diari

ACORD de 29 de setembre de 2006, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2006/11259]

(DOGV núm. 5359 de 03.10.2006) Ref. Base de dades 5110/2006

ACORD de 29 de setembre de 2006, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2006/11259]
El Consell, en la reunió del dia de 29 de setembre de 2006, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social.
Per tot això, el Consell, reunit a Valencia el dia 29 de setembre de 2006, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. L'ampliació del capital social de la mercantil en tretze milions sis-cents cinquanta-tres mil dos-cents cinquanta-dos euros (13.653.252 €), per mitjà de l'emissió de 4.542 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
2n. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials, fixant el capital social en dos-cents cinquanta-nou milions huit-cents vint mil sis-cents quatre euros (259.820.604 €), dividit en 86.434 accions nominatives de 3.006 euros de valor nominal cada una.
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració perquè realitzen els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si cal, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Es troben presents tots els socis de la societat ja que és una empresa pública de la Generalitat i esta és el seu soci únic.
Després de l'oportuna deliberació i com que no hi ha intervencions de què se sol·licite constància, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,
ACORDA
Primer
Ampliar el capital social en tretze milions sis-cents cinquanta-tres mil dos-cents cinquanta-dos euros (13.653.252 €), per mitjà de l'emissió de 4.542 noves accions nominatives de 3.006 euros de valor nominatiu cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
L'augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desembossarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, d'acord amb el calendari següent:
El 100% de l'ampliació de capital social, això és, 13.653.252 €, corresponents al 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, és a dir, 3.006 euros per acció, immediatament després d'aprovada l'ampliació.
Segon
Donar una nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, una vegada desembossat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, pel següent text íntegrament substitutiu de l'anterior.
«Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de dos-cents cinquanta-nou milions huit-cents vint mil sis-cents quatre euros (259.820.604 €), dividit en 86.434 accions nominatives de tres mil sis euros de valor nominal cada una, íntegrament subscrites i desembossades.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 86.434, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».
Tercer
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant notari i eleve a públics, si és el cas, els acords anteriors, declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, realitzant les manifestacions necessàries per a això. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a fer totes les gestions necessàries per a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Quart
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Estos acords es transcriuen literalment.
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova a l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 29 de setembre de 2006
El vicepresident i secretari del Consell,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea