LLEI 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les CortsPublicat en:  DOGV núm. 8046 de 23.05.2017
Número identificador:   2017/4336
Referència Base de Dades:  004393/2017
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Normes institucionals bàsiques
  Descriptors:
    Temàtics: petició, participació social, Parlament regional, procediment parlamentari , Corts Valencianes, monografies


 • LLEI 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts [2017/4336]

  Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

  PREÀMBUL  Existeix una demanda ciutadana de millora de la informació, transparència, publicitat de l'activitat legislativa i legitimitat de les lleis i decisions de les Corts.

  Amb l'objectiu de donar resposta a aquesta demanda i de donar compliment al manament contingut a l'Estatut d'Autonomia, article 26.2, millorant la normativa vigent per a avançar cap a una democràcia més participativa i inclusiva, s'aborden múltiples millores que fan nàixer un nou text legislatiu. Amb aquesta llei es facilita el procés participatiu i es garanteix la presència i participació directa de la ciutadania en el debat parlamentari. La democràcia exigeix que es faça partícip del sistema del parlamentarisme al poble en la major mesura possible, abandonant models del passat en els quals la seua incidència queda limitada a l'acte de l'elecció de representants cada quatre anys. Així ho preveu la Constitució espanyola en l'article 23.1 així com l'Estatut d'Autonomia en l'article 9.4.

  Per a això és necessari articular mecanismes que asseguren una deliberació pública i plural de les decisions a prendre, complementant la labor de les persones representants de la sobirania, garantint el flux permanent entre l'opinió pública i les institucions, una cosa que ha generat resultats molt positius en països com els Estats Units, el Canadà, l'Uruguai, Nova Zelanda, Irlanda, Itàlia o Àustria, per no esmentar, per les seues peculiaritats històriques i sociopolítiques, el cas de Suïssa.  La democràcia valenciana té molt a guanyar millorant la implicació de la ciutadania en la vida política, fent possible, en suma, que el poble governat puga ser, en major mesura, poble governant, reforçant el sentiment de ciutadania i la responsabilitat de la ciutadania com a actora protagonista del procés polític, millorant el model democràtic. El parlamentarisme solament pot eixir reforçat si es fa partícip el poble valencià de les decisions que s'adopten, i la gent participarà si percep que la seua aportació és tinguda en compte. Per això, és necessari abordar la present llei amb la finalitat de motivar, impulsar i facilitar la participació de la ciutadania com a impulsora del procés legislatiu.  La primera millora correspon a les matèries legislatives susceptibles d'iniciativa popular. Resulta evident que les pors i reticències formulades en el seu moment en el debat constitucional s'han demostrat excessives i injustificades i, per tant, el plantejament d'acord amb l'objectiu de fomentar la participació i reforçar la democràcia és eludir limitacions de matèries que coarten l'expressió ciutadana traslladada a través de propostes legislatives. És més, atès que la iniciativa legislativa popular és un instrument de democràcia participativa, que no estrictament de democràcia directa, en haver de superar la iniciativa un tràmit parlamentari i sent que la gent proposa però no decideix, no té sentit limitar les matèries sobre competències pròpies sobre les quals la ciutadania pot proposar a les seues persones representants que legislen.  Al costat de les exclusions materials, l'altre efecte dissuasori per a materialitzar el dret a la iniciativa legislativa popular l'ha constituït sempre l'elevat nombre de firmes requerit, per la qual cosa, per a afavorir la participació democràtica, es redueix notablement el nombre de firmes exigible a 10.000, adaptant-se a la realitat poblacional i harmonitzant el nombre de firmes necessàries a països del nostre entorn.  Quant a l'edat mínima per a poder participar, atès que estem legislant sobre un procediment d'iniciativa ciutadana, que no de decisió final, estem davant un mecanisme òptim perquè la joventut forme part del debat polític i del procés d'adopció de decisions, iniciant-se en l'exercici de la ciutadania mitjançant la proposta. Es fixa en setze anys l'edat mínima, que és l'edat en què el nostre ordenament jurídic faculta les persones a emancipar-se i, per tant, a tenir una vida independent, la qual cosa suposa atorgar-li el seny suficient per a la seua vida autònoma i, conseqüentment, per a la participació en assumptes públics.  En definitiva, l'objectiu a aconseguir a través de la millora del procés destinat a regular la participació i impuls legislatiu ciutadà és que les persones destinatàries de les normes jurídiques puguen sentir-se'n partícips mitjançant la proposta i el diàleg.

