es produeix a l'entorn no és aliena a l'àmbit energètic, i els sectors econòmics de la Comunitat Valenciana han de transferir les inno-vacions pròpies i adquirir les alienes, realitzant un intercanvi el més ampli possible amb les xarxes europees, per a la qual cosa cal un contacte continu amb els entorns energètics de l'exterior.
La liberalització dels mercats energètics, amb la dispersió consegüent de l'oferta, fa necessari estar en una actualització contínua, no sempre possible, que requereix un asse-ssorament adequat dirigit a tots els agents que intervenen en matèria energètica.
El fort creixement dels consums en determinats sectors fa necessària una sensi-bilització i conscienciació en àmplies capes de la societat per pal·liar aquests increments sense minva del confort.
Les energies renovables constitueixen en aquest moment el més gran desafiament per a la Comunitat Valenciana, ja que el seu desenvolupament i la seua implantació portaran al compliment dels objectius de disminució del dèficit, ús d'altres energies diferents del petroli i una notable millora del medi ambient.
No es pot oblidar que totes aquestes accions van acompanyades d'una activitat econòmica i tecnològica que ajuda el desenvolupament econòmic i social creant empreses i llocs de treball en sectors de gran futur.
En aquest context, la present llei estableix el marc d'actuació de la Generalitat Valenciana en matèria de política energètica.
La gestió de les actuacions, la planificació, el seguiment i, en fi, la implantació i el desenvolupament d'una política energètica per a la Comunitat Valenciana requereixen un instrument que servisca per aconseguir aquests objectius necessaris per a la societat.
Per això, la llei crea l'Agència Valenciana de l'Energia i la configura com una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, la qual, formant part del sector públic autonòmic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat per al compliment dels seus fins, queda adscrita a la Conselleria que ostente les competències en matèria d'energia.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa
1. Es crea l'Agència Valenciana de l'Energia com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià.
2. L'Agència Valenciana de l'Energia, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'actuar per al compliment dels seus fins, queda adscrita a la conselleria que ostente les competències en matèria d'energia.
Article 2. Règim jurídic
1. L'Agència Valenciana de l'Energia es regirà pel que estableixen aquesta llei, el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, el reglament de funcionament que s'aprove a aquest efecte, el dret privat i la resta de l'ordenament jurídic.
2. En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, l'Agència ajustarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i disposicions de desplegament, i també a la resta de normes aplicables a l'acompliment de les seues funcions.
3. La contractació de l'Agència es regirà pel que estableix la legislació vigent sobre contractes de les administracions públiques.
Article 3. Fins i funcions
1. L'Agència Valenciana de l'Energia té com a finalitat el desenvolupament d'actuacions en la política energètica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les directrius generals del govern valencià i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea, i també la coordinació amb les distintes conselleries en aquesta matèria. Vetllarà per l'adequada ordenació i planificació energètica amb criteris de diversificació, eficiència, estalvi energètic, respecte mediambiental i d'ordenació del territori, en coordinació amb les administracions locals. Tindrà a càrrec seu l'impuls i la realització de les iniciatives i dels programes d'activitats per a la investigació, l'estudi i el suport de les actuacions tecnològiques energètiques, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i la promoció de les energies renovables i de la qualitat del subministrament de l'energia elèctrica, tot integrant la protecció del medi ambient.
2. Són funcions pròpies de l'Agència Valenciana de l'Energia les següents:
a) Analitzar, proposar i executar, si és el cas, les mesures necessàries per a l'obtenció del nivell idoni de conservació, estalvi i diversificació energètica en tots els sectors empre-sarials. Podrà, així mateix, realitzar qualsevol tipus d'activitat i servei d'estalvi energètic dirigit a entitats públiques i privades, empreses i particulars.
b) Analitzar, proposar i executar, si és el cas, les mesures necessàries per a obtenir polítiques sectorials eficaces, fomentar la utilització de noves tecnologies i fonts d'energia en equips i projectes, i també la racionalització del consum i la reducció dels costos energètics.
c) Tramitar i gestionar ajudes i incentius financers per a fins de conservació, estalvi, diversificació, desenvolupament energètic i energies renovables establerts per la conselleria que ostente les competències en matèria d'energia; i verificar, amb aquesta finalitat, les condicions i els requisits exigits als beneficiaris.
d) Analitzar, proposar i promoure les línies d'investigació, desenvolupament i inno-vació adequades a la millor utilització de les diverses fonts d'energia, i també les tendents a
un ús racional i net de l'energia.
e) Realitzar estudis, dictàmens, verificacions, controls i activitats d'assessorament tèc-nic i administratiu en matèria energètica que li encomane la conselleria que ostente les competències en matèria d'energia, i també organitzar programes de formació i reciclatge professional en col·laboració amb universitats i altres centres públics o privats.
f) Promoure l'intercanvi de coneixements i tecnologies amb els països de l'entorn, fonamentalment els de la Unió Europea, i també amb tercers països; i fomentar la importació i exportació d'equips i tècniques energètiques desenvolupades a la Comunitat Valenciana.
g) Impulsar la implantació de sistemes d'homologació, que garantesquen la qualitat, la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions i el subministrament d'energia, especialment en el subsector de les energies renovables.
h) Analitzar, gestionar i promoure l'aplicació de programes d'ajudes convocades per la Unió Europea en el sector energètic.
i) Presentar un pla anual d'actuacions per a les administracions públiques que tinga com a objecte promoure accions de demostració i exemplaritzants en matèria d'ús d'energia renovable.
j) Analitzar, proposar i promoure, si és el cas, les infraestructures energètiques ne-cessàries per complir els objectius de subministrament en tot el territori de la Comunitat Valenciana, tant en fonts d'energia com en qualitat d'aquesta.
k) Programar campanyes de demostració i conscienciació ciutadana respecte a la necessitat de l'ús d'energies renovables, utilitzant els suports mediàtics convenients per a la divulgació d'aquestes.
l) Participar en programes d'àmbit internacional en col·laboració amb altres països de la Unió Europea.
m) Representar la Comunitat Valenciana en els diferents òrgans regionals, nacionals o internacionals relacionats amb temes energètics en qualsevol dels seus aspectes que li encomane la conselleria que ostente les competències en matèria d'energia.
n) Desenvolupar auditories de qualitat energètica.
o) Realitzar totes les funcions i activitats que, de forma genèrica, estiguen relacionades amb les assenyalades en els apartats anteriors.
p) Campanyes de difusió de l'estalvi i l'eficàcia energètica en l'àmbit del consum domèstic entre tota la població valenciana.
3. Per al compliment de les seues funcions, l'Agència Valenciana de l'Energia podrà:
a) Promoure l'establiment de vies de finançament amb l'Institut Valencià de Finances i també amb altres institucions públiques o privades. A aquest efecte podrà formalitzar els oportuns convenis o acords de cooperació i, en general, realitzar qualsevol altre tipus d'activitat econòmica o financera sense més limitació que allò que s'ha disposat al text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, les lleis de pressupostos i la resta de disposicions que en aquesta matèria hi siguen d'aplicació.
b) Constituir o participar en societats mercantils i entitats sense ànim de lucre, tant si són públiques com privades, l'objecte de les quals estiga relacionat amb els fins de l'Agència. Així mateix, participar en operacions de capital risc i en la creació de societats d'aquesta naturalesa, mitjançant la subscripció d'accions o participacions representatives de capital social.
c) Concedir subvencions corrents i de capital, en els termes i amb els requisits previstos en la normativa d'aplicació.
d) Col·laborar amb les diferents administracions, especialment en l'àmbit local, per a afavorir l'adopció de mesures d'estalvi i de racionalització en la producció i el consum de l'energia.
e) Realitzar qualsevol altra activitat que ajude l'Agència Valenciana de l'Energia a assolir els objectius que hi corresponen.
4. Les diferents administracions i entitats públiques podran delegar o encomanar a l'Agència Valenciana de l'Energia, en l'àmbit de les seues atribucions, la gestió de l'exercici de determinades competències, de conformitat amb allò que s'ha establert en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CAPÍTOL II
Òrgans rectors
Article 4. Òrgans
1. Els òrgans rectors de l'Agència Valenciana de l'Energia són el president, el Comité de Direcció i el director.
2. Així mateix, l'Agència Valenciana de l'Energia disposarà de l'orientació i l'assis-tència d'un Consell Assessor.
Article 5. El president
1. El president de l'Agència Valenciana de l'Energia, que ho serà al seu torn del Comité de Direcció i del Consell Assessor, serà, amb caràcter nat, el conseller que ostente les competències en matèria d'energia.
2. Corresponen al president les següents atribucions:
a) Tenir la superior representació de l'Agència en totes les relacions d'aquesta amb entitats públiques i privades i exercir-ne l'alta direcció i el govern.
b) Convocar, ordenar les convocatòries, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció i del Consell Assessor i dirimir, si és el cas, els empats amb vot de qualitat.
c) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la del secretari, les actes de les sessions del Comité de Direcció i del Consell Assessor i certificar els punts o els acords continguts en aquestes.
d) Coordinar les línies generals de funcionament de l'Agència.
e) Qualsevol altra que s'hi atribuïsca reglamentàriament, excepte les reservades al Comité de Direcció.
f) En general i de manera àmplia, totes aquelles que procuren el millor desen-volupament dels fins de l'Agència.
3. El president podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el vicepresident del Comité de Direcció o en el director.
4. Correspondrà al president l'exercici de les potestats administratives atribuïdes a l'Agència.
Article 6. El Comité de Direcció
1. El Comitè de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i de control de l'Agència i estarà integrat per:
La Presidència: ostentada per la persona titular de la conselleria competent en matèria energètica.
La Vicepresidència: ostentada per la persona que estiga al front de la Sotssecretaria d'Energia i Indústria.
Vocals: en nombre de dotze, entre els quals estaran:
– Qui ostente la secretaria general de la conselleria competent en matèria energètica
– Qui ostente la direcció general competent en matèria energètica
– Un representant de cadascuna de les conselleries competents:
- en innovació i competitivitat
- en economia
- en medi ambient
- en obres públiques
– I, si escau, podran formar part del Comitè de Direcció, amb veu però sense vot, qui ostente:
- La direcció de l'Agència
- La secretaria del Comitè de Direcció.
2. Al Comité de Direcció correspon exercir, sense més limitacions que les establertes en les lleis i sense perjudici de les atribucions del seu president, totes les facultats i els poders, en general, que siguen necessaris per al compliment dels seus fins i, en particular, els següents:
a) Definir les línies generals, els programes d'actuació i ajudes de l'Agència d'acord amb les directrius de la conselleria que ostente les competències en matèria d'energia.
b) Aprovar el pla anual d'activitats de l'Agència, a proposta del director de l'Agència.
c) Aprovar i elevar a la conselleria que ostente les competències en matèria d'energia l'avantprojecte de pressupost anual de l'Agència.
d) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals.
e) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució de tot el personal de l'entitat.
f) Totes aquelles que s'hi atribuïsquen reglamentàriament per al compliment dels fins i els programes de l'Agència.
3. El Comité de Direcció podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determi-nades funcions en el president, el vicepresident i el director. Així mateix, podrà conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de persones.
4. El nomenament i la separació dels vocals de designació del Comitè de Direcció, serà realitzat pel conseller competent en matèria energètica, a proposta del Consell Assessor, seguint criteris de pluralitat i amb representació de sectors de distinta naturalesa.
5. El Comitè de Direcció realitzarà sessions ordinàries, si més no, una vegada cada sis mesos.
Article 7. El director
1. El director de l'Agència Valenciana de l'Energia serà nomenat i, si és el cas, separat, per decret del Govern Valencià, a proposta del conseller que ostente les competències en matèria d'energia.
2. Són atribucions del director les següents:
a) Dirigir l'Agència i el personal d'aquesta.
b) Executar els acords del Comité de Direcció.
c) Elaborar el pla anual d'activitats, l'avantprojecte de pressupostos de l'Agència, la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys a fi d'elevar-los al Comité de Direcció per a la seua aprovació.
d) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels serveis.
e) Les que expressament s'hi atribuïsquen reglamentàriament o hi deleguen els òrgans de govern de l'Agència.
3. En cas de vacant, absència, dimissió o malaltia del director, el president de l'Agència nomenarà una persona que el substituirà en el càrrec.
Article 8. El Consell Assessor
1. El Consell Assessor és l'òrgan de caràcter consultiu, d'assessorament i debat els fins del qual s'emmarquen en la consecució dels objectius assignats a l'Agència.
2. Corresponen al Consell Assessor les funcions següents:
a) Assessorar i informar el Comité de Direcció en totes aquelles qüestions relacionades amb els fins assignats a l'Agència.
b) Proposar tots els acords i les disposicions que siguen convenients per al millor funcionament de l'Agència.
c) Informar sobre qualsevol assumpte que, en l'àmbit de les competències de l'Agència, li sol·licite el Govern Valencià o el president de l'Agència.
d) Informar sobre els programes d'actuació, inversió o finançament.
e) Totes les altres que s'hi conferisquen de conformitat amb la legislació vigent i la resta de disposicions posteriors.
3. El Consell Assessor estarà integrat per:
La Presidència: ostentada per la persona titular de la conselleria competent en matèria energètica.
La Vicepresidència: ostentada per la persona que estiga al front de la Sotssecretaria d'Energia i Indústria.
La resta de membres del Comitè de Direcció
Cinc representants nomenats pel Consell
Un nombre de vocals en representació de:
– Universitats valencianes.
– Organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
– Consell Superior de Cambres.
– Col·legis professionals relacionats amb l'àrea energètica.
– Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
– Organitzacions ecologistes.
– Organitzacions de consumidors.
– Empreses productores i comercialitzadores, tant d'energies renovables com convencionals.
– Altres professionals de prestigi reconegut en matèria energètica.
4. Els vocals seran nomenats per un període de quatre anys pel conseller competent en matèria energètica sobre la proposta de les institucions o sectors amb representació.
5. El Consell Assessor es reunirà com a mínim una vegada a l'any.
6. El Consell Assessor podrà constituir al seu si comissions de treball de composició variable segons les necessitats d'assessorament de cada moment.
CAPÍTOL III
Del règim econòmic i de personal
Article 9. Recursos econòmics de l'Agència Valenciana de l'Energia
L'Agència Valenciana de l'Energia disposarà dels recursos econòmics següents per al compliment dels seus fins:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats, i també els procedents d'empreses o entitats col·laboradores que, en atenció als coneixements, l'experiència i el prestigi reconegut contribuïsquen als fins que l'Agència té atribuïts.
c) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
d) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar.
e) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o els organismes públics i privats i dels particulars.
f) Els altres ingressos de dret públic o privat que siga autoritzada de percebre o que puga correspondre-li de conformitat amb la normativa vigent.
g) Qualsevol altre recurs que se li puga atribuir.
Article 10. Patrimoni
1. El patrimoni de l'Agència Valenciana de l'Energia estarà integrat pels béns i drets que hi adscriga o hi cedisca la Generalitat Valenciana o qualsevol altra administració pública, i també els que adquirisca per qualsevol títol.
2. L'Agència tindrà autonomia per a la gestió del seu patrimoni i s'haurà d'ajustar a l'ordenament jurídic privat en matèria d'adquisicions patrimonials.
Article 11. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer aplicable a l'Agència Valenciana de l'Energia serà el que estableix per a aquest tipus d'entitats la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Comité de Direcció, es trametrà a la Conselleria competent per a l'elevació posterior a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, als efectes que s'integre en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
Article 12. Personal de l'Agència Valenciana de l'Energia
El personal propi de l'Agència es regirà per les normes de dret laboral i, si és el cas, de dret civil que li siguen d'aplicació, amb l'excepció del personal funcionari de carrera de les administracions públiques, que es regirà per la legislació de funció pública que els resulte d'aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. El personal que preste serveis en òrgans de l'administració o entitats de la Generalitat Valenciana les funcions dels quals passen a ser exercides per l'Agència, s'hi integrarà conservant la totalitat dels drets que hi tinga reconeguts, inclosa l'antiguitat.
2. La vinculació que puga tenir amb la funció pública de la Generalitat Valenciana el personal a què fa referència el paràgraf anterior no resultarà alterada per la seua incorporació a l'Agència, i el personal esmentat es mantindrà en la mateixa situació administrativa en la qual es trobava en el moment de la seua adscripció.
3. El mateix règim s'aplicarà al personal de la Generalitat Valenciana que obtinga des-tinació a l'Agència, a través dels sistemes de provisió establerts en la legislació de la funció pública.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les funcions previstes en l'article 3 d'aquesta llei sobre gestió i execució de les polítiques energètiques de la Comunitat Valenciana seran desenvolupades per l'Agència Valenciana de l'Energia de manera gradual i d'acord amb la dotació pressupostària necessària que garantisca el compliment d'aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Posada en funcionament
L'efectiva posada en funcionament de l'Agència Valenciana de l'Energia estarà condicionada a l'aprovació per part del Govern Valencià del seu reglament, que serà aprovat en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la present llei.
Segona. Subrogació en béns, drets i obligacions
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'Agència se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que la Generalitat Valenciana i, en especial, l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), tinga reconeguts per a l'exercici de les funcions que passen a ser exercides per l'Agència.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei vigirà el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 26 de novembre de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,

linea