diari

DECRET 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2017/2]

(DOGV núm. 7950 de 03.01.2017) Ref. Base de dades 000037/2017

DECRET 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2017/2]
PREÀMBUL

L’objecte de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, és l’establiment i l’aplicació del Sistema Legal d’Unitats de Mesura, així com la fixació dels principis i les normes generals a què ha d’ajustar-se l’organització i el règim jurídic de l’activitat metrològica a Espanya i estableix el control metrològic de l’Estat per mitjà de la definició del seu abast, dels elements que se sotmeten a aquest control i de les fases que comprén.
Amb la publicació del Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desplega la Llei 32/2014, es regula l’habilitació i incompatibilitats dels organismes notificats, de control metrològic i autoritzats de verificació metrològica.
L’article 51 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat valenciana la competència d’execució de la legislació de l’Estat en matèria de pesos, mesures i contrast de metalls, i és necessari per al desenvolupament efectiu d’aquesta competència la regulació del control metrològic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Aquest decret té per objecte establir el règim jurídic dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
A més, en aplicació de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, es continua impulsant un marc regulador eficient per a les activitats econòmiques que simplifique la legislació existent, eliminant regulacions innecessàries, amb la finalitat d’establir procediments més àgils i minimitzar les càrregues administratives. Per això, es deroguen les disposicions que estableixen continguts mínims de projectes i aquelles per mitjà de les quals s’obrien terminis per a l’acreditació de l’experiència professional en el maneig de grues torre i grues mòbils autopropulsades.
En conseqüència, d’acord amb l’article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 30 de desembre de 2016,DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit
Es regula l’actuació dels organismes autoritzats de verificació metrològica previstos en la normativa estatal, en concret, en la Llei 32/2014 i en el Reial Decret 244/2016 de desplegament, així com en les directrius que, si és el cas, establisca el Consell Superior de Metrologia en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Definició d’organisme autoritzat de verificació metrològica
1. Organisme autoritzat de verificació metrològica. Tal com defineix la normativa estatal, és l’entitat, pública o privada, designada per habilitació d’una administració pública competent espanyola, per a la realització i emissió de les oportunes certificacions relatives a la fase de control metrològic d’instruments en servei.
2. Els organismes designats podran actuar en tot el territori nacional i els seus certificats i altres documents reglamentaris per al control metrològic de l’Estat tindran validesa i eficàcia en qualsevol lloc d’aquest.
3. Òrgan competent en matèria de metrologia. Per a l’execució de la normativa estatal, s’entén com a tal la direcció general que té assignades les competències en matèria de metrologia, d’acord amb el que disposa el reglament orgànic i funcional de conselleria corresponent.

4. Òrgan territorial competent en matèria de metrologia. Cada un dels serveis territorials amb competències assignades en la matèria.

Article 3. Fases del control i funcions dels organismes autoritzats de verificació metrològica
1. La fase de control metrològic d’instruments en servei en aplicació de la legislació especial nacional a què es refereix l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei 32/2014 pot comprendre, segons establisca la regulació específica de cada instrument o sistema de mesura, verificacions després de reparació, verificacions després de modificació i verificacions periòdiques. Aquesta fase té per objecte comprovar i confirmar que un instrument o sistema de mesura en servei manté el compliment de requisits reglamentaris concordants amb els originals.

2. Les activitats relacionades amb els procediments de verificació després de reparació, de verificació després de modificació o verificacions periòdiques seran realitzades per l’administració competent o, si és el cas, pels organismes autoritzats de verificació metrològica que s’hagen designat.
3. Els organismes autoritzats de verificació metrològica són els responsables de l’execució de les activitats relacionades amb aquests procediments de verificació.
4. Amb independència d’això, l’òrgan competent en matèria de metrologia podrà informar els titulars d’instruments o sistemes de mesura sotmesos a control metrològic sobre els terminis establits per a realitzar la verificació metrològica reglamentària.

Article 4. Obligacions dels organismes autoritzats de verificació metrològica
1. Els organismes autoritzats de verificació metrològica estaran obligats al compliment de tots els requisits i obligacions imposats per la normativa estatal i s’ajustaran en les seues actuacions a les instruccions que dicte, si és el cas, l’òrgan competent en matèria de metrologia, de conformitat amb els procediments i sistemes de control que estableix aquest decret.
2. Els organismes autoritzats de verificació metrològica hauran de disposar dels sistemes ofimàtics necessaris per al correcte exercici de l’activitat que se’ls assigna i per a la notificació de forma telemàtica de les seues actuacions a l’òrgan competent en matèria de metrologia, en la forma i el termini establits en aquest decret.
3. Els organismes autoritzats de verificació metrològica hauran de complir a més les obligacions següents:
a) Complir les condicions que van servir de base per a la seua designació i, si és el cas, acreditació.
b) Atendre les sol·licituds que els siguen presentades, i emetre els protocols, actes, informes i, si és el cas, certificacions que els siguen exigibles.
c) Prestar aquells serveis relacionats directament o indirectament amb els instruments i camps de mesura en què es troben habilitats, que els siguen encomanats d’acord amb les instruccions de l’òrgan competent en matèria de metrologia.
d) Portar registres en què quede constància dels controls que hagen realitzat i de tots els protocols, actes, informes i, si és el cas, certificacions que emeten en relació amb aquests.
e) Conservar per a la seua possible consulta, en suport paper o electrònic els expedients, la documentació i les dades dels controls realitzats. No obstant això, els expedients (relatius a les verificacions després de reparació, després de modificació i a les verificacions periòdiques) podran destruir-se o eliminar-se una vegada transcorregut el termini de deu anys des de la seua emissió.


CAPÍTOL II
Règim d’actuacions

Article 5. Inici d’activitat
1. Els organismes autoritzats de verificació metrològica que desitgen iniciar la seua activitat en el territori de la Comunitat Valenciana hauran de presentar davant de l’òrgan competent en matèria de metrologia, una sol·licitud de designació amb indicació dels camps de mesura així com dels instruments de mesura de què sol·licita designació. Aquestes dades serviran per a la inscripció d’ofici en el Registre de Control Metrològic.
2. La sol·licitud de designació haurà d’anar acompanyada de la documentació que s’indique en la normativa estatal d’aplicació i les directrius que establisca el Consell Superior de Metrologia i de la relació de tarifes que s’aplicaran en cada un dels àmbits d’actuació per als quals sol·licita ser designat.
3. Els organismes autoritzats de verificació metrològica compliran els requisits establits en la normativa vigent a aquest efecte. Seran requisits essencials per a la designació d’aquests organismes la comprovació de la seua independència i qualificació tècnica.
4. L’òrgan competent en matèria de metrologia resoldrà de manera motivada sobre la sol·licitud de designació que s’efectue, en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol altre cas, serà aplicable el que estableix el segon paràgraf de l’article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
5. Les designacions es notificaran a l’Organisme de Cooperació Administrativa. L’Organisme de Cooperació Administrativa transmetrà la informació anterior a la resta de les autoritats competents espanyoles, al si de la Comissió de Metrologia Legal del Consell Superior de Metrologia.
6. Les modificacions o canvis en les circumstàncies que han donat lloc a la inscripció en el Registre de Control Metrològic, així com el cessament de l’activitat dels organismes autoritzats de verificació metrològica, hauran de ser comunicades, en els termes que indique la normativa estatal vigent, a l’òrgan competent en matèria de metrologia.

7. Les designacions dels organismes autoritzats de verificació metrològica es referiran a categories d’instruments de mesura i camps de mesura concrets.
8. Els organismes designats podran actuar en tot el territori nacional i els seus certificats i altres documents reglamentaris per al control metrològic de l’Estat tindran validesa i eficàcia en qualsevol lloc d’aquest.

Article 6. Subcontractació
1. Els organismes autoritzats de verificació metrològica podran subcontractar tasques limitades estrictament a aspectes tècnics, en cap cas podran subcontractar totes les seues activitats ni aquelles que consistisquen en la realització d’interpretacions, judicis o avaluacions sobre la conformitat de requisits individuals o acceptació o rebuig d’instruments. Els subcontractistes no podran tornar a subcontractar en cascada.

2. Tota subcontractació ha de ser autoritzada per l’òrgan competent en matèria de metrologia que el va designar.
3. Abans de realitzar una subcontractació, l’organisme autoritzat de verificació metrològica informarà l’òrgan directiu competent en matèria de metrologia que el va designar de la seua intenció de subcontractar, indicant les tasques que pretén subcontractar així com l’entitat o entitats a subcontractar, acompanyada d’informació sobre la capacitat tècnica de les entitats subcontractistes.
L’òrgan competent en matèria de metrologia que el va designar resoldrà, en un termini màxim de tres mesos, sobre la petició d’autorització de la subcontractació.
4. L’organisme assumirà la plena responsabilitat de les tasques realitzades pels subcontractistes.

Article 7. Comunicació prèvia d’actuacions
1. Tota actuació dels organismes autoritzats de verificació metrològica serà comunicada per aquests a l’òrgan competent en matèria de metrologia, per mitjà del sistema telemàtic establit a aquest efecte pel mateix, amb una antelació mínima de 24 hores, comptades des de la introducció de les dades indicades en l’apartat 3 d’aquest article, fins a l’hora d’inici de l’actuació de l’organisme autoritzat de verificació metrològica, tenint en compte que no computaran, a aquest efecte del nombre d’hores, els dissabtes, diumenges i festius.
2. El personal tècnic de l’òrgan competent en matèria de metrologia o òrgan territorial dins del seu àmbit que siga comissionat a aquest efecte, podrà estar present en qualsevol actuació de l’organisme autoritzat de verificació metrològica.
3. Les dades prèvies a comunicar en les actuacions dels organismes autoritzats de verificació metrològica a través del sistema telemàtic seran, almenys, les següents:
a) Identificació de l’organisme autoritzat de verificació metrològica (codi alfanumèric d’inscripció en el Registre de Control Metrològic i nom d’aquest).
b) Identificació de l’instrument o sistema de mesura objecte de l’actuació, indicant, si és procedent, els subsistemes afectats, la direcció de la seua ubicació, incloent-hi les coordenades UTM, població i telèfon de la persona titular d’aquest, amb indicació de si la verificació es realitzarà in situ o en les dependències de l’organisme.
c) Identificació de l’actuació que es notifica (tipus de verificació, si és després de reparació, després de modificació o verificació periòdica).

d) Data i hora previstes de l’actuació.
e) Identificació del personal tècnic de l’organisme autoritzat de verificació metrològica que realitzarà l’actuació i el seu telèfon mòbil.

Article 8. Exclusivitat de l’actuació
1. L’organisme autoritzat de verificació metrològica haurà de finalitzar les actuacions iniciades, sota la seua responsabilitat, llevat que havent causa justificada, l’òrgan territorial competent en matèria de metrologia autoritze expressament la suspensió o conclusió anticipada de les actuacions esmentades.
2. Iniciada una actuació per un organisme autoritzat de verificació metrològica, no podrà intervindre en aquesta un altre organisme autoritzat de verificació metrològica diferent, excepte en casos justificats, amb la sol·licitud prèvia motivada de la persona interessada i amb autorització expressa de l’òrgan territorial competent en matèria de metrologia.

Article 9. Procediment d’actuació en verificacions
1. La conformitat d’un instrument de mesura amb els requisits essencials aplicables haurà d’avaluar-se d’acord amb els procediments de verificació establits en la seua regulació específica, que preveurà a més dels requisits metrològics tècnics i administratius que han de satisfer, els procediments a emprar, període de validesa de la verificació, documents que s’han d’emetre i mantindre i qualsevol altre aspecte que, en funció de les característiques de l’instrument de mesura, es considere necessari. A través de la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de metrologia, es podran publicar els protocols o requisits que s’haja de complir en la realització de les verificacions reglamentàries i els models d’actes, informes i certificacions a emprar.

2. Quan es vagen a realitzar actuacions in situ, l’organisme autoritzat de verificació metrològica comunicarà al titular la data i hora de l’inici d’aquestes, amb l’adequada antelació.
3. En cas d’anul·lació d’una actuació comunicada per mitjà del sistema telemàtic, haurà de comunicar-se aquesta circumstància per mitjà del mateix sistema amb la deguda antelació i indicar-ne el motiu. Aquest tràmit es realitzarà, en tot cas, abans de la data inicial prevista per a la verificació.
4. Superada la verificació a què siga sotmés l’instrument de mesura, es farà constar la seua conformitat per a efectuar la seua funció. Per a això, l’organisme autoritzat de verificació metrològica adherirà una etiqueta en un lloc visible de l’instrument verificat o de la instal·lació que el suporte, que haurà de reunir les característiques i requisits que s’estableixen en la normativa d’aplicació. Emetrà, així mateix, el certificat de verificació corresponent.
5. Quan un instrument de mesura no supere la fase de verificació, l’organisme autoritzat de verificació metrològica deixarà fora de servei l’instrument fins que s’esmene la deficiència que ha donat lloc a la no superació. Aquesta circumstància es farà constar per mitjà de l’adhesió d’una etiqueta d’inhabilitació d’ús, situada en un lloc visible de l’instrument de mesura.
6. En el cas que aquesta deficiència no s’esmene, s’adoptaran les mesures oportunes per a garantir que siga retirat definitivament del servei.Article 10. Comunicació del resultat d’actuacions
1. L’organisme autoritzat de verificació metrològica comunicarà telemàticament a l’òrgan competent en matèria de metrologia el resultat de la verificació, favorable o desfavorable, el número de l’acta/certificat i la data en què es va realitzar. Si el resultat és favorable, es disposarà com a màxim de 15 dies després de la realització de la inspecció per a fer efectiva aquesta comunicació.
En el cas de resultar desfavorable, la comunicació haurà de realitzar-se en el termini més breu possible i sempre abans de les 24 hores següents a la verificació.
2. L’òrgan competent en matèria de metrologia podrà, en qualsevol moment, requerir als organismes autoritzats de verificació metrològica informació sobre les actuacions en què intervinguen i la remissió de la documentació que estime necessària.

Article 11. Reclamacions
1. Els organismes autoritzats de verificació metrològica disposaran de procediments especials per al tractament de les reclamacions rebudes de les persones titulars dels instruments de mesura i d’altres parts que, si és el cas, puguen resultar afectades per les seues actuacions, i hauran de mantindre, així mateix, a disposició de l’òrgan territorial competent, un arxiu amb totes les reclamacions realitzades i les accions preses respecte d’això.
2. Els fulls o llibres de reclamacions hauran d’estar a disposició de la persona titular de l’instrument en el mateix lloc en què es realitze l’actuació.
3. Quan un organisme autoritzat de verificació metrològica emeta un protocol, acta, informe o certificació amb resultat desfavorable respecte del compliment de les exigències reglamentàries, la persona interessada podrà reclamar i manifestar la seua disconformitat davant del mateix organisme que haurà de resoldre la reclamació en el termini d’un mes i, en cas de desacord, la persona interessada podrà traslladar la seua reclamació a l’òrgan territorial competent de la província on s’haja executat l’actuació.
L’òrgan territorial competent requerirà de l’organisme els antecedents, practicarà les comprovacions que corresponguen, donarà audiència a la persona interessada en la forma prevista en la Llei 39/2015, i resoldrà en el termini de tres mesos si és o no correcta l’actuació realitzada per l’organisme. Fins que no existisca pronunciament de l’administració, la persona interessada no podrà sol·licitar el mateix control d’un altre organisme autoritzat de verificació metrològica.


CAPÍTOL III
Control de l’actuació

Article 12. Supervisió dels organismes autoritzats de verificació metrològica
1. La supervisió dels organismes autoritzats de verificació metrològica que actuen en el territori de la Comunitat Valenciana correspon a l’òrgan competent en matèria de metrologia i als òrgans territorials dins del seu àmbit.
2. Per a facilitar aquesta supervisió, cada organisme autoritzat de verificació metrològica portarà un registre general d’actuacions en el territori de cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana, en què queden reflectides les actuacions que hagen realitzat i els protocols, actes, informes i, si és el cas, certificacions que emeten en relació amb aquestes.
El registre esmentat estarà, en tot moment, a disposició de l’administració, que podrà, així mateix, demanar les dades que considere necessàries en relació amb aquestes actuacions.
3. La supervisió dels organismes autoritzats de verificació metrològica podrà també dur-se a terme per mitjà del sistema d’auditories realitzades per l’òrgan competent en matèria de metrologia.
4. Els organismes autoritzats de verificació metrològica han de demostrar i satisfer de forma continuada els requisits estipulats per a la seua habilitació i hauran d’informar l’òrgan competent en matèria de metrologia, l’endemà que es produïsca, de qualsevol modificació que puga afectar el compliment dels requisits exigits, i acompanyar, si és el cas, el corresponent informe o certificat de l’entitat nacional d’acreditació.
Article 13. Accés a instal·lacions i documentació
Els organismes autoritzats de verificació metrològica permetran l’accés a les seues instal·lacions, oficines i documentació relacionada amb les seues actuacions a la Comunitat Valenciana, del personal de l’òrgan competent en matèria de metrologia o de l’òrgan territorial dins del seu àmbit, quan es trobe en l’exercici de les seues funcions.

