diari

DECRET 28/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual crea la Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en el gasto en l'àmbit de la Generalitat. [2012/1130]

(DOGV núm. 6708 de 07.02.2012) Ref. Base de dades 001282/2012

DECRET 28/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual crea la Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en el gasto en l'àmbit de la Generalitat. [2012/1130]
PREÀMBUL

La gravetat de la situació econòmica exigix dels poders públics un procés permanent de reflexió i adopció de mesures per a donar suport als sectors més afectats, alhora que s'incentiva la recuperació econòmica i la generació d'ocupació.
Per a això, és imprescindible comptar amb una Administració pública que oferisca una estructura organitzativa ajustada a les demandes ciutadanes en matèria de béns i servicis públics, i que siga absolutament rigorosa en la gestió dels recursos.
La política de racionalització i estalvi del gasto públic, a través de l'eficient gestió financera de les administracions i del sector públic que depén d'estes, ha de contribuir a controlar i reduir el dèficit de les administracions públiques, un dels objectius principals en la conjuntura econòmica actual i sense el compliment de la qual resulta impossible garantir la pròpia sostenibilitat de les administracions i el manteniment i millora de la qualitat en la prestació dels servicis públics.

En este context, en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera de 17 de gener de 2012, es van adoptar una sèrie d'acords sobre la necessitat d'ajustar el gasto públic i de consolidar polítiques que tendisquen a garantir l'estabilitat i sostenibilitat pressupostàries de les administracions públiques.
Així, en l'informe de l'esmentada reunió, consta que les «comunitats autònomes […], al finalitzar el període transitori que s'establisca en la Llei Orgànica que desplega l'article 135 de la Constitució, hauran de presentar equilibri o superàvit, amb un límit d'un dèficit estructural màxim del 0,4 per 100 del PIB i un límit de deute que no podrà superar el 60 per 100 del PIB». A més, assenyala este document que considera adequada «la incorporació, en la normativa d'estabilitat de desplegament de l'article 135 de la Constitució, d'un límit de gasto i una regla sobre l'evolució del gasto autonòmic en línia amb la normativa i la metodologia acordada en l'àmbit comunitari». Finalment, s'afig per a l'exercici 2012, que els pressupostos de les comunitats autònomes «s'executaran tenint en compte que els ingressos derivats del sistema de finançament i la resta de recursos de les comunitats autònomes es veuran condicionats per l'escenari econòmic».
En congruència amb l'anterior, el Govern d'Espanya va aprovar el 27 de gener de 2012 l'Avantprojecte de Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de les Administracions Públiques, en el qual s'arrepleguen els anteriors acords, i es consagren els objectius de garantir la sostenibilitat pressupostària de totes les administracions públiques, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia espanyola, i reforçar els compromisos d'Espanya amb la UE. L'avantprojecte normatiu, a més, prescriu l'obligació de les administracions públiques de fixar un límit de gasto consistent amb l'objectiu d'estabilitat i la regla de gasto, i limita el creixement d'este, sense que puga augmentar per damunt de la taxa de creixement del PIB.

Amb l'aprovació per les Corts Generals i entrada en vigor de la dita llei s'iniciarà un període transitori fins a 2020, durant el qual es preveu una senda de reducció dels desequilibris pressupostaris fins a aconseguir un deute públic del 60% del PIB.
En línia amb tot allò que s'ha apuntat, i a fi de preparar-se amb antelació suficient al compliment de les prescripcions de l'anterior normativa, el Consell ha desplegat ja una sèrie de mesures dirigides a ajustar la programació i execució del gasto públic als ingressos que es preveu obtindre, impulsant per a això les necessàries actuacions de racionalització, reestructuració i reorganització de l'Administració i del seu sector públic dependent.
La conveniència d'establir en esta matèria mecanismes col·legiats de coordinació que garantisquen la implementació ordenada de les mesures de racionalització i estalvi en tots els departaments del Consell i les seues entitats autònomes, així com el control i vigilància de la seua efectivitat, unit al caràcter estratègic d'estes actuacions per al compliment dels objectius de política fiscal i financera, aconsellen la creació d'un òrgan col·legiat de caràcter interdepartamental al més alt nivell organitzatiu i institucional.
La Comissió Interdepartamental que es crea a través d'este decret s'encarregarà del seguiment, control i vigilància, de manera permanent i amb caràcter periòdic, de totes aquelles mesures i polítiques d'estalvi i racionalització del gasto que impulsen les conselleries i entitats autònomes dependents i, en especial, del compliment de la normativa estatal en esta matèria, constituïda, bàsicament, per la Llei Orgànica abans mencionada i la seua normativa de desplegament. Amb això, es pretén que no sols siguen subjectes destinataris de les mesures d'austeritat, sinó que, a més, contribuïsquen activament i eficaçment a la seua planificació i consolidació, com a via per a complir amb els objectius de dèficit i per a garantir, al seu torn, la prestació eficient i equitativa dels servicis públics i la millora contínua en la seua provisió.
La Comissió Interdepartamental que es crea, consagra i garantix, en definitiva, el compromís i la responsabilització dels gestors públics del gasto amb una gestió financera eficient i sostenible.
Per això, d'acord amb els articles 25 i 28.c de la Llei del Consell, a proposta conjunta del conseller de Presidència i del conseller d'Hisenda i Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de febrer de 2012,

DECRETE

Article 1. Objecte
El present decret té com a objecte la creació i la regulació de la composició, funcions, organització i règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en el gasto en l'àmbit de la Generalitat, que coordinarà, impulsarà i supervisarà el desenrotllament i l'execució eficient de totes les actuacions adoptades en aplicació de les esmentades polítiques.

Article 2.Creació i adscripció de la Comissió
Es crea la Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en el gasto en l'àmbit de la Generalitat (d'ara en avant, la Comissió), amb les competències, funcions, composició i règim de funcionament que es regulen en el present decret, quedant adscrita a la Conselleria de Presidència a través de la seua Subsecretaria, en l'estructura de la qual queda integrada i de la qual rebrà el recolzament i suport tècnic necessaris.

Article 3. Àmbit d'actuació de la Comissió
La Comissió exercirà les seues funcions en relació amb les conselleries de la Generalitat, així com amb les seues entitats autònomes dependents, a què es referix l'article 5.1 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Respecte de les actuacions de control i seguiment en matèria d'estalvi i racionalització del gasto en l'àmbit del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, a què es referix el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, la Comissió serà informada periòdicament per la conselleria competent en matèria d'economia.

Article 4. Naturalesa, competències i funcions de la Comissió
1. La Comissió és l'òrgan col·legiat interdepartamental de la Generalitat al qual correspon l'impuls, la coordinació, la deliberació, la proposta i l'assessorament en relació amb la política del Consell en les matèries i àmbit subjectiu dels articles 1 i 3, respectivament, d'este decret, contribuint, dins del marc competencial i organitzatiu de la Generalitat, a aconseguir una assignació i aprofitament òptims dels recursos públics de la Generalitat i una gestió eficient i racional del gasto públic, sempre en funció dels ingressos obtinguts.
2. En concret, correspon a la Comissió les funcions següents:
a) Proposar el marc general en matèria de polítiques de racionalització i austeritat de la Generalitat, establint objectius i mesures d'estalvi i iniciatives de millora de les ja implantades, així com, si és el cas, noves mesures d'austeritat i racionalització del gasto, i consolidant l'aplicació real i efectiva dels principis de bona gestió financera.

b) Coordinar i realitzar el seguiment del nivell d'implantació i desenrotllament de les polítiques d'estalvi i racionalització en les conselleries i entitats autònomes.
c) Analitzar la gestió del gasto destinat a les mesures d'austeritat i racionalització en cada un dels departaments i entitats autònomes dependents, i rebre amb periodicitat mensual dels alts càrrecs responsables de l'execució d'este, amb competència ordinària o per delegació, certificació subscrita relativa a les actuacions i mesures d'austeritat i racionalització del gasto implantades en el seu departament o entitat, i als resultats obtinguts en el període certificat, així com al compliment dels principis, requeriments i objectius previstos en la normativa sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques.
d) Informar preceptivament els projectes normatius de la Generalitat, excepte els que tinguen rang de llei, que es referisquen o afecten les matèries objecte de la seua competència.
e) Qualssevol altres competències i funcions relacionades amb l'àmbit de la seua actuació o que li siguen atribuïdes per la normativa vigent o per la que en el futur es dicte, així com les que li encomane el Consell per mandat específic o disposició de caràcter general, i les que corresponga ser-li delegades pels òrgans amb competència en les matèries assenyalades.

Article 5. Composició de la Comissió
1. La Comissió està composta pels membres següents:
a) Presidència: qui tinga la titularitat de la Conselleria de Presidència.
b)Vicepresidència: qui tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
c) Vocalia-secretaria: qui tinga la titularitat de la Subsecretaria de la Conselleria de Presidència.
d) Vocalies:
1r. Qui tinga la titularitat de la Direcció del Gabinet del President de la Generalitat, que podrà ser substituït o assistit per la persona titular de la Direcció General del Gabinet del President de la Generalitat que realitze l'anàlisi i seguiment de les polítiques públiques realitzades pel Consell.
2n. Qui tinga la titularitat de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de sector públic empresarial de la Generalitat o, si és el cas, l'alt càrrec que designe el Consell de Direcció de la Corporació Pública Empresarial Valenciana d'entre els seus membres.
3r. Els qui tinguen la titularitat de les subsecretaries de les restants conselleries de la Generalitat.
4t. Si els reglaments orgànics i funcionals de les conselleries atribuïren la gestió econòmica i pressupostària i la gestió de personal d'estes a altres centres directius específics diferents de les subsecretaries, seran vocals igualment els qui tinguen la seua titularitat.
2. En l'exercici de les competències assignades i per al millor compliment de les tasques encomanades, la Comissió està assistida per una Comissió Tècnica, tot això sense perjuí de la possibilitat de constituir grups de treball en el si d'esta.
La Comissió Tècnica està composta pels membres següents:
a) Presidència: qui tinga la titularitat de la Subsecretaria de la Conselleria de Presidència.
b) Vicepresidència: qui tinga la titularitat de la Subsecretaria de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
c) Vocalies:
1r. Els qui tinguen la titularitat de la resta de les subsecretaries de les conselleries de la Generalitat, o persones en qui deleguen.
2n. Qui tinga la titularitat de la Direcció General del Gabinet del President de la Generalitat que realitze l'anàlisi i seguiment de les polítiques públiques realitzades pel Consell.
3r. Qui tinga la titularitat de la Direcció General de Pressupostos.

4t. Un o una representant de la Intervenció General de la Generalitat.
5é. Un o una representant de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de sector públic empresarial.
6é. Si els reglaments orgànics i funcionals de les conselleries atribuïren la gestió econòmica i pressupostària i la gestió de personal d'estes a altres centres directius específics diferents de les subsecretaries, seran vocals igualment els qui tinguen la seua titularitat.

d) Dos funcionaris o funcionàries de la Conselleria de Presidència, amb el rang almenys de cap de Servici, designats o designades per qui tinga la titularitat de la seua Subsecretaria, que atribuirà igualment a un o una d'ells o d'elles les funcions de secretaria de la Comissió Tècnica.

Article 6. Règim general de funcionament de la Comissió
1. La constitució, convocatòria, règim de les sessions i d'adopció d'acords i, en general, el funcionament de la Comissió, així com el de la seua Comissió Tècnica, s'ajustarà al que establixen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí que puguen aprovar normes pròpies de funcionament o de règim intern per al millor exercici de les seues respectives atribucions.

En tot cas, la Comissió es reunirà com a mínim amb periodicitat bimestral, i la seua Comissió Tècnica, mensualment.
2. Correspon a la Comissió la màxima competència d'aprovació o decisòria respecte de les funcions assenyalades en l'article 4.2 d'este decret.
La Comissió Tècnica tindrà funcions assessores, consultives, de suport i preparatòries dels treballs i sessions de la Comissió, a la qual elevarà i sotmetrà, per a la seua aprovació final, les propostes que haja acordat dins del marc de les seues competències. Per al desplegament i execució de les seues atribucions, la Comissió Tècnica podrà també constituir en el seu si grups de treball, en especial per a abordar àmbits materials particulars del gasto. Estos grups de treball seran dissolts una vegada complits els objectius que hagueren motivat la seua creació, llevat que les accions que se'ls assignaren foren considerades com a permanents.
3. Els qui tinguen la Presidència de la Comissió, de la seua Comissió Tècnica o dels grups de treball si és el cas, podran convocar a les seues reunions, amb caràcter permanent o no, i amb veu però sense vot, a alts càrrecs o a representants del sector públic empresarial i fundacional dependent de la Generalitat, o d'altres institucions o entitats, públiques o privades, quan ho consideren convenient en atenció a les característiques de l'organització, els assumptes a tractar o els treballs a realitzar.
4. Tant la Comissió com la seua Comissió Tècnica i els grups de treball podran acordar, així mateix, quan els assumptes a debat ho facen necessari o convenient, l'assistència de personal funcionari, personal tècnic o d'especialistes en la matèria que es tracte, als efectes que informen i assessoren als dits òrgans. Estes persones tindran veu però no vot. Per a la celebració de les sessions i l'adopció d'acords també podran demanar informes o dictàmens tècnics d'altres comissions i òrgans.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Informació a la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos
La Comissió informarà periòdicament a la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos sobre el contingut de les reunions i acords adoptats, així com sobre els resultats i avanços aconseguits en el compliment dels objectius d'austeritat i racionalització del gasto en l'àmbit de la seua competència.

Segona. Absència d'incidència en el gasto pressupostari de la Generalitat
La implementació i posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a les conselleries proponents d'este, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals i materials.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes aquelles normes del mateix rang o d'un rang inferior que contradiguen o s'oposen al que disposa el present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu
Queden facultats els qui tinguen la titularitat de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Conselleria de Presidència, en l'àmbit de les seues competències respectives i d'acord amb el que establix el present decret, per a dictar les disposicions necessàries per al seu compliment i desplegament.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Alacant, 3 de febrer de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència,
JOSÉ CISCAR BOLUFER

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ MANUEL VELA BARGUES

linea