diari

DECRET 166/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de Salut Pública. [2006/F12846]

(DOGV núm. 5382 de 07.11.2006) Ref. Base de dades 5718/2006

DECRET 166/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de Salut Pública. [2006/F12846]
La disposició final quarta de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, exigix unificar la naturalesa del personal funcionari amb funcions de salut pública com a funcionaris d'institucions sanitàries, la qual cosa suposa complir el que preveu l'article 27.4 de la llei esmentada en un termini inferior a l'assenyalat per la disposició final primera per a la posada en funcionament efectiva dels ens públics creats per esta llei.
La consideració del personal de Salut Pública com a personal sanitari o, el que és el mateix, d'institucions sanitàries, comporta que la gestió d'este personal i la dels llocs corresponents la faça la Conselleria de Sanitat, segons el que establix el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell.
Els llocs amb funcions de salut pública afectats per este decret estan allistats en els annexos I i II, i la seua classificació és de naturalesa funcionarial, sector administració especial. En l'annex I s'han inclòs també llocs de naturalesa laboral (auxiliars sanitaris i auxiliars de laboratori), els titulars dels quals seran adscrits a llocs d'auxiliars de Salut Pública, de naturalesa funcionarial, sector administració especial, en el catàleg de llocs de Salut Pública.
També ha sigut necessari modificar la taula IX (personal de centres de Salut Pública) de les taules retributives que s'apliquen al personal d'institucions sanitàries dependent de la Conselleria de Sanitat, a fi d'incloure-hi també el personal de la Direcció General de Salut Pública, sense perjuí que, d'acord amb les previsions de la llei, s'establisca un nou sistema retributiu per a este personal quan es constituïsquen els ens públics previstos en la llei.
Per tant, després d'haver consultat i negociat amb les organitzacions sindicals més representatives presents en la Mesa Sectorial de Sanitat i en la Mesa Sectorial de Funció Pública, d'acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, modificada per la Llei 21/2006, de 20 de juny, a proposta dels consellers de Justícia, Interior i Administracions Públiques i de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 3 de novembre de 2006,
DECRETE
Article 1
Els llocs de treball dels annexos I i II, que actualment figuren en la llista de llocs de la Conselleria de Sanitat gestionats per la Direcció General d'Administració Autonòmica, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, es donen de baixa en la eixa llista i es donen d'alta en la de llocs de Salut Pública, gestionada per la Conselleria de Sanitat. Els de l'annex I queden adscrits als centres de Salut Pública d'Alacant, Castelló i València i, els de l'annex II, al centre de destinació Direcció General de Salut Pública.
Article 2
El personal adscrit als llocs de treball que figuren en els annexos I i II té la consideració de personal sanitari, per al que preveu el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i Consum i els òrgans que ne depenen. La gestió i la resolució de la totalitat dels seus assumptes correspon a la Conselleria de Sanitat, amb les excepcions que preveu este decret.
En conseqüència, les atribucions que l'ordenament jurídic vigent atribuïx a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques en matèria de funció pública s'entenen referides a la Conselleria de Sanitat, en relació amb el personal i els llocs de treball esmentats.
Article 3
1. El personal que ocupa els llocs de treball allistats en els annexos I i II, que s'adscriu a la llista de llocs de treball de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, manté la relació jurídica que té amb la Generalitat en la data d'entrada en vigor d'este decret, i també la mateixa situació administrativa.
2. Quant a les comissions de servicis, adscripcions provisionals, nomenaments de personal funcionari interí i contractes laborals temporals, es mantenen els que estan vigents en la data d'entrada en vigor d'este decret, i fins que acaben, d'acord amb el règim jurídic del personal de la Generalitat. Els òrgans competents, d'acord amb el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell, adopten, en la data de l'adscripció dels llocs de treball i de la incorporació de les persones a les llistes de llocs de treball de Salut Pública, les resolucions i actes administratius que jurídicament són procedents.
3. Al personal objecte de la nova adscripció a Salut Pública se li aplica la Llei de la Funció Pública Valenciana i la resta de la normativa estatal i autonòmica que legalment s'aplica en matèria de funció pública.
Article 4
Es garantix al personal afectat el manteniment dels drets econòmics adquirits, inclosos els complements transitoris i de garantia, que continuaran percebent d'acord amb la normativa vigent i s'actualitzaran en la quantia que establisquen les lleis de pressupostos de la Generalitat, sense perjuí del que disposa l'apartat següent d'este article.
La implantació per als llocs de treball de Salut Pública d'un sistema de retribucions diferent del previst pel Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell, modificat pels Decrets 56/2004, de 16 d'abril, i 34/2006, de 24 de març, del Consell, pot comportar la modificació o la supressió dels complements transitoris i de garantia, en el cas que no siguen necessaris perquè el nou sistema comporte un increment econòmic global, d'acord amb el que establisca la disposició corresponent.
La resolució de les incidències i reclamacions de qualsevol índole que tinguen caràcter econòmic correspon a la Conselleria de Sanitat o als organismes que en depenen, segons siga procedent.
Disposicions addicionals
Primera
Les conselleries de Justícia, Interior i Administracions Públiques i de Sanitat adoptaran els actes administratius que legalment i reglamentàriament siguen procedents per a donar de baixa en el Registre de Personal i en el de Llocs de Treball gestionats per la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i d'alta en el Registre de Personal Sanitari gestionat per la Conselleria de Sanitat, el personal i els llocs de treball inclosos en els annexos I i II, en compliment del que disposa este decret. En ambdues unitats s'han de fer les anotacions registrals que calen.
Segona
Fent ús de les competències atribuïdes al Consell per l'article 53 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, es modifica la taula IX (personal de centres de Salut Pública) de les taules retributives que s'apliquen al personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.
La nova taula IX (personal de Salut Pública) s'incorpora com a annex III.
Tercera
Es faculta la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a portar a terme les mesures d'assignació i transferència de crèdit pressupostari oportunes per a complir les mesures disposades en este decret.
Quarta
El personal temporal que ocupa llocs de treball dels annexos I i II passarà, amb ocasió del seu cessament, a les borses d'ocupació temporal de Salut Pública regulades per l'Orde de 23 de juny de 2003, del conseller de Sanitat, i podrà ser nomenat en llocs de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.
Cinquena
El personal que, abans de la data d'entrada en vigor d'este decret, es trobe en situació administrativa d'excedència o una altra de diferent de la de servici actiu que no comporte reserva del lloc, i l'últim lloc de treball del qual figure en els annexos I i II, o que haja estat adscrit a llocs d'administració especial amb funcions de Salut Pública no allistats en els annexos esmentats, en el cas de sol·licitar el reingrés, ha de demanar-ho a la Conselleria de Sanitat i en llocs de treball de Salut Pública. S'aplica el règim jurídic general establit per a este personal en la Conselleria de Sanitat.
Idèntic criteri competencial s'aplica al personal que ocupa els llocs de treball inclosos en els annexos I i II, quan accedisquen, després de l'adscripció a Salut Pública, a la situació administrativa d'excedència o a una altra de diferent de la de servici actiu que no comporte reserva del lloc, i sol·liciten després el reingrés.
Disposicions transitÒries
Primera
Les modificacions introduïdes en els annexos I i II, quant a centre de destinació i assignació de número de lloc sanitari, no afecten els procediments de provisió en què estiguen sotmesos els llocs que figuren en els annexos i que es resolguen després de l'entrada en vigor d'este decret. En este cas, els cessaments i preses de possessió s'han de fer en els llocs amb el número, la denominació i la classificació que figuren en la relació de llocs de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.
Segona
S'aplica al personal funcionari de carrera afectat per este decret, en matèria de promoció interna, la disposició transitòria setena de la Llei de la Funció Pública Valenciana i el seu annex, en la redacció establida en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de la Generalitat.
Tercera
S'aplica al personal interí i contractat laboral temporal afectat per este decret la disposició transitòria huitena del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell. S'incorpora, en el cas de cessament, a la borsa de Salut Pública corresponent, d'acord amb els criteris establits en la disposició addicional quarta d'esta decret.
També s'aplica el que establix per al Pla d'Estabilitat Laboral la disposició transitòria sisena de la Llei de la Funció Pública Valenciana i el seu annex, en la redacció establida en la Llei 16/2003, de 17 de desembre.
Quarta
D'acord amb el Pla d'Estabilitat Laboral, la Conselleria de Sanitat ha de convocar, si no ho ha fet la de Justícia, Interior i Administracions Públiques en la data d'entrada en vigor d'este decret, les proves selectives per al personal d'administració especial adscrit als llocs de Salut Pública.
El personal seleccionat ha de ser adscrit als llocs de treball de Salut Pública per la conselleria que haja convocat les proves.
També la Conselleria de Sanitat ha d'executar, si és el cas, les resolucions judicials que es referisquen als llocs de treball i als seus titulars afectats per este decret.
DisposiciÓ derogatÒria
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret.
DisposiciÓ final
Este decret entrarà en vigor dos mesos després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
València, 3 de novembre de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques,
MIGUEL PERALTA VIÑES.
El conseller de Sanitat,
RAFAEL BLASCO CASTANY.

linea