Detectada errada al paràmetre : avis-legal



https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2019/02/18/3/corrigendum/20190710/avis-legal



Format correcte de la url ELI:


https://www.dogv.gva.es/va/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format



*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format