Val / Cas

LLEI 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

Publicat en:   DOGV núm. 7227 de 05.03.2014
Entrada en vigor :   06.03.2014
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   001974/2014
Número identificador:   2014/1890
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2014/02/28/1/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 10.11.2017 -

 

Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

 

(DOGV núm. 7227 de 05.03.2014) Ref. 001974/2014

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

 

PREÀMBUL

 

I

 

En l'àmbit de les institucions valencianes d'autogovern, la reforma estatutària realitzada per mitjà de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, va permetre procedir a un millor i més complet enquadrament jurídic, tant d'aquelles institucions que ja estaven presents en la redacció original de 1982 com d'aquelles altres que no figuraven expressament mencionades en l'Estatut d'Autonomia abans d'esta reforma.

Sobre la base de l'article 20.3, que determina l'elenc d'institucions que formen part de la Generalitat junt amb les Corts, el president i el Consell, és el capítol VI del títol III de l'Estatut el que, sota l'epígraf «De les altres institucions de la Generalitat» (articles 38 a 43), diferencia, en dos seccions, entre les institucions comissionades per les Corts (Síndic de Greuges i Sindicatura de Comptes) i les institucions consultives i normatives de la Generalitat (Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comité Econòmic i Social, i Consell Jurídic Consultiu). El conjunt de preceptes ressenyats definix, en les seues línies essencials, la comesa de les institucions enumerades i remet a la llei per la qual es regula cada una d'estes la determinació del procediment de nomenament dels seus membres, les funcions, facultats, estatut i duració del mandat.

En la seua redacció de 1982, junt amb el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell Valencià de Cultura, l'Estatut d'Autonomia preveia, en l'article 60, la possible creació, per llei de Les Corts, d'un Consell economicosocial, condicionada, segons la disposició transitòria octava de la pròpia norma institucional bàsica valenciana, a la promulgació de la llei esmentada en l'article 131.2 de la Constitució, és a dir, la que després seria Llei 21/1991, de 19 de juny, per la qual es va crear el Consell Econòmic i Social de l'Estat. Amb posterioritat, es van crear el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, completant-se d'esta manera un sistema institucional que, sens dubte, és hui en dia una de les pedres angulars del model valencià d'autogovern.

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es va crear per mitjà de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, una norma que, al llarg dels seus quasi vint anys de vigència, ha demostrat ser un instrument idoni per a establir les regles bàsiques d'organització i funcionament de la institució, sense perjuí del posterior desplegament reglamentari i de les matisacions puntuals derivades de normes internes de què s'ha dotat el mateix Comité.

Tal com expressa el vigent article 42 de l'Estatut d'Autonomia, el Comité Econòmic i Social és l'òrgan consultiu del Consell i, en general, de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, en matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació. I esta és una tasca que la institució al·ludida ha exercit, des de la seua creació, amb criteris i paràmetres que han contribuït a incrementar el seu prestigi i a consolidar-la com un element de referència per als diferents sectors socials, econòmics i productius.

 

II

 

En l'actual situació de prolongada crisi econòmica, quan s'està demanant a la ciutadania que realitze importants sacrificis per a aconseguir una significativa reducció del dèficit públic que permeta a Espanya refermar la seua credibilitat en els mercats internacionals i reprendre la senda del creixement i la creació d'ocupació, les administracions públiques han de ser part activa a l'hora d'aconseguir estos èxits i han de contribuir, cada una en la mesura de les seues possibilitats, a la consecució dels objectius marcats.

A la Comunitat Valenciana, s'han adoptat ja mesures que afecten l'Administració del Consell i el Sector Públic Empresarial i Fundacional, però també les institucions estatutàries han d'adaptar-se a la realitat social i econòmica per la qual travessem i adequar la seua estructura i funcionament intern a criteris d'austeritat, eficàcia i eficiència en la gestió. En el cas del Comité Econòmic i Social, és procedent reduir i reestructurar la seua composició, tenint en compte, a més, que el règim jurídic de la institució presenta altres aspectes que han de ser adaptats al marc estatutari vigent en l'actualitat. Per tant, a la minoració del seu nombre de membres i a les modificacions que com a conseqüència seua esdevenen imprescindibles, han d'afegir-se aquells altres canvis que s'inferixen de l'evolució normativa succeïda des de 1993.

La suma d'estes reformes aconsella dotar el Comité Econòmic i Social d'una nova llei, els continguts de la qual obeïsquen a les finalitats perseguides i l'estructura de les quals faça seues les recomanacions del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

 

III

 

La nova norma s'assenta així sobre quatre pilars essencials. En primer lloc, la reducció de vint-i-nou a díhuit membres i la reorganització dels grups en què es dividix el Comité Econòmic i Social porten a reformar tots aquells articles en què la seua composició té una incidència directa. En segon lloc, l'estructuració dels continguts de la norma d'acord amb una sistemàtica que tracta de facilitar la seua lectura i interpretació integrada. En tercer lloc, l'adaptació de determinades referències normatives i denominacions a les exigències derivades de la reforma estatutària de 2006 i de la resta de l'ordenament jurídic vigent en l'actualitat. I en quart i últim lloc, el compliment de l'article 48 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i hòmens, que obliga les administracions públiques valencianes a posar en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecte en la seua redacció les normes relatives a la utilització d'un llenguatge no sexista.

Quant a la seua estructura, la llei es dividix en sis títols, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. Després d'un títol preliminar dedicat, essencialment, a delimitar l'objecte de la norma i la naturalesa jurídica de la institució, els títols I a V definixen, respectivament, els aspectes bàsics relatius a les funcions, la composició i l'estatut jurídic dels seus membres, els òrgans de govern, l'organització i el funcionament, i el règim econòmic i financer de la institució.

Esta norma es dicta a l'empara de la competència exclusiva que l'article 49.1.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga a la Generalitat sobre l'organització de les seues institucions d'autogovern, en relació amb l'article 42 de la pròpia norma institucional bàsica valenciana, que remet a una llei de les Corts la regulació del procediment de nomenament dels membres del Comité Econòmic i Social, de les seues funcions, facultats, estatut i duració del mandat.

 

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

És objecte d'esta llei establir les funcions, composició i organització del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, configurat, d'acord amb el que disposa l'article 42 de l'Estatut d'Autonomia, com l'òrgan consultiu del Consell i, en general, de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, en matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació.

 

Article 2. Naturalesa jurídica de la institució

1. El Comité Econòmic i Social és una institució de caràcter públic, integrada en el conjunt d'institucions que, de conformitat amb l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia, formen part de la Generalitat.

2. El Comité Econòmic i Social és una institució dotada de personalitat jurídica pròpia, que exercirà les seues funcions amb plena autonomia orgànica i funcional per a garantir la seua objectivitat i independència.

 

Article 3. Seu

El Comité Econòmic i Social tindrà la seua seu oficial a la ciutat de Castelló de la Plana, sense perjuí que puga celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 

TÍTOL I. De les funcions

 

Article 4. Funcions

Són funcions del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana:

1. Emetre dictamen amb caràcter previ, preceptiu i no vinculant, sobre:

a) Avantprojectes de lleis que regulen matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació que siguen competència de la comunitat autònoma, així com plans i programes que el Consell puga considerar d'especial transcendència en la regulació de les indicades matèries.

S'exceptua expressament de la consulta al Comité Econòmic i Social l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat.

b) Avantprojectes de lleis que afecten l'organització, competències o funcionament del Comité.

c) Qualsevol altre assumpte que, per previsió expressa d'una llei, haja de consultar el Comité.

Els dictàmens emesos pel Comité Econòmic i Social seran remesos pel Consell a les Corts junt amb els projectes de llei, plans i programes.

2. Emetre dictamen amb caràcter previ, preceptiu i vinculant, en els termes que preveu esta llei, sobre el nomenament i separació de la persona que ocupe la Presidència i de la que ocupe la Secretaria de la institució.

3. Emetre dictamen en els assumptes que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a consulta del Comité, a sol·licitud del Consell o dels seus membres, de les Corts o d'altres institucions públiques de la Generalitat.

4. Elaborar, per iniciativa pròpia o a petició del Consell, de les Corts o de les institucions públiques valencianes, estudis o informes en el marc de les atribucions que li són pròpies.

5. Regular el règim d'organització i funcionament del Comité d'acord amb el que preveu esta llei.

6. Elaborar i elevar anualment al Consell i a les Corts, dins dels cinc primers mesos de cada any, una memòria en què s'exposen les seues consideracions sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana.

7. Adoptar, per iniciativa pròpia, recomanacions dirigides al Consell en l'àmbit de les seues competències.

 

Article 5. Sol·licitud d'informació complementària

El Comité, a través de qui ocupe la seua Presidència, podrà sol·licitar informació complementària sobre els assumptes que li siguen consultats amb caràcter preceptiu o facultatiu, sempre que esta informació siga necessària per a l'emissió del dictamen.

 

Article 6. Promoció, assessorament i consulta

Als efectes que preveu esta llei, el Comité Econòmic i Social podrà exercir labors de promoció, assessorament i consulta sobre les matèries següents:

1. Programes econòmics del Consell.

2. Programes dels fons estructurals de la Unió Europea amb incidència en el desenrotllament econòmic i social valencià.

3. Medi ambient.

4. Agricultura i pesca, indústria, comerç i turisme.

5. Relacions laborals.

6. Polítiques de cooperació i ocupació.

7. Condicions de treball i formació professional.

8. Exercici del dret de participació, en matèries pròpies del Comité.

9. Defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

10. I, en general, sobre totes les matèries de naturalesa econòmica i social que siguen competència de la comunitat autònoma.

 

TÍTOL II. De la composició i l'Estatut Jurídic dels seus membres

 

Article 7. Composició

1. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana estarà integrat per díhuit membres, inclosa la persona que ostente la presidència, i el seu nomenament correspon al Consell.

2. La composició del Comité es distribuirà de la manera següent:

a) Cinc integrants compondran el grup I, en representació de les organitzacions sindicals.

b) Cinc integrants compondran el grup II, en representació de les organitzacions empresarials.

c) Cinc representants integraran el grup III, a raó de:

- Una persona en representació del sector de l'economia social.

- Una persona en representació del sector primari de l'economia valenciana.

- Una persona en representació de les organitzacions de consumidors, usuaris i veïns, o consumidores, usuàries i veïnes.

- Una persona en representació de les corporacions locals.

- Una persona en representació del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

d) Dos persones expertes en assumptes pertanyents a l'àmbit material de competències del Comité.

3. La composició dels diferents grups haurà de respectar el principi d'igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat. En el cas de les dues persones expertes en assumptes pertanyents a l'àmbit material de competències del comitè també hauran de respectar la igualtat entre dones i homes.

Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones. [1]

 

Article 8. Designació

1. Els que integren el grup I seran proposats o proposades per les organitzacions sindicals que hagen obtingut la condició de més representatives a la Comunitat Valenciana, en proporció a la seua representativitat, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable.

En la composició interna del grup es procurarà la major coherència possible amb la realitat, intersectorial i territorial, de l'economia i societat valencianes, segons la mencionada representativitat sindical.

2. Els que integren el grup II seran proposats o proposades per les organitzacions empresarials que gaudisquen de capacitat representativa, en proporció a la seua representativitat, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable.

En la composició interna del grup es procurarà la major coherència possible amb la realitat, intersectorial i territorial, de l'economia i societat valencianes, segons la mencionada representativitat empresarial.

3. Els que integren el grup III seran proposats o proposades, en cada cas, segons s'indica a continuació:

a) La persona que represente el sector de l'economia social serà proposada per les organitzacions amb implantació autonòmica en este sector.

b) La persona que represente el sector primari de l'economia valenciana serà proposada per les organitzacions socials agràries i per les organitzacions maritimopesqueres, amb l'acord previ entre estes.

c) La persona que represente els consumidors i usuaris, o consumidores i usuàries, i les associacions de veïns i veïnes, serà proposada per les organitzacions amb implantació majoritària a la Comunitat Valenciana amb l'acord previ entre aquestes.

d) La persona que represente els interessos de les corporacions locals serà proposada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

e) La persona que represente el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana serà proposta pel dit Consell.

En tot cas, les entitats i organitzacions a les quals es reconeix legitimació per a proposar als seus representants com a membres del grup III hauran d'acreditar la seua constitució i representativitat democràtiques en la forma que s'establirà reglamentàriament.

4. Les dos persones expertes en assumptes pertanyents a l'àmbit material de competències del Comité seran nomenades pel Consell, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura.

 

Article 9. Nomenament

1. La persona designada per a ocupar la Presidència del Comité Econòmic i Social serà nomenada per Decret del Consell a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, prèvia consulta al Comité, el paréixer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra tres quartes parts dels seus membres.

2. Els que integraran el Comité en representació de les entitats i organitzacions a què es referix l'article anterior seran nomenades per Decret del Consell, a iniciativa de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, als quals estes entitats i organitzacions hauran comunicat prèviament la seua respectiva proposta.

 

Article 10. Mandat

1. El mandat dels que integren el Comité, inclosa la persona que ocupe la Presidència, serà de quatre anys, renovable per períodes de la mateixa duració, i començarà a computar-se des del dia de la presa de possessió.

2. No obstant això, expirat el terme del seu mandat, els que integren la institució, incloent-hi la persona que ocupe la Presidència, continuaran exercint les seues funcions fins a la presa de possessió de les noves persones designades.

 

Article 11. Incompatibilitats

1. La condició de membre del Comité serà incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec o activitat que impedisca o menyscabe l'exercici de les funcions que li són pròpies.

2. En particular, la condició de membre del Comité serà incompatible amb la de:

a) Diputat o diputada de les Corts i membre de les Corts Generals o del Parlament Europeu.

b) Membre del Consell o alt càrrec de les administracions públiques, de conformitat amb la normativa aplicable.

c) Membre d'altres òrgans o institucions estatutaris o constitucionals.

 

Article 12. Pèrdua de la condició de membre

La condició de membre del Comité es perdrà per qualsevol dels motius següents:

1. Per expiració del termini del seu mandat, sense perjuí del que disposa l'apartat 2 de l'article 10 d'esta llei.

2. En el cas de la persona que ocupe la Presidència de la institució, per cessament decidit pel Consell, a proposta conjunta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, excepte dictamen en contra emés prèviament per una majoria de tres quarts dels que integren el Comité.

3. Per cessament, a proposta de les entitats i organitzacions que van promoure el nomenament.

4. Per renúncia.

5. Per incórrer en causa d'incompatibilitat.

6. Per violar, a juí del Ple del Comité, la reserva pròpia de la seua funció.

7. Per haver sigut condemnat o condemnada per delicte dolós.

8. Per defunció.

 

Article 13. Vacants

1. Tota vacant anticipada en el càrrec que no siga per expiració del mandat serà coberta a proposta de l'entitat o organització a què represente la persona inicialment nomenada, de la mateixa manera establida per a la seua designació, llevat que en el seu moment s'haguera designat la persona encarregada d'exercir la respectiva suplència.

2. El mandat de la nova persona nomenada expirarà alhora que el de les altres persones que formen part del Comité.

3. Als efectes previstos en els anteriors apartats d'este mateix article, qui ocupe la Presidència del Comité comunicarà les vacants que es produïsquen a les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura.

 

TÍTOL III. Dels òrgans del Comité

 

Article 14. Òrgans col·legiats i unipersonals

1. Són òrgans col·legiats del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana:

a) El Ple.

b) La Junta Directiva.

c) Les comissions de treball o assessores.

2. Són òrgans unipersonals del Comité:

a) El president/La presidenta.

b) Els vicepresidents/Les vicepresidentes.

c) El secretari/La secretària.

 

Article 15. El Ple

1. El Ple del Comité Econòmic i Social és el màxim òrgan decisori de la institució.

2. El Ple està integrat per la totalitat de membres del Comité, sota la direcció de la persona que ocupe la Presidència i amb l'assistència de qui exercisca la seua Secretaria.

3. Corresponen al Ple les atribucions següents:

a) Elevar al Consell, per a la seua aprovació, la proposta de Reglament d'Organització i Funcionament de la institució, així com les seues possibles modificacions.

b) Aprovar la memòria anual de la institució.

c) Aprovar la proposta d'avantprojecte de despeses de la institució per a la seua tramesa al Consell, com també de les seues possibles modificacions i la de la seua liquidació.

d) Aprovar els dictàmens, informes, estudis i recomanacions que haja d'emetre la institució, als efectes del que disposa esta llei.

e) Aprovar els programes anuals d'actuació de la institució.

f) Constituir les comissions de treball d'acord amb el que preveu esta llei.

g) Aprovar el règim ordinari de sessions i, si és el cas, de les reunions de les comissions de treball o assessores.

h) Designar i separar dels seus càrrecs els que representen el Comité Econòmic i Social en aquells organismes o entitats en què legalment o reglamentàriament estiga representat.

i) Qualssevol altres que li atribuïsquen esta llei i el Reglament d'Organització i Funcionament de la institució.

 

Article 16. La Junta Directiva

1. La Junta Directiva està integrada per:

a) La persona que ocupe la Presidència de la institució.

b) Dos representants de cada un dels grups I, II i III, entre els o les quals es designaran, per acord del Ple, dos persones perquè ocupen les vicepresidències de la institució.

c) Una de les persones expertes en assumptes pertanyents a l'àmbit material de competències del Comité, nomenada pel Consell.

2. Les persones que componguen la Junta Directiva en representació dels grups I, II i III seran designades entre els que integren el Ple, a proposta de cada un d'estos grups.

3. Corresponen a la Junta Directiva les atribucions següents:

a) Elaborar la proposta d'avantprojecte anual de gastos de la institució.

b) Elaborar el projecte de memòria anual de la institució.

c) Dirigir i controlar l'execució del pressupost del Comité i preparar la seua liquidació.

d) Determinar la tramitació dels escrits i peticions que es dirigisquen a la institució.

e) Resoldre aquelles qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració per qui ocupe la Presidència de la institució i no estiguen atribuïdes al Ple.

f) Qualssevol altres que li atorguen esta llei o el Reglament d'Organització i Funcionament del Comité, així com aquelles que no estiguen expressament assignades a un altre òrgan de la institució.

 

Article 17. Les comissions de treball o assessores

1. El Comité Econòmic i Social podrà crear, d'acord amb el que dispose el seu Reglament d'Organització i Funcionament, les comissions de treball o assessores que crega oportunes per a la preparació dels estudis, informes o dictàmens que hagen de ser posteriorment sotmesos a la consideració dels seus òrgans de govern.

2. Es constituiran, en tot cas, almenys les següents tres comissions de treball:

a) Comissió de Programació Econòmica Regional, en relació amb els programes econòmics valencians i els programes dels fons estructurals de la Unió Europea amb incidència en el desenrotllament econòmic i social de la comunitat autònoma.

b) Comissió de Relacions Laborals, Cooperació i Ocupació.

c) Comissió de Programació Territorial i Medi Ambient, en relació amb els interessos de les corporacions locals i de la comunitat autònoma en estes matèries.

3. Les comissions de treball o assessores que puguen crear-se hauran de respectar la proporcionalitat i la presència dels grups i de les persones expertes que integren el Comité.

 

Article 18. La Presidència

Són atribucions de la Presidència del Comité:

1. La legal representació de la institució.

2. Convocar, presidir i moderar les sessions del Ple i de la Junta Directiva.

3. Fixar l'orde del dia de les sessions del Ple i de la Junta Directiva, tenint en compte les peticions que formulen els que integren cada òrgan i les sol·licituds de les institucions públiques valencianes, en la forma que s'establisca en el seu Reglament d'Organització i Funcionament.

4. Visar les actes, ordenar la publicació dels acords en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i disposar el seu compliment.

5. Assegurar el compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions.

6. Totes les altres que se li atorguen en esta llei o siguen pròpies de la Presidència del Comité segons el seu Reglament d'Organització i Funcionament.

 

Article 19. Les vicepresidències

1. El Comité tindrà dos vicepresidències, que seran ocupades per les persones que elegisca el Ple, a proposta, cada una d'elles, dels que integren els grups I i II, i entre ells o elles.

2. Els que ocupen les vicepresidències substituiran la persona que ocupe la Presidència, en la forma que determine el Reglament d'Organització i Funcionament de la institució, en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

Així mateix, exerciran les funcions que la Presidència expressament els delegue.

 

Article 20. La Secretaria

1. La Secretaria és l'òrgan d'assistència tècnica i administrativa del Comité, i la depositària de la fe pública dels seus acords.