Article 14. Informe d’actuacions
1. Dins del primer trimestre de cada any, els organismes autoritzats de verificació metrològica designats per la Comunitat Valenciana presentaran, davant de la direcció general amb competències en matèria de metrologia, un informe anual en què detalle les activitats realitzades, els seus resultats i les incidències que s’hagen produït. L’òrgan competent en matèria de metrologia podrà establir el format i contingut mínim de l’esmentat informe.
2. Així mateix, hauran de remetre a l’òrgan competent en matèria de metrologia, en el termini màxim d’una setmana des de la seua recepció oficial, còpia de tots els informes de les auditories de seguiment que puguen rebre de l’entitat nacional d’acreditació.
3. Els organismes autoritzats de verificació metrològica designats per altres comunitats autònomes que actuen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, hauran de presentar durant el primer trimestre de l’any l’informe relacionat en el paràgraf primer del present article, circumscrit a les actuacions realitzades en aquesta comunitat autònoma.


Article 15. Tarifes
1. En la realització de les seues actuacions, els organismes autoritzats de verificació metrològica aplicaran les seues tarifes pròpies, que s’establiran pel sistema de preus comunicats. Prèviament a l’inici d’actuacions a la Comunitat Valenciana, comunicaran a l’òrgan competent en matèria de metrologia, les tarifes que es proposen aplicar en cada un dels àmbits d’actuació amb desglossament de les partides de cost que les componen, i també estaran obligats a notificar, amb antelació a la seua aplicació, totes les possibles modificacions d’aquestes.

2. Aquestes tarifes seran d’obligada aplicació en la contraprestació dels serveis de verificacions reglamentàries sol·licitades per les persones titulars dels instruments o sistemes de mesura.

Article 16. Cessament d’activitats
1. El cessament de l’activitat d’un organisme autoritzat de verificació metrològica designat per la Comunitat Valenciana serà comunicat per la persona responsable legal d’aquest amb un mes d’antelació, com a mínim, a l’òrgan competent en matèria de metrologia.
2. A partir de la data del cessament, l’organisme autoritzat de verificació metrològica disposarà d’un mes per a entregar tota la documentació lligada a les seues actuacions a l’òrgan competent en matèria de metrologia, òrgan territorial competent o, si és el cas, a l’entitat que es designe, així com a les persones interessades, sobre les actuacions administratives que tinguen en tramitació.
3. El compliment del que disposa l’apartat anterior no eximeix els organismes autoritzats de verificació metrològica d’aquelles indemnitzacions que corresponguen o compromisos econòmics que puguen derivar-se d’aquesta decisió.

Article 17. Règim sancionador
Les infraccions al que disposa aquest decret seran sancionades de conformitat amb el que estableix el capítol VI de la Llei 32/2014.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència pressupostària.
L’aplicació i el desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en els pressupostos de la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent en matèria de metrologia.

Segona. Control administratiu de les actuacions dels organismes autoritzats de verificació metrològica.
El control administratiu de les actuacions que, d’acord amb el que establisca la regulació específica de cada instrument o sistema de mesura, siguen realitzades pels organismes autoritzats de verificació metrològica, podrà dur-se a terme per la conselleria amb competències en matèria de metrologia a través d’entitats o organismes dependents.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Expedients en tràmit
Els expedients que es troben en tràmit en l’entrada en vigor d’aquest decret es regiran per la normativa vigent en el moment del seu inici.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que disposa aquest decret i, en particular les disposicions següents
– Decret 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’assignen les funcions de control metrològic i s’estableixen les condicions del seu exercici.
– Ordre de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s’estableix el contingut mínim en projectes d’indústries i d’instal·lacions industrials.
– Resolució de 9 de febrer de 2000, de la Direcció General de Indústria i energia, per la qual s’estableix el contingut del llibre registre dels sistemes de mesura de líquids diferents de l’aigua destinats al subministrament de carburants i combustibles líquids, instal·lats a la Comunitat Valenciana.
– Resolució de 24 de maig de 2004, de la Direcció General d’Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s’obri un nou termini, per a l’acreditació de l’experiència professional en el maneig de grues mòbils autopropulsades, modificant la disposició transitòria única de la resolució de 7 d’octubre d’aquest mateix òrgan, per la qual s’incorpora l’especialitat de professional autoritzat denominada «operador de grua mòbil autopropulsada» en les categories A i B.
– Resolució de 20 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Indústria i Investigació Aplicada de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es prorroga el termini per a l’acreditació de l’experiència professional en el maneig de grues torre, modificant la disposició transitòria única de la resolució de 7 d’octubre d’aquest mateix òrgan, per la qual s’incorpora l’especialitat de professional autoritzat denominada operador de grua torre (gruista).


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria de metrologia per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de desembre de 2016

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea