diari

ACORD d'11 de novembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Extraordinària i Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els Estatuts. [2005/12613]

(DOGV núm. 5135 de 15.11.2005) Ref. Base de dades 5684/2005

ACORD d'11 de novembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Extraordinària i Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els Estatuts. [2005/12613]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 11 de novembre de 2005, va adoptar l'acord següent:
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix en l'article 144 que la modificació dels Estatuts correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, per la qual cosa correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat.
Per tot això, Consell de la Generalitat, reunit a Valencia el dia 11 de novembre de 2005, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Extraordinària i Universal, de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
1r. Ampliació del capital social per mitjà de l'emissió de noves accions.
2n. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials, relatius al capital social i accionariat.
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar l'Acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos.
Com que es tracta d'una societat unipersonal, es troba present el seu únic soci, la Generalitat.
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions de què se sol•licite constància, el Consell de la Generalitat, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Extraordinària i Universal, per unanimitat,
ACORDA
Primer
Ampliar el capital social en la xifra de seixanta-dos milions nou-cents noranta-sis mil set-cents quaranta-dos euros (62.996.742 €), fins a deixar-lo establit en la xifra de dos-cents quaranta-sis milions cent seixanta-set mil tres-cents cinquanta-dos euros (246.167.352 €).
L'ampliació del capital es durà a terme per mitjà de l'emissió de vint mil nou-centes cinquanta-set (20.957) noves accions, de tres mil sis euros (3.006 €) de valor nominal cada una, que són íntegrament subscrites en este acte pel soci únic, això és, la Generalitat.
Segon
Donar una nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, una vegada desembossat el 100% del valor nominal de totes i cada una de les accions de nova emissió subscrites, amb el següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:
“Article 7. Capital social i accionariat
El capital social és de dos-cents quaranta-sis milions cent seixanta-set mil tres-cents cinquanta-dos euros (246.167.352 €), dividit en 81.892 accions nominatives de tres mil sis euros de valor nominal cada una, íntegrament subscrites i desembossades.
Les accions es troben numerades correlativament del número 1 al 81.892, ambdós inclusivament.
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple”.
Tercer
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè, qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve públics, si és el cas, els anteriors acords, declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels Estatuts socials, realitzant les manifestacions necessàries amb este fi. Se'ls faculta així mateix per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions necessàries per a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
Quart
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar l'Acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos.
València, 11 de novembre de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,

linea