diari

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2001/X11778]

(DOGV núm. 4150 de 18.12.2001) Ref. Base de dades 5108/2001

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2001/X11778]
Per Ordre de 16 de juliol de 2001, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, l'àmbit d'aplicació del qual és l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes, fundacions públiques i entitats amb personalitat jurídica pròpia subjectes al règim de comptabilitat en els termes previstos pel text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
D'altra banda, el Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de fundacions de la Comunitat Valenciana, estableix per a les fundacions l'obligació de formar i rendir els comptes d'acord amb el que disposa el Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril.
Correspon a la Intervenció General, com a centre directiu de comptabilitat pública, aprovar els plans parcials o especials que s'elaboren d'acord amb aquell i dictar les instruccions necessàries per al seu desplegament.
Per tot això, aquest centre directiu, fent ús de les competències atribuïdes per l'article 68 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la disposició final primera de l'Ordre de 16 de juliol de 2001, resolc:
Primer
Les entitats autònomes administratives de la Generalitat Valenciana, així com les de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, i altres ens de dret públic subjectes al dret administratiu, formaran i rendiran els seus comptes d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana.
Segon
Les empreses de la Generalitat Valenciana, definides en l'apartat 2 de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (societats mercantils i entitats de dret públic subjectes a l'ordenament jurídic privat) formaran i rendiran els seus comptes d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollits en el Pla General de Comptabilitat vigent per a l'empresa espanyola, aprovat pel Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, i la seua normativa de desplegament.
Tercer
Les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, formaran i rendiran els seus comptes d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollits en l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, aprovat pel Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, fins que aquest centre directiu aprove el Pla especial Comptabilitat de les fundacions de la Generalitat Valenciana.
Quart
Les universitats de la Comunitat Valenciana formaran i rendiran els seus comptes d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana.

linea