diari

DECRET 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge.. [2007/6487]

(DOGV núm. 5517 de 22.05.2007) Ref. Base de dades 6491/2007

DECRET 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge.. [2007/6487]
La Generalitat, donant un nou impuls a la política d'habitatge com un dels eixos principals de la seua política social i culminant el seu procés d'innovació legislativa en una matèria tan sensible als ciutadans com és l'habitatge, desenvolupa aquest reglament com un instrument d'eficàcia legislativa, amb els fins següents: dotar d'un marc estable la normativa d'habitatge a la Comunitat Valenciana; millorar les garanties jurídiques als ciutadans; crear nous procediments de transparència per a l'accés a l'habitatge i proporcionar als ajuntaments una eina d'especial importància com són els estudis de necessitat i demanda d'habitatge, per al foment i la implantació dels habitatges de protecció pública als municipis de la Comunitat Valenciana.
Per tant, aquest reglament desenvolupa, en part, la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, en els seus aspectes generals, deixant la rehabilitació per a un altre reglament específic, atesa la importància i la magnitud d'aquesta matèria.
I s'emmarca, no sols en l'esperit de l'article 47 de la Constitució espanyola, que recull el dret de tots els ciutadans a un habitatge digne i adequat, sinó que, com a novetat, s'entronca i troba la seua última raó de ser en l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que estableix que la Generalitat garantirà el dret d'accés a un habitatge digne dels ciutadans valencians i, així mateix, al·ludeix a la necessària regulació d'ajudes per a promoure aquest dret, especialment a favor dels joves, les persones majors, persones amb discapacitat, dones víctimes de violència de gènere, i, en definitiva, a col·lectius socialment desfavorits perquè estiguen justificades les ajudes.
Per tant, es tracta d'una nova disposició legal, posada en marxa per la Generalitat a fi d'impulsar aquest nou dret social, dels denominats d'última generació, per a afavorir l'accés a l'habitatge dels nostres ciutadans, i que col·loca la Comunitat Valenciana com a referent en la matèria.
En conclusió, aquest reglament respon als objectius següents:
1. Desenvolupar la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana
La Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, té com a àmbit d'aplicació el règim de transmissió, ús i aprofitament, i les actuacions amb protecció pública en matèria d'habitatge, que es plasmen en un conjunt de preceptes, molts dels quals es remeten a un posterior desenvolupament reglamentari, sense el qual no serien efectives.
Segons això, la disposició final primera de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que d'aplicació d'aquesta llei calguen.
2. Refondre en un text únic la normativa autonòmica dispersa
Així mateix, la normativa en matèria d'habitatge és nombrosa i molt dispersa. Fins al moment actual, amb caràcter supletori i fins que es produïsca el desenvolupament reglamentari de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, encara era aplicable el Decret 2114/1968, de 24 de juliol, del Ministeri de l'Habitatge, i el Reial Decret 2960/1976, de 12 de novembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la legislació d'habitatges de protecció oficial. Aquesta normativa estatal, ja obsoleta en alguns aspectes, s'ha complementat per diverses disposicions autonòmiques, fonamentalment, els decrets reguladors dels plans d'habitatge, que, a més d'arreplegar el sistema de finançament específic per als plans d'habitatge i sòl, regulava nombrosos aspectes relatius al règim legal de les actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl.
DECRET 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge. [2007/6487]Conselleria de Territori i HabitatgeÉs, per tant, necessari refondre la múltiple normativa autonòmica existent en un text únic i substituir, d'acord amb la competència exclusiva en matèria d'habitatge, la normativa estatal per una normativa pròpia que, a més, actualitze aquelles disposicions que ja no s'ajusten a les circumstàncies socials i econòmiques del moment.
3. Dotar d'un marc estable la normativa d'habitatge
A més de la conveniència d'un Text Refós que regule les actuacions en matèria d'habitatge, aquest reglament té com a objectiu proporcionar un àmbit estable per a totes aquelles qüestions substantives i procedimentals que, cada quatre anys, s'incorporen mitjançant disposicions addicionals als plans d'habitatge i sòl. D'aquesta manera, aquests plans només hauran de preveure les mesures concretes per a facilitar l'accés a l'habitatge dels ciutadans, com també alguna correcció necessària per a l'efectivitat d'aquestes mesures.
4. Flexibilitat en relació amb els plans d'habitatge i sòl
En aquest sentit, el reglament es planteja de forma flexible, actuant sempre com a supletori en defecte de norma concreta aplicable, però deixant oberta la possible introducció de modificacions que exigiria l'eficaç aplicació dels plans d'habitatge.
5. Millora en les garanties jurídiques per als ciutadans i major transparència en la selecció de persones per al seu posterior accés a un habitatge de protecció pública
Amb aquest objecte, d'una banda, estableix criteris clars respecte a la informació, tramitació, aspectes contractuals que, en definitiva, comporta la creació d'un marc de major transparència, tant per al sector promotor com per als ciutadans, i, d'una altra, dins d'aquest marc, estableix el procediment de selecció de persones per al seu posterior accés a un habitatge de protecció pública mitjançant sorteig.
6. Desenvolupament del contingut dels estudis de necessitat i demanda d'habitatge
Objectiu que respon a les previsions establides en aquest sentit per la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Llei Urbanística Valenciana, i el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, per la qual es va aprovar el Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística (ROGTU), on s'estableix l'exigència de disposar dels estudis de demanda i necessitat habitatge protegit per a l'aprovació de documents de planejament urbanístic i acreditar, si és el cas, la situació de la demanda d'aquest tipus d'habitatge en el municipi respecte a la gestió dels patrimonis municipals de sòl.
Aquest reglament s'estructura en sis títols, nou disposicions addicionals, sis transitòries, una derogatòria i tres finals.
El títol preliminar, Principis generals de protecció a l'habitatge, està constituït per quatre capítols.
El capítol I regula el règim i l'àmbit de protecció dels habitatges de protecció pública, i és especialment ressenyable la figura del Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública. En els capítols II i III s'estableixen les disposicions generals aplicables als plans d'habitatge i sòl i al seu finançament específic, incidint especialment en el primer accés, i amb mencions de les famílies nombroses i als joves. Es regulen, així mateix, les condicions d'accés al finançament específic, superfícies màximes dels habitatges amb protecció pública, sistema de còmput dels ingressos familiars, preus màxims de venda i renda, prohibicions i limitacions a la facultat de disposar i desqualificació. L'últim capítol del títol preliminar, capítol IV, regula el Consell Assessor de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana com a òrgan col·legiat en el qual participen representants d'interessos socials relacionats amb el sector, que té com a finalitat assessorar la Generalitat en matèria d'habitatge i sòl, en l'àmbit de les seues atribucions.
El títol I, Habitatges de protecció pública de nova construcció, es compon de set capítols:
El capítol I regula els principis i les característiques d'aquest tipus d'habitatges : estableix el seu concepte; duració del període de protecció, que serà, amb caràcter general, de trenta anys; àmbit de protecció, ja que aquesta no s'estén només a l'habitatge en sentit estricte, sinó a altres elements com garatges o trasters; diferència les de promoció privada i les de promoció pública; recull, amb l'objecte d'aclarir conceptes, diverses definicions; limita el valor dels terrenys sobre els quals es van a construir els habitatges i, finalment, preveu unes normes de disseny, habitabilitat, qualitat i sostenibilitat.
El capítol II preveu, ja amb caràcter singularitzat per a aquesta modalitat d'habitatges, els requisits d'accés i el seu règim d'ús; l'entrega i ocupació, plaques identificatives de la protecció pública, que han de constar en la façana, manteniment i conservació, sobrepreu, publicitat, percepció de quantitats a compte, clàusules d'inserció obligatòria en els contractes i escriptures, i actuacions prèvies en el procediment sancionador.
Els capítols III, IV i V recullen totes les disposicions relatives a l'atorgament de la qualificació provisional, execució de les obres i qualificació definitiva, amb especial menció dels habitatges destinats a persones amb discapacitat, i, en el capítol VI, als supòsits especials de qualificació, com cooperatives d'habitatges i comunitats de propietaris, promocions per fases, promocions mixtes, allotjaments d'emergència o habitatges de distribució interior lliure.
El capítol VII preveu, de forma detallada, el procediment per a l'accés al finançament específica dels plans d'habitatge i sòl. Dins d'aquest capítol, l'article 95 preveu la possibilitat de realitzar la selecció de persones per al seu posterior accés a un habitatge amb règim de protecció pública mitjançant sorteig. Aquest procediment, que és facultatiu per als promotors amb caràcter general, es converteix en obligatori quan es tracta de promocions de protecció oficial de règim especial, establint també, en aquest supòsit, una baremació posterior.
En aquest capítol, a més de l'accés a l'habitatge en propietat i el seu finançament específic, es regula, així mateix, l'accés mitjançant arrendament, amb especial accent en el programa de lloguer jove, actuacions especials per a arrendament d'universitaris o altres col·lectius socials i programes d'integració social i de mediació social.
El títol II, Règim d'adquisició protegida, s'estructura en dos capítols clarament delimitats:
– El capítol I: Adquisició protegida d'habitatge usat, defineix aquesta actuació protegida i estableix el seu àmbit, finançament específic dels plans d'habitatge i sòl que li correspon i procediment d'accés a aquest finançament.
– El capítol II regula els habitatges de protecció pública autonòmica, que poden adoptar les modalitats següents: existents o usades, de nova construcció per a venda, d'autopromoció per a ús propi, i en arrendament amb opció de compra. El capítol es distribueix en tres seccions. La primera d'aquestes preveu les disposicions generals aplicables a aquest tipus d'habitatges. La segona estableix el seu règim legal, sent destacable la regulació del procediment de declaració de protecció pública, com també el d'arrendament amb opció de compra.
La secció 3ª estableix el procediment per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició dels habitatges de protecció pública autonòmica.
El títol III, Promoció pública d'habitatges, que refon, actualitza i innova la dispersa normativa existent en aquesta matèria, està constituït per vuit capítols.
El capítol I preveu la promoció i l'adquisició d'habitatges de promoció pública; el capítol II estableix el sistema de fixació de preus de renda i venda; el capítol III regula la cessió i el procediment d'adjudicació d'habitatges; el capítol IV, relatiu a la contractació i l'atorgament d'escriptures, complementa l'anterior; els capítols V i VI recullen les disposicions reguladores de l'administració i gestió del patrimoni d'habitatges de promoció pública de la Generalitat, com també la seua reparació i manteniment. El capítol VII estableix les mesures de normalització i procediment de recuperació de titularitat dels immobles de promoció pública.
Finalment, el capítol VIII està referit als altres immobles inclosos en edificis de promoció pública, com locals comercials, garatges, trasters i altres edificacions complementàries.
El títol IV, Règim protegit del sòl, està estructurat en dos capítols:
– El capítol I, sota l'epígraf "La promoció de sòl urbanitzat", regula l'adquisició i preparació de sòl, les modalitats d'actuació, l'adquisició de sòl amb destinació a habitatges de protecció pública i les obres d'urbanització.
– Per la seua banda, el capítol II es refereix als plans d'habitatge i sòl i preveu la urbanització protegida d'aquest últim.
El títol V, Mesures per a la coordinació i la col·laboració institucional en matèria d'habitatge, i atenció al ciutadà, està compost de tres capítols:
– El capítol I, Coordinació i col·laboració institucional, regula l'Observatori Valencià de l'Habitatge i l'Institut Valencià d'Habitatge, SA.
– El capítol II regula la Xarxa Valenciana d'Infohabitatge Solidari, adscrita a la conselleria competent en matèria d'habitatge, com a servei integral d'informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, per a facilitar l'accés a un habitatge digne als ciutadans de la Comunitat Valenciana, impulsant així noves vies d'informació, de transparència i defensa dels drets dels ciutadans, al mateix temps que s'estableix sinergia positiva entre l'administració i les entitats socials.
– El capítol III estableix mesures d'atenció al ciutadà: utilització de la telemàtica per a facilitar els tràmits administratius als ciutadans, aplicació de mesures de qualitat i la constitució d'un pla d'inspecció per a evitar el frau en matèria d'habitatges de protecció pública.
El títol VI, Previsió dels habitatges subjectes a règim de protecció pública en els plans i programes. Estudis de necessitat i demanda, regula aquests estudis, i estableix la seua obligatorietat, sistema territorial d'indicadors i criteris per a la redacció dels estudis, amb especial incidència en el supòsit de municipis menors de 5.000 habitants.
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de maig de 2007,
DECRETE
TÍTOL PRELIMINAR
PRINCIPIS GENERALS DE PROTECCIÓ A L'HABITATGE
CAPÍTOL I
Règim i àmbit de protecció
Article 1. Àmbit
1. Aquest reglament té com a objecte el desevolupament de La Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, pel que fa a les actuacions protegides:
a) La promoció per a cessió en arrendament, venda o ús propi o arrendament amb opció de compra d'habitatges de nova construcció subjectes al règim de protecció publica, com també a l'adquisició d'aquests habitatges.
b) L'adquisició protegida d'altres habitatges usats, lliures o subjectes a règims de protecció pública, quan es tracte d'una segona o posterior transmissió, o d'habitatges lliures, de nova construcció o resultants d'actuacions de rehabilitació, ja siga per a ús propi o per a la seua cessió en règim d'arrendament per entitats sense ànim de lucre.
c) Allotjaments d'interés social, destinats a arrendament o altres formes d'explotació justificada per raons socials, que constituïsquen fórmules intermèdies entre l'habitatge individual i la residència col·lectiva.
d) Els habitatges de promoció pública, en qualsevol de les modalitats recollides en el títol IV, capítol III de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
e) La promoció, reserva i finançament de sòl urbanitzat destinat a actuacions protegides en matèria d'habitatge.
f) Altres actuacions protegides definides pels plans d'habitatge i sòl, i per mesures singulars de foment.
2. La rehabilitació d'edificis i habitatges i la rehabilitació urbana seran objecte d'un reglament específic.
3. Les mesures de foment i de prestació directa de l'habitatge i sòl s'hauran d'ajustar als preceptes continguts en la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, als d'aquest reglament i disposicions complementàries, i als dels plans d'habitatge i sòl que s'establisquen.
Article 2. Accés al finançament de les actuacions protegides
La qualificació o declaració d'actuació protegida d'habitatges de protecció pública, tant subjectes a plans estatals com de la Generalitat, com també el visat del contracte en el supòsit d'adquisició protegida d'habitatges usats i els reconeixements administratius oportuns, possibilitaran el dret al finançament específic dels plans d'habitatge o mesures singulars, establit per la normativa vigent, dins dels objectius fixats en els convenis sobre actuacions d'habitatge i sòl que es formalitzen entre les administracions públiques competents i, si és el cas, amb les entitats de crèdit públiques i privades.
Les qualificacions i visats hauran de contenir les dades que, com a mínim, es determinen en aquest reglament i faran referència expressa a la identificació del tipus d'expedient i el seu beneficiari.
Els òrgans administratius competents per a la tramitació dels procediments verificaran la concordança de dades tècniques, jurídiques i administratives.
Article 3. Inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública
1. Hauran d'inscriure's en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública, a què es refereix l'article 204 d'aquest reglament, els habitatges indicats en aquest.
Quan es tracte de la promoció d'habitatges acollits a qualsevol règim de protecció pública, tant els destinats a venda com a arrendament, i especialment aquelles que es duguen a terme en sòl reservat a habitatges amb algun tipus de protecció, aquesta inscripció té caràcter obligatori i serà prèvia, tant per a la sol·licitud de qualificació provisional com per a la declaració de protecció pública dels habitatges acollits a plans propis de la Generalitat. La inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública s'efectuarà tenint en compte el que disposen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 següents.
2. Per a efectuar la inscripció en l'esmentat registre caldrà ajustar-se, preferentment, als criteris següents:
a) Disponibilitat quantitativa i financera de l'actuació sol·licitada, d'acord amb els objectius establits.
b) Necessitat d'habitatge a la localitat objecte de la sol·licitud.
c) Tipologia de promoció i règim dels habitatges objecte de la sol·licitud.
d) Característiques dels destinataris de la promoció a l'efecte de la seua pertinença a un col·lectiu de protecció preferent.
e) Emplaçament en zones de residència habitual i permanent.
f) En el cas de proposar el seu emplaçament en zones majoritàries de segona residència, a l'efecte de determinar la concurrència o interés social de la mateixa, s'haurà de justificar l'existència d'equipaments socials, educatius i sanitaris, i zones verdes pròximes a l'actuació objecte de la sol·licitud.
g) Millores, pel que fa a la qualitat i innovació residencial, sostenibilitat, eficiència energètica i noves tecnologies, que propose l'actuació objecte de la sol·licitud.
h) Qualssevol altres criteris d'interés social, desenvolupament sostenible i ambiental, que considere la direcció general competent en matèria d'habitatge.
3. Els promotors presentaran la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Habitatges amb Protecció Pública, en model normalitzat, en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, havent d'aportar:
a) Documentació acreditativa de la identificació del promotor: fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) i del número d'identificació fiscal (NIF), en el supòsit de persones físiques, i l'escriptura acreditativa de la constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, com també el códi d'identificació fiscal (CIF), en la cas de persones jurídiques.
b) Plànol d'emplaçament.
c) Fitxa urbanística expedida per l'ajuntament corresponent, que assenyale la qualificació i classificació del sòl i la seua aptitud urbanística per a l'edificació projectada. Quan es tracte d'àrees en fase de desenvolupament, s'haurà d'aportar certificat municipal que assenyale que l'emplaçament és susceptible d'obtenció de la llicència municipal d'edificació.
En tot cas, la documentació municipal aportada haurà d'acreditar si la parcel·la està inclosa, o no, en una reserva de sòl obligatòria per a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública conforme al planejament urbanístic.
4. La sol·licitud d'inscripció en el Registre, d'acord amb l'informe tècnic corresponent, la resoldran els serveis territorials de la direcció general competent en matèria d'habitatge, en el termini màxim de dos mesos.
a) En el cas que l'informe tècnic siga favorable, el cap del servei territorial competent en matèria d'habitatge dictarà i notificarà la corresponent resolució d'inscripció en el Registre. I a partir de la data d'aquesta notificació, es disposarà de tres mesos per a sol·licitar la qualificació provisional o declaració de protecció pública d'habitatges de nova construcció. Vençut aquest, s'haurà de sol·licitar novament la inscripció en el Registre per a poder optar a la sol·licitud de qualificació provisional o a la declaració de protecció pública en el cas d'habitatges d'accés concertat.
b) En el cas que l'informe siga desfavorable, resoldrà denegant la inscripció en el Registre, i no serà possible continuar la tramitació administrativa a l'efecte tant de la sol·licitud de qualificació provisional com de la de declaració de protecció pública. Contra aquesta resolució es podran interposar els recursos corresponents.
No obstant això, es podrà de nou sol·licitar la inscripció en el Registre de la mateixa actuació si han variat les circumstàncies que possibiliten la seua adequació als criteris establits en l'apartat 2 d'aquest article.
5. En tots els casos, els futurs compradors o inquilins de les actuacions objecte d'inscripció en el Registre hauran de complir les condicions establides en aquest reglament i, en general, la normativa vigent en matèria d'habitatge.
6. Quan l'actuació protegida s'ubique en una localitat o emplaçament en què la destinació habitual dels habitatges allí situats siga el de segona residència, s'hauran d'acreditar, a més dels requisits generals, determinades condicions personals dels compradors que justifiquen la concurrència d'interés social, per la qual cosa hauran d'aportar la documentació següent:
a) Certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant o els sol·licitants treballen en la localitat on se situa l'habitatge o, si és el cas, d'estar inscrit en l'oficina d'ocupació d'aquest municipi.
b) En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili fiscal o certificat de l'agència tributària.
c) En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació que estan escolaritzats en aquesta localitat.
d) Documentació acreditativa de no tenir habitatge en cap altra localitat. Podrà acreditar-se mitjançant nota negativa expedida pel Fitxer Localitzador de Titularitats Inscrites (FLOTI) del Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Immobles.
e) Certificat de vida laboral en la Seguretat Social o, si és el cas, estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques.
f) La pertinença de la família al centre de salut de la zona.
7. Els propietaris d'habitatges ja construïts podran sol·licitar la seua inscripció en el Registre, conforme determina l'article 204 d'aquest reglament i la normativa de desenvolupament. En tot cas, la sol·licitud s'haurà d'efectuar en model normalitzat, i s'haurà d'aportar còpia compulsada del DNI i NIF, l'escriptura pública inscrita en el registre de la propietat de l'habitatge o certificat expedit pel registrador de la propietat, de l'immoble, i el rebut d'estar al corrent de l'impost sobre béns immobles.
Article 4. Òrgans competents per a la tramitació
Correspon als serveis territorials competents en matèria d'habitatge la tramitació i resolució dels procediments referents a actuacions protegides que es refereix l'article 1, i els corresponents procediments de qualificació i declaració, excepte les actuacions atribuïdes per aquest reglament al director general competent en matèria d'habitatge.
Les sol·licituds de visat o finançament específic dels plans d'habitatge previstes en aquest reglament es presentaran, preferentment, en el registre de l'òrgan administratiu a què es dirigisquen, sense perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La competència per a resoldre els procediments sancionadors correspon al cap del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
Les resolucions dels serveis territorials seran susceptibles de recurs d'alçada davant del director general competent en matèria d'habitatge.
Article 5. Mesures de foment i prestació directa
1. Les mesures de foment podran adoptar qualsevol de les modalitats següents:
a) Finançament específic dels plans d'habitatge, integrat per préstecs específics i ajudes econòmiques directes d'acord amb aquest reglament i al que disposen els plans d'habitatge i sòl i en les mesures singulars que s'establisquen.
b) Exempcions i bonificacions tributàries disposades per les administracions competents.
c) Criteris de preferència per a l'accés al finançament específic dels plans d'habitatge.
d) Actuacions computables en adjudicacions o aprovacions administratives.
e) Distintius i reconeixements.
f) El microcrèdit jove destinat a cobrir les despeses prèvies necessàries per a l'accés al primer habitatge: notaria, registre, impostos, valoracions i altes de les companyies subministradores, en els termes establits pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
g) Mesures de foment per a incrementar la sostenibilitat en els edificis d'habitatge, en els termes establits pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
h) Mesures de foment per a la intermediació social en matèria d'habitatge.
i) Qualsevol altra modalitat apropiada per al foment de les actuacions protegibles i per a l'accés a l'habitatge.
2. Les actuacions de prestació directa hauran de revestir qualsevol de les formes següents:
a) La promoció pública d'habitatges en qualsevol de les modalitats contingudes en la legislació valenciana de l'habitatge.
b) Promocions i reserves de sòl públic d'acord amb la legislació d'aplicació.
c) Programes de reparacions ordinàries i extraordinàries del parc d'habitatges públics valencians.
d) Programes de normalització, incloses les operacions de reallotjament o expropiació i desnonament administratiu, com a mesures d'administració del patrimoni públic valencià d'habitatges.
e) Actuacions d'emergència.
3. En tot cas, per a resoldre concedint subvencions, haurà d'acreditar-se en el moment de la seua sol·licitud estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
CAPÍTOL II
Els plans d'habitatge i sòl
Article 6. Plans propis
Els plans propis d'habitatge i sòl de la Generalitat seran aprovats per decret del Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria d'habitatge, i hauran de contenir necessàriament:
a) El període temporal de vigència i el seu corresponent estudi de necessitat i demanda d'habitatge a la Comunitat Valenciana per a aquest període.
b) Les actuacions protegides.
c) Les mesures de foment i les fórmules de finançament.
d) La instrumentació financera.
e) Els objectius per a cadascuna de les actuacions.
f) La cobertura pressupostària.
g) Podran incorporar actuacions de promoció pública, allotjaments d'interés social, com també mesures de suport destinades a col·lectius específics, i desenvolupament de xarxes d'intermediació social en matèria d'habitatge.
h) Les mesures d'accés a l'habitatge que es consideren adequades.
A més de les mesures pròpies, podran incorporar les establides per plans d'altres administracions l'execució de les quals corresponga a la Comunitat Valenciana, sempre que s'haja formalitzat la instrumentació financera corresponent.
Article 7. Plans complementaris
Els plans complementaris estaran integrats per la normativa autonòmica de desenvolupament i de tramitació administrativa dels plans estatals d'habitatge i sòl, i podran incorporar actuacions i mesures de foment pròpies de la Generalitat. La seua regulació es durà a terme mitjançant un decret del Consell.
Article 8. Mesures singulars
La Generalitat podrà establir mesures singulars per a facilitar l'accés a l'habitatge, independents o complementàries dels plans estatals o autonòmics d'habitatge i sòl. Consistiran en mesures de foment, fórmules peculiars de finançament, actuacions de prestació directa, o qualsevol altra mesura administrativa, establida amb l'objecte d'aportar solucions a problemes específics en matèria d'habitatge i sòl, regular situacions singulars, o afrontar situacions d'emergència.
CAPÍTOL III
El finançament específic dels plans
d'habitatge o mesures singulars
Article 9. Concepte
Es considera finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, o mesures singulars, sense perjudici de la denominació que adopten, el conjunt de mesures establides o convingudes per les administracions competents que contribuïsquen amb suport econòmic a la promoció i adquisició, ús o gaudi d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl.
En aquest reglament, la referència a finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, s'estén, també, al finançament específic que puguen establir, així mateix, mesures singulars de finançament o de protecció en matèria d'habitatge.
Article 10. Modalitats
El finançament específic dels plans d'habitatge i sòl podrà adoptar les modalitats següents:
1. Préstecs específics concedits per entitats de crèdit públiques i privades, quan s'hagen formalitzat els corresponents convenis amb les administracions competents en matèria d'habitatge.
2. Ajudes econòmiques directes, que podran ser:
a) Subsidiació dels préstecs específics, tant del tipus d'interés com de la quota d'amortització.
b) Subvencions personalitzades, que hauran de tenir en compte les característiques subjectives dels seus destinataris.
c) Subvencions objectives, que tinguen com a finalitat aconseguir un fi determinat d'actuació en matèria d'habitatge i sòl.
d) Qualsevol altre tipus d'ajuda econòmica establida per a facilitar l'accés a l'habitatge, ja siga per al pagament de l'entrada, per a satisfer despeses necessàries per a l'accés, o que contribuïsquen a reforçar econòmicament els adquirents o usuaris per al gaudi d'habitatge, o a possibilitar una oferta adequada, o per a cobrir les despeses necessàries de les assegurances de caució o multirisc en els habitatges destinats a arrendament.
Article 11. Condicions generals d'accés al finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
Per a accedir al finançament específic caldrà complir, sense perjudici de les establides pels plans estatals o autonòmics d'habitatge i sòl, les condicions generals següents:
a) Que les actuacions per a les quals se sol·licita finançament específic hagen sigut qualificades o reconegudes com a protegides per la Generalitat, d'acord amb les disposicions d'aquest reglament.
b) Que els habitatges objecte de les corresponents actuacions es destinen a residència habitual i permanent dels seus destinataris, i siguen ocupades dins dels terminis establits en la normativa vigent i, en tot cas, i amb caràcter supletori, en els tres mesos següents al seu lliurament, excepte pròrroga justificada per raons de tipus laboral o familiar, que haurà de ser autoritzada pels serveis territorials competents en matèria d'habitatge.
c) Que els adquirents, adjudicataris o promotors individuals, per a ús propi, no siguen titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre un altre habitatge subjecte a règim de protecció pública; ni ho siguen sobre un habitatge lliure quan el valor d'aquest habitatge lliure excedisca del 40 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge objecte de l'actuació protegida, o del 60 per 100, en el cas de famílies nombroses o altres circumstàncies establides pel plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
Les valoracions s'efectuaran d'acord amb el que estableix la normativa de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
d) Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a ús propi, dels habitatges, tinguen ingressos familiars, que no excedisquen dels límits establits pels plans o mesures de finançament. Preferentment, els límits d'ingressos familiars s'establiran d'acord amb un determinat nombre de vegades (o multiplicador) el salari mínim interprofessional o en relació amb l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
e) Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a ús propi, complisquen els límits mínims d'ingressos familiars o altres condicions sobre la naturalesa o origen dels mateixos que en els plans estatals o autonòmics d'habitatge i sòl s'establisquen, o dels que, amb caràcter supletori, s'estableixen en aquest reglament.
f) Que els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a ús propi, no hagen obtingut prèviament qualsevol finançament específic, a l'empara de plans estatals o autonòmics d'habitatge i sòl, durant els 10 anys anteriors a la sol·licitud actual d'aquesta.
No obstant això, podran accedir a préstec específic dels plans d'habitatge i sòl quan el finançament previ obtingut es referisca a operacions de rehabilitació.
No estan subjectes al compliment d'aquesta condició els supòsits de família nombrosa que accedisca a un nou habitatge de major superfície del que posseïa, ni quan es tracte d'adquirir o rehabilitar l'habitatge per a destinar-lo a residència habitual i permanent en una altra localitat, com a conseqüència del canvi de residència del titular. En aquests casos, serà necessària la prèvia cancel·lació del préstec específic anteriorment obtingut, i serà obligatòria també la devolució de les ajudes econòmiques directes rebudes, actualitzades amb els interessos legals.
g) Que els habitatges no excedisquen dels preus màxims de venda, adjudicació o renda establits.
h) Que els habitatges objecte de les actuacions no excedisquen de les superfícies màximes establides pels plans estatals o autonòmics d'habitatge i sòl. Si no n'hi ha, en l'àmbit dels plans complementaris dels estatals, els habitatges no podran excedir de 90 metres quadrats útils amb caràcter general, i 120 metres quadrats útils quan es tracte de famílies nombroses.
En l'àmbit dels plans autonòmics, els habitatges no podran excedir de 120 metres quadrats construïts amb elements comuns amb caràcter general, i de 145 metres quadrats construïts amb elements comuns quan es tracte de famílies nombroses.
En tot cas, els plans i la normativa d'aplicació podran modificar o complementar les condicions generals d'accés al finançament específica de plans d'habitatge i sòl corresponent.
Article 12. Condicions pressupostàries i bestreta del pagament de les ajudes econòmiques
1. La concessió del finançament específic de plans d'habitatge i sòl, o mesures singulars, a què es refereix l'article anterior, quedarà limitada per l'esgotament dels recursos financers destinats a aquesta.
En aquest sentit, el nombre d'actuacions protegides s'adequarà als objectius previstos en els convenis marc subscrits entre la Generalitat i altres administracions sobre actuacions d'habitatge i sòl.
El nombre de les ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat s'ajustarà als seus límits i determinacions, i al compliment dels requisits pressupostaris exigits, i s'efectuaran a càrrec del programa corresponent de la conselleria competent en matèria d'habitatge, el titular del qual dictarà les ordres que garantisquen el compliment d'aquest extrem.
2. Els beneficiaris de les ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat podran sol·licitar la bestreta d'aquestes a les entitats de crèdit amb què la Generalitat haja subscrit conveni establint aquest supòsit, conforme al procediment següent:
a) Cada sol·licitud anirà acompanyada de la resolució administrativa prèvia concedint les ajudes a què es refereix l'apartat anterior.
b) Una vegada acreditada per l'interessat l'esmentada resolució administrativa, les entitats de crèdit podran tramitar i concedir la bestreta de les ajudes financeres.
c) La Generalitat podrà, en tot moment, supervisar o inspeccionar les gestions realitzades per les entitats de crèdit, per mitjà dels corresponents serveis econòmics de la conselleria competent en matèria d'habitatge.
Article 13. Condicions de primer accés al finançament específic de plans d'habitatge i sòl
1. Es considerarà primer accés quan, reunits els requisits generals exigits anteriorment, els ingressos familiars no excedisquen dels límits establits per la normativa d'aplicació, i no es tinga o no s'haja tingut habitatge en propietat, o que tenint-lo, els seus titulars no disposen del dret d'ús o gaudi de l'aquest o el valor de l'habitatge, determinat d'acord amb la normativa de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, no excedisca del 25 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge objecte de l'actuació protegida.
Així mateix, es considerarà primer accés quan es tracte de famílies nombroses, amb ingressos familiars no superiors als indicats en el paràgraf anterior, que adquirisquen un habitatge de major superfície útil que el que tenen o hagen tingut prèviament en propietat, sempre que el valor d'aquest últim, lliure o protegit, determinat com s'indica en el paràgraf citat, no excedisca del 40 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge objecte de l'actuació protegida. En el cas que l'habitatge posseït en propietat estiga subjecte a algun règim de protecció pública, serà necessària l'alienació d'aquest, sense devolució de les ajudes percebudes prèviament a l'adquisició del nou habitatge.
2. No podran obtenir els beneficis de primer accés aquells titulars d'un habitatge quan la falta de disposició del dret d'ús o gaudi es dega a la seua cessió en arrendament o precari a tercers, llevat que es justifique que es tracta d'un arrendament acollit a la Llei 40/1964, d'11 de juny, d'Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.
3. S'assimilen al primer accés les persones separades judicialment, divorciades o amb nul·litat matrimonial, encara que anteriorment hagen sigut titulars d'un altre habitatge, quan la titularitat, o l'ús i gaudi d'aquest haja sigut adjudicat als seus fills menors o a l'altre cònjuge per resolució judicial o document fefaent, sense perjudici de les limitacions corresponents a adquirents que hagen obtingut ajudes per a l'adquisició d'habitatge protegit establides pels plans o normativa de finançament aplicable.
Si és el cas, es prendrà en consideració el que disposa la legislació valenciana reguladora de les unions de fet.
4. Els plans o mesures de finançament podran establir les condicions adequades de primer accés, modificant, suprimint o complementant les establides per aquest reglament.
Article 14. Condicions d'accés al finançament específic per a famílies nombroses
1. Els habitatges objecte de l'actuació protegida no podran excedir de les superfícies màximes establides per la normativa d'aplicació.
Amb caràcter supletori, les superfícies màximes seran les següents:
a) Habitatges de protecció pública de nova construcció, qualificats a l'empara de plans estatals o complementaris:
1r. 90 metres quadrats útils, amb caràcter general.
2n. 120 metres quadrats útils, quan es tracte de famílies nombroses. A aquest respecte, els promotors podran incloure, en cada promoció, a l'efecte de la seua adquisició per famílies nombroses, el percentatge d'habitatges que es determine en la normativa reguladora de cada pla, amb una superfície útil que no excedisca de 120 metres quadrats.
b) Habitatges declarats de protecció pública d'acord amb plans de la Generalitat:
1r. 120 metres quadrats construïts, amb caràcter general.
2n. 145 metres quadrats construïts, quan es tracte de famílies nombroses. A aquest respecte, els promotors podran incloure, en cada promoció, a l'efecte de la seua adquisició per famílies nombroses, el percentatge d'habitatges que es determine en la normativa reguladora de cada pla, amb una superfície construïda que no excedisca de 145 metres quadrats.
c) Es considerarà primer accés quan es tracte de famílies nombroses en els supòsits indicats en l'apartat 1 de l'article anterior.
2. La promoció d'habitatges de protecció pública de 120 metres quadrats útils per a famílies nombroses requerirà el compliment dels requisits de publicitat i informació establits a continuació, els quals s'exigiran per a l'atorgament de la qualificació definitiva:
a) Es farà constar aquesta circumstància en la publicitat de venda dels habitatges .
b) Es comunicarà l'existència d'aquest tipus d'habitatges a la conselleria de Benestar Social, per a la seua publicació durant, almenys, tres mesos, en el tauler d'anuncis de la direcció territorial corresponent.
c) L'existència d'habitatges per a família nombrosa en les promocions subjectes a algun règim de protecció pública es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'habitatge.
3. A les famílies nombroses que accedisquen a habitatges existents o usats se'ls aplicaran les disposicions següents:
a) Superfície útil.
Quan es tracte d'una família de cinc membres, la superfície màxima que es pot adquirir serà de 120 metres quadrats útils. No obstant això, si excedeix aquest nombre, la superfície útil podrà incrementar-se en 20 metres quadrats per cada membre de més.
b) Superfície computable a l'efecte del finançament específic dels plans d'habitatge en els habitatges usats, independentment de la superfície real de l'habitatge adquirit, que es regularà d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, a l'efecte de finançament qualificat, només seran computables 120 metres quadrats útils.
c) Quan es tracte d'habitatges usats adquirits a l'empara de plans autonòmics: 145 metres quadrats construïts.
Article 15. Unitat familiar
A l'efecte d'aquest reglament, i amb caràcter supletori al que puga establir la normativa d'aplicació, la unitat familiar es defineix pel que estableixen al respecte les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Si és el cas, es prendrà en consideració el que disposa la legislació valenciana reguladora de les unions de fet.
Així mateix, quan concórreguen els supòsits de fet corresponents, es tindrà en compte el que disposa la legislació de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Article 16. Ingressos familiars
S'entén per ingressos familiars els corresponents a la unitat familiar, tal com resulta definida per les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques i en l'article anterior d'aquest reglament, sense perjudici del que puga establir els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
1. Els ingressos determinants del dret al finançament específic dels plans d'habitatge i sòl vindran referits als ingressos familiars, resultants de la base imposable de la legislació reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponents a la declaració o declaracions presentades per cada un dels membres de la unitat familiar, relatives al període impositiu, amb termini de presentació vençut, immediatament anterior a la sol·licitud de finançament qualificat. A aquest efecte, caldrà ajustar-se a l'import declarat o, si és el cas, comprovat per l'administració tributària. Si l'interessat no ha presentat declaració, per no estar-hi obligat, l'acreditació dels seus ingressos familiars s'efectuarà mitjançant declaració responsable, sense perjudici de la possible comprovació administrativa, i l'exigència de les acreditacions corresponents.
2. Autorització a l'administració
La sol·licitud de finançament específic de plans d'habitatge i sòl implicarà l'autorització perquè l'administració pública competent puga sol·licitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que fóra legalment pertinent, en el marc de la col·laboració que s'establisca amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el col·legi de notaris i registradors o amb altres administracions públiques. En la mesura que, mitjançant aquest marc de col·laboració, l'òrgan competent de l'administració autonòmica puga disposar d'aquests informacions, no s'exigirà als interessats l'aportació individual de certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificat, de les seues declaracions tributàries.
3. La determinació dels ingressos familiars per a accedir al finançament específic de plans d'habitatge i sòl s'efectuarà en funció de la quantia corregida o ponderada, en nombre de vegades el salari mínim interprofessional o l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, conforme establisca cada pla d'habitatge i sòl o mesura singular de finançament, de la base imposable regulada la legislació de l'impost sobre la renda de les persones físiques, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut, a la sol·licitud de finançament qualificada, presentada per cadascun dels membres de la unitat familiar.
A aquest efecte s'aplicaran els coeficients de ponderació o correctors establits per la normativa d'aplicació.
Article 17. Ingressos mínims desproporcionats en relació amb el preu de l'habitatge
En totes les actuacions protegides, tant per normativa estatal com autonòmica, s'aplicarà el límit d'ingressos mínims desproporcionats en relació amb el preu de l'habitatge, d'acord amb els requisits i el procediment que es detallen:
Quan, segons la documentació aportada pels sol·licitants, s'observen uns ingressos desproporcionats per la seua baixa i fins i tot nul·la quantia, en relació amb el preu d'adquisició de l'habitatge, es podrà dur a terme, d'acord amb el que disposa l'article 80.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'obertura d'un període probatori perquè l'interessat justifique la procedència i import dels ingressos per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge.
En la normativa reguladora de cada pla d'habitatge i sòl s'establirà el percentatge del preu total de l'habitatge i del garatge o annexos vinculats que ha de suposar el nivell d'ingressos familiars ponderats per a determinar quan hi ha desproporció d'aquests ingressos.
Quan es donen les esmentades situacions d'ingressos desproporcionats, la justificació dels ingressos podrà efectuar-se mitjançant l'acreditació dels corresponents al període impositiu següent.
En el cas que no resulten acreditats els ingressos o hi haja fundats dubtes sobre la veracitat de les dades aportades, el servei territorial competent en matèria d'habitatge resoldrà concedint l'accés al préstec específic i denegant les ajudes sol·licitades, subsidis i subvencions.
En els supòsits d'adquirents que tinguen reconeguda la condició de persona amb discapacitat, podrà exceptuar-se el requisit d'ingressos mínims desproporcionats en relació amb el preu de l'habitatge, sempre que s'acredite que els ingressos són els de la pensió d'invalidesa o per altres conceptes específics.
Article 18. Joves
A l'efecte de les ajudes previstes en aquest reglament, es consideren joves les persones que, en el moment de la sol·licitud del finançament específic, tinguen una edat compresa entre 18 i 35 anys, ambdós inclusivament, sense perjudici del que puga establir la normativa d'aplicació.
Així mateix, per a obtenir aquestes ajudes serà necessari que la resta de membres de la unitat familiar tampoc no hagen complit els 36 anys.
S'assimilen al supòsit de joves els menors de 18 anys emancipats legalment, sempre que els seus ingressos s'acrediten independentment de la unitat familiar.
Article 19. Adquisicions pro indivís d'habitatge
1. Per a la concessió de les ajudes econòmiques s'exigirà el compliment dels requisits previstos en aquest reglament per tots els que figuren com a adquirents o adjudicataris en l'escriptura pública de compravenda, i es computarà la renda de tots ells, amb independència de qui aparega com a adquirent o adjudicatari en el document privat i en la sol·licitud d'ajudes econòmiques.
2. En el supòsit de règim econòmic matrimonial de separació de béns, i quan l'adquisició de l'habitatge ho siga a títol privatiu d'un dels cònjuges, es tindran en compte els ingressos d'ambdós i la resta de requisits exigibles per la normativa, ja que són constituents d'una "mateixa unitat familiar".
El mateix criteri serà aplicable en el supòsit de parelles de fet.
Article 20. Permuta de solar a canvi d'obra
En els supòsits de cessió de solar a canvi d'obra, es considerarà primera transmissió, a l'efecte de l'obtenció de les ajudes econòmiques directes, la venda dels habitatges de protecció pública així adquirits, efectuada pel cedent del solar en favor de tercers, sempre que complisquen els terminis i les condicions que estableix la normativa reguladora d'aquest tipus d'habitatges.
En relació amb l'acreditació del préstec específic per a plans d'habitatge i sòl, els adquirents, en aquests casos, s'assimilaran als que accedeixen a l'habitatge mitjançant préstec directe.
La cessió de solar a canvi d'obra com a mode d'adquisició dels terrenys per a la promoció d'habitatges subjectes a protecció pública es regula en l'article 59 d'aquest reglament.
Article 21. Preus màxims de venda i renda
1. Els preus màxims de venda i renda seran els establits pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i s'aplicaran amb caràcter complementari o supletori les condicions i els requisits que en els apartats següents d'aquest article es detallen.
2. A fi d'adequar els preus màxims de venda i renda dels habitatges protegits, s'establiran, mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'habitatge, zones, a les quals s'adscriuran els municipis de la Comunitat Valenciana, tenint en compte, en especial, la situació del mercat immobiliari residencial, la grandària de la població i la situació d'aquesta en el context territorial urbà.
3. Mòdul de venda d'habitatges de protecció pública de nova construcció i adquisició d'habitatges existents o usats. Es considera mòdul de venda per metre quadrat de superfície útil, el resultat de multiplicar el preu bàsic establit per la normativa d'aplicació, i amb les actualitzacions d'aquest que si és el cas corresponguen, aplicable en el moment de la qualificació provisional d'habitatges de nova construcció subjectes a règims de protecció pública o en el de la data en què es duga a terme la compravenda en els supòsits d'adquisició d'habitatge usat, pel valor del coeficient de zona que corresponga.
El preu màxim de venda o adjudicació serà el resultat de multiplicar el mòdul de venda per la superfície útil de l'habitatge, i el 60 per 100 d'aquest per la superfície útil computable en el cas de garatge i trasters, d'acord amb les condicions i limitacions establides per la normativa d'aplicació.
El límit establit per al preu màxim de venda serà aplicable com a preu màxim d'adjudicació, i, en el cas de promocions individuals per a ús propi, com a valor de l'edificació sumat al del sòl.
Conseqüentment, les referències que d'ara en avant es fan en aquest reglament respecte al preu de venda han d'entendre's, si és el cas, referides al preu d'adjudicació o al valor d'edificació més el del sòl.
Els preus màxims aplicables podran incrementar-se en els percentatges establits quan l'actuació protegida es trobe situada en l'àmbits territorials singularment determinats per l'administració competent, en els termes i condicions regulats pels plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable.
Quan es tracte d'habitatges declarats o adquirits d'acord amb plans autonòmics o normativa específica, els preus màxims de venda s'obtindran considerant la superfície construïda de l'habitatge, i del garatge i traster vinculat si és el cas, dins dels límits superficials establits pels plans autonòmics o normativa de finançament, aplicables en el moment de la seua adquisició.
Per a aquest tipus d'habitatges declarats de protecció pública per la Generalitat, la determinació dels preus màxims de venda i renda s'efectuarà, amb caràcter supletori, multiplicant els mòduls de venda per la superfície construïda de l'habitatge, que estarà compresa entre un mínim de 40 metres quadrats construïts i un màxim de 120 metres quadrats construïts, excepte en el cas de famílies nombroses, que serà de 145 metres quadrats construïts. I, si és el cas, multiplicant el 60 per 100 de l'esmentat mòdul de venda per la superfície del garatge i traster vinculat a l'habitatge, la superfície construïda computable dels quals no excedirà de 30 metres quadrats per al garatge i 10 metres quadrats per al traster.
4. Preu màxim legal en les segones o posteriors transmissions:
a) El preu màxim de venda per metre quadrat de superfície útil, en segones i ulteriors transmissions, d'un habitatge de protecció pública, no podrà excedir 2 vegades el preu de venda inicial de l'habitatge, una vegada actualitzat mitjançant l'aplicació de la variació percentual de l'índex nacional general del sistema d'índexs de preus al consum registrada des de la data de la primera transmissió fins a la de la segona o ulterior transmissió de què es tracte, entenent com a preu inicial de l'habitatge el vigent en el moment de la qualificació definitiva.
b) Aquest sistema de preus màxims de venda s'aplicarà mentre dure el règim legal de protecció i s'ajustarà al que disposen els plans d'habitatge corresponents.
c) No es podrà aplicar l'actualització prevista en l'apartat a) d'aquest article fins que no hagen transcorregut cinc anys des de la data de la qualificació definitiva, o des de la data de l'escriptura de compra si es tracta d'habitatge usat.
En aquests supòsits, el preu màxim de venda serà el vigent en el moment del contracte de venda.
d) El sistema previst en els paràgrafs anteriors serà aplicable durant el període establit pels referits plans i normativa, i, supletòriament, mentre dure el règim legal de protecció.
e) La venda d'habitatges prèviament cedits en arrendament, o altres usos i formes d'explotació per raons socials, es consideren segona transmissió a l'efecte de determinació dels preus màxims de venda aplicables. Els habitatges en règim d'arrendament amb opció de compra es regiran per la seua normativa específica d'aplicació.
5. Renda màxima legal:
a) Arrendament. La renda màxima anual inicial serà la que determine la normativa d'aplicació. Amb caràcter supletori, s'estableix que no podrà superar el 7'5 per 100 del preu màxim de venda corresponent.
b) La renda inicial aplicada, o que haja pogut aplicar-se, podrà actualitzar-se anualment en funció de les variacions percentuals de l'índex nacional general de preus al consum.
c) L'arrendador podrà percebre, a més de la renda inicial o revisada que corresponga, el cost real dels serveis que gaudi l'inquilí i se satisfacen per l'arrendador, com també les altres repercussions autoritzades per la legislació aplicable.
Article 22. Préstec específic dels plans d'habitatge i sòl
1. Característiques generals
Els préstecs específics tindran les característiques i la denominació que establisquen els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable per a cadascuna de les actuacions protegides.
Seran concedits per les entitats de crèdit que hagen subscrit conveni amb l'administració competent, i se subjectaren a les condicions establides per la normativa de protecció aplicable i pels referits convenis.
2. Habitatges de nova construcció de protecció pública
Serà condició necessària per a obtenir el visat del contracte i sol·licitar les ajudes econòmiques directes, acreditar la disposició del préstec específic a la promoció.
3. Préstec directe a l'adquirent.
En els habitatges de nova construcció de protecció pública amb préstec directe a l'adquirent i en l'adquisició d'habitatges existents o usats, la disposició del préstec específic s'acreditarà en el moment de sol·licitar el reconeixement de les subvencions. No obstant això, per a obtenir el visat del contracte, haurà de fer-se menció en el contracte o escriptura que l'obtenció de l'esmentat préstec és obligació exclusiva de l'adquirent.
4. Sol·licitud de concessió dels préstecs davant de les entitats de crèdit
En el marc dels convenis amb les entitats de crèdit per a les actuacions protegides d'habitatge i sòl, els promotors, adquirents o adjudicataris podran sol·licitar els préstecs que corresponguen davant d'aquestes, una vegada tinguen en el seu poder la resolució administrativa que acredite el compliment dels requisits exigits per a accedir a això.
Si el sol·licitant és un promotor d'actuacions amb destinació a venda, arrendament o per a ús propi, acompanyarà a la sol·licitud davant de l'entitat de crèdit la qualificació provisional.
Si el sol·licitant del préstec davant de l'entitat de crèdit és l'adquirent o adjudicatari, haurà d'acompanyar còpia de la resolució del servei territorial competent en matèria d'habitatge en què es reconeix el finançament específic que li corresponga, i si és el cas, còpia de la qualificació definitiva.
La denegació de la qualificació definitiva i, en els supòsits en què la normativa ho autoritze, la desqualificació dels habitatges per l'òrgan competent es comunicarà a les altres administracions i a l'entitat de crèdit corresponent, a l'efecte del reintegrament dels beneficis atorgats, incrementats en l'interés corresponent i modificació del contracte de préstec, en l'àmbit dels convenis subscrits.
La revocació o anul·lació dels visats o reconeixements tindrà l'efecte esmentat en el paràgraf anterior, d'acord amb el que disposa l'article 47.8 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 23. Subsidiació del préstec específic dels plans d'habitatge i sòl
1. Sol·licitud de pròrroga de subsidiació. La subsidiació del préstec específic podrà ser del tipus d'interés o de la quota d'amortització, i tindrà la duració temporal i les característiques que establisca la normativa d'aplicació.
La pròrroga de la subsidiació del préstec específic la sol·licitaran els beneficiaris en model normalitzat, dins de l'últim any de cada període de subsidiació establit per la normativa aplicable, acompanyada de la documentació següent:
a) Original i fotocòpia per al seu confrontació, del document nacional d'identitat i número d'identificació fiscal de la persona o les persones sol·licitants.
b) Original i fotocòpia, per a la seua confrontació, de la declaració o declaracions de la unitat familiar de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent als dos últims exercicis fiscals amb termini de presentació vençut. Els contribuents no obligats a presentar declaració de l'impost sobre la renda, aportaran la documentació exigida en aquest reglament per a justificar el compliment de requisits per a l'accés a habitatge de protecció pública, en justificació del capital immobiliari i d'ingressos.
c) Certificat d'empadronament en l'habitatge objecte de les ajudes que acredite l'ocupació d'aquesta els anys del període temporal, sense perjudici d'interrupcions motivades per força major, i acreditades suficientment segons el parer de l'administració competent.
d) Certificat de l'entitat bancària concedent del préstec subsidiat, en el qual s'especifique:
1r. Que el préstec no ha sigut cancel·lat.
2n. Que el titular del préstec és el sol·licitant de la pròrroga.
3r. Data de formalització del préstec, a l'efecte del començament de la subsidiació.
4t. Any del conveni i reial decret a què s'acull el préstec subsidiat.
e) El rebut del pagament de l'impost de béns immobles de l'habitatge objecte de les ajudes corresponent als dos últims anys anteriors a la sol·licitud.
f) Declaració jurada sobre titularitat de béns immobles de la unitat familiar, en model normalitzat. Podrà acreditar-se mitjançant nota negativa expedit pel FLOTI del Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat, Mercantils o de Béns Mobles.
2. Resolució de la pròrroga
Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge resoldran la sol·licitud de la pròrroga d'acord amb el que estableix la legislació de finançament aplicable a cada expedient, notificant-ho a l'interessat a l'efecte de la seua presentació davant de l'entitat de crèdit concedent del préstec per a la renovació de la subsidiació d'aquest.
3. Obligació de les entitats de crèdit
Les entitats de crèdit, d'acord amb els convenis corresponents, hauran de notificar als beneficiaris del préstec subsidiat, amb una antelació mínima de sis mesos, la data de caducitat dels períodes de subsidiació, indicant-los expressament que han de sol·licitar davant dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge la corresponent pròrroga de subsidiació del préstec específic.
Article 24. Destinació i ocupació
1. Els habitatges objecte d'actuacions protegides es destinaran a residència habitual i permanent del propietari, o, si és el cas, de l'inquilí, i hauran de ser ocupats per aquests dins dels terminis establits en els plans estatals o autonòmics d'habitatge i sòl o normativa d'aplicació. Si no n'hi ha, el termini d'ocupació serà de tres mesos des de la data d'entrada en possessió de l'habitatge, que, en tot cas, serà la de l'escriptura pública de compravenda o adquisició, la del contracte d'arrendament, o la de final d'obra expedit per la direcció facultativa en el supòsit de promocions per a ús propi.
El compliment d'aquests requisits de destinació i ocupació, és condició general d'accés al finançament específic de plans d'habitatge i sòl, conforme a l'article 11 d'aquest reglament.
El termini d'ocupació podrà ser objecte de pròrroga justificada per raons de tipus laboral, familiar, o un altre tipus de circumstàncies suficientment acreditades, i haurà de ser autoritzada pels serveis territorials competents en matèria d'habitatge.
2. La residència habitual i permanent constitueix el domicili legal del titular, ja siga propietari, inquilí o usuari, i no perdrà aquest caràcter el fet que aquest, el seu cònjuge, i els parents d'un o un altre fins al tercer grau, que amb qualsevol d'ells convisca, exercisca en l'habitatge o en les seues dependències una professió, o xicoteta indústria domèstica, encara que siga objecte de tributació, que haurà de complir, si és el cas, el que disposa la legislació de propietat horitzontal i la resta de normativa aplicable.
3. La residència habitual i permanent podrà excepcionar-se, mitjançant una resolució motivada del director general competent en matèria d'habitatge, en programes d'integració social, o supòsits d'emergència, o víctimes de violència de gènere o terrorisme, que per la seua naturalesa requerisquen un allotjament temporal.
Article 25. Prohibicions i limitacions a la facultat de disposar
1. Els adquirents, adjudicataris i promotors individuals, per a ús propi, no podran transmetre intervius, ni cedir l'ús per cap títol dels habitatges per als quals hagen obtingut finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, tant estatals com autonòmics, durant el termini establit per la normativa d'aplicació, des del moment següent:
a) Quan es tracte d'habitatge de nova construcció, des de la data de la qualificació definitiva.
b) Quan es tracte d'adquisició protegida d'habitatge usat o de protecció autonòmica, des de la data de l'escriptura pública de compravenda.
c) Quan es tracte de promocions individuals per a ús propi, des de la data de final d'obra expedit per la direcció facultativa.
No obstant això, la normativa d'aplicació podrà establir un altre còmput diferent del termini de limitació.
2. La limitació d'ús i cessió dels habitatges, amb expressa menció del termini, es consignara en la cèdula de qualificació definitiva dels habitatges de protecció pública, i, si és el cas, en la declaració d'habitatges de protecció pública. Així mateix, es consignaran en les escriptures públiques de compravenda, i hauran de constar en el Registre de la Propietat.
Article 26. Llibertat de cessió
1. Podrà deixar-se sense efecte aquesta prohibició de disposar quan es donen les circumstàncies següents:
a) Per subhasta i adjudicació de l'habitatge per execució judicial del préstec.
b) Per canvi de localitat de residència del titular de l'habitatge, motivada per causes laborals.
c) Només amb caràcter excepcional i per altres causes justificades, degudament acreditades i considerades suficients, el servei territorial competent en matèria d'habitatge podrà determinar la llibertat de cessió motivadament.
Requerirà l'autorització dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge, prèvia cancel·lació del préstec i reintegrament de les ajudes econòmiques directes rebudes a l'administració o administracions concedents en cada cas, incrementades amb els interessos legals des del moment de la seua percepció.
A aquest efecte, en cas d'extinció de comunitat, no es consideraran cessió intervius els supòsits següents:
1r. Sentències de separació matrimonial o divorci quan en el conveni regulador es pacta l'adjudicació de l'habitatge a un sol dels cònjuges.
2n. Extinció del condomini, en el cas d'adquisicions conjuntes, mitjançant l'adjudicació del bé a un dels adquirents.
2. Els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable podran deixar sense efecte la prohibició de transmetre o cedir l'ús dels habitatges en supòsits especials. Amb caràcter supletori, s'estableixen els següents:
a) Les famílies nombroses que per increment familiar necessiten adquirir habitatge de major superfície.
b) Les persones majors de 65 anys, que desitgen traslladar el seu domicili habitual i permanent.
c) Les persones amb discapacitat.
d) Les víctimes de la violència de gènere o del terrorisme que desitgen traslladar-se a un altre allotjament més adequat.
e) Les persones que per circumstàncies personals desitgen traslladar el seu domicili habitual i permanent a un habitatge de menors dimensions.
En aquests supòsits especials, només es requerirà la cancel·lació prèvia del préstec si han gaudit de finançament específic de plans d'habitatge i sòl.
3. Una vegada transcorregut el període de limitació establit per la normativa d'aplicació, la transmissió intervius o la cessió d'ús per qualsevol títol dels habitatges, comportarà la interrupció de la subsidiació i la pèrdua de la condició d'específic del préstec, i l'entitat concedent podrà determinar la seua resolució.
4. El procediment de llibertat de cessió serà el següent:
A) Els beneficiaris de finançament específic de plans d'habitatge i sòl que desitgen cedir intervius, per qualsevol títol, l'habitatge objecte d'aquest abans del transcurs del termini establit, haurà de sol·licitar, en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, la llibertat de cessió de l'habitatge, en imprés normalitzat, acompanyat de la documentació següent:
1r. Document nacional d'identitat i número d'identificació fiscal de la persona o persones sol·licitants.
2n. Còpia autoritzada i inscrita de l'escriptura pública de compravenda de l'habitatge, o de l'escriptura pública del préstec hipotecari en cas de ser un número de protocol diferent del de l'escriptura de compravenda, o certificat registral de l'immoble.
3r. Certificat expedit per l'entitat de crèdit acreditativa de la formalització del préstec específic, en la que conste:
a) Data de formalització del préstec.
b) Quantia de la subsidiació percebuda, per semestres naturals.
c) Data de cancel·lació legal, o econòmica si no n'hi ha, del préstec.
En el supòsit de no haver obtingut préstec específic de plans d'habitatge i sòl, s'aportarà declaració formal i nota simple del Registre de la Propietat acreditativa d'aquest extrem.
d) Si el préstec no està cancel·lat, haurà d'indicar que la subsidiació queda suspesa cautelarment per sol·licitud de la part interessada.
e) Si el préstec no està cancel·lat i no es percep actualment subsidiació, haurà d'especificar la data des de la qual no es percep i circumstància justificativa d'aquesta situació.
f) En el supòsit de no haver percebut subsidiació del préstec, el certificat farà referència expressa d'aquesta circumstància.
4t. En el supòsit de no haver obtingut préstec específic de plans d'habitatge i sòl, s'aportarà declaració formal i nota simple del Registre de la Propietat acreditativa d'aquest extrem.
5é. En el supòsit que la persona sol·licitant no siga el primer propietari de l'habitatge objecte de la sol·licitud de llibertat de cessió, haurà d'aportar nota simple registral de l'esmentat habitatge.
6é. En el supòsit que s'hagen percebut subvencions personals o ajudes directes a l'entrada, en qualsevol modalitat, haurà d'aportar-se certificat bancària en què s'especifiquen les quantitats pagades pels esmentats conceptes per part del ministeri competent en matèria d'habitatge, si és el cas, o la Generalitat, com també la seua data de pagament.
En el cas de no haver-se percebut quantitats en concepte de subvencions personals o ajudes directes a l'entrada, el certificat bancari fa referència al fet que no van existir aquests pagaments.
7é. En el supòsit d'existir resolucions de concessió de subvencions personals o ajudes directes a l'entrada, sense haver-se procedit al seu pagament, mitjançant la firma de l'imprés normalitzat de sol·licitud de llibertat de cessió la part beneficiària renúncia expressament al cobrament d'aquestes.
8é. La documentació justificativa del motiu pel qual se sol·licita la llibertat de cessió.
B) En el supòsit d'haver-se formalitzat préstec qualificat serà preceptiu el reintegrament de la subsidiació o ajuda estatal directa a l'entrada o subvenció personal que haja sigut pagada, incrementada amb els interessos legals meritats des del moment de la seua percepció.
C) Emplenada la totalitat de la documentació, el servei territorial competent en matèria d'habitatge emetrà la resolució de càlcul de la totalitat de les ajudes econòmiques percebudes del ministeri competent en matèria d'habitatge, si és el cas, i de la Generalitat, incrementades amb els interessos legals meritats des del moment de la seua percepció.
D) Reintegrades les quanties assenyalades en l'apartat anterior, el servei territorial competent en matèria d'habitatge emetrà la resolució que autoritze la cessió de l'habitatge objecte de la sol·licitud de llibertat de cessió.
E) El termini per a emetre resolució en el procediment de llibertat de cessió serà de sis mesos comptadors de la presentació de la sol·licitud en el registre del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
F) La direcció general competent en matèria d'habitatge podrà dictar instruccions per a adequar, actualitzar i instrumentar aquest procediment de llibertat de cessió.
Article 27. Inscripció de les limitacions de disposició
Les limitacions d'ús i cessió dels habitatges objecte d'actuacions protegides es faran constar expressament en les escriptures de compravenda, adjudicació o declaració d'obra nova en el supòsit de promoció en lloguer o individual per a ús propi, i en l'escriptura de formalització del préstec hipotecari, a l'efecte de la seua inscripció en el Registre de la Propietat, on es farà constar la prohibició de disposar per mitjà de nota marginal.
Els notaris i els registradors de la propietat hauran de remetre, en el cas que no hi haja autorització dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge, certificat de les escriptures dels habitatges, o sol·licituds d'inscripció registral, respectivament, que impliquen canvi d'ús o cessió anterior al venciment dels indicats terminis, als referits serveis, a l'efecte de l'oportú control administratiu.
Així mateix, els registradors de la propietat hauran de remetre als serveis territorials competents en habitatge relació de les inscripcions de les escriptures de compravenda dels habitatges de nova construcció de protecció pública, que permeten la identificació de l'habitatge i el seu expedient, a l'efecte de l'oportú control administratiu, i en les condicions que, si és el cas, es determinen.
Article 28. Desqualificació
1. Amb caràcter general, els habitatges que s'acullen a règims de protecció pública tindran un règim de protecció, sense possibilitat de desqualificació voluntària, que s'estendrà a tota la vida útil de l'habitatge, considerant com a tal el període de protecció establit en aquest reglament o en la normativa de finançament aplicable, comptat des de la seua qualificació definitiva o resolució administrativa equivalent. No obstant això, en la normativa reguladora dels plans d'habitatge i sòl podran establir-se terminis i disposicions distintes per a les actua-cions protegides que s'hi determinen.
2. La desqualificació forçosa amb caràcter de sanció serà aplicable en els supòsits a què es refereix l'article 72 i concordants de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
3. La desqualificació administrativa es produirà, excepcionalment, sempre que es complisquen les condicions i requisits establits en aquest reglament.
Article 29. Termini desestimatori per a la resolució de visat i finançament específic de plans d'habitatge i sòl
Transcorreguts sis mesos des de la presentació de la sol·licitud de visat i finançament específic sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, sense que això eximisca l'administració de l'obligació de dictar una resolució expressa en el sentit que procedisca, en els termes establits en l'article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CAPÍTOL IV
El Consell Assessor de l'habitatge de la Comunitat Valenciana
Article 30. Caràcter i fins
Es crea el Consell Assessor de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana com l'òrgan col·legiat en el qual participen representants d'interessos socials relacionats amb el sector, que té com a finalitat assessorar la Generalitat en matèria d'habitatge i sòl, en l'àmbit de les seues atribucions.
El règim jurídic d'organització i funcionament serà l'establit en aquest reglament i en el qual disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 31. Atribucions del Consell
Els acords del Consell Assessor de l'Habitatge tindran el caràcter de suggeriments i propostes no vinculants, i no seran executius. S'adoptaran en el marc de les atribucions següents:
1. De consulta:
A) Amb caràcter preceptiu el Consell Assessor serà consultat en els casos següents:
1r. Avantprojectes de lleis sobre habitatge i sòl.
2n. Avantprojectes de reglaments i les seues modificacions, sobre habitatge i sòl.
3r. Avantprojectes de plans d'habitatge i sòl.
La consulta s'efectuarà abans de la remissió al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a informe preceptiu.
En el preàmbul de la referida normativa es farà constar "Oït el Consell Assessor de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana".
B) Amb caràcter facultatiu, el conseller i el director general competents en matèria d'habitatge hi podran sotmetre qualsevol altre assumpte relacionat amb l'habitatge i el sòl.
2. D'informació pública en projectes normatius. Quan el projecte d'elaboració de reglaments o altres disposicions exigisca l'obertura d'un període d'audiència al sector social, econòmic i professional afectat, aquest es podrà instrumentar a través del Consell Assessor.
Els representants d'interessos socials en aquest, una vegada conegut el projecte normatiu, amb l'acord previ del Consell Assessor, assumeixen l'obligació d'informar dels organismes i entitats que representen el corresponent projecte, amb expressió de temps i forma per a la presentació directa d'al·legacions i suggeriments davant de l'administració corresponent.
3. D'estudi. A iniciativa del president, el Consell Assessor podrà acordar la realització d'estudis o informes sobre els assumptes concrets que se li encomanen en matèria d'habitatge i sòl, o suggerir la seua realització per la mateixa Administració.
4. D'informació. L'administració competent en matèria d'habitatge informarà el Consell sobre l'evolució i el grau de compliment dels plans d'habitatge i sòl i de les mesures de finançament establides, i de les previsions de la política valenciana d'habitatge.
L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, donarà compte de les característiques i l'execució dels plans de normalització, reparacions i, en general, sobre les mesures d'administració del parc públic valencià d'habitatges, de les promocions d'habitatges de protecció pública i de tipus especial, i de les actuacions de sòl.
Article 32. Composició
1. El Consell Assessor de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana estarà integrat pel seu president, el seu vicepresident i els vocals pertanyents a l'administració o entitats públiques dependents, i els representants d'interessos socials, professionals i econòmics que es detallen a continuació.
2. Serà president del Consell Assessor de l'Habitatge el conseller competent en matèria d'habitatge, i vicepresident el director general en la referida matèria.
3. Seran vocals els següents membres de l'administració o entitats públiques dependents: dos representants de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, i els caps d'àrea i els caps dels serveis territorials de la direcció general competent en matèria d'habitatge, dos representants de la Xarxa Valenciana d'Infohabitatge Solidari, dos representants de l'Observatori Valencià de l'Habitatge, un representant de l'Agència Estatal Tributària, un representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda, i un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
4. La representació dels interessos socials, professionals i econòmics estarà formada pels vocals que es designen de la manera següent:
a) Un designat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
b) Un designat pel Consell de Col·legis Oficials d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana.
c) Un designat pels col·legis oficials d'agents de la propietat immobiliària a la Comunitat Valenciana.
d) Un designat pels Col·legis d'Administradors de Finques en la Comunitat Valenciana.
e) Un designat pel Col·legi de Notaris a la Comunitat Valenciana.
f) Un designat pel Col·legi de Registradors de la Propietat en la Comunitat Valenciana.
g) Un representant de l'Associació Espanyola de Promotors Públics d'Habitatge i Sòl.
h) Dos representants de les organitzacions sindicals majoritàries a la Comunitat Valenciana.
i) Dos designats per les organitzacions empresarials de més implantació a la Comunitat Valenciana.
j) Tres designats per les organitzacions de consumidors amb major representació en la Comunitat Valenciana.
k) Dos designats per les entitats de crèdit amb major relació amb les polítiques d'habitatge.
l) Tres representants de les associacions de promotors de la Comunitat Valenciana.
m) Tres representants de les federacions de construcció de la Comunitat Valenciana.
n) Tres experts de reconegut prestigi en matèria d'habitatge i sòl, designats pel president del Consell Assessor.
o) Tres representants de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de la Comunitat Valenciana.
p) Un representant del Consell Valencià de la Joventut.
q) Un representant de les associacions de persones amb discapacitat.
5. Actuarà com a secretari un funcionari de carrera del grup A de la Generalitat, amb titulació superior de llicenciat en Dret, que actuarà amb veu però sense vot. Serà designat pel director general competent en matèria d'habitatge, i tindrà les funcions establides en a l'article 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 33. Estatut dels membres
El mandat dels representants dels interessos socials, professionals i econòmics, tindrà una duració de quatre anys comptador de la seua incorporació al Consell. Perdran la seua condició en expirar el període de mandat, i per defunció, declaració d'incapacitat, renúncia o revocació de l'entitat que els va designar. En aquests últims casos, les referides entitats nomenaran un substitut fins a la terminació del mandat.
Els membres del Consell Assessor podran presentar propostes, com també formular els precs i preguntes que estimen pertinents, i no podran utilitzar els documents que els siguen facilitats per a fins diferents dels que van motivar que se'ls lliuraren.
Article 34. Periodicitat de les sessions
El Consell Assessor es reunirà quan ho estime oportú el president, després de la corresponent convocatòria prèvia, la qual haurà de complir els requisits establits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i, almenys, es reunirà dues vegades a l'any durant el primer trimestre i últim trimestre, llevat que hi haja causa justificada. Les assistències a aquestes sessions no seran retribuïdes.
Article 35. Quòrum i règim de votació
Per a la valida constitució del Consell es requereix l'assistència del president, del secretari i d'un terç dels vocals. Els acords s'adoptaran per majoria simple i els vocals representants dels interessos socials, professionals i econòmics podran delegar la seua assistència a favor d'un altre component del Consell assistent a la reunió, expressant el sentit del vot per als diversos punts de l'ordre del dia.
TÍTOL I
HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
DE NOVA CONSTRUCCIÓ
CAPÍTOL I
Principis i característiques generals
Article 36. Concepte
L'habitatge de protecció pública de nova construcció és el destinat a domicili habitual i permanent, i qualificat com a tal per la Generalitat, a través dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge, que reunisca els requisits de superfície, ús, qualitat i preu establits per aquest reglament i altres disposicions que se li apliquen. La superfície útil màxima d'aquests habitatges serà l'establida en l'apartat h) de l'article 11 d'aquest reglament, o la que determinen els plans o la normativa d'aplicació, i seran destinats a usuaris amb nivells d'ingressos limitats.
El règim d'habitatges de protecció pública de nova construcció, i l'ús, conservació, aprofitament i règim sancionador d'aquestes es regula per la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i per aquest reglament, mentre dure el període de protecció.
Article 37. Duració del període de protecció
1. El règim de protecció dels habitatges de protecció pública de nova construcció durarà trenta anys, computats a partir de la data de la seua qualificació definitiva. No obstant això, els plans d'habitatge i sòl podran establir un termini distint per a totes o alguna de les actuacions protegides previstes en aquests.
Si es tracta d'habitatges qualificats per a arrendament, la duració del termini de protecció serà la del termini establit per la normativa aplicable per a l'amortització del préstec específic obtingut per a la seua promoció, o en cas de no existir aquest préstec, transcorreguts vint-i-cinc anys comptadors des de la data de la qualificació definitiva, d'acord amb el que disposa la disposició addicional primera de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.
Tot això sense perjudici de les limitacions a la facultat de disposar, o d'un altre tipus, que puguen establir els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
En tot cas, la duració del període de protecció tindrà la consideració de vida útil de l'habitatge, a l'efecte de subjecció al règim especial d'habitatges de protecció pública.
2. Transcorregut el període de protecció, s'extingeixen les limitacions pròpies d'aquest règim, i queden sotmesos els habitatges i elements complementaris a què s'estén la protecció al règim establit per la legislació comuna.
Es produirà també el referit efecte quan, excepcionalment, es concedisca la desqualificació amb les condicions i característiques establides en la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, en aquest reglament, i en la normativa de finançament aplicable.
Article 38. Àmbit de la protecció
La protecció arribarà als elements i supòsits recollits en l'article 45 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Els elements diferents de l'habitatge, però pertanyents a l'edifici, hauran de complir, a l'efecte de la protecció, les condicions següents:
1. Locals de negoci. Els locals de negoci situats en els immobles destinats a habitatge tindran una superfície útil que no excedirà del 40 per 100 de la superfície útil total, i hauran de situar-se en plantes completes i diferents de les que es destinen a habitatges, o separades per elements que impossibiliten la seua connexió, diferenciant clarament els seus accessos.
Quan una mateixa promoció incloga més de cent habitatges, es podrà agrupar la indicada superfície, destinada a locals de negoci, en edifici independent, sempre que aquest situat en terrenys contigus als ocupats per aquelles, forme amb els edificis d'habitatges un conjunt urbà i s'integre en el mateix projecte, i sempre que observe la normativa urbanística d'aplicació.
2. La protecció s'estén als garatges d'edificis d'habitatges de protecció pública, que tindran el preu limitat i podran ser annexos inseparables vinculats als habitatges o no. La vinculació es farà constar en l'expedient administratiu, es consignarà en les qualificacions, provisional i definitiva, i en l'escriptura de declaració d'obra nova i constitució del règim de propietat horitzontal, a l'efecte de la seua constància en el registre de la propietat.
No és possible qualificar una promoció d'habitatges protegits sense que els garatges existents en aquest es vinculen com a annexos inseparables d'aquelles, almenys en la mateixa proporció que el nombre d'habitatges protegits, ubicant-se les places de garatge que es vinculen com a annexos inseparables en la planta superior de l'esmentat garatge, quan el garatge es dispose en diverses. En cas de no disposar de places suficients en la referida planta superior, la resta s'ubicaran en les plantes inferiors d'aquest, i podrà quedar l'excedent de places sense vincular. Les característiques tècniques, superfícies i dimensions mínimes dels garatges es regularan per la normativa tècnica específica d'aplicació.
No obstant això, quan, per les característiques del solar i de l'edifici, el que disposa l'apartat anterior siga d'impossible o difícil compliment, es requerirà l'informe favorable del servei territorial competent per a aprovar la solució alternativa proposada, que haurà d'ajustar-se a l'esperit del criteri general.
a) El preu màxim aplicable, llevat que els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable establisquen un altre distint, serà el 60 per 100 del mòdul de venda per la superfície útil de la plaça de garatge.
El propietari podrà sol·licitar del servei territorial competent en matèria d'habitatge la desvinculació de la plaça de garatge, quan el pla d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable ho permeten. Per a això serà necessari que la desvinculació complisca amb la normativa específica de l'expedient de construcció i amb el règim de propietat horitzontal que haja pogut establir-se. Obtinguda la desvinculació, el preu continua estant limitat durant tot el període de protecció.
b) Els edificis l'ús principal dels quals siga el d'habitatge i que complementàriament incloguen garatges, i sempre que aquests estiguen vinculats exclusivament en les seus respectius habitatges o servisquen els propietaris o arrendataris d'aquests o dels locals del propi edifici, la llicència municipal d'edificació portarà implícita la concessió de la llicència d'activitat dels garatges, i no s'aplicarà en aquests casos el procediment administratiu regulat per la legislació específica d'activitats classificades, i l'ajuntament haurà de comprovar que el projecte compleix la normativa aplicable als garatges, com també l'adequació a l'esmentat projecte de l'obra realitzada, a l'efecte pertinent de la posterior expedició de llicència d'ocupació, conforme disposa l'apartat 2 de l'article 28 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació.
Els garatges que estiguen inclosos en edificis d'habitatge protegit, hauran de complir el que disposa la normativa de disseny i qualitat aplicable, i la resta de normativa que s'aplique. Quan no quede clar el funcionament correcte de determinades places d'aparcament, es podrà exigir, per a obtenir la qualificació provisional, documentació complementària que justifique la facilitat d'accés i eixida dels vehicles a les seues places, mitjançant el grafisme, en el plànol d'aparcament del projecte arquitectònic, de les maniobres reals per a estacionar i desestacionar els vehicles, almenys en les places més desfavorables, entenent com a tals les que estiguen situades en fons de carrers, cantonades o racons, i les situades al costat d'elements estructurals, rampes o paraments que per la seua posició i característiques puguen dificultar les maniobres d'entrada i eixida a la plaça.
3. La protecció s'estén també als espais lliures de parcel·la d'ús comunitari i col·lectiu de la promoció En aquest supòsit, podrà incrementar-se el preu de venda en un percentatge que no excedirà del preu màxim corresponent a un traster protegit de la promoció.
No obstant això, la part de preu limitada corresponent als elements d'ús comunitari a què es refereix el paràgraf anterior no serà computable per a la concessió de finançament específic dels plans d'habitatge i sòl.
4. Trasters. El preu màxim aplicable, llevat que els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable establisquen un altre distint, serà el 60 per 100 del mòdul de venda per la superfície útil de traster, que reunirà les característiques establides per la normativa tècnica d'aplicació i, en tot cas, estaran sempre vinculats als habitatges. El seu emplaçament en l'edifici s'efectuarà de manera que no siga possible la seua incorporació física a un habitatge.
Article 39. Classificació
Els habitatges de protecció pública de nova construcció es classificaran en les modalitats següents:
1. Habitatges de protecció pública de nova construcció de promoció privada, per persones jurídiques o físiques, en qualsevol de les modalitats de promoció previstes en aquest títol, i en les que disposen els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
a) Aquests habitatges també podran ser promoguts per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública dependent de la conselleria competent en matèria d'habitatge que la substituïsca, per al compliment dels seus programes d'habitatge.
b) Les distintes modalitats podran coexistir en una mateixa promoció, en els termes que determinen els plans aplicables.
2. Habitatges de promoció pública en qualsevol de les modalitats establides per l'article 54 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i regulades en el títol III d'aquest reglament.
Article 40. Superfícies
La definició de superfícies útils i construïdes, i amb elements comuns, com també la incidència en el còmput d'altres condicionants, es regirà per la normativa de disseny i condicions de l'habitatge a què es refereix l'article 42 d'aquest reglament.
Article 41. Terrenys
1. El valor dels terrenys on es promoguen habitatges protegits, afegit al import total del pressupost de les obres d'urbanització, no podrà excedir el 15 per 100 de la xifra que resulte de la suma dels preus màxims de venda o adjudicació dels habitatges protegits i lliures, locals de negoci, garatges i trasters.
Quan es projecten grups no inferiors a 500 habitatges, el percentatge establit en el paràgraf anterior podrà incrementar-se en un 5 per 100, i no podran excedir el 20 per 100 de la xifra a què es refereix el paràgraf anterior.
2. Només a l'efecte de comprovar el compliment del que disposa aquest article, s'assignarà als habitatges lliures, acollits o no al règim de protecció autonòmic, un valor per metre quadrat útil igual al del mòdul de venda aplicable de la modalitat d'habitatge de protecció pública de preu superior establida pel Pla estatal d'habitatge en vigor. Quan es tracte de locals de negoci, el valor assignat serà d'1,5 vegades el mòdul de venda aplicable.
3. En el supòsit d'actuacions protegides en àrees de rehabilitació o quan per motius socials, arquitectònics o urbanístics s'estime necessari, el director general competent en matèria d'habitatge podrà exceptuar aquesta limitació mitjançant una resolució motivada i d'acord amb els informes tècnics corresponents. A aquest efecte, els promotors presentaran sol·licitud d'excepció dels límits de valoració establits, justificant motivadament la petició i acompanyant informe tècnic, per a acreditar la viabilitat econòmica de la promoció.
4. En el cas que els terrenys no tinguen completades les obres d'urbanització, a més de les garanties exigibles per la legislació urbanística per a l'execució simultània a l'edificació, es computarà com a valor dels terrenys el valor del sòl més el cost de les obres d'urbanització necessàries, segons es defineixen en la legislació urbanística valenciana.
5. En el cas que els terrenys estiguen en un programa per al desenvolupament d'actuacions integrades se sumarà al valor dels terrenys, l'import de la quota d'urbanització corresponent a la parcel·la en els termes que resulten del certificat lliurat a aquest efecte pel registrador de la propietat.
Article 42. Normes de disseny i condicions de l'habitatge
Els habitatges de protecció pública de nova construcció hauran de complir la normativa de disseny i condicions de l'habitatge que s'establisca a aquest efecte per als habitatges i que desenvolupe la Generalitat.
Article 43. Preu bàsic i mòdul de venda
Els habitatges de protecció pública de nova construcció tindran preu limitat de venda en funció del preu bàsic determinat a nivell nacional per als plans estatals d'habitatge i sòl, i d'acord amb el que estableix l'article 21 i 38 d'aquest reglament.
CAPÍTOL II
Règim del dret d'accés a un habitatge protegit
Article 44. Requisits per a l'accés
Els plans d'habitatge o mesures singulars de finançament establiran les condicions d'accés als habitatges protegits.
1. Amb caràcter supletori, els requisits per a accedir als habitatges de nova construcció de protecció pública seran els següents:
a) Que els adquirents, adjudicataris i promotors per a ús propi no siguen titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre alguna altre habitatge subjecte a règim de protecció pública, excepte en cas d'ocupació temporal d'aquest per motiu de reallotjaments sota control d'organismes públics, en les condicions que es determinen legalment.
b) Que els adquirents, adjudicataris i promotors per a ús propi no siguen titulars d'un habitatge lliure, quan el valor d'aquest, determinat d'acord amb la normativa de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, excedisca del 40 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge objecte de l'actuació protegida. Aquest valor s'elevarà al 60 per 100 en els supòsits següents:
1r. Quan es tracte de famílies nombroses i necessiten adquirir un habitatge de major superfície per l'increment del nombre de membres de la seua unitat familiar.
2n. En el cas de persones majors de 65 anys, de les persones amb discapacitat o de víctimes de la violència de gènere o del terrorisme.
3r. En cas de trasllat de domicili a una altra localitat, quan es tracte de famílies amb ingressos familiars determinats d'acord amb el que disposa la normativa aplicable, que no excedisquen d'1,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
c) Que els adquirents, adjudicataris, promotors per a ús propi i arrendataris dels habitatges tinguen ingressos familiars que no superen els establits pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i, amb caràcter supletori, 6,5 vegades l'índex públic de renda d'efectes múltiples, excepte en el cas d'habitatges protegits qualificats de protecció oficial en règim especial, que no podran excedir 2,5 vegades l'índex públic de renda d'efectes múltiples.
d) Que els habitatges es destinen a residència habitual i permanent i que siguen ocupats dins dels terminis establits en la normativa vigent i, en tot cas, en els tres mesos següents al lliurament, excepte pròrroga justificada per raons de tipus laboral o familiar, que haurà de ser autoritzada per l'administració competent.
No obstant això, la direcció general competent en matèria d'habitatge podrà, analitzades les circumstàncies del cas, exceptuar qualsevol dels requisits d'accés als habitatges protegits quan, sent titular d'un altre habitatge, es trobe en alguna de les circumstàncies següents: realotjaments urbanístics conseqüència d'expedients d'expropiació forçosa, habitatge sense condicions mínimes d'habitabilitat o inadequació de la superfície de l'habitatge a la composició familiar.
Només a l'efecte del que disposa aquest reglament, s'entendrà que hi ha inadequació quan la superfície de l'habitatge no arribe els 10 metres quadrats útils per cada membre de la unitat familiar.
El compliment dels requisits d'accés és condició necessària per a l'obtenció i gaudi del finançament específic, prevista en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
2. Règim d'ús i formes d'accés a la propietat
Els plans d'habitatge o mesures singulars de finançament podran establir els règims d'ús i formes d'accés a la propietat de les actuacions protegides qualificades a la seua empara.
a) El règim d'ús dels habitatges de protecció pública, amb caràcter supletori, podrà ser el següent:
1r. Arrendament.
2n. Propietat.
3r. Altres formes d'explotació justificades per raons socials.
b) L'accés a la propietat d'un habitatge de protecció pública podrà realitzar-se:
1r. Per compravenda.
2n. Mitjançant arrendament amb opció de compra.
3r. Per promoció per a ús propi.
4t. Per promoció a través de comunitats de propietaris, cooperatives d'habitatges o qualsevol altra associació amb personalitat jurídica.
c) Només poden ser usuaris dels habitatges de protecció pública les persones físiques, i queda prohibit el gaudi per a ús propi, per qualsevol títol, de més d'un habitatge de protecció pública. Aquesta prohibició serà aplicable fins i tot en el cas que la titularitat dels habitatges d'ús propi corresponga a distints familiars, si aquests es corresponen amb una unitat familiar.
Podran exceptuar-se les famílies nombroses conforme determinen els plans d'habitatge aplicables o normativa específica de finançament, amb l'autorització prèvia del servei territorial competent en matèria d'habitatge corresponent.
d) El règim d'ús dels habitatges de protecció pública s'assenyalara en la corresponent cèdula de qualificació definitiva.
e) Les promocions de més d'un habitatge, destinades a accés en propietat o a arrendament, que es troben en període d'execució o acabades, podran ser adquirides, per promocions completes, per persones jurídiques per a la seua explotació en règim d'arrendament d'habitatges de protecció pública, en els termes que els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament establisquen.
f) En les promocions destinades a arrendament, l'arrendador assumeix l'administració, explotació i manteniment de l'immoble fins que concloga el règim de protecció.
g) Els habitatges inclosos en promocions destinades a arrendament podran ser adquirides en propietat pels seus arrendataris, en els terminis i condicions establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament específic.
3. Segones i posteriors transmissions.
S'aplicaran a les segones i posteriors transmissions d'habitatges de protecció pública:
a) Les limitacions a la facultat de disposar, o d'un altre tipus, que puguen establir els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament.
b) La duració del període de protecció.
c) Les limitacions de preus de venda i renda establides.
d) Les condicions generals d'accés als habitatges de protecció pública establits pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, o supletòriament per aquest reglament, aplicables en el moment en què la transmissió es produïsca.
Article 45. Document d'idoneïtat
1. Els habitatges de protecció pública no podran transmetre's en segones o posteriors transmissions, tant en el supòsit del transcurs del termini per a la llibertat de cessió, com per haver obtingut autorització per l'òrgan competent abans del transcurs del termini legal, si no s'han obtingut per part del venedor i del comprador els corresponents documents d'idoneïtat per a transmetre o adquirir un habitatge amb protecció pública.
2. Per a l'obtenció del document d'idoneïtat per part de l'adquirent, aquest haurà de complir les condicions que la normativa vigent exigisca per als habitatges de protecció pública autonòmica.
El document tindrà una vigència de sis mesos, transcorreguts els quals, si no s'ha adquirit l'habitatge, haurà de renovar-se.
3. El document d'idoneïtat del venedor haurà de contenir la identificació de l'habitatge, règim a què s'acull, preu màxim de venda i condicions d'aquesta. La seua validesa tindrà una vigència de sis mesos.
4. Per a l'atorgament d'escriptures de segones i posteriors transmissions d'habitatges de protecció pública, les parts contractants hauran d'aportar els corresponents documents d'idoneïtat expedits pel servei territorial competent en matèria d'habitatge. Els notaris exigiran aquesta aportació i comunicaran a l'esmentat servei la falta de documents d'idoneïtat.
5. El que estableixen els paràgrafs anteriors serà igualment aplicable en la compravenda d'habitatges de protecció pública de nova construcció quan els adquirents no sol·liciten el finançament específic dels plans d'habitatge, o no compleixen els requisits per al dit finançament, encara que sí que per a l'adquisició d'un habitatge amb algun tipus de protecció pública.
En aquest supòsit, els ingressos i requisits dels adquirents hauran d'ajustar-se al tipus d'habitatge de protecció pública que adquirisquen.
6. Per ordre de la conselleria competent en matèria d'habitatge es determinarà el procediment telemàtic per a la comunicació d'aquesta informació a través del corresponent col·legi notarial.
Article 46. Lliurament i ocupació
L'ocupació i ús dels habitatges de protecció pública s'efectuarà una vegada s'haja obtingut la cèdula de qualificació definitiva, i hagen sigut assegurats del risc d'incendis.
El termini d'ocupació serà el que determinen els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament i, si no n'hi ha, en el termini de tres mesos a comptar de la concessió de la qualificació definitiva. Si la compravenda o arrendament té lloc després de la concessió de la qualificació definitiva, el còmput s'iniciarà el dia de la data del contracte corresponent.
El servei territorial competent en matèria d'habitatge podrà prorrogar, amb caràcter excepcional, aquest termini d'ocupació, sempre que hi haja justa causa.
Article 47. Plaques i documentació final d'obra
1. Els edificis d'habitatges de protecció pública hauran de tenir obligatòriament, en un lloc visible des del carrer i pròxim a la llinda de les portes d'accés, plaques identificatives, que tindran el contingut següent:
a) Logo del Pla d'accés a l'habitatge de la Comunitat Valenciana.
b) Règim legal a què estiguen acollits els habitatges.
c) Denominació del promotor.
d) Que els habitatges estan destinats a domicili habitual i permanent.
e) Signatura de l'expedient.
Per a l'obtenció de la qualificació definitiva, en el cas d'habitatges acollits a plans estatals, serà necessari que en el moment de la inspecció pels tècnics competents es trobe instal·lada la placa identificativa.
2. Els promotors i, si és el cas, els propietaris, estan obligats a lliurar als adquirents i arrendataris una còpia de la cèdula de qualificació definitiva en l'acte de la firma del contracte, com també el llibre de l'edifici, en els termes i condicions establits per la legislació d'ordenació de l'edificació.
Article 48. Locals comercials
Els locals comercials situats en immobles d'habitatges de protecció pública podran cedir-se en venda o en arrendament i dedicar-se a usos comercials, centres docents, oficines, despatxos, consultoris i altres d'anàlegs compatibles amb habitatge, d'acord amb les condicions establides en la legislació urbanística. El seu preu serà lliure.
Els referits locals podran transformar-se en habitatges sempre que complisquen el que disposa la legislació urbanística i en les ordenances municipals, amb l'autorització prèvia del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
Article 49. Manteniment i conservació
Els propietaris d'habitatges de protecció pública, i els arrendataris, vindran obligats a mantenir en bon estat i a conservar-les conforme estableix la legislació d'ordenació de l'edificació.
Els promotors respondran objectivament dels vicis o defectes de construcció, i se'ls podrà imposar l'execució de les obres necessàries de reparació o realitzar-les a costa d'aquests, en els termes establits per l'article 47 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Tot això sense perjudici de l'aplicació, si és el cas, del règim administratiu sancionador dels habitatges de protecció pública, i quedant fora de perill, sempre, les accions que puguen exercir els propietaris i adquirents dels habitatges a l'empara dels articles 1484 i següents i concordants i la resta de pertinent aplicació del Codi civil, i article 17 i següents de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
Article 50. Sobrepreu
Es considerarà sobrepreu qualsevol quantitat que supere els límits de preu de venda i renda que s'establisquen en els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament específic, en els termes establits en l'apartat 3r de l'article 40 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana. La seua percepció constituirà infracció molt greu al règim legal d'habitatges de protecció pública conforme a l'article 69 punt 7 de l'esmentada llei.
Sense perjudici del que estableix l'article 38 d'aquest reglament, sobre el règim d'elements diferents de l'habitatge a què s'estén la protecció, quan es pretenga alienar o cedir en ús locals i altres dependències amb preu lliure als adquirents o usuaris dels habitatges amb protecció pública d'una mateixa promoció, haurà d'obtenir-se autorització dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge.
A aquest efecte s'haurà de presentar sol·licitud del venedor o cedent, en la qual s'hauran d'especificar les circumstàncies de preu i les que motiven la seua venda o cessió. Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge requeriran el comprador o cessionari perquè manifeste la seua conformitat i, així mateix, justifique la necessitat efectuar la referida contractació. La resolució administrativa concedirà l'autorització, si és el cas, motivadament.
Article 51. Publicitat dels habitatges de protecció pública
1. La publicitat que es realitze sobre obres d'habitatge de nova construcció subjectes a règims de protecció pública haurà de reunir els requisits establits amb caràcter general per la legislació valenciana de l'habitatge, com també el que disposa el Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril, i en la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificada per la Llei 44/2006, de 29 de desembre. Especialment, haurà de contenir de forma indubtable el règim a què estan acollits, la signatura de l'expedient, la data de qualificació provisional i la data de qualificació definitiva si estan acabades, el nom del promotor i la destinació residència habitual i permanent.
2. En les obres d'habitatge de nova construcció subjectes a règims de protecció pública s'hauran de col·locar obligatòriament cartells informatius, el contingut de les quals serà el següent:
a) Logo del Pla d'accés a l'habitatge de la Comunitat Valenciana.
b) Signatura de l'expedient.
c) Data de la llicència municipal d'obres.
d) Règim legal a què estiguen acollits els habitatges.
e) Nombre d'habitatges acollits.
f) Nombre d'habitatges destinats a persones amb discapacitat.
g) Nombre d'habitatges destinats a famílies nombroses.
h) Nombre de garatges i trasters vinculats.
i) Nom del promotor.
j) Nom del constructor.
k) Nom dels tècnics de la direcció facultativa.
l) Nom de les entitats i laboratoris encarregats del control de la qualitat de l'edificació.
m) Que els habitatges estan destinats a domicili habitual i permanent.
El cartell informatiu s'exposarà en l'obra en lloc visible, una vegada obtinguda la qualificació provisional i en el termini màxim d'un mes des de la seua data, llevat que hi haja causa justa, autoritzada pel servei territorial competent en matèria d'habitatge, i haurà de romandre exposat fins a l'obtenció de la qualificació definitiva.
Article 52. Percepció de quantitats a compte
Perquè els promotors d'habitatges de protecció pública puguen percebre dels compradors o adquirents, durant el període de construcció, quantitats a compte del preu, hauran d'haver obtingut la qualificació provisional i hauran de sol·licitar autorització del servei territorial competent en matèria d'habitatge, acreditant el compliment de les condicions següents:
1. Que les quantitats anticipades s'apliquen únicament a la construcció dels habitatges, sent ingressades en qualsevol establiment bancari o entitat de crèdit pública o privada a disposició del promotor, amb distinció de qualsevol altra classe de fons pertanyents al mateix.
2. Que en els contractes que s'atorguen per a formalitzar els lliuraments a compte es faça constar de manera indubtable la quantia d'aquestes, els terminis en què han de ser satisfetes, el compte especial de l'entitat bancària o de crèdit on ha de verificar-se l'ingrés, i la garantia que haja sigut constituïda pel promotor entre les previstes en l'apartat b) de la condició tercera.
3. Que se sol·licite autorització al servei territorial competent en matèria d'habitatge amb anterioritat a la seua percepció i abans de la qualificació definitiva. En la sol·licitud d'autorització s'haurà de fer constar l'import total de les quantitats que es pretenga obtenir per aquest concepte.
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar, necessàriament:
a) Certificat del Registre de la Propietat acreditativa del domini dels terrenys o del dret que faculte el promotor per a realitzar la construcció, i que es troben lliures de càrregues i gravàmens, excepte aquells constituïts en garantia de devolució dels préstecs concedits per a la construcció dels habitatges.
b) Aval bancari suficient o contracte d'assegurança que garantisca la devolució de l'import de les quantitats rebudes, més els interessos legals corresponents fins al moment en què es faça l'efectiva devolució, en cas de no obtenir la qualificació definitiva o no acabar les obres dins del termini fixat en la qualificació provisional o en la pròrroga reglamentàriament concedida.
4. El compliment de les condicions per a percebre quantitats a compte és aplicable fins i tot a les promocions que es realitzen en règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa.
5. Les garanties establides s'estendran a les quantitats lliurades en efectiu o mitjançant qualsevol efecte canviari, el pagament de les quals es domiciliarà en el compte especial previst.
6. En el període de construcció només podran percebre's dels futurs adquirents pagaments en concepte de quantitats a compte.
7. Quan els promotors disposen la formalització de reserves d'habitatge, amb lliurament de quantitats per aquest concepte, hauran de fer-ho constar en la sol·licitud d'autorització per a percebre quantitats a compte i en el document de la reserva, especificant les quanties i acompanyant la documentació que acredite que estan avalats o assegurats fins que la reserva es materialitze, en el moment del qual tindrà la consideració de lliurament a compte del preu i serà avalat o assegurat conforme disposa aquest article. Tot això sense perjudici d'establir en el document de reserva d'habitatge els pactes necessaris per als supòsits en què la reserva no arribe a bon fi.
Article 53. Clàusules d'inserció obligatòria en els contractes
Els contractes de compravenda i arrendament hauran d'incloure les clàusules que recullen els requisits d'informació i venda exigits en la Llei de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, a més de les que puguen establir els plans d'habitatge i sòl i les mesures de finançament que corresponguen. A més, obligatòriament hauran d'incloure:
1. Amb caràcter general:
a) Que l'habitatge objecte de la transmissió està subjecte a les prohibicions i limitacions derivades del règim de protecció pública establit per la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, aquest reglament i la resta de disposicions de desenvolupament, i, per consegüent, que les condicions d'utilització seran les assenyalades en la referida normativa i en la qualificació definitiva, i els preus de venda o renda no podran excedir els límits establits.
b) Que el promotor/venedor o arrendador s'obliga a lliurar les claus de l'habitatge en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la concessió de la qualificació definitiva, o des de la data del contracte, si fóra posterior, llevat que aquest termini siga prorrogat pel servei territorial competent en matèria d'habitatge.
c) Que l'adquirent o arrendatari s'obliga a ocupar l'habitatge en el termini màxim de tres mesos a partir del lliurament de les claus, llevat que hi haja causa justa.
d) Que li promotor/venedor o arrendador s'obliga a lliurar a l'adquirent o arrendatari un exemplar del contracte, degudament visat pel servei territorial competent en matèria d'habitatge.
2. Contractes de compravenda:
a) Que el promotor o venedor s'obliga a elevar a escriptura pública el contracte privat de compra/venda en el termini de tres mesos a partir de la data de la qualificació definitiva de l'habitatge, o de la del contracte, si fóra posterior, llevat que aquest dit termini siga prorrogat pel servei territorial competent en matèria d'habitatge.
b) Que les despeses concernents a la declaració d'obra nova i divisió horitzontal, com també els de constitució i divisió del crèdit hipotecari, seran, en tot cas, a compte del promotor de l'habitatge.
c) Que el comprador podrà instar la resolució del contracte en el cas de denegació de la qualificació definitiva de l'habitatge, o quan el promotor no la sol·licite en els terminis reglamentaris.
d) Que, una vegada visat aquest contracte pel servei territorial competent en matèria d'habitatge, el comprador podrà inscriure'l en el Registre de la Propietat. Els honoraris d'inscripció es descomptaran dels que ocasione l'escriptura de compravenda.
3. Arrendament:
a) El contracte se subjecta a la Llie d'Arrendaments Urbans, amb les especificacions establides per la normativa de protecció.
b) Que el subarrendament total o parcial de l'habitatge donarà lloc a la resolució del contracte.
4. Quantitats a compte:
En el supòsit de contractes de percepció de quantitats a compte, hauran de consignar-se en el contracte les dades requerides per l'article 52 d'aquest reglament, especificant que s'ha obtingut l'autorització administrativa per a la percepció d'aquestes quantitats.
No seran admissibles contractes de compra/venda anticipada d'habitatges de protecció pública, promesa de venda o opció de compra, sense estipular la percepció de quantitats a compte, i no es consignarà la percepció de quantitats per qualsevol altre concepte.
5. Identificació de l'habitatge:
En els contractes i escriptures es farà constar, de manera indubtable, la identificació de l'habitatge (tipus, superfície útil i construïda, i situació de l'edifici) d'acord amb la qualificació provisional o definitiva segons la fase de tramitació en què es trobe l'expedient, com també les seues dades registrals.
Es farà constar per separat els preus de venda i superfície útil i construïda de l'habitatge, garatge, trasters i annexos, si és el cas.
Quan en els procediments administratius iniciats per a l'obtenció del finançament específic dels plans d'habitatge i sòl s'aporten escriptures en què no consten per separat els preus i superfícies de l'habitatge, garatge, trasters i annexos, les parts contractants adjuntaran declaració subscrita pel venedor i el comprador on s'especificarà l'esmentat desglossament, llevat que amb anterioritat s'haja aportat en l'expedient el corresponent contracte privat incloent-hi les especificacions assenyalades.
6. Préstec directe a l'adquirent:
Per a obtenir el visat del contracte haurà de fer-se constar en el contracte o escriptura que l'obtenció del préstec específic per als plans d'habitatge i sòl és obligació exclusiva de l'adquirent.
Les despeses de cancel·lació del préstec del promotor, total, o parcial en el cas que l'adquirent no se subrogue en la totalitat del préstec, seran a compte del promotor.
7. Limitacions a l'ús i cessió:
Les prohibicions i limitacions a la facultat de disposar establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable i articles 25 i 79 d'aquest reglament, respectivament, es faran constar expressament en les escriptures de compra/venda, adjudicació o declaració d'obra nova en el supòsit de promoció en lloguer o individual per a ús propi, i en l'escriptura de formalització del préstec hipotecari, a l'efecte de la seua inscripció en el registre de la propietat, fent constar la prohibició de disposar per mitjà de nota marginal.
Els notaris i registradors de la propietat hauran de remetre, en el cas que no hi haja autorització del servei territorial competent en matèria d'habitatge, relació de les escriptures dels habitatges, o sol·licitud d'inscripció registral si és el cas, que impliquen canvi d'ús o cessió anterior al venciment dels terminis establits, per la normativa d'aplicació, per a poder transmetre o cedir l'ús dels habitatges, a l'efecte del seu control administratiu.
Així mateix, els registradors de la propietat remetran relació de les inscripcions d'escriptures de compra/venda dels habitatges de nova construcció de promoció pública, que permeten la identificació de l'habitatge, número d'expedient, com també de l'adquirent d'aquest, al servei territorial competent en matèria d'habitatge, a l'efecte del seu control administratiu.
8. En les promocions per a ús propi, l'escriptura de declaració d'obra nova especificarà el sotmetiment a la legislació de protecció pública a l'habitatge, que les condicions d'utilització seran les assenyalades en la referida normativa i en la qualificació definitiva, i que els preus de venda no podran excedir els límits establits.
Article 54. Visat de contractes
Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge portaran un registre especial, en què es prendrà nota de tots els contractes translatius de domini o de cessió d'ús per qualsevol títol dels habitatges de protecció pública.
Els contractes privats o les escriptures públiques corresponents o les seues còpies simples, es presentaran, en el nombre d'exemplars establit per la norma de finançament aplicable, i, si no n'hi ha, en triple exemplar, en els serveis territorials competents en matèria d'habitatge en el termini d'un mes a partir del seu atorgament. En el supòsit de les escriptures, podran aportar-se a partir de la seua inscripció en el Registre de la Propietat. Estan obligats a efectuar aquesta presentació les parts contractants.
Si els contractes privats o escriptures no reunisquen els requisits exigits, es requerirà als interessats perquè, en el termini de quinze dies, les esmenen. Transcorregut el referit termini, podran iniciar-se les actuacions prèvies corresponents al règim administratiu sancionador.
Article 55. Elevació a escriptura pública
Els promotors d'habitatges de protecció pública estaran obligats a elevar a escriptura pública, en el termini de tres mesos comptadors de la concessió de la qualificació definitiva, els contractes de compravenda signats amb anterioritat a aquesta qualificació.
Si la compravenda té lloc després de la concessió de la qualificació definitiva, aquest termini es comptara des de la firma del contracte, i es presentaran en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, segons disposa l'article anterior.
Article 56. Actuacions prèvies en el procediment sancionador
Abans de la iniciació del procediment sancionador, es podran realitzar actuacions prèvies, a fi de determinar amb caràcter preliminar si concorren circumstàncies que justifiquen la iniciació. A aquest efecte, el servei territorial competent en matèria d'habitatge podrà cursar invitació d'obres al presumpte infractor perquè puga executar les obres necessàries de reparació, voluntàriament i en el termini concedit, que no podrà ser superior a un mes.
Així mateix, si es tracta de conductes o situacions de fet que puguen cessar per voluntat del presumpte infractor, el servei territorial competent en matèria d'habitatge podrà formular requeriment perquè, en el termini màxim de quinze dies, cessen les referides conductes o es reposen al seu estat originari.
La no-observança dels requeriments a què es refereix l'apartat anterior determinarà la iniciació del procediment sancionador.
CAPÍTOL III
Qualificació provisional
Article 57. Inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública
La inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública, en els termes que determina l'article 3 d'aquest reglament, tindrà el caràcter de tràmit inicial, i serà requisit previ per a poder sol·licitar la qualificació provisional.
Article 58. Habitatges destinats a persones amb discapacitat
1. Els edificis d'habitatges de protecció pública de nova construcció hauran de reservar habitatges adaptats per a ser destinats a persones amb discapacitat, en el percentatge i les condicions establides per la legislació d'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació.
Aquests habitatges hauran de complir les condicions exigides per la referida legislació i per les disposicions reglamentàries de desenvolupament, i, s'adaptaran a les necessitats específiques del comprador segons el tipus de discapacitat.
En el projecte bàsic d'edificació presentat per a l'obtenció de la qualificació provisional, els habitatges reservats per a persones amb discapacitat es consignaran sense distribuir, però recollint les condicions d'accés universal exigides per la legislació aplicable.
Una vegada assignat l'habitatge, en el règim que pertoque, a una persona amb discapacitat, el promotor queda obligat a presentar, en el període d'execució de les obres, una distribució adequada a les seues característiques, tant físiques com psíquiques i sensorials. El servei territorial competent en matèria d'habitatge, després de l'informe tècnic corresponent, acceptarà o no la distribució proposada.
2. Aquests habitatges podran situar-se en qualsevol planta de l'edifici, sempre que reunisquen les condicions d'accés i mobilitat interior que establisquen les normes esmentades en l'apartat anterior.
3. Per a l'accés a aquest tipus d'habitatges serà necessari acreditar la condició de persona amb discapacitat mitjançant certificat expedit per la conselleria competent en la matèria de benestar social.
En el cas que les persones amb discapacitat siguen menors d'edat o legalment incapaços, podran accedir als esmentats habitatges les persones que exercisquen sobre aquests la pàtria potestat, la tutela i, si és el cas, les que acrediten tenir-los a càrrec seu amb caràcter permanent.
Els plans d'habitatge i sòl i les mesures singulars de finançament establiran condicions especials per a l'accés al finançament específic que, necessàriament, hauran d'incloure la forma de computar els ingressos familiars, els requisits patrimonials i la unitat familiar. Si no n'hi ha, i amb caràcter supletori, es tindran en compte, quan la persona tinga una discapacitat igual o superior al 33 per 100 i acredite la necessitat adaptació funcional, les condicions següents:
a) El còmput d'ingressos mínims tindrà en compte la unitat familiar, entenent-hi les persones que exercisquen la pàtria-potestat, la tutela, o que les tinguen a càrrec seu permanentment.
b) No es tindran en compte les condicions generals sobre propietat d'un altre habitatge dels membres de la unitat familiar distints de l'adquirent, ni tampoc les que puguen correspondre a les persones que exercisquen la tutela o els tinguen a càrrec seu permanentment.
c) Els ingressos familiars computables correspondran a l'adquirent, i, si no els té, es ponderaran els de la unitat familiar amb una reducció del 50 per 100, a l'efecte d'aplicació de les modalitats de finançament específic previst en les normes d'aplicació.
d) Es considerarà primer accés i es tindrà dret a l'obtenció del finançament específic previst en les normes d'aplicació, quan es pretenga adquirir un habitatge adaptat i la que es posseeix és ordinària, en els supòsits en què la discapacitat necessite la referida adaptació. Si l'habitatge posseït en propietat està subjecte a algun règim de protecció pública, serà necessari l'alienació d'aquesta, sense devolució de les ajudes econòmiques directes percebudes, prèviament a l'adquisició del nou habitatge adaptat.
4. El nombre d'habitatges destinats a persones amb discapacitat es consignarà en la qualificació provisional de la promoció, i els serveis territorials competents en matèria d'habitatge adoptaran les mesures oportunes per a la seua difusió i coneixement dels possibles interessats les quals, com a mínim, hauran de comprendre les mesures següents:
a) Publicació en el tauler d'anuncis del servei territorial competent en matèria d'habitatge per un període, d'al menys sis mesos, com també en els cartells informatius a peu d'obra, d'acord amb el que disposa l'article 51.2.f) d'aquest reglament.
b) El servei territorial competent en matèria d'habitatge remetrà comunicació informativa al secretari de l'ajuntament en el municipi del qual s'ubiquen els habitatges, perquè es publique en el tauler d'anuncis durant un període, d'al menys, tres mesos.
c) La conselleria competent en matèria d'habitatge garantirà la seua difusió a través del servei integral d'informació i mitjans informàtics corresponents, territorialitzant els habitatges per províncies, àrees metropolitanes i municipis, especificant la modalitat de promoció i el règim d'ús.
5. Efectuats els tràmits anteriors sense que hagen pogut ser alienats en propietat o en ús, segons el règim aplicable a cada promoció, a persones amb discapacitat, el promotor podrà sol·licitar del servei territorial competent en matèria d'habitatge autorització per a la seua alienació o arrendament a qualsevol persona que reunisca les condicions d'accés previstes pels plans d'habitatge aplicables.
A aquest efecte, haurà de constar en l'expedient administratiu que s'han efectuat les publicacions a què es refereix l'apartat 4 anterior.
Amb caràcter simultani o posterior a l'autorització referida, el promotor d'habitatges per a venda, si és el cas, podrà sol·licitar la modificació de projecte pertinent per a l'adequació de l'habitatge a les condicions ordinàries.
6. Quan es tracte d'habitatges de protecció pública promoguts per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o altres entitats públiques, o quan la reserva d'habitatges haja sigut condició per a l'adjudicació dels terrenys, no es podrà sol·licitar ni concedir autorització per a vendre'l o alienar-lo a qualsevol persona que reunisca les condicions d'accés previstes pels plans. En aquest cas, els habitatges seran destinats a persones amb discapacitat, i si no fóra possible, malgrat la difusió establida en l'apartat 4 anterior, es destinaran a la prestació de serveis per a persones amb discapacitat amb els fins d'atenció residencial. A aquest efecte, les referides promotores podran subscriure convenis amb la conselleria competent en matèria de benestar social, que regularan els criteris, requisits i procediments de concurrència i adjudicació per a aquests usos socials subsidiaris.
En casos excepcionals, degudament acreditats i justificats, la direcció general competent en matèria d'habitatge podrà, motivadament, determinar la destinació i les condicions d'adjudicació o ús.
7. Les promocions que continguen habitatges adaptats a persones amb discapacitat sensorial o persones amb mobilitat reduïda, superant les reserves obligatòries establides per la legislació específica, podran ser objecte de concessió d'ajudes econòmiques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, en les condicions i quantia que s'establisca en els plans o normes d'aplicació.
En tot cas, hauran de complir algun dels criteris següents:
a) Mesures d'adaptació de l'habitatge per a persones amb discapacitat sensorial.
b) Mesures d'adaptació de l'habitatge per a persones amb mobilitat reduïda, tenint en compte l'itinerari accessible en l'interior de l'habitatge, l'adaptació de banys i lavabos, i l'adaptació de cuina.
c) Altres mesures, per damunt dels nivells de qualitat exigits pel codi tècnic de l'edificació, tendents a garantir l'accessibilitat universal i el disseny per a tots en l'edificació residencial.
Article 59. Sol·licitud de la qualificació provisional
Els promotors dels habitatges de protecció pública de nova construcció, una vegada inscrites en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública, hauran de presentar en el servei territorial competent en matèria d'habitatge la sol·licitud de qualificació provisional, que haurà d'estar acompanyada pels documents següents:
1. Dos exemplars del projecte bàsic d'edificació, definit en la normativa d'ordenació de l'edificació aplicable i redactat per tècnic competent, que haurà d'estar visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes. L'administració competent en matèria d'habitatge establirà les mesures oportunes per a possibilitar la seua presentació mitjançant sistemes informàtics.
2. Compromís de complir les exigències establides pel règim legal dels habitatges de protecció pública, que s'inclourà en els models normalitzats de sol·licitud de qualificació provisional.
3. Els que acrediten la personalitat del sol·licitant i, si és el cas, la representació que tinga. La representació podrà acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o mitjançant declaració en compareixença personal dels interessats.
Si els promotors són persones físiques, hauran d'adjuntar fotocòpia del DNI.
Quan es tracte de societats amb personalitat jurídica, haurà d'acreditar-se la constitució de la societat, la seua inscripció en el Registre Mercantil, aportar el número de CIF corresponent, i acreditar la persona o persones físiques que la representen.
Atés que les associacions de caràcter fiscal denominades comunitats de béns, no tenen personalitat jurídica pròpia, la promoció s'entendrà, amb caràcter general, realitzada com a agrupació de particulars.
Les comunitats de propietaris i cooperatives sol·licitaran la qualificació per mitjà dels representants establits d'acord amb la normativa específica d'aplicació.
4. Certificat del Registre de la Propietat sobre la titularitat del domini dels terrenys i de la llibertat de càrregues o gravàmens que puguen representar un obstacle econòmic, jurídic o tècnic per al desenvolupament del projecte. En el cas que els sol·licitants no siguen els propietaris dels terrenys, hauran d'acompanyar, a més, la promesa de venda atorgada a favor seu o el títol que els faculte per a construir sobre aquests.
L'antiguitat d'aquest certificat registral no podrà ser superior a tres mesos, prenent com a data de còmput la de presentació de la sol·licitud de qualificació provisional en el registre administratiu competent.
No obstant això, la constància d'un préstec per a l'adquisició del solar no es considerarà obstacle quan es complisquen les condicions següents:
a) Que el préstec per a adquisició o urbanització del solar siga un préstec específic dels plans d'habitatge per tenir l'actuació de sòl la consideració d'actuació protegida, sempre que s'ajuste als requisits reglamentàriament establits.
b) Si no es tracta de préstec específic, s'acreditarà que el préstec té com a objecte l'adquisició del solar, i que l'entitat de crèdit concedent ha subscrit conveni amb l'administració competent, en el marc del Pla d'habitatge i sòl o mesura de finançament aplicable.
Així mateix, s'aportarà document acreditatiu de què l'entitat financera referida es compromet a reconvertir el préstec, l'import del qual no podrà excedir el preu màxim del solar determinat en l'article 41 d'aquest reglament, o normativa que el substituïsca, en el préstec específic per a la promoció dels habitatges de protecció pública una vegada obtinguda la qualificació provisional.
c) El servei territorial competent en matèria d'habitatge no autoritzarà la percepció de quantitats a compte fins que conste acreditat que s'ha dut a terme la reconversió del préstec del sòl en préstec específic del pla d'habitatge i sòl corresponent per a la promoció, circumstància que, en tot cas, haurà d'acreditar-se abans de l'obtenció de la qualificació definitiva.
1r. Document privat de promesa de venda. En aquest supòsit, el document privat es presentarà amb la nota de liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i d'Actes Jurídics Documentats, efectuada per l'administració tributària competent.
2n. Cessió de solar a canvi d'obra. Aquest mode d'adquisició dels terrenys es consignarà en escriptura pública inscrita en el Registre de la Propietat. Hi haurà de constar la posposició de les possibles condicions resolutòries a la garantia hipotecària que es puga constituir, perquè no existisca obstacle jurídic a la concessió dels préstecs determinats per la normativa de finançament específic dels plans d'habitatge i sòl.
Quan la contraprestació consistisca en el lliurament d'habitatge,s haurà de tindre's en compte que la valoració d'aquestes no supere els preus màxims aplicables als habitatges de protecció pública, estant els cessionaris obligats a complir les condicions d'accés, o a l'alienació dels habitatges, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de la qualificació definitiva, excepte pròrroga concedida pel servei territorial competent en matèria d'habitatge quan hi haja justa causa. L'alienació efectuada pels cessionaris dins del termini es considerarà primer accés a l'efecte de l'obtenció del finançament específic prevista per la normativa d'aplicació per als adquirents dels habitatges.
3r. Dret de superfície o concessió administrativa. Es considerarà títol apte per a construir i promoure habitatges de protecció pública el dret de superfície o concessió administrativa, sempre que la seua duració no siga inferior al període de protecció establit segons aquest reglament.
Les promocions la construcció de les quals es base en aquest títol requeriran que aquesta circumstància es faça constar en la cèdula de qualificació provisional i definitiva, com també en els contractes de compravenda o de percepció de quantitats a compte. Aquests drets hauran de constar inscrits en el registre de la propietat.
4t. Elevació de plantes. Quan la promoció consistisca a construir un edifici d'habitatges de protecció pública sobre edificis lliures ja construïts, s'aportarà la documentació següent:
a) Certificat registral acreditatiu de ser titular del dret de sobreelevació i de la llibertat de càrregues i gravàmens d'acord amb la legislació hipotecària.
b) Certificat expedit per arquitecte sobre l'aptitud de l'edificació base per a la projectada damunt.
c) Si el promotor és propietari de l'edifici base, haurà de constar en document públic, que establirà el corresponent dret de sobreelevació d'acord amb la legislació hipotecària, en cas d'alienació de l'edifici base durant el període d'execució, de manera que no puga produir-se un canvi de titularitat de l'expedient no autoritzat.
d) Llicència d'obres de l'edifici protegit independent de l'atorgada per a l'edifici base ja construït.
e) Certificat final d'obra de l'edificació base lliure ja construïda, o, si no n'hi ha, acreditació d'estar acabada mitjançant documentació notarial o registral, que incloga la prestació de les garanties legalment exigibles per la legislació de l'edificació.
5é. Suspensió de la fe pública registral. Quan el certificat del Registre de la Propietat aportada sobre el domini dels terrenys i llibertat de càrregues i gravàmens, sotmeta la titularitat a limitacions que determinen que la inscripció en el registre no produïsca efectes a tercers fins transcorreguts dos anys, i per a evitar que puguen sorgir obstacles jurídics per al desenvolupament del projecte, s'adoptaran les mesures següents:
a) En la qualificació provisional de la promoció s'haurà de fer constar una diligència que textualment diga: "Els habitatges objecte d'aquesta promoció tenen suspesa la fe pública registral durant el termini de dos anys des de la immatriculació en el Registre de la Propietat, circumstància que s'advertirà als possibles adquirents i es farà constar en els contractes de quantitats a compte".
b) No s'expedirà la qualificació definitiva fins que transcórreguen els dos anys referits.
c) En tot cas, s'informarà als promotors que poden recórrer al procediment d'expedient de domini o d'acta de notorietat.
6é. Servituds. Les servituds de qualsevol naturalesa que constituïsquen un obstacle per al desenvolupament del projecte impediran la concessió de la qualificació provisional. No obstant això, quan la constitució de servituds siga necessària per al desenvolupament del projecte hauran de ser acreditades en document públic, que haurà de constar inscrit en el registre de la propietat. Quan les servituds s'establisquen entre finques limítrofs pertanyents a un mateix amo es constituirà un signe aparent de servitud d'acord amb l'article 541 del Codi civil, que es convertirà en servitud en el moment de l'alienació d'alguna de les finques a un tercer.
5. Certificat expedit per l'ajuntament en què es consigne la classificació i la qualificació urbanística dels terrenys, o la llicència municipal d'obres si la té.
6. Certificat expedit per l'ajuntament acreditatiu de la dotació de serveis urbanístics de què el terreny dispose i dels que siguen exigibles per la legislació urbanística aplicable.
Si és el cas, i conforme establisca la legislació urbanística, s'haurà d'aportar certificat expedit per l'ajuntament acreditativa de les garanties constituïdes per a la dotació, simultània a l'edificació, dels serveis que els terrenys manquen.
7. Acreditació d'haver-se efectuat la cessió dels terrenys que siguen necessaris i que foren exigibles pel planejament o legislació urbanística aplicable, si és el cas, i que aquesta ha sigut rebuda o acceptada per l'ajuntament en cas de cessió unilateral.
8. Programes urbanístics. Quan els terrenys estiguen ubicats en el desenvolupament d'un programa urbanístic, s'aportarà certificat expedit per l'ajuntament que acredite els punts següents:
a) Que el projecte de reparcel·lació està aprovat, notificat i inscrit en el Registre de la Propietat.
b) Que estan contractades les obres d'urbanització de la unitat d'execució.
c) Que hi ha adequació del termini de terminació de les obres d'edificació i de l'obra d'urbanització.
d) Que s'ha depositat la garantia de finançament exigit per la legislació urbanística aplicable (quota d'urbanització íntegra manifestada en el corresponent expedient de gestió per a la parcel·la).
Així mateix, el promotor presentarà per escrit el compromís de fer constar en els contractes de compravenda que no es podrà obtenir la qualificació definitiva dels habitatges mentre l'ajuntament no determine la conformitat amb les obres d'urbanització.
9. Taxes. El promotor haurà d'haver pagat les taxes establides per a aquest tràmit per la legislació d'aplicació.
10. Ús propi. En cas de promoció d'habitatges per a ús propi, a més de la documentació general, s'haurà d'aportar la sol·licitud de finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, si és el cas.
11. Promocions destinades a arrendament. A més de la documentació general, s'adjuntarà sol·licitud de finançament convingut al promotor, acompanyat del certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditatiu de trobar-se al corrent de les cotitzacions, i certificats de l'Agència Tributària i de la conselleria competent en matèria d'hisenda, acreditatius d'estar al corrent de les obligacions fiscals, quan el pla d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable determinen la sol·licitud conjunta d'ajudes econòmiques.
12. Les promocions d'habitatges de protecció pública de nova construcció s'efectuaran en edificis complets i sobre una única parcel·la, excepte el que estableix l'article 81 d'aquest reglament per a les promocions per fases.
Article 60. Concessió de la qualificació provisional
1. Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge emetran informe sobre les sol·licituds de qualificació provisional des del punt de vista tècnic i administratiu.
Si s'observa la falta d'algun document dels enumerats en l'article anterior, es requerirà al promotor perquè l'aporte, en els termes establits per l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
L'informe tècnic haurà de tenir en compte que el projecte s'adapta a les disposicions del règim legal d'habitatges de protecció pública, normativa de disseny, habitabilitat i qualitat, i el que s'ha disposat per la legislació d'ordenació de l'edificació. En zones de segona residència majoritària, es controlarà especialment la tipologia edificatòria proposada.
Si el projecte pateix d'algun defecte tècnic es requerirà el promotor per a la seua rectificació, i se li concedirà un termini que, en cap cas, podrà excedir de seixanta dies, amb l'advertència que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució notificada en forma legal.
De la mateixa manera es procedirà, sense necessitat de nou requeriment, en el cas que la rectificació efectuada pel promotor no corregisca alguns dels defectes l'esmena de la qual li haguera sigut requerida.
2. El servei territorial competent en matèria d'habitatge atorgarà, si escau, la qualificació provisional, tenint en compte la documentació aportada pel promotor i els informes dels seus òrgans competents.
La cèdula de qualificació provisional s'expedirà en model normalitzat amb les dades següents:
a) El règim legal d'habitatges de protecció pública de nova construcció i la signatura de l'expedient.
b) Règim d'ús.
c) Termini d'execució de les obres.
d) Nombre d'habitatges, superfícies útils per a cada tipus i preus màxims aplicables.
e) Nombre i superfície de locals comercials.
f) Garatges vinculats o no vinculats als habitatges, i preus màxims.
g) Trasters i preus màxims.
h) Condicions que puguen establir els plans d'habitatge i sòl, o les mesures singulars de finançament qualificat.
i) Tipus de promoció, en el supòsit de promocions especials d'acord amb aquest reglament.
j) Les dades registrals del solar, o del dret que faculte per a construir, especificant el que és necessari per a la indubtable identificació (registre de la propietat, secció, tom, llibre, foli, número de finca, número d'inscripció, i denominació, si és el cas).
k) Mitjançant diligència es consignaran, si és el cas, les especificacions determinades en aquest reglament.
3. La denegació de la qualificació provisional serà motivada i susceptible de recurs d'alçada davant del director general competent en matèria d'habitatge, en els termes establits per la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 61. Silenci administratiu estimatori
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que haja recaigut una resolució expressa, la qualificació provisional es considerarà atorgada amb caràcter general.
En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats contràries a la legislació i normativa vigent, conforme determina la disposició addicional cinquena, apartat 1, de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Produït el silenci administratiu estimatori, el promotor podrà sol·licitar del servei territorial competent en matèria d'habitatge el certificat que acredite la qualificació provisional de la promoció, que se li expedirà en el termini improrrogable de trenta dies, contindrà les dades de la cèdula relacionats en l'article anterior, i tindrà l'efecte de la qualificació provisional expressa.
Article 62. Efectes de la concessió de la qualificació provisional
La concessió de la qualificació provisional determina el sotmetiment de la promoció al règim legal d'habitatges de protecció pública, produint des de la seua notificació els efectes que a continuació s'allisten:
1. El còmput del període d'execució de les obres s'efectuarà a partir d'aquesta data. Sense perjudici d'això, l'efectiva execució de les obres s'ajustarà al que disposa la legislació d'ordenació de l'edificació i urbanística valenciana.
2. Formalització de l'escriptura de declaració d'obra nova en construcció i constitució del règim de propietat horitzontal.
3. Percepció de quantitats a compte, prèvia la corresponent autorització, i contractació dels habitatges .
4. Accés al finançament específic que corresponga d'acord amb la normativa d'aplicació.
Article 63. Modificació de la qualificació provisional
Atorgada la cèdula de qualificació provisional, únicament podrà ser modificada en els supòsits següents:
a) Els que puguen determinar els plans d'habitatge i sòl, o mesures singulars de finançament qualificat.
b) Els derivats de reformats de projecte degudament autoritzats pel servei territorial competent en matèria d'habitatge.
c) Els canvis de titularitat autoritzats pel servei territorial competent en matèria d'habitatge.
d) Les pròrrogues del termini d'execució d'obres autoritzades pel servei territorial competent en matèria d'habitatge.
e) La variació en la relació de socis de cooperatives o participants en comunitats, que es produïsquen d'acord amb la seua legislació específica.
A aquest efecte, el servei territorial competent en matèria d'habitatge, després de l'informe tècnic o administratiu corresponent, emetrà resolució motivada, aprovant o denegant, segons corresponga, la modificació de la qualificació provisional. En els supòsit d) i e), la resolució consistirà en la concessió o no de la pròrroga sol·licitada, o de la variació dels socis de cooperatives i participants en comunitats.
Quan la modificació comporte un increment en el nombre d'habitatges, superfícies o qualsevol altre element amb repercussió en la quantia del finançament qualificat, amb caràcter simultani haurà d'haver-se obtingut la inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública que complemente la inicial de l'expedient.
Article 64. Caducitat i renúncia
1. Transcorregut el termini d'execució de les obres, i de les pròrrogues concedides, sense que s'haja presentat la sol·licitud de qualificació definitiva, i estant paralitzat l'expedient per causa imputable a l'interessat, el servei territorial competent en matèria d'habitatge li advertirà que, transcorreguts tres mesos, es produirà la caducitat del mateix, amb arxiu de les actuacions, la qual cosa el servei territorial referit plasmarà en resolució motivada i notificada formalment. Tot això, de conformitat amb l'article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Els tercers adquirents d'habitatges es consideraran interessats en aquest procediment amb caràcter general, la qual cosa podrà determinar la iniciació del procediment sancionador, si és el cas, quan s'estime que s'haja pogut cometre una infracció molt greu prevista en l'apartat 13 de l'article 69 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
2. El promotor d'habitatges de protecció pública de nova construcció podrà desistir d'aquesta i renunciar als drets que li puguen correspondre. El servei territorial competent en matèria d'habitatge podrà limitar els efectes de la renúncia quan hi haja tercers adquirents dels habitatges o altres raons d'interés públic en els termes establits per l'article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i article 6, apartat 2, del Codi civil.
El procediment d'admissió del desistiment o de la renúncia considerarà interessats els tercers adquirents d'habitatges, la qual cosa podrà determinar la iniciació del procediment sancionador, si és el cas, quan s'aprecie la infracció molt greu prevista en l'apartat 13 de l'article 69 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
3. La sol·licitud d'acceptació del desistiment o de la renúncia inclourà la declaració sobre l'existència de tercers afectats, com també comunicació de l'entitat de crèdit, concedent del préstec qualificat, especificant la no-existència d'obstacles en cas d'acceptació. El servei territorial competent en matèria d'habitatge, després de la ponderació prèvia dels interessos particulars i de l'interés públic, i mitjançant una resolució motivada, determinarà l'acceptació o no, les limitacions aplicables o les mesures que s'han d'adoptar.
CAPÍTOL IV
Execució de les obres
Article 65. Inici de les obres
L'inici de les obres requereix projecte d'execució amb les especificacions establides per la legislació de seguretat i salut aplicables, com també les especificacions establides per la legislació d'ordenació de l'edificació; la llicència d'edificació d'acord amb la legislació urbanística, i es col·locarà en lloc visible el cartell que identifique la promoció com de protecció pública d'acord amb aquest reglament.
Article 66. Direcció facultativa
La direcció facultativa anirà a càrrec d'arquitecte i d'arquitecte tècnic o aparellador, els quals hauran d'estar col·legiats i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. Les seues atribucions i responsabilitats seran les establides per la legislació d'ordenació de l'edificació
Article 67. Llibre d'ordres i assistències
En les obres de construcció d'habitatges de protecció pública haurà d'haver-hi un llibre degudament foliat, segellat i diligenciat pel servei territorial competent en matèria d'habitatge, a fi d'anotar les visites d'inspecció de la direcció facultativa i dels seus tècnics col·laboradors, i les ordres que aquests donen per a la deguda execució de les obres.
En aquestes anotacions haurà de consignar-se la data en què tinguen lloc, la firma dels tècnics corresponents i, si és el cas, el coneixement de l'encarregat d'executar l'ordre.
Les ordres dictades pel director d'obra i pel director d'execució de l'obra, tindran la mateixa obligatorietat que les contingudes en el projecte d'execució.
El promotor haurà d'adjuntar el llibre d'ordres i assistències a la sol·licitud de qualificació definitiva, i atorgada aquesta, s'arxivarà en el servei territorial competent en matèria d'habitatge corresponent.
Aquest llibre tindrà el caràcter de llibre d'ordres i assistències d'acord amb els articles 12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació i conforme a l'article 13 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'edificació.
Article 68. Gestió de qualitat
El projecte d'execució haurà de contenir el pla de qualitat exigit per la legislació d'ordenació de l'edificació aplicable. El llibre de gestió de qualitat en obra, la documentació corresponent i les dades pertinents es consignaran en la forma establida per l'esmentada legislació, i haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud de qualificació definitiva.
Article 69. Canvi de titularitat
1. Una vegada concedida la qualificació provisional de la promoció, serà necessari obtenir l'autorització prèvia, mitjançant una resolució motivada, del servei territorial competent en matèria d'habitatge perquè puga transmetre's per actes intervius la titularitat, total o parcial, d'expedients, com també la propietat dels terrenys sobre els quals haja de construir-se o es construïsca un projecte d'habitatges de protecció pública, o el títol que faculte per a construir sobre aquests.
La sol·licitud d'autorització s'haurà de presentar en el servei territorial competent en matèria d'habitatge corresponent i serà conjunta de cedent i cessionari, acreditant suficientment, a judici del referit servei territorial, els punts següents:
a) Que el cessionari té, almenys, la mateixa garantia i capacitat econòmica que el cedent.
b) Que les obres de construcció s'executen, si és el cas, a ritme normal i d'acord amb els terminis fixats.
c) Que no hi ha perjudici per a tercers adquirents dels habitatges. A aquest efecte s'acompanyara declaració d'inexistència d'adquirents, o, bé, si és el cas, el consentiment d'aquests.
d) Així mateix, haurà d'acompanyar-se comunicació de l'entitat de crèdit concedent del préstec qualificat, manifestant que no hi ha inconvenient en què es produïsca la transmissió. En qualsevol altre cas, el cessionari acreditarà la possibilitat d'obtenció de préstec qualificat.
Una vegada autoritzat i resolt el canvi de titularitat, s'expedirà modificació de la cèdula de qualificació provisional conforme determina l'article 63 d'aquest reglament.
2. La transmissió de les promocions per causa de mort requerirà comunicació al servei territorial competent en matèria d'habitatge, acompanyada de la documentació hereditària corresponent, que s'efectuarà en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data que motiva la transmissió.
Article 70. Termini d'execució de les obres
Les promocions d'habitatges de protecció pública hauran de disposar d'un termini de trenta mesos a partir de l'obtenció de la qualificació provisional per a presentar la sol·licitud de qualificació definitiva.
Abans de la terminació del termini assenyalat, el promotor podrà sol·licitar del servei territorial competent en matèria d'habitatge una pròrroga que no excedisca de la tercera part del termini establit, sempre que hi haja causa justa, i s'acompanye certificat de l'arquitecte-director de les obres acreditatiu de la situació d'aquestes, de les causes que motiven la sol·licitud i assenyalant la data en què podran quedar acabades.
El servei territorial competent en matèria d'habitatge expedirà resolució motivada sobre la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres.
Article 71. Reformats de projecte
Abans de sol·licitar la qualificació definitiva, els promotors podran sol·licitar reformats del projecte que va servir de base per a l'expedició de la qualificació provisional, sempre que complisquen la normativa d'aplicació pertinent. Si és el cas, s'acompanyarà, a més de la documentació tècnica exigida, la llicència municipal d'obres que empare les modificacions, com també el pagament del complement de taxes d'acord amb la legislació d'hisenda aplicable.
Si hi ha tercers adquirents d'habitatges que puguen resultar afectats, haurà d'aportar-se el seu consentiment exprés a cadascuna de les modificacions en què el reformat consistisca.
Quan la sol·licitud de reformat de projecte vinga exigida necessàriament per la normativa tècnica aplicable, es donarà audiència als tercers adquirents d'habitatge en els termes establits per la legislació de procediment administratiu comú, perquè puguen al·legar el que al seu dret convinga.
El servei territorial competent en matèria d'habitatge, després dels informes tècnic i administratiu, emetrà resolució motivada, i expedirà modificació de la cèdula de qualificació provisional segons determina l'article 63 d'aquest reglament.
CAPÍTOL V
Qualificació definitiva
Article 72. Sol·licitud de la qualificació definitiva
Abans de finalitzar el termini d'execució de les obres, o de les seues pròrrogues reglamentàriament concedides, el promotor presentarà la sol·licitud de qualificació definitiva en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, en model normalitzat, acompanyada dels documents següents:
1. Un exemplar del projecte d'execució final definit en la normativa d'ordenació de l'edificació aplicable, visat pel col·legi d'arquitectes, que reculla fidelment l'estat final de les obres.
2. Llicència municipal d'edificació.
3. Fotocòpia, degudament compulsada, de l'escriptura d'obra nova en construcció i constitució del règim de propietat horitzontal, inscrita en el Registre de la Propietat, o acreditació d'haver-se practicat la inscripció de l'escriptura declarativa en construcció en el Registre de la Propietat, mitjançant nota simple. L'obra declarada haurà de concordar amb el projecte d'execució final i l'obra realitzada.
L'escriptura contindrà els requisits exigits per l'article 6 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i especificarà el règim i modalitat d'habitatges de protecció pública per a cada habitatge, assenyalant el número d'expedient, com també la destinació dels habitatges, el règim d'ús i el pla a què s'acullen.
4. Original del certificat final d'obra, subscrit per la direcció facultativa (arquitecte i arquitecte tècnic o aparellador), visat pels respectius col·legis professionals.
5. Acreditació que l'edifici està assegurat del risc d'incendis.
6. Llibre d'ordes i visites, degudament emplenat, en el qual figuren les dades identificatives del constructor.
7. Llista d'habitatges venuts amb el nom dels seus adquirents i, si és el cas, declaració jurada dels habitatges no venuts fins al moment de la sol·licitud de la qualificació definitiva.
8. Certificat de la direcció provincial d'inspecció de telecomunicacions, en el qual es faça constar la presentació del corresponent projecte tècnica que empara la infraestructura, i del certificat o butlletí, segons siga procedent, de conformitat amb l'article 9.2 del Reial Decret 279/1999, de 22 de febrer, o normativa que el substituïsca.
9. Justificant del pagament de les connexions de llum, aigua i gas quan hi haja aquesta instal·lació en els habitatges, aportant certificat de les companyies concessionàries que acredite que les referides connexions estan pagades, realitzades i en condicions d'ús, com també butlletins de la connexió d'energia elèctrica i, si és el cas, de l'ascensor, segellats pels serveis administratius competents en matèria d'indústria.
10. Llibre de gestió de qualitat d'obra d'acord amb la legislació autonòmica, juntament amb l'informe favorable de la unitat de qualitat d'edificació adscrita a la direcció general competent en la matèria.
11. Certificat de l'arquitecte director que acredite que les obres d'edificació estan acabades, que les d'urbanització i de serveis estan en condicions d'utilització, i que totes aquestes estan recollides en el projecte d'execució final i compleixen les normes de disseny i qualitat establides per als habitatges de nova construcció de protecció pública.
12. Llicència municipal per a l'activitat de garatge, si és el cas.
13. Part de l'estudi, o si és el cas estudi bàsic de seguretat i salut, que preveja les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors, d'acord amb la normativa d'aplicació.
14. Si es tracta de promocions ubicades en programes d'actuació urbanística, acta de recepció de les obres o certificat municipal que acredite que les obres d'urbanització estan acabades i rebudes per l'ajuntament corresponent.
15. Llibre de l'edifici, d'acord amb la legislació estatal i autonòmica d'ordenació de l'edificació.
Article 73. Concessió de la qualificació definitiva
1. Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge informaran les sol·licituds de qualificació definitiva des del punt de vista tècnic i administratiu.
Si s'observa la falta d'algun document dels enumerats en l'article anterior es requerirà al promotor perquè l'aporte, en els termes establits per l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Els serveis tècnics, integrats per funcionaris amb títol habilitant d'arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador, del servei territorial competent en matèria d'habitatge, inspeccionaran les obres acabades amb l'objecte de comprovar l'adequació de l'obra realitzada a les condicions del projecte d'execució final presentat que siguen susceptibles d'una inspecció ocular, i supervisaran que l'esmentat projecte compleix la normativa tècnica de disseny i qualitat aplicables als habitatges de protecció pública, i és d'acord amb el projecte aprovat en la qualificació provisional i modificacions autoritzades, i la resta de condicions fixades en la cèdula de qualificació provisional. El resultat de tot això es recollirà en el corresponent informe tècnic.
Advertides deficiències constructives o de qualsevol altra causa, esmenables, que impedisquen l'atorgament de la qualificació definitiva sol·licitada, el servei territorial competent en matèria d'habitatge comunicarà al promotor el termini i les condicions necessàries per a procedir a l'esmena i concessió d'aquesta qualificació definitiva.
Serà causa denegatòria de la qualificació definitiva la impossibilitat de comprovar l'adequació del projecte d'execució final a l'obra acabada, per causa imputable al promotor.
3. El servei territorial competent en matèria d'habitatge, una vegada esmenades les deficiències i completada correctament la documentació, i tenint en compte els informes esmentats, expedirà la cèdula de qualificació definitiva, en model normalitzat que haurà de contenir les dades següents:
a) El règim legal d'habitatges de protecció pública de nova construcció i la signatura de l'expedient, modalitat de promoció, identificació del promotor, i emplaçament dels habitatges .
b) Règim d'ús.
c) Període de duració del règim de protecció.
d) Nombre d'habitatges, superfícies útils per cada tipus i preus màxims aplicables.
e) Nombre i superfície de locals comercials.
f) Garatges vinculats o no vinculats als habitatges, i preus màxims.
g) Trasters i preus màxims.
h) Condicions que puguen establir els plans d'habitatge i sòl, o les mesures singulars de finançament qualificat, singularment les limitacions a la facultat de disposició, si és el cas.
i) Tipus de promoció, en el supòsit de promocions especials, d'acord amb aquest reglament.
j) Dades registrals de l'edifici en construcció (registre de la propietat, secció, tom, llibre, foli; número de finca, número d'inscripció i denominació, si és el cas), i diligència per a presa de raó en el registre de la propietat.
k) Mitjançant diligència es consignaran si és el cas, les especificacions determinades en aquest reglament.
4. Podran concedir-se qualificacions definitives parcials que comprenguen un determinat nombre d'habitatges i locals de la promoció, sempre que es complisquen les condicions següents:
a) Que la qualificació preveja escales o edificis complets dins d'una promoció.
b) Que, des del punt de vista tècnic, la part d'edifici qualificada es trobe en adequades condicions de seguretat i ús.
c) En la cèdula de qualificació definitiva shaurà d''indicar que es tracta d'una qualificació parcial d'un determinat nombre d'habitatges de les que formen la totalitat de l'expedient.
Els habitatges i locals acollits a una qualificació definitiva parcial podran entregar-se una vegada concedida aquesta, sense que siga necessaria la qualificació definitiva de la totalitat de l'expedient.
Article 74. Denegació de la qualificació definitiva
La denegació de la qualificació definitiva serà motivada i susceptible de recurs d'alçada davant del director general competent en matèria d'habitatge, en els termes establits per la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Si hi ha préstec específic per a plans d'habitatge i sòl entregat, en tot o en part, per a la construcció, quedarà vençut per allò que s'ha entregat, i serà de càrrec exclusiu del promotor.
Els adquirents d'habitatges de protecció pública, els expedients dels quals no hagen obtingut la qualificació definitiva per causes imputables al promotor, podran:
a) Resoldre el contracte, la qual cosa comportarà la devolució de les quantitats lliurades a compte més els interessos legals corresponents. Si és el cas, hauran de revalorar-se en la mateixa proporció en què s'haja revisat el preu màxim de venda.
b) Sol·licitar del servei territorial competent en matèria d'habitatge, la incoació al promotor d'expedient sancionador per possible infracció al règim legal d'habitatges de protecció pública, tipificada en l'article 69.13 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
c) Sol·licitar del servei territorial competent en matèria d'habitatge, en el termini de tres mesos des de la denegació de la qualificació definitiva, la rehabilitació de l'expedient a favor seu, quan hi haja contracte de compravenda o quantitats lliurades a compte i no s'haja optat per la seua resolució conforme a l'apartat a) anterior. En aquest supòsit, hauran de comprometre's a la terminació de les obres o a l'esmena de les deficiències que van impedir l'obtenció de la qualificació definitiva i acreditar la documentació pertinent que permeta la continuació de l'expedient de construcció.
Concedida pel servei territorial competent en matèria d'habitatge la rehabilitació de l'expedient a favor dels adquirents, aquests podran subrogar-se en el préstec específic per a plans d'habitatge i sòl concedit al promotor.
Article 75. Silenci administratiu desestimatori
Transcorreguts tres mesos a partir de la presentació de la sol·licitud de qualificació definitiva en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, sense que haja recaigut una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud. En aquest cas, els compradors podran actuar com determina l'article anterior, per al supòsit de denegació de la cèdula de qualificació definitiva.
No obstant això, si a la sol·licitud de qualificació definitiva s'adjunta certificat emés per una entitat de control de qualitat oficialment acreditada, amb el contingut que a continuació es detalla, transcorreguts tres mesos des d'aquesta sol·licitud s'entendrà estimada per silenci administratiu.
El certificat de l'entitat de control de qualitat haurà de contenir els punts següents:
1. Acreditació que la documentació exigida per l'article 72 d'aquest reglament és correcta, i s'adjunta a aquest.
2. Que l'obra acabada s'adequa al projecte d'execució final presentat, el qual és d'acord amb el projecte aprovat per la qualificació provisional o les seues modificacions.
3. Que el projecte final i l'obra executada compleixen la normativa urbanística, com també la normativa d'ordenació de l'edificació.
4. Que l'entitat ha realitzat el seguiment i verificació de qualitat en l'execució de les obres, i s'han complit les determinacions exigides pel projecte, instruccions de la direcció facultativa, i normativa aplicable.
5. Que es compleixen tots els requisits per a la posada en ús de l'edifici.
Article 76. Presa de raó en el registre de la propietat
La cèdula de qualificació definitiva, la pòlissa de l'assegurança decennal i el rebut de pagaments de la prima, com també l'acreditació d'haver constituït la resta de garanties que siguen exigibles d'acord amb la legislació d'ordenació de l'edificació, juntament amb l'escriptura declarativa del fet que l'obra nova està començada, constituirà títol suficient per a la presa de raó, per nota marginal, en el registre de la propietat, de la declaració d'obra nova acabada. De la mateixa manera es farà constar l'afecció de la finca perquè quede garantit a les administracions públiques corresponents el pagament de l'import de les contribucions, impostos, arbitris, drets, taxes i els seus recàrrecs l'exempció o reducció dels quals s'haja concedit, com també el pagament de l'interés legal d'aquestes quantitats, en el cas que es decrete la desqualificació dels respectius habitatges.
Article 77. Efectes de la qualificació definitiva
La concessió de la qualificació definitiva comporta els efectes següents:
1. Consolidació plena del finançament específic que corresponga segons el pla o normativa d'aplicació, com també la possibilitat d'iniciar els procediments de pagament de les ajudes públiques corresponents.
2. Confirmació o reconeixement dels beneficis fiscals d'aplicació.
3. Començament del còmput del termini de duració del règim de protecció pública.
4. Sotmetiment al règim d'ús, conservació, aprofitament i sancionador establit per la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i en aquest reglament, per als habitatges de protecció pública.
5. Possibilita la formalització de l'escriptura de compravenda, com també la posada en ús i l'ocupació dels habitatges, en els terminis i condicions establits en aquest reglament i en la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
6. Equival a la llicència de primera ocupació, en els supòsits de primera transmissió o cessió d'ús dels habitatges .
7. La cèdula de qualificació definitiva no exonera de responsabilitat a promotors, facultatius, constructors, i restants agents de l'edificació, per vicis, defectes o incompliments constructius, ni per obres mal executades. La inspecció prèvia a la concessió de la qualificació definitiva no té cap efecte alliberador sobre aquests extrems.
Article 78. Modificació de la qualificació definitiva
1. La qualificació definitiva només podrà ser modificada o anul·lada mitjançant els procediments establits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i exercint, si és el cas, el corresponent recurs contenciós administratiu.
Les resolucions administratives o jurisdiccionals, per raó de les quals es modifiquen extrems continguts en la cèdula de qualificació definitiva, donaran lloc a la corresponent rectificació mitjançant diligència estesa en la mateixa cèdula.
2. No obstant això, podrà modificar-se la cèdula de qualificació definitiva, mitjançant una resolució del servei territorial competent en matèria d'habitatge, quan es tracte d'obres de modificació, millora o reforma dels habitatges inclosos en la referida cèdula.
A aquest efecte els propietaris, arrendataris o usuaris dels habitatges de protecció pública podran realitzar les referides obres quan no siguen contràries a la normativa d'aplicació, i, inspecció prèvia, si és el cas, obtinguen autorització del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
Article 79. Desqualificació
El règim de desqualificació s'ajustarà al que disposa l'article 28 d'aquest Reglament, i implicarà, a més de les altres mesures que s'establisquen, la devolució de les ajudes directes rebudes, incrementades amb els interessos legals, la cancel·lació dels préstecs específics, i la devolució dels beneficis fiscals.
La desqualificació administrativa la concedirà el director general competent en matèria d'habitatge quan concórreguen circumstàncies excepcionals d'interés social, com també operacions de reallotjament, d'emergència, o programes especials en matèria d'habitatge.
CAPÍTOL VI
Supòsits especials de qualificació
Article 80. Cooperatives d'habitatges i comunitats de propietaris
Les promocions d'habitatges de protecció pública efectuades per cooperatives d'habitatges i comunitats de propietaris hauran de tenir en compte els requisits establits pel Reial decret 2028/1995, de 22 de desembre, pel qual s'estableixen les condicions d'accés al finançament qualificat estatal d'habitatges de protecció oficial promoguts per cooperatives d'habitatges i comunitats de propietaris a l'empara dels plans estatals d'habitatge, o normativa que el substituïsca. Les cooperatives d'habitatges hauran d'observar la seua legislació específica estatal i autonòmica.
A més, es tindran en compte les especialitats següents:
a) La sol·licitud de qualificació provisional anirà acompanyada de la llista identificativa de socis cooperativistes i, si és el cas, dels integrants de la comunitat de propietaris, o, almenys, del 80 per 100 d'aquests, amb indicació de les seues circumstàncies personals i el seu número d'identificació fiscal, i hauran de complir tots ells els requisits necessaris per a accedir al finançament convingut que en cada moment s'exigisquen.
Per a acreditar el compliment d'aquests requisits serà suficient un compromís del Consell Rector de la Cooperativa, en el moment de la sol·licitud de la qualificació provisional.
Quan, obtinguda la qualificació provisional, se sol·licite el visat del contracte d'adjudicació i el finançament convingut, serà necessària la justificació del compliment dels ingressos i la resta de requisits d'acord amb la normativa d'aplicació.
A partir de la qualificació provisional de l'expedient, qualsevol modificació en la llista de cooperativistes o comuners haurà de ser notificada explicitant les causes motivadores d'aquesta i les condicions de substitució, i autoritzada pel servei territorial competent en matèria d'habitatge. El nombre de cooperativistes i comuners allistats mai no podra ser superior al nombre d'habitatges de la promoció.
Obtinguda la qualificació definitiva, i aportada la documentació pertinent, el servei territorial competent en matèria d'habitatge expedirà, si és el cas, les resolucions de pagament de les ajudes sense necessitat efectuar la recalculació dels ingressos.
b) A cooperativistes i comuners els serà aplicable el règim de percepció de quantitats a compte durant el període de construcció, d'acord amb aquest reglament i a la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
c) Aquests tipus de promocions queden exempts de les reserves d'habitatges adaptats per a persones amb discapacitat, llevat que cooperativistes o comuners es troben implicats en aquesta situació.
d) Per a sol·licitar la qualificació provisional serà requisit imprescindible acreditar la titularitat del sòl per part de la cooperativa, a més dels generals exigits per aquest reglament.
e) La qualificació provisional, una vegada atorgada, determinarà el règim d'ús propi per als habitatges a la seua empara.
Article 81. Promocions per fases
1. Amb caràcter general, les promocions d'habitatges de protecció pública de promoció privada hauran d'executar-se a l'empara d'un únic expedient i qualificació, tant provisional com definitiva.
2. Excepcionalment, quan per motius justificats, entre els quals pot trobar-se la impossibilitat legal o urbanística de segregar la parcel·la, l'existència d'elements o serveis comuns que hagen d'ubicar-se en un determinat cos d'edificació, o altres oportunament acreditats, no fóra possible obtenir la separació de les distintes parts de l'actuació, podrà realitzar-se per fases.
En aquest cas, es presentarà amb la sol·licitud de qualificació provisional de la primera fase el projecte d'urbanització del conjunt, indicant el nombre de fases en què es divideix l'actuació, i delimitant-la en els plànols, amb indicació expressa de les instal·lacions, edificis i serveis complementaris i obres d'urbanització que s'han d'executar en cada fase.
Cadascuna de les fases en què es dividisca l'actuació serà objecte d'inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública i qualificació provisional independents, en la qual s'hauran d'incloure les instal·lacions, edificis i serveis complementaris i obres d'urbanització que, d'acord amb el projecte d'urbanització aprovat, s'hagen d'executar en aquesta.
La qualificació provisional d'una o diverses de les fases en què el projecte es dividisca no atorgarà al promotor el dret a obtenir la qualificació de les restants, que únicament adquirirà en ser admeses les sol·licituds que disposen amb la preceptiva inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública, i sempre d'acord amb les normes vigents en el moment de la sol·licitud de la qualificació provisional de la respectiva fase.
En tot cas, l'execució dels elements i serveis comuns a totes les fases, s'inclouran en la primera d'aquestes.
Respecte a la reserva d'habitatges per a persones amb discapacitat que exigeix la normativa aplicable, cada fase haurà de complir el percentatge que legalment li corresponga.
Article 82. Promocions mixtes
1. Els promotors d'expedients de construcció d'habitatges de protecció pública podran destinar un percentatge de la superfície útil total de l'immoble destinada a habitatge perquè es promoga com a habitatges en règim lliure. Aquest percentatge no podrà excedir el 40 per 100 d'aquesta superfície.
Així mateix, el nombre dels habitatges que es promoguen en règim lliure no podrà superar la tercera part del nombre total d'habitatges en aquesta promoció.
Si la promoció està integrada per habitatges de protecció pública i per habitatges per als quals s'haja de sol·licitar la declaració de protecció pública autonòmica, inscrits en el Registre d'Habitatges de Protecció Pública, s'entendrà tot aquest conjunt com a habitatges de protecció pública, a l'efecte de determinar les anteriors limitacions per a la promoció d'habitatges en règim lliure.
2. El projecte haurà de ser únic i haurà d'identificar indubtablement tant els habitatges que es promoguen en règim lliure com en règim de protecció pública i els de protecció pública autonòmica per als quals s'haja de sol·licitar la corresponent declaració. Aquesta identificació, així mateix, haurà de recollir-se en l'escriptura de declaració d'obra nova per a la seua constància en el registre de la propietat.
En cap cas es permetrà la unió entre habitatges lliures i de protecció pública, tant verticalment com horitzontalment. Aquesta prohibició haurà de constar en l'escriptura de declaració d'obra nova i constitució del règim de propietat horitzontal, en els estatuts, per a la seua constància en el registre de la propietat.
3. En el cas que es vulnere el que disposa l'apartat anterior i, una vegada qualificada definitivament una promoció, s'annexe un habitatge protegit a un altre lliure, en part o en la seua totalitat, després de la instrucció del corresponent expedient administratiu previ, s'hauran de tornar les ajudes concedides, incrementades amb els interessos legals corresponents des de la data de la percepció, sense perjudici de la imposició de les sancions administratives que pertoquen i la remissió de tant de culpa a la jurisdicció ordinària, com també a la restitució de les obres al seu estat original.
4. Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge comprovaran el compliment de la normativa d'habitabilitat, disseny i qualitat, la coherència de la proposta, i qualsevol altra que siga aplicable, en la totalitat del projecte bàsic com també l'adequació de l'obra finalitzada al projecte aprovat.
5. Encara que només els habitatges subjectes legalment a qualificació, d'acord amb el que disposa aquest títol, seran objecte d'inspecció prèvia a la qualificació definitiva, tot el projecte haurà de complir la normativa d'habitabilitat, disseny i qualitat.
Atés que els habitatges de protecció pública autonòmica i els habitatges lliures no estan emparades per la qualificació definitiva, l'ocupació dels habitatges d'aquestes modalitats requerirà la llicència d'ocupació o cèdula d'habitabilitat expedida per l'ajuntament competent.
Article 83. Edificis en construcció o acabats
1. Podrà atorgar-se la qualificació provisional d'habitatges de protecció pública a aquells projectes d'edificació les obres dels quals es troben ja iniciades o acabades, sempre que concórreguen els requisits següents:
a) Que els habitatges reunisquen les condicions de superfície, disseny, qualitat i bàsiques establides per la normativa d'aplicació.
b) Que la sol·licitud de qualificació provisional s'efectue per a projectes d'edificació complets, sense que càpia la seua concessió a habitatges aïllats.
c) Que no hi haja perjudicis a tercers adquirents d'habitatges.
2. La sol·licitud de qualificació provisional es presentara en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, en el model normalitzat general, acompanyant la documentació següent:
a) L'exigida amb caràcter general per aquest reglament.
b) La llicència municipal d'obres.
c) Acta notarial acreditativa de l'estat d'execució de les obres, expedida dins del mes immediatament anterior a la sol·licitud de qualificació provisional.
3. Atorgada la qualificació provisional, i segons l'estat de les obres en el moment de la seua sol·licitud, els promotors disposaran dels següents terminis màxims per a sol·licitar la qualificació definitiva de els habitatges:
a) Obres que no han enrasat fonaments: vint-i-quatre mesos.
b) Obres amb fonaments enrasats: divuit mesos.
c) Obres amb estructures acabades i cobertes d'aigües: dotze mesos.
d) Obres acabades: un mes.
4. Promotors i adquirents tindran accés al finançament específic previst en la normativa d'aplicació una vegada atorgada la qualificació provisional, en les condicions i requisits establits en aquest reglament i en la normativa específica.
5. La sol·licitud de qualificació definitiva, acompanyada de la documentació prevista en aquest reglament, es tramitarà pel règim ordinari establit en aquest.
Article 84. Allotjaments d'emergència
El director general competent en matèria d'habitatge, mitjançant una resolució, podrà atorgar la qualificació a allotjaments d'emergència. L'esmentada resolució contindrà les condicions, requisits, ajudes públiques, i aquelles altres circumstàncies que es consideren necessàries per a fer front a les situacions excepcionals.
CAPÍTOL VII
Accés al finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
Article 85. Promotors d'habitatges
Els promotors d'habitatges de protecció pública de nova construcció sol·licitaran de les entitats de crèdit que hagen subscrit els corresponents convenis, els préstecs específics en les condicions establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars d'aplicació.
Amb aquest fi hauran d'haver obtingut la cèdula de qualificació provisional de la promoció, i haver declarat l'obra nova començada de la mateixa en l'escriptura pública corresponent.
Les entitats de crèdit atendran aquestes sol·licituds conforme establisca la normativa d'aplicació en matèria d'habitatge i la legislació creditícia.
Si és el cas, els promotors podran accedir a les ajudes objectives o altres mesures de foment que puguen establir els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars d'aplicació, com també les exempcions i bonificacions tributàries disposades per la legislació fiscal.
Els promotors, per a poder percebre ajudes econòmiques directes o qualsevol tipus de subvenció, no hauran d'estar inclosos en les causes d'exclusió establides per la legislació general sobre subvencions.
Article 86. Adquirents d'habitatges de protecció pública
1. Obtinguda la qualificació provisional, els adquirents, després del corresponent contracte previ, podran optar al finançament específic en les condicions i requisits previstos pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars d'aplicació.
El reconeixement d'ajudes econòmiques directes s'haurà de sol·licitar davant del servei territorial competent en matèria d'habitatge, sempre que es complisquen els requisits establits per la normativa d'aplicació, i s'acompanye la documentació pertinent.
La concessió de les subvencions personals, després de l'acreditació prèvia dels requisits establits per la normativa d'aplicació, s'efectuarà d'acord amb les condicions següents:
a) Haurà d'haver-se obtingut la cèdula de qualificació definitiva.
b) S'aportarà l'escriptura pública de compravenda inscrita en el registre de la propietat, o certificat registral de l'immoble.
c) S'hi haurà d'adjuntar certificat municipal d'empadronament de l'adquirent en l'habitatge de protecció pública.
d) El termini per a sol·licitar les subvencions serà de dotze mesos des de la data de formalització de l'escriptura.
2. La suma de les ajudes financeres concedides no podrà excedir el preu legal màxim de l'habitatge objecte d'aquestes. Els plans o mesures de finançament hauran d'establir el que siga pertinent per al compliment d'aquesta limitació.
3. Segons el que disposa l'article 17.3.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb els criteris objectius per a l'atorgament de les ajudes, es tindrà en compte, si és el cas, la prelació en la presentació de les sol·licituds, d'acord amb el número d'ordre que conste en el registre d'entrada.
4. El servei territorial, després de les comprovacions i els informes pertinents previs, resoldrà a l'efecte de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, i es condicionarà la concessió de la subvenció a l'existència de crèdit pressupostari.
La quantia de la subvenció a l'adquirent podrà ser pagada al promotor de l'habitatge quan el seu import es descompte del preu de l'habitatge i així es faça constar en l'escriptura de venda corresponent.
5. Una vegada escripturada i inscrita l'adquisició de l'habitatge amb les clàusules i limitacions legalment establides, els beneficiaris de les ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat podran sol·licitar la bestreta d'aquestes a les entitats de crèdit amb què la Generalitat haja subscrit conveni establint aquest supòsit, en la manera següent:
a) Cada sol·licitud anirà acompanyada de la resolució administrativa prèvia concedint les ajudes a què es refereix l'apartat anterior.
b) Una vegada acreditada per l'interessat l'esmentada resolució administrativa, les entitats de crèdit podran tramitar i concedir la bestreta de les ajudes financeres.
6. La Generalitat podrà en tot moment supervisar o inspeccionar les gestions realitzades per les entitats de crèdit, per mitjà dels corresponents serveis econòmics de la conselleria competent en matèria d'habitatge.
Article 87. Sol·licitud de visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
1. Serà condició necessària per a obtenir el visat del contracte i sol·licitar les ajudes econòmiques directes, acreditar la disposició del préstec específic a la promoció.
2. Els promotors individuals per a ús propi sol·licitaran, simultàniament, la qualificació provisional i el finançament específic dels plans d'habitatge i sòl.
3. Durant l'execució de les obres, els adquirents i adjudicataris formularan la sol·licitud de finançament específic alhora que la del visat del contracte, una vegada concedida la qualificació provisional de l'actuació i obtingut el préstec corresponent pel promotor.
4. Concedida la qualificació definitiva, la sol·licitud de finançament específic dels plans d'habitatge i sòl s'haurà de presentar, simultàniament, amb la documentació assenyalada en els articles 88, 89, 90, 91 i 92 d'aquest reglament.
En tot cas, per a formalitzar la sol·licitud de visat i finançament específic no podran transcórrer més de sis mesos comptadors de la data de formalització de l'escriptura pública de compravenda o d'adjudicació.
Article 88. Documentació que s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud de visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
La sol·licitud de visat i finançament específic en les actuacions d'habitatges de protecció pública es realitzarà juntament amb la declaració corresponent en els models normalitzats que es determinen, i hauran de ser subscrits per la persona o persones sol·licitants, i es presentarà en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, acompanyant la documentació següent:
a) Original i fotocòpia per al seu confrontació del document nacional d'identitat i número d'identificació fiscal de la persona o persones sol·licitants.
b) Original i fotocòpia per al seu confrontació, de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'últim exercici fiscal amb termini de presentació vençut, sense perjudici del que disposa l'article 91.2 d'aquest reglament.
c) Declaració jurada sobre la titularitat de béns immobles de la unitat familiar, model normalitzat, acompanyat amb nota simple del FLOTI, que corrobore el que declara.
En el cas que apareguen rendiments de capital immobiliari, s'hauran d'acreditar aquests mitjançant la presentació del rebut del pagament de l'impost de béns immobles i còpia autoritzada i inscrita de l'escriptura de propietat de l'habitatge, o, si és el cas, justificant d'haver transmés l'esmentat habitatge i liquidat els corresponents impostos.
d) Contracte en quatre exemplars, o original de l'escriptura i dues còpies per al seu confrontació, que acredite la titularitat de l'habitatge, on conste, de manera indubtable, la identificació de l'habitatge, la superfície útil i els preus de venda d'aquesta, traster i garatges vinculats i annexos, si és el cas, com també les clàusules obligatòries a què es refereixen els articles 53 i 55 d'aquest reglament.
e) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris obtinguen rendiments procedents d'activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i altres administracions, i en la mesura que així s'establisca, l'òrgan competent puga disposar de la informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà als interessats l'aportació individual de certificats expedits per aquestes.
f) Certificat de l'entitat de crèdit acreditativa del fet que el promotor ha obtingut el préstec específic dels plans d'habitatge i sòl.
En els supòsits de préstec directe a l'adquirent, la disposició del préstec específic s'acreditarà en el moment de sol·licitar el reconeixement dels requisits per a la percepció de les subvencions. No obstant això, per a obtenir el visat del contracte, haurà de consignar-se en el contracte o escriptura que l'obtenció de l'esmentat préstec és obligació exclusiva de l'adquirent.
g) Si la sol·licitud es formula durant la construcció de l'habitatge, s'haurà d'aportar aval individualitzat que garantisca les quantitats lliurats a compte, en les condicions que estableix aquest reglament.
h) Si es tracta de famílies nombroses hauran d'aportar original i còpia per a la seua confrontació del títol de família nombrosa, en els quals apareguen els membres components d'aquesta. En el supòsit que hi haja en la unitat familiar persones amb discapacitat, s'aportarà certificat oficial expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o òrgan competent de la comunitat autònoma, acreditatiu de la minusvalidesa i del grau d'aquesta.
i) Declaració jurada, en model normalitzat, que faça referència:
1r. A l'efecte del visat dels contractes, s'aportarà declaració jurada de no ser titular del ple domini o dret real d'ús o gaudi sobre algun altre habitatge de protecció pública, de protecció oficial, o que haja gaudit d'ajudes públiques per a l'accés a aquesta, en la mateixa localitat.
2n. A l'efecte de sol·licitar el finançament específic, a més:
a) Declaració jurada de no ser titular del ple domini o dret real d'ús o gaudi, sobre alguna altre habitatge de protecció pública o per la qual s'hagen obtingut ajudes per a accedir a aquesta, ni sobre un habitatge lliure, quan el valor d'aquesta, determinat d'acord amb la normativa sobre de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats excedisca del 40 per 100 del preu màxim de venda d'aquella, o del 60 per 100 en el cas de famílies nombroses, o valoració determinada per la normativa de finançament aplicable, acompanyada amb nota simple del FLOTI, que corrobore el que declara.
b) Declaració jurada que no s'ha obtingut finançament específic a l'empara d'altres plans d'habitatge, durant els deu anys anteriors a la sol·licitud del visat i finançament específic, computats des de la resolució de visat o finançament específic de l'habitatge per la qual es van obtenir.
3r. Quan es tracte de primer accés, a més, declaració jurada de no haver sigut mai titular del ple domini d'un altre habitatge, o que, sent-ho, no es disposa del dret d'ús o gaudi d'aquesta, o que el valor de l'habitatge, determinat d'acord amb la normativa de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, no excedisca del 25 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge objecte de l'actuació protegida, o preu establit per la normativa de finançament aplicable, acompanyada amb nota simple del FLOTI, que corrobore el que declara.
En el supòsit de no disposar de l'ús o gaudi de l'habitatge, haurà d'acompanyar-se documentació que justifique la seua falta de disposició. Si aquesta falta de disposició es deu a la cessió de l'habitatge en arrendament a tercers, s'aportarà el contracte justificatiu de què es tracta d'un arrendament acollit a la Llei 40/1964, d'11 de juny, d'Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.
Si es tracta de persones separades judicialment, divorciades o amb nul·litat matrimonial, hauran d'aportar la sentència judicial i conveni regulador inscrit, o si és el cas, les mesures provisionals dictades a aquest efecte, a fi de comprovar a quin cònjuge se li ha adjudicat la titularitat dels béns immobles, i a quin d'ells se li atribueix la guarda i custòdia dels fills.
No serà necessària la documentació assenyalada en el paràgraf anterior quan la separació s'haja produït per motius de violència de gènere, i sempre que aquest fet quede suficientment acreditat, a judici del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
Article 89. Documentació complementària en zones amb destinació majoritària a segona residència
Quan s'adquirisquen habitatges de protecció pública en zones en què la destinació dels habitatges siga majoritàriament de segona residència, d'acord amb el que s'ha assenyalat en l'article 3.6 aquest reglament, haurà d'aportar-se la documentació següent:
1. Declaració jurada de no tenir habitatge en cap altra localitat.
2. Certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant o sol·licitants treballen a la localitat on se situa l'habitatge o, si és el cas, estar inscrit en l'oficina d'ocupació d'aquest municipi.
3. En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili fiscal o certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària referent a aquest extrem.
4. En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació que estan escolaritzats en aquella localitat.
5. Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social i, si és el cas, estar donat d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques.
6. Targeta sanitària o cartilla de la Seguretat Social justificant la pertinença de la unitat familiar a l'àrea de salut de la zona en què estiga situada l'habitatge objecte de l'actuació protegida.
Article 90. Comprovacions tributàries, administratives i registrals
La presentació de la sol·licitud de visat i finançament específic regulat en l'article 88 d'aquest reglament, implicarà l'autorització perquè la Direcció General competent en matèria d'habitatge i els seus serveis territorials demanen de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o altres administracions i registres públics els informes o certificats necessaris amb vista a la justificació dels extrems requerits per a la concessió del visat i el finançament específic.
Article 91. Justificació de capital immobiliari i d'ingressos
1. A l'efecte de justificar el compliment dels requisits establits en l'article 44.1 d'aquest reglament, per a accedir a un habitatge protegit s'haurà d'aportar declaració jurada sobre la titularitat de béns immobles, en model normalitzat, i, en els casos que procedisca, la documentació següent: còpia de l'escriptura de propietat inscrita i rebut de l'impost de béns immobles, quan s'és titular d'un altre habitatge diferent d'aquell per al qual se sol·liciten ajudes o d'altres béns immobles que no són habitatge, a l'efecte de realitzar les comprovacions administratives procedents.
2. A l'efecte de justificació i còmput dels ingressos familiars, i fins que no es faça efectiu el conveni de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, s'haurà d'aportar en model normalitzat, acompanyat de la següent documentació, segons la situació fiscal del sol·licitant:
a) Els contribuents obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques hauran d'aportar aquesta declaració.
b) Els contribuents no obligats a presentar declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques que hagen presentat model de devolució davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, hauran d'aportar la corresponent notificació-liquidació de l'esmentada Agència Estatal d'Administració Tributària.
c) Els contribuents no obligats a presentar declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i que no hagen presentat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària el model de devolució, hauran d'aportar:
1r. Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
2n. Certificats d'ingressos de l'empresa o empreses en què haja figurat d'alta durant l'exercici fiscal a computar, com també les nòmines i contracte o contractes de treball corresponents a aquest exercici.
3r. Certificats bancaris relatius als rendiments de capital mobiliari corresponents a l'exercici fiscal que s'ha de computar.
4t. En els casos que escaiga, certificat de pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, com també certificat de l'Institut Nacional d'Ocupació o òrgan competent de la comunitat autònoma, en el supòsit de percebre prestacions per desocupació.
5é. Llibre de família o títol de família nombrosa.
6é. En el supòsit que hi haja en la unitat familiar persones amb minusvalidesa, s'haurà d'aportar certificat oficial expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o òrgan competent de la comunitat autònoma, acreditatiu de la minusvalidesa i del grau d'aquesta.
7é. Si els interessats disposen d'aquest, s'haurà d'aportar certificat d'imputacions que emet l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
8é. A l'efecte previst en aquest precepte, haurà de tenir-se en compte el que disposa la normativa que regula les parelles de fet.
Article 92. Sol·licitud de reconeixement de les subvencions personals
1. La presentació de la sol·licitud s'efectuarà sempre que es complisquen les condicions següents:
a) Els promotors individuals per a ús propi, una vegada obtinguda la qualificació definitiva.
b) Els adquirents i adjudicataris quan, concloses les obres i obtinguda la qualificació definitiva, hagen formalitzat l'escriptura de compravenda o adjudicació.
2. El termini màxim per a sol·licitar el reconeixement de les subvencions personals serà de dotze mesos des de la formalització de l'escriptura, o des de la qualificació definitiva en el supòsit de promotors individuals per a ús propi.
3. L'interessat haurà de presentar instància segons model normalitzat, acompanyant la documentació següent:
a) Original de la còpia autoritzada i inscrita de l'escriptura, i dues fotocòpies per a la seua confrontació, que acredite la titularitat de l'habitatge objecte de les ajudes, en la qual haurà de constar la seua inscripció en el registre de la propietat amb les clàusules obligatòries.
b) Certificat d'empadronament en l'habitatge objecte de les ajudes.
c) Dades bancàries en model normalitzat, per a l'ingrés de la subvenció.
d) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris obtinguen rendiments procedents d'activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i altres administracions, i en la mesura que així s'establisca, l'òrgan competent puga disposar de la informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà als interessats l'aportació individual de certificats expedits per aquestes.
e) Justificació d'haver formalitzat el préstec específic dels plans d'habitatge i sòl.
Article 93. Procediment de visat de contracte i resolució del finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
Presentades la sol·licitud de visat del contracte i finançament específic, com també la documentació corresponent, els serveis territorials competents en matèria d'habitatge, després de la comprovació prèvia dels requisits exigits per la legislació aplicable, dictaran una resolució de visat del contracte i, si escau, de concessió de finançament específic.
1. Sol·licitud formulada durant el període de construcció dels habitatges.
Visat el contracte, la resolució estimatòria del finançament específic podrà implicar la concessió de préstec específic, les ajudes econòmiques directes connexes a aquest en totes les seues modalitats, com també la comunicació a títol merament informatiu del percentatge de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, que puguen establir els plans d'habitatge i sòl i la normativa d'aplicació.
La sol·licitud i reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat queda diferida al moment en què les obres estiguen concloses i s'haja obtingut la qualificació definitiva i la resolució estimatòria del finançament específic, sempre que es complisquen els requisits establits en la normativa per a la percepció de les esmentades subvencions personals.
2. Sol·licitud i reconeixement del finançament específic una vegada acabades les obres.
Quan la sol·licitud es formule una vegada qualificades definitivament els habitatges, i amb l'adquisició d'habitatge formalitzada en escriptura, aquesta haurà de presentar-se juntament amb la documentació assenyalada en els articles 88, 89, 90, 91 i 92 d'aquest reglament.
La resolució de concessió de préstec específic, les ajudes econòmiques directes connexes a aquest, com també la resolució de reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, es realitzaran simultàniament, si s'han complit els requisits establits per la normativa.
3. Obligació del reintegrament de les ajudes econòmiques percebudes.
En les resolucions de concessió de préstec específic, ajudes econòmiques directes connexes al mateix, com també en la resolució de reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, s'advertirà de l'obligació de la cancel·lació del préstec i del reintegrament de les ajudes, incrementades amb els interessos legals meritats des de la seua percepció, en el cas que l'habitatge pel qual s'han obtingut aquests beneficis es transmeta intervius, per qualsevol títol, en el termini de deu anys des de la formalització del préstec específic, o des de la data inicial de compute que la normativa de finançament aplicable establisca.
Article 94. Condicions per a les promocions especials amb destinació a venda o adjudicació
De conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació, els habitatges de protecció pública de nova construcció podran ser qualificats com a habitatges de protecció oficial de règim especial a l'efecte establit en l'article 91.2.6 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, en aquelles actuacions promogudes per a venda o adjudicació, quan concórreguen les circumstàncies establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i, supletòriament, les següents:
a) Que els destinataris tinguen ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
b) Que el procediment de selecció dels compradors o adjudicataris s'efectue mitjançant el sistema regulat en l'article següent.
c) Que els destinataris, en el moment de la sol·licitud del visat dels contractes i del finançament qualificat per a l'adquisició o adjudicació d'habitatge, o de la sol·licitud de la qualificació provisional en el cas de promoció per a ús propi, complisquen els requisits establits per l'article 44.1 d'aquest reglament.
d) Que complisquen les exigències de les disposicions generals reguladores dels habitatges de protecció pública.
e) Que el seu preu per metre quadrat útil no excedisca de l'establit per la normativa de finançament aplicable.
Quan les actuacions es desenvolupen sobre sòls cedits de forma gratuïta a promotors per a la promoció d'habitatges de nova construcció, procedents de patrimonis municipals o públics, en les condicions que s'establisquen d'acord amb la legislació vigent, haurà de justificar-se suficientment el cost de la promoció, a l'efecte de la determinació del preu de venda dels habitatges .
Article 95. Desenvolupament de les condicions per a facilitar els procediments de selecció de persones per al seu posterior accés a un habitatge amb règim de protecció pública
A) Procediment abreviat de caràcter general
1. Per al cas de promocions de protecció pública, realitzades tant per la iniciativa pública com per la privada i provinents o no de concursos públics de sòl, la selecció prèvia dels futurs destinataris es podrà realitzar mitjançant sorteig públic.
En el cas de promocions d'habitatge sobre sòl procedent de concursos públics, serà sempre obligatori el procediment de selecció establit en aquest apartat.
La realització i la convocatòria del sorteig públic d'habitatges de protecció pública requerirà l'autorització prèvia de la direcció general competent en matèria d'habitatge per a la seua inscripció en el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública.
La sol·licitud, que podrà presentar-se conjuntament amb la de qualificació provisional davant del servei territorial competent en matèria d'habitatge, contindrà l'anunci i la resta de requisits de la convocatòria.
2. Amb caràcter supletori al que puguen determinar els plans o mesures específiques de finançament, els criteris seran els següents:
a) Anunci de la convocatòria del sorteig i de les seues bases, mitjançant la seua publicació en diaris d'àmplia difusió local, en la pàgina web de la conselleria de Territori i Habitatge, i en el tauler d'anuncis del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
b) L'anunci indicarà el termini mínim per a la inscripció en l'esmentat sorteig, que no serà inferior a un mes.
c) L'anunci de convocatòria haurà d'incloure amb claredat els requisits generals d'accés a un habitatge de protecció pública. Especificarà, també, els requisits particulars determinats per l'entitat convocant del sorteig, referits a:
1r. Temps mínim d'empadronament en la localitat on s'ubiquen els habitatges .
2n. Preferència de col·lectius socials, als quals van dirigits els habitatges, segons determinen els plans d'habitatge o mesures de finançament aplicable. Si no n'hi ha, es consideraran preferents: les persones i famílies que accedeixen per primera vegada a un habitatge en propietat, els joves de fins a 35 anys, les persones majors de 65 anys i les seues famílies, les víctimes de violència de genere, les víctimes del terrorisme, les famílies nombroses, les persones amb discapacitat i les seues famílies, les famílies monoparentals, altres col·lectius en situació o risc d'exclusió social.
3r. Percentatge d'habitatges destinats als col·lectius assenyalats en apartat anterior.
4t. Lloc de recollida i de presentació de sol·licituds, i termini de presentació d'aquestes.
3. El sorteig públic haurà de realitzar-se una vegada obtinguda la qualificació provisional i sempre abans de l'obtenció de la qualificació definitiva.
4. En el cas d'existir percentatges d'habitatges destinats a col·lectius específics, aquests criteris de selecció s'aplicaran a cadascun dels percentatges entre els col·lectius específics previstos.
5. Efectuat el sorteig, els seleccionats hauran de justificar el compliment dels requisits de la convocatòria, com també els generals d'accés a l'habitatge assenyalats en aquest reglament i en els plans o mesures de finançament aplicable.
6. La selecció final efectuada es presentara en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, i donarà prelació per a la presentació del contracte de compravenda per al seu visat en els referits serveis territorials, a fi de verificar el compliment dels requisits exigits legalment per a l'accés a l'habitatge i a les seues ajudes.
La denegació del visat del contracte implicarà l'exclusió del sol·licitant de la llista de selecció final, i correrà el torn al següent en aquesta llista per a la comprovació dels requisits exigits legalment.
7. Una vegada visats un nombre igual de contractes que d'habitatges existents en la promoció objecte del sorteig, es farà pública la llista definitiva i es comunicarà als integrants d'aquesta, i quedarà la resta en llista d'espera per si en el termini dels 2 anys següents al tancament de la llista esmentada, sorgeix alguna circumstància que faça possible que els criden.
B) Règim especial
1. Per al cas de promocions de protecció oficial de règim especial, realitzades tant per la iniciativa pública com per la privada i provinents o no de concursos públics de sòls, s'efectuarà sempre la selecció prèvia dels futurs destinataris mitjançant sorteig públic.
La realització i la convocatòria del sorteig públic d'habitatges de protecció oficial de règim especial requerirà l'autorització prèvia de la direcció general competent en matèria d'habitatge.
La sol·licitud, que podrà presentar-se conjuntament amb la de qualificació provisional davant del servei territorial competent en matèria d'habitatge, contindrà l'anunci i la resta de requisits de la convocatòria.
2. Amb caràcter supletori al que puguen determinar els plans o mesures específiques de finançament, els criteris seran els següents:
a) Anunci de la convocatòria del sorteig i de les seues bases, mitjançant la seua publicació en diaris d'àmplia difusió local, en la pàgina web de la conselleria de Territori i Habitatge, i en el tauler d'anuncis del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
b) L'anunci indicarà el termini mínim per a la inscripció en l'esmentat sorteig, que no serà inferior a un mes.
c) L'anunci de convocatòria haurà d'incloure amb claredat els requisits generals d'accés a un habitatge de protecció oficial de règim especial. Especificarà, també, els requisits particulars determinats per l'entitat convocant del sorteig, referits a:
1r. Temps mínim d'empadronament en la localitat on s'ubiquen els habitatges.
2n. Preferència de col·lectius socials als que van dirigides els habitatges, conforme determinen els plans d'habitatge o mesures de finançament aplicable. Si no n'hi ha, es consideraran preferents: les persones i famílies que accedeixen per primera vegada a un habitatge en propietat, els joves de fins a 35 anys, les persones majors de 65 anys i les seues famílies, les víctimes de violència de genere, les víctimes del terrorisme, les famílies nombroses, les persones amb discapacitat i les seues famílies, les famílies monoparentals, altres col·lectius en situació o risc d'exclusió social.
3r. Percentatge d'habitatges destinades als col·lectius assenyalats en apartat anterior.
4t. Lloc de recollida i de presentació de sol·licituds, i termini de presentació d'aquestes.
3. El sorteig públic haurà de realitzar-se una vegada obtinguda la qualificació provisional i sempre abans de l'obtenció de la qualificació definitiva.
4. El nombre mínim de seleccionats en el sorteig serà el següent:
a) Per a promocions de fins a 60 habitatges, se seleccionaran fins a 2'5 vegades el nombre total d'habitatges.
b) Per a promocions a partir de 61 habitatges, se seleccionaran fins al doble del nombre total d'habitatges.
c) En el cas d'existir percentatges d'habitatges destinades a col·lectius específics, els dits criteris de selecció s'aplicaran a cada un dels percentatges entre els col·lectius específics previstos.
5. Efectuat el sorteig, els seleccionats han de justificar el compliment dels requisits de la convocatòria, com també els generals d'accés a l'habitatge assenyalats en aquest reglament i en els plans o mesures de finançament aplicable.
6. La selecció final s'efectuarà tenint en compte, a més dels requisits generals, els factors següents:
a) El nivell de renda.
b) La composició de la unitat de convivència o familiar.
c) La pertinença a col·lectius preferents.
d) El temps d'empadronament en la localitat objecte del sorteig
e) La circumstància de tindre persones majors o discapacitats a càrrec seu.
Tots aquests constaran especificats en les bases de la convocatòria, amb el seu corresponent barem.
7. Aquest procediment s'efectuarà per l'entitat pública o privada convocant del sorteig.
La selecció final efectuada es presentarà en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, acreditant la baremació efectuada, i donarà prelació per a la presentació del contracte de compravenda per a ser visat en els esmentats serveis territorials, a fi de verificar el compliment dels requisits exigits legalment per a l'accés a l'habitatge i a les seues ajudes.
La denegació del visat del contracte suposarà l'exclusió del sol·licitant de la llista de selecció final, i correrà el torn al següent en aquesta llista per a la comprovació dels requisits exigits legalment.
8. Una vegada visats un nombre igual de contractes que d'habitatges existents en la promoció objecte del sorteig, es farà pública la llista definitiva i es comunicarà als integrants d'aquesta, la resta de persones quedaran en llista d'espera per si en el termini dels 2 anys següents al tancament de la citada llista, sorgira alguna circumstància que fera possible que els cridaren.
9. Els promotors d'habitatges subjectes a algun tipus de protecció pública poden aplicar facultativament el procediment establit en aquest article.
10. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'habitatge pot especificar-se detalladament la puntuació i els criteris d'aplicació.
Article 96. Condicions de les actuacions protegides amb destinació a arrendament
1. En les promocions d'habitatge protegit amb destinació a arrendament, per a l'accés al finançament específic establit pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, s'han de complir les condicions següents:
a) Les establides amb caràcter general en l'article 11 d'aquest reglament.
b) Que la promoció estiga vinculada al règim d'ús d'arrendament durant un període de deu o vint-i-cinc anys, segons siga la duració contractada del període d'amortització del préstec, extrem que quedarà inclòs en la qualificació provisional, el termini es comptarà a partir de la data de la qualificació definitiva. Aquestes circumstàncies es faran constar en l'escriptura de declaració d'obra nova i han de constar en el registre de la propietat.
En tot cas, els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, poden establir les condicions aplicables a les promocions qualificades a l'empara.
2. No obstant el que estableix l'apartat anterior, en el cas d'habitatges vinculats al règim d'arrendament pel termini de vint-i-cinc anys, l'arrendador de l'habitatge podrà oferir en venda, prèvia notificació als serveis territorials competents en matèria d'habitatge, fins al 50 per 100 d'aquests als inquilins, o el percentatge que els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament establisquen, en les condicions que aquests determinen i, supletòriament, les següents:
a) L'inquilí ha d'haver romàs en règim d'arrendament en l'habitatge durant, almenys, cinc anys.
b) L'habitatge ha estat destinat al règim d'arrendament, almenys, durant deu anys des de la seua qualificació definitiva.
En el cas que l'inquilí no compre l'habitatge, l'arrendador pot optar per continuar amb l'explotació d'aquest en règim d'arrendament, o vendre'l, amb l'autorització prèvia, del canvi d'ús per part dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge i coincidint amb la terminació del termini de contracte d'arrendament o d'alguna de les seues pròrrogues, en les condicions que cada pla d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament determinen.
En cas de venda per qualsevol dels supòsits indicats, el preu màxim de l'habitatge, que figurarà en el visat del contracte de compravenda, expedit pels serveis territorials competents en matèria d'habitatge, no pot superar el màxim establit per als habitatges de protecció pública de nova construcció segons la normativa de finançament aplicable.
3. Els habitatges de protecció pública de nova construcció destinats a arrendament poden ser alienats a nous titulars pels seus promotors, per promocions completes, en qualsevol moment del període de vinculació a aquest règim d'ús, amb l'autorització prèvia dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge, subrogant-se en els drets i obligacions dels promotors, i podent, així mateix, subrogar-se en el finançament específic obtingut pels promotors, atenint-se a les condicions que determinen els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
4. Els habitatges promoguts per a destinar-los a arrendament poden ser edificats sobre sòls en règim de cessió del dret de superfície, sota qualsevol modalitat d'aquest, sempre que això no impedisca el compliment dels requisits i obligacions de l'arrendador, i el règim d'aquest dret no tinga una duració inferior a la duració del període de protecció pública.
5. Els plans d'habitatge i sòl, normativa autonòmica de desenvolupament o mesures singulars de finançament, poden establir la modalitat d'habitatges de protecció pública per a arrendament amb opció de compra, en aquest supòsit han de determinar:
a) El preu màxim de venda aplicable quan s'exercisca l'opció.
b) La instrumentació de l'opció de compra.
c) Si és el cas, el percentatge màxim d'habitatges de protecció pública per a arrendament amb opció de compra aplicable a cada promoció.
d) Les ajudes a l'inquilí per a la compra i l'ajudes al promotor, si és el cas.
Article 97. Rendes màximes per a les promocions destinades a arrendament
1. La renda aplicable s'ajustarà al següent:
a) Les rendes màximes anuals inicials seran les determinades pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
b) La renda inicial aplicada, o que ha pogut aplicar-se, pot actualitzar-se anualment en funció de les variacions percentuals de l'Índex General Nacional de Preus al Consum.
c) L'arrendador pot percebre, a més de la renda inicial o revisada que corresponga, el cost real dels serveis de què gaudisca l'inquilí i se satisfacen per l'arrendador, com també les altres repercussions autoritzades per la legislació aplicable.
2. El que disposa l'article 96 i en l'apartat 1 anterior, serà aplicable als allotjaments o altres formes d'explotació per raons socials a les quals fa referència l'article 1.1.d) d'aquest reglament.
Article 98. Adquisició d'habitatges existents per a cessió en arrendament
1. Poden acollir-se al finançament específic corresponent als habitatges de protecció pública promoguts per a arrendament, l'adquisició d'habitatges usats que complisquen les condicions establides en els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicables, per entitats sense finalitat lucrativa per a la seua cessió en arrendament, atenint-se als termes, terminis i rendes màximes previstes en la normativa de finançament aplicable, i, supletòriament, les rendes màximes establides en l'article anterior.
2. Les condicions dels préstecs a promotors i les seues característiques respecte a quantia, terminis d'amortització, carència i disposició seran les establides en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
El reconeixement del finançament específic en les condicions establides per la normativa d'aplicació, donarà dret a optar a aquesta a càrrec dels pressupostos del ministeri competent en matèria d'habitatge, si és el cas, i als pressupostos de la Generalitat.
Les ajudes econòmiques directes seran les establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable.
Article 99. Concessió de les subvencions al promotor d'habitatges per a arrendament
1. La concessió de les ajudes al promotor es practicarà una vegada obtinguda la qualificació definitiva, fraccionant-se segons el nombre d'habitatges efectivament arrendats, i ha d'acreditar estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
2. El servei territorial competent en matèria d'habitatge resoldrà a l'efecte de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, la concessió de la subvenció es condicionarà a què existisca crèdit pressupostari.
3. L'arrendament es justificarà mitjançant l'aportació del contracte per a ser visat reglamentàriament.
Article 100. Programa de lloguer-jove
Podran acollir-se a la promoció d'habitatges protegits amb destinació a arrendament vinculat durant deu o vint-i-cinc anys per a joves, aquelles actuacions promogudes per persones físiques, jurídiques, públiques o privades, quan concórreguen les condicions establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i, supletòriament, les següents:
a) Que els destinataris siguen joves en el moment de la sol·licitud i el nombre de membres de la unitat familiar no excedisca de cinc.
b) Que els destinataris tinguen ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples.
c) Que l'habitatge tinga una superfície útil que no excedisca dels 70 metres quadrats.
Article 101. Programa d'integració social i d'intermediació social
1. El conseller competent en matèria d'habitatge establirà, amb caràcter complementari a cada pla d'habitatge, el programa d'integració social corresponent. Per ordre podrà determinar les mesures necessàries per al seu desenvolupament.
Poden acollir-se a la promoció d'habitatges protegits d'integració social amb destinació a arrendament vinculat durant vint-i-cinc anys, les actuacions promogudes per persones físiques, jurídiques, públiques o privades, quan concórreguen les condicions determinades pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i, supletòriament, les següents:
a) Que els destinataris tinguen ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples.
b) Que el preu per metre quadrat útil, a l'efecte de determinar el preu de venda, no excedisca d'1,25 vegades el preu bàsic a nivell nacional vigent en el moment del contracte.
2. Intermediació social.
a) La conselleria competent en matèria d'habitatge crearà un sistema d'intermediació en el mercat de lloguer social d'habitatge per a incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats per a atendre les necessitats de demanda del mercat.
b) La Xarxa d'Intermediació en Arrendament està formada per la Xarxa Valenciana d'Infohabitatge Solidari i l'Agència Valenciana de Lloguer Infohabitatge, i té com a objecte crear o reforçar en col·laboració amb les administracions, administracions locals corresponents, una bossa d'habitatge de lloguers locals o supralocals, o d'entitats socials sense finalitat lucrativa especialitzades en mediació d'habitatge, que treballen per a l'arrendament d'habitatges a preus moderats.
c) Per ordre es desenvoluparà el funcionament de la Xarxa d'Intermediació en Arrendament i el sistema de subvencions que han de percebre els seus integrants.
Article 102. Coexistència de les distintes modalitats de promoció en arrendament
Poden coexistir, en una mateixa promoció, habitatges acollits al programa de lloguer-jove, habitatges acollits al programa d'integració social i habitatges protegits destinats a arrendament durant vint-i-cinc anys que no es troben dins de cap dels programes esmentats.
El conseller competent en matèria d'habitatge pot establir per ordre les mesures per a al pagament de les subvencions previstes en aquest capítol, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
Quan es tracte de promotors públics o entitats sense finalitat lucrativa, la direcció general competent en matèria d'habitatge pot subscriure els acords pertinents per a establir les condicions i procediments relatius al pagament de les subvencions.
Article 103. Actuacions especials per a arrendament d'universitaris o altres col·lectius socials
1. S'acullen al que disposa el present article els habitatges amb destinació a arrendament d'universitaris o altres col·lectius socials determinats pel pla d'habitatge i sòl aplicable, a 10 o 25 anys, de nova construcció o procedents de remodelació d'edificis, la superfície màxima dels quals no supere els 45 metres quadrats de superfície útil, incloent, si és el cas, la superfície destinada a serveis comuns. La part corresponent als serveis comuns no podrà superar el 20 per 100 de la superfície útil de l'habitatge a què s'adscriu. Es pot incloure, a l'efecte de finançament, una plaça de garatge, vinculada registralment i en projecte, amb les limitacions previstes de preu i superfície.
2. Els plans d'habitatge i sòl establiran el finançament específic que corresponga a aquest tipus d'actuacions i els límits i requisits que, a més del que estableix el paràgraf anterior, hagen de complir-se a per a acollir-se a les disposicions d'aquests. Supletòriament, les ajudes establides per a aquests habitatges seran les que corresponguen als habitatges protegits per a arrendament, ja siga en les condicions d'arrendament a deu o vint-i-cinc anys o una altra modalitat, atenint-se quant al reconeixement d'aquestes, a càrrec dels pressupostos del ministeri competent en matèria d'habitatge, si és el cas, i de la Generalitat, i a la seua concessió, al que ha regulat aquest reglament i normativa d'aplicació.
Així mateix, els serà aplicable amb caràcter supletori el que disposa l'article següent.
Article 104. Condicions i destinació de les actuacions especials per a arrendament d'universitaris o altres col·lectius socials
1. La vinculació al règim d'arrendament dels allotjaments ha d'ajustar-se als terminis i condicions establits per als habitatges de protecció pública de nova construcció destinats a arrendament, amb la limitació de la renda anual que corresponga, o a la que establisca la normativa d'aplicació.
2. L'arrendador pot percebre, a més de la renda inicial o revisada que corresponga, el cost real dels serveis de què gaudisca l'inquilí i se satisfacen pel propietari, com també les altres repercussions autoritzades per la legislació aplicable, sense perjudici del que puga establir la normativa de finançament corresponent.
3. El que disposen els articles 106, 107 i 108 d'aquest reglament serà aplicable a les actuacions especials per a arrendament d'universitaris o altres col·lectius socials.
4. En el moment de la sol·licitud de la qualificació definitiva, s'acompanyarà barem i condicions d'ús i explotació d'aquests allotjaments, com també el conveni amb la universitat, fundacions vinculades a la universitat, instituts tecnològics o institucions de naturalesa docent, que acredite la duració del termini de vinculació, i que la universitat o institució de què es tracte disposa i supervisa la utilització dels allotjaments d'acord amb el barem establit i la finalitat per a la qual han sigut qualificats.
La duració de la vigència del conveni, en cap cas, serà inferior al període de vinculació a arrendament per a universitaris que s'haja establit en la qualificació definitiva.
Si es tracta d'altres col·lectius socials, s'aportarà conveni o documentació fefaent que garantisca el compliment de la finalitat durant el termini de vinculació.
Article 105. Determinació del preu de renda aplicable a habitatges per a estudiants universitaris o altres col·lectius socials
El preu de renda per metre quadrat útil que calga s'aplicarà no solament sobre la superfície útil de l'habitatge, sinó també sobre la corresponent als serveis comuns a què es refereix l'article 103.1 d'aquest reglament. No obstant això, i només a l'efecte del càlcul de la renda, no serà necessari aplicar el límit del 20 per 100 establit per aquest article, sinó que podrà computar-se la superfície real d'aquests si excedeix d'aquest percentatge.
Article 106. Sol·licitud del finançament específic en habitatges promoguts per a arrendament
Els promotors d'habitatges per a arrendament, en qualsevol de les modalitats previstes en els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable, sol·licitaran, juntament amb la qualificació provisional, el finançament específic, d'acord amb el que establisquen.
A l'efecte de la concessió del finançament específic, juntament amb la sol·licitud de qualificació provisional s'acompanyarà la documentació següent:
1. Número o codi d'identificació fiscal.
2. Acreditació d'estar al corrent en les obligacions fiscals i de cotització a la Seguretat Social, mitjançant l'aportació dels certificats expedits pels òrgans competents. És aplicable en aquest supòsit el que disposa l'article 92.3.d) d'aquest reglament.
Article 107. Sol·licitud de visat de contractes d'arrendament i reconeixement, si és el cas, del compliment dels requisits per a la concessió de les subvencions
1. El visat dels contractes d'arrendament i el reconeixement dels requisits per a la percepció de les subvencions al promotor, quan calguen, se sol·licitaran una vegada obtinguda la qualificació definitiva, fraccionant-se el reconeixement segons el nombre d'habitatges efectivament arrendats.
2. Juntament amb el model normalitzat de sol·licitud de visat dels contractes d'arrendament i, si és el cas, del reconeixement dels requisits per a la percepció de les subvencions, s'aportarà la documentació següent:
a) A l'efecte del visat dels contractes d'arrendament:
1r. Original i fotocòpia per a la confrontació del document nacional d'identitat del o de les persones arrendatàries.
2n. Contractes d'arrendament en triple versió amb les clàusules obligatòries i realitzat en paper timbrat, amb justificant del pagament de la fiança establida per la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
3r. Original i fotocòpia, per a ser confrontada, de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques dels arrendataris. Per a la determinació dels ingressos familiars dels arrendataris serà aplicable el que disposa sobre això aquest reglament i la normativa d'aplicació.
4t. Declaració de l'arrendatari de no ser titular del ple domini o dret real d'ús o gaudi sobre algun altre habitatge de protecció pública, de protecció oficial, o que haja gaudit d'ajudes públiques per a l'accés a aquest, en la mateixa localitat, acompanyat de nota del FLOTI que ho corrobore.
5é. Compromís de l'arrendatari de destinar l'habitatge a domicili habitual i permanent, i d'ocupar-lo en el termini de tres mesos des del lliurament de les claus.
b) A l'efecte de sol·licitar el reconeixement del compliment dels requisits per a la percepció de les subvencions per part del promotor:
1r. Full en model normalitzat de dades bancàries.
2n. Si la presentació de contractes d'arrendament es produïra en exercicis fiscals diferents de la sol·licitud inicial, cada vegada el promotor aportarà les acreditacions d'estar al corrent de les obligacions fiscals i de cotització a la Seguretat Social. És aplicable en aquest supòsit el que disposa l'article 92.3.d) d'aquest reglament.
3r. En cas d'actuacions especials per a arrendaments d'universitaris i altres col·lectius socials, el promotor acreditarà el compliment de les obligacions específiques establides en l'article 104 d'aquest reglament, i, molt singularment, el termini de duració i vinculació al règim d'arrendament, barem aplicable, i conveni d'utilització.
Article 108. Procediment de resolució del finançament específic i visat dels contractes d'arrendament. Qualificació provisional
El servei territorial competent en matèria d'habitatge, una vegada formulades les sol·licituds i presentada la documentació establida en l'article 106 d'aquest reglament, i després de la prèvia comprovació que es compleixen els requisits exigits per la normativa aplicable, es concedirà la qualificació provisional i es resoldrà reconeixent la subsidiació del préstec específic, si és el cas.
Article 109. Procediment de resolució del finançament específic i visat dels contractes d'arrendament. Qualificació definitiva i reconeixement subvenció
Concloses les obres i obtinguda la qualificació definitiva, els serveis territorials competents en matèria d'habitatge, amb caràcter general, una vegada comprovat el compliment dels requisits que la normativa estableix, visaran els contractes d'arrendament i resoldran la sol·licitud de concessió de subvencions a mesura que es presenten aquests, reconeixent, si és el cas, la subvenció sol·licitada.
Les subvencions a què es refereix aquest article es concediran per una sola vegada, independentment que els habitatges s'arrenden successivament.
Article 110. Promocions individuals per a ús propi
En les promocions individuals per a ús propi s'aportarà, d'acord amb el que disposa l'article 87.2 d'aquest reglament, juntament amb la documentació requerida per a qualificar l'actuació, la corresponent a la sol·licitud de finançament qualificat, de manera que, en el moment de l'expedició de la qualificació provisional, el servei territorial competent en matèria d'habitatge concedisca el préstec qualificat, les ajudes econòmiques directes connexes a aquest, com també la comunicació a títol merament informatiu del percentatge de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat que els puga correspondre.
En la declaració d'obra nova, el promotor farà constar per separat el valor de l'edificació i el del sòl, valoració la suma dels quals servirà de base per a la determinació de les subvencions personals amb els límits establits per la normativa vigent. En el cas que aquestes valoracions no constaren, o constaren per separat, s'acreditaran mitjançant certificat de l'arquitecte director de les obres visat pel col·legi professional que corresponga d'acord amb el projecte d'execució final.
TÍTOL II
RÈGIM D'ADQUISICIÓ PROTEGIDA
CAPÍTOL I
Adquisició protegida d'habitatge usat
Article 111. Concepte i àmbit
1. Concepte: són els habitatges lliures o protegits l'adquisició dels quals, en segona o posterior transmissió, es considera protegida després del compliment previ de determinades condicions, i el preu de venda dels quals, en següents transmissions, està limitat durant els terminis establits en el pla de finançament que li siga aplicable, o, si no n'hi ha, en aquest reglament.
2. Àmbit: es considera adquisició protegida d'habitatges usats l'efectuada a títol onerós, d'habitatges en segona o posteriors transmissions, i en les condicions establides en aquest capítol.
3. Així mateix, a l'efecte d'aquest reglament i dels plans d'habitatge corresponents, i llevat que aquests establisquen una cosa distinta, es consideraran també habitatges usats als que fa referència aquest article, les següents modalitats d'habitatges:
a) Habitatges subjectes a règims de protecció pública, adquirits en segona o posterior transmissió.
A l'efecte, es consideraran segones transmissions les que tinguen com a objecte habitatges protegits que s'hagen destinat amb anterioritat a arrendament, i es realitze transcorregut el termini exigit per la normativa del pla de finançament a què es va acollir l'habitatge, o, si no n'hi ha, transcorreguts, almenys, deu anys des de la qualificació definitiva.
b) Habitatges adquirits en primera transmissió i subjectes a règims de protecció pública, amb superfície de fins a 120 metres quadrats, als quals es refereix l'article 14.1 d'aquest reglament, quan haja transcorregut un termini d'un any, com a mínim, des de la data de la qualificació o declaració definitiva d'aquest, i no hagen sigut adquirits per les famílies nombroses o, si és el cas, pels discapacitats amb mobilitat reduïda, als quals es destinaven.
c) Habitatges lliures de nova construcció, adquirits quan haja transcorregut un termini de dos anys, com a mínim, entre l'expedició de la llicència de primera ocupació, el certificat final d'obra o la cèdula d'habitabilitat, segons calga, i la data del contracte d'opció de compra o de compravenda.
d) Habitatges rurals usats, no aïllats, en nuclis urbans i amb serveis urbanístics, amb una superfície útil que no excedisca de 120 metres quadrats i siguen adquirits en municipis o nuclis de població que no superen els 2.000 habitants de dret.
e) Els supòsits establits pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, que poden modificar, complementar o suprimir qualsevol dels apartats anteriors.
4. A l'efecte del finançament específic, només seran computables 90 metres quadrats útils, encara que la superfície real puga aconseguir fins als 120 metres quadrats útils, sense perjudici del que establisca el normatiu de finançament aplicable. S'exceptua el supòsit de famílies nombroses, i en aquest cas serà aplicable el que disposa l'article 14 d'aquest reglament, sense perjudici del que ha establit la normativa d'aplicació.
Per a la determinació de la superfície útil d'aquests habitatges s'aplicaran les normes que regulen les superfícies dels habitatges de protecció pública.
5. A l'efecte, tant de la consideració d'adquisició protegida d'altres habitatges usats com del reconeixement del finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, el preu de venda d'aquests habitatges no pot excedir del que li corresponga d'acord amb aquests plans o mesures singulars de finançament aplicable.
6. Per a poder sol·licitar el finançament específic dels plans d'habitatge i sòl per a l'adquisició protegida d'altres habitatges usats ha de complir-se que, entre la celebració del contracte d'opció de compra, compravenda o escriptura i la sol·licitud de visat d'aquest, no hagen transcorregut més de quatre mesos, llevat que els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable determinen un altre termini distint.
7. El termini per a poder sol·licitar el préstec específic davant de les entitats de crèdit, en les condicions establides per la normativa aplicable, serà de sis mesos des de la resolució del visat del contracte, llevat que els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable determinen un altre termini distint.
Així mateix, s'estableix un termini de dotze mesos comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució del visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl per a presentar la sol·licitud de subvencions personals acreditant la disposició del préstec específic. Transcorregut aquest termini sense que s'hagen sol·licitat les subvencions personals, acreditada la disposició del préstec i el compliment dels altres requisits establits en la normativa vigent, l'òrgan competent denegarà les sol·licituds de subvencions personals presentades fora de termini i declararà la caducitat automàtica de la resolució de visat i finançament específic per transcurs d'aquest. Tot això sense perjudici que els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable determinen un altre termini distint.
Article 112. Dret al finançament específic dels plans d'habitatge i sòl en habitatges usats
1. De conformitat amb el que ha establit l'article anterior d'aquest reglament i el que es regula específicament per a l'adquisició d'habitatges usats per la normativa de finançament aplicable, el visat dels corresponents contractes suposa el dret a optar al finançament específic dels plans d'habitatge i sòl.
2. La disposició del préstec específic s'acreditarà en el moment de sol·licitar el reconeixement de les subvencions. No obstant això, per a obtindre el visat del contracte, ha de fer-se menció en el contracte o escriptura que l'obtenció de l'esmentat préstec és obligació exclusiva de la persona adquirent.
S'exceptuen les famílies nombroses quan adquirisquen habitatges existents. En aquest cas, serà requisit suficient haver obtingut qualsevol tipus de finançament que, com a mínim, supose el 60 per 100 del preu d'adquisició.
3. El reconeixement d'ajudes a càrrec dels pressupostos del ministeri competent en matèria d'habitatge s'efectuarà per la Generalitat, a través dels seus serveis territorials competents en matèria d'habitatge, sempre que els beneficiaris reunisquen les condicions establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable. Aquest reconeixement comprendrà el dret a l'obtenció de préstec específic, com també les ajudes econòmiques connexes amb aquest, si és el cas.
4. El reconeixement d'ajudes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat s'efectuarà pel servei territorial competent en matèria d'habitatge, sempre que els beneficiaris reunisquen les condicions establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable. Aquest reconeixement comprendrà les subvencions establides per la normativa d'aplicació, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, quan els adquirents acrediten haver obtingut el préstec específic dels plans d'habitatge i sòl.
5. Els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, poden modificar, complementar o suprimir les condicions establides en els punts anteriors.
Article 113. Concessió de les ajudes econòmiques directes
Les ajudes econòmiques directes seran concedides quan la persona adquirent aporte l'escriptura pública inscrita en el Registre de la Propietat que acredite la transmissió, sempre que l'habitatge estiga en condicions d'habitabilitat i es justifique l'empadronament en aquest.
Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge resoldran a l'efecte de declarar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, condicionant-se la concessió i el pagament de la subvenció a l'existència de crèdit pressupostari.
Article 114. Sol·licitud de visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl d'habitatges usats
1. La sol·licitud de visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl ha de presentar-se en el termini de quatre mesos des de la data de celebració del contracte de compra o opció de compra, o des de la data de l'escriptura pública de compravenda.
2. El termini per a la presentació en les entitats de crèdit de les resolucions de visat i finançament específic serà de sis mesos, comptadors des de la data de la notificació a la persona interessada.
A l'efecte, l'entitat de crèdit ha de proporcionar a l'interessat un justificant en què conste la recepció de la resolució en l'esmentat termini.
3. Els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable poden establir terminis de distinta duració als que s'estableixen en els apartats anteriors.
Article 115. Documentació que s'ha d'aportar per a l'obtenció del visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl en habitatges usats
1. La sol·licitud de visat i finançament específic en les adquisicions d'habitatges usats ha de ser subscrita per la persona o persones sol·licitants, i s'acompanyarà la documentació següent:
a) Original i fotocòpia, per a ser confrontada, del document nacional d'identitat i el número d'identificació fiscal de la persona o persones sol·licitants.
b) Original i fotocòpia, per a ser confrontada, de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'últim exercici fiscal vençut, sense perjudici del que disposa l'article 91.2 d'aquest reglament.
c) Declaració jurada sobre la titularitat de béns immobles de la unitat familiar, en model normalitzat, acompanyat de nota del FLOTI que ho corrobore.
En el cas que apareguen rendiments de capital immobiliari, s'han d'acreditar aquests mitjançant la presentació del rebut del pagament de l'Impost de Béns Immobles i còpia autoritzada de l'escriptura de propietat inscrita de l'habitatge, o, si és el cas, justificant d'haver transmés l'esmentat habitatge i liquidat els corresponents impostos.
d) Contracte de compra o opció de compra en dos exemplars, o nota simple del registre de la propietat i dues còpies per a ser confrontades, que acredite la titularitat de l'habitatge, on conste, de manera indubtable, la identificació de l'habitatge i, per separat, la superfície útil i preus de venda d'aquest, traster i garatges vinculats i annexos si és el cas, com també les clàusules obligatòries a què es refereix l'article 53 d'aquest reglament.
e) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris obtinguen rendiments procedents d'activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i altres administracions, i en la mesura que així s'establisca, l'òrgan competent puga disposar de la informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà als interessats l'aportació individual de certificats expedits per aquestes.
f) Acreditació de la superfície útil de l'habitatge. S'aportarà la fotocòpia confrontada de la còpia autoritzada i inscrita de l'escriptura del venedor i, en el cas que no figure la superfície útil, aquesta s'acreditarà per certificat expedit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
g) En el supòsit que existisquen en la unitat familiar persones amb discapacitat, s'aportarà certificat oficial expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o òrgan competent de la comunitat autònoma, acreditatiu de la discapacitat i del grau d'aquesta. Quan es tracte de famílies nombroses, s'aportarà el títol administratiu corresponent.
h) Quan es tracte d'habitatges protegits que s'hagen destinat a arrendament durant deu anys, els serveis territorials competents en matèria d'habitatge constataran que han transcorregut, d'una banda, els deu anys des de la qualificació definitiva, i per un altre el període d'obligatori destinat a arrendament, d'acord amb la normativa per la qual es va regir el finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, si és el cas, o bé els terminis que aquesta determine.
i) Acreditació de l'antiguitat de dos anys per als habitatges de nova construcció a què es refereix l'article 111 d'aquest reglament, o la que determine la normativa de finançament aplicable.
En aquest cas, ha d'aportar-se certificat de final d'obra expedit per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, a fi d'acreditar l'antiguitat de l'habitatge.
j) Quan la sol·licitud es formalitze acompanyant contracte privat de compra o opció de compra, s'ha d'aportar l'escriptura de propietat de l'habitatge de la part venedora, o nota simple o certificat del registre de la propietat on s'acredite qui és titular de l'immoble.
k) Declaració jurada, en model normalitzat, que farà referència als punts següents:
1r. Declaració jurada de no ser titular del ple domini o dret real d'ús o gaudi sobre algun altre habitatge de protecció pública o pel que s'hagen obtingut ajudes per a accedir a aquest, ni sobre un habitatge lliure en la mateixa localitat en què se situa l'habitatge objecte de l'actuació protegida, quan el valor d'aquest habitatge lliure, determinat d'acord amb la normativa sobre de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats excedisca del 40 per 100 del preu màxim de venda d'aquell, o del 60 per 100 en el cas de famílies nombroses, o valoració establida per la normativa de finançament aplicable, acompanyat de nota del FLOTI que ho corrobore.
2n. Declaració jurada que no s'ha obtingut finançament a l'empara d'altres plans d'habitatge durant els deu anys anteriors a la sol·licitud del visat i finançament qualificat, computats des de la resolució de visat o finançament específic de l'habitatge pel qual es van obtindre, o termini establit per la normativa de finançament aplicable.
3r. Quan es tracte de primer accés, a més, declaració jurada de no haver sigut mai titular en ple domini d'un habitatge de protecció pública o lliure, o que, sent-ho, no disposen del dret d'ús o gaudi d'aquest, o que el valor de l'habitatge, determinat d'acord amb la normativa de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats no excedeix del 25 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge objecte de l'actuació protegida, o preu establit per la normativa de finançament aplicable, acompanyat de nota del FLOTI que ho corrobore.
En el supòsit de no disposar de l'ús o gaudi de l'habitatge, ha d'adjuntar-se la documentació que justifique la seua falta de disposició. Si aquesta falta de disposició és a causa de la cessió de l'habitatge en arrendament a tercers, s'aportarà el contracte justificatiu que es tracta d'un arrendament acollit a la Llei 40/1964, d'11 de juny, d'Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.
Si es tracta de persones separades judicialment, divorciades o amb nul·litat matrimonial, han d'aportar la sentència judicial i conveni regulador, o, si és el cas, les mesures provisionals dictades a l'efecte, a fi de comprovar a quin cònjuge se li ha adjudicat la titularitat dels béns immobles, i a quin d'aquests se li atribueix la guarda i custòdia dels fills.
No serà necessària la documentació assenyalada en el paràgraf anterior quan la separació s'haja produït per motius de violència de gènere, i sempre que aquest fet quede suficientment acreditat, a judici del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
4t. Declaració que l'habitatge reuneix les condicions d'habitabilitat segons les normes d'habitabilitat i disseny aplicables.
2. La presentació de la sol·licitud regulada en aquest article implicarà l'autorització perquè la direcció general competent en matèria d'habitatge, o els seus serveis territorials, demanen de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o altres administracions i registres públics els informes o certificats necessaris per a la justificació dels extrems requerits per a la concessió de les ajudes.
Article 116. Sol·licitud de les subvencions per a l'accés a l'habitatge
1. La sol·licitud de les subvencions pot presentar-se una vegada escripturat l'habitatge i inscrit a nom dels seus titulars i obtingut el préstec específic dels plans d'habitatge i sòl.
2. El termini màxim per a sol·licitar les subvencions serà de dotze mesos comptadors des de la notificació de la resolució de visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, acreditant la disposició del préstec específic.
Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagen sol·licitat les subvencions, acreditant la disposició del préstec específic i el compliment dels altres requisits establits per la normativa, l'òrgan competent denegarà les sol·licituds de subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
3. L'interessat ha de presentar instància segons model normalitzat, acompanyada de la documentació següent:
a) Original de la còpia autoritzada i inscrita de l'escriptura d'adquisició de l'habitatge objecte de les ajudes, i dues fotocòpies per a la confrontació, en la qual ha de constar la seua inscripció en el Registre de la Propietat, en la qual consten les clàusules obligatòries.
b) Certificat d'empadronament en l'habitatge objecte de les ajudes.
c) Dades bancàries en model normalitzat, per a l'ingrés de la subvenció.
d) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent de les obligacions fiscals i, en el cas que els beneficiaris obtinguen rendiments procedents d'activitats empresarials o professionals, a més, justificació del compliment de les seues obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

No obstant això, quan, dins del marc de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i altres administracions, i en la mesura que així s'establisca, l'òrgan competent pot disposar de la informació tributària o econòmica legalment exigible, no es requerirà als interessats l'aportació individual de certificats expedits per aquestes.
e) Justificació d'haver-se formalitzat el préstec específic dels plans d'habitatge i sòl.
f) Llicència municipal d'ocupació, o, si és el cas, cèdula d'habitabilitat o, si no n'hi ha, rebuts de subministraments dels serveis d'aigua i energia elèctrica corresponents al trimestre immediatament anterior a la presentació d'aquesta documentació.
Article 117. Procediment de visat del contracte i resolució de finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
1. Resolució de visat i finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
Presentada la sol·licitud de visat del contracte i finançament específic, els serveis territorials competents en matèria d'habitatge, després de la comprovació prèvia dels requisits exigits per la legislació aplicable, emetran la resolució de visat del contracte i del finançament específic, que podrà implicar la concessió del préstec específic, la subsidiació d'aquest, les ajudes econòmiques directes connexes a aquest, com també la comunicació, a títol merament informatiu, del percentatge de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat que els puga correspondre.
La sol·licitud i el reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat queda diferida al moment que s'haja obtingut la resolució estimatòria del finançament específic dels plans d'habitatge i sòl, sempre que es complisquen els requisits establits en la normativa per a la percepció de les esmentades subvencions personals.
Una vegada escripturat l'habitatge i aportada la documentació establida en l'article 116 d'aquest reglament, el servei territorial competent en matèria d'habitatge resoldrà reconeixent les subvencions personals.
2. Obligació del reintegrament de les ajudes econòmiques percebudes
En les resolucions de concessió de préstec específic dels plans d'habitatge i sòl, ajudes econòmiques directes connexes a aquest, com també en la resolució de reconeixement de les subvencions personals a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, s'advertirà de l'obligació del reintegrament d'aquestes, incrementades amb els interessos legals meritats des de la seua percepció, en el cas que l'habitatge per al qual s'han obtingut aquests beneficis es transmeta inter vivos, per qualsevol títol, en el termini de deu anys des de la formalització del préstec específic, o data inicial de còmput que la normativa de finançament aplicable establisca.
CAPÍTOL II
Habitatges de protecció pública autonòmica
Secció 1ª
Disposicions generals
Article 118. Objecte
1. Aquest capítol té com a objecte la regulació de les mesures i l'establiment dels criteris i requisits reguladors de l'habitatge de protecció pública autonòmica, aplicant-se el que disposen els articles 15 a 21, 24 a 27 i 29 d'aquest reglament, com també les referències específiques contingudes en aquest.
2. S'entén per habitatge de protecció pública autonòmica el que complisca els requisits establits en aquest capítol, els seus destinataris opten al finançament específic, i s'acullen a les altres disposicions previstes en aquest.
3. A l'empara de plans autonòmics, l'habitatge de protecció pública autonòmica és el declarat de protecció pública per la Generalitat en els supòsits de nova construcció, per a venda o arrendament amb opció de compra, i els reconeguts per la Generalitat mitjançant la corresponent resolució d'ajudes específiques autonòmiques establides per al supòsit d'adquisició d'habitatges existents o usats, o assimilats.
4. Els plans autonòmics o mesures singulars de finançament aplicable poden modificar, complementar o suprimir els requisits i condicions regulats en aquest capítol.
5. Els plans autonòmics d'habitatge i sòl establiran les mesures de foment i el règim d'ajudes aplicables als habitatges de protecció pública autonòmica.
Article 119. Àmbit subjectiu. Beneficiaris
1. A l'efecte d'aquest capítol, i sense perjudici del que estableix l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, tindran la consideració de beneficiaris les persones físiques que reunisquen els requisits establits pels plans autonòmics o mesures singulars de finançament aplicable, i, supletòriament, els següents:
a) Els ingressos familiars no podran ser superiors a 6,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). La ponderació d'aquests ingressos es realitzarà d'acord amb els criteris establits en la normativa de finançament aplicable.
En la normativa de finançament aplicable pot establir-se, així mateix, un límit mínim d'ingressos, que es ponderarà amb els mateixos criteris del límit màxim.
b) L'habitatge es destinarà a domicili habitual i permanent.
c) L'adquisició dels habitatges objecte d'aquest capítol es realitzarà en primer accés, és a dir, els adquirents no poden ser titulars, ni haver-ho sigut, de la propietat d'un habitatge, o sent-ho, no disposaran del dret d'ús o gaudi d'aquest, o el valor de l'habitatge, determinat d'acord amb la normativa de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, no excedirà del 25 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge d'accés concertat, o valoració que determine la normativa de finançament aplicable.
Així mateix, es considerarà primer accés quan es tracte de famílies nombroses, amb ingressos familiars no superiors als indicats en l'apartat 1.a) d'aquest article, que adquiriran un habitatge de major superfície construïda que el que tenen o hagen tingut prèviament en propietat, sempre que el valor d'aquest últim, lliure o protegit, no excedisca del 40 per 100 del preu màxim total de venda de l'habitatge d'accés concertat, o preu que determine la normativa de finançament aplicable. En el cas que l'habitatge posseït en propietat estiga subjecte a algun règim de protecció pública, serà necessari l'alienació d'aquest, sense devolució de les ajudes percebudes prèviament a l'adquisició del nou habitatge.
No poden obtindre els beneficis de primer accés aquells titulars d'un habitatge quan la falta de disposició del dret d'ús o gaudi siga a causa de la seua cessió en arrendament o precari a tercers, llevat que es justifique que es tracta d'un arrendament acollit a la Llei 40/1964, d'11 de juny, d'Arrendaments Urbans, subjecte a pròrroga forçosa.
S'assimilen al primer accés les persones separades judicialment, divorciades o amb nul·litat matrimonial, encara que anteriorment hagen sigut titulars d'un altre habitatge, quan la titularitat d'aquest, o el seu ús i gaudi, hagen sigut adjudicats als seus fills menors d'edat o a l'altre cònjuge, si és el cas, per sentència judicial.
2. Poden ser beneficiaris de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat els inquilins que s'acullen a la figura d'arrendament amb opció a compra en les condicions establides en aquest reglament, i en les condicions que establisquen els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, i, amb caràcter supletori, s'exigirà que l'habitatge estiga destinat a arrendament durant 10 anys.
L'inquilí pot optar a la compra, d'acord amb el que estableix la normativa de finançament aplicable i, supletòriament, a partir del seté any de l'inici de l'arrendament.
Article 120. Limitació de disposar
Segons el que disposa l'article 40.2, paràgraf final de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, s'estableixen les limitacions següents:
1. Els beneficiaris de les ajudes no poden transmetre inter vivos, ni cedir per cap títol l'ús dels habitatges durant el termini de 10 anys, comptadors des de la resolució de concessió d'ajudes. No obstant això, quedarà sense efecte aquesta prohibició de disposar per canvi de la localitat de residència del titular de l'habitatge o per altres motius degudament justificats, mitjançant l'autorització del servei territorial competent en matèria d'habitatge. En aquest sentit, i sense perjudici de la sanció administrativa que corresponga, l'incompliment de la limitació de disposar suposarà l'obligació de reintegrar els beneficis econòmics percebuts, incrementats amb els interessos legals corresponents. Igualment, ha de produir-se aquest reintegrament, amb els interessos corresponents, en el supòsit excepcional previst en aquest mateix apartat, quan s'autoritze la transmissió abans del transcurs del termini de 10 anys.
La normativa de finançament aplicable podrà determinar un termini de distinta duració.
2. Per a garantir el compliment efectiu del que estableix aquest article, la limitació de disposar ha de constar expressament en les escriptures de venda a l'efecte de la seua inscripció en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal.
3. Els notaris, registradors i entitats col·laboradores vetlaran pel compliment del que estableix aquest article.
Article 121. Requisits dels contractes i escriptures i tramitació administrativa
1. En els contractes i escriptures es farà constar, de manera indubtable, el preu, la identificació de l'habitatge, i s'inclourà, com a clàusula d'inserció obligatòria, la limitació de disposar establida en l'article anterior.
