diari

DECRET LLEI 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d'interés general autonòmic. [2018/322]

(DOGV núm. 8212 de 15.01.2018) Ref. Base de dades 000427/2018

DECRET LLEI 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d'interés general autonòmic. [2018/322]


PREÀMBUL

L’Estatut d’Autonomia assigna a la Generalitat, entre altres competències, les de comerç interior i fires internacionals. En desenvolupament d’aquestes es va aprovar la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, i el Decret 125/2014, de 25 de juliol, del Consell, sobre fires comercials de la Comunitat Valenciana.
Mitjançant el Decret 90/2013, de 5 de juliol, es va declarar d’interés general Fira València, com a infraestructura i instal·lació d’especial rellevància.
Les fires convoquen expositors de diversos sectors econòmics i productius i constitueixen un excel·lent punt de trobada entre els fabricants i els seus clients, que possibilita consolidar aquestes relacions i realitzar nous contactes comercials tant a escala nacional com internacional. Amb el desenvolupament de l’economia i la globalització dels mercats, el nombre de certàmens s’ha multiplicat, oferint un panorama firal cada vegada més extens i diversificat, que obri nous camins i formes de complir amb la finalitat essencial de les fires comercials, de tal manera que la promoció turística, industrial i comercial de l’economia valenciana que les fires comercials realitzen ha d’entendre’s en un sentit ampli i d’acord amb els models d’explotació de les fires, on l’important és la consecució permanent del seu objectiu principal, la realització d’aquelles que permeten promoure el potencial industrial, comercial, turístic, cultural i d’oci de la Comunitat Valenciana.

A la Comunitat Valenciana estan constituïdes dues institucions firals, Fira Mostrari Internacional de València (Fira València) i Institució Firal Alacantina (IFA), que requereixen amb urgència iniciar un procés de reestructuració del seu model firal, de redisseny del seu règim de funcionament, tant des d’un punt de vista jurídic com economicofinancer, i de millora de les seues perspectives de generar recursos de manera que les fires siguen totalment autosuficients en exercici de l’activitat firal i els seus dèficits no hagen de ser coberts per la Generalitat, i fins i tot puguen recuperar-se per aquesta una part dels fons invertits, posant en valor unes infraestructures finançades amb fons públics i que actualment estan infrautilitzades.
Simultàniament als processos de regularització de la situació patrimonial de ambdues entitats, i a fi de possibilitar la gestió directa o indirecta de l’activitat firal per part de la Generalitat, es imprescindible modificar l’actual marc normatiu autonòmic regulador de les fires comercials, entre altres aspectes, atribuint a la Generalitat la competència per a la promoció de fires comercials oficials, la realització de les quals aconsellen els interessos generals de la comunitat autònoma.

Les infraestructures i instal·lacions municipals vinculades a l’activitat firal de Fira València ja van ser declarades d’utilitat pública mitjançant el Decret de 26 de maig de 1943, en la mesura que gestionen un servei públic municipal que transcendeix l’àmbit d’influència purament local, i, com ja s’ha assenyalat, s’ha declarat d’interés general Fira València, com a infraestructura i instal·lació d’especial rellevància mitjançant el Decret 90/2013.
S’estima necessari que aquestes declaracions, contingudes en normes reglamentàries, adquirisquen rang legal i s’estenguen a les dues institucions firals de forma simultània a la seua reestructuració; en conseqüència es considera que concorre la urgent i extraordinària necessitat de la decisió, a causa de la greu situació econòmica-patrimonial de les fires valencianes i a la necessitat inajornable de la seua reestructuració.
No obstant el seu caràcter extraordinari i peremptori, aquest decret llei incorpora els principis de bona regulació de l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En conseqüència, fent ús de l’autorització concedida en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta dels consellers d’Hisenda i Model Econòmic i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 29 de desembre de 2017,


DECRETE

Article únic. Modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana
Es modifica l’article 101 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, amb el contingut següent:
«Article 101. Classificació i promoció de les fires comercials
1. Amb independència d’altres classificacions basades en les característiques de l’oferta a exposar, les fires comercials es podran classificar en fires comercials oficials i fires-mostres comercials. La classificació i la resta de característiques d’aquest certàmens firals es determinaran reglamentàriament.
2. La Generalitat promocionarà les fires comercials oficials que servisquen els interessos generals de la Comunitat Valenciana, tant de forma directa com indirecta. A tal fi, es declara servei d’interés general autonòmic la promoció de fires comercials oficials.»


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència econòmica en la dotació de despesa
L’aplicació i el desplegament d’aquest decret llei no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent per raó de la matèria; i en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa aquest decret llei.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 29 de desembre de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea