diari

ACORD de 13 d'abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2007/4814]

(DOGV núm. 5492 de 18.04.2007) Ref. Base de dades 4863/2007

El Consell, en la reunió del dia 13 d'abril de 2007, va adoptar l'acord següent:
L'activitat de l'atenció sanitària està caracteritzada per la necessitat de cobrir uns requeriments assistencials relativament constants en períodes amplis de temps. Substitucions per incapacitat temporal, reforços d'estiu, cobertura de permisos i llicències i, a vegades, cobertura de lliurances i realització d'atenció continuada, són situacions constants en els centres al llarg d'un període anual, però al mateix temps variables en períodes més curts de temps. Les substitucions, en estes incidències, de forma puntual poden portar a canvis freqüents en els equips de treball i dificultar l'obtenció dels nivells de qualitat desitjables.
Este acord fa una passa més en la direcció iniciada per l'Acord de 23 de desembre de 2004, del Consell, que va suposar una millora important de les condicions laborals del personal que du a terme esta labor, l'última fase d'implantació de la qual s'aplica en l'exercici 2007. Posteriorment, i progressant en la mateixa línia, es va subscriure l'Acord entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat, en matèria de condicions de treball del personal intern resident i d'infermeria en formació i millora del sistema sanitari, per mitjà de la racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada. En compliment d'este acord, el Consell va adoptar l'Acord de 12 de gener de 2007, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada i noves formes d'estes prestacions.
Per tot això, després d'haver sigut negociat i aprovat en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, a proposta del conseller de Sanitat, el Consell
ACORDA
Primer
Modificar els imports de les retribucions del Complement d'Atenció Continuada continguts en l'apartat I.A Personal d'equips d'Atenció Primària; l'apartat IV. Guàrdies mèdiques de facultatius especialistes, i l'apartat VI. Unitats d'Hospitalització a Domicili, de la Taula Retributiva VI, que establix les quanties de l'esmentat complement, de l'annex de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de la Generalitat, corresponents a les taules retributives que s'apliquen al personal al servici de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. La modificació té efecte des de l'1 de gener de 2007, i consistix a introduir els canvis següents:
1. Les guàrdies previstes en els apartats I.A, IV i VI, de la taula VI, que es facen els dies 1 i 6 de gener i 24, 25 i 31 de desembre es retribuiran al doble del preu fixat en estos apartats.
2. Així mateix, a les guàrdies previstes en els apartats I.A, IV i VI esmentats, fetes en dissabte, diumenge o festiu, se'ls aplica un increment de 2 euros/hora, sempre que no s'aplique el que preveu l'apartat anterior.
Segon
Estandarditzar els imports del Complement d'Atenció Continuada previstos en els apartats I.A facultatius, ATS/DUE i comares d'Equips d'Atenció Primària, IV. facultatius especialistes, i VI. unitats d'Hospitalització a Domicili, de la taula VI, amb el calendari i les quanties següents. L'estandardització esmentada comporta la desaparició de la retribució diferenciada per trams en el nombre de guàrdies/mes realitzades.


Així mateix, durant l'exercici 2008 es durà a terme l'equiparació progressiva, fins a la igualació, de la retribució de l'Atenció Continuada que perceben els facultatius en l'àmbit de l'Atenció Primària i la guàrdia mèdica en l'àmbit de l'Atenció Especialitzada. Per a això, la Conselleria de Sanitat es compromet a modificar l'import del Complement d'Atenció Continuada previst en l'apartat I.A, referit a facultatius d'equips d'Atenció Primària, amb el calendari següent:
1. Amb efecte des de l'1 de juliol de 2008, el complement esmentat patirà un increment igual al 50% de la diferència, en eixa data, amb el previst en l'apartat IV. guàrdies mèdiques de facultatius especialistes, de la taula VI.
2. Amb efecte des de l'1 d'octubre de 2008, es produirà l'equiparació total en la quantia d'ambdós complements.
Tercer
Modificar l'import del Complement d'Atenció Continuada contingut en l'apartat VII de la taula VI esmentada, que retribuïx la localització del personal d'infermeria d'Atenció Especialitzada. Amb efecte des de l'1 de març de 2007, la quantia del complement esmentat és de 6 euros/hora.
Quart
Modificar l'import del Complement d'Atenció Continuada contingut en els apartats III, aplicable al personal dels grups B, C, D i E d'Atenció Especialitzada, i V. Complement de Turnicitat d'Assistència Especialitzada, de la taula VI esmentada, amb el calendari i les quanties següents:

Cinqué
En el cas que l'activitat presencial durant una guàrdia de localització supere el 50% del temps de duració de la guàrdia, es considera pel que fa a retributicions com a guàrdia de presència física. Els imports que s'apliquen són els establits en la taula de l'apartat segon.
Sisé
Als facultatius de 55 o més anys complits als quals fa referència l'apartat segon de l'Acord de 23 de desembre de 2004, del Consell, i que, havent obtingut l'exempció de guàrdies per motiu de l'edat, sol·liciten, amb caràcter voluntari, la realització dels mòduls regulats en l'apartat esmentat, se'ls ha d'estimar la sol·licitud en el termini d'un mes.
En tots els casos, el facultatiu pot condicionar la sol·licitud d'exempció de guàrdies a la concessió dels mòduls esmentats, i no fer mentrestant efectiva l'exempció.
També el termini d'un mes s'aplica als facultatius majors de 55 anys d'especialitats en què no està prevista la realització de guàrdies.
Seté
S'establix un mòdul de 500 euros per al personal facultatiu i 300 euros per al personal d'infermeria amb contractes d'atenció continuada o guàrdies, que hagen fet durant els sis mesos anteriors una mitjana de 126 hores mensuals o més de guàrdia o atenció continuada. Este mòdul s'ha de pagar en el mes de març com a mitjana capitalitzada del concepte retributiu hora d'atenció continuada / guàrdies contingut en la taula VI de l'annex de la Llei 11/2000.
Huité
Les quanties previstes en els apartats anteriors mantindran la vigència fins al moment de la posada en marxa del nou model organitzatiu en la prestació de les guàrdies i l'atenció continuada, a excepció dels increments retributius de caràcter general que puguen fer les lleis de pressupostos.
Nové
Durant la situació d'incapacitat temporal per contingències comunes que supere els trenta dies de duració, o per contingències professionals en tots els casos, el personal facultatiu ha de percebre la quantitat equivalent a 54 hores de guàrdia o atenció continuada. Es fa de la mateixa manera durant el permís per maternitat. El mateix tractament es dóna als mòduls voluntaris i incentivats previstos en l'apartat segon de l'Acord de 23 de desembre de 2004, del Consell, i s'ha de cobrar la quantitat equivalent a 15 hores de mòduls. L'abonament del concepte previst en este apartat es du a terme per mitjà de l'assumpció directa per part de la Conselleria de Sanitat.
Queden expressament exclosos del que disposa este apartat els facultatius el nomenament dels quals siga exclusivament per a fer guàrdies mèdiques. També en queden exclosos els facultatius que en els sis mesos immediatament anteriors a la situació d'incapacitat temporal no hagen fet guàrdies/ATC o mòduls.
Deu
La Conselleria de Sanitat, seguint la línia de complir els acords subscrits en la Mesa Sectorial de Sanitat, ha dut a terme les actuacions necessàries que permeten la transformació en places de plantilla de les acumulacions de tasques que tinguen el caràcter d'estructurals, en un període temporal de tres anys.
La concreció d'esta mesura es xifra en un total de 4.500 acumulacions de tasques, que en el període 2007-2009 es transformaran en llocs de plantilla, a raó de 1.500 per any. Les places transformades s'incorporaran a les ofertes d'ocupació pública de cada any.
Onze
La Conselleria de Sanitat, en la línia de dignificació i reconeixement de la labor assistencial duta a terme pels professionals amb contractes d'atenció continuada/guàrdies i en el si de la mesa tècnica per a l'anàlisi, estudi i valoració de les guàrdies i l'atenció continuada i també la implantació de nous sistemes de contractació per a estes prestacions, creada per l'Acord del Consell de 12 de gener de 2007, es compromet a l'estudi i la plasmació, abans de finalitzar el primer semestre de 2008, d'un document que establisca un nou model organitzatiu i, específicament, una nova regulació del contracte de guàrdies i atenció continuada que determine l'homologació en l'àmbit retributiu i de jornada laboral respecte a la resta de professionals de la sanitat valenciana, tot això en el marc del nou model organitzatiu en la prestació de les guàrdies i l'atenció continuada, i també la implantació de noves modalitats de contractació per a estes prestacions.
També es considera com un marc estable en la retribució de l'hora de guàrdia/ATC el fet de tindre com a base de negociació per al període esmentat del primer semestre de 2008 l'hora ordinària, entesa com a hora estandarditzada, en la qual s'inclouen els conceptes retributius diferents percebuts pels distints professionals de la sanitat pública.
En la mesa tècnica esmentada s'ha de fer l'estudi de la racionalització de l'atenció continuada en la línia de les millores socials i de les condicions del personal d'infermeria, auxiliar d'infermeria i la resta del personal, pel que fa a l'aplicació del que disposa el número 1 de l'apartat primer d'este acord.
En la mesa tècnica esmentada, i ateses les peculiaritats en la prestació del servici del personal facultatiu SAMU i d'infermeria SAMU dels Servicis d'Emergències Sanitàries, s'ha de fer l'estudi i la racionalització de les condicions de treball, i també l'adequació i millora de les retribucions, d'estos col·lectius.
També en la mesa tècnica esmentada s'han d'abordar les qüestions relatives al personal d'infermeria següents, i també la repercussió econòmica que tinguen: la inclusió del personal de l'àmbit d'Atenció Primària del que preveu l'apartat nové d'este acord, i el percentatge d'aplicació sobre l'hora d'atenció continuada en l'àmbit d'Atenció Primària.
Els treballs i les propostes de la mesa tècnica han d'estar formalitzats abans d'acabar el primer semestre de 2008, per a elevar-los a la Mesa Sectorial de Sanitat.
Dotze
Es crea una comissió de seguiment i desplegament del que preveu este acord, formada per les organitzacions sindicals sotasignades. La comissió esmentada té com a objecte l'elaboració de propostes que han de ser sotmeses a la consideració de la mesa tècnica per a l'anàlisi, estudi i valoració de les guàrdies i l'atenció continuada.
Tretze
Ordenar la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 13 d'abril de 2007.
El vicepresident i secretari del Consell,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea