diari

Ordre de 13 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre suspensió temporal dels permisos d'explotació de màquines recreatives i d'atzar.

(DOGV núm. 327 de 10.01.1986) Ref. Base de dades 0022/1986

Ordre de 13 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre suspensió temporal dels permisos d'explotació de màquines recreatives i d'atzar.
Traslladades les competències en matèria de Casi nos i J oc a la Generalitat Valenciana per Reial Decret 1038/1985, i assignades aquestes a la Conselleria d'Economia i Hisenda per Decret 25/1985, de 25 de juliol, es fa necessari que aquesta Conselleria dicte normes complementàries a fi de conseguir entre altres finalitats, un major control quan es produesquen suspensions temporals en els permisos d'explotació de les màquines recreatives i d'atzar, per això, i segons allò establert en la Disposició Final Primera del Decret 149/85, de 4 d'octubre
ORDENE:
Primer
Quan per causa d'una avaria, compromís comercial o qualsevol altra circumstància l'empresa operadora desitge de retirar una màquina en explotació, amb independència del temps sol·licitat, presentarà en la Direcció Territorial on estiga ubicada la dita màquina els dos exemplars de la Guia de Circulació, detallant-hi la causa de la retirada, així com la data d'aquesta.
La Direcció Territorial retindrà els dos exemplars de la guia i lliurarà a l'empresa operadora un document acreditatiu de l'esmentat dipòsit i hom ordenarà les mesures adequades per al segellat i trasllat al magatzem de les màquines en suspensió temporal, al lloc que assenyale la dita empresa.
Segon
La suspensió temporal de les autoritzacions d'explotació per a màquines recreatives i d'atzar tindrà una durada màxima de 2 anys, sobre entenent-se que passat aquest temps hom la considerarà definitiva en el cas que l'empresa operadora no done senyals de voler reprendre l'explotació de la màquina.
Tercer
Quan l'empresa operadora pretenga de reprendre l'explotació de la màquina, haurà de presentar en la Direcció Territorial respectiva el document acreditatiu de la baixa temporal a la qual hom fa referència a l'article 1.
La Direcció Territorial lliurarà, prèvia justificació, si convé, del pagament de la Taxa Fiscal que corresponga i sempre que no existesca cap impediment legal, els dos exemplars de la Guia de Circulació dipositats quan es va sol·licitar la baixa temporal; tot procedint a dictar les ordres oportunes per al desprecintament de la màquina, fent-hi constar la nova alta, tot tenint en compte en la liquidació de la Taxa allò disposat en el paràgraf final de l'article 6 del Decret 2221 de 12 de desembre
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En el termini d'un mes a partir de la data de publicació d'aquesta ordre, les empreses operadores les que tinguen permisos d'explotació en suspensió temporal hauran de presentar davant dels Serveis Territorials de la Conselleria d’Economia i Hisenda, la certificació acreditativa de la ubicació de la màquina el permís d'explotació de la qual es troba en suspensió temporal, als efectes que hom faça el precintat de la màquina.
Segona
El termini assenyalat en l'article 1 d'aquesta ordre, començarà a comptar per als permisos en suspensió temporal concedida amb anterioritat a aquesta norma, a partir de la seva entrada en vigor.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.
València a 13 de desembre de 1985.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea