DECRET 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables.Publicat en:  DOGV núm. 8659 de 18.10.2019
Número identificador:   2019/9887
Referència Base de Dades:  009041/2019
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Transparència administrativa Urbanisme i ordenació del territori Medi ambient Impacte ambiental
  Descriptors:
    Temàtics: desenvolupament sostenible, gestió de recursos, pla d'urbanisme, política de construcció, cooperació mediambiental, impacte ambiental, política de medi ambient , monografies


 • DECRET 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables. [2019/9887]

  El Comité Econòmic i Social Europeu, en el dictamen sobre les transformacions industrials, desenvolupament territorial i responsabilitat de les empreses (2009/C 175/11), afirma que és territori socialment responsable «aquell que aconsegueix integrar, en una lògica de democràcia participativa, els aspectes socials i mediambientals en les decisions econòmiques, els models i valors per a reactivar la competitivitat, les bones pràctiques i una interacció contínua entre les parts interessades, amb la finalitat de fomentar la innovació i la competitivitat». Singularitzar així, en un espai on exerceixen competències les diferents administracions públiques, la figura dels territoris socialment responsables (TSR) suposa elaborar polítiques públiques que donen resposta als problemes concrets del territori, tenint en compte no solament el valor econòmic sinó també els socials, ètics i de riquesa cultural. Per a això, el Comité Econòmic i Social considera que «ha de desenvolupar-se una democràcia de proximitat que puga incloure els responsables polítics, econòmics i socials d'un territori concret, per a millorar la qualitat de la vida i el desenvolupament econòmic i social competitiu i sostenible dels territoris de la Unió».

  En l'àmbit estatal, i com a resultat de la iniciativa comunitària eQual, el 15 d'abril 2008 es va constituir formalment la Xarxa Reptes d'àmbit nacional liderada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, la missió de la qual és articular, integrar i implementar diferents estratègies per al desenvolupament de territoris socialment responsables, que milloren la qualitat de vida dels seus habitants. En aquest sentit, i en l'àmbit autonòmic, s'han desenvolupat iniciatives tals com el Manifest de Sitges, de 2 de maig de 2017, i la Declaració de Vilanova i la Geltrú, de 8 de juny de 2017, que posen en relleu la voluntat de rellançar la responsabilitat social i projectar-la als territoris. Entre altres, és així mateix destacable el cas d'Avilés Avança (cap a un territori econòmic i socialment responsable), o el Pla de desenvolupament sostenible d'Alcalá de Guadaíra 2020.

  La Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, en l'article 20 estableix la creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, de la qual podran formar part aquells que compten amb polítiques per a gestionar els impactes socials, laborals, ambientals, econòmics i culturals, que facen compatible una economia competitiva amb la cohesió social i la millora de la vida de la ciutadania, mitjançant un enfocament de governança participativa.

  Per tant, la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables naix com a eina per a promoure la responsabilitat social en el territori valencià, i amb l'objectiu de facilitar un espai de diàleg i de treball amb els grups d'interés d'un espai determinat, incloent-hi les administracions públiques, de conformitat amb l'article 11 de l'esmentada Llei 18/2018, de 13 de juliol.

  Aquest decret compleix amb els principis de bona regulació als quals es refereix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest desenvolupament reglamentari, en virtut dels principis de necessitat, eficàcia i proporcionalitat, dona resposta i cobertura a les previsions de l'article 20 de la Llei 18/2018, i per tal de garantir el principi de seguretat jurídica guarda coherència amb la resta de l'ordenament jurídic. Així mateix, en l'elaboració s'han tingut en compte les necessitats dels departaments, organismes o entitats, i s'ha fomentat la participació de totes les persones o entitats que puguen resultar interessades en aquesta regulació.

  Per tot això, i d'acord amb el que es disposa en la Llei 18/2018, de 13 de juliol; de conformitat amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, d'acord amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 4 d'octubre de 2019,  DECRETE  Article 1. Objecte

  1. Aquest decret té per objecte la creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, i la regulació del procediment d'adhesió a aquesta.

  2. S'entén per territori socialment responsable aquell espai on exerceixen competències les diferents administracions públiques, en el qual els principals actors o grups d'interés s'han coordinat per a construir de forma conjunta una visió de futur fonamentada en l'anàlisi dels principals reptes socials, ambientals, econòmics i ètics, la identificació de metes comunes en pro d'un desenvolupament sostenible, i la definició de les responsabilitats que cadascuna de les parts ha d'assumir per a aconseguir-lo.  Article 2. Àmbit d'aplicació

  1. L'àmbit d'aplicació comprén els territoris de la Comunitat Valenciana que de forma voluntària vulguen implantar o estiguen implantant polítiques i accions per a gestionar els impactes socials, laborals, ambientals, ètics, econòmics i culturals, que facen compatible una economia competitiva amb la cohesió social i la millora de la vida de la ciutadania, a través d'un enfocament de governança participativa.

  2. Amb caràcter general, cada territori socialment responsable comprendrà un terme municipal, excepte quan existisca un conjunt d'accions estratègiques i singularment acordades per les parts interessades a conformar aquest territori com a socialment responsable a escala supramunicipal.

  3. De la mateixa forma, i d'acord amb el que es preveu en la legislació de règim local, i amb subjecció al procediment d'aquest decret, podran conformar-se pedanies o barris o altres entitats d'àmbit territorial al municipi que puguen ser considerades socialment responsables.

  Article 3. Principis de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

  La Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables és un marc comú de treball i suport perquè els territoris que s'hi integren, incloent-hi els organismes definits en l'article 5, harmonitzen, compartisquen i posen en comú les seues experiències en la implantació territorial d'accions de responsabilitat social. Els principis que inspiren la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables són, entre altres:

  1. La corresponsabilitat i la democràcia de proximitat participativa que inclou els responsables polítics, econòmics i socials d'un territori concret.

  2. La promoció de l'ocupació decent, de qualitat i el desenvolupament sostenible en el territori.

  3. La transversalitat en la consideració de la responsabilitat social com a eix vertebrador per al desenvolupament del territori.

  4. L'enfocament integral que aborde els reptes socials, econòmics i ambientals amb un enfocament innovador en la cerca de noves idees, conceptes i pràctiques que donen resposta als problemes socials en un procés permanent d'adaptació i millora. Prioritzar el treball en xarxa.

  5. La coherència i coordinació en la dimensió territorial de les polítiques sectorials.

  6. L'ètica i la transparència en la gestió territorial de les polítiques i accions dutes a terme.  Article 4. Objectius de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

  La Xarxa, a través dels territoris que la formen i per a la implementació d'estratègies de responsabilitat social, té com a objectius:

  1. Definir, articular i integrar models i estratègies per al desenvolupament dels territoris declarats socialment responsables, amb el propòsit de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

  2. Informar i conscienciar sobre la importància de promoure actituds socialment responsables per la ciutadania i les entitats públiques i privades.

  3. Difondre bones pràctiques en matèria de responsabilitat social en el territori.

  4. Generar espais de bones pràctiques on participar, compartir i intercanviar experiències entre els territoris que formen part de la Xarxa.

  5. Servir d'interlocutor amb altres institucions o organitzacions per a la presentació de propostes en comú.

  6. Cooperar amb altres xarxes nacionals i internacionals, i en particular amb l'Aliança de Ciutats per als Objectius de Desenvolupament Sostenible.  Article 5. Adhesió en la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

  Podran ser membres de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, sempre que es complisquen els requisits establerts en la Llei 18/2018:

  1. Qualsevol entitat de les previstes en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, municipi, mancomunitat, comarca, àrea metropolitana, entitat local menor, així com consorci que, juntament amb empreses, organitzacions empresarials i sindicals, entitats del tercer sector o altres grups d'interés, integren en el territori aspectes socials, ambientals i ètics amb la finalitat de fomentar la innovació i competitivitat.

  2. Qualsevol organisme, institució o entitat, amb especial referència a les educatives, esportives o laborals, entre altres, que puga aportar coneixements, experiències o crear valor o opinió respecte a la responsabilitat social, i demane la seua integració en la Xarxa a la conselleria amb competències en matèria de coordinació de la responsabilitat social.  Article 6. Procediment d'adhesió

  1. L'adhesió a la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables és lliure i voluntària, però requereix per part de les entitats integrants d'aquella el compromís d'activitat i participació en el foment de la responsabilitat social i el compliment del que es preveu en la Llei 18/2018, de 13 de juliol.

  2. La sol·licitud d'adhesió a la Xarxa es presentarà davant de la direcció general amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social, i s'acompanyarà de la documentació següent:

  a) Certificat de l'òrgan de govern de l'entitat local o entitats locals, si escau, on s'expresse la voluntat d'adherir-se a la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables.

  b) Compromís de les empreses, organitzacions empresarials i sindicals, entitats del tercer sector o altres grups d'interés implantats en el territori socialment responsable, de col·laborar amb la Xarxa.

  c) Certificat o acord dels òrgans de govern de les institucions referides en l'article 5.b, que determine la voluntat de participar en la Xarxa i els motius que en justifiquen l'adhesió.

  d) A més dels acords de voluntats dels apartats a, b, c, haurà de presentar-se un document que, de manera resumida i succinta, continga un pla d'activitats en el territori que definisca les actuacions a realitzar, incloent-hi l'estructura organitzativa i operativa dels grups d'interés que participen en aquest territori, procediments, accions, recursos i calendari per a dur-lo a terme. Així com les línies estratègiques i els programes i projectes per a abordar aquests objectius.

  Aquest pla haurà de considerar tant els criteris orientatius aplicables en la planificació territorial general (nivell macro), com els criteris orientatius aplicables a la gestió dels actors territorials (nivell micro), de conformitat amb els indicadors recollits en l'annex d'aquest decret.

  3. La direcció general amb competències en matèria de coordinació de la responsabilitat social dictarà les normes sobre funcionament i organització de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables.  Article 7. Finançament de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

  1. La institució, organisme o entitat que forme part de la Xarxa, dins de cada territori socialment responsable, assumeix amb càrrec als seus propis pressupostos les despeses derivades de la seua pertinença a aquesta. No obstant això, la conselleria amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social, prestarà l'assistència tècnica i logística necessària per al manteniment de la Xarxa.

  2. D'acord amb les disponibilitats pressupostàries, la conselleria amb competències en matèria de coordinació en responsabilitat social convocarà ajudes anuals per a la implantació i manteniment de les accions, en els territoris socialment responsables que formen part de la Xarxa o pretenguen ser inclosos dins d'aquesta.

  Article 8. Segell o distintiu de Territori Socialment Responsable

  L'adhesió a la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables comportarà l'atorgament d'un segell o distintiu de «Territori Socialment Responsable», tant al territori que forme part de la Xarxa com a aquelles entitats o persones que en formen part.  Article 9. Obligacions i facultats dels qui ostenten la titularitat del segell o distintiu de «Territori Socialment Responsable»

  1. La concessió del segell o distintiu de «Territori Socialment Responsable» suposa l'assumpció de les obligacions següents:

  a) Mantindre, per al territori i els grups d'interés que s'hi integren, els requisits exigits per a la seua adhesió a la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, o notificar a la direcció general amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social qualsevol variació substancial en aquests, en el termini de deu dies des que es produïsca el fet que implica tal variació.

  b) Disposar de dades verificables sobre el desenvolupament de les accions del pla d'actuació, indicant-ne el nivell d'execució. I complir l'objectiu d'executar el projecte proposat, si escau, mantenint les condicions exigides per a l'obtenció del reconeixement, comunicant qualsevol modificació que puga originar-ne la pèrdua. Aquesta comunicació es realitzarà en el termini màxim d'un mes des que es produïsca la modificació.

  c) Actualitzar amb una periodicitat, almenys, anual, el pla d'activitats a què es refereix l'article 6.d d'aquest decret, adjuntant una memòria d'activitats referent a cadascuna de les mesures que van definir en el pla d'actuació presentat i el seu nivell d'execució, incloent-hi si escau les accions i millores necessàries perquè acrediten la vigència del compromís subscrit en el moment de l'adhesió.

  d) El sotmetiment a actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de la direcció general amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social, així com la conservació dels documents que han donat lloc a la concessió del segell o distintiu, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.  2. Alhora, la concessió del segell o distintiu implicarà que les entitats adherides que hagen rebut el segell o distintiu, podran utilitzar-lo en les seues accions de comunicació i publicitat, respectant en tot cas la seua representació gràfica. Així com utilitzar en les seues comunicacions amb tercers el segell o distintiu que els acredite com a «Territori Socialment Responsable».

  3. L'entitat a la qual se li haja concedit el segell o distintiu d'adhesió no podrà fer-ne ús quan la direcció general amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social li notifique la retirada o, si escau, des que la pròpia entitat li notifique la seua renúncia.

  Article 10. Revocació i renúncia

  1. Si, derivat de les actuacions de verificació i control que la direcció general amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social puga realitzar, o per qualsevol altre mitjà, es comprova l'alteració de les condicions que van donar lloc a la concessió del segell o distintiu, la direcció general amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social podrà revocar d'ofici el reconeixement atorgat. La revocació es realitzarà mitjançant resolució motivada i prèvia audiència a l'entitat interessada, i contra aquesta es podran interposar els recursos que corresponguen.

  2. En qualsevol moment les entitats podran renunciar a l'ús del segell o distintiu, i ho notificaran a la direcció general amb competències en matèria de coordinació de responsabilitat social. L'acceptació de la renúncia implica la retirada del segell o distintiu concedit.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL  Única. Incidència pressupostària

  L'aplicació del que es disposa en aquest decret no tindrà cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat, i en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials d'aquesta administració i de les entitats adscrites a aquesta.  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Desenvolupament

  Es faculta la direcció general competent en matèria de coordinació de la responsabilitat social, per a dictar totes les resolucions que escaiguen per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa aquest decret. Així mateix, se la faculta per a establir tots els procediments o suports que corresponguen i per a modificar l'annex d'aquest decret, sense afectar el contingut normatiu d'aquest.  Segona. Entrada en vigor

  Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 4 d'octubre de 2019  El president de la Generalitat,

  XIMO PUIG I FERRER  La consellera de Participació, Transparència,

  Cooperació i Qualitat Democràtica,

  ROSA PÉREZ GARIJO