  Sobre la base dels arguments ressenyats, aquesta llei s'estructura en cinc títols, dos disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

  En el títol preliminar es delimita l'objecte de la llei, s'expressen els seus fins i es determina qui són els subjectes legitimats per a presentar una iniciativa legislativa popular.

  El títol I, compost per un únic article, preveu les matèries sobre les quals no pot versar una iniciativa legislativa popular.

  El títol II, integrat per dos capítols, està dedicat al procediment de presentació d'una iniciativa davant de les Corts. En el capítol I es regulen els requisits que ha de reunir la documentació aportada, així com la fase d'admissió a tràmit per la mesa de la cambra, les causes d'inadmissibilitat i la possible interposició d'un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional contra l'acord pel qual poguera inadmetre's la iniciativa.

  El títol III al·ludeix a la tramitació parlamentària de la iniciativa, una vegada admesa a tràmit i després d'haver-se acreditat l'autenticitat de les firmes recollides.

  En el títol IV s'ha arreplegat la regulació de la justificació i compensació de les despeses així com la referència a l'actualització periòdica de la quantitat màxima compensable.

  La llei conclou amb les disposicions comunes a la part final, abans esmentades.

  TÍTOL PRELIMINAR

  Disposicions generals  Article 1. Objecte

  Constitueix l'objecte d'aquesta llei regular el dret de la ciutadania valenciana i de la societat civil organitzada a l'exercici de la iniciativa legislativa popular davant les Corts com a institució participativa valenciana, en desplegament de l'article 26.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, com a expressió del dret fonamental dels valencians i les valencianes a la participació en els assumptes públics prevista en l'article 23.1 de la Constitució espanyola i el dret a la participació política consagrat a l'article 9.4 de l'Estatut d'Autonomia.  Article 2. Legitimació

  1. Poden exercir la iniciativa legislativa popular davant les Corts les persones que tenen el veïnatge administratiu valencià i siguen majors de setze anys. A tal fi, hauran de estar empadronades en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana i complir un dels requisits següents:  a) Tenir la nacionalitat espanyola.

  b) Ser ciutadà o ciutadana dels estats membres de la Unió Europea, excepte l'Estat espanyol o ciutadans d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.

  c) Residir legalment a Espanya, d'acord amb la normativa en matèria d'estrangeria.

  2. La legitimació per a la promoció d'aquesta iniciativa legislativa popular, a més de les persones descrites en l'apartat anterior, la tenen les associacions, agents econòmics i socials, ONG i altres entitats amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre.  Article 3. Fins

  Són fins d'aquesta llei:

  1. Fomentar i garantir el dret a la participació directa de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics per mitjà de la presentació de proposicions de llei sobre aquelles qüestions que siguen del seu interès.

  2. Potenciar la interacció entre la ciutadania i les Corts, com a institució de la Generalitat que encarna l'exercici de la potestat legislativa i representa la voluntat del poble valencià.

  3. Facilitar que les Corts s'òbriguen al debat sobre matèries que, no formant part habitualment de l'agenda parlamentària, puguen ser d'interès per a la ciutadania.

  4. Fer de la iniciativa legislativa popular una via àgil, útil i pràctica d'expressió, tant per al conjunt de la societat com per a col·lectius amb interessos comuns.

  5. Posar a l'abast de la ciutadania un procediment simplificat per a exercir la iniciativa legislativa popular, com a vehicle per a l'exercici del dret fonamental a la participació en els assumptes públics.

  TÍTOL I

  Matèries excloses  Article 4. Matèries excloses

  Queden excloses de la iniciativa legislativa popular les matèries següents:

  1. La iniciativa legislativa pressupostària anual.

  2. Totes aquelles sobre les quals les Corts no tinguen competència per a legislar.

  TÍTOL II

  Procediment  CAPÍTOL I

  Inici i admissió a tràmit  Article 5. Inici

  1. El procediment s'iniciarà amb la presentació en el registre de les Corts d'un escrit dirigit a la Mesa de les Corts en el qual se sol·licitarà l'admissió a tràmit de la iniciativa i s'argumentaran les raons per les quals la cambra hauria de tramitar la proposició de llei.

  2. L'escrit de presentació ha d'estar firmat com a mínim per tres persones, que han de reunir els requisits prevists en l'article 2 d'aquesta llei, i ha d'incloure el número del document nacional d'identitat o número d'identitat d'estranger, si és el cas, de totes elles i un domicili a l'efecte de notificacions.

  3. Amb l'escrit de presentació s'ha aportar la relació de persones membres de la comissió promotora de la iniciativa, amb un mínim de tres, amb indicació de quina d'elles actuarà com a representant legal de la comissió i incloent-hi els noms i cognoms, els números dels documents nacionals d'identitat o número d'identitat d'estranger, si és el cas, i les firmes de totes.

  4. Així mateix, s'ha d'adjuntar el text articulat de la proposició de llei, precedit d'una exposició de motius.

  5. Si la iniciativa es presenta fora dels períodes ordinaris de sessions parlamentàries, els terminis a què fa referència aquesta llei començaran a computar-se a partir de la data d'inici del període immediatament posterior.

  6. Els serveis jurídics de les Corts prestaran assessorament a les persones membres de la comissió promotora per a facilitar-los el compliment de les formalitats i els requisits que preveu aquesta llei.

  7. Des de la seua presentació fins al moment immediatament anterior a la publicació de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts de conformitat amb l'article 14 d'aquesta llei, la comissió promotora podrà desistir de la iniciativa i retirar-la.  Article 6. Admissió a tràmit

  1. La Mesa de les Corts examinarà la documentació aportada i es pronunciarà en el termini de quinze dies sobre l'admissió de la iniciativa.

  2. Són causes d'inadmissió de la iniciativa presentada:

  a) Que tinga com a objecte alguna de les matèries esmentades en l'article 4 d'aquesta llei.

  b) Que no s'hagen complit tots els requisits vinculats, d'acord amb l'article 5 d'aquesta llei, amb la presentació de la iniciativa. No obstant això, si es tracta d'algun defecte esmenable, la Mesa de les Corts el comunicarà a la comissió promotora perquè l'esmene en el termini màxim de quinze dies.

  3. La resolució de la Mesa de les Corts per la qual s'admeta o inadmeta la iniciativa es notificarà a la comissió promotora a través del seu representant legal i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts.  Article 7. Recursos

  1. Les resolucions d'inadmissió dictades per la Mesa de les Corts poden ser recorregudes en reposició davant la mateixa Mesa de les Corts. El silenci administratiu serà positiu.

  2. Si la resolució del recurs de reposició considera que la irregularitat afecta a soles determinats preceptes de la proposició de llei, la comissió promotora pot manifestar a la Mesa de les Corts, en el termini de trenta dies hàbils, si retira la iniciativa o si la manté amb les modificacions corresponents.

  3. La resolució desestimatòria del recurs de reposició que confirma la inadmissió podrà ser recorreguda en empara davant el Tribunal Constitucional, de conformitat amb l'article 42 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

  Igualment, es podran recórrer en empara davant del Tribunal Constitucional els acords d'arxivament d'actuacions que adopte la Mesa de les Corts, de conformitat amb el que preveu l'article 14 d'aquesta llei.

  4. Si el Tribunal Constitucional dicta una sentència estimatòria i atorga l'empara als recurrents per entendre que no hi concorre la causa d'inadmissibilitat prèviament observada per la Mesa de les Corts, el procediment de tramitació de la iniciativa presentada haurà de seguir el seu curs.

  5. Si el Tribunal Constitucional considera que hi ha alguna irregularitat o deficiència, però només afecta determinats preceptes de la proposició de llei, la Mesa de les Corts sol·licitarà a la comissió promotora que manifeste, en el termini de deu dies, si desitja retirar la iniciativa o mantindre-la una vegada s'hagen efectuat les modificacions pertinents.

  CAPÍTOL II

  Recollida de firmes  Article 8. Desenvolupament del procés

  1. Admesa a tràmit la proposició de llei, la Mesa de les Corts remetrà l'expedient a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè el procés de recollida de firmes es desenvolupe amb totes les garanties, així com a l'oficina del cens electoral als efectes que preveu aquesta llei.  2. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana notificarà a la comissió promotora, en el termini de quinze dies, la recepció de l'expedient així com les condicions i els requisits per a començar el procés de recollida de firmes.

  3. Qualsevol iniciativa legislativa popular ha de comptar amb un mínim de 10.000 firmes de persones que donen suport a la proposició de llei, recollides i autenticades en la forma que es determina en aquest capítol.

  4. El procés ha de concloure amb l'entrega de les firmes a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana en el termini màxim de vuit mesos des que la comissió promotora reba la notificació esmentada en l'apartat 2 d'aquest mateix precepte.

  5. A petició de la comissió promotora, i si la Mesa de les Corts observa l'existència d'una causa degudament justificada, el termini es podrà prorrogar dos mesos més, fins a un màxim de deu.

  6. Si abans de finalitzar el termini establit per a la recollida i presentació de les firmes, la comissió promotora considera que ja n'ha aconseguit el nombre mínim exigit en l'apartat 3 d'aquest article, podrà sol·licitar el tancament anticipat del termini a la Mesa de les Corts, la qual, si emet una resolució on accedeix a la petició rebuda, ho comunicarà també a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

  7. Si en el moment de finalitzar el termini establit en cada cas no s'ha fet entrega de les firmes recollides a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, aquesta ho farà saber a la Mesa de les Corts perquè, amb audiència prèvia de la comissió promotora, resolga la caducitat de l'expedient iniciat i l'arxivament de les actuacions.  Article 9. Plecs

  1. Rebuda la notificació de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'article 8.2 d'aquesta llei, la persona representant legal de la comissió promotora ha de presentar davant d'aquella els plecs que s'utilitzaran per a la recollida de firmes.

  2. Els plecs han de reproduir el text íntegre de la proposició de llei i poden estar escrits tant en castellà com en valencià. No obstant això, el text de la proposició de llei haurà d'estar a l'abast de la ciutadania en les dues llengües oficials per tal de garantir els seus drets lingüístics.  3. Si el text de la proposició de llei supera en extensió les tres cares de cada plec, s'ha d'adjuntar en plecs diferenciats, units al destinat a la recollida de firmes, de manera que no puguen separar-se.  4. En el termini màxim de set dies des de la recepció, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana tornarà els plecs, degudament segellats i numerats, a la comissió promotora, perquè puga iniciar la recollida de firmes.

  5. En els plecs, junt amb la firma de cada ciutadana o ciutadà figurarà el seu nom, els cognoms, el número del document nacional d'identitat o número d'identitat d'estranger, si és el cas, i el municipi on estiga inscrit o inscrita.

  6. Les firmes es podran recollir també com a firma electrònica, de conformitat amb la normativa aplicable en la matèria. Si és així, aquesta circumstància haurà de comunicar-se també a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè adopte les mesures pertinents, a l'efecte de garantir el desenvolupament transparent del procés.

  7. La comissió promotora serà responsable que les dades personals que es troben en el seu poder siguen tractades amb respecte de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garantirà, particularment, que aquestes dades no siguen utilitzades per a fins diferents del suport declarat a la iniciativa presentada.  Article 10. Autenticació

  1. Les firmes hauran de ser autenticades per qualsevol persona que tinga capacitat per a donar fe, com és un notari o notària, un secretari o secretària judicial, o secretari o secretària de qualsevol ajuntament respecte del padró propi.

  2. Les firmes podran ser també autenticades per fedataris o fedatàries especials. Les persones designades per la comissió promotora a aquest efecte hauran de tindre la condició política de valencians o valencianes de conformitat amb l'article 3.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, estar en ple ús dels seus drets civils i jurar o prometre, davant de qui tinga la condició de secretari o secretària de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, que donaran fe de l'autenticitat de les firmes recollides.

  En cas de falsedat, els fedataris i les fedatàries especials incorreran en les responsabilitats previstes per la legislació penal vigent.

  3. L'autenticació haurà d'incorporar sempre la data en què es fa i podrà ser col·lectiva, plec per plec. En aquest últim supòsit, junt amb la data caldrà consignar-hi el nombre de firmes contingudes en el plec.

  Article 11. Certificats de l'oficina del cens electoral

  1. Durant tot el procés de recollida de firmes, qualsevol ciutadà o ciutadana podrà sol·licitar a l'oficina del cens electoral l'emissió d'un certificat en què conste la seua inscripció en el cens esmentat, a l'efecte de poder donar suport a la iniciativa legislativa presentada.  2. L'oficina del cens electoral haurà d'emetre els certificats a què es fa referència en l'apartat anterior d'aquest precepte en el termini màxim de cinc dies.  Article 12. Presentació, comprovació i recompte

  1. La comissió promotora remetrà els plecs amb les firmes recollides a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana que, al seu torn, els enviarà a l'oficina del cens electoral perquè constate la inscripció de les persones firmants i efectue un recompte inicial de les firmes.

  2. En el termini de quinze dies des de la recepció de la documentació ressenyada en l'apartat anterior, l'oficina del cens electoral remetrà a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana un certificat acreditatiu de les dades constatades.

  3. Complits els tràmits ressenyats en els apartats anteriors, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana procedirà a la comprovació i el recompte definitius de les firmes i declararà invàlides i no computables les firmes que no reunisquen els requisits exigits per aquesta llei.

  El procés de comprovació i recompte es durà a terme en acte públic, amb citació prèvia de la persona representant legal de la comissió promotora. El procés no podrà prolongar-se més d'un mes des que finalitze el termini per a la recollida de firmes.  Article 13. Certificació de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

  Finalitzades totes les comprovacions a què es refereix l'article anterior, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana remetrà a la Mesa de les Corts un certificat acreditatiu del nombre de firmes vàlides, i custodiarà els plecs originals fins al final de la tramitació parlamentària.  TÍTOL III

  Tramitació parlamentària  Article 14. Publicació de la iniciativa

  Després de rebre el certificat mencionat en el precepte anterior, si s'han arreplegat les firmes exigides, la Mesa de les Corts ordenarà la publicació de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts i la tramitació posterior, de conformitat amb el reglament de la cambra.  Article 15. Criteri del Consell i presa en consideració

  1. La Mesa de les Corts, alhora que ordena la publicació de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts, la remetrà al Consell perquè manifeste el seu criteri sobre la proposició de llei i expresse si la proposició implica un increment de despeses o una disminució d'ingressos pressupostaris per a la Generalitat.

  2. Transcorreguts quinze dies des de la publicació de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts el text de la iniciativa s'inclourà en l'ordre del dia d'una de les dues següents sessions ordinàries del Ple de les Corts per a la seua presa en consideració.

  3. Si només queda una sessió ordinària de ple per a acabar la legislatura, el text de la iniciativa s'inclourà obligatòriament en aquesta última convocatòria per a la seua presa en consideració.  Article 16. Audiència de la comissió promotora i tramitació

  1. La comissió promotora nomenarà una persona perquè defense al plenari la iniciativa presentada, amb el mateix temps que la resta de portaveus dels grups parlamentaris i amb torn de rèplica.

  2. Una vegada celebrada l'exposició del contingut de la iniciativa, la comissió promotora nomenarà una persona, i un suplent, perquè forme part de la tramitació i debat al si de la comissió parlamentària amb veu i sense vot.

  La persona nomenada per la comissió promotora té dret a:

  a) Intervenir amb les mateixes condicions que les persones portaveus dels grups parlamentaris.

  b) Proposar compareixences de persones i entitats.

  c) Participar en totes les reunions de la ponència.

  d) Rebre dels serveis jurídics de les Corts tota la informació i la documentació que tinga relació directa amb la iniciativa legislativa o la seua tramitació.

  e) Remetre queixes o altres manifestacions a la Mesa de les Corts, que haurà de respondre en el termini màxim d'una setmana.

  f) Participar en el debat final en ple.

  3. Les Corts tenen l'obligació de considerar seriosament la iniciativa i respectar el seu esperit en la tramitació.

  4. Per al cas que la comissió promotora considere que durant la tramitació parlamentària s'ha vulnerat l'esperit o l'objectiu de la proposta, la totalitat de membres de la comissió, si així ho consideren, presentaran un escrit davant la Mesa de les Corts on informaran de la retirada de la seua proposta i dels motius d'aquesta retirada, fet que suposarà la paralització immediata de la tramitació.

  5. En cas que la comissió promotora acorde sol·licitar la retirada de la seua proposta, les Corts no podran utilitzar el mateix text per a una iniciativa pròpia diferent.  Article 17. Subsistència d'iniciatives

  1. Les iniciatives legislatives populars que s'estiguen tramitant en les Corts no decauran si aquestes es dissolen o expira el mandat parlamentari.

  2. Una vegada s'hagen constituït novament les Corts, la Mesa de les Corts ordenarà reiniciar la tramitació parlamentària a partir de la publicació de les iniciatives en el Butlletí Oficial de les Corts a què es refereix l'article 14 d'aquesta llei.

  TÍTOL IV

  Despeses realitzades  Article 18. Justificació

  1. Amb la finalitat de veure-les compensades, la comissió promotora presentarà davant de la Mesa de les Corts la justificació de les despeses realitzades per a difondre la proposició de llei i recollir les firmes corresponents, sempre que la proposició al·ludida haja aconseguit el mínim de 10.000 firmes autenticades que exigeix la present llei. Té la consideració de despesa acreditada sense necessitat de justificació fins a un 10 % de l'efectuada.

  2. L'escrit de sol·licitud, junt amb la documentació justificativa de les despeses realitzades, podrà presentar-se en el termini de tres mesos, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts a que es refereix l'article 14.

  3. La comissió promotora té l'obligació de fer públic l'origen del finançament de la iniciativa legislativa ciutadana i, si és el cas, les entitats o associacions que li donen suport, i de rendir comptes públicament amb total transparència de les despeses realitzades.  Article 19. Compensació i bestreta

  1. La quantia de la compensació concedida no podrà superar els 18.000 euros.

  2. Les Corts acordaran atorgar una bestreta a càrrec de la compensació que poguera correspondre no superior a 3.000 euros, per a cobrir les primeres despeses de la recollida de firmes, a petició de la comissió promotora, que deurà justificar la seua destinació.  Article 20. Actualització

  El límit ressenyat en el precepte anterior podrà ser actualitzat anualment per acord de la Mesa de les Corts.  Article 21. Previsió pressupostària

  Cada exercici econòmic, els pressuposts de les Corts hauran d'incloure com a obligació de la despesa la compensació econòmica per les iniciatives legislatives populars que, al llarg de l'exercici anterior, hagen arribat a ser admeses a tràmit i en el suport de les quals s'haja demanat el mínim de 10.000 firmes autenticades que exigeix la present llei.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Web oficial

  1. El web oficial de les Corts crearà un apartat específic per a les iniciatives legislatives ciutadanes, amb la normativa aplicable, una guia i un formulari o plantilla a emplenar per les persones promotores, per tal de facilitar la presentació de les iniciatives legislatives ciutadanes, entre altres possibles continguts.

  2. Aquest web contindrà el seguiment de la tramitació de totes les iniciatives legislatives ciutadanes des del moment de començament de la seua presentació inicial a les Corts, servirà per a arreplegar firmes mitjançant firma electrònica i comptarà amb un espai on els promotors podran manifestar el que vullguen en relació a la iniciativa en tràmit.  Segona. Adaptació del Reglament de les Corts

  El Reglament de les Corts haurà d'adaptar-se a les previsions d'aquesta llei en el termini de tres mesos des de la seua entrada en vigor.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  Única. Iniciatives en tràmit

  Les iniciatives legislatives populars presentades en les Corts amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei es regiran per aquesta llei des del moment de la seua vigència i des del moment de tramitació en què es troben. En tot cas, independentment del moment de tramitació en què es troben, el nombre de firmes exigibles serà el de 10.000 establit per aquesta llei.  DISPOSICIÓ DEROGATORIA  Única. Derogació normativa

  1. Queda expressament derogada la Llei 5/1993, de 27 de desembre, de la Generalitat, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana.

  2. Queden igualment derogades totes les disposicions que, del mateix rang o d'un rang inferior, s'oposen a aquesta llei.  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari

  Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions que requerisquen el desplegament i l'execució d'aquesta llei, que hauran de realitzar-se en el termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei.  Segona. Entrada en vigor

  Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.  València, 11 de maig de 2017  El president de la Generalitat,

  XIMO PUIG I FERRER