2. La persona que exercisca les funcions de secretaria serà nomenada i separada lliurement pel Consell, a proposta dels que siguen titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, prèvia consulta al Comité.

Tant en el cas del nomenament com en el de la separació, la consulta haurà d'obtindre el suport de com a mínim dos terços de les persones que integren el Comité.

3. Són funcions de la Secretaria de la institució:

a) Exercir la direcció administrativa i tècnica dels distints servicis del Comité i vetlar perquè els seus òrgans actuen d'acord amb principis d'economia, celeritat i eficàcia.

b) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de la Junta Directiva del Comité.

c) Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seua firma i el vistiplau de qui ocupe la Presidència de la institució, i donar el curs corresponent als acords que s'adopten.

d) Custodiar la documentació del Comité.

e) Expedir certificats de les actes, dels acords, dictàmens, vots particulars i altres documents confiats a la seua custòdia, amb el vistiplau de qui exercisca la Presidència de la institució.

f) Qualssevol altres que siguen pròpies de l'exercici de les seues funcions segons el que preveuen esta llei i el Reglament d'Organització i Funcionament del Comité.

 

TÍTOL IV. De l'organització i funcionament

 

Article 21. Acords i deliberacions

1. El quòrum per a la vàlida constitució del Ple del Comité serà de la mitat dels seus membres en primera convocatòria i d'una quarta part en segona, a més de la persona que ocupe la Presidència i la persona que ocupe la Secretaria, o els que legalment substituïsquen a ambdós, en tot cas.

2. Amb caràcter general, el Ple adoptarà els seus acords per majoria absoluta del nombre legal de membres.

No obstant això, per a l'aprovació dels dictàmens i per a promoure l'adopció de recomanacions serà exigible una majoria favorable de tres quints del nombre legal de membres.

En cas d'empat, decidirà sempre la Presidència de la institució amb el seu vot.

3. Les deliberacions i acords de la Junta Directiva requeriran majoria absoluta dels que assistisquen i, en cas d'empat, decidirà sempre la Presidència de la institució amb el seu vot.

4. Les persones integrants del Comité podran formular vots particulars respecte dels dictàmens o recomanacions dels quals dissentisquen.

 

Article 22. Assistents amb veu però sense vot

1. La persona titular de la conselleria competent en la matèria que es tracte en cada cas podrà assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats del Comité i comparéixer davant d'ells per a informar quan ho estime convenient.

2. Així mateix, els òrgans col·legiats del Comité podran demanar la presència, amb veu però sense vot, d'aquelles persones que per la seua experiència o provada competència professional siguen, en el seu cas, convocades per la Presidència de la institució per a informar sobre els assumptes sotmesos a estudi i consideració del mateix Comité.

 

Article 23. Dictàmens i recomanacions

1. En tots els supòsits en què així procedisca, el Comité expressarà el seu parer sobre els assumptes sotmesos a la seua consideració per mitjà de dictàmens, emesos sota la denominació «Dictamen del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana».

Amb caràcter general, els dictàmens seran aprovats pel Ple, llevat que este haja delegat esta funció en la Junta Directiva.

2. El Comité documentarà per separat cada un dels seus dictàmens, distingint els antecedents, la valoració efectuada i les conclusions, amb la firma de qui exercisca les funcions de Secretaria i el vistiplau de qui presidisca la institució.

A estos dictàmens s'acompanyaran necessàriament els vots particulars, si els hi haguera.

3. Els dictàmens s'incorporaran a l'expedient de tramitació de l'avantprojecte o projecte normatiu sotmés a la consideració del Comité.

4. L'emissió de recomanacions només podrà ser acordada pel Ple del Comité.

5. Tots els dictàmens, així com aquelles recomanacions que el Ple considere, seran públics.

 

Article 24. Termini

1. El termini per a l'emissió dels dictàmens mai serà inferior a quinze dies, llevat que el Consell faça constar la seua urgència, i en este cas el termini no podrà ser inferior a deu dies.

2. Transcorregut el corresponent termini sense que s'haja emés el dictamen, este s'entendrà evacuat.

Igualment, el dictamen s'entendrà evacuat una vegada transcorreguts trenta dies des de la recepció de la consulta pel Comité sense que este s'haja pronunciat expressament.

 

Article 25. Reglament d'Organització i Funcionament

El Comité Econòmic i Social elaborarà el seu propi Reglament d'Organització i Funcionament, i ho elevarà al Consell per a la seua aprovació mitjançant Decret.

Així mateix, la institució proposarà al Consell l'aprovació per Decret de les modificacions de l'esmentat reglament que crega oportunes.

 

TÍTOL V. Del règim econòmic i financer

 

Article 26. Mitjans i recursos disponibles

1. El Comité comptarà per a complir els seus fins amb els recursos econòmics que a este efecte es consignen en els Pressupostos de la Generalitat.

2. El Consell facilitarà al Comité l'assistència estadística, tècnica i d'un altre tipus que siga necessària per a la realització de les seues comeses.

 

Article 27. Patrimoni i actuació econòmica

1. El patrimoni del Comité quedarà integrat, a tots els efectes, en el patrimoni de la Generalitat.

2. L'actuació econòmica del Comité quedarà sotmesa, en tot cas, a la normativa que li siga aplicable en funció de la seua naturalesa jurídica.

 

Article 28. Avantprojecte de pressupost anual

El Comité formularà anualment la seua proposta d'avantprojecte de pressupost, que serà aprovada pel Ple i remesa, a través de la Presidència de la institució, a la conselleria competent en matèria de pressupostos, la qual redactarà l'avantprojecte definitiu.

 

Article 29. Personal i règim de contractació

1. El personal del Comité quedarà vinculat a este per una relació subjecta al dret laboral. S'aplicarà a l'esmentat personal, quan procedisca, la normativa de Funció Pública de la Generalitat o aquella vigent per al personal laboral de la institució.

2. En matèria de contractació, el Comité es regirà pel que preveu la legislació aplicable al sector públic.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera. Nomenament inicial d'acord amb esta llei

1. Dins dels tres mesos següents a la publicació d'esta llei en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el Consell haurà de procedir al primer nomenament de les persones integrants del Comité Econòmic i Social de conformitat amb el procediment previst en esta mateixa norma.

2. Fins que estes persones prenguen possessió dels seus càrrecs, els que actualment integren el Comité Econòmic i Social seguiran en l'exercici de les seues funcions.

 

Segona. Sessió constitutiva després de la publicació d'esta llei

La sessió perquè el Comité Econòmic i Social es constituïsca d'acord amb les previsions d'esta llei haurà de convocar-se en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del nomenament a què es referix la disposició transitòria primera d'esta llei.

 

Tercera. Nou reglament d'organització i funcionament

1. En el termini de tres mesos des de la seua constitució d'acord amb esta llei, el Comité Econòmic i Social haurà d'elevar al Consell, per a la seua definitiva aprovació per decret i publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el nou Reglament d'Organització i Funcionament de la institució.

2. Fins que s'aprove el nou reglament a què al·ludix l'apartat anterior d'esta disposició, es mantindrà vigent, en tot el que no contradiga esta llei, l'Acord de 29 de juliol de 1994, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

1. Queda derogada la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

2. Així mateix, queden derogades totes aquelles disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen a esta llei.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Títol competencial habilitant

Esta llei es dicta a l'empara de la competència exclusiva que l'article 49.1.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana li atorga a la Generalitat sobre l'organització de les seues institucions d'autogovern, en relació amb l'article 42 de la pròpia norma institucional bàsica valenciana, que remet a una llei de les Corts la regulació del procediment de nomenament dels membres del Comité Econòmic i Social, de les seues funcions, facultats, estatut i duració del mandat.

 

Segona. Habilitació per al desplegament reglamentari

Es faculta expressament el Consell perquè aprove les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que establix esta llei.

 

Tercera. Entrada en vigor

Esta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 28 de febrer de 2014

 

El president de la Generalitat

ALBERTO FABRA PART

 

 [1]  Apartat 3 de l'article 7 introduït per la Llei 12/2017, de 2 de novembre, de la Generalitat, de modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir la igualtat entre dones i homes als seus òrgans (DOGV núm. 8166 de 09.11.2017) Ref. Base de dades 009648/2017.