diari

ORDRE 2/2011, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en l'exercici 2011/2012. [2011/1605]

(DOGV núm. 6458 de 11.02.2011) Ref. Base de dades 001814/2011

ORDRE 2/2011, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en l'exercici 2011/2012.
[2011/1605]
La legislació valenciana vigent en matèria d'horaris comercials està integrada per la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1997, de 9 de desembre, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana; els articles 47, 48 i 49 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i la Llei de la Generalitat Valenciana 6/2005, de 18 d'octubre, per la qual es modifica la Llei 8/1997, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana.
Esta legislació prescriu que, dins de l'horari d'aplicació general, el nombre màxim de diumenges i dies festius que s'habilitaran durant l'exercici comercial serà de huit, els quals es determinaran mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria de comerç, després de l'informe vinculant previ de l'Observatori del Comerç Valencià.
En conseqüència, vista la certificació emesa pel secretari de l'Observatori sobre els acords adoptats en la sessió del Ple que celebrada el dia 31 de gener de 2011,
ORDENE
Primer
1. Amb caràcter general, durant el període que hi ha entre l'1 de febrer de 2011 i el 31 de gener de 2012, els establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i dies festius següents:
- 21 d'abril de 2011 - Dijous Sant
- 3 de juliol de 2011 - Diumenge. Rebaixes d'estiu
- 14 d'agost 2011 - Diumenge
- 4 de desembre de 2011 - Diumenge. Nadal/Reis
- 8 de desembre de 2011 - Diumenge. Nadal/Reis
- 11 de desembre de 2011 - Diumenge. Nadal/Reis
- 18 de desembre de 2011 - Diumenge. Nadal/Reis
- 8 de gener de 2012 - Diumenge. Rebaixes d'hivern.
2. Esta habilitació comercial s'entén sense perjudici de règims especials o excepcionals d'horaris comercials, legalment establits, als quals puguen acollir-se els establiments comercials ubicats al territori de la Comunitat Valenciana.
Segon
L'horari corresponent a cada diumenge o dia festiu habilitat comercialment serà lliurement fixat pel titular de l'establiment comercial, sense que puga excedir de 12 hores d'obertura al públic.
Tercer
Els establiments comercials hauran d'informar adequadament al públic sobre la seua decisió de fer ús d'estes habilitacions comercials i, si és el cas, de les hores en què romandran oberts.
Quart
Esta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 1 de febrer de 2011
El conseller d'Indústria, Comerç i Innovació
i vicepresident primer del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea