diari

DECRET 148/2005, de 21 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. [2005/X11812]

(DOGV núm. 5122 de 26.10.2005) Ref. Base de dades 5295/2005

DECRET 148/2005, de 21 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. [2005/X11812]
La Llei 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, com a entitat pública sotmesa al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al compliment dels seus objectius, al qual competix la protecció, difusió, conservació i restauració de béns culturals, entenent per estos els integrants del patrimoni cultural valencià.
En compliment i aplicació de la Llei de creació de l'Institut, s'aprova el present reglament com a norma administrativa bàsica que regula el funcionament i l'organització, que podrà ser complementat per altres disposicions de rang inferior reguladores dels aspectes organitzatius de les diferents unitats i òrgans d'este.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 d'octubre de 2005,
DECRETE
Article únic. Aprovació
S'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, el text del qual figura com a annex d'este decret.
DisposiciÓ addicional
Adscripció de l'Institut de Conservació i Restauració de Béns Culturals a la Conselleria competent en matèria de cultura
L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals queda adscrit a la secretaria autonòmica de la conselleria competent en matèria de cultura, articulant-se a través de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural valencià.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultats normatives
Es faculta el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, el conseller de Justícia i Administracions Públiques i el conseller de Cultura, Educació i Esport per a adoptar les disposicions necessàries per a la posada en funcionament de l'Institut en l'àmbit de les seues competències.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 d'octubre de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Cultura, Educació i Esport,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
ANNEX
Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS SOBRE
EL RÈGIM JURÍDIC I FUNCIONAMENT
Article 1. Naturalesa de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals
L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, a través de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural valencià, és una entitat de dret públic sotmesa al dret privat de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al compliment dels seus objectius i gestió del seu patrimoni.
Article 2. Règim jurídic
1. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals es regirà per allò que s'ha preceptuat en la Llei 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat, de creació d'este ens públic, pel present Reglament d'Organització i Funcionament, per la seua normativa de desplegament, pel Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, per l'ordenament jurídic privat i la resta de normes d'aplicació. Si no n'hi ha, s'aplicarà la regulació que la Llei d'Organització i Funcionament de l'administració General de l'Estat establix per a les entitats públiques empresarials.
2. L'Institut subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.
3. Les activitats comercials pròpies que, en compliment dels seus objectius, realitze l'Institut es regiran per les normes de l'ordenament jurídic privat.
4. La participació en consorcis i societats mercantils haurà de ser autoritzada pel Consell de la Generalitat.
Article 3. Finalitat i funcions
1. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals tindrà com a fins la protecció, difusió, conservació i restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià que li siguen encomanats.
2. Són funcions pròpies de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, per al compliment dels seus fins, les següents:
a) La realització i la promoció de l'estudi, la investigació, el desplegament, l'aplicació i la divulgació, per qualsevol mitjà, de les teories, els mètodes i les tècniques aplicat a la conservació i restauració de béns culturals.
b) La realització de diagnosi dels estats de conservació i dotació dels béns culturals, l'elaboració d'informes sobre el seu interés cultural i la redacció de projectes de conservació i restauració d'estos.
c) L'execució material i la supervisió de qualsevol tipus d'operacions de conservació i de restauració i, en general, d'intervencions sobre béns culturals que li siguen encomanats, sense perjuí de la supervisió de projectes per l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural valencià.
d) La impartició de cursos i seminaris destinats a professionals en el camp de la restauració.
e) La creació d'un registre de professionals en la conservació i restauració de béns culturals de la Comunitat Valenciana.
f) La fixació o unificació de criteris tècnics en la conservació i restauració dels béns culturals sobre els quals intervinga l'Institut.
g) L'arxiu i la sistematització de la documentació sobre protecció, conservació i restauració de béns culturals que genere l'Institut, sense perjuí que li siga facilitada, per a la seua custòdia, pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de protecció de béns culturals, i totes les que, remeses per qualsevol persona o entitat pública o privada, siga d'interés per a la protecció del patrimoni cultural valencià.
h) Assessorament a les administracions públiques pel que fa a la conservació i restauració de béns culturals, així com totes aquelles entitats públiques i privades, i persones físiques i jurídiques que ho sol·liciten, sempre que siga possible, depenent de la dotació de mitjans personals i materials.
i) La col·laboració amb organismes i institucions de la Comunitat Valenciana, nacionals, supranacionals o estrangers en tot allò que corresponga amb els seus fins.
j) La creació, la gestió i el manteniment de la infraestructura necessària per al desplegament de les seues funcions.
k) Qualsevol activitat cultural, professional o tècnica la finalitat de la qual siga la protecció, la difusió, la conservació i la restauració de béns culturals.
3. A l'efecte d'aplicació d'este Reglament, les funcions que s'atribuïxen a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals es referiran als béns culturals mobles i altres parts integrants i pertinences consubstancials a immobles que, per la seua naturalesa, permeten actuacions puntuals pròpies del camp de la restauració de les belles arts. La inclusió dins del seu àmbit d'aplicació de les mateixes funcions respecte dels béns culturals immobles s'acordarà mitjançant un acord exprés del Consell Rector, amb la modificació prèvia, pressupostària i en matèria de personal, necessària per a això. Este acord haurà de ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
4. La Generalitat podrà adscriure personal funcionari a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, a mesura que es complisquen les previsions de l'apartat anterior.
Article 4. Adscripció
1. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de cultura, a través de la direcció general amb atribucions en matèria de patrimoni cultural valencià.
2. Com a conseqüència d'esta adscripció, correspon a la direcció general en matèria de patrimoni cultural valencià la direcció estratègica i l'avaluació dels resultats de la seua activitat, així com la coordinació de les actuacions que desenrotlle este Institut amb els plans d'actuació de la conselleria en les matèries de la seua competència i, si és el cas, amb altres institucions i entitats.
Article 5. Cooperació
1. Les distintes administracions i entitats públiques podran delegar i encomanar a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals la gestió de determinades competències, d'acord amb el que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals podrà formalitzar acords o convenis de cooperació i col·laboració amb qualsevol altra persona física o jurídica, pública o privada, nacional o estrangera, per a l'adequat exercici de les seues funcions.
CAPÍTOL II
ÒRGANS DE L'ENTITAT
Article 6. Òrgans de l'entitat
Els òrgans de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals són els següents:
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) El Consell Rector.
d) La Direcció Gerència.
Article 7. La Presidència
1. La Presidència de l'Institut i del Consell Rector recaurà en la persona titular de la conselleria competent en matèria de cultura.
2. Les atribucions de la Presidència seran les següents:
a) Exercir la màxima representació i govern de l'Institut.
b) Convocar, presidir i moderar les sessions del Consell Rector, i dirimir, si és el cas, els empats de les votacions amb el vot de qualitat.
c) Autoritzar amb la seua firma, junt amb la del secretari o secretària, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i el certificat dels extrems o acords que s'hi contenen.
d) Demanar l'opinió del Consell Rector sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'Institut i el seu funcionament.
e) Nomenar i, si és el cas, destituir el director o la directora gerent de l'Institut.
f) Nomenar i separar lliurement els vocals de lliure designació del Consell Rector.
g) Complir i fer complir els acords adoptats pel Consell Rector.
h) Nomenar i destituir, a proposta del Consell Rector, els membres del Comité Tecnicocientífic.
i) Qualsevol altra que li siga atorgada per la normativa aplicable o que, si excedix de l'àmbit de la gestió ordinària de l'Institut, no n'estiga expressament atribuïda a un altre òrgan.
3. La Presidència podrà advocar qualsevol de les atribucions del director o la directora gerent en aquells assumptes que considere convenients.
Article 8. La Vicepresidència
1. La Vicepresidència de l'Institut i del seu Consell Rector, l'exercirà l'alt càrrec de la conselleria competent en matèria de cultura que designe el president o la presidenta de l'Institut.
2. La Vicepresidència tindrà les funcions que delegue la Presidència de l'Institut.
3. El vicepresident o vicepresidenta substituirà el president o presidenta de l'Institut en els supòsits d'absència, vacant o malaltia, o abstenció legal.
Article 9. El Consell Rector
1. El Consell Rector estarà integrat per la Presidència i la Vicepresidència de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i pels següents vocals:
a) El sotssecretari o la sotssecretària de la conselleria competent en matèria de cultura i els titulars o les titulars dels òrgans superiors o centres directius del departament amb competències en matèria de conservació i restauració de béns culturals, llevat que exercisquen la Vicepresidència de l'Institut.
b) Un o una representant del Consell Valencià de Cultura, designat o designada pel president o la presidenta.
c) Un o una representant de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, designat o designada per esta.
d) Dos vocals designats pel president o la presidenta de l'Institut entre els directors o les directores dels museus integrants del Sistema Valencià de Museus.
e) Un o una representant del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, designat o designada pel president o la presidenta.
f) Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
g) Fins a sis vocals de lliure designació i remoció pel president o la presidenta de l'Institut, entre persones de rellevant prestigi professional en qualsevol dels camps relacionats amb la protecció, difusió, conservació i restauració dels béns culturals.
h) Un o una representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda, designat o designada pel seu titular.
2. El president o la presidenta de l'Institut nomenarà, per un període de quatre anys, els vocals de lliure designació, els quals podrà destituir lliurement. En cas de produir-se vacants, estes es cobriran segons els mecanismes establits per a la seua designació.
3. La Secretaria del Consell Rector recaurà en el director o la directora gerent de l'Institut, que tindrà la funció d'alçar acta de les sessions i autoritzar amb la seua firma, junt amb la Presidència, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i la certificació dels extrems o acords continguts en estes.
També corresponen a la Secretaria del Consell Rector les altres funcions previstes en la legislació de règim jurídic de les administracions públiques.
4. El director o la directora gerent de l'Institut assistirà a les sessions del Consell Rector amb veu i vot, excepte quan haja de tractar-se del seu nomenament o destitució, o altres assumptes que, per afectar-li de manera directa, motiven la petició de la seua absència per part de la Presidència. En este supòsit, i en general, en absència del director o la directora gerent, el president o presidenta o, si és el cas, el vicepresident o vicepresidenta disposarà la persona que realitze les funcions de secretari del Consell Rector.
Article 10. Atribucions del Consell Rector
1. Correspon al Consell Rector:
a) Definir, amb un informe previ de la direcció general competent en matèria patrimoni cultural, les directrius generals d'actuació de l'Institut.
b) Aprovar el pla general d'actuació anual de l'entitat, així com les modificacions d'este.
c) Aprovar i elevar a la conselleria competent en matèria de cultura l'avantprojecte del pressupost anual de l'Institut, així com, si és procedent, el balanç i els comptes dels exercicis econòmics.
d) Aprovar i elevar a la conselleria competent en matèria de cultura, les propostes de modificació pressupostària.
e) Establir el límit econòmic per davall del qual el director o directora gerent podrà subscriure contractes en nom de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, sense l'autorització del Consell Rector.
f) L'acceptació i la renúncia de donacions, herències, llegats o patrocinis privats.
g) La verificació i el control que l'activitat de l'Institut s'ajusta a les directrius generals d'actuació, al pla general d'actuació anual, i al pressupost aprovats.
h) Aprovació i elevació, a la conselleria competent en matèria de cultura, de la memòria anual d'activitats, a proposta del director o directora gerent de l'Institut.
i) Aprovació i elevació, a la conselleria competent en matèria de cultura, dels estats d'execució del pressupost i dels comptes anuals.
j) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim retributiu de tot el personal de l'entitat, a proposta del director o la directora gerent, dins de les limitacions legals i pressupostàries.
k) La convocatòria de proves d'admissió per a la selecció del personal al servici de l'Institut.
l) Proposar al president o la presidenta el nomenament dels membres del Comité Tecnicocientífic de l'entitat.
m) Emetre la seua opinió sobre totes les altres qüestions que, per afectar l'Institut, sotmeta a la seua consideració la Presidència.
n) Aprovar la proposta del reglament de l'Institut i remetre-la al conseller o la consellera competent en matèria de cultura, per a la seua elevació i aprovació definitiva pel Consell de la Generalitat.
2. Els vocals del Consell Rector podran sol·licitar, al president o a la presidenta, al vicepresident o a la vicepresidenta i al director o a la directora gerent de l'Institut, la informació que necessiten sobre l'organització, funcionament, règim econòmic i activitats de l'entitat.
3. El Consell Rector podrà acordar la constitució i la dissolució d'un Comité Tecnicocientífic, amb funcions d'assessorament d'aquell en les matèries relacionades amb les competències i funcions de l'entitat, i proposar al president o la presidenta la designació i el cessament dels seus membres. En el si del Comité Tecnicocientífic podran constituir-se les comissions tècniques que, en raó de les diferents especialitats, es consideren convenients.
Si es constituïx el Comité Tecnicocientífic, els vocals del Consell Rector als quals es referix l'apartat g) del número 1 de l'article 7 de la Llei 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, en formaran part i les sessions plenàries o de comissió tècnica del qual, si és necessària la seua realització, convocaran, presidiran i moderaran, pel torn o freqüència que lliurement disposen entre ells, en raó de les seues respectives especialitats professionals, i autoritzaran amb la seua firma els dictàmens emesos, junt amb el membre del Comité que siga triat pels assistents com a secretari de la sessió o com a ponent del dictamen.
El Comité Tecnicocientífic donarà la seua opinió o dictamen sobre les qüestions que el Consell Rector acorde sotmetre a la seua consideració.
El Comité Tecnicocientífic serà convocat tantes vegades com siga requerit pel Consell Rector per a l'assessorament del mateix en les matèries que així considere este últim.
La Presidència del Comité Tècnicocientífic podrà recaure en algun dels vocals a què es referix l'apartat g) del número 1 de l'article 7 de la Llei 5/1999, de 9 d'abril, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, o en qualsevol dels membres del Consell Rector.
El règim d'indemnitzacions serà l'aplicable amb caràcter general per la Generalitat per al personal al seu servici.
Article 11. Règim de funcionament del Consell Rector
1. El Consell Rector es reunirà, com a mínim, dos vegades a l'any. La primera reunió es convocarà durant el primer trimestre natural per a analitzar i, si és el cas, aprovar la memòria, el balanç i els comptes anuals de l'exercici anterior. La segona, per a deliberar i, si és el cas, aprovar l'avantprojecte de pressupostos i els plans d'actuació anuals.
2. Les sessions extraordinàries del Consell Rector podran ser convocades sempre que ho acorde la Presidència, així com a petició de la meitat més un dels components del Consell Rector.
3. Les sessions del Consell Rector seran convocades i dirigides per la Presidència. En els casos de vacant, absència, malaltia o abstenció, presidirà les sessions del Consell Rector el vicepresident o la vicepresidenta de l'Institut.
4. Per a la vàlida constitució del Consell Rector, als efectes de la celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència de la meitat, almenys, dels seus membres, i s'haurà de trobar-hi necessàriament, el president o la presidenta i el secretari o la secretària o, si és el cas, els qui els substituïsquen.
5. Si no s'aconseguira en una primera convocatòria el quòrum exigit, es podrà iniciar la sessió del Consell Rector en una segona convocatòria, trenta minuts després de l'assenyalada per a la primera, amb els membres assistents, sempre que entre ells es trobe present almenys el president o la presidenta, el secretari o la secretària del Consell Rector o els qui els substituïsquen i tres dels seus vocals.
6. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de qui presidisca la sessió.
7. En la convocatòria de la reunió es fixarà l'orde del dia.
No podrà ser objecte de deliberació o d'acord cap assumpte que no figure inclòs en l'orde del dia, llevat que hi estiguen presents tots els membres del Consell Rector i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
8. Els acords que s'adopten constaran en l'acta corresponent, que podrà ser aprovada pel Consell Rector en la sessió a la qual fa referència o en la següent, que serà firmada pel secretari amb la conformitat de la Presidència. De la mateixa manera s'expediran les certificacions dels acords del Consell Rector.
9. L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals assumirà, amb càrrec als seus pressupostos, els recursos necessaris per a l'organització i funcionament del Consell Rector, incloses les indemnitzacions per raó de servici meritades pels seus membres per a l'assistència a les sessions celebrades, d'acord amb el que establisca la regulació que puga aprovar el Consell Rector, amb l'informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d'hisenda, en el marc del règim d'indemnitzacions aplicable amb caràcter general per la Generalitat per al personal al seu servici.
10. A les sessions del Consell podrà assistir personal de l'Institut quan siga requerit per a això, amb veu i sense vot.
11. En allò no previst en este article, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques.
Article 12. El director o la directora gerent
1. Són atribucions del director o la directora gerent:
1) La representació ordinària de l'Institut en qualsevol classe d'actes i negocis jurídics.
2) La facultat per a subscriure contractes en nom de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, amb els límits que, si és el cas, establisca el Consell Rector, així com la resolució dels recursos que es deriven del seu exercici.
La compravenda, donació, permuta, arrendament i la resta de negocis jurídics sobre béns immobles haurà de ser autoritzada pel Consell Rector.
3) La subscripció de convenis i acords de col·laboració i cooperació, a excepció d'aquells casos en què, d'acord amb el que preveu el número 3 de l'article 7 d'este reglament, la Presidència de l'Institut assumisca la subscripció d'estos.
4) Elaborar i sotmetre a aprovació del Consell Rector la proposta del reglament de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
5) Dirigir el funcionament general de l'ens, organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els seus servicis i dependències.
6) Elaborar el pla general d'actuació anual de l'entitat, elevar-lo al Consell Rector per a la seua aprovació i dirigir la seua correcta execució, i donar compte periòdicament de la seua gestió i resultats davant del Consell Rector.
7) Elaborar i elevar al Consell Rector per a la seua aprovació, l'avantprojecte del pressupost de l'Institut per a cada exercici, així com les modificacions d'este.
8) Elaborar i elevar al Consell Rector la memòria anual d'activitats de l'Institut.
9) Remetre a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural les memòries corresponents a cada una de les actuacions tècniques que realitze l'Institut.
10) La gestió econòmica i pressupostària, l'autorització i la disposició de despeses i la liquidació i l'ordenació de pagaments de l'entitat, amb l'excepció dels casos reservats per la Llei a la competència del Consell de la Generalitat o del conseller o la consellera competent en matèria d'economia i hisenda.
11) Executar els acords del Consell Rector.
12) Exercir la direcció de personal i el seu règim disciplinari.
13) La gestió de personal.
14) Elaborar la plantilla de personal de l'Institut i elevar-la al Consell Rector per a l'aprovació.
15) La gestió administrativa i de règim interior.
16) La determinació dels mètodes i tècniques per a la consecució d'una gestió més racional, eficaç i eficient.
17) Exercir aquelles competències administratives que en matèria de patrimoni cultural puguen ser encomanades o delegades a l'Institut, a fi de resoldre en estos supòsits d'acord amb el dret administratiu i a la normativa sectorial d'aplicació.
18) Concórrer a convocatòries públiques d'ajudes i subvencions, on es podran subscriure tots els documents necessaris per a això.
19) L'administració dels ingressos i drets de l'ens.
20) Les que deriven de disposicions legals o reglamentàries i altres, pròpies de la gestió ordinària, que no estiguen expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'entitat.
2. El director o la directora gerent, com a òrgan rector de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, estarà subjecte al règim jurídic propi dels alts càrrecs de la Generalitat.
Article 13. Delegació d'atribucions en el director o la directora gerent
1. El Consell Rector de l'Institut podrà delegar temporalment o permanentment en el director o la directora gerent les atribucions previstes en els apartats f), l) i m) de l'article 10.1 d'este Reglament.
L'acord de delegació especificarà l'abast, els límits i la duració de les facultats delegades.
2. El director o la directora gerent donarà compte en cada sessió dels actes i documents aprovats o subscrits com a conseqüència de la delegació de facultats que es puga realitzar.
3. Les resolucions i els acords que s'adopten per delegació s'entendran realitzats per l'òrgan delegatori i se subjectaran a allò que preveu la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
CAPÍTOL III
RÈGIM ECONÒMIC, PATRIMONIAL I DE PERSONAL
Article 14. Recursos econòmics
1. Per al compliment dels seus fins, l'Institut disposarà dels següents recursos econòmics:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els béns mobles i immobles que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que, per qualsevol títol, formen part del seu patrimoni.
c) Els productes i rendes del seu patrimoni.
d) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions, els patrocinis i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o organismes públics o privats, i dels particulars.
e) Els ingressos que obtinga com contraprestació o preu dels seus servicis, activitats o productes.
f) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar.
g) Qualssevol altres recursos que puguen ser atribuïts.
2. Tots els ingressos addicionals hauran d'incorporar-se al seu pressupost i destinar-se necessàriament a les despeses de funcionament o d'inversions reals.
Article 15. Règim de les subvencions de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals
La concessió de subvencions, tant corrents com de capital, a càrrec dels pressupostos de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals es regirà per les normes que s'apliquen als ens de dret públic regulats en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 16. Patrimoni
El patrimoni de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals es regirà pel que disposa la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat i, supletòriament, per la regulació prevista en el títol III de la Llei d'Organització i Funcionament de l'administració General de l'Estat.
Article 17. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari i control financer de l'Institut serà l'establit pel Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i per la normativa pressupostària d'aplicació.
2. L'avantprojecte del pressupost, una vegada aprovat pel Consell Rector, es remetrà a la conselleria competent en matèria de cultura per a la seua posterior elevació a la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda, als efectes de la seua integració en el Pressupost de la Generalitat.
Article 18. Personal al servici de l'ens públic
1. Sense perjuí de les peculiaritats previstes en este article, el personal al servici de l'Institut se seleccionarà i regirà, en tot allò que li siga d'aplicació, pel Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per les normes de desplegament i la resta de disposicions de general aplicació.
2. Amb caràcter general, les relacions de treball del personal laboral de l'Institut es regiran pel que disposa la legislació laboral.
3. Sense perjuí del que disposa el número anterior, la Generalitat podrà adscriure personal funcionari a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Este personal continuarà subjecte a la relació funcionarial com a personal de la Generalitat, en situació de servici actiu, amb l'autorització prèvia de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de l'adscripció dels corresponents llocs funcionarials.
4. El personal directiu se seleccionarà atenent a criteris de competència professional i experiència en el camp de la conservació i restauració de béns culturals.
5. La resta del personal laboral se seleccionarà mitjançant proves d'admissió establides i convocades per l'Institut, amb l'acord previ del Consell Rector, i se seguiran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
6. En els casos de vacants prolongades, siga per malaltia, excedència i d'altres situacions semblants, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'hisenda, es podran cobrir estos llocs temporalment amb el personal necessari per al funcionament normal de l'Institut per un període no superior a sis mesos. En estos casos, no serà necessari l'acord previ del Consell Rector.
7. El règim de retribució del personal s'adaptarà al que, amb caràcter general, es fixa per al personal al servici de la Generalitat, amb les excepcions imposades per les necessitats del servici i les característiques especials de determinats llocs de treball, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
8. El personal al servici de la Generalitat podrà cobrir destins en l'Institut a través dels sistemes de provisió de llocs de treball previstos en la Llei de la Funció Pública Valenciana, quan reunisquen els requisits del lloc.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Adscripció de personal funcionari
1. La integració del personal funcionari que resulte adscrit a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals segons l'article 18 del present reglament es realitzarà mitjançant la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball i dels seus ocupants, que passaran a dependre de l'Institut, però mantindran la seua relació jurídica com a personal funcionari de la Generalitat, en situació de servici actiu, amb l'autorització prèvia de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de l'adscripció dels corresponents llocs funcionarials.
2. Estos llocs de treball formaran part de la plantilla o relació de llocs de treball de l'Institut, sense perjuí que se'n puga modificar la denominació i funcions, a fi de respectar, en tot cas, tots els drets adquirits pels ocupants. El procediment per a la modificació dels llocs de treball serà el que, amb caràcter general, preveu tant el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, com el Decret 245/1991, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat, sobre relacions de llocs de treball, o normativa que el substituïsca.
3. Al personal funcionari que s'adscriga a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals se li assignarà funcions similars a les que exercia amb anterioritat vinculades a l'especialitat per la qual ha accedit a la funció pública.
4. En cas de supressió de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, es produirà una nova adscripció orgànica d'estos llocs de treball i els seus ocupants, i es tindran en compte les funcions que exercien. La nova adscripció orgànica dels llocs de treball es durà a terme atenent al centre directiu que en eixe moment ostente les competències que fins al moment ostentara l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Retribució del personal funcionari que s'adscriu a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals

linea