diari

LLEI 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2003/13519]

(DOGV núm. 4654 de 19.12.2003) Ref. Base de dades 5532/2003

LLEI 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2003/13519]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2004 establix determinats objectius de política econòmica la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes que permeten l'execució del programa econòmic del Consell, en els diferents camps en què es desenrotlla la seua activitat.
La present llei recull, al llarg del seu articulat, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa en diferents camps.
En el capítol I s'inclouen les modificacions de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que afecten diversos preceptes de la dita llei. Les novetats introduïdes en la llei són les següents: a) En el títol II es modifica i actualitza la relació de models de declaracions-liquidacions tributàries per a adaptar-les al nou sistema de gestió de tributs i als seus nous costos. També es creen dues noves taxes per l'obtenció de còpies de documents i instruments judicials i per la prestació del servici de firma electrònica reconeguda; b) En el títol III s'actualitza la taxa per la venda de cartells identificadors i es reordena la taxa per insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; c) En el títol IV es remodela la regulació de la taxa per ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera; d) En el títol V s'afegeixen nous epígrafs per matriculació de projectes de fi d'estudis d'Arts Plàstiques i pel títol Superior de Ceràmica; e) En el títol VI es reordenen determinades prestacions sanitàries, incorporant-hi noves tècniques assistencials els costos de les quals no es trobaven estimats; f) Es modifica la rúbrica del títol VII incloent-hi el terme «energia»; g) En el títol IX es creen dues noves taxes per la sol·licitud i utilització de l'etiqueta ecològica; h) Finalment, s'introduïxen exempcions i bonificacions en taxes regulades en diversos preceptes de la llei, com ara els servicis administratius de l'Escola Oficial de Turisme i servicis administratius per participació en cursos o proves selectives, expedició de la Cèdula d'Habitabilitat, servici de lectura en biblioteques i els prestats en centres d'ensenyament infantil.
En el capítol II s'inclouen les modificacions de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que afecten diversos preceptes de la dita llei. Les novetats introduïdes giren entorn de tres aspectes: a) En primer lloc, es preveu la repercussió dels costos derivats de la disponibilitat d'estacions marítimes per a la seua posada a disposició del passatge marítim; b) En segon lloc, es remodela la normació de la Tarifa G-4 a fi d'incloure en el seu règim la creixent activitat de l'aqüicultura marina, a la qual se li dispensa el mateix tractament tarifari que a la pesca convencional; i c) Finalment, es configura el concessionari de zones esportives en ports dependents de la Generalitat Valenciana com a substitut del contribuent respecte de les liquidacions de la Tarifa G-5 practicades a embarcacions transeünts, a fi de facilitar la seua gestió.
En el capítol III s'inclouen les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que afecten els articles quatre i onze de la dita llei i la introducció d'un nou article dotze bis.
La principal novetat fa referència a la introducció, per mitjà d'un nou article dotze bis, d'una bonificació del 99 per cent de la quota tributària de l'Impost sobre Successions i Donacions en relació amb les adquisicions mortis causa efectuades per descendents del causant menors de 21 anys, enquadrats en el Grup I de grau de parentiu de l'article 20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. El dit benefici respon a la necessitat de salvaguardar la neutralitat tributària en la circumstància del relleu generacional en la titularitat del patrimoni familiar no empresarial dins de l'àmbit de la família, de tal manera que la major neutralitat possible sobre això permeta el manteniment incòlume del patrimoni heretat com a recurs econòmic col·lectiu de la família del finat. A les dites consideracions cal unir una altra relacionada amb l'índole dels subjectes adquirents pertanyents al Grup I de parentiu mencionat, és a dir, els descendents menors de 21 anys. En estos casos, ens trobem amb infants i adolescents, normalment sense recursos econòmics propis, i, per tant, en supòsits en què l'increment patrimonial estàtic no queda compensat, o ho és a males penes, amb la situació dinàmica de detriment o pèrdua d'estatus econòmic originat pel fet de la mort del familiar que mantenia l'hereu. Per tant, pareix convenient tindre en compte la dita circumstància per a reduir la tributació per este Impost dels descendents més jóvens, atenent les mateixes raons de justícia redistributiva que justifiquen l'existència mateixa de l'Impost i l'eixida del seu objecte imposable de l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, evitant amb això que el metàl·lic rebut per a subsistir s'haja d'aplicar, almenys en part, al pagament de l'Impost o que s'haja de liquidar, amb idèntica finalitat contributiva, part del patrimoni no empresarial susceptible de produir riquesa en un futur.
D'altra banda, s'introduïx una nova deducció en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per als contribuents que efectuen donacions per al foment de la llengua valenciana, sempre que es realitzen a la mateixa Generalitat Valenciana, a les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, a les entitats públiques dependents de qualsevol de les dites administracions territorials o a les entitats sense fins lucratius que tinguen per objecte este foment, sempre que complisquen determinats requisits.
D'altra banda, la modificació que afecta l'article onze de la llei mencionada, referida a la capçalera de la taula de tipus de gravàmens aplicables de l'Impost sobre Successions i Donacions, respon exclusivament a una necessària precisió de tècnica tributària.
El capítol IV referit a la modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, afecta, principalment, els següents aspectes: a) L'establiment d'un nou supòsit d'exempció del Cànon de Sanejament, relatiu als consums d'aigua produïts en l'àmbit de la gestió d'instal·lacions el finançament dels quals assumix l'Entitat de Sanejament, i la refosa en un sol article de tots els supòsits d'exempció que, fins ara, es trobaven dispersos al llarg de la llei; b) La modificació de l'actual article 23 de la Llei 2/1992, per raons de tècnica tributària, suprimint l'apartat 2 i l'apartat 3, i reubicant l'actual apartat 4 de l'article -en virtut del qual es va establir un nou criteri delimitador del concepte d'ús industrial– en l'apartat 1 -que passa a ser apartat únic-. En el mateix article, s'afegeix, com a clàusula residual, que són usos industrials als efectes del Cànon de Sanejament els consums d'aigua aplicats a usos distints del domèstic i del reg d'explotacions agràries; c) La modificació de l'article 25 de la llei, a què es trasllada l'apartat 2 de l'article 23, per acomodar-se millor en un article que abaste les qüestions relacionades amb la quota, al mateix temps que se suprimix l'actual paràgraf segon de l'article 25 mencionat, per innecessari i incorrecte, ja que les modificacions del Cànon que no es referisquen als imports de les tarifes no es poden dur a terme per mitjà de llei de pressupostos, de conformitat amb la jurisprudència constitucional existent. D'altra banda, es reflectix expressament en la llei el terme de «coeficient corrector», la referència del qual es troba de forma tàcita en els criteris relacionats en l'apartat 2 de l'article 23 de l'actual text legal. Després de la introducció del terme en la llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1993 i el seu manteniment per les successives lleis de pressupostos, no hi ha raó perquè este continue sense aparéixer en la llei reguladora del tribut, i esta raó de precisió terminològica és la que justifica la nova redacció feta a l'apartat 2 de l'article 25; i d) La supressió de la disposició addicional primera de la llei, ja que esta al·ludix a una figura tributària que ja no es troba en vigor i que ha sigut substituïda pel Cànon de Control d'Abocaments, figura tributària que és independent dels cànons o taxes que puguen establir les comunitats autònomes o corporacions locals per a finançar obres de sanejament i depuració, entre els quals es troba el Cànon de Sanejament.
Així mateix, es modifica l'article 17 de la Llei de Sanejament d'Aigües Residuals, que eleva a nou els membres del Consell d'Administració de l'Entitat, per a augmentar el nombre de representants de la Conselleria d'Infraestructures i Transports en l'òrgan de govern mencionat.
El capítol V modifica la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana ampliant les modalitats de joc autoritzades en les sales de bingo i en els salons de joc per a permetre el joc d'apostes i bitllets en estos locals, en les condicions que reglamentàriament es determinen.
El capítol VI introduïx una modificació al Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per la qual s'elimina, en l'ús de programes de finançament a curt termini per a finançar projectes d'inversió, la limitació a quatre anys per a la cancel·lació dels dits instruments, recollida en el paràgraf 2 de l'article 90 de la llei mencionada.
El capítol VII modifica el Text Refós de la Llei de la Funció Publica Valenciana, d'un costat, per a suprimir la disposició transitòria segona a fi d'eliminar la contradicció existent entre la dita disposició i l'article 20.3, paràgraf segon, del text legal mencionat, i, d'un altre, per a introduir una nova disposició addicional i dues disposicions transitòries a l'expressat text refós.
La nova disposició addicional, la dotzena, té per objecte la creació del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana, per a l'exercici de les funcions de control de la despesa pública que es recullen en el títol III (articles 55 i següents) del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i s'establix un règim d'integració dels funcionaris que tinguen acreditats, a la data d'entrada en vigor de la llei, una sèrie de requisits que la norma especifica.
I les dues noves disposicions transitòries, sisena i setena, que s'afigen al Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, tenen per objecte instrumentar una sèrie d'actuacions, de caràcter transitori, que han de tindre la seua plasmació fonamentalment en el desplegament d'un «Pla d'Estabilitat Laboral», que durà a terme el Consell, i que haurà de realitzar-se durant els anys 2004, 2005 i 2006, l'objectiu prioritari del qual serà la reducció de l'ocupació no estable, i s'articulen també els mecanismes necessaris per a possibilitar i afavorir la carrera administrativa i la promoció professional dels empleats públics, per mitjà de la promoció interna.
Respecte a la Llei sobre Sòl No Urbanitzable, el capítol VIII modifica el termini, ampliant-lo de 2 a 6 mesos, per a entendre estimada per silenci administratiu l'autorització prèvia a què fa referència el penúltim paràgraf de l'article 8 de la llei mencionada. I, d'una altra part, s'afegeix un nou paràgraf al número 2 de l'article 9, pel qual s'entendran desestimades les sol·licituds de declaració d'interés comunitari pel transcurs de 6 mesos sense resolució expressa de l'òrgan competent.
El capítol IX recull aquelles modificacions que afecten la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística amb el contingut següent:
– d'una part, es modifica l'article 17.2 per a considerar com a dotació pública, equipament assistencial, el sòl destinat a habitatges dedicats a residència permanent en règim de lloguer per a persones majors, persones discapacitades o menors de 35 anys, a fi de que els Plans Generals reserven terrenys per a la dita finalitat;
– i d'una altra, s'afigen a la llei mencionada una sèrie de disposicions de mesures urbanístiques per al foment de l'edificació d'habitatges de protecció pública, com ara:
a) creació d'un Registre autonòmic de Patrimonis Públics Municipals de Sòl, que permeta a la Generalitat Valenciana actuar de forma directa en el compliment d'estos objectius, per mitjà de la institució de l'expropiació forçosa, si les entitats locals no procedixen a gestionar el sòl conforme al que preveuen estes disposicions en el termini de 2 anys;
b) vinculació a la promoció pública d'habitatges de protecció pública, en municipis de més de 10.000 habitants, de la destinació del tant per cent de la cessió d'aprofitament urbanístic que els corresponga per actuacions en sòl urbanitzable residencial, i fins a un terç dels seus ingressos resultants de l'alienació onerosa a la generació de nous sòls per a la promoció d'estos habitatges;
c) previsió de sòl per a habitatges de protecció pública en els plans generals, i localització dels dits terrenys en els diferents instruments de planejament, conforme a l'estudi de necessitats i fitxes de planejament i gestió que han d'incloure els plans generals.
En relació amb la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, el capítol X conté dues disposicions que la modifiquen per a atribuir al Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient les competències consultives que ara té el Consell Forestal de la Comunitat Valenciana, evitant l'existència de dos òrgans consultius amb competències semblants.
El capítol XI disposa la liquidació del Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit; liquidació que comporta la necessitat de derogar determinats preceptes de la Llei de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, així com els decrets que regulaven l'extingit Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit.
El capítol XII recull una modificació de les funcions que complix l'Institut Valencià de Finances, per a possibilitar la participació d'este ens en el capital d'empreses no financeres, de manera transitòria i sempre que l'origen de la participació es trobe en l'execució o administració de garanties, conseqüència d'impagament per les dites empreses dels crèdits atorgats per l'IVF.
El capítol XIII referit a la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amplia el termini previst inicialment per a adaptar els estatuts socials de les cooperatives a la nova normativa.
El capítol XIV recull la supressió de l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenvolupament i l'assumpció de les seues competències per la Conselleria de Presidència.
El capítol XV referit a la Llei de Protecció Civil i Gestió d'Emergències inclou una disposició que té per finalitat substituir en tot el text legal les referències a la «Escola Valenciana de Protecció Civil» per «Escola de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana».
El capítol XVI modifica la Llei de Turisme de la Comunitat Valenciana, en concret, els capítols relatius a «Administració Turística» i «Procediment Sancionador» per a adaptar-los al nou repartiment competencial pel qual s'assigna la matèria de turisme a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i s'atribuïxen a la Secretaria Autonòmica de Turisme les competències de control i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència Valenciana de Turisme.
El capítol XVII suprimix l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, i la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme n'assumix transitòriament, a través de la Secretaria Autonòmica de Comerç i Turisme, les funcions, els mitjans personals, materials i els recursos, fins que el Consell dicte les disposicions necessàries per a la integració definitiva en l'estructura orgànica o institucional dependent de la Generalitat Valenciana.
El capítol XVIII actualitza d'acord amb la inflació les quanties dels cànons per concessió i autorització en ports i instal·lacions dependents de la Generalitat Valenciana, recollits en l'article 41 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, tot això amb la finalitat que l'aplicació dels criteris de revisió dels cànons no conduïsca a discordances quantitatives entre les concessions vigents atorgades anteriorment, que s'actualitzen conforme als plecs corresponents, i les noves autoritzacions que partixen dels cànons recollits en la norma que es modifica per la present llei.
El capítol XIX recull la creació d'un Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Comunitat Valenciana, l'activitat del qual se centrarà en la construcció, la conservació i el manteniment de les infraestructures de transport terrestre, així com administrar-les i gestionar-les per a aconseguir el més alt nivell de rendibilitat. L'objecte de la reforma és reordenar el model del transport actual, separant, d'un costat, les activitats de construcció i gestió de les infraestructures i, d'un altre, l'explotació dels servicis de transport, establint les bases que permeten la liberalització del mercat.
El capítol XX recull diversos preceptes referits a les infraestructures del sector energètic que incorporen al nostre ordenament autonòmic la disposició addicional segona i tercera, en tot allò que no es considera legislació bàsica, de la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del Contracte de Concessió d'Obra Pública, adaptant-les a les necessitats de la Comunitat Valenciana en el sector energètic i d'acord amb la nostra legislació urbanística, amb l'objecte d'aconseguir una regulació per a la superació dels obstacles que impedixen el desenrotllament econòmic sostingut junt amb la millora de la qualitat de vida.
El capítol XXI disposa l'habilitació de la societat Parc Castelló, Societat Limitada Unipersonal, constituïda per l'empresa pública Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA), com a beneficiària d'expropiacions derivades d'actuacions urbanístiques encaminades a la creació, dotació i promoció de sòl industrial.
El capítol XXII modifica la Llei sobre Defensa dels Recursos Pesquers per a ampliar els terminis de prescripció de les infraccions previstes en la dita llei, així com fixar nous terminis màxims per a la tramitació i resolució dels procediments sancionadors per a la imposició de sancions per infraccions en esta matèria.
El capítol XXIII introduïx una modificació a la Llei de Creació de l'Entitat Pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a fi d'aclarir el termini legal de tramesa, al Consell de la Generalitat Valenciana, de l'avantprojecte de pressupostos del ens i les seues societats, aprovat pel Consell d'Administració, per a la seua integració en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Les disposicions addicionals complementen la llei recollint diverses previsions que, per raons, entre altres, de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
CAPÍTOL I
De la modificació de la Llei 12/1997, de 23 de desembre,
de Taxes de la Generalitat Valenciana
Article 1
Es modifica l'article 16 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 16. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament d'esta taxa els membres de famílies nombroses d'honor i de segona categoria.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa els membres de famílies nombroses de primera categoria».
Article 2
Es modifica l'article 26 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 26. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 3
Es modifica l'article 33 bis de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 33 bis. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, «Admissió a proves d'habilitació», de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4 i 2.3 de l'article següent, els membres de famílies nombroses d'honor i de segona categoria.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4 i 2.3 de l'article següent, els membres de famílies nombroses de primera categoria».
Article 4
S'afegeix un nou capítol V al títol II de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«Capítol V
Taxa per l'obtenció de còpies simples
de documents i instruments judicials
Article 35 bis. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'expedició, a sol·licitud de les parts, de còpies simples de documents o duplicats d'instrument d'enregistrament de la imatge i del so que consten en les actuacions del procés civil.
Article 35 ter. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa qui tinguen la condició de part en el procés civil i sol·liciten les còpies a què fa referència l'article anterior.
Article 35 quater. Exempcions
Un. Estan exemptes del pagament d'esta taxa les parts del procés que tinguen reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta i ho acrediten en el moment de formular la seua sol·licitud adjuntant la resolució de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta.
Dos. Està exempta del pagament de la taxa per obtenció de còpies simples de documents judicials, la primera petició que es formule en el marc d'un procediment i en quantia inferior a 50 còpies.
Article 35 quinquies. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 35 sexies. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es lliuren les copies dels documents o instruments. No obstant això, el seu pagament s'exigirà per anticipat, en el moment en què es formule la sol·licitud».
Article 5
S'afegeix un nou capítol VI al títol II de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«Capítol VI
Taxa per la prestació del servici
de firma electrònica reconeguda
Article 35 septies. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de servicis de certificació de firma electrònica reconeguda per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana
Article 35 octies. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten els servicis de certificació de firma electrònica reconeguda, basada en dispositius segurs de creació de firma.
Article 35 nonies. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
– Kit criptogràfic: 36,21 e
– Targeta criptogràfica: 18,97 e
– Lector USB: 15,52 e
Article 35 decies. Meritació i pagament
La taxa es meritarà en el moment en què s'adquirisquen els productes a què fa referència l'article anterior i es farà efectiva en eixe moment».
Article 6
Es modifica l'article 52 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 52. Base i tipus de gravamen
Un. La base imposable d'esta taxa es regirà per les normes següents:
1. La taxa s'exigirà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text que s'ha de publicar. Cada pàgina del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana està dividida en 4 mòduls, compostos de 1.860 caràcters cada un d'ells. Per a determinar el nombre de mòduls que ha de pagar l'usuari, s'haurà d'efectuar el còmput de caràcters tipogràfics del text a publicar, i s'haurà de tindre en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i antefirma), la liquidació s'efectuarà sobre qualsevol de les dues versions, valenciana o castellana.
Una vegada obtingut el nombre total de caràcters, es dividirà per la quantitat de 1.860 (nombre de caràcters de cada mòdul), així s'obté el nombre de mòduls que s'han de pagar. En qualsevol cas, la base imposable estarà constituïda sempre per mòduls complets i no fraccions d'este, les quals tindran la consideració d'un mòdul complet.
2. Quan la sol·licitud d'inserció no duga adjunt el recompte informàtic del nombre de caràcters, es comptaran els que continga la línia més llarga del text, exclosos els espais en blanc entre paraules i es multiplicarà el nombre així obtingut pel de línies totals que componguen el document. A estos efectes, les línies de longitud inferior a un terç de la línia més llarga equivaldran, cada dues d'elles, a una línia completa. Una vegada obtingut el nombre de caràcters, s'efectuarà la conversió al sistema de mòduls, com s'establix en el punt anterior.
3. Si es tracta de la publicació de llistats, mapes o altres materials gràfics de difícil valoració, la base imposable serà el nombre de fulls en format DIN-A4 dels quals es componga el document.
Dos. La taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus d'inserció i suport Import/euros
1. Llistats, mapes o altres 76,64 euros/pàgina
gràfics de difícil valoració DIN-A4 o similar
2. Resta de casos
2.1. Tarifa normal 38,32 euros/mòdul
2.2. Tarifa reduïda 19,16 euros/mòdul
(aplicable quan el document s'envie,
bé per correu electrònic bé mitjançant
suport informàtic i en les dues llengües
oficials de la Comunitat Valenciana)»
Article 7
Es modifica l'article 56 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«La taxa s'exigirà a raó de 12 euros per cartell».
Article 8
Es modifica el capítol I del títol IV de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Títol IV
Capítol I
Taxa per l'ordenació de l'explotació
dels transports mecànics per carretera
Article 62. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana dels servicis que sol·liciten els peticionaris i titulars de concessions o autoritzacions de transports per carretera, amb motiu de l'ordenació de l'explotació d'estos, que s'enumeren en les tres seccions següents.
Secció I
De les concessions
Article 63. De les concessions
Estan subjectes a gravamen els servicis o actuacions administratives següents:
1. L'adjudicació i ampliació de concessions de servicis públics regulars.
2. La modificació de les condicions de la concessió referides a trànsits, itineraris, parades, nombre d'expedicions, horaris, material mòbil i tarifes.
3. El diligenciament de conformitat dels quadres de tarifes i horaris.
Article 64. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta modalitat de la taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels servicis que es detallen en l'article anterior o siguen titulars de les concessions a les quals fa referència el precepte mencionat.
Article 65. Tipus de gravamen.
Esta modalitat de la taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Concepte
1. Modificació de les condicions de la concessió.
1.1 Modificació del títol de la concessió. 26,20 e
1.2 Adscripció de vehicles per substitució
o ampliació. 6,00 e
1.3 Modificació d'horaris subjectes a comunicació
(per cada línia o ruta). 9,00 e
2. Visat de Quadres de Regulars d'Ús General.
2.1 Quadre de Tarifes. 15,50 e
2.2 Quadre d'Horaris (per cada línia o ruta). 6,00 e
Article 66. Meritació.
Esta modalitat de la taxa es meritarà quan l'administració realitze les actuacions previstes en l'article 63 de esta llei.
Secció II
De les autoritzacions
Article 67. De les autoritzacions
Estan subjectes a gravamen les actuacions administratives següents:
1. L'expedició, el visat, la rehabilitació, modificació, suspensió d'autoritzacions de transport i les activitats auxiliars i complementàries.
2. La comprovació del compliment per part de les empreses dels requisits generals per a l'exercici de l'activitat de transport (visat d'empreses).
3. Les autoritzacions per al transport regular d'ús especial i les seues modificacions.
4. L'admissió als exàmens per a obtindre la capacitació per a l'activitat de transports internacional de mercaderies o viatgers, per a l'activitat de conseller de seguretat i l'activitat de conductor de taxis d'Àrees de Prestació Conjunta; així com l'expedició dels certificats, títols o carnets corresponents.
Article 68. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'esta modalitat de la taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels servicis que es detallen en l'article anterior o siguen titulars de les autoritzacions a les quals fa referència el precepte mencionat.
Article 69. Tipus de gravamen.
Esta modalitat de la taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 70. Meritació
Esta modalitat de la taxa es meritarà quan s'expedisquen les autoritzacions i, en general, quan l'administració realitze les actuacions previstes en l'article 67 de esta llei.
Secció III
Reconeixement i inspecció
Article 71. Del reconeixement i inspecció
Estan subjectes a gravamen els reconeixements i les inspeccions i els servicis relatius a estos duts a terme per la conselleria competent en la matèria que es detallen en l'article 73 de esta llei.
Article 72. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta modalitat de la taxa els qui siguen objecte del reconeixement o de la inspecció a què fa referència l'article anterior.
Article 73. Tipus de gravamen
Esta modalitat de taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 74. Meritació
Esta modalitat de la taxa es meritarà quan es realitze el reconeixement o la inspecció o es preste el servici corresponent».
Article 9
S'afegeix un nou apartat 4 a l'article 86 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«4. Les famílies nombroses amb categoria d'honor».
Article 10. Es modifica l'article 110 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 110. Exempcions i bonificacions
Un. Està exempta del pagament d'esta taxa l'autorització per a obtindre i reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives, sempre que esta activitat tinga una finalitat cientificodocent o estrictament cultural, realitzada sense ànim de lucre.
Dos. Estan exempts del pagament de la tarifa per expedició de la targeta habilitant per a la lectura els membres de família nombrosa d'honor i de segona categoria.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de la tarifa per expedició de la targeta habilitant per a la lectura els membres de famílies nombroses de primera categoria»».
Article 11
S'afegeix un nou subepígraf 2.11 bis en l'epígraf 2 de l'article 126 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«2.11 bis Títol Superior de Ceràmica: 35,20 euros».
Article 12
Es modifica l'article 129 bis de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, que queda redactat de la forma següent:
«Article 129 bis. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1.1, «Inscripció en proves selectives per a l'accés a cossos docents», de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 por 100.
Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 i 2 els membres de famílies nombroses d'honor i de segona categoria.
Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 i 2 els membres de famílies nombroses de primera categoria».
Article 13
S'afegeix un nou subepígraf 1.4 en l'epígraf 1 del grup V del paràgraf un de l'article 135 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«1.4 Projectes finals de carrera
1.4.1 Projecte fi de carrera d'estudis
de Ceràmica: 74,47 euros
1.4.2 Projecte fi de carrera d'estudis
de Disseny: 37,81 euros»
Article 14
S'afegeix un nou article 150 bis a la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«Article 150 bis. Exempcions i bonificacions
Un. Estan exempts del pagament d'esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i de segona categoria.
Dos. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent d'esta taxa els alumnes membres de famílies nombroses de primera categoria».
Article 15
Es modifica l'article 164 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
a) Es modifica l'epígraf 16 del grup II de l'apartat un de l'article, que queda redactat de la forma següent:
«16. Locals o immobles de pública concurrència autoritzats o que hagen sol·licitat l'autorització per a l'exercici en ells d'activitats de prostitució: 28,14 euros».
b) Es modifica l'epígraf 3 del grup VI de l'apartat un de l'article, que queda redactat de la forma següent:
«Actuació en el procediment d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mesura», distribució i venda al públic de productes sanitaris:
3.1. Establiments de fabricació «a mesura»: 606,53 e
3.2. Establiments de distribució: 268,87 e
3.3. Establiments de venda al públic: 134,45 e»
c) Es modifica l'epígraf 5 del grup VI de l'apartat un de l'article, que queda redactat de la forma següent:
«Actuació en el procediment de modificació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mesura», distribució i venda al públic de productes sanitaris inherents a variacions en els seus locals, trasllats de domicili, canvis de titularitat i del professional qualificat previst en els articles 17 i 18 del RD 414/1996, d'1 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris o per qualsevol altra causa sobrevinguda: 134,45 e».
d) Es modifica l'epígraf 6 del grup VI de l'apartat un de l'article, que queda redactat de la forma següent:
«Actuació en el procediment de validació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació «a mesura»: 134,45 e».
Article 16
Es modifica l'article 172 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
Article 17
Es modifica el paràgraf 2 de l'article 180 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«2. S'autoritza la Conselleria de Sanitat per a proposar o acceptar acords o convenis que puga subscriure l'EVES amb altres administracions públiques, entitats de dret públic, organismes públics o entitats sense ànim de lucre, en este cas s'atindrà a allò que assenyale l'acord o conveni, sense que el cost del curs puga superar l'import calculat segons les regles de l'apartat anterior».
Article 18
Es modifica la rúbrica del títol VII de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, que queda redactada de la forma següent:
«Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i comerç».
Article 19
S'afegeix un nou capítol IX en el títol IX de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«Capítol IX
Taxa per sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica
Article 281 bis. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la tramitació de la sol·licitud de concessió de l'etiqueta ecològica per l'òrgan competent de la conselleria que tinga atribuïdes competències en matèria de medi ambient.
En cap cas es considerarà inclòs el cost de les proves o de les verificacions a les quals s'han de sotmetre els productes o servicis objecte de l'etiqueta ecològica.
Article 281 ter. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa qui sol·liciten la concessió d'etiqueta ecològica.
Article 281 quater. Tipus de gravamen
La quantia de la taxa es fixa en 500 euros.
Article 281 quinquies. Bonificacions
La tarifa de esta taxa podrà ser objecte de les bonificacions següents, les quals podran ser acumulables:
a) Bonificació del 35 per 100 si el subjecte passiu és una menuda o mitjana empresa, segons la definició que figura en la Recomanació 96/280/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 3 d'abril de 1996.
b) Bonificació del 25 per 100 si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de servicis en països en desenvolupament.
Article 281 sexies. Meritació i pagament
La taxa es meritarà a l'acabament del procediment de l'expedient administratiu incoat amb motiu de la sol·licitud. No obstant això, el seu pagament serà exigit per anticipat en el moment en què el subjecte passiu formule la sol·licitud de concessió de etiqueta ecològica».
Article 20
S'afegeix un nou capítol X en el títol IX de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, amb el tenor següent:
«Capítol X
Taxa anual per utilització de l'etiqueta ecològica
Article 281 septies. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització anual de l'etiqueta ecològica concedida als sol·licitants per l'òrgan competent de la conselleria que tinga atribuïdes competències en matèria de medi ambient.
En cap cas es considerà inclòs el cost de les proves o de les verificacions a les quals s'han de sotmetre els productes o servicis objecte de l'etiqueta ecològica.
Article 281 octies. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'esta taxa els sol·licitants als quals s'haja concedit l'etiqueta ecològica.
Article 281 nonies. Tipus de gravamen
La quota anual per la utilització de l'etiqueta ecològica es determinarà aplicant el percentatge del 0,15 por 100 sobre el volum anual de vendes del producte o del servici a la Unió Europea durant el període de dotze mesos a partir de la data en què es concedisca l'etiqueta, amb un mínim de 500 euros i un màxim de 25.000 euros anuals. La xifra del volum anual de vendes es basarà en la facturació del producte o servici amb etiqueta ecològica, i es calcularà a partir del preu de fàbrica quan el producte que ha obtingut l'etiqueta ecològica siga un bé, i a partir del preu de lliurament quan es tracte de servicis.
Article 281 decies. Bonificacions
La tarifa anual d'utilització de l'etiqueta ecològica pot ser objecte de les bonificacions següents, les quals podran ser acumulables i aplicables a la quota resultant, sense ultrapassar, en cap cas, el 50 per 100 d'esta:
a) Bonificació del 35 per 100 si el subjecte passiu és una menuda o mitjana empresa, segons la definició que figura en la Recomanació 96/280/CE, de la Comissió de la Unió Europea, de 3 d'abril de 1996.
b) Bonificació del 25 per 100 si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de servicis en països en desenrotllament.
c) Bonificació del 15 per 100 als subjectes passius que acrediten disposar de la validació pel Reglament EMAS o certificació per la Norma ISO 14001 i es comprometen, en la seua política mediambiental, a incorporar una referència expressa al compliment dels criteris de l'etiqueta ecològica que han servit de base a la concessió. La prova d'este requisit es realitzarà mitjançant la presentació anual d'original o còpia autenticada del document de política mediambiental de l'empresa.
d) Bonificació del 30 per 100 a aquells productes als quals s'haja atorgat una altra etiqueta ecològica que satisfaça els requisits generales de la norma ISO 14024.
e) Els productes els components dels quals ja han estat subjectes al pagament d'una taxa anual estaran subjectes únicament al pagament d'una taxa proporcional a les vendes anuals, després de deduir els costos totals dels dits components.
Article 281 undecies. Meritació i pagament
La taxa es meritarà en data 31 de desembre de l'exercici econòmic corresponent en què s'haja concedit l'etiqueta ecològica, o, si és el cas, en el moment de cessament de la dita concessió. El pagament de la taxa, tenint en compte cada un dels supòsits, s'haurà d'efectuar dins dels períodes següents:
1. Per al primer període d'utilització de l'etiqueta ecològica, que no supose una anualitat completa, el pagament s'efectuarà entre l'1 de gener i el 31 de gener de l'exercici econòmic següent, calculat proporcionalment a partir del total anual.
2. El pagament de la taxa per la resta d'anualitats completes d'utilització de l'etiqueta ecològica, s'efectuarà dins del període compres entre l'1 de gener i el 31 de gener de l'exercici econòmic següent calculat íntegrament sobre el total anual.
3. En el supòsit que la concessió de l'etiqueta ecològica cesse en la vigència durant el trancurs del període anual d'utilització, el pagament s'efectuarà dins del mes següent a aquell en què es produïsca el cessament, calculat proporcionalment a partir del total anual».
CAPÍTOL II
De la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març,
de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries
Article 21
Es modifica l'article 9 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 9. Exempcions
Estan exemptes del pagament d'esta taxa les embarcacions de pesca i les afectes a aqüicultura marina subjectes al pagament de la tarifa G-4 i les esportives subjectes al pagament de la tarifa G-5».
Article 22
Es modifica l'article 16 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 16. Exempcions
Queden exempts de l'aplicació de la present tarifa:
Un. La utilització de maquinària i elements mòbils necessaris per a les operacions d'embarcament i desembarcament, operació gravada per la tarifa E-1 de la present llei.
Dos. Si es tracta de vaixells de passatge als quals no siga d'aplicació la condició de creuer turístic, els passatgers en trànsit no pagaran la tarifa G-3.
Tres. Respecte a l'aplicació de la tarifa G-3 de mercaderies, el trànsit marítim entre ports dependents de la Generalitat, s'haurà de pagar la tarifa de desembarcament o embarcament en el primer port on es realitze el dit trànsit marítim.
Quatre. Les mercaderies i els combustibles embarcats per a l'avituallament de vaixells directament des de terra, sempre que el combustible haja pagat la tarifa corresponent d'entrada en port.
Cinc. Les mercaderies l'entrada de les quals en l'espai portuari tinga com a únic objecte la tramitació de documents de control duaner, sense que es produïsquen ruptures de càrrega, descàrregues a terra ni estades en el dit espai superiors a tres hores i el seu origen o destinació siguen països membres de la UE.
Sis. Les espècies provinents d'aqüicultura marina que es carreguen o descarreguen en port per embarcacions autoritzades per a este fi que queden subjectes a la tarifa G-4».
Article 23
Es modifica l'article 18 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 18. Tarifes de passatgers i els seus vehicles i regles d'aplicació.
a) Tarifa general.
Un. Passatgers: La quantia de la tarifa general de passatgers serà l'expressada en la taula barem següent:
Taula barem
Modalitat de passatge
Classe de navegació Bloc I: Bloc II:
cabina (euros) resta (euros)
Interior a la UE 2,52 0,60
Exterior a la UE 5,11 3,31
Entre ports de la
Generalitat Valenciana 0,06 0,06
S'aplicarà la tarifa del bloc I als passatgers de cabina de qualsevol nombre de places. A la resta de modalitats de passatge se'ls aplicarà la tarifa del bloc II.
Als passatgers en règim de passatge per posada a disposició d'estació marítima gestionada per l'administració per al seu trànsit en embarcament o desembarcament s'incrementarà la tarifa de la taula barem en 3 euros/passatger.
Dos. Vehicles en règim de passatge: la quantia de la tarifa general dels vehicles que, si és el cas, embarquen o desembarquen els passatgers en règim de passatge, serà l'expressada en la taula barem següent:
Taula barem
Navegació
Tipus de vehicle Interior a la Unió Exterior a la Unió
Europea (euros) Europea (euros)
Motocicletes i vehicles o remolcs
de dos rodes 1,32 2,10
Cotxes turisme i altres vehicles
automòbils 3,91 6,61
Autocars i altres vehicles
projectats per al transport
col·lectiu 18,03 30,05
b) Tarifes especials.
Un. En la navegació entre ports dependents de la Generalitat, sempre que no s'atraque en port alié a esta, es podrà establir un concert per al cobrament de la tarifa, per períodes anuals, amb una reducció del 10 per 100 sobre l'import resultant de l'aplicació de la taula barem anterior.
Dos. Creuer turístic. Els passatgers que realitzen un creuer turístic amb ports d'origen, destinació o ambdós que no pertanguen a la Generalitat, i que facen una escala intermèdia en un port dependent d'esta, s'entendrà que descendixen del vaixell almenys una vegada al dia, i pagaran només la tarifa corresponent al desembarcament en el dit port.
c) Tarifes incrementades.
En cas d'inexactitud o ocultació de les dades en què es basa la declaració tributària, s'aplicarà una tarifa doble de la general per la totalitat de la partida mal declarada o deixada de declarar.
d) Regles d'aplicació
Un. En la navegació entre ports de la Generalitat es pagarà la tarifa només a l'embarcament en cada un dels ports.
Dos. El pagament d'esta tarifa dóna dret a embarcar o desembarcar, lliure del pagament de la tarifa de mercaderies, l'equipatge de cabina».
Article 24
Es modifica la denominació del capítol IV de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que passa a denominar-se «Tarifa G-4 Servicis a la pesca fresca i aqüicultura marina».
Article 25
Es modifica l'article 21 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 21. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'ocupació o utilització, pels vaixells pesquers en activitat o els afectes a explotació d'instal·lacions d'aqüicultura marina autoritzats per a això, de les obres i instal·lacions portuàries que permeten l'accés marítim al port i la seua estada en l'atracada, punt d'amarratge o lloc d'ancoratge que li haja sigut assignat; i pels productes de la pesca i espècies provinents d'aqüicultura marina amb entrada per mar o terra, de les zones de manipulació i servicis generals del port».
Article 26
Es modifica l'article 22 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 22. Subjecte passiu i responsable
Un. És subjecte passiu obligat al pagament de la taxa l'armador del vaixell o la mercantil o persona que realitze l'activitat d'explotació d'instal·lació d'aqüicultura marina. En cas d'entrar per terra, tindrà esta condició el propietari o transportista.
Dos. És responsable subsidiari el primer comprador de la pesca o de les espècies d'aqüicultura marina en cas de la seua venda a la llotja».
Article 27
Es modifica l'article 24 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 24. Exempcions
Un. El pagament d'esta tarifa eximix el vaixell pesquer o afecte a explotació d'instal·lacions d'aqüicultura marina autoritzat per a això del pagament de la resta de les tarifes portuàries per servicis generals per un termini màxim d'un mes a partir de la data d'iniciació de les operacions de descàrrega o transbord; el dit termini es podrà als períodes d'inactivitat forçosa, per temporals, vedes costaneres o carència de llicències referides a les seues activitats habituals, expressament i individualment acreditades per certificat de l'autoritat competent.
En cada cas d'inactivitat forçosa prolongada, l'administració fixarà els llocs en què els dits vaixells han de romandre ancorats o atracats, d'acord amb les disponibilitats d'atracada i les exigències de l'explotació portuària.
Una vegada transcorregut el termini d'un mes d'exempció sense que s'haja justificat davant de l'administració Portuària la causa d'inactivitat, meritaran a partir d'eixa data la tarifa G-2. Es pressuposarà que concorre esta condició quan, al llarg d'un mes, el vaixell pesquer o afecte a explotació d'instal·lacions d'aqüicultura marina autoritzat per a això no haja tingut moviments comercials en la llotja o centre de control del pes corresponent.
Dos. Les embarcacions pesqueres o afectes a explotació d'instal·lacions d'aqüicultura marina autoritzades per a això, mentre romanguen subjectes a esta tarifa en la forma definida en la condició anterior, estaran exemptes del pagament de la tarifa G-3, «Mercaderies i passatgers», pel combustible, avituallaments, efectes navals i de pesca, pinsos, gel i sal que embarquen per al propi consum, bé en els molls pesquers o en altres molls habilitats a l'efecte».
Article 28
Es modifica l'article 25 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 25. Base imposable
Les bases per a la liquidació d'esta tarifa seran:
a) El valor obtingut en la subhasta si la pesca o les espècies provinents d'aqüicultura marina es subhasten en llotja.
b) Si no arriba a subhastar-se, constituirà la base imposable el valor mitjà obtingut en les subhastes de la mateixa espècie en el dia o, si no n'hi ha i successivament, en la setmana, mes o any anteriors.
c) Quan el valor de la pesca o espècies provinents d'aqüicultura marina no es puga obtindre per cap dels procediments enunciats en els paràgrafs anteriors, es fixarà per l'administració, tenint en compte les condicions habituals del mercat».
Article 29
Es modifica l'article 28 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 28. Tarifes incrementades
La tarifa aplicable als productes de la pesca fresca i provinent d'instal·lacions d'aqüicultura marina serà el 4 per 100 de la base imposable en els casos següents:
a) Ocultació de quantitats en la declaració o manifest, o retard en la seua presentació.
b) Inexactitud, falsejant espècies, qualitats o preus resultants de les subhastes.
c) Ocultació o inexactitud en la identificació dels compradors.
El recàrrec que així sofrix sobre la tarifa general no serà repercutible en el comprador».
Article 30
Es modifica l'article 29 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 29. Meritació
Aquesta tarifa es meritarà quan s'inicien les operacions d'embarcament, desembarcament o transbord, o entrada per terra de productes de pesca o aqüicultura marina, encara que l'hagen meritat amb anterioritat per desembarcament en un altre port».
Article 31
Es modifica l'article 31 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 31. Subjecte passiu
Un. Són subjectes passius, en qualitat de contribuents i amb caràcter solidari, el titular de l'embarcació i el del dret d'ús preferent de l'amarratge.
Dos. Són responsables subsidiaris del pagament de la tarifa el capità de l'embarcació o el seu patró habitual.
Tres. En les zones en concessió en què s'establisca concert, el concessionari serà el substitut del contribuent i estarà obligat a realitzar, en compte d'aquell, les obligacions formals i materials derivades de l'obligació tributària. Les dites obligacions materials es realitzaran en els termes establits en l'article 34.
Quatre. En les zones en concessió el concessionari serà el substitut del contribuent respecte de la meritació que es produïsca per les embarcacions transeünts, i estarà obligat a realitzar, en compte d'aquell, les obligacions formals i materials derivades de l'obligació tributària. Les dites obligacions materials es realitzaran en els termes establits en l'article 34».
Article 32
Es modifica l'article 34 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 34. Tarifes especials
L'administració de ports podrà concertar amb el concessionari el pagament del tram A) de la tarifa i este adquirirà la condició de substitut del contribuent. La base del concert, xifrada en metres quadrats d'ocupació continuada, serà establida, per a cada concessió i temporada, per l'administració de ports, d'acord amb les dades estadístiques de tràfic de la concessió disponibles, i s'efectuarà periòdicament una liquidació global per l'import que corresponga a l'ocupació, composició i port de la flota que s'haja concertat. L'import del concert no podrà ser inferior al 70 per 100 del que correspondria per l'aplicació de la tarifa a la superfície d'ocupació estimada.
En el cas de l'article 31.Quatre es practicarà periòdicament al concessionari una liquidació global per l'import que corresponga a l'ocupació per la flota transeünt usuària de les instal·lacions en concessió determinada d'acord amb les dades de trànsit disponibles. La quantitat que ha de pagar el concessionari serà el 90 per 100 de la que correspondria per l'aplicació de la tarifa a la superfície total d'ocupació per la flota transeünt.
La tarifa G-5 aplicable a les zones esportives en concessió en ports que hagen sigut construïts íntegrament pel concessionari actual de les dites zones esportives, serà, en el seu tram A, per utilització de les aigües del port, de 0,01 euros per metre quadrat o fracció i per dia natural o fracció».
Article 33
Es modifica l'article 37 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que queda redactat de la forma següent:
«Article 37. Meritació i pagament
Un. Esta tarifa es meritarà quan tinga lloc l'entrada en les aigües del port, en el moment de la utilització de les obres i instal·lacions portuàries, o quan es produïsca la posada a disposició de l'atracada per part de l'administració.
Dos. Les quantitats degudes seran exigibles:
a) Per a embarcacions de pas en el port, les quantitats degudes seran exigibles per avançat i pels dies d'estada que s'autoritzen. Si el dit termini ha de ser superat, el subjecte passiu haurà de formular nova petició i pagar novament per avançat l'import corresponent al termini prorrogat.
b) Per a embarcacions amb base en el port, per semestres naturals avançats. En el cas que el subjecte passiu accepte domiciliar el pagament en entitat de crèdit, es podrà concedir una bonificació del 20 per 100 en les successives liquidacions que s'efectuen. Esta bonificació serà incompatible amb la tarifa especial prevista en l'article 34 de la present llei.
La devolució per l'entitat bancària corresponent del rebut domiciliat suposarà la pèrdua del dret de bonificació del 20 per 100 d'eixa i les següents liquidacions, i es procedirà a anul·lar la liquidació tornada i a practicar-ne una altra nova sense bonificació, que es notificarà en el domicili de l'interessat o en el lloc que este haja designat, si és el cas, a efectes de notificacions, perquè procedisca al seu pagament en qualsevol de les entitats col·laboradores.
La pèrdua del dret a la bonificació a què fa referència el paràgraf anterior es mantindrà per a successives liquidacions, mentre l'interessat no torne a sol·licitar per escrit una nova domiciliació, que tindrà efectes per a la liquidació del semestre següent al de la recepció en l'administració de la dita sol·licitud.
Tres. A efectes del punt dos anterior:
Són embarcacions de base aquelles que tenen autoritzada l'estada en el port durant un o més semestres naturals. S'entendrà que tenen autoritzada la seua estada com a embarcació de base aquelles que hagen sigut donades d'alta en este concepte per l'administració portuària.
Són embarcacions de pas (transeünts) aquelles que, no sent de base, tenen autoritzada la seua estada per un període limitat. Les embarcacions de pas tindran autoritzada l'estada sempre que figuren en les relacions que ha de formular el concessionari i estes hagen sigut lliurades a l'administració.
Quatre. És obligació del concessionari comunicar a l'administració de ports les altes, les baixes, les variacions, els canvis de titularitat i les incidències relatives a les embarcacions amb base en els ports de la Generalitat i els seus titulars, en el termini màxim de deu dies des que hagen tingut lloc.
Igualment és obligació de tots els concessionaris portar en un llibre totes les dades rellevants a efectes estadístics i, quan pertoque, als efectes tributaris pertinents relatius a l'exacció de les tarifes portuàries i custodiar la documentació actualitzada acreditativa de la veracitat del seu contingut.
L'incompliment d'alguna d'estes obligacions és constitutiu d'infracció administrativa de les previstes en la legislació de ports aplicable.
Cinc. Per al que disposa el present capítol només produiran efectes enfront de l'administració autonòmica de ports les comunicacions rebudes en esta dels concessionaris del domini públic portuari utilitzant els models habilitats a l'efecte. Si contenen algun defecte, només produiran efecte des que l'esmena s'haja comunicat a l'administració autonòmica de ports»».
CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, per la qual es Regula
el Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques i Restants Tributs Cedits
Article 34
Amb efectes d'1 de gener de 2004, s'afegeix una nova lletra n) a l'apartat un de l'article quart, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb el tenor següent:
«n) Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana: el 10 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu en favor de les entitats següents:
1) La Generalitat Valenciana i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, quan la donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran afectes en el pressupost del donatari al finançament de programes de despesa que tinguen per objecte el foment de la llengua valenciana. D'acord amb això, en l'estat de despeses del pressupost de cada exercici es consignarà crèdit en els dits programes per un import com a mínim igual al de les donacions percebudes durant l'exercici immediatament anterior.
2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials mencionades en el número 1) anterior l'objecte social de les quals siga el foment de la llengua valenciana. Les quantitats rebudes per estes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d'afectació recollides en el número 1) mencionat.
3) Les entitats sense fins lucratius regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga el foment de la llengua valenciana i es troben inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Valenciana».
Article 35
Es modifica l'article onze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, substituint-se en la capçalera de la taula de tarifes l'expressió «Quota liquidable en euros» per l'expressió «Quota íntegra en euros».
Article 36
S'introdueix un article nou, doce bis, en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, el contingut del qual és el següent:
«Article dotze bis: Deduccions i bonificacions en la quota.
Gaudiran d'una bonificació del 99% de la quota tributària de l'impost sobre successions i donacions:
a) Les adquisicions mortis causa per parents del causant que pertanyen al Grup I de grau de parentesc de l'article 20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre.
b) Les adquisicions mortis causa per parents del causant que siguen discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% o discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, qualsevulla que siga el seu grau de parentesc amb le causant.
CAPÍTOL IV
De modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març,
de Sanejament d'Aigües Residuals
de la Comunitat Valenciana
Article 37
Es modifica l'article 17 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana que queda redactat de la manera següent:
«Article 17
1. L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana es regirà per un Consell d'Administració, compost pels membres següents:
– Un president, que serà el conseller competent en matèria d'obres públiques.
– Un vicepresident, que serà el conseller competent en matèria de medi ambient.
– Nou vocals:
– Tres d'ells, en representació de la conselleria competent en matèria d'obres públiques.
– Un, en representació de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
– Un, en representació de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda.
– Tres d'ells, en representació de l'administració local, nomenats a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
– Un, en representació de l'administració de l'Estat
Així mateix, assistirà a les sessions del Consell d'Administració, el gerent de l'Entitat, amb veu, però sense vot.
2. Quan en l'ordre del dia de les sessions del Consell d'Administració s'incloguen assumptes que afecten de manera específica un municipi o grup de municipis, serà convocat l'alcalde o un representant dels alcaldes citats.
Este podrà assistir únicament a la deliberació de l'assumpte per al qual haja sigut convocat, acompanyat de la persona que, si és el cas, designe.
3. Així mateix, l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana comptarà amb un Consell de Participació, del qual formaran part representants de la Generalitat, administració central i local, sindicats, organitzacions empresarials, associacions d'usuaris i mediambientalistes. Este Consell informarà preceptivament sobre el projecte de pressupost anual, la revisió del cànon i el programa d'obres anual de l'Entitat.
4. Les facultats i el funcionament del Consell d'Administració i del Consell de Participació es desplegaran d'acord amb el que s'ha exposat abans en l'estatut que regule l'entitat».
Article 38
S'introduïx un nou article 20 bis en la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, el contingut del qual és el següent:
«Article 20 bis. Exempcions.
Estan exempts de pagament del Cànon de Sanejament:
a) El consum d'aigua per a ús domèstic en municipis la població de dret dels quals, unida, si és el cas, a la ponderada de concentració estacional, siga inferior a 500 habitants. Així mateix, es troba exempt l'ús domèstic d'aigua en els nuclis de població separada inscrits en el Registre d'Entitats Locals, la població de dret dels quals, unida, si és el cas, a la ponderada de concentració estacional, siga inferior a 500 habitants.
b) El consum d'aigua efectuat per a sufocar incendis.
c) El consum d'aigua per al reg de camps esportius, parcs i jardins de titularitat pública, sempre que es troben afectes a un ús o servici públic.
d) El consum d'aigua per a l'alimentació de fonts de titularitat pública afectes a un ús o servici públic.
e) El consum d'aigua per al seu posterior proveïment en alta, sense perjudici de les obligacions formals previstes reglamentàriament.
f) Els consums d'aigua produïts en l'àmbit de la gestió de les instal·lacions el finançament de les quals assumix l'Entitat de Sanejament».
Article 39
Se suprimixen els apartats 2 i 3 de l'article 22 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i l'apartat 1 passa a ser apartat únic.
Article 40
Es modifica l'article 23 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, suprimint-se els apartats 2, 3, 4 i 5 del dit article i fent una nova redacció del primer apartat d'este, que passa a ser apartat únic i el contingut del qual és el següent:
«S'entén per usos industrials els consums d'aigües realitzats des de locals utilitzats per a efectuar qualsevol activitat comercial o industrial.
No obstant això, els usos industrials de l'aigua, efectuats per aquells subjectes passius que reglamentàriament no estan obligats a declarar la caracterització dels seus abocaments, el volum, dels quals en còmput anual, no supere els 3.000 m3 d'aigua, tindran, als efectes d'esta llei, la consideració d'usos domèstics.
A més, són usos industrials als efectes d'esta llei els consums d'aigua que s'apliquen a usos distints del domèstic i del reg d'explotacions agràries, entenent estes últimes com el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment per a la producció agrària amb fins de mercat».
Article 41
Es modifica el títol de l'article 24 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que passa a denominar-se «Determinació del consum d'aigua».
Article 42
Es modifica el títol de l'article 25 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, el contingut del qual és el següent:
«Article 25. Quota
1. La quota del Cànon de Sanejament, que s'integra per la suma de les quotes de servici i de consum, es determinarà d'acord amb les tarifes fixades anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
2. En els consums per a usos industrials, la quota resultant del Cànon de Sanejament es determinarà per aplicació a la quotes de servici i de consum del coeficient corrector, establit d'acord amb els criteris següents:
a) La incorporació ostensible d'aigua als productes fabricats.
b) Les pèrdues d'aigua per evaporació.
c) El volum d'aigua extret de matèries primeres.
d) La càrrega contaminant que s'incorpore a l'aigua utilitzada o que s'elimine d'esta.
Estos criteris donaran lloc a un coeficient corrector únic, els límits inferior i superior del qual seran establits per les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana».
Article 43
Se suprimix la disposició addicional primera de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i l'actual disposició addicional segona passa a ser la disposició addicional única de la llei mencionada.
Article 44
Se suprimix la disposició transitòria quarta de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Article 45
Es modifica l'apartat 3 de l'article 14 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 9/2001, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, que quedarà redactat de la manera següent:
«3. L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana té per objecte la gestió i l'explotació d'instal·lacions i serveis, i l'execució d'obres d'infraestructura, en matèria de proveïment d'aigua, de tractament, depuració i, si escau, reutilització de les aigües depurades, i, en general, de totes les mesures que puguen contribuir a incrementar l'eficiència de l'ús dels recursos hídrics a la Comunitat Valenciana, i també la gestió tributària del cànon de sanejament establert en aquesta llei».
CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei 4/1988, de 3 de juny,
del Joc de la Comunitat Valenciana
Article 46
Es modifica l'apartat 2 de l'article 8, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, que queda redactat de la forma següent:
«2. En les sales de bingo podran instal·lar-se màquines de joc i practicar-se els jocs d'apostes i bitllets, en les condicions que reglamentàriament es determinen».
Article 47
Es modifica l'apartat 3 de l'article 11, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, que queda redactat de la forma següent:
«3. S'entén per salons de joc aquells establiments dedicats específicament a l'explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, si bé s'hi podran també explotar màquines de tipus A i practicar-se els jocs d'apostes i bitllets, en les condicions que reglamentàriament es determinen».
CAPÍTOL VI
De la modificació del Text Refós de la Llei d'Hisenda
Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991
Article 48
Es modifica l'apartat 2 de l'article 90 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat així:
«2. No obstant això, en el cas que s'utilitzen programes de finançament a curt termini per a atendre projectes d'inversió, dins dels límits màxims fixats per a cada exercici per la llei de pressupostos, conforme a l'article 89 anterior, no serà preceptiva, al terme de l'exercici, la cancel·lació dels títols emesos a curt termini».
CAPÍTOL VII
De la modificació del Text Refós de la Llei de Funció
Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu
de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià
Article 49
S'afegeix una nova disposició addicional, la dotzena, al Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, amb la redacció següent:
«Disposició addicional dotzena
1. Es crea el Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana, corresponent al grup A, al qual pertanyeran l'interventor general i el personal funcionari que ocupe els llocs de treball corresponents a les Viceintervencions Generals, a les Intervencions Delegades i a les Intervencions Delegades Adjuntes.
2. Els funcionaris i les funcionàries pertanyents al Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana exerciran les funcions que la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana atribuïx a la Intervenció General.
3. Sense perjudici del que disposen els apartats següents, l'ingrés en el Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana es produirà pel sistema d'oposició lliure entre els que es troben en possessió del títol de llicenciat en Dret, o en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses.
Quan així ho preveja la convocatòria, superades les proves selectives, els aspirants a l'ingrés hauran de superar un curs de formació no superior a sis mesos. En este cas, els que hagen superat les proves selectives referides en el paràgraf anterior, podran ser nomenats interventors o interventores en pràctiques, amb els efectes econòmics que es determinen reglamentàriament.
4. S'integrarà automàticament en el Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana, amb ple reconeixement de la seua antiguitat en la funció publica i grau personal:
a) El personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat Valenciana i altres administracions públiques que, a l'entrada en vigor d'esta llei, ocupen els llocs de treball reservats al dit cos i reunisquen el requisit de ser funcionaris de carrera d'alguna de les escales, subescales, classes o cossos superiors d'Intervenció de qualsevol administració pública.
b) Aquells funcionaris i funcionàries que pertanyents a qualsevol de les escales, subescales, classes o cossos superiors d'Intervenció s'hi integren per via de transferències en la Funció Pública Valenciana.
5. Podrà incorporar-se al Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana, a través de la fórmula del concurs-oposició, el personal funcionari de carrera del Grup A de la Generalitat Valenciana que es trobe en possessió del títol de llicenciat en Dret, o en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses, i que a l'entrada en vigor de la present disposició es trobe ocupant, per mitjà d'algun dels procediments previstos en l'article 20.1 d'esta llei, un lloc de treball dels que s'assenyalen en el punt 1r de la present disposició, sempre que acredite una experiència mínima de dos anys en l'exercici d'este.
El personal funcionari que supere el procés selectiu mencionat, que haurà de ser convocat per ordre de la conselleria competent en matèria de funció pública, serà nomenat funcionari o funcionària del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana.
6. S'autoritza el Consell perquè reglamentàriament regule l'àmbit i extensió de les competències i del règim jurídic dels funcionaris i funcionàries pertanyents al Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana.
7. Els funcionaris i les funcionàries de la Generalitat Valenciana que no s'integren en el Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana, podran continuar ocupant llocs de treball reservats als funcionaris del dit cos en tant que estos no siguen coberts per funcionaris pertanyents al referit Cos Superior d'Interventors i Auditors».
Article 50
Se suprimix la disposició transitòria segona del Text Refós de la Llei de Funció Publica Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià.
Article 51
S'afegeixen dues noves disposicions transitòries, la sisena i setena, amb dos annexos, l'I i II, al Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria sisena
1. S'aprova un Pla d'Estabilitat Laboral amb caràcter excepcional, que desplegarà el Consell per mitjà de Decret, i al qual s'incorporaran les Ofertes d'Ocupació Públic vigents, excepte les proves selectives ja convocades. La vigència del dit Pla serà fins al 31 de desembre de 2006.
2. Les proves selectives que es realitzen a l'empara del Pla d'Estabilitat Laboral es realitzaran pel sistema de concurs-oposició lliure, i hauran d'estar convocades durant el seu període de vigència.
Les dites proves selectives s'avaluaran amb un total de 100 punts, dels quals 60 correspondran a la fase d'oposició i 40 a la fase de concurs, conforme al que disposa l'annex I. En tot cas, en la fase de concurs, es valorarà com a mèrit l'experiència professional, fent possible l'obtenció d'una puntuació equivalent al trenta-dos per cent del total de les proves.
Queden exceptuats del sistema de selecció previst en el Pla d'estabilitat laboral els llocs de treball adscrits al cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana l'ingrés dels quals en la fase d'oposició, es regirà pel que hi ha exposat en el capítol III del Decret 139/2000, de 26 de setembre, del govern valencià pel qual s'aprova el Reglament del cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana (DOGV número 3854 de 10.10.00). També queden exclosos els llocs d'investigadors, doctors regulats en l'article 29.1.1) del Decret 233/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven el Reglament de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, l'ingrés dels quals es regirà íntegrament pel que hi ha disposat en l'article 35 de l'esmentat decret.
3. Les previsions compreses en la present llei, referides a la Millora d'Ocupació, així com les contingudes en el desplegament reglamentari corresponent, es duran a terme, amb negociació prèvia amb els representants dels empleats públics, una vegada concloga el Pla d'Estabilitat Laboral.
Disposició transitòria setena
Durant la vigència del Pla d'Estabilitat Laboral la promoció interna dels funcionaris de carrera, regulada en l'article 53 d'esta llei, es realitzarà, per als del sector d'Administració General, fonamentalment, pel sistema de conversió directa de places; i per al sector d'Administració Especial, quan no siga possible la conversió directa de places, per mitjà de la reserva d'un percentatge de vacants, d'acord amb l'annex II».
«Annex I
Valoració de les proves selectives compreses
en el Pla d'Estabilitat Laboral
I. La fase d'oposició, la superació de la qual serà sempre obligatòria, es valorarà amb un total de 60 punts i consistirà en una prova teoricopràctica basada fonamentalment en els continguts dels llocs convocats.
Per als llocs de treball corresponents als grups de titulació C, D i E, es realitzarà una única prova consistent en un test, que contindrà qüestions teòriques i pràctiques, que es valorarà de 0 a 60 punts, i per a la superació de la qual s'haurà d'obtindre un mínim de 30 punts, contestant correctament almenys el 50 per cent de les qüestions.
Per als llocs de treball corresponents als grups de titulació A i B, la prova es dividirà en dues parts, la primera de les quals consistirà en un test sobre qüestions teòriques, mentre que la segona consistirà en el desenrotllament d'un supòsit pràctic. Cada una de les parts es valorarà de 0 a 30 punts, serà imprescindible obtindre un mínim de 30 punts en conjunt per superar-la, i s'establix un mínim de 12 punts en cada una de les proves.
II. La fase de concurs es valorarà amb un total de 40 punts, conforme al barem següent:
1. Experiència:
– L'experiència en llocs de treball de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana o dels organismes autònoms les competències en matèria de personal dels quals s'exercesquen per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques segons el que hi ha disposat en l'article 27 de la Llei de funció pública valenciana, que pertanyen al mateix grup de titulació i igual naturalesa jurídica, sector i especialitat o categoria laboral al dels llocs convocats a raó de 0,60 punts per cada mes complet de servei en actiu.
– L'experiència en llocs de treball de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana, o dels seus organismes autònoms les competències en matèria de personal dels quals s'exercesquen per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques segons allò disposat en l'article 27 de la Llei de la funció pública valenciana, no contemplats en l'apartat anterior a raó de 0,15 punts per cada mes complet de serveis en actiu.
– L'experiència en altres administracions públiques o en el sector privat, en treballs per compte aliè, autònoms i professionals, en llocs amb funcions equivalents a les dels llocs convocats, a raó de 0,05 punts per mes complet de serveis en actiu.
– No obstant això, als funcionaris transferits se'ls computarà els serveis prestats en les seues administracions d'origen d'acord amb el que hi ha disposat en l'apartat 1 o 2 segons procedesca.
– Als efectes del que hi ha disposat en aquest barem, es considerarà que els llocs de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana i dels organismes autònoms les competències en matèria de personal dels quals s'exercesquen per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques segons el que disposa l'article 27 de la Llei de funció pública valenciana, la naturalesa jurídica o sector de la qual haja variat en virtut de processos legals d'adaptació, han tingut sempre la naturalesa jurídica i sector que tinguen assignats en el moment de l'acabament del termini de presentació d'instàncies de la convocatòria corresponent.
– En qualsevol cas la puntuació màxima a assolir, per experiència, no podrà superar els 32 punts.
2. Formació:
– El coneixement del valencià, acreditat per mitjà de certificat expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
1 punt pel coneixement oral,
2 punts pel grau elemental,
3,5 punts pel grau mitjà,
5 punts pel superior.
– El coneixement d'idiomes comunitaris, fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,40 punts per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles, corresponent al títol expedit per la universitat o Escola Oficial d'Idiomes.
– Per la possessió de títols acadèmics superiors a l'exigit en la convocatòria, a raó d'1,5 punts per títol, fins a un màxim de 3 punts.
En tot cas la puntuació màxima a aconseguir, per formació, no podrà superar els 8 punts.
Annex II
Promoció interna per conversió directa de places
1. En el sector d'Administració General es procedirà a la promoció interna, per mitjà del sistema de conversió directa dels llocs de treball dels qui superen els processos, i es convocaran els llocs següents:
– Promoció del grup E de titulació al grup D: 300 llocs.
– Promoció del grup D de titulació al grup C: 1.120 llocs.
– Promoció del grup C de titulació al grup B: 180 llocs.
– Promoció del grup B de titulació al grup A: 40 llocs.
2. La promoció interna mitjançant conversió directa de llocs es durà a terme a través de dos procediments o torns, a cada un dels quals es destinarà la meitat dels llocs. Un d'ells consistirà en la superació d'un curs selectiu, amb avaluació contínua i proves finals, que realitzaran qui, reunint els requisits legals per a la promoció interna, hagen superat prèviament un concurs de mèrits. L'altre consistirà en la superació d'una oposició, a la qual podran concórrer tots els que reunisquen els requisits legals per a la promoció interna.
3. En el sector d'Administració Especial i per al personal laboral, la promoció interna se durà a terme, en cada col·lectiu o especialitat, preferentment mitjançant conversió directa de llocs si fóra possible, o mitjançant reserva de vacants, sempre que, d'una o altra forma, la promoció interna abaste el 50 per cent de les places que es convoquen per al dit col·lectiu o especialitat en el Pla d'Estabilitat Laboral».
Article 52
La disminució manifesta de la capacitat del personal funcionari per a l'exercici del lloc de treball, derivat de malaltia grau física o psíquica, que implique un rendiment insuficient per a l'exercici del lloc de treball, que no comporte inhibició i que impedesca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc, produirà la valoració per part del servei de prevenció de riscs laborals, el qual informarà sobre la necessitat d'adaptació o canvi de lloc de treball davant la capacitat disminuïda o especial sensibilitat d'un determinat risc de l'esmentat personal funcionari.
El canvi de lloc podrà efectuar-se amb destinació definitiva en les situacions que preveja el desenvolupament reglamentari d'aquest article.
Article 53
Se suprimeix de l'article 20.4 del Text Refós de la Llei de la funció pública valenciana el paràgraf següent:
«o d'una manca de capacitat per a l'exercici, posada de manifest per un rendiment insuficient que no comporte inhibició i que impedesca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al seu lloc de treball».
CAPÍTOL VIII
Proposta de modificació de la Llei 4/1992,
de 5 de juny, sobre el Sòl No Urbanitzable
Article 54
Es modifica el penúltim paràgraf de l'apartat 1, de l'article 8 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre el Sòl No Urbanitzable, que queda redactat així:
«La autorització prèvia s'entendrà estimada per silenci administratiu pel transcurs de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud davant de l'òrgan competent per a resoldre sense haver-se adoptat resolució expressa»».
Article 55
S'afegeix un últim paràgraf a l'apartat 2, de l'article 8 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre el Sòl No Urbanitzable, que queda redactat així:
«La declaració d'interés comunitari s'entendrà desestimada per silenci administratiu pel transcurs de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud davant de l'òrgan competent per a resoldre sense haver-se adoptat resolució expressa».
CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei 6/1994, de 15 de novembre,
Reguladora de l'Activitat Urbanística
Article 56
Es modifica el text de la lletra E), de l'apartat 2 de l'article 17, de la Llei 6/1994 Reguladora de l'Activitat Urbanística, el seu contingut actual passa a una nova lletra F), i queda redactat de la forma següent:
«E) Es considera dotació pública, equipament assistencial, el sòl destinat a habitatges dedicats a residència permanent en règim de lloguer per a persones majors, persones discapacitades o menors de 35 anys.
El règim de titularitat del sòl i construcció, s'ajustarà al que disposa l'article 27.2 i 3 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana.
Reglamentàriament s'establiran les condicions d'accés a estos habitatges.
F) Vies públiques i infraestructuras que presten servici i comunicació recíproca a les dotacions expressades en els apartats anteriors integrant una xarxa unitària».
Article 57
S'afegeix un nou article, el número 100, a la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística, que queda redactat de la forma següent:
«Article 100. Mesures urbanístiques per a la construcció d'habitatges subjectes a protecció pública
1. Els patrimonis municipals de sòl estan constituïts pels béns immobles i recursos financers afectes a este, obtinguts per mitjà dels mecanismes de gestió urbanística o per compra per a la seua adscripció a este.
2. Els patrimonis municipals de sòl són un instrument de política de sòl i habitatge de caràcter finalista els béns i ingressos dels quals estan vinculats als usos d'interés social o d'utilitat pública definits en el planejament i destinats a cobrir les necessitats previstes en este, a fi de regular el mercat de terrenys i obtindre reserves de sòl per a actuacions d'iniciativa pública que faciliten l'execució del planejament i garantisquen la promoció i edificació d'habitatges de protecció pública.
Els béns dels patrimonis públics de sòl conformen un patrimoni independent -separat de la resta de béns i drets patrimonials o privatius de titularitat de l'administració-, amb independència del règim jurídic propi de demanialitat o privacitat dels béns integrants en els dits patrimonis públic.
Els béns del Patrimoni Municipal del Sòl, una vegada incorporats al procés d'urbanització i edificació, hauran de ser destinats a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública o a altres usos d'interés social, d'acord amb el planejament urbanístic.
3. Els municipis de més de 10.000 habitants destinaran íntegrament el patrimoni públic de sòl corresponent al tant per cent de la cessió d'aprofitament urbanístic que els corresponga per actuacions en sòl urbanitzable residencial, a la promoció d'habitatges de protecció pública. Podran fer-ho bé per mitjà de promoció directa, bé per alienació gratuïta o onerosa del sòl vinculada a este fi.
Almenys la meitat d'este sòl haurà de ser alienat de forma onerosa, en este cas serà per concurs, o cessió gratuïta de terrenys. El preu de l'alienació no podrà sobrepassar, incloent-hi les despeses d'urbanització que li puguen correspondre, el màxim fixat per la legislació reguladora d'Habitatges de Protecció Oficial o tipus equivalent que la substituïsca, per al lloc i moment en què es produïsca.
4. Quan la demanda d'habitatge protegit estiga satisfeta justificadament, o la necessitat del municipi de destinar-los a altres usos d'interés públic així ho exigisquen, podrà eximir-se fins al 50% de l'obligació a què fa referència el punt tercer per mitjà de resolució del conseller competent en habitatge. En supòsits excepcionals i molt justificats basant-se en els mateixos criteris, l'excepció podrà ser de fins al 100%.
5. Els ingressos obtinguts mitjançant l'alienació o cessió de terrenys i substitució de l'aprofitament corresponent a l'administració pel seu equivalent valor econòmic en metàl·lic, es destinaran a l'ampliació, el manteniment o la gestió del patrimoni públic del sòl».
Article 58
S'afegeix un nou article, el número 101, a la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística, que queda redactat de la forma següent:
«Article 101. Registre Autonòmic de Patrimonis Públics Municipals de Sòl
1. La conselleria competent en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i habitatge crearà un Registre Autonòmic de Patrimonis Públics Municipals de Sòl, que estarà compost per l'Inventari de Béns municipals adscrits a cada patrimoni municipal de sòl que siguen procedents de la gestió urbanística.
2. Els ajuntaments hauran de trametre, amb caràcter anual, còpia certificada amb la relació de béns immobles, la seua identificació precisa i determinada, amb el seu certificat registral i les càrregues urbanístiques a la dita conselleria, amb l'obligació d'incloure-hi les actualitzacions de l'inventari mencionat.
3. El registre serà públic, d'accés gratuït i tindrà una finalitat informativa.
4. Els béns immobles integrats en cada inventari i que formaran part del registre autonòmic tindran naturalesa d'utilitat pública i interés social.
5. Si un ajuntament dels referits en l'article anterior no procedix a alienar en el termini de dos anys a partir de la vigència de la present llei, almenys el 50% de tots els béns immobles que formen part de cada patrimoni municipal de sòl, la Generalitat Valenciana, a través de l'òrgan competent, procedirà a iniciar expedient d'expropiació forçosa amb caràcter urgent, sobre la relació de béns immobles inventariats en cada patrimoni municipal de sòl, a fi de procedir a la construcció, de manera directa o indirecta, d'habitatges de protecció pública.
6. Per decret del Consell es desplegaran els criteris, les normes i els procediments de la gestió del Registre autonòmic de Patrimonis Públics Municipals de Sòl, garantint estos i la seua afecció a la construcció d'habitatges de protecció o intervenció en els centres històrics, monuments o immobles d'interés patrimonial.»
Article 59
S'afegeix una nova disposició addicional, la número dotze, a la Llei 61994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística, que queda redactada de la forma següent:
«Dotze. Previsió d'habitatges subjectes a règim de protecció pública en els plans i programes.
1. Els plans generals hauran d'incloure en la memòria justificativa un estudi sobre la previsió de les necessitats d'habitatge protegit en el terme municipal, incloent en les seues fitxes de planejament i gestió del sòl urbanitzable residencial la proporció d'habitatges d'esta índole que s'haja de materialitzar en el desenrotlllament de cada sector de sòl urbanitzable. L'aprovació dels plans necessitarà informe previ, preceptiu i vinculant emés per la conselleria competent en habitatge sobre les previsions del planejament en matèria d'habitatge protegit.
2. L'aprovació definitiva dels plans generals que compten amb sòl urbanitzable residencial amb ordenació detallada, plans parcials, plans de reforma interior i programes per al desenvolupament d'actuacions integrades en el sòl urbanitzable residencial requerirà, necessàriament, la localització prèvia dels terrenys per a la construcció d'habitatges protegits, conforme amb l'estudi de necessitats i les fitxes de planejament i gestió referides en el número 1 del present article».
CAPÍTOL X
De la modificació de la Llei 3/1993,
Forestal de la Comunitat Valenciana
Article 60
Es modifica l'article 18 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«1. Actuarà com a òrgan de caràcter consultiu en matèria forestal el Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient, creat per Decret 242/1993, de 7 de desembre, del Govern Valencià.
2. El Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient informarà sobre el Pla General d'Ordenació Forestal i sobre els projectes de llei o decret de la Generalitat Valenciana en matèria forestal, així com sobre altres assumptes que reglamentàriament se li atribuïsquen o que, por la seua especial rellevància, se sotmeten a estudi».
Article 61
S'afegeix una nova disposició addicional a la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, amb el text següent:
«Tercera
Les referències al Consell Forestal de la Comunitat Valenciana s'entendran fetes al Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana».
CAPÍTOL XI
De la liquidació del Fons de Garantia de les cooperatives
amb secció de crèdit i supressió del títol IV de la
Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació
Financera de les Cooperatives amb Secció
de Crèdit a la Comunitat Valenciana
Article 62. Liquidació del Fons de Garantia de les cooperatives amb secció de crèdit
1. L'Institut Valencià de Finances procedirà a liquidar el patrimoni del Fons de Garantia de les cooperatives amb secció de crèdit. L'haver líquid resultant de realitzar els béns, els drets i les obligacions del fons es distribuirà entre el patrimoni de la Generalitat Valenciana i les cooperatives adherides, en la mateixa proporció que les aportacions realitzades al patrimoni del Fons.
2. Se suprimix el títol IV de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, modificat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.
CAPÍTOL XII
De l'Institut Valencià de Finances
Article 63
Es modifica la lletra c) del segon paràgraf de l'apartat 3, de la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1991, per la qual es crea l'Institut Valencià de Finances, que queda redactada així:
«c) Participar en el capital o prestar suports financers a societats que faciliten el finançament o la promoció d'empreses no financeres, o participar en el capital de societats no financeres, de manera transitòria, i sempre que l'origen de la dita participació es trobe en l'execució o administració de garanties o conversió en capital d'operacions de les ressenyades en l'apartat b). En este últim cas, la dita participació ho serà únicament pel temps necessari perquè mitjançant la seua alienació es preserven els drets econòmics de l'Institut Valencià de Finances o de la Generalitat Valenciana».
CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març,
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Article 64
Es modifica l'apartat 2 de la disposició transitòria segona de la Llei 8/2003, de 24 de març de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, la redacció del qual queda del tenor literal següent:
«2. Les cooperatives que, transcorregut el termini de quinze mesos des de l'acabament del termini establit en l'apartat anterior, no hagen presentant en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana l'escriptura pública d'adaptació corresponent, no podran obtindre, a partir de la dita data, la inscripció de cap acte o acord distint dels de d'adaptació d'estatuts o de dissolució de l'entitat.
CAPÍTOL XIV
De la supressió de l'Agència Valenciana
de Cooperació per al Desenvolupament
Article 65
Se suprimix el capítol XII, articles 72 a 83, la disposició addicional quarta i la disposició final tercera, de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL XV
De la modificació de la Llei 9/2002, de 12 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, de Protecció
Civil i Gestió d'Emergències
Article 66
Les referències existents en la Llei 9/2002, de 12 de desembre de la Generalitat Valenciana, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, a l'Escola Valenciana de Protecció Civil, s'hauran d'entendre referides a l'Escola de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL XVI
De la modificació de la Llei 3/1998, de 21 de maig,
de Turisme de la Comunitat Valenciana
Article 67
Es modifica el capítol II del títol V de la Llei 3/1988, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Capítol II
Del procediment sancionador
Article 56. Principis generals
L'exercici de la potestat sancionadora es regirà pel procediment que s'establisca per via reglamentària.
Article 57. Òrgans competents
Els òrgans competents per a la iniciació i per a la resolució dels procediments sancionadors per infraccions administratives en matèria de turisme es determinaran reglamentàriament.
Article 58. Mesures provisionals i cautelars
1. En qualsevol moment del procediment es podrà procedir per mitjà d'acord motivat de l'òrgan instructor a l'adopció de mesures provisionals que asseguren l'eficàcia de la resolució que puga recaure. Per via reglamentària es concretarà la naturalesa i l'abast d'estes mesures.
2. Sense perjudici de la instrucció de l'expedient sancionador corresponent, per raons greus de seguretat podrà acordar-se cautelarment la clausura immediata de l'establiment o el precintat d'instal·lacions durant el temps necessari per a l'esmena dels defectes existents.
L'acord serà adoptat per l'òrgan que reglamentàriament es determine, amb informe previ o a petició, si és el cas, d'altres organismes competents en la matèria.
3. No tindrà la consideració de sanció la clausura d'establiments turístics o la suspensió de l'exercici de professions o activitats turístiques, que es troben obertes al públic o es duguen a terme sense la preceptiva autorització o títol administratius fins a la seua obtenció, acordada per l'òrgan que reglamentàriament es determine amb audiència prèvia de l'interessat o de la interessada.
La dita mesura cautelar podrà adoptar-se una vegada incoat l'expedient sancionador corresponent.
Article 59. Presumpció de no existència de responsabilitat
1. Els procediments sancionadors respectaran la presumpció de no existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostre el contrari.
2. Els fets constatats per la inspecció de turisme a la qual es reconeix la condició d'autoritat i que es formalitzen en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense perjudici de les proves que, en defensa dels seus drets o interessos puguen aportar els mateixos administrats.
Article 60. Resolució del procediment
La resolució que pose fi al procediment haurà de ser motivada i resoldre totes les qüestions plantejades en l'expedient.
En esta no es podran acceptar fets distints dels determinats en el curs del procediment, amb independència de la seua diferent valoració jurídica.
Article 61. Multa coercitiva
1. L'execució de les resolucions recaigudes en els expedients sancionadors podrà realitzar-se per mitjà de l'aplicació de les mesures d'execució forçosa previstes en el capítol V del títol VI de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Les multes coercitives seran independents de les sancions i compatibles amb estes. Els òrgans sancionadors podran imposar-ne amb advertència prèvia als interessats, fins a un màxim de deu successives, amb una periodicitat mínima mensual i per un import de fins a 300 euros per a la primera i 600 euros per a la segona i successives».
Article 68
Se suprimix l'article 66 i es modifica l'article 67 del títol VI de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 67. De l'Agència Valenciana del Turisme
1. L'Agència Valenciana del Turisme, amb els seus diferents servicis i delegacions, conforma l'ens públic de la Generalitat Valenciana al qual correspon el foment i ordenació de l'activitat turística i en general l'execució de la política turística de la Generalitat Valenciana.
2. L'Agència Valenciana del Turisme és una entitat de dret públic, de les previstes en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, regulada per este article, i queda adscrita al departament de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de turisme en els termes que reglamentàriament s'establisquen.
3. L'entitat té personalitat jurídica pròpia i constituïx el seu objecte:
a) L'execució, la coordinació i l'impuls d'accions de promoció i desevolupament del sector turístic; la comercialització, informació i difusió del producte turístic; la formació, l'assistència tècnica i financera; la gestió i l'explotació d'oficines i establiments turístics, i en general, la realització de les activitats necessàries per a una millor promoció de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.
Per al compliment dels dits fins, l'Agència Valenciana del Turisme podrà també dur a terme les seues activitats a través de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb entitats públiques i privades.
Així mateix podrà constituir o participar en el capital de tota classe d'entitats que adopten la forma de societat mercantil i l'objecte social de les quals estiga vinculat amb els fins i objectius d'aquella.
b) En desplegament i execució de la política de la Generalitat Valenciana en matèria de turisme exercirà, entre altres, les funcions d'ordenació d'empreses i activitats turístiques, d'acord amb el que si és el cas es determine reglamentàriament.
4. Quan exercisca les funcions previstes en la lletra b) del número 3 d'este article, o exercisca potestats públiques, l'entitat es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú i disposicions de desplegament, i per les altres normes que resulten d'aplicació en l'exercici d'estes funcions.
Quant a la resta de la seua activitat, se subjectarà a l'ordenament jurídic privat, excepte en allò que per la seua naturalesa jurídica li siga d'aplicació la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5. L'organització de l'entitat, la composició, les facultats i el funcionament dels distints òrgans que la conformen seran determinats reglamentàriament.
6. El personal de l'entitat es regirà per les normes de dret laboral o privat que li siguen d'aplicació.
El personal funcionari que presta servicis en l'entitat, depén orgànicament del departament de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de turisme, i funcionalment de l'Agència Valenciana del Turisme en els termes que reglamentàriament es determinen.
L'entitat podrà comptar amb personal professional qualificat per a la realització de les funcions específiques que exigisca el compliment d'algun dels seus objectius, sense necessitat que estiga en possessió d'una especial titulació sempre que compte amb una acreditada experiència o vinculació professional amb el sector turístic, i que així conte en les relacions de treball o plantilles corresponents de l'Agència Valenciana de Turisme o dels seus centres dependents.
7. L'entitat de dret públic es finançarà a càrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats i per la prestació dels seus servicis.
c) Els productes i les rendes derivats de la seua participació en altres societats.
d) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
e) Les subvencions i aportacions que per qualsevol títol siguen concedides al seu favor per entitats públiques o privades, o per particulars.
f) Els productes, les rendes o els patrimonis que li siguen adscrits per qualsevol persona o entitat i per qualsevol títol.
g) Qualsevol altre recurs no previst en les lletres anteriors».
CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 7/1997, de 9 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació
de la Investigació Científica i del Desenrotllament
Tecnològic de la Comunitat Valenciana
Article 69
Es modifica l'article 9.1 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, que queda redactat així:
«Article 9. La Comissió Gestora Interdepartamental
1. La Comissió Gestora Interdepartamental és l'òrgan de planificació, coordinació i seguiment del PVIDI i estarà composta pels membres que reglamentàriament es determinen. El nomenament dels membres de la Comissió s'efectuarà pel Consel».
Article 70
Se suprimix l'article 15, «De l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia», de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL XVIII
Dels cànons per concessió i autorització en ports
i instal·lacions dependents de la Generalitat Valenciana
Article 71
Se suprimix el capítol VIII de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització, referent a «Dels cànons per concessió i autorització en ports i instal·lacions dependents de la Generalitat Valenciana», i se subtituïx pel text següent:
«Dels cànons per concessió i autorització en ports i instal·lacions dependents de la Generalitat Valenciana
L'import dels cànons per concessió i autorització aplicables en els ports i instal·lacions portuàries competència de la Generalitat Valenciana, siga quina siga la forma en què es gestionen, per aprofitament de superfícies i instal·lacions en la zona de servici dels ports, per prestació de servicis públics en estes, pel dret d'utilització d'instal·lacions portuàries en circumstàncies especials, així com per l'exercici d'activitats comercials i industrials en la zona portuària, seran els següents:
1. L'import del cànon per aprofitament de superfícies i construccions serà el que, per metre quadrat i any, s'indica en la següent taula per als distints elements susceptibles d'aprofitament:
Concepte Euros
Aigua no abrigada annexa als ports 0,32
Espill d'aigua abrigada 0,66
Rebliment sense urbanitzar 2,66
Terrenys urbanitzats sense edificar 11,31
Coberts i magatzems 20,61
Edificis (per m2 construïts) 29,92
2. El cànon per concessió de la prestació del servici públic de primera venda del peix en els ports de gestió directa serà el dos per mil del valor de primera venda de la pesca subhastada. Este cànon inclourà els drets d'utilització de les edificacions i instal·lacions que a este fi aporte l'administració.
3. En les concessions i autoritzacions per a l'exercici d'activitats comercials i industrials se satisfarà un cànon per l'aprofitament de superfícies i construccions, conforme amb el que disposa el número 1 del present article, i una partida per rendiment d'activitat, calculada en un deu per cent sobre el benefici d'explotació derivat de l'activitat, en les condicions proposades pel concessionari. Quan este no puga determinar-se o no existisca el dit benefici, la partida es calcularà com el 5% dels ingressos bruts previsibles.
4. En els ports i instal·lacions esportives es fixarà un cànon per explotació dels servicis portuaris que englobarà, si és el cas, el d'aprofitament de superfícies i construccions previst en l'apartat 1 del present article, aplicant a la superfície neta d'amarratges, fixada en els plans oficials que s'aproven respecte d'això, les quantitats següents:
– Instal·lacions en ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana: 2,66 e per metre quadrat d'amarratge net i any.
Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a dos vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta a aquella, i que esta no supere les tres vegades de la superfície neta d'amarratges a què s'aplica el cànon.
– Ports i instal·lacions esportives en gestió indirecta global: 1,32 e per metre quadrat d'amarratge net i any.
Això, sempre que la superfície de terra de la concessió no siga superior a tres vegades la de l'espill d'aigua abrigada en explotació afecta a aquella, i que esta no supere les quatre vegades de la superfície neta d'amarratges a què s'aplica el cànon.
S'entén per amarratge net el rectangle que determina l'ocupació màxima del vaixell atracat, és a dir, aquell les dimensions del qual són l'eslora i la mànega nominal d'amarratge.
Els excessos sobre els límits de superfície es meritaran en concepte d'explotació de servicis portuaris de la forma següent: en el cas d'instal·lacions en ports de gestió directa el 100%, i en els de gestió indirecta el 50% del cànon general per aprofitament de superfícies portuàries establits per als ports d'explotació directa en l'apartat 1 del present article.
Als efectes anteriors les superfícies es computaran per este ordre: espill d'aigua abrigada, rebliment sense urbanitzar, terrenys urbanitzats sense edificar, coberts i magatzems i edificis. Assolides les superfícies màximes que permeten l'aplicació dels cànons previstos en este paràgraf, es facturaran, per este ordre i quant a l'excés, les superfícies següents: edificis, coberts i magatzems, terrenys urbanitzats sense edificar, rebliment sense urbanitzar i espill d'aigua abrigada.
5. Quan l'objecte de la concessió o autorització siga l'execució d'obres subterrànies, el cànon es reduirà en un 50 per cent i es calcularà per aplicació dels criteris fixats en el punt primer.
6. Quan la concessió o autorització s'atorgue per a l'explotació d'una activitat en funcionament amb base en un títol anterior extingit, el cànon es calcularà tenint en compte, a més de l'ocupació de superfícies i edificis que es mencionen en el número 1 del present article, el resultat de l'explotació per al concessionari derivat de la valoració dels actius tangibles i intangibles del negoci.
7. Quan es convoque concurs per a l'adjudicació d'una concessió, el cànon serà el que resulte de la licitació a l'alça sobre un tipus de partida que es fixarà en els plecs, per al càlcul dels quals es tindran en compte els criteris establits en el present article.
Si el concurs queda desert, es convocarà nova licitació, amb un tipus reduït fins al 50% de l'anterior, i si tampoc s'arriba a adjudicar amb este cànon, el tipus serà lliure i es determinarà segons les ofertes dels licitadors.
8. En els concursos per a adjudicar l'explotació de concessions revertides, es prendran els cànons mencionats més el resultat de l'explotació per al concessionari derivat de la valoració dels actius tangibles i intangibles del negoci com tipus d'eixida.
9. La revisió dels cànons de les concessions vigents es portarà a terme de la forma següent:
A) Si el títol concessional preveu clàusula de revisió i determina els criteris per a això, conforme a estos.
B) Si el títol concessional no preveu clàusula de revisió o encara que la preveja no determina els criteris o les bases per a dur-la a terme, la revisió del cànon es realitzarà d'acord amb la variació experimentada per l'Índex de Preus de Consum des de la seua última actualització.
Una vegada aplicada esta revisió, el cànon es revisarà cada any, igualment d'acord amb la variació que experimente l'Índex de Preus de Consum.
C) Qualsevol modificació de les condicions de la concessió, tant objectives com subjectives, suposarà l'adaptació del cànon d'esta als criteris fixats en els apartats 1 a 6 del present article. S'exclouen d'esta adaptació els cànons oferits pels concessionaris en procediment de concurs.
10. Els titulars de les concessions de ports i instal·lacions portuàries dependents de la Generalitat Valenciana, exclosos els que n'hagen resultat adjudicataris per procediment de concurs, podran optar en qualsevol moment per acollir-se al sistema de determinació de l'import del cànon concessional d'acord amb els criteris establits en els apartats 1 a 6 del present article, sempre que les condicions físiques de la concessió ho permeten.
Als efectes anteriors, si els sol·licitants són titulars en un mateix port de més d'una concessió destinades al mateix objecte, es computarà la totalitat de les superfícies en concessió per a determinar la possibilitat de modificació de la forma de determinació del cànon.
L'exercici d'esta opció requerirà la renúncia a les anteriors concessions i l'atorgament d'una nova comprensiva de la suma de les superfícies concedides.
Exercitada esta opció, els cànons es revisaran el dia 1 de gener de cada any aplicant les variacions registrades en l'Índex de Preus de Consum de l'any anterior, d'acord amb l'Institut Nacional d'Estadística.
La quantia dels cànons estarà igualment subjecta a actualització d'acord amb les disposicions legals que dicte sobre això amb caràcter general la Generalitat Valenciana per a instal·lacions nauticoesportives».
CAPÍTOL XIX
Creació de l'Ens Gestor de la Xarxa
de Transport de la Generalitat
Article 72
Es crea l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat Valenciana
U. Es crea l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat Valenciana que tindrà per objecte la construcció d'infraestructures de transport terrestre que li siguen expressament atribuïdes per la conselleria competent en matèria de transports, així com la gestió, la conservació i el manteniment d'estes i d'aquelles altres ja existents respecte de les quals li siguen encarregades estes funcions.
Dos. L'Ens Gestor és un ens de dret públic dels previstos en article 5.2 paràgraf segon del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Gaudix d'autonomia administrativa, econòmica i financera i de patrimoni propi per al compliment dels seus fins.
L'Ens Gestor estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de transports.
Tres. L'Ens Gestor es regirà pel present article, les disposicions que es dicten en el seu desplegament i per la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. També li seran d'aplicació les disposicions del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana relatives a les empreses públiques.
Per a la contractació d'obres de construcció d'infraestructures s'aplicarà el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En els contractes de subministraments i servicis, així com els relatius a l'electrificació i senyalització, manteniment i conservació de la infraestructura, l'Ens Gestor s'ajustarà al que disposa la Llei 48/98, de 30 de desembre sobre els procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i les comunicacions, quan es complisquen els requisits establits en esta. Quan no resulte d'aplicació la llei mencionada, els contractes mencionats se subjectaran a l'ordenament jurídic privat amb aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la selecció del contractista.
Quan exercisca potestats administratives, l'Ens Gestor quedarà subjecte al que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En tota la resta, les activitats de l'Ens Gestor es regiran per l'ordenament jurídic privat.
Quatre. Correspondrà a l'Ens Gestor la protecció i policia de les infraestructures que gestione, i d'aquelles altres respecte de les quals se li encarreguen estes funcions, amb la finalitat de garantir-ne el correcte ús, preservar-les de tota classe de danys o deterioració i vigilar el compliment de les prohibicions i limitacions que la legislació establisca respecte de la zones de domini públic, servitud i afecció de les infraestructures de transport terrestre.
L'Ens Gestor no podrà directament prestar servicis de transport terrestre.
Cinc. 1. L'Ens Gestor podrà realitzar directament o per mitjà de la subscripció del contracte oportú les actuacions necessàries per al compliment del seu objecte, incloent-hi la redacció dels projectes de les infraestructures de transport terrestre, que seran aprovats pel mateix Ens Gestor, amb independència de les competències que en matèria de planificació li corresponguen a la conselleria competent en la matèria. Així mateix l'Ens Gestor podrà contractar la construcció, gestió, conservació i el manteniment de les infraestructures a través del contracte de concessió d'obra pública.
2. Quan l'Ens Gestor vulga incloure l'explotació del transport com a objecte del contracte de concessió d'obra pública serà necessari l'encàrrec de gestió previ per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
3. En cap cas podrà ser objecte de contractació la funció de la protecció i policia de les infraestructures.
4. Així mateix, per al compliment del seu objecte l'Ens Gestor podrà exercitar les competències i facultats següents:
a) L'explotació dels terrenys, dependències i instal·lacions vinculades a la infraestructura per mitjà de la realització d'activitats complementàries i auxiliars, comercials o industrials.
b) La percepció dels cànons que s'establisquen per llei, així com les tarifes i la resta d'ingressos de dret privat que li puguen correspondre conforme al que disposa este article i les seues normes de desplegament.
c) L'adquisició, l'arrendament financer o qualsevol altra forma de contractació de qualssevol actius, equipament, maquinària i elements de transport, que siguen necessaris per al compliment del seu objecte.
d) Exercir la condició de beneficiari en les expropiacions forçoses que hagen de tindre lloc per a la construcció de les infraestructures de transport terrestre.
e) La creació o participació en societats o entitats mercantils.
f) Elaborar i promoure plans i programes d'execució directa de conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística.
g) Qualssevol altres actuacions que resulten necessàries o convenients per al compliment dels seus fins, i podrà subscriure tota classe de contractes o convenis i realitzar qualssevol acte de gestió i disposició.
5. Els projectes de construcció d'infraestructures de transport que aprove l'Ens Gestor comportaran la declaració d'utilitat pública o interés social i la necessitat d'ocupació, a efectes de l'expropiació forçosa, dels terrenys afectats per la infraestructura, segons el que preveu la legislació en matèria d'expropiacions.
Sis. Sense perjudici de l'aplicació, si és el cas, de la previsió de l'article 81, paràgraf tercer de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística, les obres de construcció d'infraestructures de transport terrestre no estaran subjectes a l'obtenció de la preceptiva llicència municipal.
Set. L'estructura organitzativa de l'ens, els òrgans de govern, la seua composició i atribucions, es determinaran en l'estatut de l'Ens Gestor, que serà aprovat per decret del Consell.
El president de l'Ens Gestor serà el conseller competent en matèria de transport.
Vuit.1. Els recursos econòmics del Ens Gestor estaran integrats per:
a) Els que obtinga per la gestió del seu patrimoni i d'aquell l'administració del qual se li encarregue, incloent-hi els cànons que s'hagen de satisfer, entre altres, per la utilització o posada a disposició de les infraestructures, en la fixació dels quals es respectaran els principis d'igualtat, transparència i no discriminació.
b) Els ingressos que obtinga per la realització d'activitats complementàries i auxiliars, comercials o industrials i qualssevol altres activitats pròpies del seu objecte.
c) Les aportacions i subvencions que puguen efectuar al seu favor les distintes administracions públiques.
d) Els fons comunitaris que li puguen ser assignats.
e) Els recursos obtinguts per mitjà d'operacions d'endeutament que puga concertar, el límit anual dels quals serà fixat en les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
f) Les donacions, els llegats i altres aportacions d'entitats privades o particulars.
g) Qualsevol altre ingrés que obtinga d'acord amb el que preveu este article o les normes reglamentàries que el despleguen.
2. Els recursos del Ens Gestor podran ser alienats, gravats i cedits per acord de l'òrgan superior de govern de l'Ens.
Nou.1. L'Ens Gestor tindrà, per al compliment dels seus fins, un patrimoni propi, distint del de la Generalitat Valenciana, integrat pel conjunt de béns, drets i obligacions dels quals siga titular.
2. Són de titularitat de l'Ens Gestor els béns i drets que se li assignen per llei o reglament i els que adquirisca o construïsca amb els seus recursos propis.
3. En cap cas, seran de patrimoni de l'Ens Gestor les infraestructures que, en el futur, es construïsquen finançades amb recursos de la Generalitat Valenciana o d'un tercer.
4. Els béns de domini públic de titularitat de l'Ens Gestor que resulten innecessaris per al compliment dels seus fins, amb informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de patrimoni podran ser desafectats per aquell, prèvia declaració d'innecessarietat realitzada per l'òrgan de la Generalitat Valenciana competent en matèria de patrimoni. Els béns desafectats s'incorporaran al patrimoni de l'Ens Gestor i podran ser objecte d'alienació i permuta.
Deu. L'Ens Gestor podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes previstos en la legislació de funció pública.
CAPÍTOL XX
De les infraestructures del sector energètic
Article 73. Instal·lacions objecte de regulació
El que disposa el present capítol serà d'aplicació a les infraestructures següents, les autoritzacions de les quals siguen competència de la Generalitat Valenciana i siguen declarades d'utilitat pública d'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i d'acord amb l'article 103 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs:
a) Línies elèctriques de transport i distribució de tensió igual o superior a 132 kV.
b) Subestacions de transformació elèctrica amb alguna de les tensions igual o major a 132 kV.
c) Xarxa de transport de gas canalitzat amb pressió màxima de disseny igual o superior a 16 bars
Article 74. Col·laboració i coordinació entre administracions públiques
1. La Generalitat Valenciana i les entitats locals hauran de col·laborar a través dels mecanismes de coordinació i cooperació legalment establits, a fi d'articular la planificació i construcció de les obres necessàries per a les instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica i de gas canalitzat objecte de la present regulació.
2. Els plans i projectes de construcció de les instal·lacions objecte de regulació en el present capítol, les autoritzacions dels quals siguen competència de la Generalitat Valenciana, prevaldran sobre qualsevol instrument de planificació o ordenació territorial o urbanística; en este cas, les entitats locals hauran d'incorporar necessàriament en els seus instruments d'ordenació respectius les rectificacions imprescindibles per a acomodar les seues determinacions a aquells.
Si no hi ha acord entre les administracions públiques, i sense perjudici del que preveu la legislació mediambiental, serà d'aplicació als plans i projectes de construcció de les instal·lacions objecte de regulació en el present capítol, les autoritzacions de les quals siguen competència de la Generalitat Valenciana, el procediment de resolució de discrepàncies previst en l'article 7 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl No Urbanitzable, previ al requeriment pertinent a l'administració municipal.
3. Els plans o els instruments generals d'ordenació territorial o urbanística, qualificaran els espais territorials necessaris per a les diferents infraestructures, regulades en aquest capítol com de xarxa primària estructural de dotacions públiques, i seran classificats de conformitat amb la naturalesa que tinguen, sense perjudici del que hi ha disposat per al sòl no urbanitzable d'especial protecció en la Llei estatal 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions, i en l'article 1.1 apartats a) i b), de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre el sòl no urbanitzable.
Article 75. Construcció de les infraestructures
1. Al si dels procediments establits i regulats en la legislació sectorial aplicable a les infraestructures objecte d'esta regulació, se sol·licitarà informe a l'administració urbanística competent, a l'objecte de rebre al·legacions sobre l'adaptació dels projectes al planejament urbanístic que resulte d'aplicació. Este informe s'emetrà en el termini d'un mes, passat el qual s'entendrà evacuat en sentit favorable.
2. En el cas que estes obres vagen a construir-se sobre terrenys no reservats pel planejament urbanístic, i sempre que no siga possible resoldre les eventuals discrepàncies per mitjà d'acord, de conformitat amb la normativa d'aplicació, la decisió autonòmica respecte a l'autorització de la infraestructura corresponent prevaldrà sobre el planejament urbanístic, el contingut del qual haurà d'acomodar-se a les determinacions d'aquella.
3. La construcció, modificació i ampliació de les obres mencionades no estaran sotmeses a llicència o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, sempre que se seguisca el que preveu l'apartat 1 d'este article, excepte en el cas que les infraestructures que s'han de construir radiquen en un sol municipi, i sense perjudici d'aquelles altres llicències o autoritzacions que s'hagen d'exigir d'acord amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.
4. No procedirà la suspensió de l'execució de les obres objecte de la present regulació pels òrgans urbanístics, quan estes es realitzen en compliment dels plans i projectes d'obres aprovats pels òrgans competents pel procediment establit, o es tracte d'obres d'instal·lacions d'emergència.
CAPÍTOL XXI
Habilitació de Parc Castelló-El Serrallo, Societat Limitada
Unipersonal, com a beneficiària d'expropiacions
Article 76
Per al compliment dels seus fins, Parc Castelló-El Serrallo, Societat Limitada Unipersonal, podrà dur a terme les actuacions d'adquisició de sòl que convinguen, fins i tot mitjançant expropiació, a este efecte podrà exercir la condició de beneficiària prevista en la legislació en matèria d'expropiacions, tant en aquells casos en què corresponga la facultat expropiatòria a l'administració de la Generalitat Valenciana, com en aquells altres en què la dita facultat corresponga a una altra administració.
CAPÍTOL XXII
De la modificació de la Llei 2/1994, de 18 d'abril,
sobre Defensa dels Recursos Pesquers
Article 77
Es modifica l'apartat 1 de l'article 12 de la Llei 2/1994, de 18 d'abril, que queda redactat de la forma següent:
«1. Les infraccions administratives previstas en la present llei prescriuran: en el termini de tres anys les molt greus, en el de dos anys les greus, i en el de sis mesos, les lleus».
Article 78
S'afegeix un apartat 4 a l'article 19 de la Llei 2/1994, de 18 d'abril, amb la redacció següent:
«4. El procediment sancionador per a la imposició de sancions com a conseqüència d'infraccions lleus, es tramitarà i resoldrà en el termini de tres mesos».
Article 79
Es modifica l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei 2/1994, de 18 d'abril, que queda redactat així:
«4. El procediment sancionador per a la imposició de sancions com a conseqüència d'infraccions greus i molt greus, es tramitarà i resoldrà en el termini de sis mesos».
CAPÍTOL XXIII
De la modificació de la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de
Creació de l'Entitat Pública de Radiotelevisió Valenciana
(RTVV) i regulació dels servicis de radiodifusió
i televisió de la Generalitat Valenciana
Article 80
Es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un nou apartat 2 a l'article 25 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de juliol, de Creació de l'Entitat Pública de Radiotelevisió Valenciana, els anteriors apartats 2 i 3 passen a ser els nous 3 i 4, i queden redactats així:
«1. Els avantprojectes de pressupostos de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i de cada una de les seues societats es trametran al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, abans de l'1 de juny de cada any.
2. Els avantprojectes de pressupostos se sotmetran posteriorment al Consell d'Administració de RTVV, per a la tramesa al Consell de la Generalitat Valenciana, abans del 20 d'octubre, d'acord amb el que disposen els articles 7.h) i 8.3, per a la seua integració en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
3. Els avantprojectes de pressupostos seran elaborats i gestionats sota el principi d'equilibri pressupostari.
4. La comptabilitat s'ajustarà a les normes legals aplicables a les entitats i societats de capital públic dependent de la Generalitat Valenciana».
CAPÍTOL XXIV
De la modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desembre,
de Creació del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana
Article 81
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la manera següent:
«1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït pel president, els consellers nats, i un nombre de quatre consellers electius. Estarà assistit per la Secretaria General que actuarà amb veu però sense vot.
2. El president o la presidenta i els consellers electius seran nomenats per un període de cinc anys i podran ser confirmats fins a un màxim de tres períodes».
CAPÍTOL XXV
De la modificació de la Llei 9/1986, de 15 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, de Pesca Marítima,
de la Comunitat Valenciana
Article 82
S'afegeixen els apartats 4, 5, 6 i 7 a l'article 63 de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«4. Els productes pesquers frescs, refrigerats o cuits, es transportaran degudament etiquetats, i el vehicle de transport haurà de ser portador en tot moment de les factures o els albarans en què s'especifiquen els productes que es transporten, el pes, el nombre de caixes i la documentació acreditativa sobre el preu en origen del producte, nombre del port de desembarcament i la data del desembarcament.
5. Els productes pesquers frescs, refrigerats o cuits, exposats a la venda als establiments de la Comunitat Valenciana, hauran a més de complir els requisits establerts en la normativa vigent d'etiquetat, i indicar les especificacions següents:
– preu en origen del producte
– nom del lloc de desembarcament
– data del desembarcament
6. Als llocs de venda al consumidor final, la informació indicada anteriorment serà exposada en un tauler, perfectament llegible, situada sobre el producte i que sobreïsca suficientment.
Els titulars dels establiments de comercialització i venda de productes pesquers disposaran de les etiquetes subministrades pels proveïdors i la documentació acreditativa sobre el preu en origen del producte, el nom del port i la data del desembarcament.
7. Als productes de l'aqüicultura, el desembarcament se substituirà pel lloc i la data de sacrifici».
Article 83
S'afegeix un apartat e) a la disposició transitòria primera de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat Valenciana, que queda redactat així:
«e) La zona d'aigües interiors compresa a la reserva natural marina d'Irta (Decret 108/2002, de 16 de juliol, del Govern Valencià)».
Article 84
Es modifica l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«2. D'acord amb l'article 31.2 d'aquesta llei, les zones a), b) i e) de l'apartat anterior queden qualificades com a reserves marines d'interès pesquer».
CAPÍTOL XXVI
De la modificació de la Llei 9/1986, de 30 de desembre,
per la qual es crea l'Ens de Dret Públic
Institut Valencià d'Art Modern
Article 85
Es modifiquen totes les referències que a continuació s'expressen i que apareixen en el text de la Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es crea l'ens de dret públic Institut Valencià d'Art Modern, i se substitueixen per les següents:
On diu: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
Ha de dir: conselleria competent en matèria de cultura.
On diu: conseller de Cultura, Educació i Ciència
Ha de dir: conseller competent en matèria de cultura.
On diu: secretari general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
Ha de dir: sotssecretari de la conselleria competent en matèria de cultura.
On diu: director o directora de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts
Ha de dir: director o directora competent en matèria de patrimoni cultural valencià.
On diu: Conselleria d'Economia i Hisenda
Ha de dir: conselleria competent en matèria de patrimoni.
CAPÍTOL XXVII
De modificació de la Llei 3/2000, de 17 d'abril,
de Creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Article 86
Es modifica la redacció de l'article 11 de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de Creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, la redacció del qual quedarà com segueix:
«Article 11. Règim pressupostari.
1. El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer aplicable al servei serà l'establert per a aquest tipus d'entitats en la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
2. Les ajudes i les subvencions gestionades pel SERVOF podran tenir caràcter plurianual, fins i tot les de naturalesa corrent. Quedaran exemptes de prestació de garantia les bestretes en el cas d'ajudes i subvencions finançades amb fons propis, com excepció expressa al règim general previst en la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana.
3. Les bases reguladores de les ajudes gestionades pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació determinaran, en cada cas, les garanties que resulten necessàries per a les bestretes que puguen autoritzar-se, igualment podran establir-les innecessàries en els termes que les bases reguladores susdites establesquen».
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus ens públics, seran competents:
1. Per a la revisió d'ofici dels actes administratius nuls de ple dret:
a) El Consell respecte als seus propis actes.
b) Els consellers respecte dels seus propis actes, dels dictats pels òrgans superiors de la conselleria i els òrgans directius no dependents d'algun secretari autonòmic, i dels que procedisquen d'entitats autònomes o ens públics adscrits a la conselleria.
c) Els secretaris autonòmics respecte dels dictats per òrgans directius o administratius dependents d'ells.
2. Per a la declaració de lesivitat dels actes anul·lables:
a) El Consell respecte dels seus propis actes.
b) Els consellers respecte dels seus propis actes i dels dictats pels òrgans de la seua conselleria i per les entitats autònomes o ens públics adscrits a esta.
Segona
Les remissions que s'efectuen en l'apartat un de l'article 4 de la Llei 13/1997, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, a l'article 41 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, s'han d'entendre efectuades als apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
Tercera
Les competències i referències que la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana fa a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport i a la Conselleria de Medi Ambient, s'han d'entendre realitzades a la conselleria o conselleries que, en cada moment, resulten competents en matèria de sanejament i depuració d'aigües residuals.
Quarta
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres declarades d'utilitat pública i que a continuació s'expressen:
Les compreses en el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002 i les actuacions següents de seguretat vial:
Enllaç de la carretera CV11 amb la N-238 a Vinaròs
Millora de la travessia de La Salzadella (carretera CV-10)
Enllaç en l'accés est a Beneixama (carretera CV81)
Millora de la travessia del Rodriguillo en Pinoso
Millora de les interseccions de la CV-840 amb la CV-846 i CV-844
Millora de la seguretat vial en la CV-660, p.k. 6.250 al PK9250, Ontinyent-Fontanars
Millora dels accessos a Teulada (Carreteres CV740 i CV743)
Condicionament de la ctra. CV-759. la Vila-joiosa-Finestrat
Millora dels accessos a Massamagrell des de la CV-32
Millora de la seguretat vial en la CV-183.Tram: Almassora – Grau de Castelló
Ronda sud-est de Novelda
Ronda de Museros i Albalat del Sorells en la CV-300
Ronda d'Algímia de Almonacid
Via Parc, carretera N-332.Tram: Torrevieja – Pilar de La Horadada
Accés a la ZAL. València
Millora seguretat vial CV-407. Ronda Nord de Paiporta
Ronda est de Benferri
Supressió de pas a nivell en la CV-919.Redován – La Campaneta. Orihuela
Millora de la seguretat vial, carretera CV-185. Tram: Burriana-Vila-real
Nou pont sobre el barranc de Chiva en accés a Torrent.
Ronda nord de Xàtiva. Tram entre la CV-41 i la CV-610.
Nou eix viari de connexió Castelló-Benicàssim.
Millora de la seguretat vial de la carretera CV-25. Tram Llíria-Olocau.
Variant Carlet-l'Alcúdia de la CV-50.
Millora de la connexió de la ronda sud d'Elda amb l'autovia N-330.
Millora de la seguretat vial de la CV-83 al seu pas pel Mañar-Monòver.
Millora de la intersecció de la ctra. CV-845 amb la N-325. Aspe.
Connexió de la ronda d'Orihuela amb la A-7. Orihuela.
Les compreses en el I i II Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, col·lector de Manuel a l'EDAR d'Ènova-Rafelguaraf, sistemes de sanejament Benicàssim-Castelló, projecte d'aigües residuals sistema separatiu d'Alcúdia de Crespins, col·lectors i estaciones depuradores d'aigües residuals de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Benicàssim, Oliva, Alcossebre (Alcalà de Xivert), Canet d'En Berenguer-Sagunt, el Verger-Dénia, Nàquera i Orpesa, les ampliacions de les estacions depuradores d'aigües residuals de la conca del Carraixet, l'Horta Nord (la Pobla de Farnals), Elx, (Algorós, Carrizales i Arenals), Santa Pola, Torrevieja, Monte OrgÈgia (Alacant), la Vila Joiosa i Torrent i tractaments terciaris en les depuradores del Racó de Lleó (Alacant) i Benidorm.
Les compreses en els projectes de proveïments supramunicipals en les comarques de la Plana de Castelló, la Ribera Alta i Baixa del Xúquer, el Camp de Morvedre, la Safor, el Vinalopó – Alacant – la Marina Baixa i la Marina Alta, la renovació de les conduccions de proveïment de Calp i Benissa, proveïment a El Campello, la conducció de proveïment de la mancomunitat de la Vall d'Alcalans i una nova adducció d'aigua a València des de la potabilitzadora de Manises.
Les compreses en els projectes de canalització dels barrancs de Fraga (Castelló), «Juncaret i Orgègia», «Barranc de les Ovelles», «Canalització de la rambla de Sant Vicent», «Millora del drenatge de l'autovia central i de la Universitat d'Alacant», «Canalització dels barrancs del Puig i Puçol», «El Salt de l'Aigua a Manises», «Canalització d'aigües pluvials fins al riu Verd a Onil-Castalla», «Barranc del Tramusser a Almussafes i Benifaió», «Barranc de la Saleta a Aldaia i Alaquàs», «Drenatge del sistema de Vera i Palmaret», «Barranc dels Frares i Campolivar a Godella i Rocafort», «Drenatge zona urbana de Burjassot», «Col·lector parc de capçalera a València», «Canalització barranc Moreno a Bicorp», «Desdoblament del col·lector sud entre el Bulevard i l'Assarb. València».
Les compreses en els projectes de reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores de «Torrent, impulsió de zona regable del sector XII del canal Xúquer-Túria», «Pinedo, conducció de zona regable de la séquia de Favara», «Pinedo, impulsió a francs i marjals», «Mont Orgègia impulsió per a reutilització», «Quart-Bennàger, impulsió per a la reutilització», «Carraixet, impulsió a la séquia de Rascanya i Montcada», «l'Horta Nord (Pobla de Farnals)», de l'EDAR d'Algorós a Elx, de l'EDAR del Racó de Lleó a Alacant» i «Connexió de les depuradores de Mont Orgègia al Racó de Lleó (Alacant) per a reutilització de les aigües».
I les obres compreses en els projectes d'ordenació del front litoral de l'Albufera, sector Arbre de Gos i sector Poliesportiu, rehabilitació de la vora marítima de les platges de Varador, Estudiants i Tío Roig de la Vila Joiosa, ampliació de la zona de servici del port en el peu de la pedrera de Xàbia i accés central al port de Torrevieja.
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.
Cinquena
El procediment sancionador serà l'establit en el Decret 206/1999, de 9 de novembre, del Govern Valencià, regulador de la Disciplina Turística, en allò que no s'opose a la modificació efectuada en el capítol XVI «Del procediment sancionador en matèria turística» de la present llei.
Sisena
El personal que, a l'entrada en vigor de la present llei, preste servicis en l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia, passarà a integrar-se en l'estructura administrativa o institucional dependent del Consell, i conservarà la totalitat dels drets que tinga reconeguts, inclosa l'antiguitat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El que disposa l'article 59 del capítol IX, de la present llei, pel qual s'introduïx una nova disposició addicional dotze a la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística no serà d'aplicació als plans generals que compten amb acord de l'òrgan competent per al seu sotmetiment a informació pública o, si esta s'ha realitzat per la iniciativa privada, compten amb acord d'adjudicació o d'aprovació provisional per l'administració actuant.
Segona
Els expedients relatius a l'execució del Programa de Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Generalitat, iniciats abans de l'entrada en vigor de la present llei, seran resolts, en les seues distintes fases, pels òrgans competents corresponents de la Conselleria de Presidència o, en tot cas, pels òrgans competents del departament que assumisca les competències en matèria de cooperació al desenrotllament.
Tercera
Mentre no es porten a terme les previsions de desplegament complementari efectuades en el capítol XVI «De l'administració Turística» de la present llei, continuarà en vigor el que establix el capítol II del títol V i el títol VI de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana
Correspondrà al secretari autonòmic de Turisme l'exercici de les funcions que la Llei 3/1998, de 21 de maig, i altra normativa vigent, atribuïx a la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana de Turisme, fins que reglamentàriament s'establisca l'òrgan o òrgans competents per a això.
Quarta
Les funcions, els mitjans personals, materials i recursos de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia seran assumits transitòriament per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Comerç, fins que el Consell de la Generalitat dicte les disposicions necessàries per a la integració definitiva en l'estructura administrativa o institucional dependent de la Generalitat Valenciana.
Als efectes del que s'ha disposat anteriorment, la subrogació tindrà efecte des de la data d'entrada en vigor de la present llei, i està comprendrà la titularitat de tots els drets i obligacions que corresponguen a l'entitat suprimida, incloent-s'hi, si és el cas, el dret a recaptar les taxes i els preus públics corresponents afectes al finançament de les funcions.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Derogació normativa
U. A partir de l'entrada en vigor de la present llei, queden derogades les disposicions següents:
– Capítol XII de la Llei 11/1002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
– Article 15 de la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana.
– Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit.
– Decret 122/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'ajorna l'aprovació definitiva de la plantilla del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit.
– Decret 80/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es fa una nova redacció de la disposició transitòria primera del Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, aprovat pel Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià.
– Capítol VIII, article 41, de Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
– Decret 48/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea la Comissió Executiva per a l'aplicació del programa de cooperació amb països en vies de desenrotllament.
– L'apartat dos de la disposició addicional onze del Text Refós de la Llei de la Funció Publica Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu del Consell de 24 d'octubre de 1995.
Dos. Així mateix, queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que establix la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
U. Es faculta el Consell de la Generalitat Valenciana per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries que per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.
Dos. S'habilita el Consell i el conseller d'Infraestructures i Transport per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució del que preveu l'article 71 de la present llei.
Tres. S'autoritza el Consell de la Generalitat, perquè mitjançant decret, en el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor de la present llei dicte les disposicions necessàries per a la integració definitiva de les funcions, els mitjans personals, materials i els recursos de l'Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia en l'estructura administrativa o institucional dependent del Consell de la Generalitat Valenciana.
Quatre. S'autoritza el Consell per a elaborar, en el termini màxim d'un any, un text refós de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, al qual s'incorporaran les modificacions introduïdes en el seu text per les diferents lleis de mesures fiscals, de gestió administrativa i organització de la Generalitat Valenciana.
L'autorització a què fa referència este apartat comprén la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser refosos.
Segona. Entrada en vigor
U. La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2004.
Dos. L'efectiva posada en funcionament de l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat Valenciana estarà condicionada a l'entrada en vigor del seu estatut, que serà aprovat per decret del Consell.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 17 de desembre de 2003
El president de la Generalitat,

linea