Reforma del Reglament de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes.Publicat en:  DOGV núm. 8345 de 24.07.2018
Número identificador:   2018/7241
Referència Base de Dades:  007165/2018
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Corts Valencianes
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Normes institucionals bàsiques
  Descriptors:
    Temàtics: reglament intern, Parlament regional, procediment parlamentari, transparència administrativa, difusió de la informació, comissió parlamentària, sistema de comunicació , Corts Valencianes


 • Reforma del Reglament de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes. [2018/7241]

  El Ple de Les Corts, en la sessió realitzada el dia 18 de juliol de 2018, ha debatut, pel procediment de lectura única proposat per la Mesa de les Corts i aprovat pel Ple en la mateixa sessió, la Proposició de llei de modificació del Reglament de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes.

  Finalment, el Ple de les Corts en virtut d'allò establert en l'article 21.1 de l'Estatut d'Autonomia i en la disposició final segona del Reglament de les Corts, ha aprovat la següent:  Reforma del Reglament de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes  L'experiència acumulada ha permés detectar en el Reglament de les Corts diferents aspectes que requereixen una modificació per a facilitar els drets i funcions dels i les diputades, millorant la possibilitat d'arribar a acords, reforçant el diàleg i la reacció a l'actualitat política.  El debat de política general és una de les activitats principals i destacades que es realitzen en el si de les Corts Valencianes en el primer període ordinari de sessions, segons el que s'estableix en la Llei 5/1983, de 30 de desembre.

  A l'efecte d'organitzar el debat de política general d'una manera ordenada, que facilite el seguiment per part de la ciutadania, s'ajuste als termes d'allò legalment establit i facilite i agilitze la gestió del debat als serveis jurídics i administratius de la cambra, s'acorda una modificació de la seua regulació, d'una banda, limitant el nombre de propostes de resolució de conformitat amb el que succeeix en altres parlaments de l'Estat; i, d'altra banda, oferint una regulació garantista de cara a la seua estructura i formalització.

  Així mateix, la tramitació d'esmenes en els diferents procediments s'ha vist alterada –i, en moltes ocasions, dificultada– pel trencament del costum de cortesia parlamentària de la signatura a efectes de tramitació de les esmenes transaccionals. Aquesta situació recomana una modificació de diferents preceptes del reglament per a assegurar, al mateix temps, el coneixement de les propostes d'esmenes per part de tots els grups i la seua tramitació.  Article primer

  Modificació de l'article 76.3, del primer paràgraf de l'article 76.4 i de l'article 76.5 del Reglament de les Corts, amb les redaccions següents:

  «Article 76

  3. Finalitzat el debat, el president de les Corts suspendrà la sessió durant un temps no inferior a vint-i-quatre hores ni superior a quaranta-huit. Així mateix s'obrirà un termini de trenta minuts en el qual els grups parlamentaris podran presentar davant la Mesa propostes de resolució fins a un màxim de dotze propostes de resolució per cada grup parlamentari.

  L'admissió a tràmit de les propostes de resolució per part de la Mesa se circumscriurà únicament a les que es referisquen necessàriament a qüestions de política general i que hagen sigut tractades en el curs del debat.

  La Mesa no podrà admetre a tràmit les propostes de resolució que explícitament o implícitament signifiquen qüestió de confiança o moció de censura al Consell o que no siguen congruents amb la matèria objecte del debat.

  4. Les propostes de resolució es defensaran agrupades en les temàtiques a tractar sense que, en cap cas, el temps a consumir per cada grup supere els seixanta minuts, ni excedisca les dotze el nombre d'intervencions a realitzar per cada grup de la cambra.

  5. Durant el debat de les propostes de resolució, la Mesa només podrà admetre noves propostes de resolució signades per tots els grups parlamentaris si fan referència a fets o circumstàncies d'especial actualitat o urgència que no hagen pogut ser objecte de presentació en els terminis ordinaris.

  Així mateix, la Mesa també podrà admetre a tràmit noves propostes de resolució que es presenten per escrit, sempre que tendisquen a aconseguir un acord per aproximació o transacció total o parcial amb alguna de les propostes inicialment formulades. També admetrà les que pretenguen esmenar errors o incorreccions tècniques, terminològiques o gramaticals.»  Article segon

  Modificació de l'article 121.5 del Reglament de les Corts, que quedarà redactat de la manera següent:

  «Article 121

  5. Durant el debat, la Presidència podrà admetre esmenes, per mitjà d'un escrit signat, almenys, per un grup parlamentari, que tinguen com a finalitat esmenar errors o incorreccions tècniques, terminològiques o gramaticals.

  També podran admetre's a tràmit esmenes de transacció entre les ja presentades i mantingudes i el text del dictamen, quan es presenten per escrit signades pel seu autor o autora i per l'autor o autora de l'esmena en la qual s'empara, així com dels síndics, sindiques o portaveus adjunts dels seus respectius grups, i implicarà la retirada d'aquesta última en el mateix moment.

  En els dos casos, per a la seua aprovació, seran objecte de reproducció i repartiment a tots els diputats i diputades, per a després ser sotmeses a votació.»  Article tercer

  Modificació de l'article 162.3 del Reglament de les Corts, que quedarà redactat de la següent manera:

  «Article 162.3

  3. Durant la tramitació pel Ple i la comissió, abans de la votació podran presentar-se esmenes transaccionals que tendisquen a l'aproximació entre el text de la iniciativa i d'alguna de les esmenes presentades, sempre que el grup parlamentari autor de l'esmena accepte el nou text i que els diputats i les diputades que hagen intervingut en el debat siguen coneixedors del text de l'esmena transaccional.  Així mateix podran presentar-se propostes alternatives, encara que no s'hagen presentat esmenes, sempre que vagen subscrites per tots els grups parlamentaris.»

  DISPOSICIÓ FINAL  Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  Palau de les Corts, València, 18 de juliol de 2018.– El president: Enric Morera i Català. El secretari primer: Emilio Argüeso Torres.