CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 8588 de 10.07.2019
Número identificador:   2019/6817
Referència Base de Dades:  006425/2019
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Assistència social
  Descriptors:
    Temàtics: assistència social, dona, ajuda a les persones necessitades, urbanisme, política social, equipament social, ajuda social, treball social, centre mèdic, cura d'infermeria, equipament social, ajuda sanitària, família, protecció de la infància, tercera edat, toxicomania , monografies


 • CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. [2019/6817]

  Advertida una errada en el text de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, cal efectuar-ne la correcció següent tant en la versió valenciana com en la versió castellana del text:  En l'article 34, «Formes de provisió de les prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials»,  On diu:

  «3. En tot cas, les administracions públiques proveiran per mitjà de la modalitat de gestió directa aquells serveis previstos en els articles 18.1 i 18.2 apartats a, b, c i d d'aquesta llei, així com la prescripció de les prestacions i l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla personalitzat d'intervenció social.»  Ha de dir:

  «3. En tot cas, les administracions públiques proveiran per mitjà de la modalitat de gestió directa aquells serveis previstos en els articles 18.1 i 18.2 apartats a, b, i c d'aquesta llei, així com la prescripció de les prestacions i l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla personalitzat d'intervenció social.»