ORDRE 3/2011, de 15 de març, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Reglament de Composició, Organització i Funcionament del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 6492 de 31.03.2011
Número identificador:   2011/3691
Referència Base de Dades:  003910/2011
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Cultura i Esport
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Cultura Organització de l'administració Arxius, biblioteques i sector del llibre
  Descriptors:
    Temàtics: arxiu, reglament intern , òrgan col.legiat, Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana, monografies


 • ORDRE 3/2011, de 15 de març, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Reglament de Composició, Organització i Funcionament del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana. [2011/3691]

  L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l'article 49, apartat 1.6, la competència exclusiva de la Comunitat Valenciana en matèria d'arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i resta de centres de dipòsit que no siguen de titularitat estatal. Tal com estableix l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, entre les funcions dels consellers hi ha l'exercici de la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la seua conselleria, en forma d'ordres de la conselleria.

  El Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana va ser creat per mitjà de l'Ordre de 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV núm. 177, de 12 de juliol de 1984). El Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana es configura en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, com una institució consultiva de l'Administració de la Generalitat en matèria de patrimoni cultural.

  Junt amb la funcions generals de consulta, el Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana té, a més, comeses específiques de caràcter tècnic d'acord amb l'article 10 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, en què se'n resumeixen la seua organització i la competència.

  Per tant, en el moment de desplegar aquests procediments en l'àmbit de la protecció del patrimoni documental valencià, és necessari que el referit òrgan estiga constituït i en funcionament.

  Per això, en virtut de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, en la qual es descriu l'estructura i els òrgans del Sistema Arxivístic Valencià,

  ORDENE  Article únic. Aprovació del Reglament de Composició, Organització i Funcionament del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana

  S'aprova el Reglament de Composició, Organització i Funcionament del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana, el text del qual figura en l'annex d'aquesta ordre.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única

  Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa aquesta ordre.  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Aplicació supletòria de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

  Per a tot allò no previst expressament en la present disposició, hi serà aplicable el que disposa, sobre el règim jurídic dels òrgans col·legiats, el capítol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.  Segona. Entrada en vigor

  Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 15 de març de 2011  La consellera de Cultura i Esport,

  TRINIDAD M. MIRÓ MIRA.

  ANNEX  Reglament de composició, organització i funcionament

  del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana  Article 1. Naturalesa

  El Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana és un òrgan consultiu en matèria d'arxius adscrit a la conselleria competent en matèria de cultura.  Article 2. Funcions

  1. El Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana té la missió de prestar assistència i concurs a qui exercisca la titularitat de la conselleria en els assumptes i les activitats en matèria d'arxius que considere pertinent sotmetre al seu entendre. Particularment, podrà ser consultat en els assumptes següents:

  a) La planificació general que, en matèria arxivística de la Comunitat Valenciana, anualment elabore la conselleria competent en matèria de cultura.

  b) Les línies generals dels avantprojectes de llei que, en matèria d'arxius, remeta el Consell a les Corts perquè siguen aprovades.

  c) Les directrius bàsiques dels reglaments i de la resta de normativa de caràcter general que s'adopten en execució i desplegament de les lleis a què es refereix el paràgraf anterior.

  d) Qualsevol altre assumpte que, en matèria d'arxius, el conseller o la consellera competent en matèria de cultura considere convenient sotmetre a la seua consideració.

  2. Sense perjudici de tot això, per iniciativa pròpia, el Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana podrà proposar actuacions i directrius sobre l'activitat arxivística que realitzen bé l'administració pública en les seues diverses esferes, bé particulars a la Comunitat Valenciana, o sobre qualsevol altre assumpte que siga d'interés general i incidisca de manera directa i immediata en la matèria que li és pròpia.

  Article 3. Composició

  El Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana està integrat per:

  - Presidència: qui exercisca la titularitat de la conselleria competent en matèria d'arxius.

  - Vicepresidència: qui exercisca la titularitat de la direcció general competent en matèria d'arxius.

  - Secretaria: el cap del servici competent en matèria d'arxius de la indicada direcció general, amb veu i vot.

  - Huit vocalies: lliurement designades per qui exercisca la titularitat de la conselleria competent en matèria d'arxius, a proposta de la direcció general competent en matèria d'arxius, entre persones d'especial competència en la matèria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; almenys dues de les huit vocalies han de ser exercides per personal arxiver.

  Els càrrecs del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana no tenen remuneració econòmica, sense perjudici del seu dret al cobrament de les indemnitzacions per assistència que legalment estiguen establides, segons l'article 4 de l'Ordre 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de creació del Consell Assessor d'Arxius.  Article 4. La presidència

  Correspon a la presidència del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana:

  a) Exercir la representació de l'òrgan i la direcció de la seua acció.  b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l'ordre del dia tot tenint en compte, si és el cas, les peticions dels altres membres formulades amb la suficient antelació.  c) Presidir, obrir, suspendre i alçar les sessions; moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades; vetlar pel manteniment de l'ordre; concedir i retirar l'ús de la paraula; sotmetre a votació els assumptes objecte de debat, i proclamar els resultats.

  d) Dirimir, amb el vot de qualitat, els possibles empats que puguen produir-se en el si del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana a l'hora de prendre qualsevol decisió.

  e) Proposar la creació de meses de treball en el si del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

  f) Assegurar el compliment de les lleis i de les altres normes de l'ordenament jurídic.

  g) Visar les actes i els certificats dels acords de l'òrgan.

  h) Exercir, en general, totes les funcions que siguen inherents a la condició de presidència de l'òrgan.  Article 5. La vicepresidència

  1. La vicepresidència suplirà en les funcions la presidència de l'òrgan en cas d'absència, vacant o una altra causa legal.

  2. La vicepresidència també podrà ser suplida per les mencionades raons. En aquest cas, el càrrec recaurà en el membre de major antiguitat i edat, per aquest ordre, dels qui componen el Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana.  Article 6. Les vocalies

  1. Correspon a les vocalies del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana:

  a) Rebre amb una antelació mínima de set dies naturals la convocatòria que continga l'ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figuren en l'ordre del dia estarà a disposició de les vocalies en el mateix termini.

  b) Participar en els debats de sessions.

  c) Exercir el dret al vot i formular el vot particular, així com expressar el sentit d'aquest vot i els motius que el justifiquen.

  d) Formular propostes i iniciatives dins de l'àmbit de les competències atribuïdes al Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

  e) Formular precs i preguntes.

  f) Totes les funcions que siguen inherents a la condició de membres del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana o que els atribuïsquen les normes.

  2. Les vocalies del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana no podran atribuir-se les funcions de representació d'aquest, llevat que expressament se'ls haja atorgat per mitjà d'una norma o d'un acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, per l'òrgan col·legiat mateix.  Article 7. Nomenament de les vocalies

  1. El nomenament de les vocalies del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana correspondrà, mitjançant una resolució, a qui exercisca la titularitat de la conselleria a què estiga atribuïda la competència en matèria d'arxius. La proposta la farà qui exercisca la titularitat de direcció general competent en aquesta matèria.

  2. La condició de vocal del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana és personal i indelegable.

  3. La duració en el càrrec de les vocalies del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana és de tres anys, comptadors des de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana dels nomenaments en el Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana, excepte per a les vocalies designades en funció del càrrec que exerceixen, que cessaran com a vocals quan cessen en l'esmentat càrrec.

  4. Les vocalies que cessen en el càrrec per haver finalitzat el termini indicat en l'apartat anterior, podran ser proposades i nomenades novament fins a un màxim de dos períodes consecutius de la mateixa duració a l'inicial.

  5. Les vacants que es produïsquen entre les vocalies del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana per causa de mort, incapacitat, renúncia, cessament o altres motius, seran comunicades a la direcció general competent en matèria d'arxius perquè designe nou vocal, dins del termini màxim de quatre mesos des que s'haguera produït el fet que l'haguera causada.  Article 8. La secretaria

  1. La designació i el cessament de la secretaria del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana es realitzaran per mitjà d'una resolució de qui exercisca la titularitat de la conselleria competent en matèria d'arxius. En els casos de suplència temporal, exercirà el càrrec el funcionari que ocupe el lloc de cap de secció del servici competent en matèria d'arxius, i en absència d'aquest, qualsevol altre funcionari de titulació superior de la direcció general competent en matèria d'arxius.

  2. La secretaria exercirà les funcions següents:

  a) Assistir a les reunions del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana amb veu i vot.

  b) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana, per ordre de la presidència o de la persona en qui delegue, així com les citacions als seues membres.  c) Redactar un acta de cada sessió, en la qual figuraran necessàriament les persones assistents, l'ordre del dia de la reunió, les dades del lloc i del temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats i totes les circumstàncies que siguen procedents per a reflectir fidelment les deliberacions mantingudes.

  d) Preparar el despatx dels assumptes, i redactar i autoritzar les actes de les sessions.

  e) Expedir certificats de les consultes, informes i la resta d'acords adoptats pel Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana.  f) Totes les altres funcions que siguen inherents a la condició de la secretaria.

  3. La secretaria serà la responsable de l'arxivament dels expedients i de la custòdia de les actes, a les quals únicament tindran accés els membres del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana i les persones expressament autoritzades per la presidència.  Article 9. Funcionament del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana

  1. El Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana funcionarà en ple i en meses de treball.

  2. El ple del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana es reunirà, amb caràcter ordinari, en dues sessions anuals, i amb caràcter extraordinari quan el convoque la presidència, d'acord amb raons d'urgència i necessitat, o a sol·licitud, almenys, d'un terç dels seus membres; en aquest cas, els assumptes que van motivar la petició seran preceptivament inclosos en l'ordre del dia.

  3. Perquè el ple del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana puga celebrar vàlidament una sessió, hauran de trobar-se present, almenys, la meitat més un dels membres que legalment el componen i, en tot cas, qui n'exercisca la presidència i la secretaria, o qui les suplisquen legalment. En cas de no aconseguir el quòrum d'assistència per a la primera convocatòria, se'n realitzarà una segona, una hora després, i es considerarà vàlidament constituït el Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana quan hi assistisquen, almenys, cinc dels seus membres, inclosos qui n'exercisca la presidència i la secretaria, o les persones que legalment les suplisquen.

  4. Els acords del ple s'adoptaran per majoria de vots.

  5. Les meses de treball:

  a) Les meses de treball són els òrgans de suport tècnic per mitjà dels quals compleix el Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana les seues funcions, sense perjudici de les atribucions del ple.

  b) El ple del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana, a proposta de la presidència, podrà constituir en el seu si meses de treball per diagnosticar i analitzar qualsevol aspecte de la realitat arxivística i documental valenciana i realitzar propostes.

  c) Correspon al ple del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana, a proposta de la presidència, determinar les funcions, composició, organització i funcionament de les meses de treball que, com a òrgan de suport tècnic, puguen establir-se per a l'adequat exercici de les atribucions arreplegades en l'article 2.

  d) Les meses de treball estaran presidides per qui exercisca la presidència del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana o per la persona en qui delegue. La secretaria de les meses de treball recaurà en qui exercisca la secretaria del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

  e) El ple i les meses de treball, mitjançant la presidència o la persona en qui delegue, podran demanar l'assessorament o la col·laboració de professionals, especialistes, tècnics i organitzacions relacionats amb el sector dels arxius, per informar i assessorar sobre assumptes determinats, que hi assistiran amb veu però sense vot.  Article 10. Convocatòria de les sessions

  1. La convocatòria de les sessions del ple del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana inclourà l'ordre del dia i es realitzarà per qualsevol mitjà que deixe constància de la recepció per part de la persona destinatària.

  2. La convocatòria de les sessions l'efectuarà la secretaria, per ordre de la presidència o de la persona en qui delegue, amb almenys set dies naturals d'antelació a la data de la reunió, en el cas de les de caràcter ordinari. El mateix termini s'aplicarà per a les sessions extraordinàries, llevat que, per raons d'urgència motivades com cal, haja de celebrar-se una reunió d'aquest tipus; en aquest cas, la convocatòria es practicarà amb, almenys, 48 hores d'antelació.  Article 11. Adopció d'acords

  1. No podrà ser objecte de deliberació o d'acord en el ple del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana cap assumpte que no estiga inclòs en l'ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

  2. Les propostes d'assumptes que hagen de ser debatuts en el Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana seran comunicades a la secretaria amb, almenys, quinze dies d'antelació respecte de la convocatòria, a fi de que puguen ser estudiades per tots els membres.  3. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels membres presents en cada sessió del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana; en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de qui n'exercisca la presidència o de la persona que la suplisca.  Article 12. Actes de les sessions

  1. De totes les reunions del ple del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana se n'estendrà la corresponent acta per part de qui exercisca la secretaria de l'esmentat Consell, en la qual es reflectiran fidelment les deliberacions i els acords adoptats, de conformitat amb el que estableix l'article 27.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. A sol·licitud de les respectives vocalies, en les actes figuraran el vot contrari o el vot particular a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquen. Així mateix, qualsevol membre tindrà dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l'acte, o en el termini que indique qui exercisca la presidència del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana o la persona que la suplisca, el text que corresponga fidelment a la seua intervenció; així es farà constar en l'acta i se n'hi unirà una còpia.

  2. Les actes s'aprovaran en la següent sessió del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana; la secretaria podrà, però, emetre un certificat sobre els acords específics adoptats, sense perjudici de la posterior aprovació de l'acta.