diari

DECRET 170/2006, de 17 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts del Consell Valencià de l'Esport. [2006/13474]

(DOGV núm. 5391 de 20.11.2006) Ref. Base de dades 6072/2006

DECRET 170/2006, de 17 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts del Consell Valencià de l'Esport. [2006/13474]
La Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, crea el Consell Valencià de l'Esport, els fins del qual consistixen a gestionar la política esportiva en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les directrius del Consell i en coordinació amb les distintes administracions públiques.
L'esmentada llei configura el Consell Valencià de l'Esport com una entitat de dret públic sotmesa al dret privat que, formant part del sector públic autonòmic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i plena capacitat per al compliment dels seus fins, queda adscrit a la conselleria que exercisca les competències en matèria d'esport.
El Consell Valencià de l'Esport, com a òrgan encarregat de desenrotllar la política esportiva de la Generalitat, necessita en les seues actuacions la màxima flexibilitat i agilitat que permeta un eficaç i dinàmic desenrotllament de les funcions i competències que té atribuïdes per la seua llei de creació.
La disposició final primera de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, establix que l'efectiva posada en funcionament d'este estarà condicionada a l'aprovació pel Consell dels seus Estatuts.
Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 17 de novembre de 2006,
DECRETE
Article únic. Aprovació dels Estatuts
Aprovar els Estatuts que han de regir el Consell Valencià de l'Esport, el text dels quals s'inclou en l'annex I del present decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Integració del personal
D'acord amb la disposició addicional única de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, el personal que preste els seus servicis en òrgans de l'administració de la Generalitat les funcions dels quals passen a ser exercides pel Consell Valencià de l'Esport s'hi integrarà, conservant la totalitat de drets que tinga reconeguts, mantenint, per al personal funcionari, la situació administrativa en què es trobaven i mantenint el mateix tipus de contracte per al personal laboral. Esta integració es realitzarà per mitjà de la inserció dels llocs de treball que s'esmenten en l'annex II, corresponents al programa pressupostari 457.10 .Foment de l'activitat esportiva., en la nova relació de llocs de treball del Consell Valencià de l'Esport. Els dits llocs formaran part de la relació de llocs de treball del Consell Valencià de l'Esport, sense perjuí que se'n puga modificar la denominació i funcions a través del procediment que, amb caràcter general, preveu tant el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, com el Decret 245/1991, de 23 de desembre, del Consell, sobre relacions de llocs de treball, i la resta de normes d'aplicació.
Segona. Alta en la relació de llocs de treball del Consell Valencià de l'Esport
La Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques adoptarà els actes administratius que legalment i reglamentàriament siguen procedents a l'efecte de donar de baixa en la relació de llocs de treball de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i d'alta en la relació de llocs de treball del Consell Valencià de l'Esport, el personal i els llocs de treball de l'annex II.
Tercera. Conveni col·lectiu
Al personal propi del Consell Valencià de l'Esport se li aplicarà el conveni col·lectiu vigent per al personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat.
Quarta. Subrogació
D'acord amb la disposició final tercera de la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de Creació del Consell Valencià de l'Esport, este se subrogarà en els drets, facultats i obligacions que la Generalitat exercix sobre els béns afectes als servicis o funcions que la llei de creació del Consell Valencià de l'Esport li atribuïx.
Quinta. Constitució del Consell Assessor de l'Esport
En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor dels presents Estatuts, els òrgans, organismes i institucions representats en el Consell Assessor de l'Esport proposaran els seus representants per mitjà de comunicació al Consell Valencià de l'Esport, que procedirà a efectuar el nomenament d'acord amb el que preveu l'article 11.4 d'estos Estatuts. La sessió constitutiva del Consell Assessor de l'Esport haurà de celebrar-se en el termini de tres mesos comptats a partir del termini de finalització dels nomenaments dels seus membres.
Sexta. El Comité Valencià de Disciplina Esportiva
El Comité Valencià de Disciplina Esportiva, regulat en el Decret 145/1997, d'1 d'abril, del Consell, és l'òrgan decisori suprem en matèria de disciplina esportiva i en matèria electoral federativa a la Comunitat Valenciana, i estarà adscrit funcionalment al Consell Valencià de l'Esport.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Actuacions necessàries
Fins que es constituïsquen els òrgans col·legiats, correspondrà al vicepresident o vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport l'exercici de totes aquelles funcions o actuacions que siguen necessàries per a la seua efectiva posada en funcionament.
Segona. Adscripció orgànica
1. L'adscripció orgànica del personal del programa pressupostari 457.10 .Foment de l'activitat esportiva., inclòs en l'annex II d'este decret, al Consell Valencià de l'Esport es realitzarà amb efecte d'1 de gener de 2007. Durant el període transitori des de l'entrada en vigor d'este decret fins a l'adscripció orgànica definitiva del personal, els òrgans competents en matèria de personal continuaran sent la Direcció General d'Administració Autonòmica, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
2. En els procediments de provisió en què estiguen inclosos els llocs que figuren en l'annex II del present decret i que es resolguen després del canvi d'adscripció orgànica, els cessaments i preses de possessió es realitzaran en els llocs amb el número, denominació i classificació que figuren en les relacions de llocs de treball del Consell Valencià de l'Esport.
Tercera. Personal interí i contractat laboral temporal
Al personal interí i contractat laboral temporal afectat per este decret se li aplicarà la disposició transitòria octava del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, i s'incorporarà, en cas de cessament, a les borses corresponents.
Així mateix, se li aplicarà allò que s'ha establit per al Pla d'Estabilitat Laboral en les disposicions transitòries de la Llei de la Funció Pública Valenciana i el seu corresponent annex, en la redacció establida en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de la Generalitat.
Quarta. Col·laboració administrativa
1. Amb vista a la col·laboració administrativa entre el Consell Valencià de l'Esport i la Secretaria Autonòmica d'Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, durant l'any 2006, esta prestarà la col·laboració necessària en assumptes generals, econòmics, jurídics i informàtics al Consell Valencià de l'Esport. En l'àmbit administratiu i comptable existirà una coordinació entre la gestió dels pressupostos de la Secretaria Autonòmica d'Esport i el nou ens públic.
2. Fins que el Consell Valencià de l'Esport i les seues delegacions territorials disposen d'immobles adscrits o propis per a realitzar les seues funcions romandran en les actuals dependències de la Secretaria Autonòmica d'Esport i de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Modificació del Reglament Orgànic i Funcional
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport
Es deroguen els articles 19.3, 20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.13 i 21 del Decret 183/2004, d'1 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i en general totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Mesures pressupostàries
A efecte pressupostari, en el marc del que preveu la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, adoptarà les mesures necessàries perquè el Consell Valencià de l'Esport tinga assignats els crèdits necessaris per a la seua correcta posada en funcionament.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Valencia, 17 de novembre de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Cultura, Educació i Esport,
Alejandro Font de Mora Turón
ANNEX I
ESTATUTS DEL CONSELL VALENCIÀ DE L'ESPORT
Capítol I
Naturalesa, règim jurídic i funcions
Article 1. Naturalesa
1. El Consell Valencià de l'Esport, creat per la llei 3 /2006, de 12 de maig, de la Generalitat, es configura com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
2. El Consell Valencià de l'Esport, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, depén de la Generalitat i queda adscrit a la conselleria que exercisca les competències d'esport. Per al compliment dels seus fins, el Consell Valencià de l'Esport actuarà amb autonomia organitzativa, administrativa, econòmica i financera respecte a l'administració de la Generalitat, sense perjuí de l'assumpció de les directrius d'esta.
3. L'àmbit d'actuació del Consell Valencià de l'Esport serà la Comunitat Valenciana.
Article 2. Règim jurídic
1. El Consell Valencià de l'Esport es regirà per allò que s'ha preceptuat en els presents Estatuts, en la seua llei de creació, pel Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat en tot el que s'aplique al seu règim economicoadministratiu, pel dret privat i per la resta de l'ordenament jurídic que li siga aplicable.
2. En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, el Consell Valencià de l'Esport ajustarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i les disposicions de desplegament, així com a les altres normes aplicables a l'exercici de les seues funcions. Se subjectarà al dret administratiu, almenys, en els casos següents:
a) Tramitació de procediments sancionadors i imposició de sancions.
b) Exacció i recaptació d'ingressos públics.
c) Atorgament de subvencions.
d) Registre d'Entitats Esportives.
3. Els contractes que subscriga el Consell Valencià de l'Esport s'ajustaran al que establisca la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques per a este tipus d'entitats.
Article 3. Funcions
1. Correspon al Consell Valencià de l'Esport l'exercici de les funcions inherents a les competències següents:
a) Gestionar la política esportiva de la Generalitat.
b) Formular les directrius de la política de foment i desenvolupament de l'esport en els seus distints nivells, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Fomentar, recolzar i protegir l'associacionisme esportiu.
d) Gestionar el Registre d'Entitats Esportives.
e) Promocionar l'esport d'elit, la competició esportiva de rendiment i l'excel·lència esportiva.
f) Promocionar l'esport per a tots.
g) Fomentar els esports autòctons.
h) Fomentar les activitats físiques i l'esport entre les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials i aquells altres col·lectius que necessiten especial atenció.
i) Promoure i organitzar l'activitat de l'esport escolar i universitari, conjuntament amb les entitats i els organismes públics que tenen competència en este camp.
j) Fomentar la investigació científica en l'esport i desenvolupar els ensenyaments, activitats formatives i titulacions esportives oficials relacionades amb l'activitat física i l'esport.
k) Formar adequadament i competentment al personal tècnic professional necessari per a aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l'esport en general.
l) Elaborar i executar plans de construcció i millora de les infraestructures esportives.
m) Coordinar i ajudar al funcionament de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
n) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes o delegades de conformitat amb l'ordenament jurídic.
o) Gestionar activitats i instal·lacions esportives que li siguen encarregades o adscrites.
2. El Consell Valencià de l'Esport, per a complir els seus fins, pot:
a) Establir convenis amb entitats públiques o privades, especialment amb les que puguen coadjuvar a la consecució dels seus objectius.
b) Constituir societats mercantils i fundacions, o participar en estes, per a dur a terme qualsevol activitat relacionada amb les funcions establides per la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell Valencià de l'Esport, amb l'apartat 1 d'este article o per estos Estatuts.
c) Concedir subvencions.
d) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l'administració de la Generalitat i altres administracions.
e) Realitzar qualsevol altra activitat, dins de les seues funcions, encaminada a aconseguir els seus objectius.
El Consell Valencià de l'Esport, en l'aplicació de les accions de foment establides en l'apartat 2.c) anterior, s'ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat en els termes establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. Les distintes administracions i entitats públiques podran delegar o, si és el cas, encomanar al Consell Valencià de l'Esport, en l'àmbit de les seues atribucions, la gestió de l'exercici de determinades competències, de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 4. Domicili social
1. El Consell Valencià de l'Esport tindrà el seu domicili social, a tots els efectes judicials, administratius, laborals i fiscals, a la ciutat de València. Mitjançant un acord del seu Comité de Direcció, el Consell Valencià de l'Esport podrà fixar i variar el seu domicili.
2. El Comité de Direcció podrà, així mateix, establir la creació, supressió o trasllat de delegacions territorials o dependències en qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana, amb les facultats i modalitats de funcionament que es determine en el mateix acord del Comité de Direcció.
Capítol II
Organització
Article 5. Òrgans
D'acord amb l'article 4 de la Llei de Creació del Consell Valencià de l'Esport, els òrgans rectors del Consell Valencià de l'Esport són el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el Comité de Direcció, el Consell Assessor de l'Esport i el director o directora.
Article 6. El president o presidenta
1. El president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport, que ho serà al seu torn del Comité de Direcció, serà, amb caràcter nat, el conseller que exercisca les competències en matèria d'esport. El president o presidenta podrà delegar determinades funcions en el vicepresident o vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport, en el director o directora, o en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport o en els responsables de les seues delegacions territorials.
2. Funcions del president o presidenta:
a) Exercir la direcció i representació del Consell Valencià de l'Esport.
b) Aprovar les línies d'actuació del Consell Valencià de l'Esport.
c) Convocar, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció.
d) Visar les actes de les sessions del Comité de Direcció i els certificats dels punts o acords continguts en estes.
e) Aprovar el projecte de les bases i convocar i resoldre les subvencions i les incidències que es plantegen.
f) Demanar el parer del Comité de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb el Consell Valencià de l'Esport i el seu funcionament.
g) Exercir la representació del Consell Valencià de l'Esport en accions i recursos.
h) Qualssevol altres que reglamentàriament li siguen atribuïdes.
3. En els casos de vacant, absència o malaltia del president o presidenta, qui exercisca la Vicepresidència assumirà per substitució les funcions de la Presidència.
Article 7. El vicepresident o vicepresidenta
1. La Vicepresidència serà exercida pel titular de la Secretaria Autonòmica d'Esport.
2. En els casos de vacant, absència o malaltia del vicepresident o vicepresidenta, el president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport designarà la persona que haja de realitzar la substitució.
3. El vicepresident o vicepresidenta podrà delegar determinades funcions en el director o directora del Consell Valencià de l'Esport, o en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport o en els responsables de les seues delegacions territorials.
4. Funcions del vicepresident o vicepresidenta:
a) Exercir l'alta inspecció i règim disciplinari del personal del Consell Valencià de l'Esport.
b) L'administració i gestió del Consell Valencià de l'Esport.
c) Autoritzar, disposar, liquidar i ordenar els pagaments.
d) Elaborar i presentar al Comité de Direcció l'avantprojecte de pressupostos, així com la memòria d'activitats i els comptes anuals.
e) Subscriure contractes i convenis en nom del Consell Valencià de l'Esport, i en general, les facultats en matèria de contractació pública o privada amb les limitacions establides en l'ordenament jurídic i dins de les limitacions que puga establir el president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport.
f) Gestionar i controlar la comptabilitat i l'estat financer del Consell Valencià de l'Esport.
g) Gestió del patrimoni del Consell Valencià de l'Esport.
h) Exercir la direcció del personal del Consell Valencià de l'Esport.
i) Contractar laboralment d'acord amb els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat al personal propi del Consell Valencià de l'Esport.
j) Dirigir el funcionament general del Consell Valencià de l'Esport i del seu personal, organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els seus servicis i dependències.
k) Executar els acords del Comité de Direcció.
l) Elaborar el Pla Anual d'Actuacions, Inversions i Finançament.
m) Elaborar la plantilla i relació de llocs de treball del personal propi del Consell Valencià de l'Esport, d'acord amb les limitacions legals i pressupostàries.
n) Dictar els actes jurídics que li competisquen en l'exercici del seu càrrec, així com, en general, en aquelles altres funcions que li siguen delegades.
o) L'organització, tramitació i coordinació de la gestió dels plans, programes, projectes i altres actuacions en matèria esportiva promoguts pel Consell Valencià de l'Esport.
Article 8. El Comité de Direcció
1. El Comité de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern del Consell Valencià de l'Esport. Estarà constituït per:
a) President o presidenta: que serà el president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport.
b) Vicepresident primer o vicepresidenta primera: el vicepresident o la vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport.
c) Vicepresident segon o vicepresidenta segona: el director o directora del Consell Valencià de l'Esport.
d) Vocals:
. El subsecretari o subsecretària de la conselleria a què estiga adscrit el Consell Valencià de l'Esport.
. Dos membres elegits pel president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport entre els alts càrrecs de la Generalitat.
e) Secretari o secretària, designat pel president o presidenta entre el personal que preste servicis en el Consell Valencià de l'Esport.
Quan la naturalesa dels assumptes ho requerisca o així ho estime la presidència, esta podrà convidar a participar en les sessions del Comité de Direcció, amb veu però sense vot, els responsables dels òrgans del Consell Valencià de l'Esport així com totes les persones que estime convenient.
2. Els membres del Comité de Direcció que en formen part per raó del seu càrrec, perdran la seua condició de membre del Comité de Direcció quan cessen en el dit càrrec.
3. Funcions del Comité de Direcció:
a) Formular la proposta per a l'aprovació i, si és el cas, modificació d'Estatuts del Consell Valencià de l'Esport i elevar-los a la conselleria d'adscripció perquè siguen aprovats pel Consell.
b) Acordar el domicili social de l'entitat, així com la creació, supressió o trasllat de les delegacions territorials.
c) Proposar la creació i participació del Consell Valencià de l'Esport en fundacions, associacions i altres persones jurídiques.
d) Aprovar el Pla Anual d'Actuacions, Inversions i Finançament.
e) Aprovar i elevar a la conselleria competent en matèria d'hisenda, a través de la conselleria d'adscripció, l'avantprojecte de pressupostos del Consell Valencià de l'Esport.
f) Aprovar la memòria d'activitats i els comptes anuals del Consell Valencià de l'Esport perquè siguen remesos als òrgans competents d'acord amb les lleis pressupostàries que calga aplicar-hi.
g) Autoritzar les inversions del Consell Valencià de l'Esport que resulten del seu Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament.
h) Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim de retribucions del personal propi de l'entitat dins de les limitacions legals i pressupostàries.
i) Proposar l'estructura orgànica del Consell Valencià de l'Esport i acordar la seua modificació a proposta del vicepresident o vicepresidenta.
j) Aprovar les normes pressupostàries i de funcionament del Consell Valencià de l'Esport.
k) Aprovar les convocatòries de proves per a la selecció de personal propi del Consell Valencià de l'Esport.
l) Qualsevol altra funció que el president o presidenta li delegue.
Article 9. Funcionament del Comité de Direcció
1. El Comité de Direcció es reunirà tantes vegades com siga necessari per a l'exercici de les seues funcions. En tot cas, es reunirà almenys una vegada a l'any.
2. La convocatòria de les reunions del Comité de Direcció correspon al seu president o presidenta, per iniciativa pròpia o a proposta de, com a mínim, un terç dels seus membres. En este últim cas, la proposta, que haurà de fer-se per mitjà d'un escrit motivat, ha d'anar acompanyada de l'orde del dia de la convocatòria.
3. La convocatòria haurà de ser notificada amb la suficient antelació perquè els membres de l'òrgan tinguen la documentació, com a mínim, 48 hores abans de la celebració de la sessió, i ha d'acompanyar-se l'orde del dia. En la convocatòria s'indicarà l'hora i lloc de la reunió, i entre la primera i segona convocatòria haurà de transcórrer almenys una hora. No obstant això, en casos d'urgència, podrà efectuar-se la convocatòria en un termini menor, sempre que es realitze en condicions que permeten assegurar la recepció per tots els membres.
4. En tot cas, el Comité de Direcció quedarà constituït, encara que no s'hagen complit els requisits de convocatòria, quan, trobant-se presents tots els seus membres, així ho acorden per unanimitat. Per a la vàlida constitució del Comité de Direcció serà necessària la mitat més un dels seus membres. Haurà d'estar present, en tot cas, el president o presidenta o la persona que el substituïsca, i el secretari o secretària o persona que faça les seues funcions.
5. Els membres del Comité de Direcció podran ser representats per altres components d'este, representació que haurà d'atorgar-se amb caràcter especial per a cada sessió per mitjà d'un escrit dirigit al president o presidenta. El secretari o secretària serà substituït, en cas d'absència, defunció, renúncia o incapacitat, pel membre del Comité que este acorde.
6. Els acords del Comité de Direcció s'adoptaran per majoria dels seus membres presents o representats, i decidirà en cas d'empat el vot de qualitat del president o presidenta o de la persona en qui este haja delegat. No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no figure inclòs en l'orde del dia, llevat que, estant presents tots els membres de l'òrgan col·legiat, siga declarat d'urgència pel vot favorable de la majoria.
7. De cada sessió que se celebre el Comité de Direcció alçarà acta el secretari o secretària. Les actes, firmades pel president o presidenta i pel secretari o secretària, s'aprovaran en la mateixa o següent reunió. Les actes quedaran sota la custòdia del secretari o secretària, qui podrà expedir les oportunes certificacions dels acords aprovats, amb el vistiplau del president o presidenta.
Article 10. El director o directora
1. El director o directora del Consell Valencià de l'Esport és l'òrgan unipersonal de gestió i executiu del Consell Valencià de l'Esport. Serà exercit pel titular de la Direcció General de l'Esport.
2. El director o directora podrà delegar determinades funcions en els titulars dels òrgans que conformen l'estructura del Consell Valencià de l'Esport o en els responsables de les delegacions territorials d'este.
3. Funcions del director o directora:
a) Autoritzar i revocar, de forma motivada, la inscripció i anotació en el Registre d'Entitats Esportives de les federacions esportives, clubs esportius, grups d'esplai esportius, seccions esportives d'altres entitats no esportives i societats anònimes esportives, tal com establix la normativa vigent.
b) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes reglamentàriament o li siguen delegades o encomanades.
4. Depenen orgànicament del director o directora del Consell Valencià de l'Esport les següents unitats administratives:
a) La Secretaria Tècnica de l'Esport.
b) La Divisió Economicoadministrativa.
c) La Divisió de Programació Esportiva . Copa de l'Amèrica 2007.
Article 11. El Consell Assessor de l'Esport
1. El Consell Assessor de l'Esport és l'òrgan col·legiat consultiu i d'assessorament en matèria esportiva del Consell Valencià de l'Esport.
2. El Consell Valencià de l'Esport dotarà el Consell Assessor de l'Esport dels mitjans personals i materials per al seu funcionament.
3. La seua composició és la següent:
a) President o presidenta: la persona que ocupe la Presidència del Consell Valencià de l'Esport.
b) Vicepresident primer o vicepresidenta primera: el vicepresident o vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport.
c) Vicepresident segon o vicepresidenta segona: el director o directora del Consell Valencià de l'Esport.
d) Vocals:
1r. Set representants de les federacions esportives valencianes, un dels quals haurà de ser d'una federació integrada per esportistes discapacitats.
2n. Un representant de cada una de les conselleries amb competència en les matèries següents: educació, sanitat, turisme, medi ambient, territori, obres públiques, ocupació, caça i pesca, benestar social, hisenda i grans esdeveniments. Quan alguna conselleria exercisca competència sobre més d'una matèria de les indicades, només comptarà amb un representant.
3r. Un representant de cada una de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.
4t. Tres representants de les entitats locals valencianes.
5t. Tres representants d'institucions, que, per la seua història, massa social, èxits, etc., siguen significatives en l'àmbit esportiu de la Comunitat Valenciana.
6t. Cinc esportistes de reconegut prestigi de la Comunitat Valenciana.
7m. Un representant de cada una de les universitats valencianes.
8u. Un representant del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
9é. Un representant del Comité Valencià de Disciplina Esportiva.
10é. Set representants de l'administració esportiva del Consell Valencià de l'Esport.
e) Secretari o secretària: designat pel president o presidenta entre el personal que preste els seus servicis en el Consell Valencià de l'Esport.
4. Els membres representatius del Consell Assessor de l'Esport seran designats:
a) Els assenyalats en el punt d).1 de l'apartat anterior, per l'Assemblea de Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana, que a este efecte promourà el Consell Valencià de l'Esport.
b) Els assenyalats en els punts d).2 i d).3 de l'apartat anterior, pels titulars de les respectives conselleries i diputacions.
c) Els consignats en el punt d).4, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
d) Els assenyalats en els punts d).5, d).6 i d).10 seran designats directament pel president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport.
e) Els assenyalats en els punts d).7, d).8 i d).9 seran designats pels seus organismes.
Una vegada designats, el president o presidenta del Consell Valencià de l'Esport realitzarà els seus nomenaments. Els nomenaments seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat.
5. Els membres representatius del Consell Assessor de l'Esport exerciren les seues funcions durant un període de quatre anys, i podran ser, de nou, proposats i nomenats. Els òrgans, organismes i institucions representades podran, en qualsevol moment, decidir la substitució dels membres designats, per mitjà de comunicació al secretari o secretària del Consell Assessor de l'Esport, qui, després de l'oportuna acreditació, elevarà proposta al president o presidenta del Consell Assessor de l'Esport per al nomenament, que produirà efecte pel període que reste de mandat.
Article 12. Funcions del Consell Assessor de l'Esport
a) Conéixer i informar sobre el Pla Estratègic de l'Esport.
b) Conéixer i formular observacions, si és el cas, al Pla d'Infraestructures Esportives de la Comunitat Valenciana.
c) Informar sobre els criteris generals de coordinació amb altres Administracions Públiques en matèria esportiva.
d) Assessorar el Consell Valencià de l'Esport sobre totes les activitats i funcions.
e) Col·laborar amb el Consell Valencià de l'Esport, federacions i altres entitats esportives en la prevenció i control de la violència en el món esportiu i en la prevenció i control de l'ús de substàncies prohibides en l'esport.
f) Proposar els estudis que considere convenients sobre aspectes concrets de l'activitat esportiva.
g) Fomentar la participació i la col·laboració ciutadana amb l'administració esportiva.
h) Informar sobre el reconeixement de modalitats esportives i creació i extinció de federacions esportives valencianes, així com de la determinació de la pertinença d'una especialitat esportiva a una concreta modalitat reconeguda.
i) Informar sobre les disposicions de caràcter general que, en matèria esportiva, hagen de ser sotmeses al Consell per a la seua aprovació.
j) Qualssevol altres que se li atribuïsquen o li siguen encomanades
Article 13. Règim de funcionament del Consell Assessor de l'Esport
1. El Consell Assessor de l'Esport es reunirà, convocat pel president o presidenta, de manera ordinària, almenys una vegada a l'any. Podrà convocar-lo de manera extraordinària el mateix president o presidenta, i així mateix, també a petició de qualsevol vocal, amb el suport per a això d'un terç del total dels seus membres. Quan la convocatòria de la reunió siga a proposta d'un terç dels seus membres, esta haurà de fer-se per mitjà d'un escrit motivat i acompanyada de l'orde del dia de la convocatòria.
2. De cada sessió, que es convocarà amb antelació, almenys, de deu dies per a les ordinàries i tres per a les extraordinàries, es confeccionarà un orde del dia. Per a la vàlida constitució de cada sessió hauran d'estar presents, en primera convocatòria, la mitat més un dels membres, i en segona convocatòria, una hora més tard, s'entendrà vàlida amb l'assistència de, com a mínim, un terç dels seus membres. En tot cas, per a la vàlida constitució de cada sessió hauran d'assistir el president o presidenta i el secretari o secretària o, si és el cas, els qui els substituïsquen.
3. El president o presidenta podrà delegar en el vicepresident o vicepresidenta totes aquelles funcions i competències que siguen pertinents per a la convocatòria i desenvolupament de les sessions. El president o presidenta tindrà vot de qualitat en aquelles qüestions en què, sotmeses a votació, existisca empat.
4. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents. Correspon alçar acta de les sessions al secretari o secretària, qui especificarà necessàriament els assistents, l'orde del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. El secretari o secretària podran, no obstant això, emetre un certificat sobre els acords específics que s'hagen adoptat amb el vistiplau del president o presidenta de l'òrgan o de qui el substituïsca, sense perjuí de la ulterior aprovació de l'acta. En este supòsit, es farà constar esta circumstància.
5. El Consell Assessor de l'Esport es regularà pels principis i normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6. Els membres del Consell Assessor de l'Esport no percebran cap tipus de remuneració ni d'indemnització per ser membres ni per la seua assistència als plens.
7. La composició i funcions del Consell Assessor de l'Esport podrà modificar-se per decret del Consell.
Article 14. De la Secretaria Tècnica de l'Esport
1. La Secretaria Tècnica de l'Esport, amb rang d'àrea, és l'òrgan administratiu que planifica, dirigix, controla, coordina i supervisa les activitats de les divisions, servicis i delegacions territorials.
2. Depenen funcionalment de la Secretaria Tècnica de l'Esport les següents unitats:
a) Divisió Economicoadministrativa.
b) Divisió de Programació Esportiva . Copa de l'Amèrica 2007.
c) Delegacions Territorials.
Article 15. De la Divisió Economicoadministrativa
1. Correspon a la Divisió Economicoadministrativa la direcció i coordinació de tots els assumptes generals, econòmics i administratius del Consell Valencià de l'Esport, així com l'associacionisme i règim jurídic de les entitats esportives.
2. Depenen de la Divisió Economicoadministrativa els següents departaments:
a) Departament Econòmic.
b) Departament Jurídic i Assessorament d'Entitats Esportives.
Article 16. Departament Econòmic
Les seues funcions són:
a) Programar la gestió econòmica, elaborar i gestionar el pressupost i realitzar el seguiment i control de la seua execució.
b) Realitzar la comptabilitat del Consell Valencià de l'Esport i rendir els comptes anuals.
c) Realitzar els cobraments i pagaments, gestionar la tresoreria i la resta de funcions financeres derivades de l'execució pressupostària del Consell Valencià de l'Esport.
d) Elaborar i dissenyar la informació economicoadministrativa del Consell Valencià de l'Esport i establiment de criteris de racionalitat en la gestió pressupostària.
e) Gestionar els servicis generals i de règim interior, incloent-hi els servicis de registre i arxiu, seguretat, vigilància i manteniment d'instal·lacions administratives.
f) Realitzar la gestió patrimonial dels béns mobles i immobles i el manteniment de l'inventari de l'entitat.
g) Adquirir els béns i servicis, realitzar l'homologació de proveïdors i productes, en un marc general de coordinació i aplicació de criteris d'economia i control de despeses corrents.
h) Executar la política de recursos humans del personal propi del Consell Valencià de l'Esport, en el marc normatiu i organitzatiu establit pels òrgans competents.
i) Donar suport administratiu als òrgans col·legiats del Consell Valencià de l'Esport.
j) Tramitar els acords i convenis i, en general, qualssevol altres funcions en matèria de recursos humans, gestionar els recursos generals i de règim interior no atribuïdes expressament a altres unitats del Consell Valencià de l'Esport.
k) Gestionar la infraestructura tècnica i de comunicacions.
l) Assessorar i donar assistència tècnica als usuaris del Consell Valencià de l'Esport en el disseny i desenvolupament d'aplicacions i en la utilització dels recursos informàtics assignats.
Article 17. Departament Jurídic i Assessorament d'Entitats Esportives
Les seues funcions són:
a) Assessorar jurídicament el Consell Valencià de l'Esport.
b) Tramitar els procediments sancionadors.
c) Dirigir i gestionar el Registre d'Entitats Esportives.
d) Promoure l'associacionisme esportiu.
e) Coordinar i ajudar al funcionament de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
f) Supervisar i controlar econòmicament les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
g) Donar suport administratiu al Comité Valencià de Disciplina Esportiva de la Comunitat Valenciana en l'exercici de les seues competències i funcions.
Article 18. De la Divisió de Programació Esportiva . Copa de l'Amèrica 2007
1. Correspon a la Divisió de Programació Esportiva.Copa de l'Amèrica 2007 les funcions de direcció i coordinació de les actuacions en matèria esportiva concernents a la programació esportiva i a la celebració de la Copa de l'Amèrica 2007.
2. Depenen de la Divisió de Programació Esportiva.Copa de l'Amèrica 2007 les següents unitats administratives:
a) Servici d'Esport d'Elit, Alt Rendiment i Formació Esportiva.
b) Servici de Promoció Esportiva i Activitats Nàutiques.
c) Servici d'Infraestructures i Equipament Esportiu.
Article 19. Del Servici d'Esport d'Elit, Alt Rendiment i Formació Esportiva
Les seues funcions són:
a) Recolzar i tutelar l'esportista i els seus clubs, especialment l'esport d'elit no professional, establint els beneficis per als esportistes que accedisquen a la dita condició.
b) Elaborar la llista d'esportistes d'elit i promoure mesures que faciliten la dedicació a l'esport de les persones, establint formes de protecció, beques i beneficis educatius.
c) Desenvolupar la Xarxa de Centres de Tecnificació Esportiva de la Comunitat Valenciana, implantant centres distribuïts geogràficament amb servicis de suport a l'esportista, residència, educatius i de tecnificació esportiva adequats al nivell dels esportistes.
d) Elaborar en col·laboració amb les federacions esportives, programes de tecnificació i plans especials de preparació per a la millora fisicotècnica dels esportistes.
e) Impulsar i promoure, en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports, l'establiment de mesures de prevenció, control i sanció per la utilització de substàncies o mètodes prohibits en l'esport.
f) Dirigir i gestionar els centres de tecnificació.
g) Gestionar els guardons i reconeixements que atorga la Generalitat als esportistes i entitats.
h) Fomentar la investigació, formació i divulgació de les ciències de l'activitat física i l'esport.
i) Fomentar els ensenyaments en l'àmbit esportiu de la Comunitat Valenciana col·laborant amb les federacions esportives per a l'organització dels cursos i reciclatges en les seues diferents àrees i nivells.
j) Col·laborar amb l'òrgan competent en matèria educativa en el desenvolupament dels ensenyaments esportius quan conduïsquen a l'obtenció de títols acadèmics.
k) Tramitar els expedients d'ajudes i subvencions de les matèries relacionades amb les seues funcions i concretament amb esportistes, clubs d'elit, esdeveniments especials, tecnificació, seleccions autonòmiques, especialització esportiva i formació.
l) Elaborar propostes econòmiques, informes, normatives i circulars sobre matèries del seu àmbit funcional.
Article 20. Servici de Promoció Esportiva i Activitats Nàutiques
Les seues funcions són:
a) Fomentar el coneixement i l'hàbit de la pràctica de l'activitat esportiva d'oci, recreació o salut entre tota la població.
b) Dirigir i gestionar les Escoles de la Mar de la Generalitat.
c) Promoure competicions esportives entre escolars, universitaris, tercera edat, persones amb discapacitat i en tota la societat en general, tant en l'àmbit públic com privat.
d) Vetlar per la qualitat dels servicis públics i privats establint reglamentàriament mesures de reconeixement i qualificació de la qualitat en les activitats esportives.
e) Organitzar campanyes d'activitats esportives tendents a difondre el coneixement de l'esport en col·laboració amb les entitats implicades amb la dita organització.
f) Tramitar els expedients d'ajudes i subvencions de les matèries relacionades amb les seues funcions i concretament amb campanyes i jocs esportius.
g) Elaborar propostes econòmiques, informes, normatives i circulars sobre matèries del seu àmbit funcional.
Article 21. Servici d'Infraestructures i Equipament Esportiu
Les seues funcions són:
a) Supervisar l'actual xarxa d'infraestructures esportives en la Comunitat Valenciana i les que hagen de desenvolupar-se en el futur, d'acord amb el Pla director d'Instal·lacions Esportives.
b) Elaborar el Pla director d'Instal·lacions Esportives, que constarà d'un cens d'instal·lacions actualitzat permanentment i una normativa bàsica de manteniment i construcció d'instal·lacions esportives.
c) Desplegar reglamentàriament mesures de reconeixement i qualificació de la qualitat en les instal·lacions esportives, així com els models d'informes per a la construcció o obertura d'instal·lacions de caràcter esportiu.
d) Promoure Plans de Construcció d'Instal·lacions Esportives en col·laboració amb Diputacions Provincials i Ajuntaments que s'ajustaran al Pla director d'Instal·lacions Esportistes, tenint en compte especialment el nivell d'activitat esportiva de cada municipi i l'equilibri territorial.
e) Dirigir i coordinar la construcció i manteniment de les instal·lacions esportives pròpies de la Generalitat, garantint la seua qualitat i bon ús.
f) Promoure la investigació en matèria d'instal·lacions esportives i dissenyar els drets i obligacions dels usuaris de les instal·lacions i servicis esportius, en coordinació amb les organitzacions corresponents.
g) Supervisar els projectes i realitzar el seguiment de les inversions pròpies, així com els projectes previstos en els distints plans promoguts pel Consell Valencià de l'Esport.
h) Donar suport tècnic a la Divisió Economicoadministrativa en matèria de patrimoni immoble.
i) Elaborar propostes econòmiques, informes, circulars i normatives sobre matèries del seu àmbit funcional.
Article 22. De les delegacions territorials
1. Les delegacions territorials d'Alacant, Castelló i València són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que regix l'activitat del Consell Valencià de l'Esport i tenen competències només en el seu àmbit provincial.
2. Les delegacions territorials, integrades en el Consell Valencià de l'Esport, tindran a càrrec seu la gestió, el desenvolupament, l'assessorament i el control dels diversos programes esportius del Consell Valencià de l'Esport en els seus respectius àmbits territorials, sota la dependència de la Secretaria Tècnica de l'Esport.
3. Correspon a les delegacions territorials la direcció i gestió dels centres i instal·lacions esportives, ubicats en el seu àmbit territorial, que siguen titularitat de la Generalitat o del Consell Valencià de l'Esport, sense perjuí de les funcions atribuïdes a altres òrgans del Consell Valencià de l'Esport.
4. Les delegacions territorials podran representar als òrgans del Consell Valencià de l'Esport en els actes esportius que puguen celebrar-se en el seu àmbit territorial.
Capítol III
Règim econòmic i de personal
Article 23. Recursos econòmics
Els recursos del Consell Valencià de l'Esport seran els següents:
a) Les consignacions establides en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els productes i rendes del seu patrimoni.
c) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions tant públiques com privades.
d) Els ingressos procedents de les sancions, taxes i preus públics.
e) Els altres ingressos de dret públic o privat que li siga autoritzat percebre o que puga correspondre-li, d'acord amb la normativa vigent.
f) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
g) Qualsevol altre recurs que se li puga atribuir.
Article 24. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari i de control financer del Consell Valencià de l'Esport serà l'establit per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i per la normativa pressupostària d'aplicació.
2. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Comité de Direcció, es remetrà a la conselleria a què estiga adscrit el Consell Valencià de l'Esport, per a la seua posterior elevació a la conselleria competent en matèria d'hisenda, a l'efecte de la seua aprovació i integració en el pressupost de la Generalitat.
Article 25. Patrimoni
1. El patrimoni del Consell Valencià de l'Esport estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol.
2. Els béns que el Consell Valencià de l'Esport exercisca a títol d'adscripció conservaran la qualificació jurídica originària, i els haurà d'utilitzar exclusivament per al compliment dels seus fins.
3. El Consell Valencià de l'Esport gaudirà d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni, en els termes que preveu la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat.
4. L'entitat haurà de formar i mantindre degudament actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant propis com adscrits.
Article 26. Personal
1. El personal propi del Consell Valencià de l'Esport es regirà per les normes de dret laboral que se li apliquen. Sense perjuí d'això, podran integrar-se en ell funcionaris i personal laboral de la Generalitat. Existirà una plantilla del personal propi i una relació de llocs de treball gestionada per la conselleria amb competència en matèria de funció pública de la Generalitat. Les funcions que comporten exercici de potestats administratives hauran de ser exercides per funcionaris. El règim jurídic del personal funcionari que s'integre en el Consell Valencià de l'Esport serà l'establit en la legislació sobre funció pública valenciana.
2. El personal del Consell Valencià de l'Esport estarà integrat per personal funcionari i personal laboral adscrits a l'organisme i personal laboral propi, el sistema de provisió del qual serà el següent:
a) Llocs reservats a funcionaris i personal laboral adscrits: es proveiran per procediments legalment establits per la normativa de funció pública en vigor aplicable en la Comunitat Valenciana. Correspondrà a la conselleria amb competències en matèria de funció pública de la Generalitat la gestió d'estos llocs.
b) Llocs que siguen catalogats amb caràcter laboral propi: es cobriran, dins dels límits pressupostaris, pels procediments d'accés legalment establits. Es garantiran els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Correspondrà al Consell Valencià de l'Esport la gestió d'estos llocs.
3. La plantilla i la relació de llocs de treball del personal propi seran aprovats pel Comité de Direcció. Per al seu establiment i modificacions, es tindrà en compte els principis d'eficiència, d'economia i de racionalització dels recursos.
El règim retributiu del personal propi s'adaptarà al que, amb caràcter general, regisca per al personal al servici del Consell, amb les excepcions imposades per les necessitats del servici i les característiques especials de determinats llocs de treball. Estes excepcions necessitaran autorització per part del Comité de Direcció. Tot això en el marc i amb les limitacions que a l'efecte fixe la llei anual de pressupostos de la Generalitat.
4. La contractació de personal propi es realitzarà després de les corresponents proves de selecció establides i convocades pel Consell Valencià de l'Esport, amb l'acord previ del seu Comité de Direcció.
5. En cas de vacants prolongades, bé siga per malaltia, excedència o altres situacions semblants, es podran cobrir estos llocs temporalment amb el personal necessari per al funcionament normal del Consell Valencià de l'Esport per un període no superior a sis mesos. En estos casos no serà necessari l'acord del Comité de Direcció. En tot cas, caldrà ajustar-se la normativa pressupostària vigent per a este tipus de contractacions.
Capítol IV
Del règim d'actes
Article 27. Règim d'impugnació d'actes
1. Les resolucions dels òrgans del Consell Valencià de l'Esport, en l'exercici de les potestats administratives, es podran recórrer d'acord amb el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú.
2. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals es presentaran davant del vicepresident o vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport.
II. AUTORITATS I PERSONAL
a) PLANTILLES ORGÀNIQUES
I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL
1. Generalitat Valenciana

linea