diari

LLEI 6/2005, de 18 d'octubre, de la Generalitat, per la qual es modifica la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'horaris comercials de la Comunitat Valenciana. [2005/11568]

(DOGV núm. 5118 de 20.10.2005) Ref. Base de dades 5178/2005

LLEI 6/2005, de 18 d'octubre, de la Generalitat, per la qual es modifica la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'horaris comercials de la Comunitat Valenciana. [2005/11568]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
L'article 34.1.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat competència exclusiva en matèria de comerç interior, sense perjuí de la política general de preus i de la legislació sobre defensa de la competència, d'acord amb les bases i l'ordenació de la política econòmica general i la política monetària de l'estat, en els termes que disposen els articles 38, 131, 149.1.11a. i 149.1.13a. de la Constitució espanyola.
En l'exercici d'esta competència, la regulació d'horaris comercials a la Comunitat Valenciana es conté en la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, modificada per la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de la Generalitat.
La Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials, establix, en aplicació de l'article 149.1.13a. de la Constitució espanyola, les noves bases generals a què les comunitats autònomes competents han de subjectar la regulació dels horaris comercials.
La regulació dels horaris practicats pel comerç és entesa pel sector comercial com un element de singular importància en l'exercici de la seua activitat, per l'especial incidència sobre els diferents aspectes de la seua labor empresarial. Esta rellevància dels horaris comercials és compartida igualment pels altres estaments implicats en la distribució comercial, com són els treballadors del comerç i els consumidors.
El sector comercial valencià ha evolucionat de forma intensa en els últims anys, sincrònicament amb la societat a la qual es dirigix. En ambdós casos s'ha produït un desenvolupament cap a la modernitat, acord amb un creixement sostenible que ha donat com a resultat l'existència d'un model equilibrat en què conviuen totes les fórmules i opcions de comerç.
Les opcions que la legislació bàsica de l'estat oferix a les comunitats autònomes per a prestar atenció a les necessitats comercials pròpies s'aprofiten des de l'interés per prioritzar les condicions d'equilibri en el mercat, mantenint uns horaris d'obertura amplis en els dies laborables, i considerant adequadament cobertes les necessitats dels consumidors en festius per mitjà dels establiments liberalitzats, els formats en desenvolupament de tendes de conveniència i la declaració de zones de gran afluència turística.
Davant la conveniència d'agilitar al màxim la tramitació, s'ha optat per conservar el gruix de la legislació valenciana en la matèria d'horaris comercials, realitzant les mínimes modificacions legals necessàries per a la seua adequació als principis bàsics emanats de la legislació de l'estat vigent.
Article 1
Es modifica l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, en la redacció que hi dóna l'article 47 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, que queda redactat com seguix:
“Article 4. Horari general
2. Amb caràcter general, els diumenges i festius es consideren inhàbils. No obstant això, s'habilitaran un màxim de huit diumenges i festius en què els establiments podran romandre oberts al públic en l'exercici comercial”.
Article 2
Es modifica l'article 5 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, en la redacció que hi dóna l'article 48 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, afegint-hi un apartat 2 que queda redactat com seguix, passant el paràgraf únic a ser l'apartat 1:
“Article 5. Calendari de diumenges i altres dies festius
2. En les deliberacions i l'informe de l'Observatori s'haurà d'atendre de forma prioritària a l'atractiu comercial, per als consumidors, dels diumenges i altres dies festius que es proposen per a la seua habilitació comercial”.
Article 3
Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, en la redacció que hi dóna l'article 49 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, que queda redactat com seguix:
“Article 8. Establiments amb llibertat horària
1. Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes i les denominades tendes de conveniència, així com les instal·lades en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri i en zones de gran afluència turística, tindran plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic a la Comunitat Valenciana”.
Article 4
Es modifica l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, que queda redactat com seguix:
“Article 8. Establiments amb llibertat horària
2. S'entendrà per tendes de conveniència aquelles que, amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic almenys díhuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos. La distribució entre les distintes gammes d'articles ha de dur-se a terme de forma semblant entre si, sense exclusió de cap d'elles i sense que predomine netament una sobre les altres”.
Article 5
S'afig un apartat 4 a l'article 8 de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, amb la redacció següent:
“4. També tindran plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic a la Comunitat Valenciana els establiments de venda de dimensió reduïda, diferents dels anteriors, que disposen d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de petita i mitjana empresa segons la legislació vigent o que operen sota el mateix nom comercial de tals grups o empreses”.
Article 6
Se suprimix la disposició transitòria primera de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, segons la redacció que hi dóna la Llei 11/2000, de 28 de desembre.
Article 7
Es modifica la disposició final primera de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, que queda redactada com seguix:
“Primera
En el que no preveu la present llei vigirà el que disposa la Llei 8/1986, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, i, si és el cas, el que disposa la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista, i la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials”.
Disposició addicional
La conselleria competent en matèria de comerç realitzarà un seguiment per a analitzar les repercussions de la regulació d'horaris comercials, a fi d'avaluar la conveniència de la seua modificació. En este procés es tindrà en compte l'Observatori del Comerç Valencià.
Disposicions finals
Primera. Refosa de lleis
S'autoritza el Consell de la Generalitat perquè elabore, en el termini màxim de tres mesos, un text refós de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana, a la qual s'incorporaran les modificacions introduïdes per la Llei 11/2000, de 28 de desembre, i per la present llei. L'autorització a què es referix esta disposició comprén la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser refosos.
Segona. Entrada en vigor
La present llei vigirà a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 18 d'octubre de 2005
El president de la Generalitat

linea