diari

ORDE 1/2013, de 31 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regula el Registre de Seus Festeres Tradicionals, la declaració responsable sobre la seua tipologia i el model de cartell identificatiu. [2013/1419]

(DOGV núm. 6963 de 12.02.2013) Ref. Base de dades 001438/2013

ORDE 1/2013, de 31 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regula el Registre de Seus Festeres Tradicionals, la declaració responsable sobre la seua tipologia i el model de cartell identificatiu. [2013/1419]
PREÀMBUL

El Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, va aprovar el Reglament pel qual es regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana (DOCV 6485, 22.03.2011). Esta norma va ser objecte de modificació pel Decret 92/2012, d'1 de juny (DOCV 6789, 05.06.2012).
Este decret 28/2011 establix en l'article 2 la tipologia de seus basada en el contingut i les activitats que s'hi realitzen. En concret, es consideren tres tipus de seu: tipus A, tipus B i tipus C, en funció, respectivament, de si s'hi efectuen actuacions de mera gestió, actuacions directament relacionades amb la festa (àpats de germanor, preparació d'actes, assajos, etc.) o si són establiments oberts a la concurrència pública.

En este marc, la classificació d'estes seus segons la tipologia indicada té una sèrie de conseqüències que afecten allò que es pot efectuar en el seu àmbit, així com, indirectament, la repercussió que esta actuació tindrà respecte als veïns i ciutadans en general.

La identificació de les seus festeres de manera indubtable i fàcilment visible per a tots els interessats es predica, en conseqüència, com una necessitat. Una necessitat exigible tant a efectes formals de coneixement públic com quant a la constància de les activitats que s'hi poden o no efectuar.
En conseqüència, cal determinar d'una manera oficial i vàlida per a totes les seus festeres tradicionals ubicades a la Comunitat Valenciana el registre d'estes i la manera d'identificar-les, així com el procediment de comunicació entre els interessats i els ajuntaments al terme municipal dels quals s'ubique la mencionada seu.
Tant la inclusió en el registre com la publicitat formal a través d'un cartell específic tindran caràcter obligatori i obeiran a criteris de publicitat i informació. En concret, el registre es perfila com una ferramenta fonamental per a conéixer la realitat d'estos locals, ja que convé una ordenació clara i convincent prevista administrativament sobre la situació en què estan.
Per tot això, segons el que establix l'article 28 apartat e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relació amb els articles 2 i 4 del Decret 28/2011, de 18 de maig, i l'article 4 del Decret 194/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació i Justícia, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del dia 12 de desembre de 2012,ORDENE

CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. És objecte d'esta orde la regulació del Registre de Seus Festeres Tradicionals, el model de declaració responsable pel qual es comunica a l'ajuntament de la localitat la tipologia de la seu festera tradicional i la inclusió en aquell, així com el model de cartell informatiu acreditatiu de la dita tipologia en funció de la classificació indicada en l'article 2 del Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell.

2. Esta orde serà aplicable a totes les seus festeres tradicionals obertes o que s'òbriguen als diferents municipis de la Comunitat Valenciana on s'efectuen les festivitats a què es referix l'article 1.3 del Decret 28/2011.

CAPÍTOL II
Registre de Seus Festeres Tradicionals de la Comunitat Valenciana

Article 2. Creació del Registre de Seus Festeres Tradicionals
1. D'acord amb allò que s'ha indicat en l'article 3 del Decret 28/2011, es crea el Registre de Seus Festeres Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
2. Este registre es crea per la Generalitat i es gestionarà pels ajuntaments interessats en funció d'allò que s'ha regulat en esta orde.


Article 3. Sol·licitud d'inscripció
1. La inscripció en el registre s'efectuarà després d'una sol·licitud emesa per l'entitat interessada dirigida a l'ajuntament de la localitat on aquella tinga la seua seu festera tradicional. Esta sol·licitud contindrà, així mateix, la declaració responsable sobre el tipus de seu que corresponga en relació amb les activitats que s'efectuen en el marc del Decret 28/2011, així com les dades de l'entitat sol·licitant i el seu representant legal.
El model de sol·licitud serà l'indicat en l'annex I d'esta orde.
2. Els ajuntaments dels municipis on s'ubiquen estes seus podran instar als interessats la inscripció en el registre en el cas que no s'efectue la sol·licitud en un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present orde.
3. La Generalitat, així mateix, podrà comunicar als ajuntaments respectius la necessitat d'inscriure les seus festeres que s'ubiquen al seu terme municipal en aquells supòsits que resulten procedents.
4. En virtut de la declaració responsable continguda en la sol·licitud, el representant de l'entitat festera garantix que les activitats que es realitzen en l'àmbit del seu local es corresponen amb el tipus de seu que es reconeix.

Article 4. Inscripció de la seu festera tradicional
1. Una vegada rebuda la sol·licitud, l'ajuntament inscriurà les dades referents a la seu festera tradicional en el fitxer creat per la Generalitat.
2. La inscripció de la seu festera en el registre contindrà les dades següents:
a) Denominació de l'entitat titular o responsable de la seu festera tradicional. CIF.
b) Denominació de la seu festera tradicional.
c) Domicili de la seu festera tradicional.
d) Tipologia de la seu festera tradicional.
e) Adreça postal a efectes de notificacions. Telèfon. Correu electrònic.
f) Caràcter permanent o temporal de la seu festera tradicional.
g) Si és el cas, clausura temporal de la seu festera tradicional per adopció d'una mesura de la policia o d'una mesura provisional.
3. La inscripció en el registre tindrà caràcter declaratiu.

Article 5. Actualització de les dades del registre
1. Correspondrà als ajuntaments el manteniment i actualització de les dades del registre. A este efecte, els interessats hauran de comunicar a aquells, en el termini d'un mes des que ocórreguen, les modificacions que suposen canvis respecte a la inscripció inicialment efectuada.
Les conseqüències que es deriven dels possibles incompliments en este àmbit correspondran als responsables de la seu festera tradicional.

2. Sense perjuí de l'anterior, l'ajuntament podrà, d'ofici, actualitzar el registre quan siga coneixedor dels canvis que afecten la seu festera inscrita. En este cas, es donarà audiència al responsable o responsables de l'entitat titular als efectes procedents.


Article 6. Cancel·lació de la inscripció
Els ajuntaments cancel·laran, d'ofici o a instàncies de part, la inscripció de la seu festera tradicional en els supòsits següents:

a) Pèrdua de la personalitat jurídica de l'entitat titular o responsable de la seu.
b) Tancament o clausura definitiva de la seu festera ordenada per resolució administrativa.
CAPÍTOL III
Del cartell informatiu

Article 7. Model de cartell informatiu
1. El cartell informatiu de la seu festera tradicional haurà d'indicar de manera indubtable la tipologia que té. Haurà de contindre, sobre fons de color clar (gris o blanc) en planxa metàl·lica o de fusta, el logotip de la Generalitat segons model oficial, la indicació de la tipologia segons siga A, B o C i l'ajuntament que l'emet.
2. Les dimensions mínimes del cartell seran 30 centímetres d'alt per 20 centímetres d'ample i haurà de ser perfectament llegible.
3. El model de cartell informatiu acreditatiu de la tipologia de la seu festera tradicional serà el previst en l'annex II d'esta orde.

Article 8. Elaboració i ubicació del cartell informatiu
1. El cartell informatiu serà elaborat per les mateixes entitats festeres d'acord amb les indicacions referides en esta orde.
2. El cartell haurà d'estar col·locat a la façana de la seu festera tradicional en un lloc fàcilment visible i reconeixedor pròxim a l'entrada principal.
3. El cartell informatiu serà col·locat per la mateixa entitat festera després de la presentació en l'ajuntament de la sol·licitud regulada en esta orde.

Article 9. Llengua del cartell informatiu
El cartell informatiu a què es referix esta orde haurà d'estar redactat en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Article 10. Control dels cartells.
Correspondrà als ajuntaments al terme municipal dels quals estiguen les seus festeres tradicionals verificar la col·locació dels cartells regulats en esta orde.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Regla de no gasto
La implementació i el posterior desplegament d'esta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a les conselleries i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de les conselleries competents per raó de la matèria.

Segona. Coordinació de les administracions local i autonòmica
Els ajuntaments al terme municipal dels quals s'ubiquen les seus festeres tradicionals previstes en el Decret 28/2011 sol·licitaran a la conselleria competent en matèria d'espectacles, per mitjà de petició formalitzada per escrit, la concessió de les claus d'accés necessàries per a la gestió del registre regulat en esta orde.
En el cas que no es formalitze esta petició, la Generalitat, a través de la seua conselleria competent, podrà instar als ajuntaments respectius el compliment d'esta obligació.

Tercera. Introducció de dades en el registre
D'acord amb el que disposa la disposició transitòria única del Decret 92/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 28/2011, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana introduiran en el registre les dades referents a les seus festeres tradicionals de la seua localitat en el termini de sis mesos a computar des de l'entrada en vigor d'esta orde.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 31 de gener de 2013

El conseller de Governació i Justícia,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZANNEX I / anexo I

ANNEX II / anexo II

linea