diari

Decret 25/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'incrementa la dotació econòmica de la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, creada pel Decret 35/1986, de 10 de març.

(DOGV núm. 2222 de 08.03.1994) Ref. Base de dades 5000/1994

DECRET 25/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'incrementa la dotació econòmica de la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, creada pel Decret 35/1986, de 10 de març. [94/1542]
La Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994, ha modificat la dotació anual de la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, que s'incrementa respecte a la que estableix el Decret 35/1986, de 10 de març, pel qual es va crear aquesta distinció.
Per això, a proposta de la consellera de Cultura i després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 8 de febrer de 1994,
DECRETE
Article únic
A partir de l'any 1994 la dotació econòmica de la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural serà de dos milions (2.000.000) de pessetes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les mencions que fa l'article 3 i la disposició final primera del Decret 35/1986, de 10 de març, respecte el conseller de Cultura, Educació i Ciència, s'entendran referides a la consellera de Cultura.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que preveu aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 8 de febrer de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
La consellera de Cultura,
PILAR PEDRAZA MARTÍNEZ

linea