diari

DECRET 66/2007, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es desenvolupa el Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana creat per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana. [2007/5499]

(DOGV núm. 5503 de 02.05.2007) Ref. Base de dades 5490/2007

L'article 49.1.10a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, assigna a la Generalitat competències exclusives en matèria de forests, aprofitaments forestals i serveis forestals, vies pecuàries i pastos, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, d'acord amb el que disposa el número 23 de l'apartat 1 de l'esmentat article 149 de la Constitució Espanyola. Igualment l'Estatut d'Autonomia, en l'article 50.6, i en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si és el cas, en els termes que aquesta establisca, reconeix a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució del règim de protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.
La Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, en l'article 59 recull i estableix importants mesures cautelars per a aquells terrenys forestals que hagen sigut afectats per incendis, i a tal objecte crea el Registre de Terrenys Forestals Incendiats, en el qual s'inscriuran, amb suficient detall, les superfícies i perímetres d'aquests. Aquest registre queda adscrit a l'organisme de la Generalitat amb competències en matèria de medi ambient.
Així mateix, el seu Reglament, aprovat per Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, concedeix de forma exclusiva a aqueix mateix organisme la competència en l'elaboració de les estadístiques oficials d'incendis forestals.
Tant el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, com de manera especial la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, preveuen mesures cautelars en terrenys forestals incendiats.
Des de 1993, any de creació del Registre, s'ha produït un gran canvi en els mitjans, procediments i sistemes cartogràfics existents, com també un important increment en la demanda d'informació en matèria ambiental i en concret en matèria d'incendis forestals, per a atendre a aquesta demanda en aquesta norma s'inclouen formats específics per a sol·licitar la informació, assegurant terminis i procediments que redundaran en benefici dels peticionaris.
A la vista del que s'ha exposat, a fi de desenvolupar i regular el Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana, dotar-lo d'un règim jurídic procedimental propi, per a possibilitar un adequat compliment de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, consultades les entitats que puguen veure's afectades per aquesta norma, per raó la competència exclusiva establida en l'article 49.1.3ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en matèria de normes de procediment administratiu, derivades de les particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 d'abril de 2007,
DECRETE
Article 1. Objecte i definició
1. És objecte d'aquest decret el desenvolupament i la regulació del Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, en l'article 59.
2. El Registre de Terrenys Forestals Incendiats, el qual té la consideració de registre públic de cartografia temàtica especial, arreplegarà els perímetres i superfícies afectades per incendis forestals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb els criteris següents:
a) La unitat superficial mínima cartografiable s'estableix en 1.000 m².
b) En el desenvolupament dels treballs el sistema de referència geodèsic utilitzat serà ED50 (European Datum 1950), definit per:
- Elipsoide Internacional (Hayford, 1924). a=6.378.388 m (= 1:297,0.
- Datum Potsdam (Torre d'Helmert).
- Latituds referides a l'equador i considerades positives al nord.
- Longituds referides al meridià de Greenwich i considerades positives a l'est i negatives a l'oest d'aquest.
- El sistema de representació plana serà la projecció conforme Universal Transversa de Mercator (UTM), realitzant-se tots els càlculs en el fus 30.
c) Cada incendi haurà d'estar identificat mitjançant una entitat cartogràfica única, georeferenciada i amb correspondència biunívoca mitjançant un identificador amb la base de dades estadístiques d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana.
d) En tot allò referent a la delimitació de terreny forestal, caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 106/2004, de 25 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Pla general d'ordenació Forestal de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Adscripció
1. El Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana queda adscrit a la direcció general competent en matèria forestal.
2. No obstant això, i a fi de facilitar el seu manteniment i consulta, mitjançant conveni, podran establir-se formes de col·laboració amb altres organismes i en especial amb l'organisme de la Generalitat responsable en matèria cartogràfica.
Article 3. Funcions i processos
1. El Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana té com a funcions les següents:
a) Elaborar la cartografia temàtica que reculla el perímetre i la superfície dels terrenys forestals afectats per incendis, conforme amb les especificacions establides en l'article 1.
b) Emetre un certificat gràfic o textual sobre l'afecció o no d'un terreny forestal.
c) Elaborar una memòria anual en què s'arrepleguen el nombre de consultes i els certificats emesos.
2. El registre es fonamenta en una cartografia temàtica en suport digital, i aquesta es podrà elaborar per qualsevol mètode avalat per la comunitat científica per a aquests fins, assegurant en tot moment la correcta identificació, delimitació i representació dels terrenys forestals incendiats segons les especificacions de l'article 1. En el cas que les tècniques utilitzades no es basen en material cartogràfic amb resolucions superiors al metre, es podrà exigir la validació de fins a un 5% dels polígons detectats mitjançant tècniques directes.
3. Amb caràcter general, la cartografia dels terrenys forestals incendiats s'actualitzarà per anys naturals, una vegada finalitzats aquests, i haurà d'estar incorporada al registre en un termini no superior a 15 mesos a partir del 31 de desembre de cada any.
4. Una vegada finalitzat cada procés d'actualització, i en qualsevol cas amb una periodicitat no superior a l'any, es realitzarà una còpia de suport de tots els fitxers informàtics inclosos en el registre, que serà remesa per al seu arxiu i custòdia a l'organisme de la Generalitat amb competències en ordenació cartogràfica.
Article 4. Informació i certificats
1. Tota persona física o jurídica nacional de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o bé tinga establit el seu domicili en qualsevol dels estats membres, tindrà accés al Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana.
2. Ningú estarà obligat a acreditar cap tipus d'interés per a accedir a la informació existent en el Registre
3. Les peticions d'informació hauran de referir-se a àmbits temporals i territorials concrets. L'àmbit temporal s'indicarà mitjançant els anys per a quals se sol·licita informació. L'àmbit territorial serà el municipis o municipis per als quals es demana certificat; en el cas que la consulta es referisca a àmbits inferiors al municipal, les peticions hauran d'estar clarament referenciades a un rectangle mitjançant les seues coordenades UTM, polígon i parcel·la cadastral, o si no n'hi ha hauran d'estar acompanyades d'un mapa escala 1:10.000 que localitze clarament la zona per a la qual es realitza la consulta.
4. La sol·licitud de certificat es realitzarà mitjançant el model oficial recollit en l'annex d'aquest decret, a través dels registres oficials de l'organisme amb competències en matèria forestal o mitjançant qualsevol de les formes establides en el procediment administratiu comú. Aquest model podrà ser modificat mitjançant una ordre del conseller amb competències en medi ambient.
5. S'estableix un termini general màxim de dos mesos per a resoldre les peticions d'informació.
6. En funció de la petició realitzada, el registre emetrà certificat simple o ampliat. Aquest certificat serà expedit amb caràcter general pel director territorial de la conselleria competent en matèria forestal de la província a què corresponga l'àmbit territorial per al qual se sol·licita consulta. En aquells casos en l'àmbit territorial afecte dues o més províncies, el certificat serà emés pel director general amb competències en matèria forestal.
7. En el certificat simple s'indicarà únicament si hi ha registre que la zona s'ha vist o no afectada per un incendi forestal, indicant si és el cas l'any, com també les metadades referides al procés d'obtenció de la cartografia.
8. El certificat ampliat haurà d'incloure, a més, la representació cartogràfica de les zones incendiades, indicant l'escala, com també informació topogràfica bàsica que permeta la seua referenciació.
9. En tot cas, es farà constar si hi ha hagut o no afecció a espais naturals protegits.
Article 5. Discrepàncies
1. En el cas que qualsevol persona física o jurídica considere que s'ha produït un error en la inclusió o no inclusió d'un terreny forestal en el registre, podrà dirigir una sol·licitud de modificació dirigida al director general amb competència forestal al·legant tot allò que considere convenient i aportant qualsevol tipus de documentació vàlida en dret.
2. A la vista del que s'ha al·legat, i en funció dels dictàmens tècnics, s'emetrà resolució motivada, i una vegada siga ferma s'efectuarà la seua inclusió en el registre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Autorització per al desenvolupament
El conseller amb competències en medi ambient dictarà totes les disposicions que siguen necessàries per al compliment del que estableix aquest decret.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Termini per a adequació del registre
S'estableix un termini transitori de 15 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret per a adequar el registre a les disposicions ací recollides.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Validesa de la base de dades d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana
La base de dades d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana es manté com a única font vàlida en totes les dades estadístiques referides a l'incendi forestal, i en especial a la superfície oficial afectada en hectàrees, causes i característiques de l'incendi.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 27 d'abril de 2007.
El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El Conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS.


linea