2. La identificació de l'habitatge comprendrà, així mateix, el número de finca registral, tipus, superfície útil i construïda, i construïda amb elements comuns, situació en l'edifici, com també l'existència de garatge, traster o altres dependències annexes, que estiguen vinculades registralment a l'habitatge.
A l'efecte de determinació del finançament específic aplicable, la direcció general podrà establir instruccions per a la seua estimació.
3. Competències administratives i lloc de presentació de les sol·licituds:
a) Correspon als Serveis Territorials competents en matèria d'habitatge la tramitació i la resolució dels procediments incoats per a la concessió de les ajudes dels habitatges de protecció pública autonòmica.
b) La sol·licitud de les ajudes que es formulen a l'empara d'aquest reglament, es presentarà en el registre de l'òrgan administratiu a què es dirigisquen, sense perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Secció 2ª
Règim de l'habitatge de protecció pública autonòmica
Article 122. Àmbit objectiu i preus màxims
1. Únicament poden ser objecte de l'aplicació del present capítol els habitatges lliures, que s'ajusten a alguna de les modalitats següents:
a) Existents o usats, amb reconeixement de la Generalitat mitjançant la resolució de les ajudes per a la seua adquisició establides en aquest capítol.
S'assimilen a aquest supòsit l'adquisició d'habitatges lliures de nova construcció directament pel comprador quan el promotor no ha sol·licitat la declaració de protecció pública, i sempre que tant l'habitatge com l'adquirent complisquen els requisits establits en aquest capítol i en la normativa de finançament aplicable.
b) De nova construcció per a venda, declarats de protecció pública per la Generalitat.
c) D'autopromoció per a ús propi, declarat de protecció pública per la Generalitat.
d) Promocions d'habitatges en arrendament amb opció de compra, declarats de protecció pública per la Generalitat.
2. Amb caràcter general, la superfície total de l'habitatge de protecció pública autonòmica, inclosos els elements comuns, ha d'estar compresa entre un mínim de 40 metres quadrats i un màxim de 120 metres quadrats construïts. En el mateix sentit, i només a l'efecte de les ajudes establides per aquest reglament, la superfície màxima de la plaça de garatge serà de 30 metres quadrats construïts, i la del traster de 10 metres quadrats construïts. No obstant, això, els plans autonòmics d'habitatge poden modificar aquests límits de superfície.
Quan es tracte d'habitatges cedits en la modalitat d'arrendament amb opció de compra, la normativa reguladora del pla a què s'acullen podrà establir una superfície màxima inferior als 120 metres quadrats construïts que preveu el paràgraf anterior.
Així mateix, en el supòsit de família nombrosa, el límit màxim de superfície construïda serà de 145 metres quadrats.
3. Els plans autonòmics d'habitatge establiran la fórmula per a fixar els preus màxims aplicables, així com les zones geogràfiques a què aquests corresponguen. En tot el no regulat pels esmentats plans, s'aplicarà el que disposa l'article 21 d'aquest reglament, amb l'excepció que la superfície computable serà construïda en compte d'útil.
Les zones i els coeficients establits en els plans d'habitatge autonòmics per a la fixació dels preus màxims poden ser modificades i actualitzats per ordre del conseller competent en matèria d'habitatge.
Article 123. Obligatorietat i objecte de la declaració de protecció pública
Les promocions d'habitatges acollits en la seua totalitat o parcialment a protecció autonòmica tant destinats a venda com a arrendament amb opció de compra, llevat que en el pla autonòmic d'habitatge i sòl corresponent establisca una cosa distinta, han de sol·licitar necessàriament la declaració de protecció pública, quan es tracte de promocions sobre terrenys afectats obligatòriament a la promoció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.
La declaració garantirà únicament el compliment de les limitacions urbanístiques establides respecte a les reserves d'habitatges amb protecció pública i, si és el cas, la disponibilitat de les ajudes per als compradors o inquilins.
La direcció general competent en matèria d'habitatge pot determinar altres supòsits en què siga obligatòria la sol·licitud d'aquesta declaració.
Article 124. Inscripció en el Registre Valencià d'Habitatge i sol·licitud de la declaració de protecció pública dels habitatges de protecció pública autonòmica
1. Els promotors dels habitatges de protecció pública autonòmica de nova construcció destinats a venda o arrendament amb opció de compra, prèviament han d'obtindre la inscripció en el Registre Valencià d'Habitatge conforme a l'article 3 d'aquest reglament.
2. La sol·licitud de declaració de protecció pública s'ha de presentar en el servei territorial competent en matèria d'habitatge, una vegada obtinguda la llicència municipal d'edificació i la declaració d'obra nova en construcció, i amb les dades registrals dels habitatges. A més de les dades identificatives del promotor, la sol·licitud s'acompanyarà dels documents següents:
a) Declaració d'obra nova, que inclou preceptivament la llicència d'edificació, per a l'expedició de la qual l'Ajuntament vetlarà pel compliment dels requisits exigibles per la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana i per la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació.
b) Si els habitatges estan inclosos en una reserva obligatòria de sòl per a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, conforme al planejament aplicable, o d'acord amb la legislació urbanística valenciana, aquesta circumstància es farà constar en l'escriptura de declaració d'obra nova, i es consignarà l'obligació del promotor d'alienar-los conforme al règim de protecció autonòmic. Així mateix, l'escriptura d'obra nova recollirà que els habitatges estan subjectes a les limitacions de preu i de disposició establides per l'esmentat règim de protecció, i que els adquirents han de complir els requisits exigits per la normativa especial d'aplicació, i serà aportada al Registre de la Propietat per a prendre nota d'aquestes circumstàncies.
c) Un exemplar del projecte bàsic amb la finalitat d'identificar els habitatges.
Article 125. Concessió de la declaració de protecció pública dels habitatges de protecció pública autonòmica de nova construcció
1. Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge informaran les sol·licituds de declaració de protecció pública, tant dels habitatges de protecció pública autonòmica destinats a venda com els d'arrendament amb opció a compra.
L'informe tindrà en compte la identificació dels habitatges, el seu règim, venda o lloguer amb opció de compra, superfícies i preus, d'acord amb el que disposa aquest reglament, i el que puguen disposar els plans autonòmics.
Si la documentació aportada és incompleta o pateix d'algun defecte administratiu, es requerirà el promotor perquè la rectifique, concedint-li un termini que en cap cas podrà excedir de quinze dies, amb l'advertència que si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució notificada en forma legal.
De la mateixa manera es procedirà, sense necessitat de nou requeriment, en el cas que la rectificació efectuada pel promotor no corregisca alguns dels defectes l'esmena dels quals li haja sigut requerida.
2. El servei territorial competent en matèria d'habitatge atorgarà, si cal, la declaració de protecció pública, tenint en compte la documentació aportada pel promotor.
La declaració de protecció pública es referirà a les dades següents:
a) La modalitat d'habitatge de protecció pública autonòmica de nova construcció: venda o arrendament amb opció a compra.
b) Termini d'execució de les obres.
c) Nombre d'habitatges, superfícies construïdes, construïdes amb elements comuns, i útils per cada tipus, i informació sobre els preus màxims, assenyalant que els aplicables seran els corresponents a la data de contractació.
d) Garatges vinculats o no vinculats als habitatges, i informació sobre els preus màxims, assenyalant que els aplicables seran els corresponents a la data de contractació.
e) Trasters, i informació sobre els preus màxims, assenyalant que els aplicables seran els corresponents a la data de contractació.
f) Condicions generals respecte a les ajudes d'acord amb la normativa per als habitatges de protecció pública autonòmica.
g) Les dades registrals dels habitatges objecte de la declaració.
h) Especificarà si els terrenys estan inclosos en una reserva urbanística o afectació obligatòria per a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.
3. La denegació de la declaració de protecció pública dels habitatges de protecció pública autonòmica serà motivada i susceptible de recurs d'alçada davant del director general competent en matèria d'habitatge, en els termes que estableix la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. Una vegada concedida la declaració de protecció pública, els serveis territorials competents en matèria d'habitatge traslladaran d'aquesta al promotor i a l'ajuntament, a l'efecte de vetlar pel que disposa la Llei 8/2004, de 20 octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana i als efectes urbanístics quant a reserva d'habitatge protegit que corresponguen.
5. Finalitzades les obres, i quan l'ajuntament concedisca la llicència d'ocupació, la traslladarà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge, a fi que aquests verifiquen que els habitatges estan efectivament en condició de ser formalitzada la seua venda d'acord amb la reserva efectuada i procedir al seu control respecte als expedients de visats i ajudes.
Article 126. Efectes de la concessió de la declaració de protecció pública dels habitatges de protecció autonòmica de nova construcció
La concessió de la declaració de protecció pública determina:
1. El compliment, que queda condicionat al moment de la finalització, si és el cas, de la reserva d'habitatges de protecció pública a efectes urbanístics. En cas d'incompliment d'aquest extrem s'aplicaran les sancions que corresponguen d'acord amb la legislació en matèria urbanística i d'habitatge.
2. La possibilitat, per als compradors, d'accedir als habitatges d'acord amb els terminis determinats per a la promoció, com també a les ajudes per a l'accés a l'habitatge de protecció pública autonòmica, i dins dels límits de la disponibilitat financera i pressupostària.
Les ajudes seran les que es determinen en el pla autonòmic corresponent.
3. El sotmetiment a totes i cada una de les condicions i requisits establits a l'efecte per la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
4. El termini per a resoldre la sol·licitud de declaració de protecció pública serà de dos mesos i el sentit del silenci serà positiu.
Article 127. Arrendament amb opció de compra
1. Els promotors que promoguen habitatges per a arrendament amb opció a compra en els termes que preveu aquest capítol, poden optar a subvencions, si així ho estableixen els plans autonòmics o mesures de finançament aplicable i en la quantia que aquests disposen
2. Per a obtindre les referides subvencions, i amb caràcter supletori al que s'ha establit pel pla aplicable, ha de complir els requisits següents:
a) Els habitatges es destinaran a arrendament durant deu anys. La prohibició de cedir-los per qualsevol títol distint ha de constar en l'escriptura de declaració d'obra nova i divisió horitzontal, i aquesta limitació s'inscriurà com a nota marginal en el Registre de la Propietat.
La limitació serà cancel·lada quan l'inquilí exercisca l'opció de compra a partir del seté any d'arrendament. Si no s'exercita aquesta opció, la cancel·lació es produirà transcorreguts els deu anys des de la data de l'escriptura de declaració d'obra nova i divisió horitzontal, quedant lliures aquests habitatges.
b) En els contractes d'arrendament es recollirà l'opció a compra i les seues clàusules s'ajustaran al que estableix aquest capítol.
c) Per a poder percebre l'import de la subvenció corresponent ha d'aportar-se la inscripció en el Registre de la Propietat del contracte d'arrendament amb opció de compra a favor de l'inquilí.
d) Una vegada adquirits aquest tipus d'habitatges, tant per l'inquilí des del moment que escripture la compravenda, com per un altre comprador, la cancel·lació de la limitació de la destinació a arrendament es produirà transcorreguts els deu anys als quals es refereix l'apartat a) d'aquest article, que es comptaran des de la data de l'escriptura de declaració d'obra nova i divisió horitzontal, quedant lliures aquests habitatges.
Una vegada adquirit per l'inquilí, l'habitatge quedarà subjecte a protecció pública durant deu anys i no podrà transmetre's lliurement fins transcorregut aquest termini.
Les prohibicions i limitacions a la facultat de disposar s'ajustaran al que disposa el capítol III del títol preliminar d'aquest reglament per als habitatges de protecció pública autonòmica.
Secció 3ª
Procediment de concessió d'ajudes per a l'adquisició
d'un habitatge de protecció pública autonòmica
Article 128. Termini de presentació de les sol·licituds de visat i ajudes
El termini per a presentar la sol·licitud de visat i ajudes per adquisició d'un habitatge serà de quatre mesos, comptadors des de la data de l'escriptura de compravenda, del contracte de compravenda o opció de compra, o, en el supòsit d'autopromoció, des de la data de l'escriptura de declaració d'obra nova, llevat que la normativa de finançament aplicable establisca un altre termini distint.
Article 129. Sol·licitud de visat i ajudes
En les adquisicions d'habitatges de protecció pública autonòmica, la sol·licitud de visat i ajudes es realitzarà en model normalitzat, juntament amb la documentació següent:
1. Original i fotocòpia, per a ser confrontada, del document nacional d'identitat i número d'identificació fiscal, de la persona o persones sol·licitants. Si és el cas, també s'aportarà el títol de família nombrosa.
2. Quan l'habitatge estiga situat en una localitat o emplaçament en què la destinació habitual siga majoritàriament de segona residència, les sol·licituds d'ajudes s'ajustaran al que disposa l'article 3 d'aquest reglament, sobre la concurrència d'interés social en l'adquisició d'habitatges existents, i s'ha d'aportar:
a) Certificat acreditatiu que el sol·licitant o sol·licitants treballen en la localitat on se situa l'habitatge, o si és el cas, la inscripció en l'oficina d'ocupació d'aquesta localitat.
b) En el supòsit de treballadors autònoms, acreditació del domicili fiscal o certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que faça referència a aquest extrem.
c) En el cas que els sol·licitants tinguen fills a càrrec seu, justificació d'estar escolaritzats en la localitat.
d) Targeta sanitària o cartilla de la Seguretat Social, justificant la pertinença de la unitat familiar a l'àrea de salut de la zona en què estiga situat l'habitatge d'accés concertat.
3. Original i fotocòpia, per a ser confrontada, de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'últim exercici fiscal amb període de presentació vençut. En el cas que apareguen en aquesta rendiments de capital immobiliari, a l'efecte de justificar la no titularitat de ple domini o dret real sobre un altre habitatge, s'ha d'acreditar la naturalesa d'aquesta tributació, mitjançant el rebut de l'Impost de Béns Immobles, la còpia confrontada de l'escriptura del seu títol de propietat o, si és el cas, justificant d'haver transmés l'esmentat habitatge i liquidat els corresponents impostos.
4. Original i fotocòpies en triple versió, per a la confrontació, de l'escriptura de compravenda, o si és el cas del contracte de compravenda, adjudicació, o, en el supòsit d'autopromoció, de l'escriptura de declaració d'obra nova, que acredite la titularitat de l'habitatge, i en la qual conste de manera indubtable la identificació d'aquest habitatge i el desglossament del preu i superfície útil i construïda, i construïda amb elements comuns de l'habitatge, del garatge i del traster, per separat.
A l'efecte de determinació del finançament específic aplicable, pot acudir-se al procediment referit en l'article 121 d'aquest reglament.
Quan es perceben quantitats a compte en període de construcció han d'observar-se les prescripcions contingudes a l'efecte en l'article 15 del la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana. Quan es tracte de promocions amb declaració de protecció pública autonòmica, ha d'acreditar-se el compliment de les referides prescripcions davant del servei territorial competent en matèria d'habitatge.
5. Declaració, en model normalitzat, de no ser, ni haver sigut mai, titular d'un altre habitatge, tant de protecció oficial com de protecció pública o lliure, o que, sent-ho, no es dispose del dret d'ús o gaudi d'aquest.
Si la falta d'ús o gaudi és a causa de la cessió de l'habitatge en arrendament a tercers subjecte a pròrroga forçosa, acollit a la Llei 40/1964, d'11 de juny, d'Arrendaments Urbans, s'aportarà contracte justificatiu d'aquest extrem.
Si es tracta de persones separades judicialment, divorciades o amb nul·litat matrimonial, han d'aportar la sentència judicial per la qual s'adjudica l'habitatge a l'altre cònjuge.
6. Compromís de destinar l'habitatge a domicili habitual i permanent i d'ocupar-lo en el termini de tres mesos des de la data de la llicència municipal d'ocupació, excepte pròrroga concedida pels serveis territorials competents en matèria d'habitatge.
Article 130. Autorització a l'administració
La sol·licitud regulada en l'article anterior inclourà expressament l'autorització perquè l'administració pública competent puga sol·licitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que siga legalment pertinent, en el marc de la col·laboració establit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el col·legi de notaris i registradors o amb altres administracions públiques. En la mesura que, a través d'aquest marc de col·laboració, l'òrgan competent de l'administració autonòmica puga disposar d'aquestes informacions, no s'exigirà als interessats l'aportació individual de certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificat, de les seues declaracions tributàries.
Article 131. Resolució de concessió de visat i ajudes
1. Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge, després de la prèvia comprovació dels requisits exigits per la legislació aplicable, resoldran sobre la sol·licitud formulada, dictant-se, en cas de complir-se aquests, resolució de concessió de visat i ajudes econòmiques per a l'accés a l'habitatge.
La concessió de les ajudes es condicionarà al fet que el beneficiari aporte: l'escriptura de compravenda inscrita i amb les limitacions imposades per la normativa, la resolució prèvia protocol·litzada, l'acreditació de la concessió del préstec i el certificat d'empadronament en l'habitatge.
2. En les resolucions de concessió de visat i ajudes econòmiques, s'advertirà expressament que la concessió d'aquestes implica el reintegrament de les ajudes, incrementades amb els interessos legals meritats des de la percepció de l'import de la subvenció, en el cas que l'habitatge per al qual s'haja obtingut el finançament concertat es transmeta inter vivos, per qualsevol títol, abans del transcurs del termini de deu anys previst en l'article 120 d'aquest reglament
3. Les ajudes per a l'accés als habitatges de protecció pública autonòmica són incompatibles amb qualsevol altra per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
4. Segons el que disposa l'article 17.3.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb els criteris objectius per a l'atorgament de les ajudes, es tindrà en compte, si és el cas, la prelació en la presentació de les sol·licituds, d'acord amb el número d'ordre que conste en el registre d'entrada.
Article 132. Bestreta del pagament de les ajudes econòmiques
Els beneficiaris de les ajudes establides per a l'accés als habitatges de protecció pública autonòmica, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, poden sol·licitar la bestreta d'aquestes a les entitats de crèdit amb què la Generalitat haja establit el corresponent conveni, en els termes establits en l'article 12 d'aquest reglament.
Article 133. Terminis
1. Llevat que el pla autonòmic corresponent establisca una cosa distinta, no poden transcórrer més de sis mesos des de la formalització de l'escriptura de compravenda i la sol·licitud de reconeixement del finançament específic corresponent.
2. Quan es tracte d'habitatges en construcció, no poden transcórrer més de 24 mesos entre la data de la resolució concedint el visat del contracte i la data de l'escriptura de compravenda.
Transcorregut aquest termini sense que s'haja subscrit l'escriptura de compravenda, es produirà la caducitat de la resolució.
3. Els terminis assenyalats en els apartats anteriors poden ser modificats per la normativa de finançament aplicable.
TÍTOL III
PROMOCIÓ PÚBLICA D'HABITATGES
CAPÍTOL I
Promoció i adquisició d'habitatges de promoció pública
Article 134. Habitatges de promoció pública
1. Els habitatges de promoció pública són objecte d'una actuació, sense finalitat lucrativa, dirigida a facilitar el gaudi d'un habitatge per a famílies, persones i col·lectius amb escassos recursos econòmics, en els termes, destinació i modalitats de promoció que estableix l'article 54 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Aquesta actuació pot consistir:
a) En la promoció pública d'habitatges de nova construcció en qualsevol de les modalitats que determina l'esmentat precepte, que hagen sigut qualificats per la conselleria competent en matèria d'habitatge.
b) En els habitatges objecte d'una rehabilitació d'edifici, sempre que complisquen les condicions establides en el Reglament de rehabilitació de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i hagen sigut qualificats de promoció pública per la conselleria competent en matèria d'habitatge.
c) En l'adquisició d'habitatges existents en el mercat, per edificis complets, en fase de projecte, de construcció o acabats, sempre que complisquen les condicions establides en aquest reglament i hagen sigut qualificats de promoció pública per la conselleria competent en matèria d'habitatge.
2. El règim de cessió i d'adjudicació dels habitatges de promoció pública s'ajustarà al que disposa aquest títol.
3. Els habitatges de promoció pública s'inscriuran en un apartat específic del Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública.
Article 135. Qualificació provisional
La qualificació provisional dels habitatges de promoció pública és la resolució administrativa concedida per la direcció general o el servei territorial, segons corresponga, competents en matèria d'habitatge, per la qual la referida actuació queda sotmesa al règim d'habitatges de promoció pública d'acord amb la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, a aquest reglament i disposicions complementàries.
La concessió de la qualificació provisional requereix l'observança de les condicions que s'estableixen en aquest reglament, i s'expedirà en model normalitzat.
Article 136. Iniciació de l'expedient de construcció i concessió de la qualificació provisional en les promocions públiques directes de la Generalitat
1. Quan es tracte de promoció pública directa efectuada per la Generalitat, el director general competent en matèria d'habitatge, mitjançant una resolució motivada, acordarà la iniciació de la promoció i la seua qualificació provisional de promoció pública, s'hi consignaran els punts següents:
a) Consignació pressupostària i, si és el cas, finançament qualificat aplicable.
b) Disponibilitat dels terrenys.
c) Aprovació del projecte tècnic bàsic i el d'execució de l'edificació.
d) Característiques dels habitatges, detallant les superfícies útils i construïdes, garatges i annexos vinculats.
e) Règim d'adjudicació i d'ús dels habitatges
f) Procediment i forma d'adjudicació de les obres de construcció, fins i tot per concessió administrativa o cessió del dret de superfície.
2. Amb caràcter previ, la direcció general competent en matèria d'habitatge haurà acomplit els punts següents:
a) Acreditació de la consignació pressupostària, que pot complementar-se amb el finançament qualificat establit per a aquestes promocions pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, de manera que siga suficient per al desenvolupament de la promoció.
b) Dur a terme les actuacions necessàries per a efectuar l'estudi geotècnic dels terrenys destinats a la construcció, que oferisca la informació tècnica precisa per a la redacció del projecte tècnic.
c) Redacció del projecte tècnic bàsic i el d'execució, directament o mitjançant assistència tècnica.
d) Estendre l'acta de replantejament previ, sobre els terrenys destinats a la promoció.
e) Efectuar la tramitació administrativa i pressupostària pertinent, per a iniciar el procediment i la forma d'adjudicació de les obres de construcció.
3. Amb caràcter previ a l'adjudicació de les obres de construcció, que s'ajustarà a la legislació de contractes de les administracions públiques, la direcció general competent en matèria d'habitatge remetrà el projecte tècnic d'edificació a l'ajuntament competent, sol·licitant informe tècnic municipal acreditatiu que és susceptible d'obtindre la llicència municipal d'obres. Aquest informe s'emetrà en el termini establit per a l'expedició de la llicència d'obres, d'acord amb el que disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
L'obtenció i el pagament de la llicència d'obres serà a càrrec del contractista de les obres.
Article 137. Iniciació de l'expedient de construcció i concessió de la qualificació provisional en les promocions públiques directes de les entitats locals
1. Quan es tracte de promoció pública directa efectuada per una entitat local, es requerirà un acord plenari sobre la iniciació de la promoció pública, i es consignaran els punts següents:
a) Consignació pressupostària i, si és el cas, finançament qualificat aplicable.
b) Disponibilitat dels terrenys.
c) Aprovació del projecte tècnic bàsic i el d'execució de l'edificació.
d) Consignació que l'esmentat projecte compleix les condicions d'obtenció de la llicència municipal d'obres.
e) Característiques dels habitatges, detallant les superfícies útils i construïdes, garatges i annexos vinculats.
f) Règim d'adjudicació i ús dels habitatges.
g) Procediment i forma d'adjudicació de les obres de construcció.
h) Especificar, si és el cas, que es realitza mitjançant conveni. En aquest supòsit s'adjuntarà el conveni com a annex.
2. Amb caràcter previ s'han efectuat les actuacions relacionades en l'apartat 2 de l'article anterior.
3. L'entitat local promotora remetrà al servei territorial competent en matèria d'habitatge l'acord plenari citat en l'apartat 1 d'aquest article, juntament amb el projecte tècnic bàsic d'edificació, per a l'obtenció de la qualificació provisional.
El servei territorial competent en matèria d'habitatge remetrà aquesta documentació, juntament amb el seu informe tècnic i administratiu, a la direcció general competent en matèria d'habitatge per a la concessió de la qualificació provisional. Si existeixen defectes en la documentació aportada, el servei territorial requerirà l'entitat local i li concedirà un termini adequat per a la seua esmena.
Article 138. Qualificació provisional de les promocions públiques de les entitats instrumentals
Les qualificacions provisionals d'aquestes promocions es regiran, quant a la sol·licitud, documentació, tramitació i concessió, si és el cas, pel que disposa el capítol III del títol I d'aquest reglament. D'acord amb la legislació valenciana sobre hisenda, estaran exemptes del pagament de taxes.
Article 139. Qualificació provisional de les promocions públiques assimilades
Les qualificacions provisionals de les promocions públiques assimilades, establides per l'article 54.2.c) de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, es regiran, quant a la sol·licitud, documentació, tramitació i concessió si és el cas, pel que disposa el capítol III del títol I d'aquest reglament. D'acord amb la legislació valenciana sobre hisenda, estaran exemptes del pagament de taxes.
A més, adjuntaran el conveni subscrit amb la direcció general competent en matèria d'habitatge, o la documentació administrativa acreditativa que l'operació compta amb l'autorització, control i seguiment, i finançament qualificat, si és el cas, de la referida direcció general.
Així mateix, ha de quedar acreditada la suficiència financera per al desenvolupament de la promoció.
Article 140. Qualificació definitiva
1. La sol·licitud de qualificació definitiva es presentarà, abans de finalitzar el termini d'execució de les obres, en model normalitzat, acompanyada dels documents que a continuació es detallen:
a) Quan es tracte de promoció pública directa de la Generalitat, s'acreditarà haver-se formalitzat l'acta de recepció de les obres, i certificat de la direcció facultativa assenyalant que el projecte d'execució final compleix la normativa tècnica aplicable i que les obres realitzades s'adeqüen a aquest.
b) Quan es tracte de promoció pública directa d'entitats locals, s'acompanyarà l'acta de recepció de les obres, i informe tècnic municipal acreditant que el projecte d'execució final compleix la normativa tècnica aplicable i que les obres realitzades s'adeqüen a aquest.
c) Quan es tracte de promoció pública instrumental, s'acompanyarà la documentació establida en l'article 72 d'aquest reglament.
d) Quan es tracte de promoció pública assimilada, s'acompanyarà la documentació establida en l'article 72 d'aquest reglament, com la que acredite el seguiment i el control de la promoció per la direcció general competent en matèria d'habitatge, incloent la cancel·lació del finançament qualificat i la devolució de les ajudes econòmiques directes més els interessos legals, i si és el cas la desqualificació, quan s'incomplisca la normativa aplicable i les finalitats de la promoció.
e) En els supòsits establits per la Llei d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació, s'acompanyarà el llibre de l'edifici.
2. Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge informaran les sol·licituds des del punt de vista tècnic i administratiu, prèvia a la inspecció tècnica de les obres en els supòsits 1.b), 1.c) i 1.d).
En els supòsits de promoció pública instrumental i assimilada, la tramitació de la qualificació definitiva s'adequarà al que disposen els apartats 2 i 4 de l'article 73, i article 74, 75 i 76 d'aquest reglament i concordants.
Quan es tracte de promoció pública directa d'entitats locals, l'esmena de documentació o de deficiències constructives s'ajustarà al que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 73 d'aquest reglament.
3. Quan es tracte de promoció pública directa de la Generalitat o d'entitats locals, la qualificació definitiva serà concedida per la direcció general competent en matèria d'habitatge, tenint en compte l'informe dels serveis territorials.
Article 141. Qualificació d'habitatges objecte d'actuacions de rehabilitació d'edificis
Amb un informe previ i proposta dels serveis territorials corresponents, els habitatges objecte d'actuacions de rehabilitació poden qualificar-se de promoció pública pel director general competent en matèria d'habitatge, en els termes i condicions establides pel Reglament de rehabilitació.
Article 142. Qualificació d'habitatges existents
Poden qualificar-se de promoció pública habitatges existents, sempre que s'ajusten a les condicions següents:
1. Promoció pública directa de la Generalitat. Amb un informe previ tècnic i estudi econòmic, el director general competent en matèria d'habitatge pot resoldre l'adquisició i la qualificació d'habitatges existents, per edificis complets, tant en fase de projecte, en construcció o acabats, bé directament o bé a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca.
2. Promoció pública directa d'entitats locals. Promoció pública instrumental i promoció pública assimilada.
a) Es poden qualificar de promoció pública, els habitatges existents adquirits pels ens locals, els seus organismes autònoms o patronats, empreses de capital íntegrament públic, com també per les organitzacions sense finalitat lucrativa, per a destinar-los a col·lectius específics en els termes i condicions establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
Amb caràcter supletori s'estableixen les següents:
1r. Que es destinen a arrendament o qualsevol altra forma de cessió a unitats familiars o de convivència els ingressos de les quals anuals corregits no excedisquen una vegada l'Índex Públic de Renda d'Efectes Múltiples.
2n. Que la superfície màxima protegida de l'habitatge no pot excedir 90 metres quadrats útils, amb l'excepció prevista en aquest reglament per a les famílies nombroses.
3r. Que el preu d'adquisició de l'habitatge no siga superior a l'assenyalat en la normativa d'aplicació.
4t. Que la renda anual de l'arrendament, si és el cas, no siga superior al percentatge del 3 per 100 del preu d'adquisició de l'habitatge, llevat que la normativa de finançament aplicable dispose una altra cosa.
5é. Que l'habitatge quede vinculat al règim d'ús d'arrendament o cessió durant un període mínim de deu anys, extrem que es farà constar expressament en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal, com també el dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat.
6é. En aquests supòsits, és possible la qualificació d'un o més habitatges, sense que siga necessari que constituïsquen edificis complets.
b) La Generalitat reconeixerà per a aquestes actuacions l'accés al finançament qualificat que establisquen els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicables, i en les condicions que determinen.
c) Serà competència del director general competent en matèria d'habitatge el reconeixement del finançament qualificat a les actuacions previstes en aquest apartat, com també l'establiment dels criteris de control i seguiment d'aquest tipus d'actuacions.
Article 143. Reserva per a persones amb discapacitat
En les promocions públiques de nova construcció s'observarà el que disposa l'article 58 d'aquest reglament quant a la reserva d'habitatges adaptats per a ser destinats a persones amb discapacitat i al compliment de la legislació valenciana d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, sense perjudici de poder establir en cada promoció mesures de més abast
Article 144. Allotjaments provisionals o d'emergència
La direcció general competent en matèria d'habitatge directament, o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, podrà promoure la construcció o adquisició d'allotjaments provisionals d'utilització temporal, per a situacions d'emergència.
Aquests allotjaments han de complir les normes de disseny i qualitat que per a aquests establisca la referida direcció general i tindran la consideració d'allotjaments de protecció pública.
L'esmentada direcció general, mitjançant el corresponent conveni, pot cedir la disponibilitat del seu ús als ajuntaments respectius o altres organismes de caràcter públic, els quals assumiran en aquest cas, l'obligació de cuidar de la seua administració, manteniment i conservació, i d'atendre les despeses que per qualsevol altre concepte es deriven, i, així mateix, determinarà el règim de cessió i ús.
Si l'ocupació temporal s'efectua a títol de precari, es pot determinar que les despeses derivades del consum i ús dels serveis siguen a compte del precarista.
La direcció general competent en matèria d'habitatge determinarà, per a cada cas, el període màxim d'ocupació i les pròrrogues que siguen procedents.
Article 145. Promocions singularitzades
Els promotors públics de caràcter instrumental i assimilat poden desenvolupar promocions especials d'habitatges de protecció pública per a venda, per a arrendament, lloguer-jove, allotjaments d'interés social o habitatges tutelats o altres formes d'explotació justificada per raons socials, en els termes establits en aquest reglament i en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
Article 146. Transmissió
1. Els habitatges de promoció pública només poden transmetre's, inter vivos, en segona o successives transmissions pels propietaris quan hagen transcorregut deu anys des de la data del contracte de compravenda, i sempre que prèviament s'haja fet efectiva la totalitat de les quantitats ajornades.
La direcció general competent en matèria d'habitatge directament, o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, pot autoritzar la transmissió abans del transcurs del termini referit, quan concórreguen motius justificats, singularment el canvi de localitat de residència del titular de l'habitatge.
En els supòsits de separació matrimonial o divorci, o adquisició conjunta en règim de condomini, cal ajustar-se al que disposa l'article 26 d'aquest reglament.
2. El preu màxim de la transmissió serà l'aplicable conforme estableix aquest reglament, i la persona adquirent ha de complir les condicions d'accés als habitatges de promoció pública previstes en aquest.
3. La Generalitat pot exercir, en els casos de transmissió inter vivos, els drets de tanteig i retracte d'acord amb el que disposa la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i en aquest reglament.
Article 147. Desqualificació
Els habitatges qualificats de promoció pública no poden ser objecte de desqualificació, excepte en els següents supòsits excepcionals:
1. Quan les especials circumstàncies de caràcter social o per raó de la seua catalogació o nivell de protecció, o per raons d'urgència, que afecten els edificis d'habitatges, els habitatges i els seus ocupants, així ho requerisquen, el conseller competent en matèria d'habitatge, a proposta del director general en la matèria, i sempre sobre la base dels informes tècnics que corresponguen, podrà, mitjançant una resolució motivada, adoptar mesures excepcionals, que poden incloure la desqualificació dels habitatges de protecció oficial de promoció pública i la determinació de la qualificació que siga procedent.
2. En els supòsits de promoció pública assimilada, l'incompliment de la normativa d'aplicació i de les finalitats de la promoció o adquisició d'habitatges, donarà lloc a la cancel·lació del préstec qualificat i el reintegrament de les ajudes econòmiques directes més els interessos legals, i a la desqualificació dels habitatges, si és el cas, mitjançant una resolució motivada de la direcció general competent en matèria d'habitatge.
CAPÍTOL II
Sistema de fixació de preus de renda i venda
Article 148. Fixació dels preus de venda
1. El preu de venda dels habitatges de promoció pública és el resultat de multiplicar el percentatge marcat pel pla d'habitatge vigent en cada moment del preu bàsic nacional vigent, als metres quadrats de superfície útil de l'habitatge per a continuació aplicar a aquest resultat les correccions següents:
a) Un coeficient segons la zona geogràfica, determinades per la legislació específica.
b) Un coeficient segons l'antiguitat. Per a això es considera que solament es deprecia la construcció i no el sòl, a raó d'un màxim de l'1 per 100 anual des de la data de recepció provisional. Entenent que el valor de la construcció és el 70 per 100 del preu de venda.
El mencionat percentatge anual de depreciació és variable entre un 0 per 100 i un 1 per 100, aplicant-se com a criteri general un 0,7 per 100, depenent de l'estat de conservació i manteniment de la construcció segons informe dels serveis tècnics competents.
2. La fórmula per a la determinació del preu dels habitatges serà:
PH= Coef. vigent * Preu bàsic *Coef. zona * [0,3 + 0,7 *(1 – (Antiguitat * iDepreciació)) ]* m²
On: PH: Preu habitatge
Coef. vigent Tant per cent assenyalat pel pla d'habitatge vigent per a promoció pública
Preu bàsic: Preu bàsic per m²
Coef. zona: Coeficient de zona.
Antiguitat: Diferència en anys sencers compresos entre la data de recepció provisional i la data de valoració.
Depreciació: Índex de depreciació anual (valors entre 0% i 1%; generalment 0,7%)
m²: Metres quadrats útils de l'habitatge.
Article 149. Condicions de finançament per a la venda
1. El preu de venda estarà integrat per una aportació inicial i per una quantitat ajornada. L'aportació inicial es pagarà al lliurament de les claus de l'habitatge, i serà de fins al 5 per 100 del preu total d'aquest, això sense perjudici dels corresponents tributs que graven la venda.
2. La part del preu ajornat tindrà la consideració de préstec, amb un interés anual variable, considerant l'euribor a un any, o tipus de referència que el substituïsca, més el 0,25, com a referència per a determinar el tipus d'interés anual del mercat hipotecari en els tres mesos anteriors a la data del contracte. En tot cas, el tipus d'interés mai podrà ser superior al 6 per 100.
3. Els terminis d'amortització seran entre 10 i 25 anys. No s'admetran amortitzacions totals abans dels 10 anys. Les amortitzacions parcials poden suposar una reducció en la quota de fins al 30 per 100; o una reducció del termini d'amortització que no siga inferior a 10 anys.
Article 150. Fixació de la renda en lloguer
1. La renda inicial anual per metre quadrat de superfície útil dels habitatges de promoció pública s'obtindrà per aplicació del 3 per 100 sobre el preu de venda, calculat segons el que estableix l'article 148 d'aquest reglament, prenent com a data de valoració la del moment de formalització del contracte d'arrendament.
2. Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d'habitatge es pot revisar el percentatge esmentat, substituint-lo per un altre més adequat a les circumstàncies socioeconòmiques de cada moment.
3. L'actualització de la renda s'efectuarà anualment, en la data en què es complisca cada any de vigència del contracte, aplicant a la renda corresponent a l'anualitat anterior, la variació percentual experimentada per l'Índex General Nacional, del sistema d'índexs de preus de consum, en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització, en els termes establits en la Llie d'Arrendaments Urbans.
Article 151. Interessos de demora
L'interés de demora aplicable al deute per impagament de quotes d'amortització, renda, o qualsevol altre concepte serà el tipus d'interés legal dels diners vigents en la data del requeriment.
CAPÍTOL III
Règim de cessió i procediment d'adjudicació d'habitatges
Article 152. Modalitats d'adjudicació dels habitatges de promoció pública
L'adjudicació d'habitatges de promoció pública pot realitzar-se mitjançant les modalitats següents:
a) Normal
Que atén necessitats generals d'habitatge, regulant-se la seua adjudicació per les normes d'aquest reglament. S'aplicarà aquesta modalitat d'adjudicació normal quan es tracte de promocions d'habitatges de nova construcció, adquirits o producte d'una rehabilitació d'edificis, com també quan siga a conseqüència de segones o successives adjudicacions per rehabilitació o recuperació d'habitatges de promoció pública, de forma concreta i individualitzada, atesos els programes ordinaris.
b) Excepcional
El conseller competent en matèria d'habitatge, ponderant les circumstàncies especials concurrents, pot determinar mitjançant una resolució motivada l'aplicació d'un règim excepcional d'adjudicació, ateses les circumstàncies extraordinàries o a especials necessitats de col·lectius determinats. El procediment d'adjudicació seguirà els criteris establits expressament per a cada promoció, i serà determinat mitjançant una resolució del director general competent en matèria d'habitatge.
Els promotors públics, quan concórreguen aquestes circumstàncies extraordinàries, poden sol·licitar al conseller referit l'aplicació d'aquesta modalitat excepcional, i proposar els criteris d'adjudicació que consideren adequats.
Article 153. Règim de cessió
El règim de cessió dels habitatges de promoció pública pot dur-se a terme mitjançant els contractes de compravenda i arrendament, sense perjudici de les cessions d'ús gratuïtes previstes en aquest reglament o altres formes d'explotació establides per raons socials en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
Article 154. Requisits per a ser adjudicatari d'habitatge de promoció pública
Poden ser adjudicataris d'un habitatge de promoció pública els sol·licitants les unitats familiars dels quals complisquen els requisits següents:
a) Cap dels membres de la unitat familiar que conviurà amb el sol·licitant podrà disposar d'habitatge, per qualsevol títol legal, en el moment de presentar la sol·licitud.
S'entén, a l'efecte, que no tenen habitatge els que, són titulars legals d'aquests i existisca sobre aquest habitatge un informe tècnic de ruïna de l'Ajuntament en el municipi del qual estiga ubicat; com també els inquilins d'un habitatge, la renda dels quals anual siga igual o superior al 20 per 100 dels ingressos de la unitat familiar del sol·licitant en el mateix període.
Segons aquest títol, es considerarà unitat familiar la formada pel sol·licitant, el seu cònjuge i ascendents o descendents, sempre que convisquen amb ells, almenys durant l'any anterior a la sol·licitud. En els casos de separació legal, o en què no existisca vincle matrimonial, formaran part de la unitat familiar el pare o la mare i tots els fills que convisquen amb un o altre.
b) Els ingressos anuals de la unitat familiar del sol·licitant no poden excedir 2,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual, en tot cas, han de justificar ingressos mínims suficients per al pagament de la renda o quotes d'amortització.
c) El sol·licitant ha de residir i estar empadronat en el municipi on radique l'habitatge, almenys durant l'any anterior a la sol·licitud, o, alternativament, acreditar un lloc de treball en aquest municipi.
Article 155. Subjectes exclosos
La direcció general competent en matèria d'habitatge, directament o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, mitjançant una resolució motivada, exclourà les unitats familiars que incomplisquen els requisits establits en l'article anterior, i, a més, aquelles que es troben en qualsevol de les situacions següents:
a) Els qui hagen sigut titulars d'un habitatge de promoció pública i l'han transmés per qualsevol títol inter vivos, o hagen sol·licitat la resolució del contracte per mutu acord amb la Generalitat sense causa justa.
b) Quan algun dels membres de la unitat familiar haja sigut adjudicatari d'habitatge de promoció pública per qualsevol títol legal, i ha sigut desnonat per causa legal, expropiat per incompliment de la funció social o resolt el seu contracte per qualsevol procediment legal establit a l'efecte.
c) Excepcionalment, la direcció general competent en matèria d'habitatge, directament o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, pot excloure, amb informes que així ho acrediten, els sol·licitants que hagen realitzat en anteriors habitatges o immobles activitats perilloses, incòmodes o insalubres, o, en general, realitzat actes que alteren greument la convivència veïnal. Així mateix, es pot excloure excepcionalment els qui siguen titulars de béns immobles diferents d'habitatge, o de béns mobles el valor dels quals no els faça creditors d'un habitatge de promoció pública.
Article 156. Presentació de sol·licituds i documentació complementària
1. La sol·licitud d'habitatge de promoció pública serà presentada en el termini que s'establisca en el supòsit d'adjudicació de grups d'habitatges de nova construcció, o en el moment en què el sol·licitant compte amb la necessitat d'un habitatge, en model oficial, en l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, amb la següent documentació complementària que ha de ser original o còpia compulsada:
a) Acreditació de dades de caràcter personal:
1r. Document nacional d'identitat del sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar majors de 16 anys, i, en cas d'estrangers, el permís de treball i residència en vigor. No s'exigirà el permís de residència a aquells que estiguen exclosos d'aquesta obligació d'acord amb el que estableix la legislació estatal.
2n. Llibre de família.
3r. Certificat d'empadronament amb data d'alta de tots els membres de la unitat familiar, o, alternativament, contracte de treball en la localitat.
b) Acreditació de dades de caràcter econòmic de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
1r. Fotocòpia de l'última declaració de l'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques o, en el cas de no estar obligat a presentar-la, certificat d'Hisenda de no haver-la presentat.
2n. Justificant de vida laboral.
3r. En cas de treballadors per compte d'altri: certificat d'ingressos del centre de treball dels últims 2 mesos o nòmines dels últims 12 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
4t. En el cas de treballadors autònoms: fotocòpia dels pagaments fraccionats del IRPF, en les models normalitzats corresponents.
5é. En cas de desocupació: certificat expedit pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació, amb indicació dels ingressos percebuts durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
6é. En cas de pensió de jubilació, d'incapacitat permanent, d'invalidesa, viduïtat, orfandat o altres, prestació de serveis socials o qualsevol altre tipus d'ajuda econòmica: certificat emés per l'organisme competent, amb indicació dels ingressos obtinguts durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. O certificat negatiu, si és el cas.
c) Acreditació de dades de carència d'habitatge:
1r. Contracte de l'habitatge que ocupa per qualsevol títol. El que sent titular d'un habitatge aquest haja sigut objecte d'embargament, desnonament, expropiació forçosa, o declaració de ruïna de l'habitatge que ocupava, presentarà documentació oficial acreditativa d'aquestes situacions i del desallotjament de l'habitatge. En cas d'habitar un habitatge arrendat, ha de presentar el contracte de lloguer i l'últim rebut pagat de la renda.
2n. Certificat de béns immobles del centre de gestió cadastral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
2. La presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització del tractament automatitzat de les dades contingudes en aquesta, i si és el cas, a l'encreuament d'aquestes amb altres administracions públiques o entitats institucionals, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La utilització d'aquestes dades no pot servir a un fi diferent del procés de selecció d'adjudicataris d'habitatges.
3. La sol·licitud també implicarà l'autorització perquè l'administració pública competent puga sol·licitar la informació de caràcter tributari, econòmic o patrimonial que siga legalment pertinent, en el marc de la col·laboració establit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els centres de gestió cadastral i cooperació tributària, el col·legi de notaris i registradors o amb altres administracions públiques. En la mesura que, a través d'aquest marc de col·laboració, l'òrgan competent de l'administració autonòmica puga disposar d'aquestes informacions, no s'exigirà als interessats l'aportació individual de certificats expedits pels organismes al·ludits, ni la presentació, en original, còpia o certificat, de les seues declaracions tributàries.
Article 157. Esmena de la sol·licitud
En el cas que les sol·licituds siguen incompletes o no reunisquen els requisits exigits en el present títol, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se'l considerarà que desisteix de la seua petició, després de la prèvia resolució motivada de la direcció general competent en matèria d'habitatge directament, o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde.
Article 158. Baremació
1. Les sol·licituds seran baremades, quan es tracte d'adjudicació en modalitat normal, elaborant-se en el moment corresponent una llista dels resultats per ordre de puntuació, que serviran, en cada municipi, per a adjudicar els habitatges disponibles segons l'ordre d'aquesta puntuació, compatibilitzada amb l'adequació dels habitatges per superfície i nombre d'habitacions en relació amb la composició familiar dels sol·licitants. Les adjudicacions s'efectuaran, vistos els resultats de les distintes baremacions, per resolució del director general competent en matèria d'habitatge directament, a proposta de l'Institut Valencià d'Habitatge SA, o entitat pública que el substituïsca, o a través d'aquest organisme, quan la referida direcció general així ho acorde.
2. Criteris ordinaris de puntuació
Els criteris ordinaris de puntuació a l'efecte de l'adjudicació d'habitatge de promoció pública són els següents:
Puntuació per nombre de membres de la unitat familiar que conviuen amb el sol·licitant:
Nombre membres Puntuació
1 50
2 60
3 70
4 80
5 90
6 100
7 110
8 120
b) Puntuació pels ingressos anuals (en nombre de vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, IPREM, anual) de la unitat familiar que conviuen amb el sol·licitant, en relació amb el nombre de membres d'aquesta unitat, d'acord amb la fórmula següent:
Punts = 180 – 80 * Ingressos/ IPREM + 20 * nombre membres unitat familiar
S'aplicarà l'arredoniment al nombre enter més pròxim.
c) A més es tindran en compte com a criteris preferencials els que a continuació apareixen amb la puntuació que s'indica de conformitat amb les situacions personals i socioeconòmiques de la unitat familiar degudament justificades:
Situacions personals i socioeconòmiques Puntuació
Situacions de violència de gènere en els
dos exercicis anteriors a la presentació
de la sol·licitud 50 punts
Dificultat d'accés a l'habitatge dels joves
menors de 35 anys o majors de 65 10 punts
Ser objecte de mesures de reallotjament 10 punts
Comptar el sol·licitant, o tindre a càrrec seu,
persona amb minusvalidesa igual al 33%
o igual o inferior al 64% 10 punts
Comptar el sol·licitant o tindre a càrrec
seu persona amb minusvalidesa
igual o superior al 65% 15 punts
Comptar el sol·licitant amb ascendents
majors de 65 anys a càrrec de la unitat
familiar, empadronats amb el sol·licitant
i inclosos en la declaració del IRPF,
si és el cas. Aquesta situació és incompatible
a l'efecte de baremació si l'edat de l'ascendent
es correspon amb la del sol·licitant 5 punts
Famílies monoparentals amb càrregues
familiars no compartides 10 punts
d) En cas d'igualtat de puntuació en el moment de l'adjudicació dels habitatges disponibles, es donarà preferència a les sol·licituds que tinguen més antiguitat en la llista d'espera, comptada des de la data de presentació.
3. Criteris especials d'adjudicació d'habitatge de promoció pública:
En el cas que existisca una petició d'adjudicació d'urgència de l'ajuntament corresponent, acompanyada per un informe social en què s'acredite suficientment, a judici de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, la situació d'urgent necessitat d'habitatge, poden ser ateses aquestes sol·licituds, preferentment i amb independència de l'ordre en la llista d'espera, depenent de la disponibilitat i l'adequació dels habitatges en cada municipi, per resolució del director general competent en matèria d'habitatge directament, a proposta de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, o a través d'aquest organisme, quan la referida direcció general així ho acorde. En qualsevol cas, les sol·licituds urgents han de complir tots els requisits establits en aquest títol.
En els casos de circumstàncies excepcionals de necessitat de trasllat de persones per expropiacions, derrocaments, catàstrofes i altres situacions anàlogues, l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, proposarà l'adjudicació directa al director general competent en matèria d'habitatge, qui resoldrà motivadament, sempre que els sol·licitants reunisquen els requisits bàsics essencials per a ser adjudicataris d'habitatge de promoció pública, de carència d'habitatge i de límit d'ingressos.
Així mateix, la direcció general competent en matèria d'habitatge directament, o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, quan la referida direcció general així ho acorde, podrà reservar un quota d'habitatges per a la seua adjudicació a col·lectius especialment desfavorits, bé directament o mitjançant convenis subscrits amb altres organismes, institucions o associacions.
Article 159. Adjudicació
1. Les segones adjudicacions s'efectuaran d'acord amb les prescripcions següents:
a) L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, elevarà la proposta d'adjudicació dels habitatges disponibles en cada municipi davant de la direcció general competent en matèria d'habitatge, basant-se en els criteris ordinaris de puntuació i, en cas d'haver-los, als criteris especials establits en l'article anterior.
b) La direcció general competent en matèria d'habitatge resoldrà sobre l'adjudicació.
c) L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, notificarà la resolució als adjudicataris.
2. Les primeres adjudicacions de grups d'habitatges de nova construcció es duran a terme d'acord amb les fases següents:
a) Es donarà publicitat de l'inici del procés d'adjudicació en el tauler d'anuncis de l'ajuntament corresponent, i en un periòdic de la localitat, els sol·licitants han de presentar les seues peticions d'habitatge d'acord amb el que disposa aquest títol.
b) La baremació i la puntuació de les sol·licituds es durà a terme per una comissió d'adjudicació integrada pel director general competent en matèria d'habitatge, el gerent de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, o persones en les quals deleguen, dos tècnics de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, i els alcaldes de les poblacions en què radiquen els habitatges.
c) El director general competent en matèria d'habitatge dictarà la corresponent resolució a tenor de l'acord adoptat per aquesta comissió.
3. Llista d'espera
Els sol·licitants no seleccionats constituiran una llista d'espera, ordenada segons la puntuació obtinguda, la seua validesa serà de dos anys des de la seua aprovació.
Article 160. Legalitzacions
El director general competent en matèria d'habitatge, per resolució motivada, podrà establir criteris objectius i subjectius, addicionals compatibles als previstos en aquest títol, per a regularitzar la situació, mitjançant l'adjudicació, amb caràcter excepcional, d'aquells habitatges que es troben ocupats il·legalment, quan així ho aconselle el seu nombre i repercussió social.
Article 161. Pagament de fiança o aportació inicial, firma de contracte i lliurament de claus
1. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, notificarà l'adjudicació dels habitatges en cada municipi, i remetrà a cada adjudicatari la carta d'adjudicació, en la qual s'informarà de les condicions bàsiques del contracte, i els concedirà un termini de 15 dies perquè paguen la fiança o, si és el cas, l'aportació inicial, i efectuen la domiciliació bancària dels rebuts, amb l'advertència que, en cas que no efectuen aquest pagament s'entendrà que l'adjudicatari renuncia a l'habitatge, l'institut pot disposar d'aquest per a adjudicar-lo de nou .
2. Si els adjudicataris acrediten el pagament de la fiança o l'aportació inicial, es firmaran els contractes i el lliurament de les claus, en un termini de dos mesos.
3. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, proporcionarà als adjudicataris, juntament amb la còpia del contracte, la documentació necessària per a la contractació dels serveis de l'habitatge, com també la comunicació al president de la comunitat a què pertanga l'habitatge de les dades del nou titular, a l'efecte del pagament de les despeses de la comunitat i el compliment de les altres obligacions.
4. L'habitatge ha de ser ocupat necessàriament per l'adjudicatari en el termini de 30 dies a comptar des del lliurament de claus, en cas contrari, s'entendrà que l'adjudicatari renuncia a l'habitatge, llevat que hi haja causa de força major, degudament justificada a judici de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, l'institut pot iniciar un nou procés d'adjudicació. Aquest incompliment serà acreditat pel Servei d'Inspecció de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, i comunicat a l'interessat per a la devolució de les claus. En cas de no lliurar-les, s'iniciarà el procediment oportú per a la recuperació de l'habitatge.
CAPÍTOL IV
Contractació i atorgament d'escriptures
Article 162. Règim d'adjudicació
1. El règim d'adjudicació serà, preferentment, mitjançant contracte d'arrendament, sense perjudici que en determinats casos puga realitzar-se mitjançant contracte de compravenda.
2. En casos excepcionals, per resolució del director general competent en matèria d'habitatge directament, a proposta de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, o a través d'aquest organisme, quan la referida direcció general així ho acorde, es pot acordar la cessió amb caràcter temporal de l'ús d'habitatges de promoció pública a persones físiques o jurídiques que ho sol·liciten i resulte suficientment acreditada la seua destinació, per a fins socials, assistencials o d'interés públic.
Article 163. Formalització dels contractes
En tots els contractes que s'efectuen sobre habitatges de promoció pública de la Generalitat han de consignar-se, com a mínim, les especificacions següents:
a) Que l'habitatge objecte del contracte estiga subjecte a les prohibicions i limitacions derivades del règim d'habitatges de protecció pública i, concretament, de promoció pública de la Generalitat.
b) Que l'habitatge ha de destinar-se a domicili habitual i permanent de l'adjudicatari i els familiars que amb ell convisquen.
c) Que l'adjudicatari es compromet a mantindre l'habitatge en bon estat de conservació, policia i higiene, i no realitzar-hi cap obra sense l'expressa autorització escrita de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca.
d) Que no utilitzarà simultàniament, per qualsevol títol, un altre habitatge.
e) En el cas de contracte d'arrendament, el sistema de revisió de renda.
f) Tant en el contracte de compravenda com d'arrendament, l'obligació de domiciliar els rebuts.
g) Que el contracte té la qualificació d'administratiu especial, per satisfer de forma directa o immediata la necessitat pública d'habitatge, i, en el mateix sentit, que podrà ser resolt pels procediments de caràcter administratiu i causes establits en el capítol VII d'aquest títol.
h) En el contracte de compravenda, els drets de tanteig i retracte, en els termes de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i aquest reglament.
Article 164. Contracte de compravenda
El preu ajornat en els contractes de compravenda d'habitatges de promoció pública es garantirà sempre mitjançant condició resolutòria, per falta de pagament d'alguna de les quantitats ajornades en el venciment convingut.
Sense perjudici d'això, també es farà constar expressament en el contracte de compravenda que la falta de pagament de les quotes d'amortització podrà implicar, a criteri de l'administració, i atesa la situació econòmica de l'adjudicatari, la renovació forçosa del contracte i la transformació de la forma d'adjudicació en un contracte d'arrendament.
Article 165. Contracte d'arrendament
1. En cas de cessió de l'habitatge mitjançant contracte d'arrendament, la duració dels contractes serà de 5 anys, transcorreguts els quals podrà prorrogar-se per períodes anuals, conforme estableix la Llie d'Arrendaments Urbans, sempre que els arrendataris mantinguen les condicions exigibles per a l'adjudicació d'habitatges de promoció pública.
2. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà revisar les condicions legals exigibles als arrendataris amb anterioritat al venciment i les seues pròrrogues, comprovant si aquests mantenen les mencionades condicions i sol·licitant tota la documentació que siga necessària a l'efecte. En cas de no prorrogar-se el contracte, l'ocupant ha de tornar les claus i deixar l'habitatge lliure de mobles i efectes en el termini màxim de 60 dies des de la notificació de la no-renovació.
3. Seran a compte dels arrendataris les despeses necessàries per al manteniment de l'habitatge, com també el cost dels serveis i subministraments, tant de l'immoble on s'ubique, com de l'habitatge, i l'import de tots els tributs que graven aquests, en particular l'impost sobre béns immobles, la taxa de fems, les quotes per al sosteniment i les despeses comunes de les juntes administradores.
Article 166. Facultats d'administració de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA
L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, en l'exercici de les seues funcions de gestió i administració del patrimoni públic de l'habitatge de la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'article 2 del Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell, i la disposició addicional tercera de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, tramitarà, i el director general competent en matèria d'habitatge atorgarà les corresponents escriptures públiques de cartes de pagament, cancel·lacions hipotecàries, segregacions, agrupacions, agregacions, divisions, declaracions d'obra nova i divisió horitzontal, compravenda, rescissions i les seues rectificacions respecte dels habitatges, locals, garatges i la resta d'edificacions complementàries relatives a aquest patrimoni.
Article 167. Atorgament d'escriptura pública
En els contractes de compravenda amb preu ajornat i en els subsistents d'accés diferit a la propietat, una vegada conclòs el període d'amortització estipulat o concedida l'amortització anticipada, i estant acreditat que el beneficiari ha satisfet les quotes d'amortització i la resta de quantitats que per tots els conceptes estiga obligat a pagar, l'Institut Valencià d'Habitatge, SA o entitat pública que el substituïsca, tramitarà, i el director general competent en matèria d'habitatge atorgarà, l'escriptura de compravenda o d'elevació a públic del contracte a favor del beneficiari o dels qui legalment li hagueren substituït en successió per causa de mort.
CAPÍTOL V
Administració i gestió del patrimoni d'habitatges
de promoció pública de la Generalitat
Article 168. Gestió del patrimoni de promoció pública de la Generalitat
Excepte les atribucions que aquest reglament reserva a la direcció general competent en matèria d'habitatge, l'administració i la gestió del patrimoni d'habitatges i immobles qualificats com a promoció pública, pertanyent a la Generalitat, correspon a l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, sota la supervisió i la coordinació de l'esmentada direcció general.
Article 169. Abast de les facultats de gestió de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA
1. Les facultats per a l'administració i disposició atorgades a l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, respecte als habitatges de promoció pública, comportaran, així mateix, la tramitació de subrogacions i canvis de titularitat en contractes, requeriments de subrogació, bonificacions econòmiques, subvencions personals i qualsevol altra ajuda que reglamentàriament s'establisca, canvi de règim en contractes, elaboració d'estudis econòmics, amortitzacions anticipades, preparació de l'atorgament d'escriptures, confecció d'estatuts i constitució de juntes d'administració i comunitats de propietaris, increment de rendes i revisió de contractes de lloguer a la seua finalització, reparacions, ajornament de deutes, impagaments i qualsevol classe d'incidències que puguen presentar-se en la contractació i administració dels habitatges de promoció pública.
2. Tots els actes de tràmit, i les seues notificacions, s'efectuaran en nom i representació de la Generalitat, com a titular de l'esmentat patrimoni, d'acord amb el que estableix el Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell.
Article 170. Rendiments econòmics
Els rendiments econòmics derivats de la gestió del patrimoni de promoció pública seran administrats per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, de la forma establida en l'article 4 del Decret 118/1988, de 29 de juliol, modificat pel Decret 174/1998, de 20 d'octubre, del Consell, o per l'entitat pública que el substituïsca.
Article 171. Canvis de règim contractual
1. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, pot tramitar els canvis de règim contractual d'arrendament a compravenda i viceversa, sempre que, hagen transcorregut un mínim de 5 anys des de la data del contracte, s'acrediten ingressos suficients de la unitat familiar per a accedir a un habitatge de promoció pública en compravenda, per al primer cas, o una disminució d'ingressos que acredite que no disposa dels suficients per a adquirir l'habitatge, per al segon cas.
2. Una vegada canviat el règim contractual, no podrà tornar-se a modificar fins transcorregut un mínim de 5 anys des de la data de subscripció de l'últim contracte, i les quantitats pagades en concepte de renda o amortització, segons el cas, tindran la consideració de lloguer per la utilització de l'habitatge durant aquest període, sense dret a cap devolució.
3. En tot cas, serà requisit necessari per al canvi de règim trobar-se al corrent de pagament de la renda o quotes d'amortització, i la resta de despeses a què estiga obligat l'adjudicatari, i ocupar l'habitatge com a domicili habitual i permanent.
4. Sense perjudici del que disposen els números anteriors, l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà proposar la denegació dels canvis de règim quan s'estime que un determinat immoble o conjunt immobiliari ha de continuar mantenint el règim contractual de la seua adjudicació.
Article 172. Amortització anticipada
El comprador pot avançar el pagament del preu ajornat de l'habitatge en els termes establits en l'article 149 d'aquest reglament, amb l'autorització prèvia de l'Institut Valencià d'Habitatge SA, o entitat pública que el substituïsca, sempre que haja transcorregut un mínim de 10 anys des de la data del contracte, es trobe al corrent del pagament de les quotes i la resta de despeses a què estiga obligat i acredite estar destinant l'habitatge a domicili habitual i permanent.
Article 173. Bonificacions econòmiques per al pagament de la renda
1. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, pot concedir bonificacions econòmiques per al pagament de la renda segons la capacitat econòmica i composició de la unitat familiar, com també de la quantia de la renda del lloguer, segons la fórmula següent:
% bonificació = 100-{RendaAct*140 * [(Ingressos / IPREM) – (NF – 1) * 0,25 ]}/Renda Hui
On:
Ingressos: ingressos totals de la unitat familiar
IPREM: indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples
NF: nombre de components de la unitat familiar
Renda Act: Renda Actualitzada, calculada amb els criteris d'aquest reglament
Renda Hui: renda que està pagant actualment l'inquilí
2. Aquestes bonificacions, que poden ser entre un mínim d'un 10 per 100 i un màxim d'un 70 per 100 de la renda, tindran una validesa de dos anys i serà requisit necessari per a la seua concessió trobar-se al corrent de la renda del lloguer i la resta de conceptes a què estiga obligat.
3. Quan un inquilí que gaudisca de bonificació incórrega en impagament de la renda, o d'altres conceptes a què estiga obligat, pot ser-li retirada la bonificació de forma immediata i estarà obligat a reintegrar les quantitats bonificades.
Article 174. Altres ajudes
Per ordre del conseller competent en matèria d'habitatge es poden establir un altre tipus d'ajudes i subvencions personals, compatibles o no amb les establides en l'article anterior, que seran tramitades per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca.
Article 175. Subrogació en contractes d'arrendament
En matèria de subrogacions en contractes d'arrendament cal ajustar-se al que disposa la vigent Llie d'Arrendaments Urbans, i ha de concórrer, a més, en els subrogats els requisits establits per a ser adjudicatari d'habitatge de promoció pública.
Article 176. Obligació d'assegurar l'habitatge
1. El comprador d'un habitatge de promoció pública s'obliga a subscriure una assegurança amb l'objecte de preservar el continent contra els riscos d'incendi i catastròfics, designant com a cessionari dels drets de l'assegurat la Generalitat, per l'import de les quantitats no satisfetes, fins al seu total pagament, en cas de compravenda amb pagament ajornat. Ha d'aportar el duplicat de la pòlissa i el justificant del pagament de la prima en el termini d'un mes comptador des de la data de subscripció del contracte, i els duplicats de les corresponents renovacions en el mateix termini, comptadors des del venciment de les anteriors.
2. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com a infracció greu a l'efecte previst per la legislació especial en matèria d'habitatges de promoció pública, i per a la possible aplicació dels procediments de recuperació de titularitat previstos en aquest títol.
Article 177. Exercici dels drets de tanteig i retracte
1. La Generalitat tindrà dret de tanteig i retracte sobre els habitatges i els seus annexos vinculats, qualificats de promoció pública, en les segones i successives transmissions inter vivos, siguen gratuïtes o oneroses, voluntàries o com a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial, en els termes, condicions i requisits que estableix la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana. El dret de tanteig i retracte es farà constar expressament en l'escriptura pública de compravenda, que s'inscriurà en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal.
2. Conforme estableix l'article 51.3 de la referida llei, l'administració, a través de la direcció general competent en matèria d'habitatge, ostentarà els drets de tanteig i retracte respecte de les transmissions efectuades dins dels deu anys, comptadors des de la qualificació definitiva dels habitatges o des de la data de celebració del contracte, sempre que aquesta siga posterior a la qualificació definitiva.
Si el contracte es formalitza en escriptura pública, el termini es computarà a partir de la data d'aquesta. Si el contracte es formalitza en document privat, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 1227 del Codi Civil.
3. El dret de tanteig i retracte ha de ser exercit pel director general competent en matèria d'habitatge, incumbint la tramitació a l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, d'acord amb la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, dins del termini de 10 anys referit en l'apartat anterior, i, així mateix, quan no s'haja fet efectiva la totalitat de les quantitats ajornades per al pagament a la Generalitat.
4. Els propietaris d'habitatges de promoció pública han de notificar a l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció, la decisió d'alienar-los, especificant, quan la transmissió siga a títol onerós, el preu i forma de pagament projectats i les condicions essencials de la transmissió, i en tots els casos, les dades de l'interessat en l'adquisició, amb referència expressa al compliment de les condicions exigides per a accedir a l'habitatge.
5. Per a l'exercici del dret de tanteig i retracte cal ajustar-se al que disposen els articles 51, 52 i 53 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL VI
Reparació i manteniment
Article 178. Reparacions en habitatges i immobles de promoció pública
L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, com a gestor del patrimoni de promoció pública propietat de la Generalitat, té l'encàrrec i l'obligació de mantindre i conservar el parc d'habitatges i immobles que l'integren, en els casos en què siga procedent d'acord amb la llei, i denegarà les peticions de reparació quan aquesta incumbisca als adjudicataris o comunitats de propietaris o juntes d'administració d'aquests immobles.
Article 179. Reparació d'immobles amb titularitat recuperada
Els habitatges la titularitat dels quals s'haja recuperat per qualsevol procediment legal a l'efecte seran reparats per a deixar-los en adequat estat d'habitabilitat per a posar-los en ús, mitjançant la segona o posterior adjudicació.
Article 180. Reparacions generals d'elements comuns
1. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, efectuarà les reparacions necessàries en els elements comuns dels grups d'habitatges de promoció pública, quan aquelles siguen procedents legalment i no siguen imputables als adjudicataris o comunitats de propietaris i juntes d'administració.
2. Les actuacions de rehabilitació que es realitzen en habitatges, locals i edificis que pertanyen al parc d'habitatges de la Generalitat, en consideració al caràcter administratiu especial dels contractes d'adjudicació i a la vigència del període de protecció, formaran part del deure de conservació i manteniment inherent a la gestió i l'administració del patrimoni de promoció pública d'habitatge de la Generalitat que l'Institut Valencià d'Habitatge, SA o entitat pública que el substituïsca, té atribuïda.
CAPÍTOL VII
Mesures de normalització i procediments de recuperació de
la titularitat dels immobles de promoció publica
Article 181. Procediments de normalització
1. La Generalitat podrà utilitzar, per a la normalització i la recuperació, si és el cas, de la titularitat dels habitatges i altres immobles de promoció pública, a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, els procediments següents: el desnonament administratiu del contracte d'arrendament, la resolució administrativa del contracte de compravenda en fase d'amortització, la resolució del contracte de compravenda per falta de pagament per compliment de la condició resolutòria explícita, la recuperació de la possessió d'ofici i el desallotjament d'ocupacions il·legals, l'expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la propietat, la recaptació executiva per via de constrenyiment, i qualssevol altres procediments establits o que s'establisquen legalment.
2. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, com a gestor del patrimoni de promoció pública, o qualsevol altre ens al qual se li encomane, duran a terme tots els tràmits d'aquests procediments, excepte la resolució, que correspon a la direcció general competent en matèria d'habitatge.
Article 182. El desnonament administratiu del contracte d'arrendament i la resolució administrativa del contracte de compravenda en fase d'amortització
Són causes legals de desnonament administratiu o resolució administrativa de contracte les establides en l'article 57.5 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Article 183. Resolució administrativa dels contractes d'arrendament i de compravenda. Procediment de desnonament
1. Tant el contracte d'arrendament, com el de compravenda durant la seua fase d'amortització, poden ser resolts pels procediments de caràcter administratiu i causes establits en aquest capítol.
2. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, comprovada l'existència d'alguna de les causes que poden donar lloc al desnonament o resolució administrativa de contracte en fase d'amortització, notificarà a l'adjudicatari o ocupant el plec de càrrecs, o en el cas que la causa siga la falta de pagament, el requeriment de pagament, el qual disposarà d'un termini de 30 dies per a formular les oportunes al·legacions i proposar les proves que considere oportunes en el seu descàrrec, podrà acordar-se un període de prova, per un termini no superior a 30 dies ni inferior a 10 dies, a fi que puguen practicar-se les que es consideren pertinents.
3. Conclosa, si és el cas, la fase de prova, i a la vista de les actuacions realitzades i del resultat de l'expedient, es pot acordar l'arxiu de les actuacions, o s'elevarà al director general competent en matèria d'habitatge la proposta de resolució de l'expedient. El director general competent en matèria d'habitatge, si és el cas, dictarà una resolució, que serà motivada, notificada a l'adjudicatari o ocupant.
4. La resolució de contracte de compravenda per falta de pagament per compliment de la condició resolutòria explícita del contracte, es notificarà per acta de requeriment notarial, i després d'això s'iniciarà el procediment de desnonament administratiu per falta de títol, per a, si és el cas, recuperar la titularitat plena de l'habitatge.
5. També es podrà resoldre el contracte a petició de l'interessat. El director general competent en matèria d'habitatge, a proposta de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, en aquest cas pot acordar la resolució del contracte, i tornar les quantitats satisfetes a compte del preu, deduint el 10 per 100 d'aquestes quantitats en compensació per l'ocupació de l'habitatge, com també la totalitat dels interessos meritats i no pagats fins a la data de concessió de la devolució. Ha de deduir-se, també, l'import de les reparacions que siguen necessàries per a deixar l'habitatge en les condicions necessàries per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat o la llicència equivalent.
6. En el cas de resolució administrativa del contracte de compravenda, el procediment de devolució de quantitats serà el mateix que el previst en el número anterior, a excepció de la deducció del 10 per 100 per ocupació, que no serà aplicable.
Article 184. La potestat de la recuperació d'ofici. Desallotjament d'ocupants il·legals
Quan el procediment estiguera motivat per l'ocupació il·legal d'un immoble, dins de l'any anterior al seu inici, i d'acord amb el que estableix l'article 23 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, es recuperarà d'ofici la possessió, a requerir el desallotjament als seus ocupants i després de comprovar que no han restituït la seua possessió, el director general competent en matèria d'habitatge dictarà una resolució ordenant el llançament, que serà notificat als interessats. Contra aquesta resolució no pot interposar-se cap recurs administratiu.
Article 185. Expropiació forçosa d'immobles per incompliment de la funció social de la propietat
1. El director general competent en matèria d'habitatge, a proposta de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà acordar després de la incoació i tramitació de l'oportú expedient, l'expropiació forçosa dels habitatges de promoció pública de la Generalitat en els termes, condicions i requisits que estableix l'article 57.4 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
2. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, iniciarà, si és el cas, l'oportú expedient, amb audiència de les persones interessades, que se substanciarà en el termini màxim de trenta dies comptadors des de la seua incoació, a l'efecte d'acreditar, si és el cas, l'existència de les causes legalment establides per a determinar l'incompliment de la funció social, i la procedència de l'expropiació.
Si els habitatges corresponen a promocions públiques d'entitats locals territorials, la iniciació de l'expedient s'efectuarà a petició d'aquestes, que finançaran íntegrament l'expropiació.
3. Si de l'expedient resulta l'existència d'una de les causes referides, la direcció general competent en matèria d'habitatge acordarà l'expropiació forçosa de l'habitatge afectat.
4. El preu just de l'habitatge serà determinat per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, basant-se en el preu en què va ser cedit, aquest es corregirà tenint en compte els criteris de valoració per a les segones transmissions d'habitatges de promoció pública previstes en les seues normes específiques, i, singularment, el que estableix l'article 57.4 apartat 3), de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
5. El pagament i l'ocupació es realitzaran d'acord amb el que disposa la Llei d'expropiació forçosa.
6. Els habitatges expropiats es destinaran a cobrir les necessitats de caràcter social per a les que va ser establit el règim de protecció oficial de promoció pública, per a la seua nova adjudicació regirà el que disposa la normativa aplicable a aquesta classe d'habitatges.
Article 186. La recaptació executiva per via de constrenyiment
1. En cas de falta de pagament de les quotes d'amortització en el contracte de compravenda de l'habitatge, la direcció general competent en matèria d'habitatge podrà utilitzar, a més, el procediment de constrenyiment per al cobrament de les quotes impagades.
2. S'iniciarà el procediment mitjançant requeriment per escrit del pagament del total degut al deutor, concedint-li un termini de quinze dies perquè l'efectue, transcorregut el qual si no l'ha fets efectiu, es tramitarà el procediment d'acord amb el que estableix el Reglament general de recaptació.
3. Després de la pràctica de l'anotació preventiva d'embargament es valorarà la finca, i s'alienarà aquesta.
4. La referida alienació s'efectuarà per concurs, basant-se en el que estableix l'article 144 del Reglament general de recaptació, en concórrer en aquest cas clares raons d'interés públic.
5. La Generalitat, a través de la direcció general competent en matèria d'habitatge, pot adjudicar-se directament la finca en els casos legalment establits.
Article 187. Notificacions
Amb caràcter general, les notificacions dels tràmits dels procediments regulats en aquest capítol s'efectuaran amb subjecció al que estableixen els articles 58, 59, 60 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 188. Llançament
Els llançaments, que si és el cas es produïsquen, com a conseqüència dels procediments regulats en el present capítol, es duran a terme per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, amb l'autorització judicial d'entrada a domicili mitjançant l'aplicació de les normes de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Llei de patrimoni de la Generalitat, demanant per a això, si és necessari, el suport dels agents de l'autoritat.
Serà títol suficient per a reinscriure en el Registre de la Propietat, a favor de la Generalitat, els immobles recuperats per aquesta en aplicació dels procediments regulats en el present capítol, el certificat administratiu, expedit pel funcionari competent, acreditatiu de la resolució administrativa que produïsca aquesta recuperació de titularitat.
Article 189. Aplicació dels procediments a locals, garatges i altres immobles de promoció pública
Els procediments recollits en el present capítol seran aplicables als locals, garatges i altres immobles de promoció pública diferents d'habitatge, als quals s'estén la protecció conforme a l'article 45 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, per les causes següents:
a) La falta de pagament de qualsevol de les rendes o quotes d'amortització.
b) L'ocupació de l'immoble sense títol legal per a això.
c) No destinar l'immoble per a l'ús establit en el contracte de cessió.
d) Realitzar l'adjudicatari o qualsevol dels ocupants de l'immoble activitats subjectes a autorització ambiental integrada i a llicència ambiental municipal, d'acord amb el que disposa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. En el cas que es tracte d'immobles cedits en compravenda i trobar-se en fase d'amortització, es pot privar de l'ús d'aquest durant un període no superior a tres anys, en compte de la resolució del contracte.
e) Subarrendar o cedir totalment o parcialment l'immoble sense els requisits legals i del contracte.
CAPÍTOL VIII
Altres immobles inclosos en edificis de promoció pública
Article 190. Locals comercials
Els locals comercials, situats en els edificis que gaudisquen de la qualificació de promoció pública, es regiran per les disposicions del present capítol.
Article 191. Règim de cessió
1. L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca proposarà, el règim d'ús i de cessió, si és el cas, la seua valoració i condicions de pagament, com també les condicions contractuals d'aquests immobles.
2. La proposta es remetrà a la direcció general competent en matèria d'habitatge, que resoldrà el que calga.
Article 192. Adjudicació de locals de negoci
1. L'adjudicació mitjançant els contractes de compravenda o lloguer dels locals de negoci, situats en immobles de promoció pública propietat de la Generalitat, es realitzarà mitjançant subhasta pública, o concurs, que convocarà i tramitarà l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, de conformitat amb els principis de publicitat i concurrència.
La resolució d'adjudicació correspondrà al director general competent en matèria d'habitatge.
2. No obstant el que disposa el número anterior, els locals comercials poden ser adjudicats directament pel director general competent en matèria d'habitatge, a proposta de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca en els supòsits següents:
a) Quan es tracte d'instal·lar en aquest serveis de caràcter públic.
b) Si, anunciada l'adjudicació en subhasta pública, no arriba a efectuar-se per falta de licitadors, per no declarar-se admissibles les propostes presentades, o perquè l'adjudicatari no complisca les condicions necessàries per a la formalització del contracte.
c) Per raons qualificades d'interés públic o social, degudament motivades. La direcció general competent en matèria d'habitatge, podrà fixar les condicions de l'adjudicació considerant les circumstàncies de cada cas.
Article 193. Subrogacions i traspassos de locals
En matèria de subrogacions i traspassos de locals arrendats s'aplicarà la legislació vigent d'arrendaments urbans.
Article 194. Cessió temporal d'ús
L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà proposar al director general competent en matèria d'habitatge la cessió amb caràcter temporal de l'ús de locals situats en immobles de promoció pública a ajuntaments, associacions i altres entitats que ho sol·liciten i acrediten suficientment la seua destinació per a fins socials, assistencials o d'interés públic.
Article 195. Garatges, trasters i altres edificacions complementàries
1. Els garatges, trasters i altres annexos dels habitatges de promoció pública, es vincularan en la qualificació definitiva a aquests, quan tinguen la consideració d'elements inseparables. A l'efecte de la determinació del preu de venda dels immobles vinculats, es computarà el 60 per 100 de la seua superfície útil.
2. Els garatges, trasters i altres edificacions complementàries, no vinculats a habitatges de promoció pública, es consideraran amb caràcter general com a locals comercials, i els són d'aplicació les normes del present capítol, que els regulen.
3. Quan aquestes dependències no siguen susceptibles d'aprofitament independent i individual es consideraran com a dependències comunes, utilitzant-se en servei de la comunitat de propietaris o junta d'administració.
TÍTOL IV
RÈGIM PROTEGIT DEL SÒL
CAPÍTOL I
La promoció de sòl urbanitzat
Article 196. Adquisició i preparació de sòl
L'adquisició i la preparació de sòl amb destinació preferent a la promoció d'habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica, i a la formació de patrimonis públics de sòl, s'efectuarà d'acord amb les modalitats establides en l'article 55 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i la legislació urbanística valenciana.
La direcció general competent en matèria d'habitatge directament, o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, poden promoure aquestes actuacions, crear societats instrumentals o formalitzar convenis en els termes establits per la referida legislació.
Les actuacions en matèria de sòl tindran en compte les condicions d'entorn i emplaçament exigides per l'article 4 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, inclouran mesures de sostenibilitat i protecció del paisatge, procuraran el desenvolupament de la societat de la informació, i tendiran a establir un medi ambient urbà adequat i una efectiva cohesió social.
Article 197. Modalitats d'actuació
D'acord amb el que disposa l'article anterior, les actuacions en matèria de sòl poden efectuar-se en les modalitats següents:
1. Directes, quan són promogudes per la direcció general competent en matèria d'habitatge.
2. Instrumentals, quan es duguen a terme per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, per empreses públiques de les administracions local o autonòmica, o mitjançant societats instrumentals creades a l'efecte.
3. Via conveni amb entitats locals, entitats autonòmiques o empreses públiques.
Article 198. Adquisició de sòl amb destinació a habitatges de protecció pública
1. La direcció general competent en matèria d'habitatge directament, o a través de l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, o entitat pública que el substituïsca, podrà promoure actuacions per a l'adquisició de sòl amb destinació a habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica, en qualsevol de les formes següents:
a) Per promoció directa, instrumental o via conveni.
b) Per transmissió dels patrimonis públics de sòl, d'acord amb la legislació urbanística valenciana.
c) Per adquisició directa mitjançant concurs públic.
2. Si és el cas, el preu d'alienació dels terrenys no podrà superar, incloent les despeses d'urbanització corresponents, el màxim establit en aquest reglament per a la promoció d'habitatges de protecció pública.
3. Quan els ajuntaments cedisquen sòl, amb caràcter gratuït o per transmissió onerosa d'acord amb la legislació urbanística, per a la promoció d'habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica, poden establir convenis assenyalant els criteris d'adjudicació dels habitatges, dins dels límits regulats en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i en aquest reglament.
4. L'alienació, amb caràcter onerós, de terrenys dels patrimonis públics de sòl s'efectuarà per concurs o per qualsevol dels sistemes previstos en la legislació urbanística valenciana, i, si és el cas, els ajuntaments poden establir condicions d'adjudicació dels habitatges a determinats col·lectius, dins dels límits regulats en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i en aquest reglament.
5. Condició de reduir el preu final de l'habitatge establit en concursos públics de sòl.
En la qualificació tant provisional com definitiva, i en la declaració de protecció pública si és el cas, s'inclourà, en cas que existisca, la reducció del preu final de l'habitatge, sempre que haja sigut condició necessària per a l'obtenció del terreny, en el corresponent concurs públic de sòl.
Aquesta reducció ha de recollir-se, a més en els contractes i en l'escriptura de compravenda.
Amb caràcter general, el preu màxim de venda dels habitatges no pot excedir el preu reduït a què es refereix aquesta disposició.
6. La donació gratuïta de sòl per a la promoció d'habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica per part dels ajuntaments, es considerarà criteri preferencial per a la declaració d'àrees de rehabilitació d'acord amb els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, en els termes que establisca el Reglament de rehabilitació de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana. Aquesta circumstància es considerarà també en la programació d'altres actuacions públiques de la conselleria competent en matèria d'habitatge.
7. Quan el planejament determine obligatòriament en les reserves de sòl establides en els programes d'actuació urbanística, amb destinació a habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, una modalitat de promoció d'habitatge específica de les previstes en aquest reglament o en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, tant promocions de protecció pública o promocions destinats a accés protegit, habitatges de protecció pública autonòmica o qualsevol altra modalitat reglamentàriament establida, no procedirà el canvi de destinació, llevat que l'urbanitzador o propietari obtinga autorització prèvia i motivada de la direcció general competent en matèria d'habitatge per a canviar la destinació a una altra modalitat d'actuació protegida.
Quan els programes d'actuació urbanística incloguen reserves de sòl amb destinació a actuacions protegides, aquesta circumstància ha de concretar-se en l'escriptura de reparcel·lació, prenent-se nota d'això en el Registre de la Propietat. Així mateix els promotors dels habitatges faran constar, en l'escriptura de declaració d'obra nova, la modalitat d'actuació protegida, fins i tot quan es tracte d'habitatges de protecció pública autonòmica inscrites en el registre d'habitatges de protecció pública, per a la seua constància en el registre de la propietat mitjançant nota marginal.
Els ajuntaments competents no expediran la llicència municipal d'edificació o la llicència d'ocupació, si és el cas, quan el promotor de l'edificació no observe la destinació establida en la reserva de sòl.
A l'efecte, quan es tracte de reserves de sòl per a la promoció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, els ajuntaments exigiran, per a expedir la llicència d'edificació, la inscripció en el registre d'habitatges de protecció pública. La llicència d'ocupació quedarà condicionada a la presentació del visat o resolució d'adquisició protegida, concertada, o una altra modalitat establida per la normativa aplicable, de cada un dels habitatges.
En tot cas, els ajuntaments informaran a la direcció general competent en matèria d'habitatge, sobre les llicències d'edificació i les llicències d'ocupació concedides en edificis d'habitatges ubicats en reserves de sòl amb destinació a actuacions protegides.
8. Els ajuntaments, en el moment d'aprovació dels programes d'actuació urbanística, tindran en compte que les reserves de sòl amb destinació a alguna modalitat d'actuació protegida observen les limitacions i requisits establits per la legislació de protecció.
No obstant això, quan aquestes reserves es materialitzen en parcel·les indivisibles en què hagen de coexistir habitatges lliures i habitatges de protecció pública i de protecció pública autonòmica, les promocions podran materialitzar-se en règim mixt. A l'efecte l'ajuntament determinarà per a cada parcel·la el percentatge d'edificabilitat destinat a habitatges subjectes a algun règim de protecció pública.
9. Quan les reserves de sòl destinades a habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció pública incloses en un programa d'actuació urbanística integrada, impliquen que es promouran amb caràcter total en el seu àmbit més de 500 habitatges de protecció pública de nova construcció, el valor dels terrenys de cada una de les parcel·les, on es promouran els esmentats habitatges no pot excedir el percentatge del 20 per 100 a què es refereix l'article 41 d'aquest reglament, amb independència del nombre d'habitatges de cada promoció concreta desenvolupada en aquest àmbit.
Article 199. Obres d'urbanització
Conforme a l'article 58 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, la competència per a l'execució de les infraestructures, equipament comunitari primari i dotacions en el medi urbà al servei dels habitatges correspon a les administracions locals, sense perjudici de les competències que corresponguen a altres administracions d'acord amb el que ha previst la legislació urbanística valenciana.
La intervenció de la conselleria competent en matèria d'habitatge en la urbanització d'àrees i entorns urbans, es regirà pel que disposa el reglament de rehabilitació de l'esmentada llei.
La urbanització de sòl amb destinació predominant a la promoció d'habitatges de protecció pública o habitatges de protecció pública autonòmica, pot ser declarada protegida, com disposa l'article primer d'aquest reglament, en els termes disposats en el capítol següent i en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
CAPÍTOL II
El finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
Article 200. Urbanització protegida de sòl
La direcció general competent en matèria d'habitatge pot declarar actuació protegida en matèria de sòl la d'urbanització d'aquest, sempre que siga per a la seua edificació en un termini de dotze mesos com a màxim, amb destinació predominant a la promoció d'habitatges de protecció pública, o de protecció autonòmica, quan estiga establida pels plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament aplicable.
El percentatge d'aquest tipus d'habitatges es determinarà per la normativa de finançament aplicable. Amb caràcter supletori s'estableix que almenys el 50 per 100 de l'edificabilitat resultant del sector d'urbanització ha de destinar-se a la promoció d'habitatges de protecció pública i d'aquest percentatge, com a màxim el 40 per 100 seran de protecció pública autonòmica, quan el pla aplicable ho permeta.
Poden definir-se àrees d'urbanització prioritàries de sòl, mitjançant conveni o acord entre la conselleria competent en matèria d'habitatge i l'ajuntament afectat. En aquest supòsit el percentatge d'edificabilitat dels habitatges de protecció pública o de protecció autonòmica, es determinarà en el conveni o acord i dins de l'àmbit dels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable. Amb caràcter supletori s'estableix que, almenys, el 75 per 100 de l'edificabilitat resultant del sector d'urbanització es destine a la promoció immediata d'habitatges de protecció pública i d'aquest percentatge, com a màxim el 40 per 100 seran de protecció pública autonòmica, quan el pla aplicable ho permeta.
Amb caràcter general, en qualsevol urbanització de sòl la destinació total o parcial del qual siga la promoció d'habitatges amb protecció pública, el nombre d'habitatges de protecció pública autonòmica no podrà excedir un 40 per 100 del percentatge d'aquests.
Article 201. Declaració d'actuació protegida i obtenció del finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
1. El promotor presentarà en el servei territorial competent en matèria d'habitatge corresponent la sol·licitud de finançament específic en model normalitzat, adjuntant una memòria de viabilitat tecnicofinancera i urbanística del projecte. On s'especificarà:
a) Aptitud del sòl objecte de l'actuació per als fins perseguits.
b) Costos de l'actuació protegida.
c) Programació temporal detallada de la urbanització i edificació.
d) Preu de venda dels habitatges protegits i la resta d'usos previstos del sòl.
e) Desenvolupament financer de l'operació.
2. Així mateix, ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa del compliment dels requisits següents:
a) La propietat del sòl, opció de compra, dret de superfície per, almenys 50 anys, concert adequat formalitzat amb qui tinga la titularitat del sòl, o qualsevol altre títol o dret que concedisca facultats per a efectuar la urbanització.
b) Compromís d'iniciar la construcció d'habitatges per si o per concert amb promotors, en el termini i condicions que establisca la normativa de finançament aplicable.
3. En el supòsit d'àrees d'urbanització prioritària de sòl, el finançament s'acordarà específicament per a cada àrea individualitzada, d'acord amb la normativa de finançament aplicable.
4. No es pot obtindre finançament específic per a actuacions en matèria de sòl, després de l'obtenció de la qualificació provisional dels habitatges de protecció pública de nova construcció que s'han d'edificar en aquest sòl.
5. El servei territorial citat remetrà la sol·licitud i la documentació adjunta, juntament amb el seu informe, a la direcció general competent en matèria d'habitatge perquè, si és el cas, resolga la declaració d'actuació protegida en matèria de sòl.
Article 202. Característiques del finançament específic dels plans d'habitatge i sòl
1. Les característiques de cada una de les modalitats de finançament específic en matèria de sòl, seran les establides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable
Amb caràcter supletori, s'estableix que el préstec específic concedit a una actuació de sòl, quedarà vençut anticipadament quan s'obtinga un nou préstec per a finançar la promoció d'habitatges que escometa el prestatari per si mateix o mitjançant concert amb un promotor. No obstant això, si l'entitat que concedeix d'ambdós préstecs és la mateixa, l'escriptura de préstec per a sòl podrà preveure l'adaptació de les seues característiques a les del préstec específic a promotors d'habitatges de protecció pública de nova construcció, sempre que reunisquen les característiques, condicions i límits establits per a aquests pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
2. La Generalitat subvencionarà a càrrec dels seus pressupostos amb una quantia addicional fixa per habitatge que s'ha de construir en l'àmbit d'urbanització, quan es tracte de promoure habitatges destinats a arrendament amb opció a compra, en la quantia que establisquen els plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament.
3. La Generalitat podrà subvencionar a càrrec dels seus pressupostos una quantia addicional fixa per habitatge que s'ha de construir en l'àmbit d'urbanització, que serà determinada pels plans d'habitatge o mesures de finançament aplicable, quan en l'ordenació urbanística dels habitatges s'adopten mesures per al foment sostenible d'aquests, s'incorporen actuacions integrals de construcció urbana amb criteris ecològics, bioclimàtics i mediambientals. Aquestes característiques es mostraran en la corresponent resolució del director general competent en habitatge.
TÍTOL V
MESURES PER A LA COORDINACIÓ I LA COL·LABORACIÓ
INSTITUCIONAL EN MATÈRIA D'HABITATGE,
I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
CAPÍTOL I
Coordinació i col·laboració institucional
Article 203. La coordinació i la col·laboració en matèria d'habitatge
El Registre Valencià d'Habitatge i l'Observatori Valencià d'Habitatge tenen com a objectiu institucionalitzar la coordinació i la col·laboració dels distints sectors implicats en matèria d'habitatge.
Article 204. El Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública
1. Adscrit a la direcció general competent en matèria d'habitatge, el Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública té la finalitat de coordinar la informació sobre els habitatges que són objecte de qualsevol classe d'actuació protegida.
2. S'inscriuran en el registre els habitatges següents:
a) Els que es qualifiquen a l'empara dels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable.
b) Els habitatges adaptats per a discapacitats en qualsevol règim de protecció, tant en compra com en lloguer.
c) Els habitatges protegits per a famílies nombroses que s'ajusten al que estableixen els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i en aquest reglament.
d) Els habitatges destinats a arrendament que complisquen els requisits establits en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, i en aquest reglament.
e) Habitatges de promoció pública.
f) Sorteigs d'habitatge amb protecció pública.
g) Aquells que es considere convenient inscriure per a facilitar la informació en matèria d'habitatge, i que per ordre de la conselleria competent en matèria d'habitatge s'establisquen.
3. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'habitatge s'establirà l'organització i el règim de funcionament del Registre Valencià d'Habitatges amb Protecció Pública.
Article 205. L'Observatori Valencià d'Habitatge
1. L'Observatori Valencià d'Habitatge és un servei de la Generalitat adscrit a la direcció general competent en matèria d'habitatge, com a servei tècnic d'investigació, desenvolupament i innovació, I+D+i, per a impuls d'actuacions en matèria d'habitatge, la finalitat del qual és millorar el coneixement que la Generalitat té del mercat immobiliari, com també impulsar les actuacions en matèria d'habitatge.
2. Són funcions de l'Observatori:
a) Impulsar, coordinar i establir el seguiment de les actuacions relatives a l'execució dels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, en tots els seus aspectes.
b) Avaluar la correcta evolució de l'execució del plans o mesures de finançament.
c) El desenvolupament i la coordinació d'estudis específics en matèria d'habitatge.
d) Assessorament a entitats locals per al desenvolupament d'estudis de necessitat d'habitatge en els seus municipis.
e) Impuls de nous models estadístics i informatius per al desenvolupament de les actuacions en matèria d'habitatge.
f) Seguiment, anàlisi i avaluació del mercat immobiliari residencial.
g) Proposar i desenvolupar els estudis relatius a l'habitatge des del punt de vista tècnic, tipològic i d'innovació tecnològica i implementació de criteris mediambientals i sostenibilitat.
h) Qualssevol altres que li encomane la direcció general competent en matèria d'habitatge.
3. Les funcions es realitzaran amb els mitjans i recursos propis, o si és el cas es proposaran les necessàries col·laboracions amb aquelles institucions o organismes que es consideren adequats sobre la base de les finalitats previstes.
Article 206. Institut Valencià d'Habitatge, SA
L'Institut Valencià d'Habitatge, SA, és l'ens públic instrumental de la conselleria competent en matèria d'habitatge que, sota la supervisió i coordinació de la direcció general competent en aquesta matèria, té a càrrec seu l'administració del parc públic valencià d'habitatges, la promoció d'habitatges de protecció i de promoció pública, i allotjaments d'interés social, com també actuacions en matèria de sòl amb destinació preferent a habitatges de protecció pública, l'organització i el funcionament dels quals es determina per la normativa específica.
CAPÍTOL II
Xarxa valenciana d'infohabitatge solidari
Article 207. Objecte de la Xarxa
La Xarxa Valenciana d'Infohabitatge Solidari, adscrita a la conselleria competent en matèria d'habitatge, es crea com a servei integral d'informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, per a facilitar l'accés a un habitatge digne als ciutadans de la Comunitat Valenciana, impulsant així noves vies d'informació, de transparència i defensa dels drets dels ciutadans, al mateix temps que s'estableix sinergia positiva entre administració i entitats socials.
Article 208. Agents col·laboradors de la xarxa
Integren la Xarxa Valenciana d'Infohabitatge Solidari aquelles entitats de caràcter públic o privat sense finalitat lucrativa, entitats locals i les societats, que inclouen entre els seus objectes socials informar i assessorar en matèria d'habitatge i l'arrendament d'habitatges. Així com les oficines, finestretes o agències d'habitatge de caràcter municipal o comarcal i l'Agència Valenciana de Lloguer.
Article 209. Regulació de la Xarxa
Les funcions de la Xarxa, la seua coordinació, la tipologia dels serveis, la gratuïtat del servei, el procediment per al reconeixement oficial de la condició d'agent col·laborador, les funcions dels agents col·laboradors, com també els seus requisits en la prestació del servei, i les seues obligacions, es regularan mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d'habitatge.
Article 210. Creació d'oficines, finestretes o agències d'habitatges de caràcter municipal o comarcal
Els ens municipals o comarcals que creen oficines, finestretes o agències d'habitatges han de sol·licitar la seua inscripció en la Xarxa Valenciana d'Infohabitatge Solidari a l'efecte d'obtindre la condició d'agent col·laborador, regulant-se a més la seua activitat i funcionament pel que disposa l'article 209 del present reglament.
Article 211. De la difusió d'informació en matèria d'habitatge mitjançant escrits, gràfics o pàgines web pels agents col·laboradors
El contingut de la informació en matèria d'habitatge difosa pels agents col·laboradors mitjançant escrits, gràfics o pàgines web ha de ser aprovat per la direcció general competent en matèria d'habitatge a fi de salvaguardar la seua legalitat i veracitat, i defendre els drets dels ciutadans, i ha d'incorporar els logos oficials inherents als plans d'habitatge i en especial, els corresponents a la Generalitat.
Article 212. Coordinació de la Xarxa
La coordinació de la Xarxa d'Infohabitatge Solidari dependrà de la direcció general competent en matèria d'habitatge, i es regula segons l'article 209 del present reglament.
Article 213. Mesures de suport a les existents en els plans vigents d'habitatge, estatal o autonòmic, pels agents col·laboradors
Els agents col·laboradors, com també les entitats locals, públics o privats sense finalitat lucrativa, poden establir mesures i desenvolupar disposicions de suport o complementàries en matèria d'habitatge a les incloses per la normativa vigent, tant estatal com autonòmica, però de cap manera poden substituir o vulnerar aquesta, segons el que estableix l'Estatut d'Autonomia, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'habitatge.
Les mesures o disposicions dictades pels agents col·laboradors i entitats locals, públics o privats sense finalitat lucrativa, d'acord amb el que disposa el paràgraf que antecedeix, han de sotmetre's a l'aprovació de la direcció general competent en matèria d'habitatge.
Article 214. Finançament de la Xarxa
La Generalitat pot concedir mitjançant una ordre ajudes al finançament de les despeses corrents de funcionament i divulgació de les entitats declarades agents col·laboradors de la xarxa.
CAPÍTOL III
Atenció al ciutadà
Article 215. Comunicacions telemàtiques
S'aplicaran els principis de la bona administració, que tindran com a objectiu que la tramitació dels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, s'efectuen per mitjans informàtics i telemàtics. A l'efecte, la direcció general competent en matèria d'habitatge, en el termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor dels esmentats plans o mesures de finançament, posarà en servei tríptics per a divulgació, i una pàgina web que contindrà, almenys, el següent:
1. La normativa estatal i autonòmica, i amb especial relleu la corresponent als plans o mesures en vigor.
2. Procediment i documentació per a l'obtenció del finançament qualificat, que comprendrà la posada a disposició dels impresos normalitzats.
3. Autosimulador de finançament qualificat, especialment referit a les ajudes econòmiques directes en cada una de les modalitats d'actuacions protegides, utilitzable pels ciutadans.
4. Procediment i documentació per a l'obtenció de la qualificació provisional, canvis de titularitat, pròrrogues del termini d'execució de les obres, reformats de projecte, qualificació definitiva i desqualificació, en la tramitació d'habitatges de protecció pública, amb possibilitat de disposar dels impresos normalitzats.
5. Circulars i instruccions que comporten una interpretació del dret positiu en matèria d'habitatge, en compliment del que disposa l'article 37.10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 216. Tramitacions administratives telemàtiques
La direcció general competent en matèria d'habitatge impulsarà les tramitacions administratives informàtiques i telemàtiques fins a aconseguir la totalitat de les requerides pels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable. A l'efecte promourà:
1. L'aportació dels corresponents projectes per a l'obtenció de la qualificació provisional i la definitiva en CD-ROM. Per a això pot subscriure els acords o convenis que siguen necessaris amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
2. La implantació de la firma digital.
3. La posada en servei, en el termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor dels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament aplicable, d'un telèfon informatitzat vint-i-quatre hores, que facilite informació detallada de la situació dels expedients administratius als interessats.
Article 217. Mesures de qualitat
La direcció general competent en matèria d'habitatge impulsarà l'execució de mesures de qualitat aplicables a l'administració pública, singularment l'EFQM, l'obtenció de la ISO-9000 de tramitació administrativa, i la posada en marxa d'una carta de serveis en matèria d'habitatge, aplicables a les seues dependències centrals i territorials.
Article 218. Normalització
D'acord amb els criteris establits en l'article 70.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la tramitació administrativa dels plans d'habitatge i sòl i mesures singulars de finançament, s'efectuarà utilitzant models normalitzats. La direcció general competent en matèria d'habitatge els posarà en servei, en el termini màxim d'un mes a partir de la publicació oficial dels referits plans o mesures.
La tramitació dels expedients de construcció dels habitatges de protecció pública i de promoció pública, com també els relatius a l'adjudicació d'habitatges de promoció pública, s'efectuaren també en models normalitzats.
La direcció general competent en matèria d'habitatge, posarà els impresos normalitzats a disposició dels ciutadans directament i per via informàtica.
Article 219. Pla d'Inspecció
Per a la prevenció i la correcció d'actuacions que puguen vulnerar el règim especial de protecció establit en la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, en aquest reglament, disposicions complementàries i en els plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, la direcció general competent en matèria d'habitatge, establirà, amb caràcter periòdic, plans d'inspecció i adoptarà les mesures al seu abast per a l'eradicació i la sanció, si és el cas, de les referides actuacions.
A l'efecte, la direcció general competent en matèria d'habitatge pot establir acords, transmissió d'informació i convenis, amb l'Agència Estatal Tributària, la conselleria d'Hisenda, centres cadastrals i registres de la propietat, a fi de perseguir, en la promoció i venda d'habitatges de protecció pública o altres actuacions protegides, conductes que puguen vulnerar el règim especial de protecció.
Els serveis territorials competents en matèria d'habitatge, instruiran i resoldran els expedients sancionadors en els termes establits per la referida llei, i, si és el cas, traslladaran el percentatge de culpa a la jurisdicció ordinària.
TÍTOL VI
PREVISIÓ DELS HABITATGES SUBJECTES A RÈGIM
DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN ELS PLANS I PROGRAMES. ESTUDIS DE NECESSITAT I DEMANDA
Article 220. Obligatorietat dels estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit
1. Les determinacions respecte a l'exigència de disposar dels estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit són preceptives en els casos següents:
a) En els plans d'acció territorial i plans generals, conforme l'article 9 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.
b) Per a l'aprovació, amb un informe previ preceptiu i vinculant emés per la direcció general competent en matèria d'habitatge, dels plans generals i altres figures urbanístiques de desenvolupament de sòl urbanitzable residencial a l'efecte establit en l'article 46.4 i la disposició addicional sisena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
c) Per a poder resoldre si és el cas l'excepcionalitat en la disponibilitat dels patrimonis públics de sòl destinats a habitatge de protecció pública, a l'efecte d'acreditar l'exigència de justificació que la demanda d'habitatge protegit es trobe satisfeta, conforme a l'article 262 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
2. En compliment del que s'ha previst en els apartats 1.a) i 1.b) anteriors, s'estableix que els municipis valencians han de realitzar un estudi sobre les necessitats d'habitatge protegit en el terme municipal, incorporant-lo al planejament general del municipi, amb l'objecte d'establir la proporció d'habitatges protegits per a cada sector de sòl urbanitzable residencial, en els quals a través dels distints instruments d'ordenació diferida que a l'empara s'aproven, es concrete la localització exacta dels terrenys destinats per a materialitzar la construcció d'habitatges protegits, amb la finalitat de satisfer la demanda d'habitatges d'aquesta índole en el municipi i amb les condicions següents:
a) Els plans i programes d'ús residencial en desplegament del planejament general municipal, s'adaptaran a les exigències legals, mitjançant un document d'homologació sectorial en què es preveja la proporció dels habitatges de protecció pública que s'han de localitzar i materialitzar en el desenvolupament dels distints sectors de sòl urbanitzable residencial, en aplicació del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana.
b) El termini màxim per a realitzar l'estudi és de 18 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reglament i els seus resultats determinaran, si és el cas, a l'efecte d'incloure en les seues fitxes de planejament i gestió de sòl urbanitzable residencial, la proporció d'habitatges subjectes a protecció pública que s'hagen de materialitzar en el desenvolupament de cada sector. Transcorregut aquest termini, si el municipi no ha realitzat l'estudi de necessitat i no ha adaptat el seu planejament, no es podrà dur a terme cap actuació urbanística reclassificatòria amb destinació a ús residencial, sense abans redactar l'esmentat estudi i haver adaptat el planejament.
3. Quan en aplicació de l'article 262.3 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, se sol·licite l'exempció de part o de la totalitat del patrimoni públic de sòl que preceptivament haja de destinar-se a habitatges de protecció pública, a l'efecte d'acreditar que la demanda d'habitatge protegit està satisfeta justificadament, ha d'adjuntar-se l'estudi sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit, de conformitat amb les característiques i condicions regulades en aquest reglament.
Article 221. Característiques i condicions dels estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit
1. Les característiques dels estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit atenen fonamentalment a la grandària de la població del municipi i a la seua ubicació territorial:
a) En tots els municipis amb una població igual o superior a 5.000 habitants, o que tenint menor població es troben en les àrees metropolitanes, especialment dinàmiques o que s'incloguen en l'annex II, es realitzaran d'acord amb la metodologia establida en l'article 223.2 d'aquest reglament.
b) Els municipis de població inferior a 5.000 habitants inclouran les previsions exigides mitjançant el corresponent estudi d'acord amb la metodologia que s'assenyala l'article 223.3 d'aquest reglament.
2. Quan les característiques del planejament sotmés a aprovació impliquen la disponibilitat de sòl urbanitzable residencial, l'àmbit de l'estudi s'atindrà a les condicions següents:
a) Si l'estudi està referit a l'àmbit municipal, la previsió es realitzarà tenint en compte la demanda del municipi i les previsions que a l'efecte s'incloguen en el desenvolupament urbà, en coherència amb les directrius definitòries de l'estratègia d'evolució urbana i ocupació del territori.
b) Si de l'actuació proposada que se sotmet a aprovació, es dedueixen implicacions de caràcter territorial, susceptibles de superar l'àmbit municipal, l'estudi ha d'enquadrar-se en l'àmbit territorial necessari establit per l'article 9 de la Llei 4/2004, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, i en el marc del pla d'acció territorial corresponent.
c) En tot cas, s'aplicarà el llindar de sostenibilitat per al consum de sòl, llindar 2: Increment de consum de sòl per creixement urbanístic municipal, en els termes que estableix l'annex I del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. Per a aquells planejaments sotmesos a aprovació que superen aquest llindar, no serà aplicable la metodologia descrita ja que es considera que el creixement proposat distorsiona en gran manera l'estat actual de la població i les seues necessitats en matèria d'habitatge i en conseqüència, la direcció general competent en matèria d'habitatge emetrà un informe desfavorable.
Article 222. El sistema territorial d'indicadors de demanda d'habitatge
1. El sistema territorial d'indicadors de demanda d'habitatge s'estableix com un sistema de referència per a possibilitar l'accés a la informació bàsica per a elaborar els estudis sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit en la Comunitat Valenciana.
2. El manteniment del sistema territorial d'indicadors de demanda d'habitatge correspon a l'Observatori Valencià d'Habitatge, adscrit a la direcció general competent en matèria d'habitatge, que vetlarà per la seua actualització a fi de proporcionar la necessària informació territorial.
3. A l'efecte, el sistema territorial d'indicadors de demanda d'habitatge està constituït per:
a) l'Estudi de demanda i necessitats habitatge en la comunitat valenciana.
Es realitzarà per la direcció general competent en matèria d'habitatge amb una periodicitat màxima de 4 anys, necessària per a mantindre la informació territorialitzada.
Aquest pot incloure els estudis sectorials efectuats en aplicació de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, i aquells portats a terme en l'àmbit dels plans d'acció territorial que es desenvolupen.
b) Els estudi municipals de demanda d'habitatge.
Són els que es realitzen en aplicació del marc legal vigent i de conformitat amb l'article 221 anterior, pels ajuntaments i, que aquests informaran a la conselleria competent en matèria d'habitatge per a poder coordinar la informació territorial de la demanda d'habitatge.
c) Fonts secundàries.
Són aquelles dades que aporten informació relativa al comportament previsible de la demanda, i que s'obtenen a partir del padró municipal, prenent en consideració totes aquelles variables que puguen influir en la demanda: taxa d'activitat econòmica, activitat en el sector, evolució demogràfica i altres dades d'interés.
4. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'habitatge, poden desenvolupar-se o modificar-se els indicadors regulats en aquest article especialment respecte al reajustament dels criteris bàsics, metodologia i condicions per a la seua realització a fi a garantir la coherència dels seus resultats i la seua transcendència territorial.
Article 223. Criteris per a la redacció dels estudis de necessitat d'habitatge
Les condicions tècniques per a la realització de l'estudi sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit s'estableixen de forma específica ateses les característiques dels municipis determinades en l'article 221.1 d'aquest reglament.
1. Objecte de l'estudi
L'estudi té com a objectiu la identificació de la demanda d'habitatge en l'àmbit municipal i l'aproximació, d'acord amb els nivells socioeconòmics de la població, de la demanda susceptible objecte d'ajudes públiques i per tant d'objecte d'atenció mitjançant habitatge protegit.
L'estudi ha de recollir informació suficient respecte al comportament del mercat local d'habitatge, els seus impactes respecte a les previsions de sòl i l'actitud de la demanda davant l'aprofitament del parc d'habitatges existent, la seua rehabilitació i l'oferta de nou habitatge.
L'estudi establirà, sobre la base de la demanda identificada susceptible d'accedir a habitatges de protecció pública, una determinada reserva de sòl en el planejament urbanístic que permeta l'oferta d'aquest tipus d'habitatge i la justificació pertinent respecte a la gestió dels patrimonis públics municipals de sòl previstos.
Ha de donar com a resultat la caracterització i el dimensionament de la demanda d'habitatge en el municipi atesos factors conjunturals i de mig termini i altres estructurals i de major termini, que responen a situacions demogràfiques i socioeconòmiques.
2. Continguts de l'estudi en els municipis amb una població igual o superior a 5.000 habitants, o que tenen menor població i es troben en les àrees metropolitanes, especialment dinàmiques o que mitjançant una ordre determine el conseller competent en matèria d'habitatge.
Els continguts inclouran dues parts complementàries: una enquesta a la població i l'anàlisi de fonts estadístiques indirectes i indicadors secundaris amb incidència en el municipi, de conformitat amb les especificacions i criteris assenyalats en l'annex I-A d'aquest reglament.
3. En els municipis de població inferior a 5.000 habitants.
S'inclouran les previsions exigides mitjançant l'elaboració d'un estudi partint de l'anàlisi de fonts estadístiques indirectes i indicadors secundaris amb incidència en el municipi, de manera que possibilite establir les previsions ateses les condicions regulades, de conformitat amb les especificacions i criteris assenyalats en l'annex I-B d'aquest reglament.
4. Estimació de la demanda, previsions de necessitat.
Una vegada obtingudes les dades anteriors, l'estudi sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit possibilita conéixer les necessitats actuals d'habitatge en el municipi, tenint en compte la població actual.
Les previsions que es realitzen respecte a la població prevista pel nou planejament, prendran en consideració la tendència de la demanda observada, que inferirà en les previsions de sòl que per a tal fi hagen d'incloure els plans i el seu trasllat a les fitxes de planejament i gestió, i en conseqüència la localització del sòl necessari per a les reserves d'habitatge amb algun tipus de protecció pública.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es deleguen en el conseller competent en matèria d'habitatge les facultats que ostenta el Consell per a les cessions gratuïtes d'ús de béns immobles, d'acord amb el que preveu l'article 91 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat.
Segona
La conselleria competent en matèria d'habitatge pot subscriure convenis amb les corporacions locals afectades, amb els patronats municipals d'habitatge, o societats anònimes municipals per a administrar el patrimoni públic d'habitatge.
Així mateix, per a instrumentar les mesures administratives i financeres de protecció a l'habitatge, pot subscriure convenis amb altres administracions públiques, i, molt singularment amb l'agència estatal tributària i centres de gestió cadastral, col·legis oficials de registradors i notaris, col·legis oficials d'arquitectes superiors i arquitectes tècnics i aparelladors.
Tercera
El que disposa l'article 95.2 d'aquest reglament serà aplicable als habitatges de nova construcció subjectes a règims de protecció pública amb destinació a arrendament en els programes de lloguer-jove i d'integració social, promoguts per l'Institut Valencià d'Habitatge, SA.
Quarta
De conformitat amb el que estableix l'article 15 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, els promotors d'habitatges en règim lliure, en projecte o en període de construcció, que disposen la formalització de reserves d'habitatge, amb lliurament de quantitats per aquest concepte, han d'avalar-les o assegurar-les i fer-ho constar així, amb indicació de l'asseguradora o avalista i les especificacions concretes de les garanties, en el document en què es formalitze la reserva. Tot això sense perjudici d'establir els pactes necessaris per als supòsits en què la reserva no arribe a bon fi.
Cinquena
La normativa estatal sobre habitatges de protecció oficial i disposicions complementàries tindrà caràcter supletori de la legislació valenciana de l'habitatge, sense perjudici de l'aplicació dels Plans estatals d'habitatge i Sòl o mesures singulars de finançament, que tinguen la naturalesa de legislació bàsica.
Sisena
De conformitat amb els convenis, formalitzats i que s'han de formalitzar, entre el Ministeri d'Habitatge i les entitats de crèdit, acollits als plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament, les entitats de crèdit han de notificar a la conselleria competent en matèria d'habitatge la formalització, la disposició i la subrogació de préstecs, amb subsidi o sense, a l'empara dels esmentats convenis.
Així mateix, la direcció general competent en matèria d'habitatge pot demanar tota la informació que considere oportuna de les entitats de crèdit, a l'efecte del control i el seguiment dels programes de finançament.
Setena
A proposta del director general competent en matèria d'habitatge, i sempre sobre la base dels informes tècnics que corresponguen, el conseller competent en aquesta matèria, mitjançant una resolució expressa i motivada, pot adoptar mesures excepcionals quan les especials circumstàncies de caràcter social o per raons d'urgència que afecten els edificis d'habitatges, els habitatges i els seus ocupants, així ho requerisquen, que poden desenvolupar les facultats conferides pels articles 79 i 147 d'aquest reglament.
Huitena
Juntament amb la sol·licitud de les ajudes regulades en aquest reglament i plans d'habitatge i sòl o mesures de finançament, i la documentació exigida per la normativa, ha d'aportar-se l'etiqueta fiscal actualitzada i amb dades que coincidisquen exactament amb els del document nacional d'identitat (DNI).
Novena
Es mantindrà en vigor l'Ordre de 20 d'abril de 2005, de la conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula la Xarxa Valenciana d'Infohabitatge Solidari, fins que es publique una nova ordre, conforme a l'article 209 d'aquest reglament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
L'aplicació d'aquest reglament als expedients administratius que es troben en tramitació o iniciats en el moment de la seua entrada en vigor, s'efectuarà de la manera següent:
1. Habitatges de protecció pública de promoció privada:
a) Les sol·licituds de qualificació provisional presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reglament, es tramitaran d'acord amb la legislació vigent en el moment de presentació de la sol·licitud. Una vegada obtinguda la qualificació provisional, la resta de l'expedient es tramitarà d'acord amb aquest reglament, sense perjudici de l'adequació de les obres acabades al projecte qualificat provisionalment.
b) Les sol·licituds de qualificació definitiva presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reglament, es tramitaran d'acord amb la legislació vigent en el moment de presentació de la sol·licitud. Una vegada obtinguda la qualificació definitiva, la resta de tramitacions durant en període de protecció es regiran per aquest reglament.
2. Finançament específic
Les sol·licituds de finançament específic que es tramiten a l'empara dels plans d'habitatge i sòl o mesures singulars de finançament, vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reglament, continuaran regint-se per aquells fins a la finalització temporal d'aquests.
3. Habitatges de promoció pública
Les disposicions del títol III relatives als habitatges de promoció pública seran aplicables tant als habitatges d'aquesta naturalesa que es construïsquen a partir de l'entrada en vigor, com als que pertanyen al patrimoni existent de promoció pública de la Generalitat i la gestió dels quals es va atribuir pel Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell, a l'Institut Valencià d'Habitatge, SA, així com les construïdes per qualsevol promotor públic o assimilat de la Comunitat Valenciana, amb les especificacions que s'estableixen en els apartats següents d'aquesta disposició, i al que s'ha establit sobre la regulació dels drets de tanteig i retracte en la disposició transitòria segona.
a) Els procediments d'adjudicació d'habitatges de promoció pública iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reglament, continuaran regint-se per la normativa vigent aplicable en el moment de la iniciació.
b) Bonificacions econòmiques en habitatges de promoció pública.
Les bonificacions econòmiques tramitades d'acord amb la legislació anterior continuaran aplicant-se fins al final del termini de vigència concedit en cada una d'aquestes si és més beneficiosa que l'establida en el títol III, en cas contrari s'aplicarà, a petició de l'interessat, el que disposa aquest reglament.
4. Els habitatges d'accés concertat regulats pels decrets 73/2005, de 8 d'abril i 41//2006, de 24 de març, s'assimilen als habitatges de protecció pública autonòmica regulats en el capítol II del títol II d'aquest reglament.
No obstant això, els expedients la sol·licitud d'inscripció dels quals en el Registre Valencià de l'Habitatge i de declaració de protecció pública en el supòsit de promocions d'habitatges de nova construcció tant per a venda com per a arrendament amb opció a compra, així com aquells la sol·licitud de visat del contracte dels quals en el supòsit d'adquisició d'aquests habitatges, haguera sigut presentada amb anterioritat a l'entrada en vigor del present reglament, es continuaran regint per la normativa vigent en el moment de la sol·licitud.
Segona
La regulació sobre drets de tanteig i retracte establida en els articles 51 a 53 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, i aquest reglament, s'aplicarà directament i íntegrament a les segones i successives transmissions d'habitatges de promoció pública o subjectes a qualsevol règim de protecció, la data de qualificació definitiva o d'atorgament d'escriptura pública de primera transmissió dels quals, siga posterior a l'entrada en vigor de l'esmentada llei.
En el cas dels habitatges de promoció pública, la primera transmissió dels quals s'haguera formalitzat en escriptura pública anterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei, el dret de tanteig i retracte es regirà pel règim legal vigent al temps d'aquest atorgament, sense perjudici de l'aplicació complementària de la regulació continguda en la Llei de l'habitatge de la Comunitat Valenciana i en aquest reglament, en el que no siga contrària a l'esmentat règim legal.
De la mateixa manera, les disposicions sobre dret de tanteig i retracte contingudes en la referida llei i aquest reglament, només s'aplicaran als habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció la cèdula de qualificació definitiva dels quals siga anterior a l'entrada en vigor de l'esmentada llei, en el cas que la seua legislació específica establira el citat dret de tanteig i retracte a favor de l'administració; en aquest cas, s'aplicaran amb caràcter complementari, i en el no siguen contràries a aquesta legislació específica.
En les escriptures públiques que formalitzen la primera transmissió d'habitatges de promoció pública o subjectes a qualsevol règim de protecció, atorgats després de l'entrada en vigor de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, es farà constar l'existència del dret de tanteig i retracte regulat en aquesta llei, que igualment s'inscriurà en el Registre de la Propietat.
Tercera
S'aplicaran les normes d'habitabilitat, disseny i qualitat de caràcter autonòmic vigents, fins que es dicten les corresponents de desenvolupament d'aquest reglament.
Fins a la publicació de les referides normes, es tindran en compte els següents criteris tècnics:
Aparcaments
Les places de garatge compliran el que disposa la normativa d'habitabilitat i disseny vigent.
No obstant això, quan la legislació urbanística ho exigisca, s'admetran aparcaments en superfície, que no formen part de l'edificació, i en aquest cas el preu màxim serà del 50 per 100 del preu màxim d'una plaça de garatge ordinària de 25 metres quadrats.
Quarta
Mentre estiga en vigor el Consell Valencià d'Urbanisme i Habitatge, regulat pel Decret 3/2004, de 16 de gener, del Consell, el Consell Assessor de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana a què es refereix el capítol IV del títol preliminar d'aquest reglament, tindrà el caràcter d'òrgan de funcionament d'aquest com a grup de treball, conforme a l'article 3 de l'esmentat decret, sense perjudici d'exercir les funcions atribuïdes per aquest reglament.
Cinquena
En el moment en què el sistema de verificació de dades d'identitat estiga operatiu en la Generalitat, quedarà suprimida l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat en els procediments administratius regulats per aquest reglament.
Així mateix en el moment en què estiga operatiu en la Generalitat el sistema de verificació de dades de residència, quedarà suprimida l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i la residència, en els procediments administratius i tràmits regulats per aquest reglament.
Sisena
Les disposicions contingudes en el títol VI d'aquest reglament s'aplicaran per a aquells instruments de planejament urbanístic que no hagen obtingut aprovació definitiva en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogats el Decret 26/1989, de 27 de febrer, sobre adjudicació d'habitatges de promoció pública, els Decrets 62/1987, d'11 de maig i 28/1989, de 27 de febrer, que determinen el sistema de fixació de preus d'aquests, el Decret 114/1996, de 5 de juny, pel qual es bonifiquen les amortitzacions anticipades, el Decret 96/1986, de 21 de juliol, i el Decret 27/1989, de 27 de gener, pels quals es regulen les comissions territorials d'Arquitectura i Habitatge, l'Ordre de 24 de novembre de 1986 de delegació de determinades competències, i les ordres de 3 de juliol de 1997 i 25 de novembre de 2002 que desenvolupen el règim d'autorització de les segones i posteriors adjudicacions, com també totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que preveu aquest reglament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller competent en matèria d'habitatge perquè dicte les normes necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest reglament, com també per a modificar les àrees geogràfiques i els coeficients i barems de bonificació de promoció pública, establint un altre tipus d'ajudes o subvencions personals.
Segona
A l'efecte del que disposa la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, s'autoritza l'alienació directa i explotació en règim d'arrendament dels habitatges de promoció pública que s'adjudiquen seguint les prescripcions d'aquest reglament.
Tercera
Aquest reglament entrarà en vigor als tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 18 de maig de 2007
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz
El conseller de Territori i Habitatge,
Esteban González Pons
ANNEX I
Criteris per a la redacció dels estudis sobre la previsió
de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit
Els criteris i continguts de documents dels estudis sobre previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit, s'atindran al que ha previst el següent annex.
S'encomana a l'Observatori Valencià de l'Habitatge adscrit a la direcció general competent en matèria d'habitatge, l'actualització de tots els indicadors que puguen posar-se a disposició per a facilitar la informació necessària en relació amb els continguts dels estudis.
Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d'habitatge es poden modificar o incorporar aquelles qüestions que es consideren rellevants per a la finalitat de l'estudi o relatives als objectius d'aquest.
A. Continguts de l'estudi en els municipis amb una població igual o superior a 5.000 habitants, o que tenen menor població i es troben NIVELL DE POBLACIÓ NOMBRE DE LLARS GRANDÀRIA DE MOSTRA
APROXIMAT entrevistes
Menys de 5.000 hab. en àrees dinàmiques
Fins a 1.500 hab. ± 500 300
De 1.500 a 5.000 hab. Entre 500 i 1.600 450
De 5.000 a 10.000 hab. Entre 1.600 i 3.300 600
De 10.000 a 25.000 hab. Entre 3.000 i 8.000 700
De 25.000 a 50.000 hab. Entre 8.000 i 16.000 800
en les àrees metropolitanes, especialment dinàmiques o que mitjançant una ordre determine el conseller competent en matèria d'habitatge
L'estudi comprén les parts següents:
1. Enquesta a la població
1r. Continguts específics:
Identificació de l'actitud i la quantificació de l'accés a l'habitatge:
a) Nombre de famílies o individus que tenen necessitat o intenció d'accedir a un habitatge: Canvi a un altre habitatge, primer accés a l'habitatge, rehabilitació de l'habitatge. Motivació i intenció.
b) Modalitat d'accés prevista: Compra, lloguer, lloguer amb opció de compra, autopromoció, cooperativa,
c) Tipus d'accés a l'habitatge: Nou, usat.
d) Tipologia de l'habitatge desitjat: Habitatge en edifici en altura (pis). Habitatge unifamiliar adossat o apariat. Habitatge independent o aïllat.
e) Lloc d'ubicació: En el mateix barri. En un altre barri del mateix municipi. En un altre municipi de la Comunitat Valenciana. En una altra província fora de la Comunitat Valenciana. En un altre país.
f) Zona de preferència: Centre ciutat (nucli urbà), Perifèria / afores / extraradi. Urbanització en zona residencial.
g) Característiques de l'habitatge demandat: superfície desitjada o necessària, nombre d'estances, flexibilitat de distribució, instal·lacions d'aire condicionat, calefacció, panells solars i altres.
2n. Preu de l'habitatge i formes de pagament previstes:
Determinació del preu assumible i recursos de pagament
a) Nivells de preu assumibles per la demanda.
b) Formes i recursos econòmics previstos per a abordar el pagament de l'habitatge: sous i salaris, estalvis, béns patrimonials, ajudes públiques, un altre habitatge en propietat i altres.
3r. Perfil socioeconòmic de les famílies o persones demandants d'habitatge
L'objectiu és disposar d'uns perfils socioeconòmics de demandant per a creuar-los amb les necessitats d'habitatge i la capacitat per a accedir a determinats preus:
a) Grandària familiar.
b) Edat dels membres de la llar.
c) Nivell de formació del demandant-decisor.
d) Professió.
e) Ingressos familiars (Renda familiar declarada i altres)
f) Nombre d'habitatges en propietat de 1ª o 2ª residència.
4t. Informació sobre la demanda realitzada.
Amb aquestes dades sobre la demanda realitzada –els que recentment han adquirit l'habitatge– en els tres anys anteriors, s'obté informació relativa al comportament de la població per a resoldre la demanda atesos els criteris assenyalats en els apartats 1r, 2n i 3r anteriors.
5é. característiques tècniques de l'enquesta:
a) Univers i àmbit: població resident en l'àmbit geogràfic municipal, compresa entre els 18 i 65 anys.
b) Distribució de la mostra: per conglomerats de seccions censals i proporcional a la grandària de població. Per rutes Randon aleatòries, distribuïdes proporcionalment a la grandària de la població, amb quotes tancades per edats primant la recerca de primer accés.
c) Grandària de la mostra: la grandària de la mostra estarà d'acord amb l'hàbitat del municipi, a fi d'obtindre un p/q de demanda i necessitats estadísticament vàlid.
d) Es poden estimar com recomanables les següents grandàries mostrals:
Més de 50.000 Més de 16.000 1000
Més de 100.000
Castelló 1400
Alacant 1600
València 2000
Unitat mostral: la llar, 1 llar representa 3,1 membres (mitjana)
* * * * *
NIVEL DE POBLACIÓN Nº DE HOGARES TAMAÑO DE MUESTRA
APROXIMADO entrevistas
Menos de 5.000 hab. en áreas dinámicas
Hasta 1.500 hab. ± 500 300
De 1.500 a 5.000 hab. Entre 500 y 1.600 450
De 5.000 a 10.000 hab. Entre 1.600 y 3.300 600
De 10.000 a 25.000 hab. Entre 3.000 y 8.000 700
De 25.000 a 50.000 hab. Entre 8.000 y 16.000 800
Más de 50.000 Más de 16.000 1000
Más de 100.000
Castellón 1400
Alicante 1600
Valencia 2000
Unidad muestral: el hogar, 1 hogar representa 3,1 miembros (media)
– Persona que s'ha d'entrevistar: cap de família o individu responsable i si és el cas majors de 18 anys no emancipats que expressen necessitat o intenció d'accedir a un habitatge en un interval temporal no superior a 4 anys.
– Tipus d'entrevista: personal mitjançant qüestionari semiestructurat.
2. Anàlisi de fonts estadístiques indirectes
A fi d'obtindre indicadors que permeten estimar la dinàmica i la demanda poblacional i residencial del municipi a curt-mig termini es consultaran i analitzaran les fonts següents:
1r. Cens de població i habitatge i padró municipal. Institut Nacional d'Estadística i Institut Valencià d'Estadística:
a) Dades de població referides a l'últim padró actualitzat, estratificats per grups d'edats en joves entre 18 i 35 anys.
b) Informació sobre la taxa d'emancipació mitjana a partir de l'indicador de referència, adoptant en principi el facilitat per l'Observatori Jove de l'Habitatge per a la Comunitat Valenciana.
c) Transposició del nombre de joves a nombre de llars d'acord amb la grandària mitjana familiar, les llars unifamiliars, grups d'edat i altres.
d) Dades de població immigrant derivades del padró actualitzat i caracterització a partir d'altres fonts conforme el país de procedència, a l'efecte d'establir la tendència cap a la necessitat d'habitatge.
e) Transposició del nombre d'immigrants a nombre de llars d'acord amb la grandària mitjana familiar i altres dades de caracterització d'aquest col·lectiu.
f) Quantificació d'altres col·lectius amb necessitats d'habitatge: famílies sense habitatge, persones majors, discapacitats, famílies monoparentals i altres que requerisquen una atenció a mig termini efectiva.
2n. Ressenya sobre evolució de la població: anàlisi i projecció demogràfica, moviments demogràfics.
3r. Dades directes i indirectes de la caracterització socioeconòmica dels residents, nivell econòmic, comptabilitat regional, nivells de renda i altres.
4t. Comportament del mercat residencial del municipi i si és el cas de l'àrea d'influència: taxa d'activitat, projectes, llicències d'edificació residencial, oferta d'habitatges, preus de l'habitatge, transaccions immobiliàries d'habitatge, indicadors de preu d'habitatge i altres.
5é. Dades relatives al mercat de l'habitatge, caracterització i altres proporcionats per l'Observatori Valencià de l'Habitatge.
3. Anàlisi de resultats
Els resultats de l'enquesta i les fonts indirectes han de donar lloc al diagnòstic de necessitats d'habitatge i les hipòtesis raonades de projecció d'aquests a mig termini de manera que possibiliten conéixer un previsible escenari del comportament de l'habitatge en el municipi.
Les conclusions de l'anàlisi aportaran la informació sobre les perspectives d'habitatge en el municipi individualitzant els diferents segments del mercat, incloent com a mínim:
a) Quantificació estimada de la demanda
b) Caracterització socioeconòmica de la població en relació amb la demanda
c) Modalitat: compra, lloguer, rehabilitació, habitatge nou, usat
d) Nivells de preu
e) Superfícies i característiques
f) Ubicació
g) Principals problemàtiques detectades
De tot això s'establiran les previsions de sòl que per a això hagen d'incloure els plans i programes d'actuació urbanística sotmesos a aprovació, en els termes fixats per la legislació vigent i el present reglament i el seu trasllat a les fitxes de planejament i gestió, i en conseqüència la localització del sòl necessari per a les reserves d'habitatge amb algun tipus de protecció pública.
B. En els municipis de població inferior a 5.000 habitants
S'inclouran les previsions exigides mitjançant l'elaboració d'un estudi partint de l'anàlisi de fonts estadístiques indirectes i indicadors secundaris amb incidència en el municipi, de manera que possibilite establir les previsions ateses les condicions regulades a continuació.
1. Indicadors
A fi d'obtindre indicadors que permeten estimar la dinàmica i demanda poblacional i residencial del municipi a curt-mig termini es consultaran i analitzaran les fonts següents:
1r. Cens de població i habitatge i padró municipal. Institut Nacional d'Estadística:
a) Dades de població referides a l'últim padró actualitzat, estratificades per grups d'edats en joves entre 18 i 35 anys.
b) Informació sobre la taxa d'emancipació mitjana a partir de l'indicador de referència, adoptant en principi el facilitat per l'Observatori Jove de l'Habitatge per a la Comunitat Valenciana.
c) Transposició del nombre de joves a nombre de llars d'acord amb la grandària mitjana familiar, les llars unifamiliars, grups d'edat i altres.
d) Dades de població immigrant derivades del padró actualitzat i caracterització a partir d'altres fonts conforme el país de procedència, a l'efecte d'establir la tendència cap a la necessitat d'habitatge.
e) Transposició del nombre d'immigrants a nombre de llars d'acord amb la grandària mitjana familiar i altres dades de caracterització d'aquest col·lectiu.
f) Quantificació d'altres col·lectius amb necessitats d'habitatge: famílies sense habitatge, persones majors, discapacitats, famílies monoparentals, i altres que requerisquen d'una atenció a mig termini efectiva.
2n. Ressenya sobre evolució de la població: anàlisi i projecció demogràfica, moviments demogràfics.
3r. Dades directes i indirectes de la caracterització socioeconòmica dels residents, nivell econòmic, comptabilitat regional, nivells de renda, i altres.
4t. Comportament del mercat residencial del municipi i si és el cas de l'àrea d'influència: taxa d'activitat, projectes, llicències d'edificació residencial, oferta d'habitatges, preus de l'habitatge, transaccions immobiliàries d'habitatge, indicadors de preu d'habitatge i altres.
2. Anàlisi de resultats
Els resultats de les fonts indirectes han de donar lloc al diagnòstic de necessitats d'habitatge i les hipòtesis raonades de projecció d'aquests a mig termini de manera que possibiliten conéixer un previsible escenari del comportament de l'habitatge en el municipi.
Les conclusions de l'anàlisi aportaran la informació sobre unes perspectives d'habitatge en el municipi de tipus quantitatiu, que es consideren suficients per a la previsió del sòl i incloure en els plans i programes d'actuació urbanística sotmesos a aprovació.
ANNEX II
Llista de municipis que s'inclouen en àrees dinàmiques per a la realització de l'estudi sobre la previsió de necessitats per a satisfer la demanda d'habitatge protegit
S'inclouen a l'efecte de realitzar l'estudi conforme al que ha determinat l'apartat A de l'annex I, tots els municipis de població inferior a 5.000 habitants, que estiguen assignats als àmbits territorials de preu màxim superior i la zona A, conforme al que ha regulat l'Ordre de 16 de maig de 2006 de la conselleria de Territori i Habitatge per la qual es declaren àmbits territorials de preu màxim superior alguns municipis de la Comunitat Valenciana a l'efecte del Decret 41/2006, o si és el cas els que es determinen per ordre del conseller competent en matèria d'habitatge.

linea