Llei de la Generalitat Valenciana 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els simbols de la Comunitat Valenciana i el seu ús.Publicat en:  DOGV núm. 211 de 13.12.1984
Referència Base de Dades:  0995/1984
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 13.12.1984
  Notes: Aquesta Llei desplega normativament l'article 5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valencianan, a través de l'establiment de la simbologia heràldica que identifica culturalment i històricament la Comunitat Valenciana i a la Generalitat com a conjunt d'institucions. Aquesta Llei fixa les característiques formals dels esmentats simbols, la seua utilització, la seua ubicació en els edificis públics, com també documents, situacions o actes que exigesquen la seua presència.
  Aquesta disposició afecta:
    Deroga:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Normes institucionals bàsiques Normes bàsiques oposicions
  Descriptors:
    Temàtics: bandera, himne, administració regional, Comunitat Valenciana , heràldica, Generalitat Valenciana, monografies


 • Llei de la Generalitat Valenciana 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els simbols de la Comunitat Valenciana i el seu ús.

  Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:

  PREÀMBUL

  L'article 5.é de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que la bandera és la tradicional Senyera composta de quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava vora el pal, i preveu que per Llei de les Corts Valencianes es podrà determinar la simbologia heràldica pròpia de la Comunitat Valenciana.

  La present Llei desplega normativament aquest precepte estatutari mitjançant l'establiment de la simbologia heràldica que identifica culturalment i històrica la Comunitat Valenciana i la Generalitat com a conjunt de les Institucions.

  Els símbols de la Comunitat Valenciana han de ser nexe d'unió per a tots els qui gaudim de la condició de valencians i per això s'ha recuperat institucionalment la simbologia que ha esdevingut l'emblema representatiu del nostre territori al llarg de la historia.

  Aquesta Llei el fixa les característiques formal s dels símbols, la utilització per part de les autoritats de la Comunitat Valenciana, la ubicació en els edificis públics i també en els documents, les situacions i els actes que requeresquen la seua presència, i regula al hora la relació de preeminència que guarda respecte dels altres símbols institucionals.

  Aquesta norma pretén, doncs, que els símbols de la Comunitat Valenciana formen part de la vida ciutadana i presidesquen conjuntament amb la bandera d'Espanya, d'acord amb la Llei, tots els actes públics i, principalment, aquells que tinguen especials característiques de solemnitat.

  TITOL PRELIMINAR

  Dels símbols de la Comunitat Valenciana

  Article 1.r

  Els símbols de la Comunitat Valenciana són la Bandera de la Comunitat Valenciana, l'Himne Oficial, l'Emblema i l'Estendard de la Generalitat Valenciana.

  TITOL I

  De la Bandera

  Article 2.n

  La bandera de la Comunitat Valenciana és la tradicional Senyera composta per quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava vora el pal.

  TITOL II

  De l'Himne Oficial

  Article 3.r

  L'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana és l'Himne de l'Exposició Regional de 1909, aprovat pels Alcaldes dels Molt il·lustres Ajuntaments d'Alacant, Castelló i València en maig de 1925.

  L'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana està constituït per la música, obra d'En Josep Serrano Simeon, i per la lletra composta per En Maximilià Thous Orts, el contingut de la qual és adjunt en la partitura que figura con a annex I de la present Llei.

  L'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana podrà ser interpretat indistintament en castellà o en valencià. El text de la versió en valencià, obra també de Maximilià Thous, s'adjunta com a annex II de la present Llei.

  Article 4.t

  En els actes solemnes que se celebren al territori de la Comunitat Valenciana l'Himne Oficial serà interpretat conjuntament amb l'Himne Nacional, al qual precedirà en l'ordre d'interpretació.

  Article 5.é

  En els actes oficials de la Generalitat Valenciana podrà interpretar-se l'Himne de la Comunitat. Per via de reglament s'establiran els actes en els quals serà obligatòria o potestativa la interpretació de l'Himne Oficial.

  TITOL III

  De l'Emblema

  Article 6.è

  1. L'emblema de la Generalitat Valenciana és constituït per l'heràldica del Rei Pere el Cerimoniós, representativa de l'històric Regne de València, tal i com tot seguit es blasona:

  1.1. Escut: inclinat a la destra, d'or, amb quatre pals de gules.

  1.2. Timbre: Elm d'argent coronat, mantellet que en penja d'atzur, amb una crear patent curvilínia i fixada amb punta agusada d'argent, folrat de gules; per cimera, un drac naixent d'or alat, linguat de gules i dentat d'argent.

  2. El disseny lineal del model oficial de l'emblema és el que figura en l'Annex III d'aquesta Llei.

  3. Tot allò que faça referència a la impressió, encunyament, estampació, reproducció, utilització i ús de l'emblema o símbol de la Generalitat Valenciana, serà desplegat per les oportunes normes reglamentàries.

  TITOL IV

  De l'Estendard

  Article 7.é

  L'Estendard de la Generalitat Valenciana estarà constituït per l'emblema descrit a l'article 6.é d'aquesta Llei, sobre fons carmesí tradicional voretat d'or. L'ús de l'Estendard serà exclusiu de la Generalitat Valenciana, i es podrà utilitzar simultàniament amb la Senyera tradicional de la Comunitat Valenciana.

  TITOL V

  De l'ús dels símbols

  Article 8.é

  La Bandera de la Comunitat Valenciana haurà d'onejar a l'exterior, i ocupar lloc preferent en l'interior de tots els edificis públics i civils de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la preeminència de la Bandera d'Espanya.

  Article 9.é

  Quan els Ajuntaments, les Diputacions o qualssevol de les altres Corporacions Públiques utilitzen les banderes pròpies, ho faran conjuntament amb la bandera d'Espanya i amb la bandera de la Comunitat Valenciana.

  Article 10

  1. Quan s'utilitze la bandera de la Comunitat Valenciana conjuntament amb la d'Espanya i amb la d'altres Corporacions, correspondrà el lloc de preeminència i de màxim honor a la d'Espanya.

  2. La bandera de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit territorial de la Comunitat, ocuparà el lloc següent en ordre de preferència i d'honor a la bandera d'Espanya.

  Si el nombre de banderes que onegen juntes és sanar, l'ensenya de la Comunitat Valenciana ocuparà el costat dret de la d'Espanya, és a dir, l'esquerre vist des de l'observador de la bandera d'Espanya.

  Quan la ubicació permeta distints punts d'observació, la bandera d'Espanya en doblarà l'altura. Si el nombre de banderes que onegen juntes és parell, l'ensenya de la Comunitat Valenciana ocuparà el lloc dret de la bandera d'Espanya des de l'observador.

  3. Les mides de la bandera de la Comunitat Valenciana i de l'Estendard de la Generalitat Valenciana no podran ser més gros que les de la bandera d'Espanya, ni inferiors a les de les altres entitats quan onegen juntes.

  Article 11

  Les Corporacions els símbols distintius de les quals coincidesquen amb els de la Comunitat Valenciana, podran seguir mantenint els símbols tradicionals.

  Article 12

  El president de la Generalitat Valenciana, el de les Corts Valencianes i els Consellers de Govern Valencià, quan assistesquen als actes oficials, podran utilitzar com a guió l'Estendard de la Generalitat Valenciana.

  Article 13

  Queda prohibida la utilització en la bandera de la Comunitat Valenciana i en l'Estendard de la Generalitat Valenciana, dels símbols o les sigles dels partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i altres associacions o entitats privades corresponents amb els anteriors.

  Article 14

  Les autoritats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, són obligades a corregir en l'acte les infraccions d'aquesta Llei, tot establint la situació legal.

  Article 15

  Els ultratges i les ofenses a la bandera de la Comunitat Valenciana, a l'Estendard de la Generalitat Valenciana i a l'Himne seran castigats d'acord amb el que disposen les lleis.

  Article 16

  L'Emblema de la Generalitat Valenciana haurà de figurar en:

  1. Els edificis i establiments de la Generalitat Valenciana.

  2. Qualsevol mitjà de difusió oficial de la Comunitat Autònoma en el qual es publiquen les lleis de les Corts Valencianes.

  3. Els diplomes i títols de tota classe lliurats per la Generalitat Valenciana.

  4. Els documents, impressos, segells i les capçaleres d'ús oficial de la Generalitat Valenciana.

  5. Les publicacions oficials de la Generalitat Valenciana.

  6. Els distintius utilitzats pel President de la Generalitat Valenciana, President de les Corts Valencianes, pels Consellers del Govern Valencià, els Diputats de les Corts Valencianes i les altres autoritats de la Generalitat Valenciana.

  7. Els objectes d'ús oficial de caràcter representatiu.

  8. En els altres casos establerts pel Consell de la Generalitat Valenciana per via de reglament.

  Article 17

  L'emblema de la Generalitat Valenciana no podrà utilitzar-se llevat dels supòsits establerts en l'article anterior.

  Article 18

  Aquesta Llei no afectarà els escuts existents en edificis o monuments situats al territori de la Comunitat Autònoma, siguen de caràcter històrico-artístic sense estar declarats com a tals, formen part de l'ornament i decoració dels edificis o monuments d'una manera fixa de tal forma que no puguen separar-se d'ells sense trencament de la matèria o deteriorament de l'objecte.

  DISPOSICIO ADDICIONAL PRIMERA

  La utilització, dins de la seu de les Corts Valencianes, dels símbols regulats en aquesta Llei es durà a terme d'acord amb el que determine el President de les Corts Valencianes.

  DISPOSICIO ADDICIONAL SEGONA

  De conformitat amb l'article 11 d'aquesta Llei, les Corts Valencianes podran usar també els emblemes de llurs tres braços tradicionals històrics.

  Com a símbol de la inviolabilitat i autonomia de les Corts, aquestes tindran també la prerrogativa tradicional de col·locar, en el lloc en què se celebren les sessions, un portar amb maça d'argent, el qual dependrà del President.

  DISPOSICIO ADDICIONAL TERCERA

  El Govern Valencià o Consell, per via reglamentària, dictarà les normes pertinents per a l'aprovació de la versió reduïda de la partitura instrumental de l'Himne Oficial de la Comunitat, i la qualificació dels actes oficials i solemnes a efectes de la present Llei.

  DISPOSICIO ADDICIONAL QUARTA

  En tot allò que no siga previst per la present Llei, hom s'atindrà al que estableix la de 28 d'octubre de 1981, que regula l'ús de la bandera nacional.

  DISPOSICIO TRANSITÒRIA

  S'estableix un termini màxim de sis mesos, a partir de la publicació d'aquesta Llei, per tal que les autoritats l'acomplesquen.

  DISPOSICIO FINAL PRIMERA

  Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  DISPOSICIO FINAL SEGONA

  El Govern Valencià dictarà les disposicions reglamentàries que calga per al millor compliment de la present Llei.

  Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.

  València, 4 de desembre de 1984.

  El President de la Generalitat,

  JOAN LERMA I BLASCO

  ANNEX II

  HIMNE REGIONAL VALENCIÀ

  Per a ofrenar nóves glóries a Espanya,

  tots a una veu, germans, vingau.

  ¡Ja en el taller i en el camp remoregen

  cántics d'amor, himnes de pau!

  ¡Pas a la Regió que

  avança en marxa triomfal!

  Per a Tú la Vega envía

  la riquessa que atresóra,

  i es la veu de l'aigua cántic d'alegría

  acordat al ritme de guitarra mora...

  Paladins de l'Art t'ofrenen

  ses victories gegantines;

  i als teus peus, Sultana, tons jardins extenen

  un tapiç de murta i de roses fines.

  Brindes fruites daurades

  els paradisos de les riberes;

  penjen les arracades

  baix les arracades

  de les palmeres...

  Sóna la veu amada

  i en potentíssim vibrant ressó,

  notes de nóstra albada

  canten les glóries de la Regió.

  Valencians, en péu alcem-se.

  Que nostra veu

  la llum salude d'un sól novell.

  Per a ofrenar nóves glóries a Espanya,

  tots a una veu, germans, vingau.

  ¡Ja en el taller i en el camp remoregen

  cántics d'amor, himnes de pau!

  ¡Flameje en l'aire

  nóstra Senyera!

  ¡Glória a la Patria!

  ¡Vixca Valencia!

  ¡Vixca!

  ¡¡Vixca!!

  ¡¡¡Vixca!!!

  MAXIMILIÀ THOUS

  Valencia, día de San Jaume de 1930

  ANNEXO III

  Veure imatge

  El diseño lineal del modelo oficial del Emblema de la Generalidad Valenciana, a que se refiere el articulo 6.º de la presente Ley, es el que a continuación se inserta.